Emergencias y Contingencias

Texto completo

(1)

CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS

CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS Página 2 de 12Página 2 de 12

NOMBRE DE LA EMPRESA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:

ALEX STEWART ASSAYERS ECUADOR CIA. LTDA.

ALEX STEWART ASSAYERS ECUADOR CIA. LTDA.

DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN: JUNÍN 114 Y MALECONJUNÍN 114 Y MALECON

REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL SR. GUSTAVO NIVELO CLAVIJOSR. GUSTAVO NIVELO CLAVIJO RESPONSABLE DE SEGURIDAD

(2)

CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS

(3)

CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS

CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS Página 4 de 12Página 4 de 12

1.

1. DaDatotos Ges Generneraleales ds de la e la ememreresa.sa. A

A!!""##$$ddaad Ed E!!oonn%%mm$$!!aa AA!!""##$$dadaddees ds de $e $nnssee!!!!$$%%n & !n & !eerr""''!!aa!!$$%%n dn de me meerr!!aaddeerr((aass P

Prroo##$$nn!!$$aa GG))aa&&aass C

Caanntt%%nn GG))aa&&aa**))$$ll P

Paarrrroo**))$$aa CCaarr++o o ,,!!oonn!!ee!!$$%%n n--D

D$$rree!!!!$$%%nn ))nn((n n 1111/ / & & mmaallee!!%%n n SS$$mm%%n n BBooll((##aar r EEdd$$''!!$$o o TToorrrrees s ddeel l rr((oo TTeell00oonnoo 22//3344556666//11

U+$!a!$%n Geo7r8'!a U+$!a!$%n Geo7r8'!a E9ma$l

E9ma$l

ccalidad@aa!c"ad#$.c#%

ccalidad@aa!c"ad#$.c#%

11.. OOBBEETTIIOO

El &la' d! E%!$(!'cia ) C#'*'(!'cia d! ALEX STEWART ASSAYERS ECUADOR C. LTDA.+ ! "'a El &la' d! E%!$(!'cia ) C#'*'(!'cia d! ALEX STEWART ASSAYERS ECUADOR C. LTDA.+ ! "'a ,!$$

,!$$a%i!'a%i!'-a -a #&!$#&!$a*a*a a / / ad%i'iad%i'i-$-$a*a*a+ a+ 0"! 0"! *!'! &#$ *!'! &#$ #2!#2!-#+ da$ -#+ da$ "'a "'a $!&$!&"!"!-a i'-!($-a i'-!($al al d!d! %a'!$a #&#$-"'a !3ci!'-! ) !3ca+ a'-! !!'-# d! cala%idad+ d!a-$!+ !%!$(!'cia 0"! ! %a'!$a #&#$-"'a !3ci!'-! ) !3ca+ a'-! !!'-# d! cala%idad+ d!a-$!+ !%!$(!'cia 0"! !

&$!!'-&$!!'-!' !' !' !' '"!-$'"!-$a i'-a i'-alaci#'!. alaci#'!. E-al!ci!'d# E-al!ci!'d# la &#l5*ca+ la &#l5*ca+ &$#c!di%i!'-&$#c!di%i!'-#+ di$#+ di$!c-$ic! )!c-$ic! )

i-i-!%a d! !%a d! #$(#$(a'iaa'iaci6' ci6' 0"! 0"! &!$%&!$%i-a' a-!'"i-a' a-!'"a$ a$ # # $!d$!d"ci$ "ci$ l# l# !7!7!c-!c-# # '!(a'!(a*# # *# # l!il!i# # d!d! '"!-$# c#la#$ad#+ cli!'-!+ &$#!!d#$! ) ii-a'-!. .

'"!-$# c#la#$ad#+ cli!'-!+ &$#!!d#$! ) ii-a'-!. .

33.. AALLCCAANNCCEE

El Pla' d! E%!$(!'cia ) C#'*'(!'cia d! ALEX STEWART ASSAYERS ECUADOR C. LTDA. a&lica a la El Pla' d! E%!$(!'cia ) C#'*'(!'cia d! ALEX STEWART ASSAYERS ECUADOR C. LTDA. a&lica a la i'

i'-alaci-alaci#'! "ic#'! "icada !' Call! J"'5' 8 ada !' Call! J"'5' 8 114 ) 114 ) Mal!Mal!c6'+ c6'+ Edi3Edi3ci# Tci# T#$$#$$! d!l R5# ! d!l R5# / O3ci'a 19: c#'/ O3ci'a 19: c#' c#!$-"$a a la &#laci6' 0"! d!a$$#ll! ac*idad! !' dic,a i'-alaci#'!+ a a!$; &!$#'al c#!$-"$a a la &#laci6' 0"! d!a$$#ll! ac*idad! !' dic,a i'-alaci#'!+ a a!$; &!$#'al &$#&i#+ cli!'-!+ &$#!!d#$!+ ii-a'-!

&$#&i#+ cli!'-!+ &$#!!d#$!+ ii-a'-! ;;.. PPOOLL<<TTIICCAASS

 R!&!-a$ l# li'!a%i!'-# !-al!cid# !' !l &$!!'-! d#c"%!'-#.R!&!-a$ l# li'!a%i!'-# !-al!cid# !' !l &$!!'-! d#c"%!'-#. /.

/. DODOCUCUMEMENTNTOS OS RERE=E=ERERENCNCIAIA

PRO ASA SE << Accid!'-! ! I'cid!'-! d! T$aa2# PRO ASA SE << Accid!'-! ! I'cid!'-! d! T$aa2#

ISO =1999;<99> G!*6' d! Ri!(#. P$i'ci&i# ) Di$!c-$ic! ISO =1999;<99> G!*6' d! Ri!(#. P$i'ci&i# ) Di$!c-$ic!

4.

4. DDE=E=ININICICIOIONNEESS

• A!!$dente:A!!$dente: E!'-# # i'-!$$"&ci6' $!&!'*'a '# &la'!ada d! "'a ac*idad 0"! da l"(a$ a E!'-# # i'-!$$"&ci6' $!&!'*'a '# &la'!ada d! "'a ac*idad 0"! da l"(a$ a

%"!$-!+ l!i6'+ da?# " #-$a &$dida a la &!$#'a+ a la &$#&i!dad+ al a%i!'-!+ a la %"!$-!+ l!i6'+ da?# " #-$a &$dida a la &!$#'a+ a la &$#&i!dad+ al a%i!'-!+ a la calidad # &!$dida !' !l

(4)

CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS

CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS Página 5 de 12Página 5 de 12

• A!"#a!$%n:A!"#a!$%n: D!&li!("!  D!&li!("! !7!!7!c*# d! l# c*# d! l# $!c"$# d!*'ad#$!c"$# d!*'ad# a  a "' i'cid!'-!"' i'cid!'-! •

• Alerta:Alerta: E-ad# # i-"aci6' d! i(ila'cia #$! la &#iilidad d! #c"$$!'cia d! "' !!'-# E-ad# # i-"aci6' d! i(ila'cia #$! la &#iilidad d! #c"$$!'cia d! "' !!'-#

c"al0"i!$a. O acci#'!

c"al0"i!$a. O acci#'! !&!c53ca d! $!&"!-!&!c53ca d! $!&"!-a 7$!'-! a "'a !%!$(!'ciaa 7$!'-! a "'a !%!$(!'cia

• Amena>a:Amena>a: C#'dici6' la-!'-! d!$iada d! la &#il! #c"$$!'cia d! "' 7!'6%!'# ic# d C#'dici6' la-!'-! d!$iada d! la &#il! #c"$$!'cia d! "' 7!'6%!'# ic# d

#$i(!' 'a-"$al+ #ci#B'a-"$al # a'-$6&ic# '# i'-!'ci#'al+ 0"! &"!d! ca"a$ da?# a la #$i(!' 'a-"$al+ #ci#B'a-"$al # a'-$6&ic# '# i'-!'ci#'al+ 0"! &"!d! ca"a$ da?# a la &#laci6' ) " i!'! la i'7$a!

&#laci6' ) " i!'! la i'7$a!-$"c-"$a+ !l a%i!'--$"c-"$a+ !l a%i!'-! ) la !c#'#%5a &lica ) &$iada. ! ) la !c#'#%5a &lica ) &$iada. EE "' 7ac-#$ d! $i!(# !-!$'#

"' 7ac-#$ d! $i!(# !-!$'#

• Br$7ada:Br$7ada: U'a $i(ada ! "' ($"&# d! &!$#'a d!ida%!'-! #$(a'iada ) ca&aci-ada U'a $i(ada ! "' ($"&# d! &!$#'a d!ida%!'-! #$(a'iada ) ca&aci-ada

&a$a &$!!'i$ # c#'-$#la$ "'a !%!$(!'cia &a$a &$!!'i$ # c#'-$#la$ "'a !%!$(!'cia

• E*)$o Pr$mera Inter#en!$%n ,EPI-:E*)$o Pr$mera Inter#en!$%n ,EPI-: TT!'d$' "'a %ii6' &$!!'d$' "'a %ii6' &$!!'*!'*a )a 0"! c#'#c!$' a )a 0"! c#'#c!$' lala

'#$%a 7"'d

'#$%a 7"'da%!'-al! a%!'-al! d! &$d! &$!!'ci6' !!'ci6' d! i'c!'di#. d! i'c!'di#. C#%a*$' C#%a*$' c#'a-c#'a-# d! # d! i'c!'di#i'c!'di# c#' !

c#' !*'-#$*'-#$! &#$-! &#$-*l! !' *l! !' " #'a " #'a d! ac-"aci6'. d! ac-"aci6'. F"!$a d! F"!$a d! " #'a " #'a d! ac-"aci6'+ d! ac-"aci6'+ !$'!$' "'

#c"&a'-"' #c"&a'-! % d!l !di3ci#+ ! % d!l !di3ci#+ a '# !$ 0"! !a '!c!a$ia " i'-a '# !$ 0"! !a '!c!a$ia " i'-!$!'ci6'.!$!'ci6'.

• E*)$o Se7)nda E*)$o Se7)nda Inter#Inter#en!$%n ,ESI-:en!$%n ,ESI-: R!&$!!'R!&$!!'-a la -a la %i%a ca&acidad !*'-#$a d!l !di3ci#.%i%a ca&acidad !*'-#$a d!l !di3ci#.

S" %i-# d!

S" %i-# d! ac-"aci6' !$ c"al0"i!$ &"'-# d!l ac-"aci6' !$ c"al0"i!$ &"'-# d!l !-a!-al!ci%i!'-# d#'d! ! &"!da l!ci%i!'-# d#'d! ! &"!da &$#d"ci$&$#d"ci$ "'a !%!$

"'a !%!$(!'cia d! i'c!'di(!'cia d! i'c!'di#. #. D!!D!!$' c#'$' c#'-a$ c#' -a$ c#' la 7#$%acila 7#$%aci6' '!c!a$i6' '!c!a$ia a &a$&a$a ac-"a$a ac-"a$ c#'-$

c#'-$a la a la !%!$(!'cia c#%&l!%!'!%!$(!'cia c#%&l!%!'-a'd# la ac-"aci#'! d!l -a'd# la ac-"aci#'! d!l EPI.EPI.

• ee De Inter#en!$%n ,I-:ee De Inter#en!$%n ,I-: Di$i(i$ la #&!$aci#'! d! !*'ci6' !l &"'-# d! la !%!$(!'cia+Di$i(i$ la #&!$aci#'! d! !*'ci6' !l &"'-# d! la !%!$(!'cia+

d#'d!

$!&$!!'-d#'d! $!&$!!'-a la a la %i%a a"-#$idad.%i%a a"-#$idad.

• ee De Emer7en!$a ,E-:ee De Emer7en!$a ,E-: E la %i%a a"-#$idad !' !l !di3ci#+ d"$a'-! la !%!$(!'cia.E la %i%a a"-#$idad !' !l !di3ci#+ d"$a'-! la !%!$(!'cia.

Ac-"a$ d!d! !l c!'-$# d! c#'-$#l a la i-a d! la i'7#$%aci#'! 0"! $!cia d!l J!7! d! Ac-"a$ d!d! !l c!'-$# d! c#'-$#l a la i-a d! la i'7#$%aci#'! 0"! $!cia d!l J!7! d! I'-!$!'ci6' d!d! !l P"'-# d! E%!$(!'cia. D!cidi$ !l %#%!'-# d! la !ac"aci6' d!l I'-!$!'ci6' d!d! !l P"'-# d! E%!$(!'cia. D!cidi$ !l %#%!'-# d! la !ac"aci6' d!l !di3ci#.

!di3ci#.

• P)nP)ntos tos De De En!)En!)entrentro o ,E,EACUACUACIACIÓN-:ÓN-: S#' l# l"(a$! d! $!"'i6' d! l# $!id!'-! )S#' l# l"(a$! d! $!"'i6' d! l# $!id!'-! )

-$aa2ad#$

-$aa2ad#$! !' ! !' ca# d! !ac"aci6'. #'a !("$a.ca# d! !ac"aci6'. #'a !("$a.

• Se?Se?al al @a+@a+$t$ta!$a!$%n %n S$nS$n$e$estrstrada:ada: E E !l !l ii('# ('# i'i'!0!0"5"5#c#c# # 0"0"! ! !' !' "'"'a a ,a,aii-a-acici6' 6' ! ! ,a,a

d!cla$ad# "'a !%!$(!'cia # i'c!'di#; E*'-#$ !' la &"!$-a. d!cla$ad# "'a !%!$(!'cia # i'c!'di#; E*'-#$ !' la &"!$-a.

• Se?al a+$ta!$%n #a!(a:Se?al a+$ta!$%n #a!(a: E !l i('# i'!0"5#c# 0"! "'a ,ai-aci6' ,a id# $!iada ) !-E !l i('# i'!0"5#c# 0"! "'a ,ai-aci6' ,a id# $!iada ) !-

c#%&l!-c#%&l!-a%!'-! d!#c"&ada; Silla !' a%!'-! d!#c"&ada; Silla !' la &"!$-ala &"!$-a

• C$erre Oera!$onal:C$erre Oera!$onal: D!%#iliaci6' -#-al d!  D!%#iliaci6' -#-al d! $!c"$#.$!c"$#. •

• C$erre C$erre Adm$n$strAdm$n$stra"#o:a"#o: R!R!alialiaci6aci6' ' d! d! la la $!$!"'i"'i6' 6' &#&#-!-!$i#$i#$ $ al al 3'a3'alilia$ a$ !l !l !2!!2!$ci$cici#ci#+ + lala

$!ii6' ) $!c#&ilaci6' d!

$!ii6' ) $!c#&ilaci6' d! l# 7#$%"la$i# c#$$!&#'di!'-!+ la &$!&a$aci6' ) la l# 7#$%"la$i# c#$$!&#'di!'-!+ la &$!&a$aci6' ) la !'-$!(!'-$!(a d!la d!l i'7#$%! 3'al a la

i'7#$%! 3'al a la (!$!'cia.(!$!'cia.

• R$es7os:R$es7os: S#' la acci#'! la-!'S#' la acci#'! la-!'-! 0"! &#d$5a' #cai#-! 0"! &#d$5a' #cai#'a$ da?# a la #$(a'iaci6'. 'a$ da?# a la #$(a'iaci6'. E "'aE "'a

c#%i'aci6' d! P$#ailidad ! i%&ac-#. El $i!(# &"!d! -!'!$ "' i%&ac-# &#i*# # c#%i'aci6' d! P$#ailidad ! i%&ac-#. El $i!(# &"!d! -!'!$ "' i%&ac-# &#i*# # '!(a*#.

'!(a*#.

• Emer7en!$a:Emer7en!$a: TT#d#d# # !!!'!'-# -# idid!'!'*3*3cacall! ! !' !' !l !l *!*!%&%&#+ #+ 0"0"! ! &$&$#d#d"c"c! ! "' "' !!--adad# # d!d!

&!$-"$aci6' 7"'ci#'al !' !l

&!$-"$aci6' 7"'ci#'al !' !l i-!%a+ &#$ la #c"$$!'cia d! "' i-!%a+ &#$ la #c"$$!'cia d! "' !!'!!'-# i'd!!al!+ 0"! !' "-# i'd!!al!+ 0"! !' " %#%!'-# !i(! "'a $!&"!-a %a)#$ a la

%#%!'-# !i(! "'a $!&"!-a %a)#$ a la !-a!-al!cida %!dia'-! l# l!cida %!dia'-! l# $!c"$# '#$%al%!'-$!c"$# '#$%al%!'-!! di&#'il!+ &$#d"ci!'d# "'a %#di3caci6' "-a'cial &!$# -!%&#$al+ #$! !l i-!%a di&#'il!+ &$#d"ci!'d# "'a %#di3caci6' "-a'cial &!$# -!%&#$al+ #$! !l i-!%a i'#l"c$ad#+ !l c"al c#%&$#%!-! a la c#%"'idad # !l a%i!'-!+ al-!$a'd# l# !$ici# ! i'#l"c$ad#+ !l c"al c#%&$#%!-! a la c#%"'idad # !l a%i!'-!+ al-!$a'd# l# !$ici# ! i%&idi!'d# !l '#$%al d!a$$#ll# d! la

(5)

CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS

CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS Página 6 de 12Página 6 de 12

• In!$dente o E#ento:In!$dente o E#ento:  S"c!# d! ca"a 'a-"$al # &#$ ac*idad ,"%a'a 0"! $!0"i!$! la  S"c!# d! ca"a 'a-"$al # &#$ ac*idad ,"%a'a 0"! $!0"i!$! la

acci6' d! &!$#'al d! !$ici#

acci6' d! &!$#'al d! !$ici# d! !%!$(!'cia &a$a &$#-!(d! !%!$(!'cia &a$a &$#-!(!$ ida+ i!'! ) !$ ida+ i!'! ) a%i!'-!a%i!'-!..

• PPlalan n dde e eememerr77enen!$!$aa; ; C#C#%&%&$$!'!'d! d! !2!2!$!$cicicici# # a'a'*c*ci&i&adad# # d! d! &$&$#c#c!d!di%i%i!i!'-'-##

ad%

ad%i'ii'i--$a$a**#+ #+ #$i#$i!'!'-a-ad# d# d! d! %a'%a'!$!$a a (!'(!'!$!$al al a a la la (!(!*6' *6' d!l d!l $i!$i!(# H$!d"(# H$!d"ccicci6'6'++ #&!$aci#'! H$!&"!

#&!$aci#'! H$!&"!-a ) a &$#%#ci6' d!l -a ) a &$#%#ci6' d!l &#Bd!a&#Bd!a-$! H$!c"&!$-$! H$!c"&!$aci6' aci6' !' "'a !%&$!a.!' "'a !%&$!a.

• Plan de !on"n7en!$asPlan de !on"n7en!$as; E "' &la' !&!c53c# &a$a i-"aci#'!+ !!'-# # i'i!-$# 0"!; E "' &la' !&!c53c# &a$a i-"aci#'!+ !!'-# # i'i!-$# 0"!

a7

a7!c-!c-!' l# !' l# &$#c&$#c!# # !# # la la #&!$#&!$aci#'!aci#'!  d! la d! la #$(#$(a'ia'iaci6'+ &#$ !2!%&l#aci6'+ &#$ !2!%&l#+ d!%#$a !' + d!%#$a !' !l!l aa-!ci%i!'-# d! i'"%#+ d! %a-!$ial d! !%&a0"! # !%ala2!: a$ada d! !,5c"l#: aa-!ci%i!'-# d! i'"%#+ d! %a-!$ial d! !%&a0"! # !%ala2!: a$ada d! !,5c"l#: -$a

-$a#$d#$d#+ #+ caca#-a#-a2!+ 2!+ ca$ca$("! ("! # # d!cd!ca$("a$("! ! i%&$i%&$!i!i-# -# d! d! %!$c%!$ca'c5aa'c5a: : i'&!i'&!cci#'!cci#'!  d!d! !("$idad: ,"$-#+ $##+ &i$a-!$5a+ !-c.

!("$idad: ,"$-#+ $##+ &i$a-!$5a+ !-c.

5.

5. GGENENERERAALILIDDADADEESS 5.

5.1.1. DDAATTOOS GS GENENEERARALELES DS DE LE LA EA EMMPPRERESSAA

55..33.. UUBBIICCAACCIIÓÓN N GGEEOOGGRRAA==IICCAA

Figura 1

Figura 1 Ubicaci

Ubicación Geográfica ALEX

ón Geográfica ALEX STEWART

STEWART ASSA

ASSAYERS

YERS ECUADOR C.

ECUADOR C.

55..;;.. EENNTTOORRNNOOS S   AACCCCEESSOOSS

Entorno & a!!esos ,#er lanos en

Entorno & a!!esos ,#er lanos en Aneo A-Aneo A-T$o de ed$'!$o

(6)

CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS

CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS Página 7 de 12Página 7 de 12

A!!esos A!!esos eter$ores eter$ores M

Meedd$$oos s DDee  rroottee!!!!$$%%n n 99 Des!r$!$%n: Des!r$!$%n: A!"#$dades A!"#$dades desarrolladas desarrolladas een n aarr!!eellaass !ol$ndantes !ol$ndantes A&)da eter$or A&)da eter$or 5.

5././. CACARARACTCTERERISISTITICAS CAS COCONSNSTRTRUCUCTITIAS DAS DEL CEL CENENTRTRO DE O DE TRTRABABAAOO CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE EDI!ICIO CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE EDI!ICIO

   D    D    i    i  m  m   e   e   n   n   "   "    i    i  o  o  n  n

  e   e   "   "    d    d  e  e    #    #  c  c   e   e   n   n    t    t  r  r  o  o    d    d  e  e    t    t  r  r  $  $    %    %  $  $    &    &  o  o  '  '

S()er*icie S()er*icie tot$# +m2,' tot$# +m2,' N N- - ))##$$nntt$$"" "o%re r$"$nte "o%re r$"$nte P P##$$nntt$$ AAccttiiiidd$$dd MM22 Planta Alta Planta Alta Planta Baja Planta Baja Planta Baja Planta Baja N N- - ))##$$nntt$$"" %$&o r$"$nte %$&o r$"$nte Planta Planta NA NA N- "ectore" N- "ectore" 33 De"cri)ci/n De"cri)ci/n de Sectore"' de Sectore"' S

Seeccttoor r N--N ""eeccttoor r 11 ""eeccttoor r 22 ""eeccttoor r 00  re$ )or  re$ )or "ector +m2,' "ector +m2,'  A#t(r$ +m,'  A#t(r$ +m,' Co#(mn$"' Co#(mn$"'  Vi$"'  Vi$"'  Vi(et$"'  Vi(et$"' P$rede" P$rede" C(%iert$ C(%iert$ o"$ o"$ P(ert$" P(ert$"

(7)

CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS

CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS Página ! de 12Página ! de 12

   E    E    #    #  e  e  m  m   e   e   n   n    t    t  o  o   "   "   e   e   "   "    t    t  r  r  (  (   c   c    t    t  (  (   r   r   $   $    #    #  e  e  "  "    +    +    i    i  n  n    d    d    i    i  c  c  $  $   r   r    R    R  e  e   "   "    i    i  "  "    t    t  e  e   n   n   c   c    i    i  $  $ 3 3   e   e   "   "    t    t  $  $    %    %    i    i    #    #    i    i    d    d  $  $    d    d  $  $    #    #    *    *  (  (   e   e   2   2   o   o 3 3   e   e    t    t  c  c . .    ,    , ent$n$" ent$n$" Pi"o' Pi"o' Cerr$miento' Cerr$miento' 5.

5. DEDESCRSCRIPCIPCIÓN IÓN DEDEL PRL PROCOCEDIEDIMIEMIENTNTOO 55..11.. AAnn88ll$$ss$$s s dde e rr$$eess77oo

E' !-! &$#c!# ! al#$a$ ) !*%a la &$#ailidad d! #c"$$!'cia d! "' !!'-# d!-!$%i'ad# '# E' !-! &$#c!# ! al#$a$ ) !*%a la &$#ailidad d! #c"$$!'cia d! "' !!'-# d!-!$%i'ad# '# d!!ad# c#' "'a !!$idad '# -a'(il! # c#'!c"!'cia ($a! !' la !("$idad+ al"d+ %!di# d!!ad# c#' "'a !!$idad '# -a'(il! # c#'!c"!'cia ($a! !' la !("$idad+ al"d+ %!di# a%i!'-! )# i!'!-a$ &lic# d!'-$# # !' l# al$!d!d#$! i'%!dia-# d! ALEX STEWART

a%i!'-! )# i!'!-a$ &lic# d!'-$# # !' l# al$!d!d#$! i'%!dia-# d! ALEX STEWART 5.1

5.1.1.1 O+O+e"e"#os #os EsEse!(e!('!o'!os des del Anl An8l$8l$s$s$s de s de R$eR$es7os7o

 Id!'*3ca$ ) a'alia$ la Id!'*3ca$ ) a'alia$ la di7!$di7!$!'-! a%!'aa )# 7ac-#$!'-! a%!'aa )# 7ac-#$! d! $i!(# ! d! $i!(# 0"! i'#l"c$!' &!li($#0"! i'#l"c$!' &!li($#

&#-!'cial! 0"! &#d$5a' a7!c-a$ la c#'dici#'! #ci# a%i!'-al d! ALEX STEWART. &#-!'cial! 0"! &#d$5a' a7!c-a$ la c#'dici#'! #ci# a%i!'-al d! ALEX STEWART.

 D!-!$%i'a$ c#' cla$idad !' !l a'lii d! $i!(#+ la a! &a$a la &$!&a$aci6' d!l Pla' d!D!-!$%i'a$ c#' cla$idad !' !l a'lii d! $i!(#+ la a! &a$a la &$!&a$aci6' d!l Pla' d!

E%!$(!'cia ) C#'*'(!'cia E%!$(!'cia ) C#'*'(!'cia K.< A'alii d! la a%!'aa K.< A'alii d! la a%!'aa 5.

5.3.3. IdIdenen"'"'!a!a!$!$%n %n & & EE##alal)a)a!$!$%n %n dedel l R$R$eses77oo A !7!c-# d!

A !7!c-# d!l &$!!'-! d#c"%!'l &$!!'-! d#c"%!'-#+ ! $!alia "'a !al"aci6' d! $i!(# -#+ ! $!alia "'a !al"aci6' d! $i!(# %!dia'-! "'a al#$aci6'%!dia'-! "'a al#$aci6' c"aliB

c"aliBc"a'*c"a'*-a*-a*a HMa HM-#-#d# ISO =19d# ISO =1999;<999;<99>+ 9>+ d#'d! ad#'d! al a&lical a&lica$ 7#$%$ 7#$%a d!c$ia d!c$i&*&*a a &!$%i&!$%i-!-! !-al!c!$ la %a('i-"d d! la c#'!c"!'cia &#-!'cial! Hi%&ac-# ) la &#iilidad d! #c"$$!'cia !-al!c!$ la %a('i-"d d! la c#'!c"!'cia &#-!'cial! Hi%&ac-# ) la &#iilidad d! #c"$$!'cia HP$#ailidad: a 3'

(8)

CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS

CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS Página " de 12Página " de 12

La al#$aci6' $!"l-a'

La al#$aci6' $!"l-a'-! #!d!c!$ al c#'--! #!d!c!$ al c#'-!-# d! cada $i!(#. !-# d! cada $i!(#. Si!'d# !- !-aSi!'d# !- !-al!cida !' 7"'ci6'l!cida !' 7"'ci6' al #2!-# ) '!c!idad d!l &$#c!#.

al #2!-# ) '!c!idad d!l &$#c!#. A c#'*'"aci6' ! &$!!

A c#'*'"aci6' ! &$!!'-a l# $i!(# d! %a)'-a l# $i!(# d! %a)#$ &!li($#idad id!'*3cad#+ #$ &!li($#idad id!'*3cad#+ &#$ #$! l# c"al! !&#$ #$! l# c"al! ! !-al!c!$

!-al!c!$ la %!dida d!  la %!dida d! c#'-$c#'-$#l #l $!&!c*a$!&!c*a;; BB LLaaaadd# # dd! ! AAcc**##

BB AAcccciidd!!''--!! BB SS####$$''##

BB C#C#''--a%a%i'i'acaci6i6' d' d! ! CCa$a$((aa

Cal$'!a!$%n de Amena>as

Cal$'!a!$%n de Amena>as

EE##eennttoo CoCommoorrttaamm$$eennttoo CCoolloor r AAss$$77nnaaddoo Pos$+le

Pos$+le

Es aquel fenómeno que puede

Es aquel fenómeno que puede

suceder o que es factible porque no

suceder o que es factible porque no

existen razones históricas y

existen razones históricas y

científicas para decir que esto no

científicas para decir que esto no

sucederá.

sucederá.

erde erde

Pro+a+le

Pro+a+le

Es aquel fenómeno esperado del cual

Es aquel fenómeno esperado del cual

existen razones y argumentos

existen razones y argumentos

técnicos científicos para creer que

técnicos científicos para creer que

sucederá.

sucederá.

Amar$llo Amar$llo

Inm$nente

Inm$nente

Es aquel fenómeno esperado que

Es aquel fenómeno esperado que

tiene alta probabilidad de ocurrir.

tiene alta probabilidad de ocurrir.

Roo Roo

5.

5.1.1. OOrr77anan$$>>a!a!$$%n a%n anntte Eme Emeerr77enen!$!$asas..

T#d# l# -$aa2ad#$! !-' #li(ad# a c"%&li$ ) ,ac!$ c"%&li$ la '#$%a ) c#'i('a 0"! ! T#d# l# -$aa2ad#$! !-' #li(ad# a c"%&li$ ) ,ac!$ c"%&li$ la '#$%a ) c#'i('a 0"! ! !-al!ca' &a$a !i-a$ c"al0"i!$ c#'*'(!'cia 0"! &"!da &#'!$ !' &!li($# la i'-!($idad ica d!l !-al!ca' &a$a !i-a$ c"al0"i!$ c#'*'(!'cia 0"! &"!da &#'!$ !' &!li($# la i'-!($idad ica d!l &!$

&!$#'al+ cli!'#'al+ cli!'-!-!+ + ii-ii-a'-a'-!+ ) !+ ) la d! la d! l# i!'! &a-$il# i!'! &a-$i%#'ial!%#'ial!  d! la d! la !%&$!%&$!a ) !a ) d! -!$c!d! -!$c!$# H!'$# H!' c"-#dia.

c"-#dia.

Pa$a la $!aliaci6' d! !

Pa$a la $!aliaci6' d! !-! Pla'+ ! ,a' -! Pla'+ ! ,a' id!'*3cad# ci!$-id!'*3cad# ci!$-# $#l! ) $!&#'ailidad!+ la c"al!# $#l! ) $!&#'ailidad!+ la c"al! ,a' id# ai('ada

(9)

CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS

CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS Página 1# de 12Página 1# de 12

5.

5.3.3. PrPro!o!eded$m$m$e$entnto o arara la la aa ateten!n!$%$%n dn de Ee Ememerr7e7en!n!$a$as.s. 5.

5.3.3.1.1. PrPro!o!eded$m$m$e$enntto eo en n !!asaso o de de dedette!e!ttar ar LaLa##adado do de e A!A!"#"#osos 

 R!&#$-a$+ a2# $!&#'ailidad &!$#'al ! i'*-"ci#'al+ a la U'idad d! A'lii Fi'a'ci!$#R!&#$-a$+ a2# $!&#'ailidad &!$#'al ! i'*-"ci#'al+ a la U'idad d! A'lii Fi'a'ci!$# ) Ec#'6%ic# HUAFE la

) Ec#'6%ic# HUAFE la #&!$aci#'! # -$a'acci#'! !c#'6%ica i'""al! ! i'2"*3cada+#&!$aci#'! # -$a'acci#'! !c#'6%ica i'""al! ! i'2"*3cada+ d!'-$# d!l -$%i'# d! c"a-$# d5a+ c#'-ad# a &a$*$ d! la 7!c,a !' 0"! !l c#%i- d! d!'-$# d!l -$%i'# d! c"a-$# d5a+ c#'-ad# a &a$*$ d! la 7!c,a !' 0"! !l c#%i- d! c"%&li%i!'-# d! la

c"%&li%i!'-# d! la i'*-"ci6' c#$$!&#'di!'i'*-"ci6' c#$$!&#'di!'-! -!'(a c#'#ci%i!'-# d! -al! #&!$aci#'! -! -!'(a c#'#ci%i!'-# d! -al! #&!$aci#'! ## -$a'acci#'!

-$a'acci#'! S!

S! !'-!'-!'d!!'d!$ $ &#$ &#$ #&!$#&!$aci#'!aci#'!  # # -$a'-$a'acciacci#'! #'! !c#'!c#'6%ic6%ica a i'""i'""al!+ al!+ i'2"i'2"*3ca*3cada da ## #&!c,#a+ l# %#i%i!'-# !c#'6%ic#+ $!aliad# &#$ &!$#'a 'a-"$al! # 2"$5dica+ #&!c,#a+ l# %#i%i!'-# !c#'6%ic#+ $!aliad# &#$ &!$#'a 'a-"$al! # 2"$5dica+ 0"! '# ("a$d!' c#$$!&#'d!'cia c#' !l &!$3l !c#'6%ic# ) 3'a'ci!$# 0"! -a ,a' 0"! '# ("a$d!' c#$$!&#'d!'cia c#' !l &!$3l !c#'6%ic# ) 3'a'ci!$# 0"! -a ,a' %a'-!'id# !' la !'*dad $!&#$-a'-! ) 0"! '# &"!da' "-!'-a$!.

%a'-!'id# !' la !'*dad $!&#$-a'-! ) 0"! '# &"!da' "-!'-a$!. 

 S! da$ a&#)# a la a"-#$idad d! c#'-$#l U'idad d! A'lii S! da$ a&#)# a la a"-#$idad d! c#'-$#l U'idad d! A'lii Fi'a'ci!$# ) Ec#'6%ic# c#' laFi'a'ci!$# ) Ec#'6%ic# c#' la

!'-!'-$!($!(a a d! c"al0"i!$ i'7#d! c"al0"i!$ i'7#$%aci$%aci6' 0"! 6' 0"! #lici#lici-! !' -! !' i$-"i$-"d d! d d! i'i'!*!*(aci#'(aci#'! d! ! d! d!li-d!li-# d!# d! laad# d! ac*# )# 3'a'cia%i!'-# d!

laad# d! ac*# )# 3'a'cia%i!'-# d! d!li-#.d!li-#. 

 S! %a'-!'d$S! %a'-!'d$ !' -#-al  !' -#-al $!!$a #$$!!$a #$! c"al0"i!$ i'7#$%aci6' #-#$! c"al0"i!$ i'7#$%aci6' #-#$(ada a la UAFE+ #$! la(ada a la UAFE+ #$! la !'*dad 0"! ,"i!$! !7!c-"ad# # i'-!'-! !7!c-"a$ #&!$aci#'! #&!c,#a.

!'*dad 0"! ,"i!$! !7!c-"ad# # i'-!'-! !7!c-"a$ #&!$aci#'! #&!c,#a. 

 La !%&$!a ! a-!'d$ d! $!alia$ -$a'acci#'! c#' !'*dad! 0"! &$!!'-!' ca$c-!$La !%&$!a ! a-!'d$ d! $!alia$ -$a'acci#'! c#' !'*dad! 0"! &$!!'-!' ca$c-!$ d! #&!c,a.

d! #&!c,a.

5.

(10)

CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS

CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS Página 11 de 12Página 11 de 12

 El i'&!c-#$ El i'&!c-#$ d!!$ d!!$ %a'-!'!$ %a'-!'!$ la cal%a ) #!la cal%a ) #!$a$ d!-$a$ d!-!'ida%!'-!'ida%!'-! la i-"aci6'! la i-"aci6' 

 Si la Si la ci$c"'-ci$c"'-a'cia l# a'cia l# &!$%i-!' H'# &$!!'-a l!i#'! i'ca&aci-a'-!&!$%i-!' H'# &$!!'-a l!i#'! i'ca&aci-a'-!+ d!!$ c#%"'ica$!+ d!!$ c#%"'ica$! ) da$ ai# a " 2!7! i'%!dia-# "&!$i#$.

) da$ ai# a " 2!7! i'%!dia-# "&!$i#$. 

 El J!7! d! O&!$aci#'! )# S"&!$i#$+ ac"di$ al l"(a$ d!l i'i!-$# ) !al"a$ l# da?#El J!7! d! O&!$aci#'! )# S"&!$i#$+ ac"di$ al l"(a$ d!l i'i!-$# ) !al"a$ l# da?# &$#d

&$#d"cid#"cid#  H&!$H&!$#'a#'al! )# l! )# %a-%a-!$ial!!$ial!: : -#%-#%a'd# $!(ia'd# $!(i-$# 7#--$# 7#-#($#($3c3c# d! # d! la la !c!!c!'a )'a ) '#*3ca'd# i'%!dia-a%!'-! a la G!$!'cia G!'!$al ) &a$-! i'-!$!ada HRR+ S!("$#+ '#*3ca'd# i'%!dia-a%!'-! a la G!$!'cia G!'!$al ) &a$-! i'-!$!ada HRR+ S!("$#+ L!(al+ SSO+ Fi'a'ci!$#

L!(al+ SSO+ Fi'a'ci!$# 

 Si !i*!$a' da?# &!$#'Si !i*!$a' da?# &!$#'al!+ !l J!7! d! O&!$aci#'! al!+ !l J!7! d! O&!$aci#'! ! a!("$a$ d! 0"! ! &$!-! a!("$a$ d! 0"! ! &$!-! la! la a-!'ci6' %dica i'%!dia-a ) '!c!a$ia al

a-!'ci6' %dica i'%!dia-a ) '!c!a$ia al accid!'-adaccid!'-ad#.#. 

 C##$di'ad#$ RR+ da$ !("i%i!'-# #$! la !#l"ci6' d!l accid!'-ad#: $!alia'd# l#C##$di'ad#$ RR+ da$ !("i%i!'-# #$! la !#l"ci6' d!l accid!'-ad#: $!alia'd# l# ai# $!&!c*

ai# $!&!c*# al IESS Hd!'-$# d! l# 19 d5a d! # al IESS Hd!'-$# d! l# 19 d5a d! #c"$$id# !l !!'-#c"$$id# !l !!'-## 

 Si !i*$' da?# %aSi !i*$' da?# %a-!$ial!+ -!$ial!+ !l J!7! d! !l J!7! d! O&!$aci#'! $!&O&!$aci#'! $!&#$-a$ !l d!-#$-a$ !l d!-all! d! l# %i%# all! d! l# %i%# alal R!&

R!&#'a#'al! d! P6lial! d! P6lia ) S!("$#: 0"i ) S!("$#: 0"i!' ! !' ! !'ca!'ca$(a$(a$ $ d! c#'d! c#'"l-"l-a$ c#' !l $6a$ c#' !l $6!$ # la!$ # la c#%&a?5a d! !("$# i la

c#%&a?5a d! !("$# i la !%&$!a c"!'-a c#' la d!ida c#!$-"$!%&$!a c"!'-a c#' la d!ida c#!$-"$a.a. 

 El R!&#'al! d! S!("$idad ) Sal"d La#$al+ El R!&#'al! d! S!("$idad ) Sal"d La#$al+ d!!$ i'!d!!$ i'!*(a$ -#d# accid!'*(a$ -#d# accid!'-! ! i'cid!'-!-! ! i'cid!'-! i'7#$%ad#+ a 3' d! !-al!c!$ la ca"a d! " #c"$$!'cia ) !-al!c!$ ! i%&l!%!'-a$ i'7#$%ad#+ a 3' d! !-al!c!$ la ca"a d! " #c"$$!'cia ) !-al!c!$ ! i%&l!%!'-a$ &la'! d! %!2#$a%i!'-# 0"! &!$%i-a'

!i-&la'! d! %!2#$a%i!'-# 0"! &!$%i-a' !i-a$ 0"! !!'-a$ 0"! !!'-# i%ila$! ! $!&i-a'. # i%ila$! ! $!&i-a'. S!(' PROS!(' PRO ASA SE << Accid!'-! ! I'cid!'-! d! T$aa2#.

ASA SE << Accid!'-! ! I'cid!'-! d! T$aa2#. 

 L# 7#'d# '!c!a$i# &a$a c"$i$ c"al0"i!$ !!'-"alidad+ d!!$' !$ c##$di'ad# c#'L# 7#'d# '!c!a$i# &a$a c"$i$ c"al0"i!$ !!'-"alidad+ d!!$' !$ c##$di'ad# c#' G!$!'cia Fi'a'ci!$a.

G!$!'cia Fi'a'ci!$a. 

 El J!7! d! O&!$El J!7! d! O&!$aci#'! ) L#(5*ca+ aci#'! ) L#(5*ca+ a"%i$ !l &a&!l d! $!&$!!'-aa"%i$ !l &a&!l d! $!&$!!'-a'-! d! la !%&$!a &a$a'-! d! la !%&$!a &a$a !l -$%i-!+ '

!l -$%i-!+ '!(#ciaci6' # &a&!l!# '!c!a$i# c!(#ciaci6' # &a&!l!# '!c!a$i# c#' la a"-#$idad#' la a"-#$idad! i%&licada. ! i%&licada. E' ca# d!E' ca# d! -!'!$ "'a d"da d!!$ a!#$a$! c#' !l D!&a$-a%!'-# L!(al.

-!'!$ "'a d"da d!!$ a!#$a$! c#' !l D!&a$-a%!'-# L!(al. 

 U'a ! $!"!l-a la i-"aci6' c#' la a"-#$idad!+ ! d!!$ c##$di'a$ !l -$a'&#$-! d!lU'a ! $!"!l-a la i-"aci6' c#' la a"-#$idad!+ ! d!!$ c##$di'a$ !l -$a'&#$-! d!l !

!,5c,5c"l# accid"l# accid!'!'-a-ad# a d# a &a&a*# d! *# d! #&!#&!$a$aci#ci#'!'!+ + !!$i3$i3ca'ca'd# i d# i ! -$a-! -$a-a a d! "'a d! "'a $"-$"-aa c#

c#'c!'c!i#i#'ad'ada+ &a$a+ &a$a a la (!*la (!*6' d! 6' d! la la ($($a a !$!$iciici# # d! ($a ($a-d! ($a ($a-"i-"i-a a # # i ! i ! '!c'!c!a!a$i#$i# c#'-$a-a$ "' !$ici# !-!$'#.

c#'-$a-a$ "' !$ici# !-!$'#.

55..33..;;.. PPrroo!!eedd$$mm$$eenntto eo en !n !aasso o dde Se Soo+o+ornrnooss 

 R!cii$ la i'7#$%aci6' ) !l *&# d! ##$'# ! i'7#$%a$l# i'%!dia-a%!'-! al $!a d!R!cii$ la i'7#$%aci6' ) !l *&# d! ##$'# ! i'7#$%a$l# i'%!dia-a%!'-! al $!a d! #&!$aci#'!+

#&!$aci#'!+ !("$idad !("$idad ) di$!cci6' ) di$!cci6' (!'!$al.(!'!$al. 

 C##$di'a$ c#' !l J!7! d! O&!$aci#'! ) J!7! d! S!("$idad !l &$#c!di%i!'-# a !("i$.C##$di'a$ c#' !l J!7! d! O&!$aci#'! ) J!7! d! S!("$idad !l &$#c!di%i!'-# a !("i$. 

 T$a-a$ d! #-!'!$ la %a)#$ ca'*dad d! da-# &#il! d! la &!$#'a 0"! !-' i'-!'-a'd#T$a-a$ d! #-!'!$ la %a)#$ ca'*dad d! da-# &#il! d! la &!$#'a 0"! !-' i'-!'-a'd# !l ##$'#.

!l ##$'#. 

 O!$a$ al(' *&# d! id!'*3caci6' H&laca d! !,5c"l#+ ,#$a ) i*# !ac-# d#'d!O!$a$ al(' *&# d! id!'*3caci6' H&laca d! !,5c"l#+ ,#$a ) i*# !ac-# d#'d! #c"$$i6 !l i'cid!'-!.

#c"$$i6 !l i'cid!'-!. 

 Ma'-!Ma'-!'!$ la cal%a '!$ la cal%a ) %!%#$ia$ cada "'a d! la ) %!%#$ia$ cada "'a d! la !i(!'cia.!i(!'cia. 

 N# a$$i!(a$ la i'-!($idad ica.N# a$$i!(a$ la i'-!($idad ica. 

 Ela#$a$ !l i'7#$%!Ela#$a$ !l i'7#$%! de incidentes, y remitirlo al área de control y seguridad. de incidentes, y remitirlo al área de control y seguridad. 5.

5.3.3././. PrPro!o!eded$m$m$e$entnto eo en !n !asaso o de de dedetete!t!tararse se !o!ontntamam$n$na!a!$%$%n dn de e !a!ar7r7aa E'

E' caca# # d! d! d!d!-!-!c-c-a$a$! ! al("al("'a 'a '#'#!da!dad d # # c#c#'di'dici6ci6' ' ##&!c&!c,#,#a a 0"! 0"! &$&$!"!"%a %a lala &$#

&$#ailiailidad dad d! d! !i!i-!'-!'cia cia d! d! c#'c#'-a%-a%i'aci6' d! i'aci6' d! ca$ca$(a+ d!!$ (a+ d!!$ &$#&$#c!d!$c!d!$! ! d! d! lala i("i!'-! %a'!$a;

(11)

CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS

CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS Página 12 de 12Página 12 de 12

 TT#%a$ $!(i#%a$ $!(i-$# 7#-#-$# 7#-#($($3c# d!l 3c# d!l ,alla,alla(# (# !'c#!'c#'-$'-$ad#. ad#. E2!; !ll# E2!; !ll# %a'i&%a'i&"lad# #"lad# # $#-#

$#-#+ &i# a d!'i+ &i# a d!'i!l+ !l+ $!&a$aci#'! $!&a$aci#'! '# $!&#$-'# $!&#$-ada # &#cada # &#c# c#%"'!# c#%"'!+ + %a$ca d%a$ca d!! #ldad"$a $!ci!'-!+ c!$$#2# "!l-#+ &i'-"$a $!ci!'-! # d! di*'-# c#l#$!+ #ldad"$a $!ci!'-!+ c!$$#2# "!l-#+ &i'-"$a $!ci!'-! # d! di*'-# c#l#$!+ &a'!l! "!l-#

&a'!l! "!l-# 

 R!&#$-a$ ,alla(# a la R!&#$-a$ ,alla(# a la J!7aJ!7a-"$a d! O&!$aci#'!-"$a d! O&!$aci#'! 

 J!7J!7a-a-"$"$a a d! d! O&!O&!$a$aci#ci#'!'!+ + c#c#%"'%"'icaica$a $a al al clicli!'!'-! -! !l !l !!!'!'-#-#: : c##c##$d$di'ai'a'd# 'd# !'!' c#'2"'-# la ac-"aci6' &#-!$i#$.

c#'2"'-# la ac-"aci6' &#-!$i#$. 

 N#*3caci6' a a"-#$idad! d! c#'-$#l H&#lici-a a'*'a$c6*c# #$! l# ,alla(#N#*3caci6' a a"-#$idad! d! c#'-$#l H&#lici-a a'*'a$c6*c# #$! l# ,alla(# !'c#'-$

!'c#'-$ad#+ ad#+ #lici-"d! #lici-"d! d! !$i3caci6' d! !$i3caci6' ! i'&!cci6' d!l c#! i'&!cci6' d!l c#'-!'!'-!'!d#$ i' i-"d#$ i' i-"

7.

7. Re7$strosRe7$stros

N#*3caci6' d! Accid!'-! # Si'i!-$# HMail N#*3caci6' d! Accid!'-! # Si'i!-$# HMail R!(i-$# F#-#($3c#

R!(i-$# F#-#($3c#

.

. Control de Cam+$osControl de Cam+$os

E' la i("i!'-! -ala ! !-$"c-"$a la !dici6'+ 7!c,a ) %#*# 0"! ,a' &$#d"cid# a$iaci#'! E' la i("i!'-! -ala ! !-$"c-"$a la !dici6'+ 7!c,a ) %#*# 0"! ,a' &$#d"cid# a$iaci#'! i('i3ca*a d! !-! &$#c!di%i!'-#.

i('i3ca*a d! !-! &$#c!di%i!'-#.

R!ii6' '

R!ii6' ' FF!!cc,,aa MM##**# # dd! ! AAcc--""aalliiaaccii66'' 99 994499QQ<<9911<< RR!!iiii66' I' I''iicciiaall

11 <<119944<<9911 AAcc--""aalliiaaccii66' ' IIdd!!''**33ccaaccii66' ' ) ) RR!!BB!!aall""aaccii66' ' dd!! Ri

Ri!!(#(#  ) ) P$P$##c!c!didi%i%i!'!'--# # dd! ! aa--!!''cici66' ' d!d! !%!$(!'cia

!%!$(!'cia << <11<<91<11<<91

F.

F. AneosAneos

Aneo A. D$re!tor$o Tele%n$!o de Emer7en!$as Aneo A. D$re!tor$o Tele%n$!o de Emer7en!$as

F

F""''ccii##''aa$$ii##  / / TT$$aa''!!**a a SS..AA.. TT!!ll77##''## Di$!c-#

Di$!c-#$ $ G!'!$al G!'!$al HG$"&# HG$"&# 9>K1<>=99>K1<>=9

G

G!!$$!!''--! ! AdAd%%ii'i'i-$-$aa**##JJ!!77! ! dd! ! RRRR  HHGG$$""&&# #  99>>4499=<=<1111

G!$!'

G!$!'-! -! Fi'a'ci!$# Fi'a'ci!$# HG$"&# HG$"&# 9>>K<91<Q99>>K<91<Q9

A!#$

A!#$ L!(al L!(al HG$"&# HG$"&# 9><<4K<9><<4K<

R

R!!&&##''aall! ! dd! ! PP66lliiaa  ) ) SS!!((""$$## 99>>KK<<<<9911

J!7!

J!7! D&-#. D&-#. TTc'ic# c'ic# 9>=QK9>=QK9494

J

(12)

CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS

CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS Página 13 de 12Página 13 de 12

I

I''**--""ccii##''!! TT!!ll77##''## P#lic5a

P#lic5a Naci#'al Naci#'al ; ; 191191

C#%ii6'

C#%ii6' d! d! -$'i-# -$'i-# ; ; 19=19=

G$"&#

G$"&# d! d! i'-!$!'i'-!$!'ci6' ci6' ) ) $!ca$!ca-! -! GIR GIR ; ; <<<=<<<=

D!7

D!7!'a !'a Ciil Ciil ; ; >11>11

C$"

C$" R#2a R#2a ; ; 1=11=1

C"!$&#

C"!$&# d! d! #%!$# #%!$# ; ; 19<19<

a'c#

a'c# d! d! Sa'($! Sa'($! ; ; <QK9K4<QK9KQ<QK9K4<QK9KQ

C#%a'd#

C#%a'd# G"a$dac#G"a$dac#-a -a a"ili# a"ili# %a$5*%# %a$5*%# ; ; 14>14>

#&i-al!;

#&i-al!; Tel0onosTel0onos

L"i

L"i V!$'aa V!$'aa ; ; <QK9=99<QK9=99

G

Gii''!!cc# # OO----$$iicc# # EE''$$ii00""! ! SS##--##%%aa))##$ $ ;; <<994411====99

G"a)a0

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :