ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT

40  Download (0)

Full text

(1)

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT Identificació de la sessió Núm.: 10 Caràcter: ordinari Data: 10/03/2017 Horari: de 15:30 a 18:00 h

Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament Hi assisteixen:

Joan Ramon Veciana Martínez Jordi Rotllant Cors

Jennifer Gallardo Bustos Judit Gómez Fugarolas Susanna Vilar Bassó

Màrius Valls Plans, Secretari

Hi assisteixen també amb veu i sense vot degudament autoritzats Jordi Moragas Rotllant

Cristina Tejedor Sala

Desenvolupament de la sessió

1 – LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Distribuïda entre els regidors, prèviament a la sessió, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar-la.

(2)

2.- INICI D’EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT

D’acord amb el que disposa el Reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial Decret 320/1994, de 25 de febrer, com a conseqüència d’haver-se formulat una denúncia, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Incoar procediment sancionador a les persones amb el número d’expedient i les dades que a continuació es relacionen.

Nº d'exp. Cognoms i nom DNI IMPORT

2017/0001451 XXX XXX 80,00 2017/0001493 XXX XXX 80,00 2017/0001557 XXX XXX 80,00 2017/0001558 XXX XXX 50,00 2017/0001905 XXX XXX 80,00 2017/0002113 XXX XXX 80,00 2017/0002396 XXX XXX 80,00 2017/0002468 XXX XXX 200,00 2017/0002490 XXX XXX 80,00 2017/0002603 XXX XXX 50,00 2017/0002615 XXX XXX 50,00 2017/0002616 XXX XXX 50,00 2017/0002617 XXX XXX 80,00 2017/0001395 XXX XXX 200,00

A conseqüència de la incoació de l’expedient, resolc notificar –si no s’ha fet en l’acte de la denúncia- l’inici de l’expedient i conferir tràmit d’al·legacions segons està previst legalment.

Es nomena Instructor del procediment sancionador el Sr. Joan Ramon Veciana Martínez (L’ Alcalde), informant-lo que el seu règim de recusació, es l’establert en l’art. 24 de la Llei 40/2015, d’ 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. L’òrgan responsable de la tramitació de l’expedient es el Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva (Unitat de Sancions de Trànsit), segons l’encàrrec de gestió i la delegació de funcions efectuada al seu dia.

L’òrgan competent per dictar la resolució sancionadora és la Junta de Govern Local.

(3)

3.- APROVACIÓ DE DESPESES

D´acord amb l´art. 185 del RDLeg 2/2004 de 5 de març, pel qual s´aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i amb els art.58 a 60, en relació amb els art. 54 a 57 del RD 500/1990, de 20 d´abril, que la desenvolupa, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Aprovar el reconeixement i liquidació de les obligacions, i, en el seu cas, l´autorització i disposició de la despesa simultània, resultants de la relació de factures 1/2017 per un import total de 185.753,00 €, amb efectes del dia 28 de febrer de 2017.

4.- AUTORITZACIÓ DE GUAL

Atesa la petició presentada per la persona interessada, i atenent que reuneix les condicions adequades, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Autoritzar la Sra. XXX a col·locar una reserva d´estacionament per entrada de vehicles (gual) davant la finca situada al Carrer Vallclara, núm. 27.

5.- AUTORITZACIÓ CURSA CICLISTA

Atesa la sol·licitud presentada a aquests efectes, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Autoritzar el pas per aquest municipi de la volta ciclista “XXXI Memorial Josep Ma. Pont – festes del Roser” el proper dia 8 d´abril de 2017, organitzada per “Club Ciclista Esprint”, pels itineraris i horaris previstos en el programa de la prova.

(4)

6.- AUTORITZACIÓ RUTES TURÍSTIQUES

Atesa la sol·licitud presentada a aquests efectes, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Autoritzar el pas per aquest municipi de les rutes turístiques organitzades per l´entitat Nexus, pels itineraris previstos en el programa presentat, sense perjudici que hauran de sol·licitar i obtenir autorització expressa a aquests efectes dels propietaris de les finques afectades pel pas de les rutes.

7.- AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB PARADA

Atesa la sol·licitud presentada, i considerada favorablement, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Autoritzar l´ocupació de la via pública de la Plaça del Doctor Gravalosa per a la instal·lació d´una parada per part del seu titular, davant l´establiment de llaminadures i loteries “el Trèvol dolç”, el dia 23 d´abril de 2017, Sant Jordi, i aprovar-ne la liquidació tributària que se´n merita.

8.- SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ

Ateses les circumstàncies justificatives que consten en l´expedient, i la necessitat de finançament per a l´actuació de referència, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Sol·licitar a la Diputació de Girona les subvencions atribuïdes a aquest municipi en el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017.

(5)

9.- SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ

Ateses les circumstàncies justificatives que consten en l´expedient, i la necessitat de finançament per a l´actuació de referència, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per a la substitució de la caldera de biomassa de la piscina, de l´actual amb combustible de pellet a una amb combustible d´estella.

10.- ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ D´ÚS D´UN LOCAL

Atesa la predisposició per part de la propietat i la necessitat en el municipi d´ús de locals per a les finalitats d´interès públic municipal que s´indiquen, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Acceptar la cessió gratuïta de l´ús de la planta baixa de la finca situada a la Plaça del Doctor Gravalosa, núm. 12, per a ser destinada a finalitats socio-culturals d´interès del municipi, principalment per a la joventut, atorgada per la propietària Sra.XXX, subjecta a les estipulacions que consten en el document signat a aquests efectes el passat dia 8 de març de 2017.

11.- LLICÈNCIA PER OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA

Atesa la sol·licitud a aquests efectes, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

(6)

Concedir llicència a la Sra. XXX per a l´ocupació de via pública a la vorera oest de la Carretera d´Arbúcies, davant el sector de sòl urbanitzable SUP5, amb un lloc de rostisseria i menjar preparat, consistent en un mòdul (Cooking Box) de 27 m2 de superfície, per un període de 18 mesos a partir del dia 1 de maig de 2017, i aprovar-ne la liquidació tributària que se´n merita de la que en resulta una taxa de 270 €/mes. La taxa dels primers 13 mesos serà abonada en espècie mitjançant la pavimentació d´aquella vorera, en un tram de 15 metres lineals per tota la seva amplada a partir del paviment ja existent en el tram de sòl urbà consolidat, per part i a càrrec de la mateixa interessada, que haurà d´executar-ho de forma prèvia a l´ocupació autoritzada.

12.- CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D´IMPLANTACIÓ DE L´ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

Primer.- Les lleis 39/2015 de procediment administratiu comú i 40/2015 de règim jurídic de les Administracions públiques estableixen l´objectiu a implantar de l´administració electrònica.

Segon.- A més de les previsions legals referides, el pas cap a l´administració electrònica constitueix una prioritat de l´equip de govern municipal encaminada a la consecució dels objectius següents :

- Racionalitzar l´actuació de les institucions i millorar la seva eficiència.

- Que la tramitació electrònica sigui l´actuació habitual de les administracions.

- Que l´Ajuntament pugui disposar de l´arxiu electrònic dels expedients. Alhora, és una oportunitat per formar el personal i canviar de manera de relacionar-se internament i amb totes les persones.

Tercer.- Dels diferents suports informàtics possibles, el model de treball e-SET, de l´empresa Buisi Tools SL, compta amb la coordinació amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya i ve avalat per la Diputació de Girona en la seva implantació als municipis de la província.

(7)

Quart.- Considerant, en conseqüència, necessària per a l´Ajuntament la realització dels treballs que s´indiquen i la contractació dels serveis especialitzats a aquests efectes, considerant l´empresa que es dirà capacitada per a la seva adequada realització, i resultant la quantia del contracte que en determina la seva naturalesa de contracte menor d´acord amb els art. 111 i 138.3 del RDLeg 3/2011 de 14 de novembre, pel que s´aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Primer.- Aprovar la implantació a l´Ajuntament de Sant Hilari Sacalm del model de treball e-SET per a la implantació de l´administració electrònica.

Segon.- Aprovar la realització dels serveis que s´indiquen, aprovar-ne la despesa, i adjudicar-los a l´empresa i pel preu que s´expressa, d´acord amb el detall de la seva oferta presentada :

Serveis : Implantació del sistema e-SET a l´Ajuntament Empresa adjudicatària : Buisi Tools SL (CIF XXX)

Preu : 8.478,75 € + IVA que resulti aplicable.

Prestació : prestació única, amb la realització del referit servei.

Tercer.- Designar com a responsable del contracte la regidora Sra. Jennifer Gallardo Bustos, d´acord amb l´art. 52 TRLCSP, i director tècnic del projecte el responsable TIC de l´Ajuntament Sr. Manel Clemente Gálvez.

13.- PROVISIÓ URGENT DE PLAÇA TEMPORAL D´AUXILIAR DE JARDINERIA

Atesa la situació de baixa per incapacitat temporal del treballador auxiliar de jardineria Sr. Mateu Casas, i no podent desatendre´s aquestes funcions, resulta necessària la contractació temporal en interinitat d´una persona per cobrir el referit lloc de treball mentre es produeixi aquella situació.

Atès el que estableixen els art. 16.2.d) i 94 i següents del Decret 214/1990 de Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, i art. 15 i 125 del D-Leg 1/1997 de 31 d´octubre de Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de funció pública de Catalunya, els reunits, per majoria absoluta amb el vot en contra de la Sra. Gallardo, adopten el següent

(8)

ACORD

Aprovar la contractació d´una plaça de personal laboral no permanent en interinitat per cobrir la baixa per incapacitat temporal del titular i per mentre duri aquesta situació, a jornada completa d´un auxiliar de jardineria, grup EAP, aprovar-ne la convocatòria i les Bases específiques que l´han de regir, per procediment d´urgència, per concurs-oposició, i publicar-ne el text de les bases i la convocatòria en la pàgina web municipal, xarxes socials municipals, i taulell d´anuncis i de difusió pública fixes en els diferents Centres públics del municipi.

14.- EXCEDÈNCIA PERSONAL TURISME

Atesa la sol·licitud de la interessada, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar l’excedència voluntària de la Sra. XXX (XXX), administrativa de l´oficina de turisme a jornada completa, grup C1, des del 20 de març fins el 20 de setembre de 2017.

15.- CONTRACTACIÓ D´URGÈNCIA I INTERINITAT AUXILIAR DE TURISME

D’acord amb el que preveu l’art. 291.3 del D-Leg 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i art. 94.3 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, del Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya; atesa la necessitat de cobertura de la plaça en situació d´excedència voluntària de la seva titular, Sra. XXX, en no poder desatendre´s el servei de l´oficina de turisme, els reunits, per majoria absoluta amb el vot en contra de la Sra. Gallardo, adopten el següent

ACORD

Contractar en règim laboral i amb caràcter d´interinitat temporal per cobrir la plaça en situació d´excedència voluntària de la seva titular, la Sra. XXX (XXX), amb efectes des del dia 20 de març de 2017 i fins la finalització de la situació d´excedència voluntària i/o cobertura de la referida plaça pel procediment reglamentari amb caràcter definitiu, a jornada parcial de 25 hores setmanals, com a auxiliar administrativa de l´oficina de turisme, Grup C2.

(9)

16.- INCREMENT DE JORNADA LABORAL AUXILIAR DE TURISME

Atesa la necessitat de reorganització horària del personal de l´oficina de turisme per a l´adequada cobertura del servei donat el nombre d´efectius disponible i l´excedència sol·licitada per la Sra. XXX, els reunits, per majoria absoluta amb l´abstenció de la Sra. Gallardo, adopten el següent

ACORD

Aprovar l´ampliació de la jornada laboral de la Sra. XXX (XXX), auxiliar administrativa de l´oficina de turisme, de 25 hores setmanals actuals a 31,5 hores setmanals amb efectes a partir del dia 13 de març de 2017, i de les 31,5 h/setmana esmentades a 37,5 hores setmanals amb efectes a partir del dia 27 de març de 2017, fins la finalització de la situació d´excedència voluntària referida.

17.- RESOLUCIÓ EN MATÈRIA LABORAL

Atesa la petició dels treballadors interessats, els reunits, per majoria absoluta amb el vot en contra de la Sra. Gallardo, aproven autoritzar l´acumulació a inici o final de jornada de la mitja hora per esmorzar en aquells casos en que el treballador faci una jornada de més de 6 hores continuades.

18.- PART DELIBERATIVA

Tots els assistents posen en comú i prenen en consideració el seguiment dels diversos temes atenyents a cada àrea i regidoria i la gestió dels diferents assumptes concernents a cadascuna d’elles, i, entre altres, sobre els següents temes:.

- Deliberació sobre proposta de modificació de l´Ordenança reguladora de la taxa per ocupació privativa i aprofitament especial del domini públic municipal a presentar en el proper Ple

(10)

- Deliberació sobre la gestió del servei de grua per a la retirada de vehicles de la via pública.

- Deliberació sobre l´addició d´un punt relatiu a la mediació en el Reglament de funcionament de la Mesa de negociació col·lectiva laboral.

- Deliberació sobre diversos aspectes relatius a la negociació col·lectiva amb els representats laborals actualment en curs.

- Deliberació sobre el resultat de la Liquidació del Pressupost 2016 a donar compte al Ple en la propera sessió.

- Deliberació sobre organització i emplaçaments de diverses activitats en motiu de la propera Setmana Santa.

L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a Secretari, estenc aquesta acta.

El Secretari Vist i Plau

L’Alcalde

(11)

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT Identificació de la sessió Núm.: 11 Caràcter: ordinari Data: 14/03/2017 Horari: de 15:30 a 18:00 h

Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament Hi assisteixen:

Joan Ramon Veciana Martínez Jordi Rotllant Cors

Jennifer Gallardo Bustos Judit Gómez Fugarolas Susanna Vilar Bassó

Màrius Valls Plans, Secretari

Hi assisteixen també amb veu i sense vot degudament autoritzats Jordi Moragas Rotllant

Cristina Tejedor Sala

Desenvolupament de la sessió

1 – LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Distribuïda entre els regidors, prèviament a la sessió, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar-la.

(12)

2.- AUTORITZACIÓ RUTA DE MOTOS

Atesa la sol·licitud presentada a aquests efectes, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Autoritzar el pas per aquest municipi de la ruta de motocicletes el proper dia 1 de juliol de 2017, organitzada per Com Ride Girona, pels itineraris i horaris previstos en el programa de la prova.

3.- APROVACIÓ DE DESPESES

D´acord amb l´art. 185 del RDLeg 2/2004 de 5 de març, pel qual s´aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i amb els art.58 a 60, en relació amb els art. 54 a 57 del RD 500/1990, de 20 d´abril, que la desenvolupa, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Aprovar el reconeixement i liquidació de les obligacions, i, en el seu cas, l´autorització i disposició de la despesa simultània, resultants de la relació de factures 2/2017 per un import total de 106.191,64 €.

4.- CONTRACTACIÓ D´URGÈNCIA I INTERINITAT VIGILANT MUNICIPAL

D’acord amb el que preveu l’art. 291.3 del D-Leg 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i art. 94.3 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, del Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya; donant-se raons de màxima urgència i de necessitats del servei, atesa la incidència en la seguretat pública i la necessitat de cobertura en aquest sentit de la plaça en situació d´excedència voluntària del seu titular, Sr. XXX, i atès que el mateix Sr. XXX ja està cobrint aquesta plaça actualment en règim de contracte temporal, els reunits, per majoria absoluta amb el vot en contra de la Sra. Gallardo, adopten el següent

(13)

ACORD

Contractar en règim laboral i amb caràcter d´interinitat temporal per cobrir la plaça en situació d´excedència voluntària del seu titular, i nomenar el Sr. XXX (XXX), amb efectes des del dia 4 d´abril de 2017 i fins la finalització de la situació d´excedència voluntària i/o cobertura de la referida plaça pel procediment reglamentari amb caràcter definitiu, a jornada complerta, com a vigilant municipal, Grup C2 nivell 12.

5.- CONTRACTACIÓ D´URGÈNCIA PEÓ DE BRIGADA D´OBRES

D’acord amb el que preveu l’art. 291.3 del D-Leg 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i art. 94.3 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, del Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya; donant-se raons d´urgència i de necessitats del servei, atesa la temporada de major necessitat d´efectius en la brigada d´obres i serveis, i atès que el mateix Sr. XXX ja està treballant interinament en la brigada en cobertura de la baixa temporal del Sr. XXX qui es reincorpora al servei, els reunits, per majoria absoluta amb el vot en contra de la Sra. Gallardo, adopten el següent

ACORD

Contractar el Sr. XXX (XXX), temporalment com a reforç, amb efectes des del dia 19 de març fins el dia 30 de setembre de 2017, a jornada parcial de 25 hores setmanals, com a peó de la brigada d´obres i serveis.

6.- PART DELIBERATIVA

Tots els assistents posen en comú i prenen en consideració el seguiment dels diversos temes atenyents a cada àrea i regidoria i la gestió dels diferents assumptes concernents a cadascuna d’elles, i, entre altres, sobre els següents temes:.

(14)

- Deliberació sobre les accions i organització d´activitats de “fem dissabte” en el marc de la campanya “Let´s Clean Europe”.

- Deliberació sobre organització i emplaçaments de diverses activitats en motiu de la propera Setmana Santa.

L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a Secretari, estenc aquesta acta.

El Secretari Vist i Plau

L’Alcalde

(15)

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT Identificació de la sessió Núm.: 12 Caràcter: ordinari Data: 22/03/2017 Horari: de 15:30 a 18:00 h

Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament Hi assisteixen:

Joan Ramon Veciana Martínez Jordi Rotllant Cors

Jennifer Gallardo Bustos Judit Gómez Fugarolas Màrius Valls Plans, Secretari

Hi assisteixen també amb veu i sense vot degudament autoritzats Jordi Moragas Rotllant

Cristina Tejedor Sala

Desenvolupament de la sessió

1 – LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Distribuïda entre els regidors, prèviament a la sessió, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar-la.

(16)

2.- INICI D’EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT

D’acord amb el que disposa el Reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial Decret 320/1994, de 25 de febrer, com a conseqüència d’haver-se formulat una denúncia, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Incoar procediment sancionador a les persones amb el número d’expedient i les dades que a continuació es relacionen.

Nº d'exp. Cognoms i nom DNI IMPORT

2016/0037287 XXX XXX 80,00

2017/0003352 XXX XXX 80,00

2017/0003353 XXX XXX 80,00

A conseqüència de la incoació de l’expedient, resolc notificar –si no s’ha fet en l’acte de la denúncia- l’inici de l’expedient i conferir tràmit d’al·legacions segons està previst legalment.

Es nomena Instructor del procediment sancionador el Sr. Joan Ramon Veciana Martínez (L’ Alcalde), informant-lo que el seu règim de recusació, es l’establert en l’art. 24 de la Llei 40/2015, d’ 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. L’òrgan responsable de la tramitació de l’expedient es el Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva (Unitat de Sancions de Trànsit), segons l’encàrrec de gestió i la delegació de funcions efectuada al seu dia.

L’òrgan competent per dictar la resolució sancionadora és la Junta de Govern Local.

3.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2016/0034413 EN MATÈRIA DE TRÀNSIT

Identificació de l’expedient.

Expedient núm. 2016/0034413 Proposta de resolució contra XXX per infracció de l’article 3. 1 del/ la RGC-Reglament General Circulació.

(17)

1. Com a conseqüència de la denúncia núm. 1740116000292 de 12/10/2016, pel fet de “Conduir de forma temerària / Conducir de forma temeraria”, es va incoar el corresponent procediment sancionador ja que aquest fet vulnera el que estableix l’article 3 . 1 del/la RGC-Reglament General Circulació.

2. La denúncia va ser degudament notificada en data 26/12/2016.

3. L’interessat/da no va presentar escrit d’al·legacions en el termini legalment establert

Fonaments de dret.

1. Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària (LSV), segons l’article 95.3 “Conclosa la instrucció del procediment sancionador, el òrgan instructor elevarà proposta de resolució al òrgan competent per sancionar per a que dicti la resolució que procedeixi. Únicament es donarà trasllat de la proposta a l’ interessat, per a que pugui formular noves al·legacions en el termini de quinze dies naturals, si figuren en el procediment sancionador o s’ han tingut en compte en la resolució altres fets o altres al·legacions y proves diferents a las adduïdes per l’ interessat”.

2. Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre (BOE 306, de 23 de desembre de 2003), pel que s’aprova el Reglament general de circulació, per l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, derogat pel Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre (CIR). 3. Un cop examinades les actuacions efectuades a l’expedient i la proposta de

resolució de l’instructor, i vist que l’ interessat/da no ha presentat al·legacions en el termini establert, fent ús de la facultat que confereix l’article 84.4 de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, aprovada pel RDL 6/2015 de 30 d’octubre, en qualitat d’òrgan sancionador d’aquest expedient

Els reunits, per unanimitat adopten el següent ACORD

1. APROVAR la proposta de resolució de l’expedient sancionador 2016/0034413 a XXX com a responsable de la infracció de la norma de circulació.

(18)

2. IMPOSAR la sanció corresponent per un import de 500€ i la retirada de 6 punts del permís i/o llicència per conduir i comunicar-ho a la Prefectura de Trànsit des de la fermesa de les sancions.

3. NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat amb indicació expressa dels recursos pertinents i l’advertiment que haurà de fer efectiu l’ import de la sanció indicada dins dels terminis legalment establerts.

4.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2016/0016745 EN MATÈRIA DE TRÀNSIT

Identificació de l’expedient.

Expedient núm. 2016/0016745 Proposta de resolució contra XXX per infracció de l’article 3. 1 del/ la RGC-Reglament General Circulació.

Fets.

4. Com a conseqüència de la denúncia núm. 1740116000228 de 15/07/2016, pel fet de “Conduir de forma temerària”, es va incoar el corresponent procediment sancionador ja que aquest fet vulnera el que estableix l’article 3 . 1 del/la RGC-Reglament General Circulació.

5. La denúncia va ser degudament notificada en data 27/09/2016.

6. L’interessat/da no va presentar escrit d’al·legacions en el termini legalment establert

Fonaments de dret.

4. Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària (LSV), segons l’article 95.3 “Conclosa la instrucció del procediment sancionador, el òrgan instructor elevarà proposta de resolució al òrgan competent per sancionar per a que dicti la resolució que procedeixi. Únicament es donarà trasllat de la proposta a l’ interessat, per a que pugui formular noves al·legacions en el termini de quinze dies naturals, si figuren en el procediment sancionador o s’ han tingut en compte en la resolució altres fets o altres al·legacions y proves diferents a las adduïdes per l’ interessat”.

(19)

5. Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre (BOE 306, de 23 de desembre de 2003), pel que s’aprova el Reglament general de circulació, per l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, derogat pel Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre (CIR). 6. Un cop examinades les actuacions efectuades a l’expedient i la proposta de

resolució de l’instructor, i vist que l’ interessat/da no ha presentat al·legacions en el termini establert, fent ús de la facultat que confereix l’article 84.4 de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, aprovada pel RDL 6/2015 de 30 d’octubre, en qualitat d’òrgan sancionador d’aquest expedient

Els reunits, per unanimitat, adopten el següent ACORD

1. APROVAR la proposta de resolució de l’expedient sancionador 2016/0016745 a XXX com a responsable de la infracció de la norma de circulació.

2. IMPOSAR la sanció corresponent per un import de 500€ i la retirada de 6 punts del permís i/o llicència per conduir i comunicar-ho a la Prefectura de Trànsit des de la fermesa de les sancions.

3. NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat amb indicació expressa dels recursos pertinents i l’advertiment que haurà de fer efectiu l’ import de la sanció indicada dins dels terminis legalment establerts.

5.- CONTRACTACIÓ D´URGÈNCIA I INTERINITAT AUXILIAR DE BIBLIOTECA

D’acord amb el que preveu l’art. 291.3 del D-Leg 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i art. 94.3 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, del Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya; atesa la necessitat de cobertura d´una plaça vacant d´auxiliar de biblioteca en no poder desatendre´s el servei, i atès que la mateixa Sra. XXX ja està cobrint actualment aquesta plaça en règim de contracte temporal de durada determinada i en exhaurir-se aquest i la seva pròrroga, els reunits, per majoria absoluta amb el vot en contra de la Sra. Gallardo, adopten el següent

(20)

ACORD

Contractar en règim laboral i amb caràcter d´interinitat temporal per cobrir una plaça vacant d´auxiliar de biblioteca la Sra. XXX (XXX), amb efectes des del dia 28 de març de 2017 i fins la cobertura de la referida plaça pel procediment reglamentari amb caràcter definitiu, a jornada parcial de 24 hores setmanals, Grup C2.

6.- PRÒRROGA CONTRACTE TEMPORAL D´AUXILIAR DE BIBLIOTECA

Propera la finalització del contracte temporal que es dirà i ateses les necessitats inajornables de cobertura del servei de la biblioteca municipal, trobant-se en situació d´excedència una plaça per part de la seva titular, els reunits, per majoria absoluta amb el vot en contra de la Sra. Gallardo, adopten el següent

ACORD

Aprovar la pròrroga de la contractació temporal de la Sra. XXX (XXX), amb efectes des del dia 3 d´abril i fins el 2 de juliol de 2017, a jornada parcial de 21 hores setmanals, com a auxiliar de biblioteca, Grup C2.

7.- PART DELIBERATIVA

Tots els assistents posen en comú i prenen en consideració el seguiment dels diversos temes atenyents a cada àrea i regidoria i la gestió dels diferents assumptes concernents a cadascuna d’elles, i, entre altres, sobre els següents temes:.

- Deliberació sobre la utilització i destinació més eficients i útils possibles de la màquina per fer gravats (tòrcul) de l´Aula d´Art municipal.

- Deliberació sobre el fulletó de les diverses activitats de Setmana Santa a editar.

(21)

- Deliberació sobre reserva de plaça per autocar prevista pel dia 25 de març. - Deliberació sobre la sol·licitud d´una subvenció per a la reposició de part del

recobriment del terra del Pavelló poliesportiu.

- Deliberació sobre organització d´invitacions i protocol relatius als actes sobre la nova Unitat de Convivència de la Residència d´Avis.

- Deliberació sobre els assumptes d´interès a exposar en la propera sessió del Ple.

- Deliberació sobre diversos continguts del proper butlletí municipal a editar.

L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a Secretari, estenc aquesta acta.

El Secretari Vist i Plau

L’Alcalde

(22)

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT Identificació de la sessió Núm.: 13 Caràcter: ordinari Data: 30/03/2017 Horari: de 15:30 a 18:00 h

Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament Hi assisteixen:

Joan Ramon Veciana Martínez Jordi Rotllant Cors

Jennifer Gallardo Bustos Judit Gómez Fugarolas Susanna Vilar Bassó

Màrius Valls Plans, Secretari

Hi assisteixen també amb veu i sense vot degudament autoritzats Jordi Moragas Rotllant

Cristina Tejedor Sala

Desenvolupament de la sessió

1 – LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Distribuïda entre els regidors, prèviament a la sessió, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar-la.

(23)

2.- INICI D’EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT

D’acord amb el que disposa el Reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial Decret 320/1994, de 25 de febrer, com a conseqüència d’haver-se formulat una denúncia, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Incoar procediment sancionador a les persones amb el número d’expedient i les dades que a continuació es relacionen.

Nº d'exp. Cognoms i nom DNI IMPORT

2017/0001558 XXX XXX 50,00

2017/0003890 XXX XXX 80,00

2017/0003891 XXX XXX 90,00

A conseqüència de la incoació de l’expedient, resolc notificar –si no s’ha fet en l’acte de la denúncia- l’inici de l’expedient i conferir tràmit d’al·legacions segons està previst legalment.

Es nomena Instructor del procediment sancionador el Sr. Joan Ramon Veciana Martínez (L’ Alcalde), informant-lo que el seu règim de recusació, es l’establert en l’art. 24 de la Llei 40/2015, d’ 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. L’òrgan responsable de la tramitació de l’expedient es el Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva (Unitat de Sancions de Trànsit), segons l’encàrrec de gestió i la delegació de funcions efectuada al seu dia.

L’òrgan competent per dictar la resolució sancionadora és la Junta de Govern Local.

3.- SOBRESEÏMENT EXPEDIENT SANCIONADOR

D´acord amb el que disposa el Reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit circulació de vehicles a motor i seguretat vial aprovat pel Reial Decret 320/1994, de 25 de febrer, com a conseqüència d´haver-se formulat una denúncia, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

(24)

ACORD

No incoar o sobreseure l´expedient sancionador en matèria de trànsit Exp. 2017 / 0002497 (XXX), disposant-ne l´arxiu de les actuacions, en considerar acreditada la justificació de l´acció que va motivar la denúncia, per raons d´urgència, impediment sobrevingut, manca d´alternativa i no provocar situació de risc.

4.- APROVACIÓ DE L´INFORME DE SEGUIMENT DEL PAES

Aquest Ajuntament es va adherir al Pacte d´Alcaldes per a l´eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic, la qual adhesió comporta l´aprovació d´un Pla d´Acció per a l´Energia Sostenible (PAES), ja aprovat en el seu dia, i la redacció, cada dos anys, d´un Informe de seguiment sobre el grau d´execució.

Havent-se encarregat al Consell Comarcal la redacció del referit Informe de seguiment, i, una vegada redactat, trobat conforme, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Aprovar l´Informe de Seguiment del Pla d´Acció per a l´Energia Sostenible (PAES) de Sant Hilari Sacalm, redactat pel Consell Comarcal de la Selva per encàrrec d´aquesta Corporació.

5.- ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 2017 DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Atès el Conveni celebrat entre la Diputació de Girona i la Generalitat a aquests efectes i el Pla Extraordinari d´Assistència Financera Local 2017 aprovat per la Diputació, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Primer.- Que l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm s'adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, amb què s'estableix el Pla extraordinari d’assistència financera local 2017.

(25)

Segon.- Que d'acord amb el que es preveu en l'esmentat Conveni, sol·licita a la Diputació de Girona un pagament per import de total 147.225,56 euros, per compte dels crèdits que l’entitat té enfront la Generalitat de Catalunya que es relacionen tot seguit:

Doc. Financer Manament C.

Gestor

Pos.Press Import net Concepte

5000064331 0651028445 GO03 D/460000300/7110/

0000 51.166,22 € Fons de cooperació local ajuntaments 2014

5000068396 0651028824 GO03 D/460000300/7110/

0000 42.662,80 € FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

5000371991 0651080928 GO03 D/460000300/7110/

0012 53.396,54 € FCLC 2013 municipis darrer pagament

Tercer.- Que, en garantia de la devolució de l'avançament sol·licitat, l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Girona, de forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta Diputació.

6.- CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA RESIDÈNCIA DE GENT GRAN I EL COL.LEGI SANT JOSEP EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI La Residència de Gent Gran de Sant Hilari es fa ressò de la necessitat de promoure entre l´alumnat el compromís cívic, i impulsa el Projecte de Servei Comunitari per a l´alumnat d´Educació Secundària Obligatòria com un instrument per desenvolupar la competència social i ciutadana.

Tant la Residència de Gent Gran de Sant Hilari com el Col·legi Sant Josep volen afavorir la generalització del projecte de Servei Comunitari entre els estudiants d´Educació Secundària Obligatòria amb la finalitat de facilitar que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l´exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

(26)

ACORD

Aprovar el Conveni de Col·laboració entre l´Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, titular de la Residència de Gent Gran de Sant Hilari, i l´Associació de pares de família de Sant Hilari Sacalm, titular del Col·legi Sant Josep, en relació amb el Projecte de Servei Comunitari quin text íntegre consta en l´expedient, facultant el Regidor de Benestar i Solidaritat, Sr. Jordi Moragas Rotllant, per signar-lo.

7.- APROVACIÓ DE DESPESES

D´acord amb l´art. 185 del RDLeg 2/2004 de 5 de març, pel qual s´aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i amb els art.58 a 60, en relació amb els art. 54 a 57 del RD 500/1990, de 20 d´abril, que la desenvolupa, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Aprovar el reconeixement i liquidació de les obligacions, i, en el seu cas, l´autorització i disposició de la despesa simultània, resultants de la relació de factures 3/2017 per un import total de 103.850,87 €.

8.- AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

Ateses les sol·licituds presentades, els reunits, per unanimitat, adopten el següent ACORD

Autoritzar l´escola Guilleries a les ocupacions de la via pública que per a l´organització dels actes que s´indiquen previstos celebrar :

- Posar tanques al tobogan de la Plaça del Doctor Gravalosa per una cursa d´orientació el dia 2 d´abril.

- Parades el dia 8 d´abril a la Plaça del Doctor Gravalosa i el dia 9 d´abril a la Plaça de l´Església.

(27)

9.- ATORGAMENT SUBVENCIONS

Ateses les sol·licituds presentades a aquests efectes, els reunits, per unanimitat, i a proposta de la Comissió de Subvencions en aquelles que correspon, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Atorgar una subvenció de 100 € conjuntament al Col·legi Sant Josep i l´Escola Guilleries, co-organitzadors de la tercera setmana esportiva.

10.- OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER TERRASSES DE BARS I RESTAURANTS

Ateses les sol·licituds presentades, i considerades favorablement, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Autoritzar l´ocupació de la via pública per a la instal·lació de taules i seients als establiments de restauració següents, pels períodes que s´indiquen, i aprovar-ne les respectives liquidacions tributàries que se´n meriten :

- “Bar Club”, al carrer Balmes, 6 (Sr. XXX). Període : abril a setembre de 2017.

- “Bar Juani”, a la crta. d’Arbúcies, 1-3 bx (Sr. XXX). Període : abril a 31 d’agost de 2017.

- “Bar El Racó del Cau”, al carrer Lleida, 9 (Sr. XXX). Període : tot l’any. - “El Crostó”, a la plaça Dr. Robert, 5 (Sra. XXX) : Període : abril a octubre

de 2017.

Les dimensions, característiques i condicions concretes de l´ocupació s´hauran d´ajustar a les indicacions dels serveis de la via pública de l´Ajuntament.

En qualsevol cas caldrà deixar un pas lliure de 0,80 m. d´amplada mínima per les voreres per a permetre el pas dels vianants i persones amb mobilitat reduïda. La durada de l´autorització d´ocupació serà per les dates assenyalades i únicament dins el present any 2017.

(28)

11.- SOL.LICITUD DE TERRASA COBERTA EN ESTABLIMENT DE BAR

El Sr. XXX, titular del Bar “El Racó del Cau”, situat al carrer Lleida, 9, sol·licita autorització per instal·lar una terrassa coberta amb estructura metàl·lica i lones davant el seu establiment.

Sense perjudici de l´autorització de la via pública amb taules i seients que es pugui concedir, l´Ajuntament considera, per una banda, que el cobriment de la terrassa amb estructura se situaria en un lloc estret, no fàcil per a la circulació rodada, en el que l´existència de l´estructura afegiria major dificultat i potencials problemes de mobilitat pels vehicles, i, per altra banda, es considera també la inexistència de precedents i de criteris estètics generals al respecte que desaconsella actualment l´autorització en general d´aquest tipus d´estructures per a les terrasses dels establiments de restauració del municipi, més enllà de la col·locació de parasols ja admesa.

Per tot el qual, els reunits, per unanimitat, adopten el següent ACORD

Desestimar la petició de referència en base al que s´ha exposat.

12.- AUTORITZACIÓ DE L´ÚS DE LA MARCA DE LA “GUILLA”

Atesa la sol·licitud a aquests efectes, i d´acord amb els criteris generals seguits per l´Ajuntament al respecte, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Autoritzar l´entitat ASSERCAT SUPORT, SC l´ús de la marca amb la imatge de la “Guilla” per a ser reproduïda en tasses i clauers amb finalitats comercials per a ser venuts aquests productes única i exclusivament en l´establiment situat en el municipi.

(29)

13.- PART DELIBERATIVA

Tots els assistents posen en comú i prenen en consideració el seguiment dels diversos temes atenyents a cada àrea i regidoria i la gestió dels diferents assumptes concernents a cadascuna d’elles, i, entre altres, sobre els següents temes:.

- Deliberació sobre l´organització d´una visita col·lectiva de representants sectorials del municipi a les instal·lacions de la Universitat de Vic el proper dia 24 de maig.

L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a Secretari, estenc aquesta acta.

El Secretari Vist i Plau

L’Alcalde

(30)

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT Identificació de la sessió Núm.: 14 Caràcter: ordinari Data: 03/04/2017 Horari: de 15:30 a 18:00 h

Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament Hi assisteixen:

Joan Ramon Veciana Martínez Jordi Rotllant Cors

Jennifer Gallardo Bustos Judit Gómez Fugarolas Susanna Vilar Bassó

Màrius Valls Plans, Secretari

Hi assisteixen també amb veu i sense vot degudament autoritzats Jordi Moragas Rotllant

Cristina Tejedor Sala

Desenvolupament de la sessió

1 – LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Distribuïda entre els regidors, prèviament a la sessió, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar-la.

(31)

2.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2016/0030697 EN MATÈRIA DE TINENÇA D’ANIMALS

Identificació de l’expedient

Resolució de l’expedient núm. 2016/0030697 iniciat a nom de XXX, amb DNI/CIF XXX per presumpta infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades: Data i hora de la presumpte infracció: 07/09/2016 23:35 Número de butlleta / Acta: 1740116100004

Agent denunciant: 017SHS

Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals Article infringit: 46. 12

Import sanció: 100,00 euros

Lloc de la denúncia: PZ DR GRAVALOSA 7

Fet denunciat: La circulació de gossos no perillosos per la via pública sense que aquest estigui sota control, mitjançant una cadena o corretja. (Es passeja amb el gos sense lligar).

Dades de la persona denunciada: XXX DNI/NIF XXX, PZ DR GRAVALOSA 7 2 (17403 - SANT HILARI SACALM)

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 46.12 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: La circulació de gossos no perillosos per la via pública sense que aquest estigui sota control, mitjançant una cadena o corretja.

3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a nom de XXX com a responsable d’una infracció de caràcter lleu i l’Instructor va formular el plec de càrrecs / proposta de resolució.

Fonaments de dret

1. L’article 46.12 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix una infracció de caràcter lleu el fet denunciat.

2. Correspon a la Junta de Govern Local dictar les resolucions en els expedients sanciona-dors.

3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.

(32)

4. L’article 77.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix que els documents formalitzats pels funcionaris als quals es reconeix la condició d’autoritat i en els quals, observant-ne els requisits legals corresponents, es recullin els fets constatats per aquells, han de fer de prova d’aquests llevat que s’acrediti el contrari.

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat,

Els reunits, per unanimitat, adopten el següent ACORD

1.- APROVAR la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient sancionador núm. 2016/0030697 iniciat a nom de XXX, amb DNI/CIF XXX per infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 100,00 euros. 3.- NOTIFICAR a l'interessat/da la present resolució.

3.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2016/0035268 EN MATÈRIA DE TINENÇA D’ANIMALS

Identificació de l’expedient

Resolució de l’expedient núm. 2016/0035268 iniciat a nom de XXX, amb DNI/CIF XXX per presumpta infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:

Data i hora de la presumpte infracció: 26/10/2016 17:56 Número de butlleta / Acta: 1740116100007

Agent denunciant: 0007SHS

(33)

Article infringit: 46. 12 Import sanció: 100,00 euros

Lloc de la denúncia: CL DR TORRAS I BAGES , SN

Fet denunciat: La circulació de gossos no perillosos per la via pública sense que aquest estigui sota control,mitjançant una cadena o corretja. (Es detecta gos sol a la via pública c/Torras i Bages, S/N)

Dades de la persona denunciada: XXX DNI/NIF XXX, CL HOSPITAL, 18 (17403 - SANT HILARI SACALM)

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 46.12 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: La circulació de gossos no perillosos per la via pública sense que aquest estigui sota control, mitjançant una cadena o corretja.

3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a nom de XXX com a responsable d’una infracció de caràcter lleu i l’Instructor va formular la proposta de resolució.

Fonaments de dret

1. L’article 46.12 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix una infracció de caràcter lleu el fet denunciat.

2. Correspon a la Junta de Govern Local dictar les resolucions en els expedients sancionadors.

3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.

4. L’article 77.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix que els documents formalitzats pels funcionaris als quals es reconeix la condició d’autoritat i en els quals, observant-ne els requisits legals corresponents, es recullin els fets constatats per aquells, han de fer de prova d’aquests llevat que s’acrediti el contrari.

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat,

Els reunits, per unanimitat, adopten el següent ACORD

(34)

1.- APROVAR la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient sancionador núm. 2016/0035268 iniciat a nom de XXX, amb DNI/CIF XXX per infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 100,00 euros. 3.- NOTIFICAR a l'interessat/da la present resolució.

4.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2016/0035290 EN MATÈRIA DE TINENÇA D’ANIMALS

Identificació de l’expedient

Resolució de l’expedient núm. 2016/0035290 iniciat a nom de XXX, amb DNI XXX per presumpta infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades: Data i hora de la presumpte infracció: 06/10/2016 12:16 Número de butlleta / Acta: 1740116100008

Agent denunciant: 0009SHS

Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals Article infringit: 46. 03

Import sanció: 150,00 euros

Lloc de la denúncia: PZ DE L'AJUNTAMENT 0

Fet denunciat: No dur identificats els animals que s’han d’identificar obligatòriament (Reincident)

Dades de la persona denunciada: XXX DNI/NIF XXX, CL HOSPITAL, 18 (17403 - SANT HILARI SACALM)

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 46.03 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No dur identificats els animals que s’han d’identificar obligatòriament

3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a nom de XXX com a responsable d’una infracció de caràcter lleu i l’Instructor va formular la proposta de resolució.

(35)

1. L’article 46.03 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix una infracció de caràcter lleu el fet denunciat.

2. Correspon a la Junta de Govern Local dictar les resolucions en els expedients sanciona-dors.

3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.

4. L’article 77.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix que els documents formalitzats pels funcionaris als quals es reconeix la condició d’autoritat i en els quals, observant-ne els requisits legals corresponents, es recullin els fets constatats per aquells, han de fer de prova d’aquests llevat que s’acrediti el contrari.

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat,

Els reunits, per unanimitat, adopten el següent ACORD

1.- APROVAR la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient sancionador núm. 2016/0035290 iniciat a nom de XXX, amb DNI/CIF XXX per infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 150,00 euros. 3.- NOTIFICAR a l'interessat/da la present resolució.

5.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2016/0037014 EN MATÈRIA DE VEÏNATGE I ÚS ESPAI PÚBLIC

(36)

Resolució de l’expedient núm. 2016/0037014 iniciat a nom de XXX , amb DNI EC7987141 per presumpta infracció de l’Ordenança municipal de veïnatge i ús espai públic.

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades: Data i hora de la presumpte infracció: 24/10/2016 17:14 Número de butlleta / Acta: 1740116100010

Agent denunciant: 0007SHS

Normativa infringida: Ordenança municipal de veïnatge i ús espai públic Article infringit: 81. 18

Import sanció: 301,00 euros Lloc de la denúncia: CR VIC 13

Fet denunciat: Consumir els menors, o circular per l'espai públic, amb begudes alcohòliques o productes destinats a ser fumats, inhalats, llepats o mastegats, constituïts totalment o parcialment per tabac.

Dades de la persona denunciada: XXX DNI/NIF XXX, PZ DR ROBERT 5 1 (17403 - SANT HILARI SACALM)

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 81.18 de l’Ordenança municipal de veïnatge i ús espai públic, pel fet de: Consumir els menors, o circular per l'espai públic, amb begudes alcohòliques o productes destinats a ser fumats, inhalats, llepats o mastegats, constituïts totalment o parcialment per tabac.

3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a nom de XXX com a responsable d’una infracció de caràcter greu i l’Instructor va formular la proposta de resolució.

Fonaments de dret

1. L’article 81.18 de l’Ordenança municipal de veïnatge i ús espai públic estableix que constitueix una infracció de caràcter greu el fet denunciat.

2. Correspon a la Junta de Govern Local dictar les resolucions en els expedients sanciona-dors.

3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.

4. L’article 77.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix que els documents formalitzats pels funcionaris als quals es reconeix la condició d’autoritat i en els

(37)

quals, observant-ne els requisits legals corresponents, es recullin els fets constatats per aquells, han de fer de prova d’aquests llevat que s’acrediti el contrari.

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat,

Els reunits, per unanimitat, adopten el següent ACORD

1.- APROVAR la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient sancionador núm. 2016/0037014 iniciat a nom de XXX, amb DNI/CIF XXX per infracció de l’Ordenança municipal de veïnatge i ús espai públic.

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 301,00 euros. 3.- NOTIFICAR a l'interessat/da la present resolució.

6.- PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS

D´acord amb les disposicions aplicables del RDLeg 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i amb el que s´estableix en la vigent Ordenança General dels Preus Públics en aquest municipi, particularment en el seu art.10 sobre les competències atribuïdes a la Junta de Govern i en la seva Disposició Addicional pel que fa als serveis per a la prestació dels quals s´estableixen preus públics, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Primer.- Aprovar la fixació dels preus públics que s´indiquen per a la prestació dels serveis que s´expressen annexes al present acord.

Segon.- Aprovar que la cobertura de la diferència entre el cost del servei i els preus indicats anirà a càrrec del Pressupost general de l´Ajuntament, sense

(38)

perjudici dels ingressos finalistes externs per transferències de tercers que puguin finançar el servei a través d´aquest.

Tercer.- Els presents preus fixats en l´annex entraran en vigor a partir de la seva publicació, i de forma indefinida fins que no se n´aprovi la seva modificació o derogació.

Quart.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en la pàgina web de l´Ajuntament per al seu general coneixement, a més de la seva disponibilitat en els Centres on es presten els serveis pel coneixement directe dels usuaris.

ANNEX

3.- PREUS PÚBLICS PER A LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS I SERVEIS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I ECONÒMICA MUNICIPALS

I.- Instal·lacions i serveis de promoció turística A)- Parc d´autocaravanes

1.- Subministrament de càrrega d´energia elèctrica : fitxa de 8 hores : 2 €

7.- CONTRACTACIÓ PLAÇA TEMPORAL D´AUXILIAR DE JARDINERIA

Havent-se realitzat el procés selectiu per a la contractació d’una plaça temporal d´auxiliar de jardineria convocada per acord de la Junta de Govern Local de 10 de març passat, i a proposta de la Mesa de selecció, els reunits, per majoria absoluta amb el vot en contra de la Sra. Gallardo, adopten el següent

ACORD

Contractar el Sr. XXX (XXX) amb caràcter de personal laboral no permanent en interinitat per cobrir la baixa per incapacitat temporal del titular i per mentre duri aquesta situació, a jornada completa, com a auxiliar de jardineria, grup EAP. 8.- RESOLUCIO EN MATÈRIA LABORAL

Atesa la necessitat de reforç i suport a l´oficina de turisme en motiu de la Setmana Santa per a l´adequada cobertura del servei donat l´increment de demanda en aquests dies, i atesa la borsa de treball havent ja prestat aquestes funcions en anteriors ocasions la persona que s´indica, els reunits, per majoria absoluta amb el vot en contra de la Sra. Gallardo, adopten el següent

(39)

Aprovar la contractació temporal de la Sra. XXX (XXX) com auxiliar de l´oficina de turisme pels dies 14 i 15 d´abril de 2017, a jornada completa.

9.- REINCORPORACIÓ DE VIGILANT EN EXCEDÈNCIA

Atesa la petició al respecte de l’interessat, qui es trobava en situació d´excedència voluntària, i reunint els requisits per a la seva reincorporació, els reunits, per majoria absoluta amb el vot en contra de la Sra. Gallardo, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Aprovar la reincorporació al servei actiu com a vigilant municipal del Sr. XXX (XXX), fins ara en situació d´excedència voluntària, a partir del dia 7 d´abril de 2017.

10.- CONTRACTACIÓ D´URGÈNCIA TEMPORAL VIGILANT MUNICIPAL

D’acord amb el que preveu l’art. 291.3 del D-Leg 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i art. 94.3 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, del Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya; donant-se raons de màxima urgència i de necessitats del servei, atesa la incidència en la seguretat pública i la necessitat de cobertura en aquest sentit de la menor disponibilitat d´efectius que es produeix enguany per dues llicències per paternitats i per quatre assistències a cursos de vigilant municipal a l´escola de policia amb durada d´un mes cadascun; i atès que el mateix Sr. Palacios està cobrint amb caràcter d´interinitat la plaça del vigilant Sr. XXX, fins ara en excedència, qui es reincorpora al servei actiu a partir del dia 7 d´abril, els reunits, per majoria absoluta amb el vot en contra de la Sra. Gallardo, adopten el següent

ACORD

Declarar extingit el contracte d´interinitat del Sr. XXX (XXX) per cobrir la plaça en situació d´excedència voluntària del seu titular, Sr. XXX, amb efectes del dia 7 d´abril de 2017, dia en que es reincorpora el titular, i contractar el mateix Sr. Albert Palacios García amb caràcter temporal amb efectes des del dia 7 d´abril fins el dia 30 de setembre de 2017, per a la cobertura dels torns necessària

(40)

produïda per les absències descrites, a jornada complerta, com a vigilant municipal, Grup C2 nivell 12.

11.- PART DELIBERATIVA

Tots els assistents posen en comú i prenen en consideració el seguiment dels diversos temes atenyents a cada àrea i regidoria i la gestió dels diferents assumptes concernents a cadascuna d’elles, i, entre altres, sobre els següents temes:.

- Deliberació sobre proposta de Moció relativa a la Salut.

- Deliberació sobre assumptes a tractar en la propera sessió del Ple. - Deliberació sobre calendari de sessions de la Junta de Govern Local.

L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a Secretari, estenc aquesta acta.

El Secretari Vist i Plau

L’Alcalde

Figure

Updating...

References

Related subjects :