CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER ESTADES DE PRÀCTIQUES EN PAÏSOS EUROPEUS DE L OBRA SOCIAL LA CAIXA : EUROUAB STUDENT CAREERS.

Download (0)

Full text

(1)

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER ESTADES DE PRÀCTIQUES EN PAÏSOS EUROPEUS DE

L’OBRA SOCIAL “LA CAIXA”: EUROUAB STUDENT CAREERS.

1. PRESENTACIÓ

La Universitat Autònoma de Barcelona i l’Obra Social “la Caixa” han signat un conveni que té per objecte establir un marc de col·laboració per afavorir el desenvolupament de diverses activitats de caràcter cultural i social.

Amb aquesta voluntat i atesa la situació del mercat de treball català i espanyol, els elevats índexs d’atur juvenil i la forta demanda entre els universitaris tant d’informació com d’oportunitats de pràctiques en altres països, s’ha considerat convenient destinar una part dels fons del programaa beques per realitzar estades de pràctiques internacionals en institucions i empreses de països europeus.

Els objectius d’aquestes beques són:

- Oferir noves oportunitats de mobilitat professional internacional als estudiants de la UAB amb rendes baixes i bon expedient acadèmic.

- Ajudar als estudiants a definir el seu perfil professional

- Adquirir experiència en el mercat de treball i en el seu sector professional

- Contribuir a millorar les competències professionals dels estudiants per afavorir la seva inserció professional.

Aquest programa oferirà 20 beques durant l’any 2016 d’acord amb les bases i procediments establerts en el marc d’aquesta convocatòria i subsidiàriament les del programa Propi Pràctiques de la UAB.

2. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Es convoquen 20 beques per realitzar estades de pràctiques en empreses i institucions de països europeus durant l’any 2016 dirigides a joves estudiants de darrer curs de grau dels centres propis de la UAB, amb rendes baixes, bon expedient acadèmic i sense experiència laboral en el sector professional dels estudis en curs.

(2)

3. REQUISITS

Els estudiants que vulguin sol·licitar aquesta mobilitat han de complir els següents requisits: - Estar matriculat/da en el darrer curs (amb menys de 60 crèdits per finalitzar els

estudis) d’un ensenyament oficial de grau dels centres propis de la Universitat Autònoma de Barcelona

- Haver estat beneficiari d’una beca de Règim General del MECD durant el curs 2014/2015

- Ser ciutadà/na d’un estat membre de la Unió Europea o estar en possessió d’un permís vàlid per a residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat

- Tenir un expedient acadèmic dels estudis als quals s’està matriculat/da amb nota superior a 7,00 en el moment de la sol·licitud.

- Lliurar el formulari d’acceptació de l’empresa o institució d’acollida.

- En cas de sol·licitar reconeixement acadèmic o transferència a l’expedient de l’estada caldrà lliurar el “Document de reconeixement del programa” degudament complimentat i signat.

- Acreditar coneixements de la llengua del país de destinació o de la llengua vehicular de les pràctiques a nivell B2. En cas de no tenir acreditació es podrà realitzar la prova a través del Servei de Llengües.

- No participar durant l’any 2016 en cap altre programa de mobilitat de la UAB en el mateix període de realització de l’estada.

4. DURADA

La durada de les estades serà d’un mínim de 4 mesos i un màxim de 6 mesos i s’han de dur a terme entre el 16 de febrer i el 16 de desembre de 2016.

5. DESTINACIONS

Les destinacions d’aquesta convocatòria poden ser: - els 28 estats membres de la Unió Europea,

- els països de l’Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) - Turquia i la República de Macedònia.

6. RECONEIXEMENT DE L’ESTADA

Per a tots els participants del programa es garantirà la certificació de l’estada per part de l’empresa o institució de destinació i si s’ emetrà per part de UAB el document Europass Mobility (document de la Unió Europea que certifica l’estada, reflecteix les tasques i

(3)

competències adquirides i amb la signatura de la institució d’enviament, la d’acollida i la persona participant).

Per als participants que acordin el reconeixement acadèmic o la transferència a l’expedient; previ a la seva partida, caldrà acordar amb els coordinadors d’intercanvi i de titulació, l'equiparació o reconeixement de la formació que durà a terme a l'estranger, així com formalitzar la matrícula segons la modalitat i el calendari que estableixi cada centre, tot indicant que serà estudiant del Programa Propi Pràctiques “EUROUAB STUDENT CAREER”

7. CARACTERÍSTIQUES I DOTACIÓ ECONÓMICA DE L’AJUT

Aquest ajut està destinat a col·laborar en la cobertura de les despeses de desplaçament, manutenció i allotjament del/de la beneficiari/ària durant la seva estada a la institució estrangera. L’ajut no pretén cobrir la totalitat de les despeses ocasionades per la mobilitat, sinó contribuir al seu finançament.

La dotació econòmica de l’ajut serà en funció de la classificació de països que consten en el requadre que es detallen a continuació fins a una dotació màxima de 4.500€.

Grup 1: Països amb un cost de vida més alt

Irlanda, Dinamarca, França, Itàlia, Àustria, Finlàndia,

Suècia, Regne Unit, Liechtenstein, Noruega

750 €/mes

Grup 2: Països amb un cost de vida mig

Bèlgica, República Txeca, Alemanya, Grècia, Xipre, Croàcia, Luxemburg, Països

Baixos, Portugal, Eslovènia, Islàndia, Turquia

700 €/mes

Grup 3: Països amb un cost de vida inferior

Bulgària, Estònia, Letònia, Lituània, Hongria, Malta,

Polònia, Romania, Eslovàquia, l'ex República

Iugoslava de Macedònia

650 €/mes

Els estudiants beneficiaris cobraran l’ajut en dos pagaments:

- el primer, per un import del 70% del total adjudicat s’emetrà als quinze dies d’incorporar-se a l’empresa o institució de destí. Per rebre aquest primer pagament, caldrà haver signat el conveni de subvenció i haver lliurat a Treball Campus la següent documentació: el certificat d’arribada al centre de destinació i el qüestionari d’avaluació inicial.

- el segon, per un import del 30% restant, s’emetrà un cop presentada la documentació de final d’estada que consta en l’apartat 13 “obligacions dels beneficiaris” d’aquesta convocatòria.

(4)

8. ASSEGURANÇA

Caldrà acreditar per a tot el període de l’estada la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil mitjançant contractació de l’assegurança complementària de mobilitat a través de la matrícula o d’un altre tipus d’assegurança que per aquestes beques ofereixi Omnibus.

9. PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS: TERMINI I PROCEDIMENT

El termini de presentació de sol·licituds serà del 10 de desembre de 2015 al 28 de gener de 2016, ambdós inclosos.

El procediment de presentació de sol·licituds serà a través d’un formulari en línia. En aquest formulari caldrà complimentar les dades requerides I adjuntar en el moment de sol·licitud la documentació acreditativa que consta en l’apartat 10 “documentació acreditativa”.

10. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Per tal de valorar convenientment les propostes, caldrà acompanyar el formulari de sol·licitud amb la següent documentació:

- Curriculum Vitae

- Informe de vida laboral emès per la Seguretat Social - Formulari d’acceptació de l’empresa o institució d’acollida. - Còpia de l’acreditació oficial del nivell d’idiomes

11. INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ

Finalitzat el termini d’inscripció Treball Campus procedirà a efectuar la corresponent validació administrativa de la documentació presentada.

Es constituirà una Comissió de selecció (formada per la Vicegerent d’Ordenació Acadèmica, el Director de Treball Campus, la responsable de Mobilitat Professional Internacional de Treball Campus i dos coordinadors d’intercanvi) que serà la responsable de valorar les sol·licituds i d’establir la proposta d’adjudicació de les places corresponents a la convocatòria. Juntament amb la proposta d’adjudicació es publicarà la llista d’espera convenientment prioritzada. Els criteris bàsics d’adjudicació seran:

- La nota de l’expedient acadèmic del grau fins a la data de publicació d’aquesta convocatòria a través del barem 27 que s’aplica en les convocatòries Erasmus+ de la UAB.

(5)

- L’acreditació oficial d’una segona llengua ja sigui del país o vehicular del lloc de pràctiques podrà puntuar entre 0,5 i 2 punts d’acord amb el que estipula el document de Valoració Addicional d’Idioma. Els estudiants que estiguin cursant itineraris curriculars en anglès estan exempts de presentar l’acreditació d’idiomes i se’ls atorgarà 1,5 punts per coneixement d’idiomes

- La motivació per realitzar l’estada de pràctiques que es valorarà a través del test PAPI que s’enviarà a les persones inscrites el dia 30 de gener i caldrà realitzar i enviar com a màxim el dia 31 de gener. En cas de no realitzar-lo en aquest termini, la sol·licitud quedarà exclosa de la convocatòria.

- Es prioritzaran aquelles sol·licituds que no hagin obtingut finançament per estades prèvies amb el programa Erasmus+ Pràctiques.

L’aplicació d’aquests criteris de valoració determinarà l’ordre de priorització de les sol·licituds. La resolució serà publicada al web de Treball Campus com a màxim el dia 15 de febrer de 2016.

12. ACCEPTACIÓ DE LA MOBILITAT

Els estudiants amb plaça adjudicada tindran un termini màxim de deu dies naturals a partir de la data de Resolució per tal d’acceptar la beca. Caldrà presentar la següent documentació:

- Carta d’acceptació de la beca, signada

- Còpia del DNI o del document que identifiqui la residència legal a Espanya. - Document de dades bancàries

- Document de “reconeixement del programa” degudament complimentat i signat, en cas de sol·licitar reconeixement acadèmic o transferència posterior de l’estada

- Acreditació de l’assegurança complementària de mobilitat.

La no presentació d’aquesta documentació en el termini establert, significarà la renuncia a la plaça. La plaça vacant es reassignarà a través de la llista d’espera.

Amb aquesta documentació Treball Campus elaborarà el Conveni de pràctiques amb les dades facilitades i l’enviarà per correu electrònic a l’estudiant que retornarà signat i escanejat. A la seva tornada o per correu postal, farà entrega del model original.

13. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Els beneficiaris de les beques han d’emplenar obligatòriament tota la següent documentació requerida en el programa.

Dues setmanes desprès de la data d’inici de l’estada - Conveni de pràctiques signat

(6)

- Enquesta d’avaluació inicial d’estada A la meitat de l’estada

- Enquesta de seguiment d’estada

Entre dues setmanes abans i dues desprès de la data de finalització de l’estada - Certificat “original” d’estada degudament signat i segellat per les parts - Test d’avaluació final

L’endarreriment en les dates de presentació de la documentació justificativa de la mobilitat, suposarà l’endarreriment en el pagament de l’ajut econòmic corresponent. La no presentació de la documentació justificativa de la mobilitat, suposarà el reintegrament de la totalitat de l’ajut percebut per part de l’estudiant. Cas que no es presenti algun dels documents, l’estudiant no gaudirà del reconeixement acadèmic corresponent de la seva mobilitat.

L’incompliment de les obligacions previstes en els apartats anteriors i en concret el referit a l’aprofitament acadèmic pot comportar la rescissió de la beca (exceptuant les causes de força major). En el cas de rescissió de la beca, el beneficiari haurà de reemborsar els fons que hagi rebut en concepte d’ajuts.

La presentació de la sol·licitud de la beca, implica l’acceptació de les normes fixades en aquesta convocatòria.

14. GESTIÓ DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades personals subministrades en aquesta convocatòria s’incorporaran al fitxer de gestió d’estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona i de Treball Campus. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició es podran exercir contactant amb Treball Campus, de conformitat amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Figure

Updating...

References

Related subjects :