EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Texto completo

(1)

E

DUCACIÓ

S

ECUNDÀRIA

(2)

L’ESO és una etapa crucial per l’aprenentatge i l’adquisició de

processos de

raonament, hàbits de treball i tècniques d’estudi.

És una educació oberta a tothom on es treballen les

diferents metodologies

de treball cooperatiu, l’assoliment de les competències bàsiques i el

creixement personal de l’alumne.

Aquesta etapa comprèn

quatre cursos acadèmics

i s’organitza en diferents

matèries. El quart curs, a més posa especial atenció en la orientació acadèmica

posterior.

L’ESO també ofereix preparació per continuar la formació post obligatòria i

som

centre adscrit als Salesians de Sarrià.

(3)

Com treballem?

A Secundària i, seguint amb la mateixa línia que a Infantil i Primària, treballem amb

metodologies innovadores i projectes diversos.

L’objectiu és que cada alumne assoleixi els coneixements necessaris de forma

natural, intuïtiva i tenint en compte les seves individualitats, tot activant i

potenciant les intel·ligències múltiples.

Robòtica

Tutories

entre iguals

English

project

Aprenentatge-servei (ApS)

Explainers

Projecte

interdisciplinar (CdS)

Desdoblaments

Voluntariat

Raonament en

parella

Activitats

intercicles

Grups

cooperatius

(4)

Desdoblaments

• Aquesta manera de treballar facilita l’aprenentatge i l’assimilació de continguts i fa més dinàmiques i àgils les activitats.

• Es divideix una classe en dos grups i es treballen els continguts i les activitats proposades. • Tots els nens/es fan el mateix, però en diferents espais i amb un nombre més reduït de

companys. Amb això es garanteix una atenció més directe i individualitzada i també és més fàcil treballar, fer preguntes i realitzar activitats tant de moviment com més tranquil·les.

(5)

Treball cooperatiu

L’aprenentatge cooperatiu

és una

estratègia educativa

en la que els alumnes

treballen junts en grups per tal d’aconseguir

una finalitat comuna i que es caracteritza

per una estructura interna que

promou la

interdependència positiva.

La classe s’organitza en petits grups mixtos i

heterogenis on els alumnes treballen

conjuntament de manera coordinada

per

resoldre tasques acadèmiques i

(6)

Tutoria entre iguals

• És una metodologia que s’utilitza en diferents matèries i cursos. Parelles d’alumnes

aprenen a través d’una activitat estructurada.

• L’alumne tutor aprèn perquè ensenyar és la millor manera d’aprendre, i l’alumne tutorat, perquè rep l’ajut ajustat i permanent del company tutor.

RAONAMENT EN PARELLA

(7)

English project

Els alumnes d’ESO fan set hores setmanals en anglès,

repartides de la manera següent:

English class

(3 hores - àrea curricular)

Physical education

(2 hores – àrea curricular)

Music

(2 hores des de 1r a 3r).

Proves Cambridge:

presentem els nostres alumnes a les

proves de la Universitat de Cambridge amb titulació de

reconeixement internacional. Som, també, centre

examinador reconegut per aquesta universitat.

A la secundària oferim als nostres alumnes propostes

(8)

Robòtica

• La robòtica és una eina d’aprenentatge multidisciplinari que desperta l’interés dels joves per la investigació, la resolució de problemes i la ciència.

• Aquesta metodologia es va introduint en tots els cursos de l’ESO i els alumnes de 3r i 4t tenen la possibilitat de participar en el concurs de la FIRST LEGO MIND LEAGUE

• Apliquen coneixements pràctics sobre mesura i càlcul, així com aspectes de lògica, orientació espacial, modelat i construcció, informàtica, anglès i, tot plegat, desenvolupant habilitats i competències del s. XXI com el treball en equip, la resolució de problemes i la comunicació.

(9)

Projecte interdisciplinar

• A partir d’un projecte pautat pels docents es desenvolupa un tema i es treballa des de totes les àrees. L’objectiu final és produir un producte complet i saber-ne defensar la feina realitzada.

• El que es pretén és donar sortida a les inquietuds de coneixements de l’alumnat a partir del treball cooperatiu.

(10)

Programa Explainers

• Oferim als nostres alumnes la possibilitat de participar en aquest

programa, que té com a objectiu principal acostar el coneixement als visitants del CosmoCaixa , a partir de les explicacions fetes per

estudiants voluntaris de 4t d’ESO i batxillerat.

Per als Explainers, participar en el programa significa compromís amb un projecte, motivació i capacitat d'adaptació al canvi, compartir coneixement, aprendre acadèmicament i personalment, entusiasmar-se per la ciència; adquirir experiència i contacte amb el món laboral, i comunicar-se i ser creatiu.

(11)

Activitats intercicles

Mestres per un dia

Mestres per un dia és un treball cooperatiu que ens ajuda a assolir els següents objectius: • Millorar la competència lingüística dels alumnes.

• Educar en la responsabilitat i el compromís. • Fomentar la convivència.

• Treballar la cooperació entre els cicles.

Es realitza en parelles formades per alumnes de diferents cursos. Els alumnes de cursos superiors expliquen els treballs realitzats de recerca o de síntesi.

El projecte d’aprenentatge-servei

• En l'APS es fonen intencionalitat pedagògica i intencionalitat solidària. És una proposta que parteix d’elements com el servei voluntari a la comunitat i l’adquisició d’aprenentatges. És, doncs, un projecte educatiu amb utilitat social.

• A l’escola hi tenim dos modalitats: el servei dins la pròpia comunitat educativa amb l’acompanyament a l’escolarització infantil; i el servei d’intercanvi generacional amb la residència d’avis La Nativitat.

• És clar que l’objectiu és doble: l’aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè aquest té més qualitat; i el servei dóna sentit a l’aprenentatge, perquè allò que s’aprèn es posa en pràctica.

(12)

Atenció a la diversitat

Som molt conscients de la importància d’atendre a cada infant segons la

seva individualitat, valorant les seves capacitats i dificultats i intentant

adequar la nostra acció educativa a aquesta diversitat

.

Amb l’atenció a la diversitat, vetllem per oferir l’ajuda educativa, a cada

escolar, tenint en compte el seu nivell maduratiu, posant especial

atenció en la detecció de possibles necessitats educatives.

Per això, disposem d’un

Servei d’Orientació Psicopedagògic

.

(13)

Comunicació amb les famílies

Establim

comunicació periòdica

amb les famílies a través de les

següents vies:

Contacte diari i directe professor-família.

Agenda de l’alumne.

Taulers d’anuncis.

Entrevistes.

Reunió amb les famílies.

Informes trimestrals.

Correu electrònic.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :