Els diversos materials del projecte Aula 3D per a Biologia i Geologia a l Educació Secundària BIOLOGIA I GEOLOGIA ESO. Assolir lí excel lë ncia

Download (0)

Full text

(1)

BIOLOGIA I

GEOLOGIA

ESO

Assolir líexcel∑

lËncia

BIOLOGIA I

GEOLOGIA

ESO

Assolir lí excel∑ lË ncia

E

lsdiv ersos materials delpr ojecte Aula 3D pera Biologiai Geologia al’ Educació Secundària (Bi G1 ,B iG 3i BiG 4)estan adaptatsal nou currículum ipos sibiliten laresolució detots els estàndar ds proposats enaquest currículumper acada nivell educatiuen quès’impar teix aquestamat èria. L’apr enentatge segueixuna seqüenciaciógr adual desdel primercur sde l’ES Oi s’hantingut en compt eles compet ències clau ,de manera ques’ha adequatel desenvolupament alsint eres sos,a lesmotiv acions i a la capacitat d’abstr

acció decada edat. A BiG espr epara l’alumnat perquè sàpiga buscarinf ormaciói proc essar -la,per quèsig aca-paçde compr ovar hipòtesis, crear opinionsar gumentadesi perquè puga establirc onclusions. L’apr enentatge és actiu i cons tructiu . C101421

COMUNITAT VALENCIANA

COMUNITAT VALENCIANA

Project

e

Aula

3D

de

Biologiai

Geologia

Continguts,

compet

ènciesi

estàndar

ds

s

Inter conne xióentr el’ aprenentat ge dec ontinguts iel desenvolupament dec ompetències .

s

Prioritz acióde les compet ències .

s

Contingu tsint errelacionats ambles activitatsque compar teix enla tipologiade lespàgines: ✔ Expositiv es

, que poden ser de síntesi, documents,gr àfics,d’ ampliació,et c. ✔ De cons trucció ,que podenser d’ampliació ,de descober tade nousc ontinguts,de coneix ementde l’ent orn, derelació entre ciènciai societato d’anàlisi iopinió .

s

Assoliment dels estàndar dsd’ aprenentat ge .

Activitats

TIC

s

Ampliaa laXar xa .R ecursos multimèdiaper ac ompletarles explicacions orealitz armés activitatsa lax arxa.

s

Pos sibilitatde resoldr eonline lamajoria deles activitatsa EduBook . Les activitats podeninclour e compet ències ques’indiquen ambels símb ols : Comunicació lingüística Compet ènciamat emàticai compet ències bàsiquesen ciènciesi tecnologia (en aquests llibres noméss’indica lac ompetència mat em àtic aper quèles deciències i tecnologia sónles pròpies del’ àrea) Aprendr ea aprendr e Consciència ie xpres sionscultur als Sentitd’iniciativ ai esperitempr enedor Compet ènciessocials icíviques Compet ènciadigital Les activitats estanclas sificadesseg onsla tipologia is’indiquen ambun color difer ent: Conéix er: aquestes activitatssón imprescindibles perquè elsalumnes en treballen directament elc ontingut. Aplicar: aquestes activitatsrelacionen el contingut quehan treballat ambels coneix ementspr evis del’ alumnei amb l’ent orn,és ad ir,que treballen ambel cont ext. Raonar: aquestes activitatstenen com a objectiuque l’alumne refle xione,e xpliquei raone elsper quèsde lesseues respost es.

Activitats

compet

encials

Activitats

d’av

aluacióde

estàndar

ds

s

Les activitatsamb elsímbol permeten conéix erel grau d’as solimentdels estàndards.

Presentació

entr

esformats

s

Presentació en paper i EduBook (online io ffline). Seguiu-nos a::

Un espai on aprendre i ensenyar els millors continguts educatius amb les eines més innovadores: sSenzill: Dissenyat perquè siga intuïtiu i fàcil de manejar.

sVersàtil: Pensat per a treballar amb, i també sense, connexió a Internet gràcies a les seuesapps.

sMultidispositiu: Adaptat a tots els dispositius i sistemes operatius.

sAccessible: Des dels principalsLMSi ambpluginsespecífics per a Moodle.

sAmb traçabilitat: Permet fer el seguiment personalitzat de les activitats

que ha fet l’alumnat.

sContrastat: Adoptat per més de 1 500 centres educatius de referència

i utilizat diàriament per més de 75 000 professors i alumnes.

EduBook per a Moodle

Vicens Vives ha desenvolupat5 pluginsque fan ús del protocol LTI perquè la integració

d’EduBook a Moodle siga àgil, ràpida i senzilla. Aquests nouspluginspermeten:

sLa importació automàtica de cursos.

sL’assignació automàtica de llicències.

sLa sincronització automàtica de qualificacions.

sLa integració amb tauletes,web idesktop.

, l’entorn digital de Vicens Vives

Tots els recursos d’EduBook, adaptats a la pissarra digital i en mode offline

EduBook PDI permetprojectarqualsevol apartat del llibre de text,reproduircontinguts multimèdia,resoldre activitats

a la PDI i accedir alsrecursos del professorat. Tot això, des d’un únicsitei sense necessitat de connexió a internet.

EduBook PDI, una infinitat de possibilitats i avantatges:

sRecursos per al professorat: Consultar la guia didàctica, les propostes

curriculars, els recursos per a l’atenció a la diversitat i les avaluacions. sActivitats interactives: Projectar i resoldre les activitats obertes i

auto-correctives d’EduBook sense necessitat de connexió.

sEduBook a la PDI: Accedir a tot el contingut d’EduBook en mode offline.

sGaleria multimèdia: Reproduir les imatges, animacions, àudios, vídeos

i mapes interactius del llibre a la PDI.

sEn online: Millorar l’experiència educativa amb EduBook online i amb tots els

(2)

BIOLOGIA I

GEOLOGIA

ESO

Assolir lí excel∑ lË ncia

BIOLOGIA I

GEOLOGIA

ESO

Assolir líexcel∑

lËncia

E

ls diversos materials del projecteAula 3Dper aBiologia i Geologiaa l’Educació Secundària

(BiG 1, BiG 3 i BiG 4) estan adaptats al noucurrículumi possibiliten la resolució de tots els

estàndardsproposats en aquest currículum per a cada nivell educatiu en què s’imparteix

aquesta matèria.

L’aprenentatge segueix unaseqüenciació gradualdes del primer curs de l’ESO i s’han tingut en

compte lescompetències clau, de manera que s’ha adequat el desenvolupament als interessos, a

les motivacions i a la capacitat d’abstracció de cada edat.

A BiG es prepara l’alumnat perquè sàpiga buscar informació i processar-la, perquè siga

ca-paç de comprovar hipòtesis, crear opinions argumentades i perquè puga establir conclusions.

L’aprenentatge ésactiu iconstructiu.

C101421

COMUNITAT VALENCIANA

COMUNITAT VALENCIANA

Projecte

Aula

3D

de

Biologia i Geologia

Continguts, competències i estàndards

s

Interconnexió entre l’aprenentatge de continguts i eldesenvolupament de competències.

s

Priorització de lescompetències.

s

Continguts interrelacionatsamb les activitats que comparteixen la tipologia de les pàgines:

Expositives, que poden ser de síntesi, documents, gràfics, d’ampliació, etc.

✔ Deconstrucció, que poden ser d’ampliació, de descoberta de nous continguts, de

coneixement de l’entorn, de relació entre ciència i societat o d’anàlisi i opinió.

s

Assoliment delsestàndards d’aprenentatge.

Activitats TIC

s

Amplia a la Xarxa. Recursos multimèdia per a completar les explicacions o realitzar més

activitats a la xarxa.

s

Possibilitat de resoldre online la majoria de les activitats aEduBook.

Lesactivitatspoden inclourecompetències

que s’indiquen amb elssímbols:

Comunicació lingüística

Competència matemàtica i competències

bàsiques en ciències i tecnologia(en aquests

llibres només s’indica la competència matemàtica perquè les de ciències i tecnologia són les pròpies de l’àrea)

Aprendre a aprendre

Consciència i expressions culturals Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor Competències socials i cíviques Competència digital

Lesactivitatsestan classificades segons la

tipologiai s’indiquen amb un color diferent:

Conéixer:aquestes activitats són imprescindibles perquè els alumnes en treballen directament el contingut.

Aplicar:aquestes activitats relacionen el contingut que han treballat amb els coneixements previs de l’alumne i amb l’entorn, és a dir, que treballen amb el context.

Raonar:aquestes activitats tenen com a

objectiu que l’alumne reflexione, explique i raone els perquès de les seues respostes.

Activitats competencials

Activitats d’avaluació de estàndards

s

Les activitats amb el símbol permeten conéixer el grau d’assoliment dels estàndards.

Presentació en tres formats

s

Presentació enpaper iEduBook (online i offline).

Seguiu-nos a:: Unespai onapr endre iensen yar elsmillor sc ontingutseducatius ambles einesmés innovador es: s Senzill :Dis senyat perqu èsig aintuïtiu ifàcil demanejar . s Ver sàtil :P ensatper atr eballaramb ,i tambésense, conn exió aInt ernetgr àciesa lesseues apps . s Multidispositiu :A daptata tots elsdispositius isist emesoper atius. s Acc essible :De sdels principals LMS iamb plugins específicsper aMoodle. s Ambtr açabilitat :P ermetfer elseguiment personalitz atde lesactivitats queha fet l’alumnat. s Contr astat :A doptatper mésde 1500 centr eseducatius deref erència iutiliz atdiàriament permés de 75 000pr ofes sors ialumnes.

EduBook per a Moodle

Vic ensV ives hade senv olupat 5plugins quefan úsdel prot ocol LTI per què lain tegr aci ó d’EduBook aMoodle siga àgil,ràpida isenzilla. Aquests nous plugins permeten: s Laimpor tacióaut omàtica decur sos. s L’as signació automàtica dellic ències. s Lasincr onització automàtica dequalificacions. s Laint egració ambtaulet es, web i desktop .

, l’ent

orndigital

deV

icens V

ives

T ots els r

ecursos d’

EduBook, adaptats a la pis

sarra digital i en

mode offline

EduBoo kPDI permet projectar qualse vol aparta tdel llibre de text, repr oduir contingu tsmu ltimèdia, resoldr eactivitat s ala PDIi accedir als recur sos del p rof essor at .T otai xò, desd’ un únic site isense neces sitatde conn exi óa int ernet. EduBook PDI,una infinitatde possibilitats ia vantat ges: s Recur sosper alpr ofes sorat :C onsultarla guiadidàctica, lespr opostes curricular s,els recur sosper al’ atenció ala diver sitati lesa valuacions. s Activitats inter actives :P rojectar iresoldr eles activitatsober tes iaut o-corr ectives d’EduBook sensenec essitat dec onnexió . s EduBoo ka laPDI :A ccedir atot elc ontingutd’ EduBook enmode offline. s Galeriamultimèdia :R eproduir lesimat ges, animacions,àudios, vídeos imapes inter actiusdel llibre ala PDI. s En online :Millo rar l’experiència educativa ambE duBookonline iamb tots els recur sosde qualitatque ofer eixla xar xa educativa Tiching.

(3)

BIOLOGIA I

GEOLOGIA

ESO

Assolir lí excel∑ lË ncia

BIOLOGIA I

GEOLOGIA

ESO

Assolir líexcel∑

lËncia

E

ls diversos materials del projecteAula 3Dper aBiologia i Geologiaa l’Educació Secundària

(BiG 1, BiG 3 i BiG 4) estan adaptats al noucurrículumi possibiliten la resolució de tots els

estàndardsproposats en aquest currículum per a cada nivell educatiu en què s’imparteix

aquesta matèria.

L’aprenentatge segueix unaseqüenciació gradualdes del primer curs de l’ESO i s’han tingut en

compte lescompetències clau, de manera que s’ha adequat el desenvolupament als interessos, a

les motivacions i a la capacitat d’abstracció de cada edat.

ABiG es prepara l’alumnat perquè sàpiga buscar informació i processar-la, perquè siga

ca-paç de comprovar hipòtesis, crear opinions argumentades i perquè puga establir conclusions.

L’aprenentatge ésactiu iconstructiu.

C101421

COMUNITAT VALENCIANA

COMUNITAT VALENCIANA

Projecte

Aula

3D

de

Biologia i Geologia

Continguts, competències i estàndards

s

Interconnexió entre l’aprenentatge de continguts i eldesenvolupament de competències.

s

Priorització de lescompetències.

s

Continguts interrelacionatsamb les activitats que comparteixen la tipologia de les pàgines:

Expositives, que poden ser de síntesi, documents, gràfics, d’ampliació, etc.

✔ Deconstrucció, que poden ser d’ampliació, de descoberta de nous continguts, de

coneixement de l’entorn, de relació entre ciència i societat o d’anàlisi i opinió.

s

Assoliment delsestàndards d’aprenentatge.

Activitats TIC

s

Amplia a la Xarxa. Recursos multimèdia per a completar les explicacions o realitzar més

activitats a la xarxa.

s

Possibilitat de resoldre online la majoria de les activitats aEduBook.

Lesactivitatspoden inclourecompetències

que s’indiquen amb elssímbols:

Comunicació lingüística

Competència matemàtica i competències

bàsiques en ciències i tecnologia(en aquests

llibres només s’indica la competència matemàtica perquè les de ciències i tecnologia són les pròpies de l’àrea)

Aprendre a aprendre

Consciència i expressions culturals Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor Competències socials i cíviques Competència digital

Lesactivitatsestan classificades segons la

tipologiai s’indiquen amb un color diferent:

Conéixer:aquestes activitats són imprescindibles perquè els alumnes en treballen directament el contingut.

Aplicar:aquestes activitats relacionen el contingut que han treballat amb els coneixements previs de l’alumne i amb l’entorn, és a dir, que treballen amb el context.

Raonar:aquestes activitats tenen com a

objectiu que l’alumne reflexione, explique i raone els perquès de les seues respostes.

Activitats competencials

Activitats d’avaluació de estàndards

s

Les activitats amb el símbol permeten conéixer el grau d’assoliment dels estàndards.

Presentació en tres formats

s

Presentació enpaper iEduBook (online i offline).

Seguiu-nos a:: Unespai onapr endre iensen yar elsmillor sc ontingutseducatius ambles einesmés innovador es: s Senzill :Dis senyat perqu èsig aintuïtiu ifàcil demanejar . s Ver sàtil :P ensatper atr eballaramb ,i tambésense, conn exió aInt ernetgr àciesa lesseues apps . s Multidispositiu :A daptata tots elsdispositius isist emesoper atius. s Acc essible :De sdels principals LMS iamb plugins específicsper aMoodle. s Ambtr açabilitat :P ermetfer elseguiment personalitz atde lesactivitats queha fet l’alumnat. s Contr astat :A doptatper mésde 1500 centr eseducatius deref erència iutiliz atdiàriament permés de 75 000pr ofes sors ialumnes.

EduBook per a Moodle

Vic ensV ives hade senv olupat 5plugins quefan úsdel prot ocol LTI per què lain tegr aci ó d’EduBook aMoodle siga àgil,ràpida isenzilla. Aquests nous plugins permeten: s Laimpor tacióaut omàtica decur sos. s L’as signació automàtica dellic ències. s Lasincr onització automàtica dequalificacions. s Laint egració ambtaulet es, web i desktop .

, l’ent

orndigital

deV

icens V

ives

T ots els r

ecursos d’

EduBook, adaptats a la pis

sarra digital i en

mode offline

EduBoo kPDI permet projectar qualse vol aparta tdel llibre de text, repr oduir contingu tsmu ltimèdia, resoldr eactivitat s ala PDIi accedir als recur sos del p rof essor at .T otai xò, desd’ un únic site isense neces sitatde conn exi óa int ernet. EduBook PDI,una infinitatde possibilitats ia vantat ges: s Recur sosper alpr ofes sorat :C onsultarla guiadidàctica, lespr opostes curricular s,els recur sosper al’ atenció ala diver sitati lesa valuacions. s Activitats inter actives :P rojectar iresoldr eles activitatsober tes iaut o-corr ectives d’EduBook sensenec essitat dec onnexió . s EduBoo ka laPDI :A ccedir atot elc ontingutd’ EduBook enmode offline. s Galeriamultimèdia :R eproduir lesimat ges, animacions,àudios, vídeos imapes inter actiusdel llibre ala PDI. s En online :Millo rar l’experiència educativa ambE duBookonline iamb tots els recur sosde qualitatque ofer eixla xar xa educativa Tiching.

(4)

QUART CURS

TERCER CURS

Novetat

BiG

BIOLOGIA I GEOLOGIA

PRIMER CURS

0.Com treballen els científics?

LA TERRA A L’UNIVERS

1.L’Univers i el Sistema Solar

2.La Terra i la Lluna

3.L’atmosfera

4.La hidrosfera

Projecte TIC

LA TERRA I ELS ÉSSERS VIUS

5.La geosfera i els seus components: els minerals

i les roques

6.Els agents geològics externs

7.Els processos geològics interns

8.Els éssers vius

LA GRAN DIVERSITAT D’ÉSSERS VIUS

9.La biodiversitat. Els éssers vius menys complexos

10.Les plantes, els éssers vius més arrelats

11.La diversitat del regne animal. Els invertebrats

12.Els animals més evolucionats: els vertebrats

BiG 1 Comunitat Valenciana ·ISBN: 978-84-682-3094-8

BiG 1 Quadern per a la diversitat Comunitat Valenciana ·ISBN: 978-84-682-3295-9

AUTORS:

M. Á. Fernández Esteban

Catedràtic de Biologia i Geologia d’IES

R. Rodríguez Bernabé

Doctora en Biologia

M. D. Torres Lobejón

Catedràtica de Biologia i Geologia d’IES

AUTORS:

M. Á. Fernández Esteban

Catedràtic de Biologia i Geologia d’IES

R. Rodríguez Bernabé

Doctora en Biologia

M. D. Torres Lobejón

Catedràtica de Biologia i Geologia d’IES

AUTORS:

M. D. Torres Lobejón

Catedràtica de Biologia i Geologia d’IES

H. Argüello Miguélez

Llicenciada en Biologia

J. Celis Sánchez

Llicenciat en Geografia i Història. Arqueòleg

B. Mingo Zapatero

Llicenciada en Geologia. Professora d’IES

M. Olazábal Morán

Màster en Biologia molecular i cel·lular

R. Rodríguez Bernabé

Doctora en Biologia

A. Santos Lozano

Doctor en Biologia

BiG 3 Comunitat Valenciana ·ISBN: 978-84-682-3098-6

BiG 4 Comunitat Valenciana ·ISBN: 978-84-682-3778-7

LES PERSONES I LA SALUT

1.L’organització del cos humà

2.La nutrició i l’aparell digestiu

3.La regulació del medi intern

4.Percepció i coordinació

5.Percepció i moviment

6.Reproducció humana i sexualitat

7.Salut i malaltia

ELS ECOSISTEMES

8.El medi ambient natural. Els ecosistemes

Projecte TIC Projecte d’investigació

CÈL·LULA, HERÈNCIA I EVOLUCIÓ

1.La cèl·lula i els seus components

2.La divisió cel·lular

3.L’herència genètica

4.ADN i proteïnes. La biotecnologia

5.L’evolució biològica

L’ECOSISTEMA I LA SEUA DINÀMICA. IMPACTES

6.L’ecosistema i els factors ecològics

7.Dinàmica dels ecosistemes

8.Recursos i residus

9.L’impacte humà en els ecosistemes LA TERRA: TRANSFORMACIONS I RELLEU

10.La història de la Terra

11.Tectònica de plaques

12.El relleu terrestre

Projecte d’investigació

(5)

BIOLOGIA I

GEOLOGIA

ESO

Assolir líexcel∑

lËncia

BIOLOGIA I

GEOLOGIA

ESO

Assolir lí excel∑ lË ncia

E

lsdiv ersos materials delpr ojecte Aula 3D pera Biologiai Geologia al’ Educació Secundària (Bi G1 ,B iG 3i BiG 4)estan adaptatsal nou currículum ipos sibiliten laresolució detots els estàndar ds proposats enaquest currículumper acada nivell educatiuen quès’impar teix aquestamat èria. L’apr enentatge segueixuna seqüenciaciógr adual desdel primercur sde l’ES Oi s’hantingut en compt eles compet ències clau ,de manera ques’ha adequatel desenvolupament alsint eres sos,a lesmotiv acions i a la capacitat d’abstr

acció decada edat. A BiG espr epara l’alumnat perquè sàpiga buscarinf ormació ipr oces sar-la, perquè siga ca-paçde compr ovar hipòtesis, crear opinionsar gumentadesi perquè puga establirc onclusions. L’apr enentatge és actiu i cons tructiu . C101421

COMUNITAT VALENCIANA

COMUNITAT VALENCIANA

Project

e

Aula

3D

de

Biologiai

Geologia

Continguts,

compet

ènciesi

estàndar

ds

s

Inter conne xióentr el’ aprenentat ge dec ontinguts iel desenvolupament dec ompetències .

s

Prioritz acióde les compet ències .

s

Contingu tsint errelacionats ambles activitatsque compar teix enla tipologiade lespàgines: ✔ Expositiv es

, que poden ser de síntesi, documents,gr àfics,d’ ampliació,et c. ✔ De cons trucció ,que podenser d’ampliació ,de descober tade nousc ontinguts,de coneix ementde l’ent orn, derelació entre ciènciai societato d’anàlisi iopinió .

s

Assoliment dels estàndar dsd’ aprenentat ge .

Activitats

TIC

s

Ampliaa laXar xa .R ecursos multimèdiaper ac ompletarles explicacions orealitz armés activitatsa lax arxa.

s

Pos sibilitatde resoldr eonline lamajoria deles activitatsa EduBook . Les activitats podeninclour e compet ències ques’indiquen ambels símb ols : Comunicació lingüística Compet ènciamat emàticai compet ències bàsiquesen ciènciesi tecnologia (en aquests llibres noméss’indica lac ompetència mat em àtic aper quèles deciències i tecnologia sónles pròpies del’ àrea) Aprendr ea aprendr e Consciència ie xpres sionscultur als Sentitd’iniciativ ai esperitempr enedor Compet ènciessocials icíviques Compet ènciadigital Les activitats estanclas sificadesseg onsla tipologia is’indiquen ambun color difer ent: Conéix er: aquestes activitatssón imprescindibles perquè elsalumnes en treballen directament elc ontingut. Aplicar: aquestes activitatsrelacionen el contingut quehan treballat ambels coneix ementspr evis del’ alumnei amb l’ent orn,és ad ir,que treballen ambel cont ext. Raonar: aquestes activitatstenen com a objectiuque l’alumne refle xione,e xpliquei raone elsper quèsde lesseues respost es.

Activitats

compet

encials

Activitats

d’av

aluacióde

estàndar

ds

s

Les activitatsamb elsímbol permeten conéix erel grau d’as solimentdels estàndards.

Presentació

entr

esformats

s

Presentació en paper i EduBook (online io ffline). Seguiu-nos a::

Un espai on aprendre i ensenyar els millors continguts educatius amb les eines més innovadores: sSenzill: Dissenyat perquè siga intuïtiu i fàcil de manejar.

sVersàtil: Pensat per a treballar amb, i també sense, connexió a Internet gràcies a les seuesapps. sMultidispositiu: Adaptat a tots els dispositius i sistemes operatius.

sAccessible: Des dels principalsLMSi ambpluginsespecífics per a Moodle.

sAmb traçabilitat: Permet fer el seguiment personalitzat de les activitats

que ha fet l’alumnat.

sContrastat: Adoptat per més de 1 500 centres educatius de referència

i utilizat diàriament per més de 75 000 professors i alumnes.

EduBook per a Moodle

Vicens Vives ha desenvolupat5 pluginsque fan ús del protocol LTI perquè la integració

d’EduBook a Moodle siga àgil, ràpida i senzilla. Aquests nouspluginspermeten:

sLa importació automàtica de cursos.

sL’assignació automàtica de llicències.

sLa sincronització automàtica de qualificacions.

sLa integració amb tauletes,web idesktop.

, l’entorn digital de Vicens Vives

Tots els recursos d’EduBook, adaptats a la pissarra digital i en mode offline

EduBook PDI permetprojectarqualsevol apartat del llibre de text,reproduircontinguts multimèdia,resoldre activitats

a la PDI i accedir alsrecursos del professorat. Tot això, des d’un únicsitei sense necessitat de connexió a internet.

EduBook PDI, una infinitat de possibilitats i avantatges:

sRecursos per al professorat: Consultar la guia didàctica, les propostes

curriculars, els recursos per a l’atenció a la diversitat i les avaluacions. sActivitats interactives: Projectar i resoldre les activitats obertes i

auto-correctives d’EduBook sense necessitat de connexió.

sEduBook a la PDI: Accedir a tot el contingut d’EduBook en mode offline.

sGaleria multimèdia: Reproduir les imatges, animacions, àudios, vídeos

i mapes interactius del llibre a la PDI.

sEn online: Millorar l’experiència educativa amb EduBook online i amb tots els

Figure

Updating...

References

Related subjects :