Instruccions internes de contractació de Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística SA

65  Descargar (0)

Texto completo

(1)

BarcelonaGestióUrbanística

1

INSTRUCCIONSINTERNESDECONTRACTACIÓ

SOCIETATMUNICIPALBARCELONAGESTIÓURBANÍSTICASA

INDEX

EXPOSICIÓDEMOTIUS

TÍTOLI

DISPOSICIONSGENERALS

CapítolI.Objecteiàmbitd’aplicació

Article1.ObjectedelesInstruccionsInternesdeContractació(IIC) Article2.Àmbitd’aplicació

Article3.DefiniciódelscontractessotmesosalespresentsIIC Article4.Valoraciódel’importestimatdelscontractes

Article5.Contingutmínimdelscontractes

Article6.Règimjurídicdelscontractesijurisdicciócompetent Article7.Arbitratge

CapítolII.PerfildelContractantiPrincipisreguladors

Article8.Perfildelcontractant Article9.PrincipidePublicitat Article10.Principideconcurrència Article11.Principidetransparència Article12.Principideconfidencialitat

Article13.Principisd’igualtatinodiscriminació

CapítolIII.Òrgansdecontractacióiassistència

Article14.Òrgansdecontractació

Article15.Funcionsdel’òrgandecontractació Article16.MesadecontractacióoUnitatTècnica

Article17.FuncionsdelaMesadecontractacióoUnitatTècnica

Article 18. Valoració de les proposicions i proposta d’adjudicació quan no es constitueixiunaMesadecontractacióoUnitatTècnica

(2)

BarcelonaGestióUrbanística

2

TITOLII

DELSCONTRACTISTES

CapítolI.Capacitatdelscontractistes

Article20.Elscontractistes

Article21.Capacitatd’obrardelscontractistes

Article22.EmpresesnopertanyentsalaUnióEuropeaiprincipidereciprocitat

CapítolII.Solvènciaeconòmica,financeraitècnicaiprohibicionsdecontractar

Article23.Solvènciaeconòmicaifinanceradelcandidat Article24.Solvènciatècnicaoprofessional

Article25.Valoraciódelasolvènciaeconòmicaitècnicadellicitadorperreferènciaa altresempreses

Article26.Definicióempresavinculada Article27.Certificatsdegarantiadequalitat Article28.Prohibicionsdecontractar

TITOLIII

ACTUACIONSPREPARATÒRIESDELSCONTRACTES

CapítolI.DisposicionscomunsalscontractesregulatsenlesIIC

SeccióI.Del’expedientdelacontractació

Article29.Iniciicontingutdel’expedient

SeccióII.PlecdeClàusulesParticularsiPlecdeprescripcionsTècniques

Article30.PlecdeClàusulesParticulars

Article31.ContingutmínimdelPlecdeclàusulesparticulars Article32.PlecdePrescripcionsTècniques

Article33.Prohibicionsd’impedimentsalalliurecompetència Article34.Requerimentsdecaràctersocialimediambiental

(3)

BarcelonaGestióUrbanística

3

Article35.Normesdepublicitat

Article36.Contingutdelsanuncisprevisindicatius,delicitacióid’adjudicació Article37.Terminisdeconcurrència

TITOLIV

PROCEDIMENTSDECONTRACTACIÓ

CapítolI.Procedimentsdecontractació

Article38.Procedimentsdecontractació Article39.Procedimentobert

Article40.Desenvolupamentdelprocedimentobert Article41.Procedimentrestringit

Article42.Desenvolupamentdelprocedimentrestringit Article43.Procedimentnegociatperraódel’import

Article44.Desenvolupamentdelprocedimentnegociatperraódel’import Article45.Procedimentnegociatperaltresraons

Article46.Desenvolupamentdelprocedimentnegociatperaltresraons Article47.Adjudicaciódirectaperraódel’import

Article48.Desenvolupamentdelprocedimentd’adjudicaciódirectaperraódel’import Article49.Adjudicaciódirectaperraonsdiferentsal’import

Article50.Desenvolupamentdelprocedimentd’adjudicaciódirectaperraonsdiferents al’import.

CapítolII.Delapresentaciódelesproposicions

Article51.Formadepresentaciódeladocumentacióenelsprocedimentsregulatsen lespresentsIIC

Article52.Documentacióacreditativadelacapacitatisolvència

Article53.Formadepresentaciódelesproposicionstècniquesieconòmiques Article54.Garantiesprovisionals

Article55.Qualificaciódeladocumentació,defectesiomissionsesmenables Article56.Valoraciódelesproposicionsioberturapúblicadel’ofertaeconòmica Article57.Ofertesdesproporcionadesoanormals

Article58.Aplicaciódelscriterisd’adjudicació

Article59.Excepciódelsprocedimentsd’adjudicaciódirectaperraódel’import

(4)

BarcelonaGestióUrbanística

4

Article60.Adjudicació

Article61.Efectesdel’adjudicació Article62.Formalitzaciódelcontracte

Article63.Constituciódegarantiesdefinitives Article64.RemissióaòrgansoRegistresPúblics

DISPOSICIONSFINALS

Disposiciófinalprimera

Disposiciófinalsegona Disposiciófinaltercera Disposiciófinalquarta Disposiciófinalcinquena Disposiciófinalsisena

DISPOSICIÓTRANSITÒRIA

ANNEXES

ANNEXI.ANUNCIPREVIINDICATIU ANNEXII.ANUNCIDELICITACIÓ ANNEXIII.ANUNCID’ADJUDICACIÓ

(5)

BarcelonaGestióUrbanística

5

INSTRUCCIONSINTERNESDECONTRACTACIÓ

BARCELONAGESTIÓURBANISTICA,S.A.

EXPOSICIÓDEMOTIUS

Eldia31d’octubrede2007esvapublicaralBOElaLlei30/2007,deContractesdel SectorPúblic.Elprincipalobjectiuconsisteixenregularlacontractaciódelsector públic,amblafinalitatdegarantirelcomplimentdelsprincipisdellibertatd’accésales licitacions,publicitat,transparènciadelsprocedimentsinodiscriminacióiigualtatde tractamententreelscandidats.

AmbaquestaLleiestransposàlaDirectiva2004/18/CE,delParlamentEuropeuidel Consellde31demarçde2004sobrecoordinaciódelsprocedimentsd’adjudicaciódels contractespúblicsd’obres,subministramentsiserveis.

Endata14denovembrede2011s’haaprovat,mitjançantelReialDecretLegislatiu 3/2011,elTextRefósdelaLleideContractesdelSectorPúblic,(enendavant,referiten lespresentsInstruccionscomTRLCSP),queintegraenunsoltextlesmodificacions introduïdesalaLlei30/2007.

(6)

BarcelonaGestióUrbanística

6

Finsaladatad’aprovaciódelaLlei30/2007,de30d’octubre,deContractesdelSector Públic,l’activitatcontractualdeBAGURSAestrobavasubjecteal’article2.1iala DisposicióAddicionalSisenadelReialDecretLegislatiu2/2000,de16dejuny,pelqual s’aprovaelTextRefósdelaLleideContractesdelesAdministracionsPúbliques.

Apartirdel’entradaenvigordelaLlei30/2007,de30d’octubredeContractesdel SectorPúblicideconformitatambl’article3delamateixa,aquestasocietatforma partdelsectorpúblic,essentconsideradaunpoderadjudicadornoadministració pública.Aquestacondiciósubjectiva(poderadjudicadornoadministraciópública) determinaelrègimd’aplicaciódelal’esmentadaLleialasocietat.

Pelquefaalrègimd’adjudicaciódelscontractescaldiferenciarentreelscontractes harmonitzatsielsnoharmonitzats.Sóncontractessubjectesaregulacióharmonitzada elsadjudicatsperl’entitat,descritsal’article13isegüentsdelTRLCSP,quinesquanties igualinosuperinelssegüentsimports:

¾ Elscontractesd’obresdequantiaigualosuperiora5.000.000Euros,IVAno inclòs.

¾ Elscontractesdesubministramentdequantiaigualosuperiora200.000Euros, IVAnoinclòs.

¾ Elscontractesdeserveisdelescategories1a16del’annexIIdelTRLCSPde quantiaigualosuperiora200.000Euros,IVAnoinclòs.

Els contractes per sota d’aquests imports, no estaran subjectes a regulació harmonitzadai,enconseqüència,lasevatramitacióiadjudicacióesregiràperles presentsInstruccionsInternesdeContractació(enendavant,IIC),iaixòd’acordambel ques’estableixal’article191delTRLCSP.Tambés’handeconsiderarcontractesno harmonitzatselsaltrestipuscontractualsesmentatsenl’article13.2delTRLCSP.

Elrègimcontractualdelasocietatcomapoderadjudicadornoadministraciópública queesregulaalespresentsIICestàcaracteritzatper:

a. Elscontractesquecelebralasocietatsoncontractesdedretprivat.

(7)

BarcelonaGestióUrbanística

7

contractesregulatsalespresentsIICesregiranexclusivamentpeldretprivat. No obstant l’anterior, són d’aplicació a aquests contractes les normes contingudesenelTítolV,delLlibreI,sobremodificaciódelscontractes.

Pertant,lespresentsInstruccionstenenperobjecteregularelsprocedimentsde contractaciódelscontractesd’obres,subministramentsiserveisdelescategories1a 16delAnnexIIdelTRLCSPpersotadelsimportsabansesmentats,idelsrestants contractesdeserveisdel’esmentatAnnexIIambindependènciadelseuimport,amb la finalitat de garantir l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència,confidencialitat,igualtatinodiscriminacióigarantirqueelcontracte s’adjudicaalcandidatquepresentil’ofertaeconòmicamentmésavantatjosa.

Amblafinalitatdegarantirelcomplimentd’aquestsprincipisi,enparticular,elprincipi depublicitat,esdónaespecialimportànciaalPerfildeContractant,enelquals’hi inseriràinformaciórelativaaleslicitacionsdelscontractesqueesregulenenles presents Instruccions, entenentͲse complertes, amb aquesta difusió pública, les exigènciesderivadesdelprincipidepublicitat.

Aquestsprincipisesgaranteixenmitjançantelsprocedimentsdecontractacióquees regulenenlespresentsIICi,atalefecte,esregulenelssegüents:

¾ Procedimentobert

¾ Procedimentrestringit

¾ Procedimentnegociatperraód’import

¾ Procedimentnegociatperaltresraons

¾ Procedimentd’adjudicaciódirecteperraód’import

¾ Procedimentd’adjudicaciódirectaperaltresraonsdiferentsal’import.

(8)

BarcelonaGestióUrbanística

8

LespresentsIIChanestataprovadespelConselld’Administraciódel’entitat,coma òrgandedirecciódelamateixa.

LespresentsIICs’estructurendelasegüentmanera:

Títol Primer: Anomenat“DisposicionsGenerals”. Aquest Títol s’organitzaentres

Capítols.ElPrimercontél’objecteiàmbitd’aplicaciódelespresentsIIC,definintels contractes sotmesos a les mateixes, mètodes pel càlcul del valor estimat dels contractes,elcontingutmínimielseurègimjurídic.ElSegoncontéladefiniciódels principisreguladorsquinaefectivitatespreténgarantirambl’aprovaciód’aquestesIIC, així com el contingut mínim del Perfil de Contractant, com a eina per donar complimentamoltesdelesactuacionsqueesregulenalesIIC.ElTercerCapítol d’aquest Títol Primer regula els òrgans de contractació i assistència en els procedimentsdecontractacióregulatsalespresentsIIC.

TítolSegon:Anomenat“Delscontractistes”.AquestTítols’organitzaendosCapítols.

ElPrimercontélesnormesreguladoresdelacapacitatdelscontractistes.ElCapítol segoncontélesnormesreguladoresdelasolvènciaeconòmicaifinancera,tècnicai professionaldelsempresarisilasevavaloració,aixícomlesprohibicionsdecontractar.

TítolTercer:Anomenatdeles“ActuacionsPreparatòriesdelscontractes”.AquestTítol

s’organitzaendosCapítols,dividintͲseelprimerd’ellsenduesSeccions.ElCapítol PrimercontélesdisposicionscomunesatotselscontractesregulatsalespresentsIIC, dividintͲseambelcontingutdel’expedientdecontractacióalaSeccióPrimeraielPlec deClàusulesParticularsidePrescripcionsTècniquesalaSeccióSegona.ElCapítol Segonregulalesnormesgeneralsdepublicitat,contingutmínimdelsanuncisiterminis deconcurrènciadelscontractesregulatsalespresentsIIC.

TítolQuart:Anomenatdel“Procedimentsdecontractació”.AquestTítols’organitzaen

(9)

BarcelonaGestióUrbanística

9

fasesdecadaprocediment.

ElCapítolSegonregulalapresentaciódeladocumentacióiofertesoproposicionsdels licitadorsenelsdiferentsprocedimentsestablertsalespresentsIIC,aixícomlaforma depresentacióilasevaqualificació.Tambéespreveulavaloraciódelesproposicionsi elssupòsitsenelsquecaldràprocedirarealitzarunaoberturapúblicadelesofertes, fentmencióalesofertesdesproporcionadesoanormals.Finalment,enaquestCapítol també es determinen els criteris d’adjudicació que s’hauran d’utilitzar per a la valoraciódelesofertes.

Endarrerlloc,elCapítolTercerd’aquestTítolregulal’adjudicaciódelscontractes,els seusefectesilaformalitzaciódelsmateixos.

LespresentsIICacabenambsisDisposicionsFinalsiunaDisposicióTransitòria.

(10)

BarcelonaGestióUrbanística

10

TÍTOLPRIMER:DISPOSICIONSGENERALS

CapítolI.Objecteiàmbitd’aplicació

Article1.ObjectedelesInstruccionsInternesdeContractació(IIC)

LespresentsIIC,encomplimentdelquèdisposal’article191delTRLCSP,tenenper objectelaregulaciódelsprocedimentsdecontractacióamblafinalitatdegarantir l’efectivitatdelsprincipisdepublicitat,concurrència,transparència,confidencialitat, igualtatinodiscriminació,il’adjudicaciódelcontracteal’ofertaeconòmicamentmés avantatjosa.

LespresentsIIC,d’acordambelquèestableixelTRLCSP,notenenperfinalitatregular l’execució,elsefectesil’extinciódelscontractes,queesregiranpeldretprivat.

Article2.Àmbitd’aplicació

LespresentsIICs’aplicaranalsprocedimentsd’adjudicaciódelscontractesnosubjectes aregulacióharmonitzadaqueesdescriuenacontinuació.

EstansubjectesalespresentsIICelscontractesd’obreselvalorestimatdelsqualssigui inferiora5.000.000Euros,elscontractesdesubministramentelvalorestimatdels qualssiguiinferiora200.000Eurosielscontractesdeserveisdescritsal’annexII (categories1a16)delTRLCSPelvalorestimatdelsqualssiguiinferiora200.000Eurosi larestadecontractesdeserveisdel’esmentatannexIIambindependènciadelseu import.

(11)

BarcelonaGestióUrbanística

11

TambérestensubjectesalespresentsIICelscontractescitatsal’article13.2del TRLCSP,ambindependènciadelseuimport.

Article3.DefiniciódelscontractessotmesosalespresentsIIC

1. Contracted’obra:Aquellsquetenenperobjecteunconjuntdetreballsde

construccióod’enginyeriacivildestinatacomplirpersímateixunafunció econòmicaotècnicaquetinguiperobjecteunbéimmoble.Aaquetsefectes, sóncontractesd’obresaquellsquetenenperobjectelarealitzaciód’unaobrao larealitzaciódelstreballsenumeratsal’annexIdelTRLCSP.Aixímateix,també tindranlaconsideraciódecontracted’obresquans’encarreguilarealització conjuntadelprojecteil’execuciódel’obra.

2. ContractedeSubministrament:S’enténpercontracte desubministrament

aquells que tenen per objecte l’adquisició, l’arrendament financer o l’arrendamentambosenseopciódecompradeproductesobénsmobles.

3. ContractedeServeis:S’enténpercontractedeserveiaquellsquetenenper

objectelaprestaciódeferconsistenteneldesenvolupamentd’unaactivitato dirigidesal’obtenciód’unresultatdiferentaunaobraosubministrament.Als efectesdel’aplicaciódelespresentsIIC,elscontractesdeserveisesdivideixen enlescategoriesesmentadesal’annexIIdelTRLCSP.

4. ContractesMixtes:S’enténpercontractemixteaquellquecontéprestacions

corresponentsadosoméscontractesdelsregulatsenlespresentsIIC.Als efectesdel’aplicaciódelesnormesestablertesenlespresentsIICrelativesala publicacióiadjudicaciód’aquestscontractes,esconsideraràcomprincipalla prestaciódemajorimporteconòmic,calculadaenelstermesestablertsa l’articlesegüent.

Article4.Valoraciódel’importestimatdelscontractes

(12)

BarcelonaGestióUrbanística

12

contractess’entendràqueenelsmateixosnohiestàinclòsl’IVA,excepteindicació expressaencontrari.

Elcàlculdelvalorestimatd’uncontractehauràdebasarͲseenl’importtotal,sense inclourel’IVA.Peraquestcàlculs’hauràdetenirencomptel’importtotalestimat, inclosaqualsevolformad’opcióeventual,leseventualspròrroguesdelcontractei,en elseucas,lesprimesopagamentsalscandidatsolicitadors.

Elmomentdelcàlculdel’estimaciódelvalorseràeldepublicaciódel’anuncide licitació o, si aquest no fos necessari, el moment de l’inici de l’expedient de contractació.

Quanunprojected’obraouncontractedeserveisosubministramentpuguidonarlloc al’adjudicaciósimultàniadecontractesperlotsseparatss’hauràdetenirencompteel valorglobalestimatdelatotalitatdelslots.Sielglobalestimatdelcontractesuperaels llindarseconòmicsperaplicarlesnormesdelacontractacióharmonitzada,s’hauran d’aplicarlesnormesperaquesttipusdecontractacióperl’adjudicaciódecadalot.No obstant,l’òrgandecontractaciópodràexceptuardel’aplicaciódelesnormesdela regulacióharmonitzadaalslotsqueelseuvalorestimatsiguiinferiora80.000Euros– per contractes de subministrament i serveisͲ i inferior a 1.000.000 Euros –per contractesd’obraͲ,semprequel’importacumulatdelslotsexceptuatsnosobrepassiel 20%delvaloracumulatdelatotalitatdelsmateixos.

Enelscontractesdesubministramentquanlaprovisiódeproductesadoptilaforma d’arrendamentfinancer,arrendamentocompravendaaterminis,elvalorquees prendràcomabasepercalcularelvalorestimatdelcontracteseràelsegüent:

- Quanladuradadelcontractesiguiigualoinferioradotzemesos,elvalortotal estimatperladuraciódelcontracte.

- Quanladuradadelcontractesiguisuperiora12mesos,elvalortotalinclourà l’importdelvalorresidual.elscontractesdeduradaindeterminada,elvalor totalestimatdelcontracteseràelvalormensualmultiplicatper48mesos.

(13)

BarcelonaGestióUrbanística

13

càlculdelvalorestimatdelcontractealgunadelessegüentsquantitats:(i)elvalorreal delscontractessuccessiussimilarsadjudicatsdurantl’exerciciprecedentodurantels dotzemesosprevis,o(ii)elvalorestimattotaldelscontractessuccessiusadjudicats durantelsdotzemesossegüentsalprimerlliuramentoeneltranscursdel’exercicisi aquestfossuperioradotzemesos.

Entotallòquenos’estableixenaquestarticleseràd’aplicaciól’article88delTRLCSP.

Article5.Contingutmínimdelscontractes

ElscontractessubjectesalespresentsIICs’haurandeformalitzarperescrit,aexcepció delscontractesadjudicatsdeformadirectaperraódel’import.Excepteencasos d’emergència,estàprohibidalacontractacióverbal.

ElscontractessubjectesalespresentsIIChaurand’incloure,comamínim,lessegüents mencions:

a. Laidentificaciódelespartsiacreditaciódelacapacitatdelsfirmantsper subscriureelcontracte.

b. Ladefiniciódel’objectedelcontracte.

c. L’enumeració delsdocuments que conformen el contracte, entre els que necessàriament hi haurà de constar el Plec de Clàusules Particulars i de PrescripcionsTècniques,sis’escau.Enelcasdecontractesd’obrescaldràfer referènciaalprojecte,sis’escau.

d. El preu del contracte o la manera de determinarͲlo, i les condicions de pagament.

e. Laduradadelcontracteolesdatesestimadesd’iniciifinalització,aixícomla duradadelespròrroguesencasd’estarprevistes.

f. Lescondicionsderecepció,lliuramentoadmissiódelesprestacions. g. Imposiciódepenalitzacions,sis’escau.

h. Lescausesderesolucióilessevesconseqüències. i. Lasubmissióalajurisdiccióoarbitratge.

j. Lareferènciaalalegislacióaplicable.

k. L’extensióobjectivaitemporaldeldeuredeconfidencialitatque,enelseucas, s’imposialcontractista.

(14)

BarcelonaGestióUrbanística

14

Article6.Règimjurídicdelscontractesijurisdicciócompetent

Els contractes subscrits per l’entitat, subjectes a les presents IIC, tindran la consideraciódecontractesprivats,sentlajurisdicciócivillacompetentperconèixer les incidències i/o reclamacions que sorgeixin de la seva preparació, efectes, complimentiextinció.

Enelsprocedimentsperal’adjudicaciódecontractesdeserveiscompresosdinsdeles categories17a27del’AnnexIIdelTRLCSPdevalorestimatigualosuperiora200.000 €(IVAnoinclòs),elslicitadorspodraninterposar:

Ͳrecursespecialenmatèriadecontractacióisolͼlicitarl’adopciódemesures provisionalsd’acordamballòestablertpelsarticles40isegüentsdelTRLCSP.El recursespodràinterposarcontraelsanuncisdelicitació,elsplecsreguladors delalicitacióielsdocumentscontractualsqueestableixinlescondicionsque haginderegirlacontractació,elsacordsd’adjudicacióicontraelsactesde tràmit adoptats en el procediment, sempre que decideixin directa o indirectamentsobrel’adjudicació,determininlaimpossibilitatdecontinuarel procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessoslegítims.

Ͳqüestiódenulͼlitat,enelscasosprevistosal’article37delTRLCSP,quees tramitaràiresoldràd’acordamballòprevistal’article39delprecitattextlegal.

Pelquefaalajurisdicciócompetents’estaràaallòprevistal’article21del TRLCSP.

Article7.Arbitratge

EnelsPlecs de Clàusules Particulars espodrà preveure,per part de l’òrgande contractaciódel’entitat, laremissióa un Arbitratge,deconformitatamblaLlei 60/2003,de23dedesembre,d’arbitratge,perlasoluciódelesdiferènciesquepuguin sorgirsobre elsefectes,complimentiextinciódelscontractesqueescelebrina l’emparamentdelespresentsIIC.

(15)

BarcelonaGestióUrbanística

15

Article8.PerfildeContractant

L’entitat haurà de difondre a través de la seva pàgina web oficial el Perfil de Contractant, degudament identificat sota les paraules “Contractació: Perfil de Contractant”,quehauràdeseraccessibleatotselspossibleslicitadorsqueaccedeixin alapàginawebatravésd’Internet.

ElcontingutmínimdelPerfildeContractanthauràdeserelsegüent:

1. LespresentsIIC.

2. Degudamentseparadaentreelscontractesd’obres,subministramentiserveis lasegüentinformació:

a. Anuncisprevis,sis’escau. b. Anuncisdelicitació.

c. PlecsdeClàusulesParticularsiPrescripcionsTècniques,enelseucas. d. Contractestipus.

e. Sis’escau,lacomposiciódelaMesadecontractació. f. Fasesdelprocedimentd’ajudicació(inici,empreses presentades/seleccionades,ofertesiadjudicació) g. Quadredevaloraciódelesofertessis’escau. h. Anuncid’ajdudicaciódelscontractes,sis’escau.

L’entitathauràdepoderacreditardeformafefaentelmomentdel’inicideladifusió públicailaduradadelapublicaciódequalsevolinformacióques’incloguialPerfilde Contractant,establintmecanismesisistemestècnicsquehopermetin.

Article9.ͲPrincipidepublicitat

(16)

BarcelonaGestióUrbanística

16

Ambaquestafinalitat,lespresentsIICregularanlescondicionsperlesqueesdonarà complimentalapublicitatdelsdiferentsprocedimentsdecontractació,mitjançantla inserció d’anuncis al Perfil del Contractant o altres mitjans, que es qualificaran d’anuncisprevis,delicitacióid’adjudicació.

¾ Anunciprevi:S’enténperanunciprevi,aquellquel’entitatrealitziperdonara

conèixerelspotencialscontractesque,durantelsdotzemesossegüents,tingui previstadjudicarenaquellmoment.Aquestanunciseràpotestatiuperl’entitat, nolavincularàipermetràlareducciódeterminisperalapresentaciód’ofertes.

¾ Anuncidelicitació:S’enténperanuncidelicitació,aquellquel’entitatrealitzi

perdonaraconèixerl’inicid’unprocedimentdecontractacióperl’adjudicació d’uncontracteobjectedelespresentsIIC.Aquestanunciseràobligatoriper l’entitat en aquells procediments regulats a les presents IIC que així ho estableixin.

¾ Anuncid’adjudicació:S’enténperanuncid’adjudicació,aquellquel’entitat

realitziperdonaraconèixerelscontractesadjudicatsenelscasosassenyalats enlespresentsIIC.

Igualment,iencomplimentdelprincipidepublicitat,l’entitathauràdepublicaridonar a conèixer a través del Perfil de Contractant les presents IIC, informantͲse necessàriamentdelasevaexistènciaalsdiferentsanuncisqueespubliquin.

Article10.Principideconcurrència

AlsefectesdelespresentsIIC,s’entendràperprincipideconcurrènciatotesaquelles actuacionspergarantirellliureaccés,enaquellsprocedimentsqueaixís’estableixi,de totsaquellscandidatscapacitatsperlacorrectarealitzaciódel’objectecontractual.

Enelsprocedimentsnegociatsperraódel’importqueescelebrinal’emparamentde lespresentsIIC,s’entendràgarantitelprincipideconcurrènciaamblapeticiód’ofertes aunmínimdetrescandidats,semprequesiguipossible,seleccionatsperl’entitatique estiguinplenamentcapacitatsperl’execuciódelcontracte.

(17)

BarcelonaGestióUrbanística

17

perraód’import,aixíhoestableixinlespresentsIIC,d’acordambelquedetermina l’article191C.enrelacióambl’article137.2,ambdósdelTRLCSP.

Aixímateix,l’entitattambépodràadjudicardeformadirectaaunúniccandidatquan concorrinlescausesprevistesenlespresentsIICiprèvial’elaboraciód’uninformede contingutjurídicitècnicmotivat,novulnerantaquestaadjudicacióelprincipide concurrència.

S’estableixqueelsterminisassenyalatsendiesenlespresentsIICesconsiderarancom adiesnaturals,anoserqueexpressaments’indiquiquesóndieshàbilsquees comptarandeconformitatamblanormativaadministrativa.

Article11.PrincipideTransparència

AlsefectesdelespresentsIIC,s’entendràperprincipidetransparènciatotesaquelles actuacions que l’entitat realitzi amb la finalitat de donar a conèixer la seva contractacióigarantirelconeixementperpartdetercersdelsdiferentsprocedimentsi tràmitsqueintegrenelsprocedimentsdecontractaciósubjectesaaquestsIIC,ien particulardelscriterisdeseleccióid’adjudicació,delapuntuaciódel’adjudicació realitzada,aixícomelconeixementperpartdelslicitadorsnoadjudicatarisdelsmotius quejustifiquinlasevaexclusióonoadjudicacióatravésdelprocedimentprevistenles presentsIIC.

Article12.PrincipideConfidencialitat

AlsefectesdelespresentsIIC,s’entendràperprincipideconfidencialitatl’obligacióde l’entitat,delsseusòrgansdecontractacióidelesdiferentspersonesqueintervinguin enelsprocedimentsdecontractació,denodivulgarlainformaciófacilitadapels candidatsqueaquestshagindesignatcomconfidencial.Enparticular,tindràaquest caràcterelssecretstècnicsocomercialsielsaspectesconfidencialsdelesofertesque expressamentindiquiellicitador.

Notindràlaconsideraciód’informacióconfidencialaquelladocumentacióoinformació quel’entitathagideferpúblicapergarantirelsprincipisregulatsalespresentsIIC.

(18)

BarcelonaGestióUrbanística

18

informacióalaquetinguinaccésperal’execuciódelcontractequeaixís’indiquienels Plecsoenelcontracteoqueaixíliindiquil’entitat,oqueperlasevapròpianaturalesa hagidesertractadacomtal.Aquestdeuredeconfidencialitatesmantindràdurantun terminimínimde5anys,aexcepciódequeenelPlecoenelcontractes’estableixiun terminisuperior.

Article13.Principisd’igualtatinodiscriminació

ElsprocedimentsdecontractacióregulatsenlespresentsIIChaurandegarantirla igualtatdetractamentdetotselslicitadorsilanodiscriminació,percapcausa,dels mateixos,nopodentͲserealitzarcapactuacióquetinguicomfinalitatafavorirauns licitadorsoperjudicarͲned’altres.Elsrequisitsdesolvènciaeconòmicaifinancera, professionalitècnicaque,degudamentjustificats,s’estableixinenelPlecdeClàusules Particularsnovulneraranelprincipid’igualtatinodiscriminació.

El Plec de Clàusules Particulars i de Prescripcions Tècniques reguladores dels contracteshaurandegarantirl’accésencondicionsd’igualtatdelslicitadorsino podrantenircomefectelacreaciód’obstaclesinjustificatsalalliurecompetència entrelesempreses.

Encapcas,espodranestablirprescripcionstècniquesquemencioninproductesd’una fabricacióoprocedència determinades oprocedimentsespecialsquetinguinper objecteafavoriroeliminardeterminadesempresesoproductes,anoserqueaquestes prescripcions tècniques resultin indispensables per la definició de l’objecte del contracte.Enparticular,noespodranferreferènciesamarques,patentsotipusoun origenoprocedènciadeterminats,amblesexcepcionsprevistesalespresentsIICper raonstècniquesoartístiquesoperqualsevolaltraraórelacionadaamblaproteccióde dretsd’exclusivitat.Noobstant,s’admetranaquestesreferènciesacompanyadesdela menció“oequivalent”quannoexisteixipossibilitatdedefinirl’objectecontractuala travésdeprescripcionstècniquessuficientmentprecisesointelͼligibles.

Qualsevolaclarimentoprecisióqueesrealitzisobreelsplecs,condicionsdelcontracte idemésesposaranenconeixementdelslicitadorsatravésdelPerfildeContractant.

(19)

BarcelonaGestióUrbanística

19

Article14.Òrgansdecontractació

Sónòrgansdecontractaciódel’entitataquellsques’estableixenenelsseusEstatutso normesdecreacióiapoderament.

Article15.Funcionsdel’òrgandecontractació

Lesfuncionsde l’òrgande contractaciódel’entitatseran lesassignades per les presentsIICi,ambcaràcterenunciatiu,perònolimitatiu,lessegüents:

a. AprovaciódelsPlecsdeClàusulesParticularsiPrescripcionsTècniques. b. DesignaciódelsmembresdelaMesadecontractació,UnitatTècnicao

altresòrgansassessors.

c. Exclusiódelesofertesanormalsodesproporcionades. d. Adjudicaciódelcontracte.

e. Resoluciódel’adjudicaciódelcontracte. f. Interpretaciódelcontracte.

Un cop adjudicat el contracte per l’òrgan de contractació competent, quedarà automàticamentfacultatperalaformalitzaciódelmateixeldirector/gerentde l’entitat.

Article16.MesadecontractacióoUnitatTècnica

Peral’adjudicaciódecontractesdiferentsalprocedimentnegociatod’adjudicació directa,l’òrgandecontractacióestaràassistitperunaMesadecontractacióoUnitat Tècnicadelcontracte,d’acordambelquès’estableixialPlecdeClàusulesParticulars. L’òrgan de contractació haurà d’establir els membres integrantsde la Mesa de contractacióielsmembresomembreintegrantsdelaUnitatTècnicadelcontracte,els qualspodranestarassistitsperunaComissiód’experts.

(20)

BarcelonaGestióUrbanística

20

LaMesadecontractacióescompondràd'unPresident,unSecretariiunmínimdedos Vocalsdesignatsperl’òrgandecontractació,corresponentdosvocalsdelaMesaa tècnicsespecialitzatsenlamatèriaobjectedelcontracte.

LadesignaciódelsmembresdelaMesapodràferͲseambcaràcterpermanentode maneraespecíficaperal’adjudicaciód’unoméscontractes.Siéspermanentoseli atribueixenfuncionsperaunapluralitatdecontractes,lasevacomposiciópodrà publicarͲsealPerfildecontractantdelasocietat.

Enelsprocedimentsd’adjudicacióonnoesconstitueixiunaMesadecontractacióo Unitat tècnica, la valoració de la solvència econòmica i financera, tècnica o professional,idelesofertespresentades,esrealitzaràpelsserveistècnicsdel’entitat.

Article17.FuncionsdelaMesadecontractacióoUnitatTècnica

1.SónfuncionsdelaMesadecontractacióoUnitatTècnica:

a. Laqualificaciódeladocumentacióacreditativadelapersonalitati,si s’escau,delarepresentacióicapacitatpercontractar,aixícomdela documentaciórelativaalescausesd'exclusióperacontractar.

b. La valoració de la solvència econòmica i financera, tècnica o professional.

c. Notificaciódelsdefectesesmenablesideterminaciódelsempresaris admesosonoadmesosalalicitació.

d. Lavaloraciódelesofertes.Enelssupòsitsquelavaloraciódeles proposicionss’hagindetenirenconsideraciócriterisdiferentsdelpreu, laMesa/UnitatTècnicapodràsolͼlicitar,abansdeformularlaproposta, aquells informes tècnics que considerin precisos. Aquests informes tambéespodransolͼlicitarquansiguinecessariverificarquelesofertes compleixenamblesespecificacionstècniquesdelPlec.

e. Lacelebraciódel'oberturapúblicadelesoferteseconòmiquesila resoluciódequantesincidènciesocorrinenella.

f. La valoració de la concurrència de les ofertes anormals o desproporcionades,prèviatramitaciódelprocedimentestablertenles presentsIIC.

(21)

BarcelonaGestióUrbanística

21

contractació.

h. Quantesfuncionssiguinnecessàriesperalaqualificacióivaloracióde lesproposicions,aixícomperaformularunapropostad'adjudicaciói aquelles altres que li atribueixin les presents IIC o l’òrgan de contractaciódel’entitat.

2.AlsmembresdelaMesadecontractacióse'lsgaranteixelseudretaemetreelseu parerquansiguicontrarialdelamajoriaiqueconstienactalasevaactitudraonada.

Article 18. Valoració de les proposicions i proposta d’adjudicació quan no es constitueixiunaMesadeContractacióoUnitatTècnica

En els procediments d'adjudicació en elsquals no es constitueixi una Mesa de contractacióoUnitattècnica,lavaloraciódelasolvènciaeconòmicaifinancera, tècnicaoprofessional,aixícomdelesofertespresentades,correspondràalsserveis tècnics que l'òrgan de contractació designi. Igualment formularà la proposta d'adjudicaciódelcontracteal'emparadelsinformestècnicsdevaloraciódel'oferta,si esconsiderennecessaris.

Article19.Propostesd’adjudicació

Enlespropostesd'adjudicacióqueesformulinal’emparamentdelespresentsIIC, figuraràl'ordredeprelaciódelslicitadorsquehanformulatunapropostaadmissible, amblespuntuacionsquehanobtingut.Lespropostesd'adjudicaciónogenerarancap dretmentrenoesdictilaresoluciód'adjudicació.

TÍTOLII.Delscontractistes

CapítolI.Capacitatdelscontractistes

Article20.Elscontractistes

(22)

BarcelonaGestióUrbanística

22

plenacapacitatd'obrariacreditinlasevasolvènciaeconòmicaifinancera,tècnicao professional i no es trobin incursos en causa de prohibició de contractar de conformitatambelquès’estableixalespresentsIIC,requisitsquehaurandeconcórrer enelmomentdefinalitzaciódelterminidepresentaciód'ofertes.

2.L’entitatpodràcontractaramblicitadorsocandidatsqueparticipinconjuntament. Aquestaparticipaciós'instrumentaràmitjançantl'aportaciód'undocumentprivatenel qualesmanifestilavoluntatdeconcurrènciaconjunta,s'indiquielpercentatgede participaciódecadascund'ellsiesdesigniunrepresentantoapoderatúnicamb facultatsperaexercirelsdretsicomplirlesobligacionsderivadesdelcontractefinsa l'extinciódelmateix,donantcomplimentaixímateixalquèestableixl’article34dela Llei3/2007,de4dejuliol,d’ObraPúblicaCatalanaenaquestaspecte,quansigui

d’aplicacióditanorma.Elscontractistesqueparticipinconjuntamentenuncontracte respondransolidàriamentdelesobligacionscontretes.

Article21.Capacitatd’obrardelscontractistes

1.Elscontractisteshaurand'acreditarlasevacapacitatd'obrar,lasevarepresentació entotselsprocedimentsd'adjudicacióregulatsenlespresentsIIC,aixícomqueno incorrenencapcausadeprohibiciópercontractar.Laformad’acreditaraquesta capacitatseràl’establertaalTRLCSPi/oalespresentsIIC.

Noobstant,enelsprocedimentsd’adjudicaciódirectaperraódel’import,s’entendrà acreditadalacapacitatdel’empresarioprofessionalamblapresentaciódelafactura corresponent,sempreiquanaquestareuneixiicontinguilesdadesielsrequisits establerts en la normativa queregula eldeure d’expedir illiurar lafactura.En qualsevolcas,l’entitatpodrà requerir,enqualsevolmoment, al contractistaque acreditilasevacapacitat.

2. En els casos que aixího estableixila legislació específica podrà exigirͲse als contractistesqueacreditinlasevainscripció,enelmomentdelalicitació,enun registreprofessionali/omercantilqueelshabilitiperal'exercicidel'activitatque consisteixilaprestaciódelcontracte.

(23)

BarcelonaGestióUrbanística

23

enelqueestiguinestablertes,estrobinhabilitadesperarealitzarlaprestacióquees tracti.Quanlalegislaciódel'Estatqueestrobinestablertesaquestesempresesexigeixi unaautoritzacióespecialolapertinençaaunadeterminadaorganitzacióperapoder prestar enellelserveiquees tracti,hauran d'acreditarque compleixenaquest requisit.

4.Lespersonesjurídiquesnoméspodranseradjudicatàriesdelscontractesregulatsen aquestsIICquinesprestacionsestiguincompresesdintredelesfinalitats,objecteo àmbitd’activitatque,segonselsseusestatutsoreglesfundacionals,elssiguinpropis.

5.Encapcaspodranconcórreraleslicitacionselsempresarisquehaguessinparticipat enl’elaboraciódelesespecificacionstècniquesodelsdocumentspreparatorisdels contractes,semprequeaquestaparticipaciópuguiprovocarrestriccionsalalliure concurrènciaosuposiuntracteprivilegiatrespectealarestadelicitadors.

6.Elscontractesquetinguinperobjectelavigilància,supervisió,controlidireccióde l’execuciód’obresiinstal.lacionsnopodranadjudicarͲsealesmateixesempreses adjudicatàriesdelscorresponentscontractesd’obres,nialesempresesaaquestes vinculades,entenentͲseperempresesvinculadeslesqueestrobenenalgundels supòsitsprevistosal’article42delCodideComerç.

Article22.EmpresesnopertanyentsalaUnióEuropeaiprincipidereciprocitat

Lesempresesopersonesfísiquesd'EstatsnopertanyentsalaUnióEuropeaoal'Espai EconòmicEuropeu,amésd'acreditarlasevacapacitatd'obrarconformealalegislació delseuEstatd'origenilasevasolvènciaeconòmicaifinancera,tècnicaoprofessional, haurandejustificarmitjançantinformedelarespectivarepresentaciódiplomàtica espanyola,ques'acompanyaràaladocumentacióqueespresenti,quel'Estatde procedènciadel'empresaestrangeraadmet,alseutorn,laparticipaciód'empreses espanyolesenlacontractacióambl'Administració,enformasubstancialmentanàloga (informesobrereciprocitat).TractantͲsedecontractesd'obresserànecessari,amés, queaquestesempresestinguinobertasucursalaEspanya,ambdesignaciód'apoderats orepresentantsperalessevesoperacionsiqueestiguininscritesenelRegistre Mercantil.

(24)

BarcelonaGestióUrbanística

24

CapítolII.Solvènciaeconòmica,financeraitècnicaiprohibicionsdecontractar

Article23.Solvènciaeconòmicaifinanceradelcandidat

1.Elslicitadorshaurand'acreditarlasolvènciaeconòmicaifinanceraperal'execució delcontracte,entenentperaquestal'adequadasituacióeconòmicaifinancerade l'empresaamblafinalitatdegarantirlacorrectaexecuciódelcontracte.

2.Elnivelldesolvènciaeconòmicaifinanceraseràespecíficperacadacontracteila sevaexigènciaseràadequadaiproporcionadaalescaracterístiquesdelaprestació contractada. L’òrgan de contractació podrà escollir els mitjans per acreditar la solvènciaeconòmicaifinanceraques’estableixenalTRLCSPoaquellsaltresque consideriadients.Enqualsevolcas,elsmitjansperacreditarlasolvènciaeconòmicai financera hauran de figurar en els corresponents Plecs de Clàusules Particulars reguladorsdelcontracte.

3.Siperunaraójustificadaellicitadornoestrobaencondicionsdepresentarles referènciessolͼlicitades,podràacreditarlasevasolvènciaeconòmicaifinanceraper mitjàdequalsevolaltredocumentquelasocietatconsideriadequat.

Article24.Solvènciatècnicaoprofessional

1.Elslicitadorshaurand'acreditarlasolvènciatècnicaoprofessionalperal'execució delcontracte,entenentperellalacapacitaciótècnicaoprofessionalperal'adequada execuciódelmateix,béperdisposard'experiènciaanteriorencontractessimilarsoper disposardelpersonalimitjanstècnicssuficients.

2.Elnivelldesolvènciatècnicaoprofessionalseràespecíficperacadacontracteila sevaexigènciaseràadequadaiproporcionadaalescaracterístiquesdelaprestació contractada. L’òrgan de contractació podrà escollir els mitjans per acreditar la solvènciatècnicaoprofessionalques’estableixenalTRLCSPoaquellsaltresque consideriadients.Enqualsevolcas,elsmitjansperacreditarlasolvènciatècnicao professionalhaurandefigurarenelscorresponentsPlecsdeClàusulesParticulars reguladorsdelcontracte.

(25)

BarcelonaGestióUrbanística

25

3.L’entitatpodràexigirlaclassificaciódelscontractistesdeconformitatambelquè estableixila normativadecontractació pública, establintͲhoal PlecdeClàusules Particularsial’anuncidelicitació,sis’escau.

Article25.Valoraciódelasolvènciaeconòmicaitècnicadellicitadorperreferènciaa altresempreses

PeraacreditarlasevasolvènciaelslicitadorspodranbasarͲseenlasolvènciad'altres empreses,independentmentdelanaturalesajurídicadelsvinclesquetinguinamb elles.Enelsupòsitdepersonesjurídiquesdominantsd'ungrupdesocietatsespodran tenirencomptelessocietatspertanyentsalgrup,semprequeaquellesacreditinque tenenefectivamentalasevadisposicióelsmitjans,pertanyentsaaquestessocietats, necessarisper a l'execució delscontractes. Enelcasque lasolvència s'acrediti mitjançantlasubcontractació,ellicitadorhauràd'aportarundocumentquedemostri l'existència d'uncompromís formalambelssubcontractistespera l'execuciódel contracte, sumantͲse en aquest cas la solvència de tots ells. Així mateix haurà d'acreditar, en la forma i condicions establertes en les presents IIC, que els subcontractistesdisposendelsmitjansnecessarisperal'execuciódelcontracte.

Article26.Definicióempresavinculada

Al'efectedelespresentsIIC,s'enténperempresavinculadaqualsevolempresaenla qualelcontractistaexerceixi,directaoindirectament,unainfluènciadominantperraó delasevapropietat,participaciófinanceraodelesnormesquelaregulen,ol'empresa quealseutornexerceixiinfluènciadominantenelcontractista.Espresumiràque existeixinfluènciadominantquanunaempresa,directaoindirectament,disposidela majoriadelcapitalsocialsubscritd'unaaltra,delamajoriadelsvotscorresponentsa lesparticipacionsemesesperl'empresaobé,puguidesignaramésdelameitatdels membresdel'òrgand'administració,direccióodevigilànciadelamateixa.

Article27.Certificatsdegarantiadequalitat

(26)

BarcelonaGestióUrbanística

26

sistemesd'asseguramentdelaqualitatbasatsenlasèriedeNormeseuropeesenla matèria,certificadesperorganismesconformesalesnormeseuropeesrelativesala certificació.

2. Es reconeixeran també els certificats equivalents expedits per organismes autoritzats establerts en altres Estats membres de la Unió Europea. També s’acceptaranaltresprovesdemesuresequivalentsd'asseguramentdelaqualitatque presentinelslicitadorsquenotinguinaccésaditescertificacionsonotinguincap possibilitatd'obtenirͲlosenelterminifixat.

Article28.Prohibicionsdecontractar

Encapcaspodrancontractarambl’entitat,quedantexclosesdelaparticipacióenels procedimentsdelicitaciólespersonesenlesqueconcorrialgunadelescausesde prohibiciódecontractarprevistesalTRLCSP.

TÍTOLIII.Actuacionspreparatòriesdelscontractes

CapítolI.DisposicionscomunsalscontractesregulatsenlesIIC

SeccióI.Del’expedientdelacontractació

Article29.Iniciicontingutdel’expedient

1.Ambl’excepciódelscontractesd’adjudicaciódirectaperraódel’importonnoserà necessàrialatramitaciódecapexpedientdecontractació,totcontractesubjecteales presentsIICliprecediràlatramitaciód'unexpedientdecontractació,queestarà integratpels documentsesmentats en elsarticlescorresponentsacada undels procedimentsienelqualesjustificaràlanecessitatoconveniènciadelesprestacions objectedelcontracteperalasatisfacciódelesfinalitats.

(27)

BarcelonaGestióUrbanística

27

a. Peticióraonada,exposantlanecessitat,característiquesivalorestimatdeles prestacionsobjectedelcontracte.

b. ElPlecdeClàusulesParticularsaprovadesperl’òrgandecontractació. c. Elcontractetipus.

d. ElPlecdeprescripcionstècniques,sis’escau.

e. Sis’escau,ladesignaciódelsòrgansqueassisteixinal’òrgandecontractació.

3.Completatl'expedientdecontractació,esdictaràresoluciómotivadaperl'òrgande contractacióaprovantelmateixidisposantl'oberturadelprocedimentd'adjudicació. Abans de l’adjudicació del contracte o simultàniament a aquest, l’òrgan de contractacióhauràd’haveraprovatladespesa,excepteelsupòsitexcepcionalde contractaciód'emergència.

4. Els expedients de contractació podran ser de tramitació ordinària, urgent i d’emergència.Dintredel’expedienthauràdefiguraruninformejurídicitècnicenels supòsitsqueelsexpedientsestramitindeformaurgentoperemergència.Encas contraris’entendràquelatramitacióésordinària.

5.Elsexpedientsqualificatsd’urgentsseguiranlamateixatramitacióqueelsordinaris amblessegüentsparticularitats:

a. L’entitatpodràacordarelcomençamentdel'execuciódelcontracteunavegada queelcontractes'hagiadjudicatiabansdelaformalitzaciódelmateix,sempre ques'haginconstituïtlesgarantiesperalcomplimentdelesobligacionsdel contractequeestiguinprevistes,siescau,enelplecdeClàusulesParticulars.

b. Elterminiperapresentarsolͼlicitudsdeparticipacióoperapresentarofertes nomésespodràreduiralameitatdelsterminisestablertsperlatramitació ordinària.

6. Quan l’entitat hagi d'actuar de manera immediata a causa d'esdeveniments catastròfics,desituacionsquesuposingreuperillodenecessitatsqueafectinala seguretat isalutpública(emergència),l'expedientdecontractaciós'ajustaràala següenttramitacióexcepcional:

(28)

BarcelonaGestióUrbanística

28

l'esdeveniment produït, satisfer la necessitat sobrevinguda o contractar lliurementelseuobjecte,entotoenpart,sensesubjectarͲsealsrequisits formalsestablertsenaquestesIIC.

b. Executades les actuacions objecte d'aquest règim excepcional, l'òrgan de contractació procedirà a l'aprovació de les mateixes i de la despesa corresponent, prèvia justificació tècnica i jurídica del seu caràcter d'emergència. Les contractacions que s'hagin celebrat seguint l'expedient d'emergènciaespublicaranalperfildelcontractantdel’entitat.

c. Lesprestacionsrelativesalarestadel'activitatnecessàriaperacompletar l'objectiu proposat per la societat, però que ja no tinguin caràcter d'emergència,escontractaranconformeal'establertenaquestesIIC.

SeccióII.PlecdeClàusulesParticularsiPlecdePrescripcionsTècniques

Article30.PlecdeClàusulesParticulars

1.Entotprocedimentdelicitació,aexcepciódeld’adjudicaciódirectaperraóde l’import, es fixaran prèviament els pactes i condicions definidors dels drets i obligacionsdelespartsenelsseusaspectesjurídicsieconòmics,queesdenominarà PlecdeClàusulesParticulars.

2. ElPlec de Clàusules Particularshauran d’establir els criteris d’adjudicaciódel contracte,podentconcretarsialgund’aquestsésessencialosienalgund’ellss’exigeix unapuntuaciómínimapersotadelaquall’ofertaseràexclosa.

3.ElPlecdeClàusulesParticularshauràd’establirlaponderacióatribuïdaacadascun delscriterisdevaloracióestablerts.

4.ElPlecdeClàusulesParticularsseranaprovatsperl’òrgandecontractació.

5.ElPlecdeClàusulesparticularsestaranadisposiciódelsinteressats,publicantͲseal perfildelcontractantdel’entitat.

(29)

BarcelonaGestióUrbanística

29

partintegrantdelcontracte,quehauràderespectarelcontingutd’aquestes.

Article31.ContingutmínimdelPlecdeClàusulesParticulars

ElsPlecs deClàusulesParticulars haurandecontenir, coma mínim,el següent contingut:

1. Definiciódel’objectedelcontracte. 2. Característiquesbàsiquesdelcontracte.

3. Dretsiobligacionsespecífiquesdelespartsdelcontracte.

4. Lescondicionsessencialsdecaràctertècnic,jurídicieconòmicqueregiranla licitacióielcontracte.

5. Procedimentdecontractació.

6. Documentsapresentarpelslicitadors,aixícomlaformaicontingutdeles proposicions.

7. Modalitatsderecepciódelesofertes. 8. Criterisd’adjudicacióilasevaponderació.

9. Elsaspecteseconòmicsitècnicsobjectedenegociacióenelprocediments negociats.

10. Règimd’admissiódevariantsoalternatives. 11. GarantiesquehaurandeconstituirͲse,sis’escau.

12. Informaciódelescondicionsdesubrogacióenelscontractesdetreball,si s’escau.

13. Sistemaderevisiódepreus,sis’escau.

Article32.PlecdePrescripcionsTècniques

1.ElsPlecsdePrescripcionsTècniqueshaurandeserelaboratspelstècnicsdel’entitat responsables del control de l’execució del contracte, havent de contenir les especificacionstècniquesnecessàriesperl’execuciódelcontracte.

(30)

BarcelonaGestióUrbanística

30

utilitzaciódeterminadaperl’entitat.Aquestesexigènciestècniquespodeninclourela qualitat,elrendiment,laseguretatolesdimensions,aixícomelsrequisitsaplicablesal material, producte, subministrament o serveienquan ala garantia de qualitat, terminologia,símbols,provesimètodesdeprova,envasat,marcatietiquetatge.

3.Enrelacióambelscontractesd’obra,lesespecificacionstècniquespodenincloure tambéelscriterissobredefinicióicàlculdecostes,proves,controlirecepciód’obresi tècniquesomètodesdeconstrucció,aixícomtoteslesaltrescondicionsdecaràcter tècnicquel’entitatcontractantpoguésprescriure,conformeaunareglamentació generaloespecífica,enrelacióalesobresfinalitzadesialsmaterialoelementsqueles integren.

4.Lesprescripcionstècniquespodranincloureexigènciesdecaràctermediambiental. Peraladeterminaciód’aquestesexigènciesespodranutilitzarespecificacions

detalladesperpartd’aquestes,talicomestandefinidesenlesetiquetesecològiques europeesplurinacionalsonacionalsoenqualsevolaltraetiquetaecològica,sempre quesiguinapropiadesperdefinirlesprestacionsobjectedelcontracteilesexigències del’etiquetaesbasinenunainformaciócientíficaiestiguinaccessiblesatotsels interessats.

Elsproductesiserveisprevistosenunaetiquetaecològicaquereuneixilescondicions anteriors,esconsideraranquecompleixlesexigènciesmediambientalsestablertesa lesprescripcionstècniques.

Article33.Prohibicionsd’impedimentsalalliurecompetència

1. Les prescripcions tècniques dels contractes hauran de permetre l’accés en condicions d’igualtat dels licitadors i no podran tenir como objecte la creació d’obstaclesinjustificatsalalliurecompetènciaentrelesempreses.

(31)

BarcelonaGestióUrbanística

31

unorigenoprocedènciadeterminats.Noobstant,s’admetranaquestesreferències acompanyadesdelamenció“oequivalent”quannoexisteixilapossibilitatdedefinir l’objectedelcontracteatravésdeprescripcionstècniqueslosuficientmentprecisesi intelͼligibles.

Article34.Requerimentsdecaràctersocialimediambiental

ElsPlecsdeClàusulesParticularsinclouranrequerimentsdetallatsdecaràctersocialo mediambientalsobrelamanerad’executarelcontracte,talscomlarecuperacióo reutilitzaciódelsenvasosoembalatgesoproductesusats,l’eficiènciaenergèticadels productesoserveis,elsubministramentdeproductesenrecipientsreutilitzables,la recollidaireciclatgedelsresidusodelsproductesusatsacàrrecdelcontractista, l’obligaciódedonartreballadesocupatsdellargadurada,l’organitzacióacàrrecdel contractistad’activitatsdeformacióperajovesidesocupats,l’adopciódemesuresde promociódelaigualtatdesexesomesuresd’integraciódelsimmigrantsil’obligacióde contractar per l’execució del contracte a un número determinat de persones discapacitatsialtresanàlegs.

Encasd’incomplimentd’aquestsrequerimentsl’entitatpodràoptarperresoldreel contracteperincomplimentculpabledelcontractistaocontinuarl’execucióambla imposiciódelespenalitatsques’estableixinalplecoalcontracte.

CapítolII.Normesdepublicitatiterminisdeconcurrència

Article35.Normesdepublicitat

1.ElsprocedimentsdecontractacióregulatsenlespresentsInstruccions,ambles excepcionsqueesdetallenalesmateixesonnocaldràrealitzarpublicitat,s’anunciaran alPerfildeContractantdel’entitat,mantenintͲsel’anuncifinsal’adjudicaciódel contracte,garantintaixíelprincipidepublicitat.

(32)

BarcelonaGestióUrbanística

32

Aixímateix,l’entitatpodràpublicaralPerfildeContractantl’anuncipreviquees mantindràendifusiópúblicadurantels12mesossegüentso,enelseucas,fins l’adjudicaciódelcontractealqueesrefereixi.Alsefectesdelareducciódeterminisde concurrència establertsenlespresentesIIC,l’anunciprevicaldràquehagiestat publicatambunmínimde20diesd’antelacióal’anuncidelicitacióques’escaigui.

2.LesconvocatòriesdelicitacionstambépodrananunciarͲsealapremsadiàriaescrita. Aixímateix,l’òrgandecontractaciópodràdecidirlapublicaciódel’anuncialDiari OficialdelaUnióEuropeaoaltresDiarisoficials.

Elsanuncisdescritsenaquestapartatesrealitzaranaefectesmeramentinformatius, sensequetinguincaptranscendènciajurídicaaefectesdedeterminaciódeterminisi peralapresentaciód’ofertesosolͼlicituds

3.Elscontractesd’adjudicaciódirectaperraódelaquantiaoperraód’altrescauses regulatsenlespresentsIICnorequerirancaptipusd’anuncidelicitació.

4.LesadjudicacionsdelscontractesregulatsenlespresentsIIC,aexcepciódels contractesadjudicatsdeformadirectaperraódel’importidelsadjudicatsmitjançant procediment negociat quan expressament s’indiqui a les presents Instruccions, s’anunciaranalPerfildeContractantdel’entitatenelterminide15diesacomptardes deladatad’adjudicaciódecadacontracte.

Article36.Contingutdelsanuncisprevis,delicitacióid’adjudicació

1.Enaquellssupòsitsques’estableixinenlespresentsIIConl’entitatpuguirealitzarun anunciprevi,aquestespublicaràd’acordambelformatestablertal’annexnúmero1 delespresentsIIC,queregularàelcontingutmínimdel’anunci.

2.EntotsaquellsprocedimentsregulatsenlespresentsIICqueaixís’estableixi, l’entitatprocediràapublicarunanuncidelicitaciód’acordambelformatestablerta l’annexnúmero2delespresentsIIC,queregularàelcontingutmínimdel’anunci.

(33)

BarcelonaGestióUrbanística

33

contingutmínimdel’anunci.

Article37.Terminisdeconcurrència

1.Enelsprocedimentsoberts,elterminimínimperlapresentaciódelesofertesserà de15diespelscontractesdesubministramentsiserveiside26diespelscontractes d’obres,apartirdeladatadepublicaciódel’anunci.

2.Enelsprocedimentsrestringits,elterminimínimperlapresentaciódelessolͼlicituds departicipacióseràde10__diesapartirdeladatadepublicaciódel’anunci.En aquestsprocediments,elterminimínimdepresentaciódelesofertesperpartdels candidatsseleccionatsseràde15diesacomptardesdeladatadel’enviamentdela invitació.

3.Elsterminisregulatsenelsdospuntsanteriorspodranserreduïtsalameitatencas d’urgènciadegudamentjustificadaimotivadaal’expedientdecontractació.

4.Enelsupòsitqueesfaciunanunciprevi,elsterminismínimsestablertsespodran reduiren4dies.

5.Enelsprocedimentsnegociatselterminideconsultaipresentacióesdeterminarà encadacasalPlecdeclàusulesparticularsienlacartad’invitacióalscandidats seleccionats. En tot cas, caldrà establir un termini suficient per garantir la concurrència,igualtatdetracteinodiscriminaciódelslicitadors.

TÍTOLIV.ͲPROCEDIMENTSDECONTRATACIÓ

CapítolI.Procedimentsdecontractació

Article38.ͲProcedimentsdecontractació

(34)

BarcelonaGestióUrbanística

34

a. Procedimentobert. b. Procedimentrestringit. c. Procedimentnegociat:

c1.Procedimentnegociatperraódel’import. c2.Procedimentnegociatperaltresraons. d. Procedimentd’adjudicaciódirecta:

d1.Procedimentd’adjudicaciódirectaperraód’import.

d2.Procedimentd’adjudicaciódirectaperraonsdiferentsal’import.

S’adjuntacomannexnúmero4,unquadreexplicatiuamblesquantiescorresponentsa cadascúdelsprocedimentsaquíassenyalats.

2. Amb caràcter general i sempreque no procedeixi l’adjudicació del contracte mitjançantunaltreprocedimentregulatenlespresentsIIC,s’acudiràalprocediment obertorestringitquanelvalorestimatdelcontractesiguiigualosuperiora100.000 Eurosensubministramentsiserveis,iigualosuperiora1.000.000Eurosenobres.No obstant,persotaaquestsllindars,l’entitattambépodràacudiralprocedimentoberto restringit,sihoestimaconvenientiaixíhoindiquial’expedientdecontractació.En aquestssupòsits,laconstituciódelaMesaoUnitatTècnicaseràpotestativa,aligual quel’oberturapúblicadelesofertes.

3.Espodràadjudicaruncontractemitjançantelprocedimentnegociatquanelvalor estimatsiguiinferiora100.000€enelcasdeserveisisubministraments,iquanelvalor estimatsiguiinferiora1.000.000€enelcasdelscontractesd’obres.Quanelvalor estimatdelcontractesiguisuperiora60.000Eurosiinferiora100.000Eurosen subministramentiserveis,isuperiora200.000Eurosiinferiora1.000.000Euros,en obreshauràdepublicarͲseanuncidelicitacióalaweb.

4.Espodràadjudicaruncontractemitjançantelprocedimentd’adjudicaciódeforma directaperraódelaquantiaquanelvalorestimatdelcontractesiguiinferiora50.000 Eurosenobresiinferiora18.000Eurosensubministramentiserveis.Tambéespodrà adjudicar de forma directa un contracte per raó de la matèria, segons les circumstànciesjustificativesques’especifiquenenlespresentsIIC.Laduradadel contracteadjudicatdeformadirectaperraódelaquantianoexcediràd’unany.

(35)

BarcelonaGestióUrbanística

35

Enelprocedimentoberttotlicitadorinteressatquereuneixielsrequisitsdecapacitati solvènciaestablertsalPlecdeClàusulesParticularpodràpresentarofertes,quedant exclosatota negociació delstermes, condicionsirequisitsdelcontracteamb els licitadors.

Elprocedimentoberts’ajustaràalssegüentstràmits:

Article40.Desenvolupamentdelprocedimentobert

a. Inici:Informed’inicid’expedient

b. ElaboraciódelsPlecsdeClàusulesParticularsidePrescripcionsTècniques:

Hauran de contenir les condicions essencials de caràcter tècnic, jurídic i econòmicenelstermesques’estableixenalespresentsIIC.

c. Anuncidelicitació:L’anuncidelicitacióalPerfildelContractantenelsenels

termes establerts en les presents IIC, on s’indicarà que estanplenament plenamentaccessiblesels Plecsde ClàusulesParticularsidePrescripcions Tècniques,sis’escau,irestadedocumentaciónecessàriaperl’execuciódel contracte.

d. Presentaciód’ofertes:Elempresarisinteressatsproposicionsoofertesamb

els requisits, termini i condicions que s’estableixin al Plec de Clàusules Particularsil’anunci.

e. Obertura de la documentació administrativa: Finalitzat eltermini perla

recepciód’ofertes,esprocediràal’oberturadeladocumentacióadministrativa i,enelseucas,l’esmenadedefectesenelterminimàximde3diesiadmissió dels licitadors presentats que reuneixin els requisits establertsal Plecde ClàusulesParticulars.

f. Oberturaoferteseconòmiques:Esprocediràalavaloraciódelesofertes atenentalscriterisd’adjudicacióespecificatsalPlecdeClàusulesParticulars.

g. Valoraciódelesofertes:Esprocediràalavaloraciódelesofertesatenentals

criterisd’adjudicacióespecificatsalPlecdeClàusulesParticulars.

h. Propostad’adjudicaciódelaMesadeContractacióoUnitatTècnica:Uncop

realitzadalavaloraciódelesofertesacceptadesalicitació,esformularàla propostad’adjudicaciódelcontracte.

i. Resolució: L’òrgan de contractació dictarà la resolució d’adjudicació del

contracte.

j. Publicació:Inserciódel’adjudicacióalPerfildeContractant. k. Contracte:Formalitzaciódelcontracte.

(36)

BarcelonaGestióUrbanística

36

Article41.Procedimentrestringit

1.Elprocedimentrestringitésaquellprocedimentd’adjudicacióenelquequalsevol empresarioprofessionalsolͼlicita la sevaparticipacióenel mateix, ienel que únicamentelsprofessionalsoempresarisseleccionatsperl’entitatquecompleixinels criterisdeseleccióestablertsalPlecdeClàusulesParticularssóninvitatsapresentar unaoferta,enelstermesicondicionsestablertsenlainvitació.

2.Laselecciódelesempreseshauràdeserennúmeroquel’òrgandecontractació,de formamotivada,especifiquial’expedientdecontractació,nopodentserinferiora cinc,semprequesiguipossible.

3.Al’expedientdecontractacióhihauràdefiguraruninformedecontingutjurídici tècnicjustificatiudelprocedimentescollitidelscriterisperlaselecciódelscandidats, elsqualshaurandeconstarenelPlecdeClàusulesParticulars.

4.Elprocedimentrestringitconstaràdeduesfasesdiferenciades:Lafasedeselecció decandidatsilafasedeselecciódel’adjudicatari:

a. Lafasedeselecció,oprimerafase,consistiràenl’elecciódelsempresarisen atencióalasevasolvènciaqueseranconvidatsapresentarofertes.Aquesta

seleccióesrealitzaràd’acordambelscriterisperla“selecciódecandidats” establertsalPlecdeClàusulesParticularsiambestrictesubjeccióquèallàs’hi estableixin.Elterminimínimperlarecepciódecandidaturesseràde12dies desdelapublicaciódel’anuncialPerfildeContractantdel’entitat.

b. Lasegonafaseconsistiràenl’enviamentsimultaniiperescritdelesinvitacions alscandidatsseleccionatsperpresentarunaoferta.Aquestenviamentespodrà realitzarperfax,cartaocomunicacióelectrònica.Simultàniament,lainvitació es publicarà també al Perfil de Contractant, indicant les empreses seleccionades.Elterminiperrebrelesofertesdelesempresesseleccionades serà d’unmínim de10dies,comptatsdesde la data d’enviamentdela invitació. Aquesta fase es desenvoluparà d’acord amb les normes del procedimentobertestablertesal’articleanterior.

(37)

BarcelonaGestióUrbanística

37

Article42.Desenvolupamentdelprocedimentrestringit

Elprocedimentrestringits’ajustaràalssegüentstràmits:

a. Inici:Informed’inicid’expedient.

b. Elaboraciód’unPlecdeClàusulesParticularsideprescripcionstècniques:

Hauran de contenir les condicions essencials de caràcter tècnic, jurídic i econòmicenelstermesques’estableixenalespresentsIIC.

c. Anunci de selecció i licitació: Anunci de selecció i licitació al Perfil del

ContractantenelstermesestablertsenlespresentsIIC,ons’indicaràqueestan plenamentaccessibleselsPlecsdeClàusulesParticularsidePrescripcions Tècniques,sis’escau,idemésdocumentaciónecessària perl’execuciódel contracte.

d. Recepció de solͼlicituds: Els interessats hauran de presentar les seves

solͼlicituds de participació en el termini establert a través del mitjà que s’estableixialPlecdeClàusulesParticularial’anunci.Finalitzatelterminiperla recepciódesolͼlicituds,esprocediràal’oberturadeladocumentaciói,enel seucas,l’esmenadedefectesenelterminimàximde3dies,procedintͲsea l’anàlisidelesmateixes.

e. Selecciód’empresarisaconvidar:L’òrgandecontractacióseleccionarà,d’acord

ambelscriterisques’estableixinalPlecdeClàusulesParticulars,elsempresaris queseranconvidatsapresentarofertes.

f. Invitacions:Enviamentdelesinvitacionsalscandidatsseleccionatsipublicació

alPerfildeContractant.LesinvitacionscaldràenviarͲlessimultàniament,per correuelectrònicoaltresmitjansperescrit,atotselsempresarisseleccionats, assenyalant la data límit i lloc per a la presentació de les ofertes. Simultàniament,elsempresarisseleccionatsespublicarantambéalPerfilde Contractant. Dintre de l’expedient de contractació s’haurà d’acreditar l’enviamentirecepciódelesinvitacions,aixícomlesofertesrebudesila valoraciódelesmateixes.

g. Recepciód’ofertes:Elempresarisseleccionatspresentaranlesproposicionso

ofertesambelsrequisits,terminiicondicionsques’estableixinalesinvitacions i/oalPlecdeClàusulesParticulars

h. Oberturaoferteseconòmiques:Finalitzatelterminiperlapresentaciódeles

(38)

BarcelonaGestióUrbanística

38

i. Valoraciódelesofertes:Esprocediràalavaloraciódelesofertesatenentals

criterisd’adjudicacióespecificatsalPlecdeClàusulesParticulars.

j. Propostad’adjudicaciódelaMesadeContractacióoUnitatTècnica:Uncop

realitzadalavaloraciódelesofertesacceptadesalicitació,esformularàla propostad’adjudicaciódelcontracte.

k. Resolució: L’òrgan de contractació dictarà la resolució l’adjudicació del

contracte.

l. Publicació:Inserciódel’adjudicacióalPerfildeContractant.

m. Contracte:Formalitzaciódelcontracte

Article43.Procedimentnegociatperraódel’import

Espodràadjudicaruncontractemitjançantelprocedimentnegociatquanelvalor estimatsiguiinferiora100.000€enelcasdeserveisisubministraments,iquanelvalor estimatsiguiinferiora1.000.000€enelcasdelscontractesd’obres.

Aquest procediment negociat és un procediment d’adjudicació on l’entitat pot consultarinegociarlescondicionsdelscontractesambvarisempresarisdelaseva elecció,iseleccionarl’ofertadeformajustificadaid’acordalscriterisestablertsalPlec deClàusulesParticulars.

Enaquestprocedimentserànecessarisolͼlicitarofertes,almenys,atresempresaris capacitatsperlarealitzaciódelcontracte,semprequesiguipossible.

Enaquestprocediment,l’entitatadjudicaràelcontracteal’empresaquepresenti l’ofertamésavantatjosa,entretoteslesofertesrebudes,tenintenconsideracióels criterisd’adjudicacióestablertsalPlecdeClàusulesParticulars.

Lapublicitatdelprocedimentperl’adjudicaciódelcontractepelprocedimentnegociat únicamentcaldràrealitzarͲlaquanl’importd’adjudicaciósuperiels60.000Eurosencas decontractesdeserveisisubministrament,iels200.000Eurosencasdecontractes d’obres.

(39)

BarcelonaGestióUrbanística

39

L’adjudicació de contractes mitjançant aquest procediment quan sigui necessari publicarelprocedimentd’acordamballòprevistal’article43,s’hauràd’ajustarals següentstràmits:

a. Inici:Informetècnicd’inicid’expedient.

b. Elaboraciód’unPlecdeClàusulesParticularsidePrescripcionsTècniques:

aquesthauràdecontenirlescondicionsessencialsdecaràctertècnic,jurídici econòmic especificant les que hagin de ser objecte de negociació, les característiquesbàsiquesdelcontracteielPlecdePrescripcionsTècniques,si s’escau,aprovatperl’òrgandecontractació.

c. Anuncidelicitació:l’anuncidelicitacióalPerfildelContractantpodràlimitarel

númerodelicitadorsqueseranconvidatsapresentarofertes.Entotcas,el númerod’invitacionsnopodràserinferioratres,semprequesiguipossible. d. Presentació de sol.licituds: els interessats hauran de presentar les seves

sol.liitudsdeparticipacióatravésdelPerfilcontractantoatravésdelmitjàque s’estableixialPlecdeClàusulesAdministrativesoal’Anunci.

e. Selecciód’empresarisaconvidar:l’entitat,enelsupòsitquenohagilimitatel

númerodelicitadors,convidaràatotselslicitadorscapacitatsapresentarles ofertes.Noobstant,enelsupòsitques’hagilimitatelnúmerodelicitadors, l’entitatúnicamenthauràdeconvidaralnúmerodelicitadorsindicatal’anunci, entretoteslessolͼlicitudsdeparticipaciórebudes.Elscriterisdeselecció,si s’escauen,esdeterminaranalPlecdeClàusulesParticulars.

f. Invitacions: Les invitacions caldrà enviarͲles simultàniament, per correu

electrònicoaltresmitjansperescrit,atotselsempresarisescollits,assenyalant ladatalímitillocperalapresentaciódelesofertes,adjuntantelPlecde ClàusulesParticularsoindicantellloconestaràadisposiciódelscandidats. Simultàniament,lainvitacióespodràpublicartambéalPerfildeContractant, indicantlesempresesseleccionades.Dintredel’expedientdecontractació s’hauràd’acreditarl’enviamentirecepciódelesinvitacions,aixícomlesofertes rebudesilavaloraciódelesmateixes.

g. Presentacióofertes:Elsempresarisseleccionatspresentaranlessevesofertes

enlescondicionsiterminiindicatenlainvitació.Elsempresarisseleccionats haurand’acreditarlasevacapacitatisolvènciarequeridesperl’entitat.

h. Recepcióofertes: Rebudeslespropostesoofertess’iniciaràelprocésde

(40)

BarcelonaGestióUrbanística

40

puguidonaravantatgeadeterminatslicitadorsambrespectealaresta.No obstantloanterior,sis’hareflectital’anuncidelicitació,espodranmodificar lescondicionsessencialsassumintlessolucionsopropostespresentadespels licitadorsiprocedintaunanovapeticiódeconsultesambelsmateixos.

i. Proposta adjudicació: Finalitzada la negociació, es formularà la proposta

d’adjudicació del contracte i l’òrgan de contractació dictarà la resolució d’adjudicaciódelcontracte.

j. Publicació:Inserciódel’adjudicacióalPerfildeContractant.

k. Contracte:Formalitzaciódelcontracte.

Enelcasquenosiguinecessàrialapublicitatalaweb,elprocedimentestramitarà:

a. Inici:Informetècnicd’inicid’expedient.

b. Elaboraciód’unPlecdeClàusulesParticularsidePrescripcionsTècniques:En

casdelicitacionsd’importfinsa50.000€(IVAnoinclòs)lalicitacióquedarà reguladaenlacartad’invitacióienladocumentacióques’hiassenyali.Enla restadecasos,lalicitacióesregiràpelPlecdeClàusulesparticularside prescripcionstècniques.ElPlecdeClàusulesParticularshauràdecontenirles condicionsessencialsdecaràctertècnic,jurídicieconòmicespecificantlesque hagindeserobjectedenegociació,lescaracterístiquesbàsiquesdelcontractei el Plec de Prescripcions Tècniques, si s’escau, aprovat per l’òrgan de contractació.

c. Invitacions: Les invitacions caldrà enviarͲles simultàniament, per correu

electrònicoaltresmitjansperescrit,alsempresarisescollits,assenyalantla datalímiti llocperala presentaciódelesofertes,adjuntantelPlecde ClàusulesParticularsoindicantellloconestaràadisposiciódelscandidats. Dintredel’expedientdecontractaciós’hauràd’acreditarl’enviamentirecepció

delesinvitacions,aixícomlesofertesrebudesilavaloraciódelesmateixes. d. Presentacióofertes:Elsempresarisconvidatspresentaranlessevesofertesen

lescondicionsiterminiindicatenlainvitació.Elsempresarisconvidatshauran d’acreditarlasevacapacitatisolvènciarequeridesperl’entitat.

e. Recepcióofertes: Rebudeslespropostesoofertess’iniciaràelprocésde

(41)

BarcelonaGestióUrbanística

41

lescondicionsessencialsassumintlessolucionsopropostespresentadespels licitadorsiprocedintaunanovapeticiódeconsultesambelsmateixos.

f. Proposta adjudicació: Finalitzada la negociació, es formularà la proposta

d’adjudicació del contracte i l’òrgan de contractació dictarà la resolució d’adjudicaciódelcontracte.

g. Publicació:Inserciódel’adjudicacióalPerfildeContractant.

h. Contracte:Formalitzaciódelcontracte

Article45.Procedimentnegociatperaltresraons

1.PodràacudirͲseaaquestprocedimentenaquellssupòsitsenelsquelesofertes rebudes en un procediment obert o restringit celebrats prèviament hagin estat declaradesirregulars,inacceptablesoinadequades,obénos’haginpresentatofertes, semprequelescondicionsoriginalsdelcontractenoesmodifiquinsubstancialment.

2.Enaquestsupòsits,semprequesiguipossibleesconvidaràatotselslicitadorsi nomésaellsi,siaixònofospossible,aunmínimdetreslicitadors,seguintͲseels tràmitsestablertsal’articlesegüent.

Article46.DesenvolupamentdelProcedimentnegociatperaltresraons

L’adjudicació de contractes mitjançant aquest procediment, s’haurà d’ajustar als següentstràmits:

a. Inici:Informetècnicidecontingutjurídicjustificatiudel’existènciadecauses

quepermetenacudiraaquestprocediment.

b. Elaboraciód’unPlecdeClàusulesParticulars:Aquesthauràdecontenirles

condicionsessencialsdecaràctertècnic,jurídicieconòmicespecificantlesque hagindeserobjectedenegociació,lescaracterístiquesbàsiquesdelcontractei el Plec de Prescripcions Tècniques, si s’escau, aprovat per l’òrgan de contractació.

c. Publicitat:InformacióalPerfildeContractant.

d. Selecciód’empresarisaconvidar:L’entitatconvidaràatotselslicitadorsque

Figure

Actualización...

Referencias