BASES REGULADORES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE TURISME

Texto completo

(1)

N IF P 9 3 0 0 0 0 5 G

BASES REGULADORES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE TURISME

CODI CONVOCATÒRIA: 2016/001/BT 1. Identificació de la convocatòria

1.1 És objecte de la present convocatòria la creació d’una borsa de treball de tècnic/a de turisme per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants sobrevingudes amb caràcter temporal, en règim laboral temporal

1.2 Característiques del lloc de treball Denominació: Tècnic/a de turisme Grup de classificació: A2

Categoria: tècnic/a de grau mig Règim jurídic: laboral

Àrea: Àrea de Serveis Municipals i Desenvolupament Local

1.3 Les retribucions a percebre seran les que corresponguin en el moment de cobrir la necessitat, segons la plaça i categoria professional i les retribucions vigents. Amb caràcter general s’estableix un període de prova de dos mesos.

1.4 La durada del contracte estarà subjecte a les característiques del lloc de treball a cobrir així com la jornada de treball.

1.5 Mitjançant aquesta convocatòria es constituirà una borsa amb les 10 persones aspirants amb millor puntuació total en el conjunt de les proves que composen el procés de selecció classificades en ordre de major a menor puntuació tal i com s'assenyala en la base 10a d'aquesta convocatòria. En cas d’empat la borsa podrà estar formada per més persones.

2. Descripció funcional del lloc de treball 2.1 Funcions genèriques:

- Executar i gestionar les polítiques relacionades amb l'activitat turística a la comarca

- Promocionar i difondre el patrimoni i territori de la comarca

- Analitzar la demanda turística, promocionar la imatge turística i millorar i gestionar els canals d’informació, de comercialització i els plans de comunicació - Organitzar i administrar l'activitat turística de manera que sigui equilibrada i

sostenible en el territori 2.2 Funcions específiques

- Assessorar als municipis de la comarca d’acord les actuacions determinades amb els ajuntaments del catàleg de serveis en matèria de turisme del Consell Comarcal de l’Alt Camp.

- Coordinar les tasques de l’Oficina Comarcal de Turisme de Santes Creus.

- Coordinar les actuacions amb l’Oficina de Turisme de Valls i l’Oficina de Turisme de Nulles així com amb l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural.

- Proposar, elaborar, programar i coordinar les actuacions de la Ruta del Cister juntament amb els tècnics de les comarques participants.

(2)

- Planificar, fer el seguiment i controlar les campanyes i activitats turístiques que es portin a terme.

- Redactar projectes turístics i buscar els recursos per al seu finançament.

- Dissenyar i gestionar nous productes turístics relacionats amb la gastronomia, els productes locals, el turisme natural i cultural de la comarca.

- Gestionar i promocionar els productes turístics, amb assistència a fires i esdeveniments generalistes i especialitzats.

- Donar suport a la dinamització de l’empresariat turístic i agroalimentari. - Redactar informes externs i interns relacionats amb l’àmbit funcional. - Prestar el servei de guia local.

- Community manager (xarxes socials: facebook, twiter, instagram).

- Gestionar les tasques de relacions públiques de l’Àrea de Turisme: Fam trips, Press trips i Workshops.

- Confeccionar i realitzar trameses de material turístic.

- Actualitzar la pàgina web de la Ruta del Cister i la pàgina web turística de la comarca de l’Alt Camp.

- Elaborar notes de premsa i el butlletí turístic comarcal. - Mantenir el fons fotogràfic del servei.

- Assessorar, atendre consultes i col·laborar amb agents públic i privats. - Classificar i arxivar documentació.

- En general, totes aquelles funcions de caràcter general o específic similars a la categoria professional que li siguin atribuïdes pel gerent del Consell Comarcal d’acord amb la naturalesa del lloc de treball.

2.3 El lloc de treball de tècnic/a de turisme:

- Requereix de disponibilitat horària (dissabte, diumenge i festius inclosos).

- Comporta desplaçaments als ajuntaments de la comarca amb regularitat i puntualment fora de la comarca.

3. Condicions i requisits que han de reunir els aspirants

3.1 Per prendre part en aquesta convocatòria, els/les aspirants han de complir amb els requisits que es detallen a continuació:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o la dels Estats als quals, en virtut de Tractats Internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També podran participar el cònjuge, així com els descendents d’ambdós i els descendents del cònjuge, dels espanyols i dels nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat que visquin al seu càrrec.

Les persones estrangeres a les quals es fa referència en els apartats anteriors, així com les persones estrangeres amb residencia legal a Espanya, podran accedir com a personal laboral en igualtat de condicions de qui disposi la nacionalitat espanyola. b) Tenir complerts setze anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa, en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

c) No patir cap malaltia ni estar afectats per cap limitació física o psíquica que impedeixi l’exercici normal de les funcions pròpies del lloc de treball o disminueixi les aptituds per exercir-les de manera permanent o transitòria

(3)

N IF P 9 3 0 0 0 0 5 G

d) No haver estat acomiadat/da ni separat/da del servei, mitjançant expedient disciplinari, de cap administració pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de tenir la nacionalitat d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública. e) No trobar-se en cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat previstes en la legislació vigent sobre la matèria.

f) Estar en possessió de la titulació de Diplomat universitari o haver superat el primer cicle o 180 crèdits d’una llicenciatura o grau de l’àmbit de Ciències Socials i Jurídiques o Humanitats, o bé en condicions d'obtenir-la en la data de finalització del termini d'admissió de sol·licituds.

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar, en la data límit per a la presentació d'instàncies, la credencial que acrediti la seva homologació emesa pel Ministeri d'Educació i Ciència.

g) Acreditar els coneixements suficients de les dues llengües oficials a Catalunya a nivell oral i escrit. Aquest requisit es podrà acreditar amb la superació de la corresponent prova de català.

Llengua catalana. Cal acreditar el coneixement de nivell de suficiència (nivell C1) de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts per aquesta com a equivalents.

Llengua castellana. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que la llengua oficial del seu país d’origen no sigui el castellà, han d’acreditar el nivell superior de coneixements de llengua castellana o nivell C2 (art. 3 del RD 1137/2002, de 31 d’octubre) mitjançant la presentació d’algun dels documents següents:

Certificat conforme han cursat la primària i/o la secundària i/o el batxillerat a l’Estat espanyol

Diploma d’espanyol regulat al RD 1137/2002, de 31 d’octubre, pel qual es regulen els “diplomes d’espanyol com a llengua estrangera (DELE)”, o document equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest.

Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

h) Disposar de permís de conduir de classe B o ciclomotor i disponibilitat de vehicle propi (justificació: les funcions requereixen desplaçaments pel territori que no es poden fer amb transport públic).

3.2. Els requisits establerts prèviament s’han de complir amb referència a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria i s’han de mantenir durant tot el procés.

4. Documentació i termini per a la presentació de sol·licituds

4.1 Les persones que desitgin participar en aquest procés de selecció han de presentar al registre general del Consell Comarcal de l'Alt Camp la sol·licitud en model normalitzat acompanyada de la documentació següent:

− Fotocòpia del DNI o document identificatiu legal equivalent vigent.

− Fotocòpia del títol acadèmic requerit per participa en el procés selectiu. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal que estigui degudament homologat i que se’n presenti la corresponent traducció jurada.

(4)

− Documentació que acrediti el coneixement de la llengua catalana i, si escau, castellana exigit.

− Currículum vitae que contindrà, com a mínim, la informació següent: Dades personals i de contacte.

La formació acadèmica reglada.

La formació complementària, amb indicació del nombre d’hores lectives de cada curs o seminari.

L’experiència laboral, amb indicació dels diversos càrrecs ocupats, temps durant el qual s’ocuparen i detall de les funcions desenvolupades.

Els coneixements i certificats lingüístics.

− Documentació acreditativa de l’experiència laboral i de la formació complementària justificativa dels mèrits al·legats en el currículum:

a) L’experiència laboral en administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis prestats i un informe del responsable del servei amb les funcions realitzades.

b) L’experiència laboral en empreses privades i entitats s’acreditarà mitjançant informe de vida laboral expedit per la TGSS, juntament amb el contracte i un informe amb les funcions realitzades inclosos els programes o projectes prestats per compte de l’Administració corresponent, si escau.

− La formació s’acreditarà mitjançant fotocòpia de les titulacions o certificats formatius emesos pel centre corresponent en què constarà la denominació el centre emissor, el nombre d’hores, el programa formatiu i l’assistència, i en el seu cas, aprofitament.

− Els aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat, hauran d’adjuntar el certificat de l’equip de valoració que acrediti la condició esmentada, i han de fer constar si requereixen alguna adaptació especial per a la realització de la prova. − Fotocòpia del permís de conduir

− Justificació del pagament de les taxes

4.2 Aquesta documentació ha de presentar-se dins el termini de presentació d’instàncies llevat de l’acreditació del nivell de llengua catalana i/o castellana i/o estrangera, si escau, que pot presentar-se fins el moment de la realització de la prova corresponent.

4.3 La documentació es presentarà original o fotocòpia degudament compulsada. La documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d’anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.

En el cas que s’al·legui una titulació emesa a l’estranger, la persona aspirant haurà d’aportar certificat oficial de reconeixement o convalidació a Espanya.

4.4 El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals de la publicació al BOP de Tarragona.

Lloc de presentació. Oficina de registre del Consell Comarcal de l’Alt Camp (horari de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 i dimecres de 16.30 a 18.30 hores).

La sol·licitud de participació també podrà presentar-se en altres registres públics habilitats i a les oficines de correus, sempre que es compleixin els requisits que estableixen l’art. 38 de la LRJPAC i l’art. 31 del Reglament estatal de serveis postals (RD 1829/99). En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en altres registres públics habilitats diferents al propi del Consell Comarcal o a les oficines de correus,

(5)

N IF P 9 3 0 0 0 0 5 G

s’haurà de trametre via correu electrònic (secretaria@altcamp.cat), el mateix dia, còpia de la sol·licitud degudament registrada o segellada. Sense la concurrència d'ambdós requisits la sol·licitud no serà admesa si és rebuda amb posterioritat a la finalització del termini assenyalat en l'anunci.

4.5 A la sol·licitud s’hi farà constar que es compleixen tots els requisits exigits a la base 3 per a participar en la convocatòria. Per a l’admissió dels aspirants, es tindran en compte les dades que aquests facin constar a la sol·licitud, essent de la seva responsabilitat la veracitat de les dades.

4.6 Amb la formalització i presentació de la sol·licitud l’aspirant dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal necessari per al desenvolupament del procés selectiu i la contractació del personal, d’acord amb la normativa vigent. Per exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, els candidats han de dirigir-se al responsable del tractament, que és el Consell Comarcal de l’Alt Camp.

5. Drets d’inscripció

5.1 D’acord amb l'Ordenança fiscal núm. 1 del Consell Comarcal de l’Alt Camp, que estableix la taxa per expedició de documents administratius, els drets d'examen es fixen en la quantia de 27,00 euros.

El pagament es podrà fer a la Tresoreria del Consell Comarcal o bé mitjançant ingrés a l’entitat Catalunya Caixa, IBAN ES55 2013 3018 0502 1038 1084. Caldrà fer constar el nom de la persona ordenant i el concepte “borsa tècnic de turisme”. 5.2 Estan exempts del pagament de la taxa:

- Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 per cent que ho acrediti documentalment d'acord amb la normativa oficial.

- Les persones que figurin com a demandants de treball inscrits a l'OTG corresponent durant el termini, com a mínim, d'un mes anterior a la data de presentació de la instància de la convocatòria en la que sol·liciten la seva participació. Són requisits per a gaudir de l'exempció que en aquell termini no hagin rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'hagin negat a participar, llevat de causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional i que, així mateix, no tinguin rendes superiors, en còmput mensual, a l’Indicador Públic de Renda de Efectes Múltiples (IPREM), i que ho acreditin amb un certificat del Servei Català d'Ocupació indicant tot el que s’ha exposat.

5.3 En cap cas, el pagament dels drets d’examen suposarà la substitució del tràmit de presentació, en temps i forma, de la instància per participar en la convocatòria. 5.4 No procedirà la devolució de drets d’examen en els supòsits d’exclusió del procés selectiu per causa imputable a la persona interessada, entre altres, no procedirà la devolució en el supòsit d’exclusió per no complir els requisits o no aportar els documents exigits en la convocatòria.

6. Llista d’admesos i exclosos

6.1 Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència dictarà resolució per la qual es declararà aprovada provisionalment la llista de persones admeses i excloses, la llista provisional de persones exemptes de realitzar les proves de coneixement de llengua catalana, castellana, si escau, i estrangera, la composició de l’òrgan de selecció i la data, hora i lloc de realització de les proves.

(6)

6.2 Les persones aspirants disposaran d’un termini de cinc dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la resolució esmentada, per presentar possibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que pugui contenir la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses. Si les persones aspirants excloses no presenten esmena dels defectes que se’ls imputa, la seva sol·licitud s’arxivarà sense cap altre tràmit.

6.3 Transcorregut un termini no superior a cinc dies des de la finalització del termini anterior, la presidència de la corporació, o autoritat delegada, farà pública la resolució amb les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, que serà objecte de publicació al tauler d’anuncis del Consell Comarcal. Si el termini conclou sense que se n’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades.

En el cas que no es presentin al·legacions, la llista provisional tindrà la consideració de definitiva, sense necessitat d’adoptar un nou acord.

6.4 La resolució, amb les llistes provisionals i definitives d’admesos i exclosos, es publicarà al taulell d’anuncis i a la seu electrònica del Consell Comarcal de l’Alt Camp (https://seuelectronica.dipta.cat/altcamp/).

6.5 Els errors materials, de fet i aritmètics en la publicació de les resolucions i anuncis es poden esmenar en qualsevol moment del procés.

7. Òrgan de selecció

7.1. L’òrgan de selecció estarà format per tres persones: un president i tres vocals. Un dels vocals actuarà com a secretari de l’òrgan de selecció

7.2 Els membres de l’òrgan de selecció hauran de posseir un nivell de titulació equivalent o superior a l’exigit per participar en la convocatòria.

7.3 La designació dels membres de l’òrgan de selecció inclourà la dels respectius suplents i es farà per Decret de Presidència.

7.4 L’òrgan de selecció no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de tots els seus membres, ja siguin titulars o suplents, i les decisions s’adoptaran per majoria de vots. Tots els membres del tribunal qualificador tindran veu i vot, i el president tindrà vot de qualitat en cas d’empat.

7.5 L’òrgan de selecció podrà disposar, si així ho creu convenient, la incorporació de personal tècnic especialista que col·labori en l’execució de les proves. En cas que en alguna prova participi aquest personal tècnic, serà necessària només la presència d’un membre de l’òrgan de selecció, designat prèviament, per assegurar-ne una realització correcta i traslladar posteriorment a l’òrgan els resultats de la prova o proves. El personal tècnic especialista podrà emetre els informes que correspongui i disposarà de veu davant de l’òrgan de selecció, però no de vot.

7.6 Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius dels articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en qualsevol moment del procés selectiu.

La possibilitat de recusació és extensiva als membres assessors del Tribunal des del moment de la seva incorporació.

7.7 De cada sessió s’estendrà acta, signada pel secretari, que n’ha de donar fe, amb el vistiplau del president, i per tots els membres.

(7)

N IF P 9 3 0 0 0 0 5 G

7.8 Podrà assistir com a observador un representant del personal de la corporació. 7.9 El Tribunal queda facultat per interpretar les Bases i resoldre qualsevol dubte i incidència del procés de selecció que es plantegi des del moment de la seva constitució.

7.10 El funcionament del Tribunal qualificador, en allò no previst en aquestes Bases, s’adequarà a les normes contingudes al capítol II del Títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

8. Desenvolupament del procés selectiu

8.1 El procés selectiu estarà dividit en dues fases. La primera, de caràcter obligatori i eliminatori, està formada per quatre proves: la prova de coneixement de llengües catalana i castellana, una prova de coneixement tipus test i un exercici de caràcter pràctic en què s’hauran de resoldre dos supòsits pràctics.

En la segona fase es realitzarà una entrevista i es valoraran els mèrits d’aquelles persones que hagin superat la primera fase. Només es realitzarà l’entrevista, com a màxim, a les deu persones que hagin superat la primera fase i obtingut la major puntuació. En el cas d’empat en aquesta puntuació, es realitzarà l’entrevista a totes aquestes persones, encara que el nombre sigui superior a deu. La resta quedarà fora del procés i no podrà realitzar l’entrevista.

8.2 Tots els exercicis de la primera fase són obligatoris i eliminatoris i es qualificaran de forma separada.

8.3 L’Òrgan de valoració podrà determinar la realització d'un o més exercicis en una sola sessió. En aquest cas, la correcció de l'exercici posterior quedarà condicionada a la superació de tots els anteriors quan aquests siguin eliminatoris.

8.4 Només hi haurà una convocatòria per a cada prova, i s’exclourà del procés selectiu la persona aspirant que no hi comparegui, independentment de l’eventual justificació de la incompareixença.

8.5 El Tribunal, adaptarà els mitjans de realització dels exercicis dels/de les aspirants discapacitats/des, de manera que gaudeixin d’igualtat d’oportunitats respecte a les altres persones aspirants, sempre que així ho hagin indicat en la sol·licitud per prendre part en els corresponents processos selectius.

8.6 Una vegada iniciat el procés selectiu, les puntuacions obtingudes en cadascuna de les proves s’exposaran al tauler d’edictes del Consell Comarcal i a la seu electrònica (https://seuelectronica.dipta.cat/altcamp/).

8.7 L’ordre dels/de les aspirants en els exercicis d’actuació individual serà el que correspongui d’acord amb la Resolució GAH/89/2016, de 15 de gener, per la qual es comunica la realització del sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l’any 2016 (DOGC núm. 7043, de 22.01.2016).

8.8 Les condicions i requisits exigits per poder participar en el procés selectiu s’han de complir, com a màxim, a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la seva contractació. Les condicions i requisits s’han d’acreditar d’acord amb el que s’estableix en aquestes bases. Això no obstant, si

(8)

durant els processos selectius els tribunals consideren que existeixen raons suficients, podran demanar l’acreditació de totes o algunes de les condicions requerides.

8.9 El Tribunal podrà demanar, en tot moment, als aspirants la seva identificació, per tant, hauran de concórrer a cada exercici amb el seu DNI.

9. Fase selectiva 9.1 PRIMERA FASE

9.1.1 Coneixement de les llengües oficials

A) Prova de coneixements de la llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori.

La prova consistirà en realitzar dos exercicis, en el primer s’hi avaluarà el domini de l’expressió escrita, per mitjà de la redacció d’un text, i els coneixements pràctics de llengua, per mitjà de preguntes sobre aspectes lingüístics; i en el segon, s’hi avaluarà l’expressió oral amb la lectura en veu alta d’un text i una conversa sobre temes generals d’actualitat.

Quedaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana; i les persones que hagin participat en els processos selectius que el Consell Comarcal de l’Alt Camp hagui convocat durant aquesta anualitat, en els quals hagi superat la prova de català del mateix nivell o superior al que s’exigeix en aquesta convocatòria.

Per superar la prova els aspirants hauran de demostrar un nivell de coneixements similar al que caldria per l'obtenció del certificat exigit.

La qualificació serà d’APTE o NO APTE, quedant aquests darrers eliminats del procediment selectiu.

La durada màxima de la prova serà d’1 hora i 40 minuts. B) Prova de coneixements de llengua castellana De caràcter obligatori i eliminatori.

La prova es dividirà en dues parts que consistiran en la realització d'una redacció de 200 paraules com a mínim (primera part), i en el manteniment d'una conversa amb els assessors especialistes que designi la Comissió de selecció (segona part).

Han de realitzar aquesta prova els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, i que la llengua del seu país d’origen no sigui el castellà, i no hagin acreditat documentalment els coneixements de nivell superior castellà.

Per superar la prova els aspirants hauran de demostrar un nivell de coneixements similar al que caldria per l'obtenció del certificat exigit, excepte que, d’acord amb el que estableix l’art. 9 del RD 543/2001, de 18 de maig, les proves selectives impliquin per si mateixes la demostració de l’esmentat coneixement.

La qualificació serà d’APTE o NO APTE, quedant aquests darrers eliminats del procediment selectiu.

La durada màxima de la prova serà d’1 hora i 40 minuts. 9.1.2 Prova de coneixements teòrics

Consisteix en respondre per escrit un test de coneixements de 20 preguntes amb quatre respostes alternatives, relacionat amb el contingut del temari annex.

(9)

N IF P 9 3 0 0 0 0 5 G

Cada resposta correcta es valorarà amb 0,5 p, i les respostes errònies descomptaran ¼ del valor de la resposta correcta.

La puntuació màxima de la prova és de 10 punts essent necessari un mínim de 5 punts per superar-la, en cas contrari l’aspirant quedarà automàticament eliminat. 9.1.3 Prova de coneixements pràctics

Consisteix en la realització de dos supòsits pràctics relacionats amb el temari annex i les funcions, atribucions i comeses pròpies del lloc de treball objecte de la convocatòria.

Es valorarà la competència tècnica de la persona candidata i domini de la normativa sectorial, la sistemàtica en el plantejament i formulació de conclusions i el coneixement i adequada aplicació dels continguts teòrics. També es valorarà la claredat i ordre de les idees així com la facilitat en l’exposició.

La durada màxima de la prova serà 1 hora i 30 minuts.

La puntuació màxima de la prova pràctica serà de 20 punts. Cada supòsit pràctic tindrà una valoració de 10 punts, i s’haurà d’obtenir un mínim de 5 punts en cadascun dels supòsits per a superar la prova. El resultat final serà la mitjana dels dos exercicis pràctics. En el cas que no es pugui fer la mitjana per no superar un exercici amb un mínim de 5 punts, l’aspirant quedarà automàticament eliminat.

9.2 SEGON FASE.

9.2.1 Valoració de mèrits

Es valoraran els mèrits al·legats pels aspirants que han superat la primera fase del procés selectiu, en base a la documentació presentada, d’acord amb els barems que s’indiquen. No seran valorats els mèrits al·legats que no siguin acreditats degudament d’acord amb el que es preveu en aquestes bases

Únicament es tindran en compte els mèrits al·legats dels quals ja s’estigués en possessió en la data de finalització de la presentació de sol·licituds de participació en el procés selectiu, i no els que s’hagin meritat amb posterioritat a aquesta data. A) Experiència professional. Fins a un màxim de 4 punts.

A1) És valorarà el temps de serveis prestats com a tècnic de turisme desenvolupant funcions o tasques que defineixen el contingut funcional del lloc (definit a l’annex d’aquestes bases).

- Experiència professional en administracions públiques, empreses privades o

entitats; 0,15 punts per cada mes treballat fins a un màxim de 2 punts

- Per serveis prestats en el sector privat: 0,10 punts per cada mes treballat fins a

un màxim de 2 punts

En la valoració es tindrà en compte la durada de la jornada laboral multiplicant la puntuació resultant del temps treballat pel factor que correspongui en funció del nombre d’hores treballades:

20 o més hores setmanals resultat x 1. De 12 a 19 hores setmanals resultat x 0,75. Menys de 12 hores setmanals resultat x 0,50.

En cas que no estigui acreditada suficientment la naturalesa de la dedicació laboral s’aplicarà el factor 0,5 (menys de 12 hores).

No es computen els serveis prestats simultàniament amb d’altres igualment al·legats.

(10)

B) Formació i perfeccionament. Fins a un màxim 6 punts.

Es valora l'assistència als cursos, jornades i seminaris de formació, d'especialització o de perfeccionament, en funció de la seva homologació o nivell acadèmic i de la relació amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca o amb les habilitats que aquests llocs requereixen.

B.1 Cursos, jornades i seminaris de formació, directament relacionats amb el lloc de treball objecte d’aquesta convocatòria: 1,5 punts màxim.

Nombre d’hores Només assistència Assistència i Aprofitament

De 10 a 25 hores 0,1 0,15

De 26 a 50 hores 0,20 0,25

De 51 a 100 hores 0,30 0,35

De + de 100 hores 0,40 0,45

La formació acreditada en què no consti el nombre d’hores lectives no es valorarà. Tampoc es valoraran les titulacions acadèmiques exigides com a requisit de participació.

Les diferents edicions d’un mateix curs seran valorats un sol cop.

Només es tindran en compte la formació realitzada en els darrers deu anys. B.2 Altra formació: Fins a un màxim de 2,5 punts

- Diplomatura en turisme o Grau de turisme: 1 punts.

- Postgraus relacionats amb el turisme o gestió cultural: 1 punts per titulació acreditada.

- Habilitació de guia de turisme de Catalunya: 0,5 punts

B.3 Per coneixement de llengües estrangeres fins a un màxim de 2 punts. El coneixement d’idiomes serà vàlida quan s’aporti la documentació acreditativa expedida per un centre oficial d’ensenyament d’idiomes: Escola Oficial d’idiomes, Escola d’administració pública i les diferents universitats de l’estat. Es reconeixeran les certificacions expedides per universitats, organismes i institucionals acreditades i homologades. En cap cas es valorarà com a idioma la superació d’assignatures que formin part d’una titulació universitària.

La valoració serà la següent:

- Grau BASIC: (nivells A del Marc Europeu): 0,10 punts per idioma. - Grau INTERMEDI: (nivells B del Marc Europeu): 0,30 punts per idioma. - Grau AVANÇAT: (nivells C del Marc Europeu): 0,50 punts per idioma

La valoració d’un nivell superior (del mateix idioma) exclou la valoració de la resta. 9.2.2 ENTREVISTA PERSONAL

Obligatòria i de caràcter no eliminatori.

Es realitzarà una entrevista amb relació a les competències i les habilitats dels/de les aspirants en relació al lloc de treball objecte de la convocatòria; especialment, la flexibilitat per afrontar situacions complexes, la capacitat per treballar en equip i en xarxa, la iniciativa per prendre decisions i executar les resolucions.

(11)

N IF P 9 3 0 0 0 0 5 G

Es qualificarà amb una puntuació de 0 a 2 punt. La durada màxima serà de 15 minuts.

10. Qualificació final i finalització del procés

10.1 La qualificació final dels aspirants es determinarà sumant les qualificacions obtingudes en el procés selectiu, en la fase d’oposició i de concurs.

10.2 L’òrgan de selecció farà pública, per ordre de puntuació final, la relació de les 10 persones millor poisicionades que han superat totes les fases del procés selectiu i elevarà la proposta a la Presidència perquè constitueixi la borsa de treball.

En cas d'empat de puntuació entre dos o més persones candidates en l'últim lloc de superació (posició número 10), s'integraran a la borsa totes les persones empatades en aquesta posició. L'ordre de classificació que tindran a la borsa les persones aspirants empatades en la nota final s'establirà atenent a la puntuació obtinguda en la prova de coneixements pràctics del procés selectiu. Si persisteix l'empat, aquest es resoldrà a favor de la persona que hagi obtingut major puntuació en la prova de coneixements tipus test. En cas que els dos criteris anteriors no fossin suficients, el desempat es resoldrà a favor de la persona que hagi obtingut major puntuació en la entrevista. Finalment, si tot i així persisteix l'empat, el desempat es resoldrà a favor de la persona de major edat.

10.3 La resolució de la Presidència serà objecte de publicació al tauler d’edictes i a la seu electrònica del Consell Comarcal de l’Alt Camp (https://seuelectronica.dipta.cat/altcamp/)

10.4 La convocatòria es podrà declarar deserta per l’òrgan convocant en el cas que les persones aspirants no hagin assolit la puntuació mínima decidida pel tribunal qualificador.

11. Condicions de Contractació

11.1 Tots/es els/les aspirants aprovats/ades, per ordre de puntuació, integraran la borsa de treball de tècnic de grau mitjà de turisme del Consell Comarcal de l’Alt Camp.

11.2 La durada màxima de cada contracte i la jornada de treball dependrà de les condicions i termini de cada programa, activitat o servei que justifiqui la contractació. El contracte de treball serà, en qualsevol cas, temporal i subjecte al règim laboral.

11.3 El lloc de treball estarà ubicat al Consell Comarcal de l’Alt Camp, de qui en dependrà orgànicament el treballador, si bé es poden haver de fer desplaçaments freqüents a les corporacions o centres municipals de la comarca o fins i tot tenir com a centre de treball habitual algun ajuntament, en funció del lloc de treball a cobrir.

11.4 Acreditació dels requisits. Les persones aspirants seleccionades per formar part d'aquesta borsa hauran d'acreditar documentalment, abans de ser contractades, els requisits assenyalats a la base 3 d'aquesta convocatòria, mitjançant la presentació dels documents originals. La formalització del contracte restarà condicionada a l'acompliment de la totalitat dels requisits formals de la convocatòria. Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d'anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.

(12)

Per tal de garantir el requisit assenyalat al punt 3.1.c) d'aquestes bases, les persones aspirants hauran de presentar en la primera de les seves contractacions, un certificat mèdic expedit com a màxim tres mesos abans d'aquesta. En aquest certificat haurà de constar explícitament el nom i cognoms de la persona aspirant que el presenta i el següent text: “disposa de la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques pròpies d'un tècnic de turisme".

Els/les aspirants discapacitats/des que hagin estat proposats/des han d’aportar un certificat de l’equip multiprofessional que correspongui que acrediti el tipus i grau de discapacitat que presenta, així com la capacitat funcional de l’aspirant per al desenvolupament de les tasques pròpies de la plaça a proveir.

11.5 Els/les aspirants que dins el termini fixat, excepte casos de força major no aportin la documentació requerida, o es comprovi que no compleix algun dels requisits exigits en aquestes Bases, no podran ser contractats i s’anul·laran les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en que hagi incorregut.

En aquest cas, així com en el supòsit de renúncia de l’aspirant, la Presidència formularà proposta a favor del següent aspirant de la borsa de treball.

12. Borsa de treball.

12.1 La borsa es tancada i rotatòria, entenent per tancada que no es podrà inscriure cap altra persona un cop constituïda i per rotatòria que quan s’arribi a l’últim es torna a començar des del principi.

12.2 Les persones que formin part de la borsa de treball seran cridades a mesura que es produeixin les necessitats d’ocupació que sorgeixin en qualsevol horari de treball dels existents.

12.3 L’ordre de la crida serà la puntuació obtinguda en el procés de selecció i s’actualitzarà automàticament, excepte en el supòsit que la contractació acumulada, en un o varis contractes sigui inferior a tres mesos, en què la persona mantindrà sense canvis el seu lloc a la llista. Finalitzat el període de treball, sempre i quan la borsa de treball continuï vigent, passarà al darrer lloc de la llista.

12.4 La permanència del personal seleccionat en aquesta borsa resta supeditada a la seva disponibilitat immediata per cobrir les incidències que es presentin i a la valoració adequada del desenvolupament de les tasques realitzades. La falta d’acreditació, en el moment de procedir a la contractació, d’algun dels requisits previstos, comportarà la baixa de la borsa; també serà baixa de la borsa la persona que prèviament hagi treballat en aquesta categoria i existeixi un informe negatiu. 12.5 Suspensió.

Si l’aspirant en ser cridat en temps i forma per una contractació no es pogués incorporar per existir causa de força major, justificada documentalment, podrà sol·licitar suspensió de la seva situació dins la borsa. Una vegada finalitzada la situació per la qual es va produir la reserva, l’interessat haurà de justificar-ho a en el termini de 10 dies mitjançant instància, en cas contrari passarà a ocupar l’últim lloc de la llista.

Són causes de força major:

− Part, adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple,

paternitat i naixement de fills/es prematurs/es o que per qualsevol altra causa hagin de romandre hospitalitzats/des a continuació del part, sempre que concorrin els requisits que donen dret a gaudir del permís corresponent.

(13)

N IF P 9 3 0 0 0 0 5 G

Les dones embarassades també poden demanar la suspensió de la llista entre el període comprès entre el setè mes de l’embaràs i el moment del part.

− Incapacitat temporal

− Exercici de càrrec públic representatiu

− Situació greu d’un familiar fins al primer grau de consanguinitat o d’afinitat i

que necessita la cura de l’aspirant

− Defunció de familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una

limitació temporal de fins a quatre dies

Tampoc perdrà el lloc en l’ordre de prelació l’aspirant cridat que acrediti estar treballant per un període no superior a 60 dies, sempre i quan ho comuniqui i justifiqui documentalment.

12.6 L'aspirant veurà decaigut el seu dret a ser cridat en l'ordre establert en la borsa de treball si renúncia a la proposta de contractació o bé no l’accepta de manera expressa o tàcita, en aquest cas es modificarà l’ordre inicial que tenia reconegut dins de la borsa per passar a ocupar la darrera posició en l'ordre de prelació.

S’actuarà de la mateixa manera en cas d’impossibilitat continuada i provada de contactar amb la persona aspirant per qualsevol dels mitjans que hagi fet constar per a la seva localització.

12.7 La vigència màxima de la borsa és de dos (2) anys a comptar des de la seva constitució. Tanmateix, la borsa podrà ser cancel·lada en qualsevol moment quan ja no serveixin per a l’objectiu per al qual es van constituir.

12.8 Integrar la borsa de treball no constitueix cap dret ni cap mèrit. 13. Període de prova.

13.1 El període de prova per al personal de nou ingrés serà l’establert a l’Estatut dels Treballadors i és considera com a part integrant del procés selectiu.

13.2 El període de prova es realitzarà sota la tutoria del/de la cap del servei on estigui assignat/da l’esmentat personal o del gerent, en cas de no tenir cap de servei, el/la qual tindrà cura que adquireixi la formació pràctica que demana el lloc de treball i que assumeixi progressivament les funcions que li han de correspondre. 13.3 El Consell Comarcal podrà extingir el contracte de treball si durant el període de prova es produeix una manifesta falta d’idoneïtat de la persona contractada per al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball.

13.4 La falta de superació del període de prova determinarà l’exclusió de la borsa sense responsabilitat imputable a l’Administració.

14. Incidències

14.1 Una vegada iniciat el procés selectiu, les puntuacions obtingudes pels/per les aspirants que hagin superat cadascuna de les proves, juntament amb la data, l’hora i el lloc de celebració de la prova següent, s’exposarà el tauler d’edictes de la Corporació i a la seu electrònica del Consell Comarcal de l’Alt Camp (https://seuelectronica.dipta.cat/altcamp/).

(14)

14.2 L’Òrgan de selecció queda facultat per a resoldre tots els dubtes o discrepàncies que s’originin durant el desenvolupament del procés de selecció i podrà proposar a l’òrgan competent els acords necessaris per al bon ordre del sistema selectiu en tot allò no previst en aquestes bases.

14.3 Si els terminis que estableixen aquestes bases finalitzen en dissabte, s’entendran prorrogats fins al dia hàbil següent.

14.4 Les presents bases estaran exposades al públic mitjançant el tauler d’anuncis de la Corporació i a la seu electrònica (https://seuelectronica.dipta.cat/altcamp/). Una còpia de les bases també es podran demanar personalment al Registre General del Consell Comarcal de l’Alt Camp

15. Règim de recursos

15.1 Contra la resolució que aprova aquesta convocatòria i les seves bases, podrà interposar-se recurs de reposició en el termini d’un mes, davant l’òrgan del Consell Comarcal que l’ha dictat, o bé directament, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Tarragona. Els terminis es computaran des del dia següent al de la publicació.

15.2 Contra es resolucions definitives i els actes de tràmit de l’òrgan de selecció, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades podran interposar, en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant la Presidència de la corporació. 15.3 Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

16. Normes supletòries

Per a tot allò que no s'ha previst en les normes d'aquesta convocatòria, es procedirà segons el que determini la legislació aplicable al personal de les entitats locals de Catalunya: el RDL 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, sobre el Reglament de personal al servei de les entitats locals, la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, el RDL 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, així com altres disposicions que hi siguin d'aplicació.

ANNEX

Temari administratiu general

1. El procediment administratiu. Els interessats. Fases del procediment administratiu

2. La comarca. Definició. Regulació Legal. Organització de la comarca i atribucions de cada òrgan. Competències de la comarca.

3. El municipi. Definició i elements del municipi. Regulació legal. Organització del municipi i atribucions de cada òrgan. Competències del municipi

(15)

N IF P 9 3 0 0 0 0 5 G

4. Els contractes del sector públic. Tipologia i característiques essencials. L’expedient de contractació. La selecció del contractista. Adjudicació, formalització i execució del contracte.

Temari específic

5. La Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya i normativa de desenvolupament.

6. La Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya.

7. El turisme com a factor de desenvolupament local. Col·laboració público-privada.

8. Teoria de la demanda, de l’oferta i del producte turístic.

9. La comercialització turística. L’impacte d’Internet. Estratègies de màrqueting electrònic en turisme. Manteniment i innovació de les webs turístiques.

10. Gestió de projectes. Etapes, disseny i organització de la gestió de projectes. Avaluació.

11. Les administracions públiques en matèria de turisme a Catalunya. Principals eixos d’actuació de la Diputació de Tarragona i de la Generalitat de Catalunya. 12. Les potencialitats turístiques de la comarca.

13. Recursos naturals, culturals, patrimonials, industrials, fires i festes de la comarca.

14. Turisme, territori i patrimoni. Estratègies per un desenvolupament sostenible. 15. La qualitat en el servei turístic i en la destinació turística.

16. Les denominacions d’origen a la comarca i altres marques de qualitat Agroalimentària

17. La Ruta del Cister

Valls, 26 de gener de 2016

El gerent

Vist i plau

La consellera delegada de personal

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :