Consell Comarcal del Baix Ebre

13  Descargar (0)

Texto completo

(1)

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE AUTOCAR ADAPTAT PER A TRANSPORT DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació

L’objecte del contracte és el subministrament d’1 vehicle autocar, per al transport de 37 persones més conductor i acompanyant, adaptable per al transport d’un mínim de 9 cadires de rodes, amb valors aproximats de motor de 240 cv (normativa EURO IV sobre emissió de gasos contaminants), cilindrada mínima de 5.900 cc, carrosseria d’una longitud màxima de 9.60 metres i 3.50 metres d’alçada màxima.

El contracte definitiu té la qualificació de contracte administratiu de subministrament tal i com estableix l’article 9 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació

La forma d’adjudicació del contracte de subministrament d’1 vehicle autocar adaptat per al transport de persones amb mobilitat reduïda serà el procediment obert, en el que tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte, d’acord amb l’article 141 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa s’atendrà a diversos criteris directament vinculats a l’objecte del contracte, de conformitat amb l’article 134.1 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic i amb l’establert en la clàusula novena del present Plec.

L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec.

CLÀUSULA TERCERA. Perfil de contractant

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest Consell Comarcal compta amb el perfil de contractant al que es tindrà accés segons les especificacions que es regulen en la pàgina web següent www.baixebre.cat

CLÀUSULA QUARTA. Preu del Contracte

El preu del present contracte ascendeix a la quantia de 237.310,64 euros; el preu cert anterior queda desglossat en un valor estimat de 204.578,14 euros i 32.732,50 euros corresponents al Impost sobre el Valor Afegit.

(2)

El preu s’abonarà a càrrec de la partida 2009-313-62400 del vigent Pressupost del Consell Comarcal; existint crèdit suficient fins i quedant acreditada la plena disponibilitat de les aportacions que permetin finançar el contracte.

S’entendrà que les ofertes dels licitadors comprenen tant el preu del contracte com les despeses del lliurament i transports dels béns objecte del subministrament, l’Impost sobre el Valor Afegit i la resta de tributs que siguin d’aplicació segons les disposicions vigents. La quantitat corresponent a l’IVA figurarà com una partida independent.

CLÀUSULA CINQUENA. Termini de subministrament

1. El termini màxim de subministrament del vehicle s’estableix en tres (3) mesos . El

termini començarà a comptar el dia següent a la formalització del contracte, i en aquest termini s’entén que el vehicle autocar restarà absolutament equipat, matriculat i posat en carretera.

2. No serà necessària la interpelació o advertiment previ perquè el contractista es consideri en demora.

3. La demora, o incompliment del termini total o parcials de subministrament, pot ésser sancionat, sense perjudici de la facultat del Consell Comarcal del Baix Ebre de rescindir el contracte en qualsevol d’ambdós casos, segons la clàusula quinzena d’aquest Plec.

CLÀUSULA SISENA. Acreditació de l’Aptitud per a Contractar

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicions per a contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

1. La capacitat d’obrar de l’empresari s’acreditarà:

a. Dels empresaris que fossin persones jurídiques mitjançant l’escriptura o document de

constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en el que constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si s’escau, en el registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de la que es tracti.

b. Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats membres de la Unió Europea per la seva inscripció en el registre procedent d’acord amb la legislació de l’Estat

on estan establerts, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o un certificat, en els termes que s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries d’aplicació.

c. La resta empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent

d’Espanya en l’Estat corresponent o de l’Oficina Consular de l’àmbit territorial on es trobi el domicili de l’empresa.

(3)

2. La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d’alguna de les prohibicions per a contractar regulades en l’article 49 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de

contractes del sector públic es pot realitzar:

a. Mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat competent, pot ser substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat.

b. Quan es tracti d’empreses d’Estats membres de la Unió Europea i aquesta possibilitat estigui prevista en la legislació de l’Estat respectiu, es pot també substituir per una declaració responsable, atorgada davant una autoritat judicial.

3. La solvència de l’empresari:

3.1 La solvència econòmica i financera de l’empresari es pot acreditar per un o diversos

dels mitjans següents: a) Inscripció en el RELI.

b) Cas de no estar inscrit en el RELI, cal aportar un o diversos dels mitjans següents: -) Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.

-) Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.

-) Declaració sobre el volum global de negocis i, si s’escau, sobre el volum de negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura que es disposi de les referències d’aquest volum de negocis. 3.2. En els contractes de subministrament, la solvència tècnica dels empresaris s’acreditarà

per un o diversos dels següents mitjans: a) Inscripció en el RELI.

b) Cas de no estar inscrit en el RELI, cal aportar un o diversos dels mitjans següents: -) Relació dels principals subministraments efectuats durant els tres últims anys, indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos. Els subministraments efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el destinatari sigui un comprador

(4)

privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.

-) Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no en l’empresa, dels que es disposin per a l’execució del contracte, especialment els encarregats del control de qualitat.

-) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures empleades per a garantir la qualitat i dels mitjans d’estudi i investigació de l’empresa.

-) Control efectuat per la entitat del sector públic contractant o, en el seu nom, per un organisme oficial competent de l’Estat en el qual l’empresari està establert, sempre que intervingui acord d’aquest organisme, quan els productes a subministrar siguin complexos o quan, excepcionalment, hagin de respondre a un fi particular. Aquest control versarà sobre la capacitat de producció de l’empresari i, si fos necessari, sobre els mitjans d’estudi e investigació amb que conta, així com sobre les mesures empleades per a controlar la qualitat.

-) Descripcions i fotografies dels productes a subministrar, l’autenticitat de la qual pugui certificar-se a petició de l’entitat del sector públic contractant.

-) Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control de qualitat, de competència reconeguda, que acreditin la conformitat de productes perfectament detallada mitjançant referències a determinades especificacions o normes.

CLÀUSULA SETENA. Presentació de proposicions i documentació Administrativa

Les ofertes es podran presentar presencialment o per correu, en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació de l’últim anunci oficial o en el perfil de contractant.

La documentació pot presentar-se qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya: català o castellà

Quan les ofertes s’enviïn per correu, l’empresari ha de justificar la data d’imposició de l’enviament en l’oficina de Correus i anunciar obligatòriament a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax (977445397) o correu electrònic (rmsole@baixebre.cat) en el mateix dia, adjuntant una còpia del resguard de tramesa.

La tramesa per correu s’ha de fer mitjançant POSTAL –EXPRES o altre sistema que garanteixi l’enviament urgent de l’oferta.

Cada licitador no podrà presentar més d’una oferta.

La presentació d’una oferta suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari de les clàusules del present Plec.

(5)

Les proposicions per a prendre part en la licitació es presentaran en dos sobres tancats, signats pel licitador i amb indicació del domicili a efectes de notificacions, en els quals es farà constar la denominació del sobre i la llegenda «Proposició per a licitar el subministrament d’un vehicle autocar adaptat per al transport de persones amb mobilitat reduïda”

». La denominació dels sobres és la següent:

— Sobre «A»: Documentació Administrativa.

— Sobre «B»: Proposició Econòmica i Documentació Tècnica.

Els documents a incloure en cada sobre han de ser originals o còpies autentificades, conforme a la legislació en vigor. Tots els documents es poden compulsar a la secretaria del Consell Comarcal del Baix Ebre.

Dins de cada sobre, s’inclouran els següents documents així com una relació enumerada d’aquests:

Sobre A: Documentació general.

1. Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya.

1. Document nacional d’identitat del qui subscriu la documentació. 2. Codi d’identificació fiscal de l’empresa.

3. Escriptura de constitució de la societat, inscrita en el Registre Mercantil, si el licitador és una Societat.

4. Poder o document acreditatiu de la representació del que firma, quan el que acudeix a la licitació ho fa en nom d’altre, o representant a una persona jurídica. 5. Declaració responsable sobre incompatibilitats i capacitat per contractar, i d’estar al

corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

6. Document d’estar donat d’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), a l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte, acompanyat d’una declaració responsable, signada pel legal representant, de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l’esmentat impost.

7. Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu propi fur.

8. Documentació acreditativa de la solvència de l’empresari d’acord amb la clausula 7.3

(6)

Els documents originals poden substituir-se mitjançant fotocòpies dels mateixos, legalitzades per Notari, o confrontades a la secretaria del Consell Comarcal.

2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya.

Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, només estan obligades a incorporar en el sobre A la documentació següent:

- Una fotocòpia simple del document acreditatiu d’inscripció, juntament amb una declaració responsable, signada pel representant de l’empresa de la vigència de les dades que inclou.

Sobre B: Proposició econòmica i documentació tècnica A) Proposició econòmica.

Es presentarà conforme al següent model:

«El Sr. _________________________, amb domicili a efectes de notificacions a _____________, c/ ____________________, núm. ___, amb DNI núm. _________, en representació de l’entitat ___________________, amb CIF núm. ___________, assabentat de l’expedient per a la contractació del subministrament d’un vehicle autocar adaptat per al transport de persones amb mobilitat reduïda per procediment obert, oferta

econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, anunciat en el Butlletí Oficial de la Província/Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. _______, de data ____________, i en el perfil de contractant, faig constar que conec el plec que serveix de base al contracte i l’accepto íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent-me a dur a terme l’objecte del contracte per l’import de _________________ euros i ___________ euros corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit, essent l’import total, IVA INCLÒS de _________________________________________

A ____________, a ___ de ________ de 20__ Signatura del licitador,

b) Documents que permetin a la mesa de contractació valorar les condicions de les ofertes segons els criteris d’adjudicació.

- Detall del vehicle - Detall de la plataforma - Projecte de pintura del vehicle

CLÀUSULA VUITENA. Garantia Provisional

(7)

CLÀUSULA NOVENA. Criteris d’Adjudicació

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa s’atendrà a diversos criteris d’adjudicació que es puntuaran en ordre decreixent:

Puntuació màxima: 40 punts

Criteri 1: Oferta econòmica, de 0 a 20 punts.

Es valorarà aplicant la fórmula següent:

20 x (preu de l’oferta més alta – preu de l’oferta que es puntua) (preu de l’oferta més alta – preu de l’oferta més econòmica)

En el cas que es presentin tres o menys ofertes a la licitació o bé en el cas que la diferència entre l’oferta més alta i la més baixa sigui inferior al 5% la fórmula serà:

20 x (preu de l’oferta més econòmica) (preu de l’oferta que es puntua)

Criteri 2: Característiques tècniques del vehicle, de 0 a 10 punts

Es valorarà l’oferta de característiques superiors a les mínimes sol·licitades

Es valoraran les característiques de la plataforma elevadora: maniobrabilitat, comoditat per al usuaris, seguretat.

Criteri 3 : Termini de garantia, de 0 a 5 punts.

S’atorgarà un punt per cada sis mesos d’increment del termini de garantia mínim establert en l’article 5 del Plec de prescripcions tècniques.

Criteri 4: Termini de lliurament del vehicle, de 0 a 3 punts.

S’atorgarà un punt (o la part proporcional) per cada mes d’avançament del termini de lliurament màxim establert en l’article 4 del Plec de prescripcions tècniques.

Criteri 5: Millor servei de manteniment i avaries, de 0 a 2 punts.

Es valorarà: la proximitat del servei tècnic post-venda al centre de treball on serà destinat el vehicle, prenent com a base de proximitat la ciutat de Tortosa i la comarca del Baix Ebre.

CLÀUSULA DESENA. Mesa de contractació

Conformen la mesa de contractació els següents membres:

- Sr. Andreu Martí i Garcia, President del Consell Comarcal, que actuarà com a president de la mesa. Podrà delegar la Presidència en qualsevol altre membre del Consell Comarcal.

(8)

- Sra. Rosa Maria Solé Arrufat, vocal, secretària de la corporació i de la Mesa - Sra. Maria Teresa Barberà Martí, vocal, interventora de la corporació. - Sr. Rubén Lallana Plaza, vocal, gerent del Consell Comarcal

Secretària de la Mesa: Eva Iglesias Mauri, funcionària de l’àrea de secretaria del Consell Comarcal

CLÀUSULA ONZENA. Prerrogatives de l’Administració

L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 194 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, ostenta les següents prerrogatives:

a) Interpretació del contracte.

b) Resolució dels dubtes que ofereix el seu compliment. c) Modificació del contracte per raons d’interès públic.

d) Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d’aquesta.

En tot cas es donarà audiència al contractista, havent de seguir-se els tràmits previstos en l’art. 195 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre.

CLÀUSULA DOTZENA. Obertura de proposicions i adjudicació provisional

La Mesa de Contractació es constituirà el 3r. dia natural després de la finalització del termini de presentació de les proposicions, a les 10.00 hores. Qualificarà la documentació administrativa continguda en els sobres «A».

La Mesa podrà concedir, si ho estima convenient, un termini no superior a tres dies per a que el licitador corregeixi els defectes o omissions subsanables observats en la documentació presentada.

Posteriorment, en acte públic a les 12.30 hores, procedirà a l’obertura i examen del sobre «B», podent, en aquest moment, sol·licitar informes tècnics que consideri precisos.

Rebuts els informes, i reunida de nou la Mesa de contractació, realitzarà la corresponent proposta d’adjudicació provisional a l’òrgan de contractació.

L’adjudicació provisional del contracte haurà d’efectuar-se en el termini màxim de dos mesos havent de notificar-se la mateixa als licitadors i publicar-se en el Perfil de Contractant.

La proposta d’adjudicació no crea cap dret a favor del licitador proposat en front a l’Administració. No obstant, quan l’òrgan de contractació no adjudiqui el contracte d’acord amb la proposta formulada haurà de motivar la seva decisió.

CLÀUSULA TRETZENA. Garantia Definitiva

(9)

d’adjudicació, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.

Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:

a) En efectiu o en valors de Deute Pública, amb subjecció, en cada cas, a les condicions establertes en les normes de desenvolupament d’aquesta Llei. L’efectiu i els certificats d’immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o en les seves sucursals enquadrades en les Delegacions d’Economia i Hisenda, o en les Caixes o establiments públics equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants davant les que hagin de sortir efectes, en la forma i amb les condicions que les normes de desenvolupament d’aquesta Llei estableixin.

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de desenvolupament d’aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d’estalvis, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per a operar en Espanya, que haurà de dipositar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.

c) Mitjançant contracte de segur de caució, celebrat en la forma i condicions que les normes de desenvolupament d’aquesta Llei estableixin, amb una entitat asseguradora autoritzada per a operar en el ram. El certificat del segur haurà d’entregar-se en els establiments assenyalats en la lletra a anterior.

La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment del termini de garantia i complert satisfactòriament el contracte.

Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l’article 88 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

CLÀUSULA CATORZENA. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

En aquest procediment es podrà considerar que una oferta econòmica es anormal o desproporcionada d’acord amb els criteris que preveu l’article 85 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

CLÀUSULA QUINZENA. Adjudicació definitiva

L’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional no podrà produir-se abans que transcorrin quinze dies hàbils contats des del següent a aquell en què es publiqui aquella en el Perfil de contractant.

Durant aquest termini, l’adjudicatari provisional haurà d’aportar els documents acreditatius d’estar al corrent amb les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social, d’haver-se constituït la garantia definitiva, i d’haver-se abonat tots els anuncis de licitació. Així mateix, podrà exigir-se motivadament a l’adjudicatari que acrediti de nou la seva personalitat i capacitat per a contractar.

(10)

L’adjudicació provisional haurà d’elevar-se a definitiva dintre dels deu dies hàbils següents a aquell en què expiri el termini de quinze dies anterior, sempre que l’adjudicatari hagi presentat la documentació assenyalada i constituït la garantia definitiva.

Quan no procedeixi l’adjudicació definitiva del contracte al licitador que hagués resultat adjudicatari provisional per no complir aquest les condicions necessàries per a això, abans de procedir a una nova convocatòria l’Administració podrà efectuar una nova adjudicació provisional al licitador o licitadors següents a aquell, per l’ordre en què hagin quedat classificades les seves ofertes, sempre que allò fos possible i que el nou adjudicatari hagi prestat la seva conformitat, en aquest cas es concedirà a aquest un termini de deu dies hàbils per a complimentar l’assenyalat anteriorment.

CLÀUSULA SETZENA. Formalització del contracte

La formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà dintre dels deu dies hàbils següents a comptar des de la data de la notificació de l’adjudicació definitiva; constituent aquest document títol suficient per a accedir a qualsevol registre públic.

El contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, corrent del seu càrrec les corresponents despeses.

Quan per causes imputables al contractista no pogués formalitzar-se el contracte dintre del termini indicat, l’Administració podrà acordar la resolució del mateix, així com la confiscació de la garantia provisional que en el seu caso s’hagués constituït.

CLÀUSULA DISSETENA. Compliment del contracte

El termini màxim per al lliurament del subministrament serà de màxim 3 mesos, a comptar des del dia següent a la signatura del contracte, i es fixarà concretament en l’oferta presentada per l’adjudicatari, atès que el termini de lliurament és un dels creiteris a valorar en el concurs.

El lliurament s’efectuarà a la seu del Consell Comarcal del Baix Ebre, en estat de ser utilitzar per a la finalitat prevista, d’acord amb l’estipulat en el Plec de Prescripcions Tècniques, sent de compte de l’adjudicatari les despeses de transport i lliurament, donat que el seu import està inclòs en el preu.

CLÀUSULA DIVUITENA. Drets i obligacions de l’adjudicatari

A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, són obligacions específiques del contractista les següents:

- El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per això (article 53.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic).

(11)

- El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en l’article 210 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic per als supòsits de subcontractació.

- L’Administració té la facultat d’inspeccionar i de ser informada del procés de fabricació o elaboració del producte que hagi de ser lliurat com a conseqüència del contracte, podent ordenar o realitzar per sí mateixa anàlisis, assaigs i proves dels materials que es vagin a emprar, establir sistemes de control de qualitat i dictar quantes disposicions estimin oportunes per a l’estricte compliment del convingut.

- L’adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans del seu lliurament a l’Administració, excepte que aquesta hagués incorregut en mora al rebre’ls.

- Despeses exigibles al contractista. Són de compta del contractista, les despeses i impostos de l’anunci o anuncis de licitació i adjudicació fins el límit màxim de 2.500 euros de la formalització del contracte, així com qualsevol altres que resultin d’aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin.

CLÀUSULA DINOVENA. Revisió de Preus

Per la durada i tipologia del contracte, no procedeix cap tipus de revisió de preus.

CLÀUSULA VINTENA. Termini de Garantia

S’estableix un termini de garantia mínim de 12 mesos a comptar des de la data de lliurament del vehicle. Si durant aquest termini s’acredita la existència de vicis o defectes en el subministrament, l’Administració tindrà dret a reclamar la reposició dels que resultin inadequats o la reparació dels mateixos si fos suficient.

Si l’Administració estimés, durant el termini de garantia, que els bens no són aptes per al fi pretès com a conseqüència dels vicis o defectes observats e imputables a l’empresari, i existeixi la presumpció de que la reposició o reparació d’aquests bens no seran suficients per assolir aquell fi, podrà abans d’expirar aquest termini, rebutjar els bens deixant-los a compte del contractista i quedant exempt de l’obligació de pagament o tenint dret, si escau, a la recuperació del preu satisfet.

Finalitzat el termini de garantia sense que l’Administració hagi formalitzat algú de les objeccions o la denúncia a què es refereix els apartats anteriors, el contractista quedarà exempt de responsabilitat per raó dels bens subministrats.

CLÁUSULA VINT-I-UNENA. Execució del Contracte

El contractista està obligat a complir el contracte dintre del termini total fixat per a la realització del mateix, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva.

(12)

La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de l’Administració.

CLÁUSULA VINT-I-DOSENA. Modificació del Contracte

Quan com a conseqüència de les modificacions del contracte de subministrament acordades conforme a l’establert en l’article 202 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, es produeixi augment, reducció o supressió de les unitats de béns que integren el subministrament o la substitució d’uns béns per altres, sempre que els mateixos estiguin compresos en el contracte, aquestes modificacions seran obligatòries per al contractista, sense que tingui dret algú en cas de supressió o reducció d’unitats o classes de béns a reclamar indemnització per aquestes causes, sempre que no es trobin en els casos previstos en l’article 275.c) de la mencionada Llei.

CLÁUSULA VINT-I-TRESENA. Penalitats per Incompliment

— Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al compliment del termini total, l’Administració podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per a procedir a la resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

— Quan el contractista hagi incomplert l’adscripció a la execució del contracte de mitjans personals o materials suficients per això, s’imposaran penalitats proporcionals a la gravetat del incompliment i la seva quantia no podrà ser superior al 10% del pressupost del contracte.

Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte si s’hagués designat, que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de las quantitats que, en concepte de despesa total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau, s’hagués constituït, quan no puguin deduir-se de les mencionades certificacions.

CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. Resolució del Contracte

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en aquest Plec i en els fixats en els articles 206 i 275 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic; i s’acordarà per l’òrgan de contractació, d’oficio o a instància del contractista.

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, s’incautarà la garantia definitiva, sense perjudici de l’indemnització pels danys i perjudicis originats a l’Administració, en el que excedeixi de l’import de la garantia.

(13)

Barcelona 152, 43500 TORTOSA – Tel. 977 445 308, Fax 977 445 397 – http://www.baixebre.cat

CLÁUSULA VINT-I-CINQUENA. Règim Jurídic del Contracte

Aquest contracte te caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es regirà per l’establert en aquest Plec, i per al no previst en ell, serà d’aplicació la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques en tot el que no s’oposi a la Llei 30/2007; supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.

L’Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per a resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el present contracte de conformitat amb el disposat en l’article 21.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

Signat digitalment per Perfil del Contractant Data: 2009.02.18 12:45:58 CET

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :