TREBALL D ESTIU. BIOLOGIA I GEOLOGIA. 3r ESO

10  17  Descargar (0)

Texto completo

(1)

TREBALL D’ESTIU. BIOLOGIA I GEOLOGIA. 3r ESO

Unitat 1 L’organització del cos humà. La cèl·lula.

La cèl·lula és la unitat bàsica amb la qual estan construïts tots els éssers vius. És, a més, la unitat mínima capaç de fer totes les funcions que caracteritzen un ésser viu. Totes les cèl·lules es nodreixen, fabriquen substàncies, es repliquen… i per a això posseeixen orgànuls en el

citoplasma i en el nucli,

la informació genètica que controla aquests processos. 1. Anomena les parts numerades.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1 10 3 6 7 9 8 2 5 13 11 12 4

(2)

2. Uneix amb fletxes els elements de la columna de l’esquerra amb les funcions que apareixen en la columna de la dreta:

 Ribosomes Emmagatzemar substàncies de reserva o de rebuig

 ADN / cromatina Sintetitzar lípids i proteïnes

 Vacúols Emmagatzemar informació per a sintetitzar proteïnes

 Mitocondris Sintetitzar proteïnes

 Nuclèol Fer la respiració cel·lular

 Reticle endoplasmàtic Fabricar ribosomes

3. Quins d’aquests orgànuls es troben en el nucli i quins en el citoplasma?

4. La cèl·lula intercanvia matèria amb el medi a través de la membrana. Incorpora nutrients i elimina els productes de rebuig i les substàncies que sintetitza.

Les molècules xicotetes ho fan per difusió, osmosis i transport actiu, i les partícules grans ho fan per endocitosi i exocitosi.

Observa la imatge. Explica què hi ha passat. De quin procés es tracta?

Observa la imatge. Explica què hi ha ocorregut. De quin procés es tracta?

O2 O2 O2 O2 H2O H2O H2O H2O

(3)

5. Si tires sal sobre unes rodanxes de carabassó col·locades en un plat, al cap d’una estona el plat s’ompli d’aigua. Explica què hi ha ocorregut.

6. Els macròfags són unes de les cèl·lules que s’encarreguen de defensar el nostre organisme. Quan intercepten bacteris, els engulen. Quin mecanisme utilitza el macròfag per a aconseguir que el bacteri passe a l’interior?

a) Osmosi.

b) Exocitosi.

c) Endocitosi (fagocitosi).

d) Transport actiu.

7. Les cèl·lules fabriquen substàncies per a complir la seua funció, per a dividir-se o perquè l’organisme funcione. Aquesta tasca la fan en uns orgànuls del seu citoplasma, seguint unes instruccions que es troben en el nucli.

En l’esquema següent apareix reflectit aquest procés:

1 2 3 4 5 Citoplasma Exterior

(4)

a) Observa la seqüència que indiquen les fletxes i explica el procés.

b) Escriu el nom dels orgànuls numerats.

c) En el nucli té lloc un procés vital. Quin?

d) En quina molècula es troben les instruccions per a fabricar les proteïnes? e) Quin nutrient principal intervé en la síntesi de les proteïnes?

f) Quin orgànul aporta l’energia necessària per al procés?

g) Las substàncies sintetitzades ixen fora de la cèl·lula. Mitjançant quin procés ho fan?

7. Quines característiques comparteixen els teixits epitelials? I els teixits musculars? Quins teixits s’inclouen en els connectius? Quins trets comparteixen?

(5)

Unitat 2 Dels aliments als nutrients

L’obtenció de nutrients és de vital importància per als éssers vius, fins al punt que es considera la capacitat de captar nutrients com una característica per a diferenciar el viu del no viu.

Els nutrients que necessita un organisme són molt variats i inclouen l’oxigen, els minerals, les

proteïnes, els lípids i un llarg etcètera. És molt freqüent que un nutrient s’ obtinga utilitzant un

òrgan distant a la part del cos en què s’utilitza.

Analitzarem el cas de l’oxigen. L’oxigen és un nutrient vital per als éssers vius i és captat utilitzant

els pulmons en la ventilació pulmonar. Però l’oxigen no s’utilitza en els pulmons, sinó en les

cèl·lules, concretament en les mitocòndries,un orgànul cel·lular on té lloc un procés conegut com respiració cel·lular, l’objectiu de la qual és obtenir energia.

1. Llig atentament el text que apareix dalt i completa amb els termes correctes les oracions següents, triant les paraules que apareixen a continuació.

pulmons, mitocòndries, prendre, ventilació pulmonar, respiració cel·lular, oxigen, energia

 Un dels nutrients bàsics per a l’organisme és el ... ...

 L’oxigen és captat en els ... , ja que quan inspirem introduïm aquest

nutrient en el nostre organisme.

 La missió dels pulmons és captar l’oxigen del medi, però el lloc on s’utilitza l’oxigen és

en les ... de les cèl·lules.

 La ... ocorre en les mitocòndries de les cèl·lules, on l’oxigen és utilitzat per a

obtenir ... .

 Al procés pel qual es capta oxigen del medi s’anomena ... .

2. Defineix el concepte de nutrient. Enumera els nutrients que existeixen i indica quines

(6)

3. Observa l'estructura del sistema respiratori i assenyala’n les parts. Marca amb fletxes de diferent color el moviment de l'oxigen i el diòxid de carboni i indica en quin lloc es produeix l'intercanvi de gasos.

4. Aquest esquema representa una part molt important de l'aparell respiratori. De què es tracta? Explica com és la membrana d'aquestes estructures i el procés pel qual es produeix l'intercanvi de gasos.

5. L’obtenció de nutrients en el nostre organisme és un procés llarg, ja que hem de

transformarels aliments en què es troben per a aconseguir-los.

El procés implica processar els aliments fent-los cada vegada més xicotets i descomponent-los en els seus components fonamentals (els nutrients). Per a això tenim l’aparell digestiu, que consta d’una sèrie d’òrgans diferents amb funcions molt diferenciades.

(7)

Observa atentament l’esquema que apareix a continuació i posa el nom correcte a cadascuna de les parts numerades. Indica el procés de la digestió que fa cada part numerada.

(8)

Unitat 4 L’eliminació de les substàncies de rebuig i el transport

1. Justifica l’afirmació següent: “Els renyons, els pulmons i la pell són òrgans excretors”.

2. Per què l’expulsió de la femta no es considera una forma d’excreció?

3. a) Observa atentament l’esquema que apareix a continuació i posa el nom correcte a cadascuna de les parts numerades.

b) Descriu el recorregut de l’orina pel sistema urinari.

4. Quins són els principals components de la sang? Digues quina substància forma majoritàriament la part líquida de la sang, així com les seues cèl·lules i les funcions d’aquestes.

5. Com és l’estructura del cor? Descriu-la. Anomena cadascuna de les quatre cavitats del

(9)

6. Descriu la morfologia dels diferents tipus de vasos sanguinis. Quin és el sentit de la circulació de la sang en cadascun?

Unitat 5. La coordinació del nostre organisme

1. Quines de les següents característiques son pròpies del sistema hormonal? i del sistema nerviós?

a) Utilitza missatgers químics.

b) Neurotransmissor.

c) L’efecte és immediat.

d) L’efecte és lent però durador.

e) Hormona.

f) Impuls elèctric.

2. Completa la taula següent.

Glàndula Hormona Funció

Òrgans sexuals Regular el desenvolupament i la funció dels òrgans

sexuals i preparar l’organisme per a la reproducció.

Tiroxina Regular aspectes del metabolisme general.

(10)

Unitat 8. La salut i la malaltia

1. Completa la taula següent.

Tipus d’agents infecciosos Via d’entrada Malaltia que causen

2. Per què és tan important llavar-se adequadament i amb freqüència les mans?

3. Com podries eliminar els microbis d’un got d’aigua?

4. Quines mesures se t’ocorren per a evitar la propagació de la grip?

5. Per què diem que la resposta inflamatòria és inespecífica?

6. Quines conseqüències té la dilatació dels capil·lars en la zona que envolta una ferida? Quins avantatges aporta?

7. Assenyala si les frases següents són vertaderes o falses. En el cas que siguen falses, raona per què.

a) Les malalties infeccioses són provocades exclusivament per bacteris.

b) Tots els bacteris produeixen malalties.

c) Tots els virus causen malalties, ja siga en persones, animals o plantes.

d) La capacitat dels agents infecciosos per a danyar un organisme és deguda solament

a les toxines que produeixen

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :