Anàlisi de les dades de seguretat viària 2008

Texto completo

(1)

Anàlisi de les dades

de seguretat viària

2008

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Barcelona registra la xifra d’accidents

més baixa dels últims 19 anys

L’accidentalitat es redueix un 10’4%

Les víctimes mortals es redueixen en un

28% respecte a 2007

Els ferits greus disminueixen un 14%

(2)

I

2

| Accidents de trànsit a Barcelona |

L’any 2008 es van registrar a Barcelona 9.889 accidents de trànsit, un 10% menys que al 2007

31 persones van morir en accidents de trànsit a la ciutat, un 28% menys que al 2007, on hi va haver 43 víctimes mortals

També baixa el nombre de ferits, especialment el nombre de lesionats greus, que es redueix d’un 14%

Dades dels accidents de trànsit a Barcelona (anys 2000-2007)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (% variació

08/07)

Accidents 12.916 11.981 11.432 11.137 10.695 11.196 10.875 11.041 9.889 -10’4%

Accidents amb víctimes

11.348 10.755 10.356 10.096 9.744 10.167 9.821 9.834 8.942 -9’13%

Ferits 14.816 14.383 13.765 13.470 12.906 13.489 12.887 12.824 11.571 - 10%

Ferits greus

-- -- -- -- 554 461 406 366 315 - 14%

Morts 54 59 35 46 42 49 48 43 31 - 28%

„

La xifra més baixa d’accidents des de 1989

El nombre d’accidents a Barcelona durant el 2008 es va reduir un 10’4% respecte el 2007.

És la xifra més baixa d’accidentalitat a la ciutat de Barcelona dels últims 19 anys.

També el nombre de morts per accident es va reduir a la ciutat durant l’any passat.

31 persones van perdre la vida en accident de trànsit a les vies de la ciutat, el que

(3)

I

3

Evolució històrica dels accidents de trànsit (1990-2007)

Aquestes dades ens apropen als objectius marcats per la Unió Europea i desgranats en el

Pla de Seguretat Viària de l’Ajuntament, que fixa com a objectiu la reducció del 45% del

nombre de víctimes d’accidents de trànsit a la ciutat entre 2003 i 2010, i planteja com a

objectiu estratègic la Visió Zero en accidents.

Evolució del nombre de víctimes segons el vehicle en el qual circulava i projecció de la

reducció del 45% per al 2010

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona

15 .6 85 15. 0 03 1 3. 191 1 0. 722 10. 64 5 11. 67 2 11

.932 12.46

5 12 .1 80 12. 9 41 12. 9 16 11 .9 81 11 .4 32 11 .137 10 .695 11 .1 96 1 0. 875 11. 0 41 9. 889 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

2600

2884 2836 2954

4281 1381 405 4640 4295 3908 3780 3310 3095 3616 4065 4371 2492 2940 3138 3425 3624 3710 3795 1544 1579 1777 1686 1831 1815 353 315 321 263 227 204 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(4)

I

4

Tipus de vehicle implicat

• En general, baixa un 10’2% el nombre de vehicles implicats en accidents, amb un paper destacat de camions i furgonetes, amb descens de prop del 16% i el 13%.

• Tot i el descens generalitzat en les xifres d’accidentalitat a la ciutat, es manté estable el nombre de motos implicades en accidents (baixa un 0’20% respecte de l’any anterior, el que representa 8 motos menys implicades en accidents). És remarcable, en canvi, el descens del 16% de ciclomotors implicats en accidents.

• La bicicleta és l’únic vehicle que experimenta un augment percentual en el nombre d’accidents on hi és implicat, un creixement lligat a la popularització de l’ús d’aquest vehicle a la ciutat. Al 2008, es van registrar 49 accidents més amb bicicletes implicades que al 2007. Del total d’accidents de bicicleta de l’any passat, només124corresponen a accidents amb vehicles de Bicing (el 25%).

La mobilitat amb aquests vehicles ha crescut al 2008 un 13%, arribant als 97.139 desplaçaments diaris, mentre que al 2007 es donaven 86.406 desplaçaments, i al 2006, 47.561.

Any 2005 Any 2006 Any 2007 Any 2008 % Variació 08/07

Turisme 10.210 9.320 9.384 8.081 (-14%)

Motocicleta 3.724 4.234 4.575 4.567 (-0,20%)

Ciclomotor 3.350 3.157 2.932 2.466 (-16%)

Furgoneta 1.391 1.447 1.442 1.251 (-13’2%)

Camió 457 422 415 350 (-15’9%)

Taxi 850 838 825 803 (-2,55%)

Bicicleta 394 387 442 492 (+11,31%)

Altres 722 949 1.050 920 (-12’4%)

TOTAL 21.098 20.754 21.065 18.930 (-10’2%)

„

Perfil dels accidentats

El conductor tipus en un accident de trànsit a la ciutat té una edat entre 30 i 45 anys (38’8%), condueix un turisme (41’6%) i es veu implicat en una col·lisió fronto-lateral (25’6%).

Per sexe, els conductors accidentats segueixen sent majoritàriament homes (76’5%).

Conductors accidentats

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Homes 15.413 14.956 15.801 15.313 15.272 13.659

(5)

I

5

58 conductors de motos menys implicats en accidents

El nombre de conductors de motos implicats en accidents de trànsit va baixar en 58 respecte el 2007. Al 2008, va haver-hi 4.360 conductors de moto implicats en accidents de trànsit. Segueix sent, sens dubte, el tipus de vehicle que pateix més sinistralitat a Barcelona (després dels turismes). Hi tenen un pes especial en l’accidentalitat de la moto, els conductors de motocicleta amb permís B i tres anys d’antiguitat, que representen un 35’87% del total de conductors de moto accidentats.

2005 2006 2007 2008 % 07-08

Conductors de motos implicats en accidents de trànsit

3.624 4.078 4.418 4.360 -1’31%

Conductors de motos implicats en accidents de trànsit amb permís classe B

720 1.170 1.468 1.564 +6’54%

% d’accidents de motos permís classe B sobre el total d’accidents de moto

19,87% 28,70% 33’23% 35’87%

„

Lesionats i víctimes mortals en accident

• Enguany, 31 persones han mort a les vies de la ciutat per accident de trànsit. Al 2008 s’han registrat dotze víctimes mortals menys que l’any 2007, dada que representa un descens del 28% en la mortalitat.

• En total, l’any 2008 s’han produït 11.571 ferits en accident de trànsit a Barcelona, un 10% menys que al 2007 (12.824).

(6)

I

6

Causes dels accidents

Causa directa o immediata

• La causa d’accident més comú segueix sent la manca d’atenció en la conducció (1.983 accidents).

• Enguany, però, desobeir el semàfor deixa de ser la segona causa més comú d’accident, tot i que ha causat 958 accidents. Al 2008, el gir de carril indegut ha estat la segona causa més comuna d’accident (979 accidents al 2008). És l’única causa que puja respecte del 2007 (+ 2’41% respecte del 2007).

• Entre les causes que intervenen en un accident amb vehicles implicats, baixen més d’un 15% els casos motivats per avançaments defectuosos o improcedents.

Any 2007 Any 2008 ∆% 07-08 Del conductor

Manca d’atenció 2.203 1.991 -9’62%

Desobeir semàfor 1.054 957 -9’20%

No respectar distàncies 994 927 -6’74%

Gir de carril indegut 956 984 +2’93%

Desobeir senyals (excepte semàfor) 771 649 -15’82%

Canvi de carril sense precaució 718 719 +0’14%

Avançament defectuós / improcedent 416 355 -14’16%

No respectar el pas de vianants 446 405 -9’19%

No cedir la dreta 316 275 -12’97%

Manca de precaució en efectuar marxa enrere

334 301 -9’9%

Manca de precaució en la incorporació a la circ.

285 277 -2’81%

Envair calçada contrària 55 49 -10’91%

Altres / no determinada 2.545 2.108 -17’2%

Del vianant

Creuar per fora del pas de vianants 371 311 -16’17%

Desobeir semàfor 201 185 -7’50%

Altres 120 96 -20%

*Nota: en un mateix accident poden concórrer diverses causes a la vegada.

Causa indirecta o mediata

(És aquella que ajuda al fet que es materialitzi l’accident, però no n’és la causa principal).

• Al 2008, s’han reduït prop d’una tercera part els accidents on l’excés de velocitat ha actuat com a causa mediata, i s’ha donat un descens del 5’6% d’alcoholèmies positives

Any 2006 Any 2007 Any 2008 % Variació 07/08

(7)

I

7

| Actuacions destacades per a la millora

de la seguretat viària durant el 2008 |

Les actuacions en zones de concentració d’accidents van aconseguir reduir l’accidentalitat en un 28% en aquestes àrees, on es donen més de 10 accidents a l’any

Accions com l’aplicació de la reforma del Codi Penal en matèria de trànsit; l’ampliació de les zones 30; la implantació de les Zones d’Avançament per a Motos; i les campanyes per la protecció dels vianants han contribuït a la major reducció de l’accidentalitat durant aquest any

„

Les actuacions de millora a les zones de concentració

d’accidents redueixen un 28% l’accidentalitat en aquests punts

Al 2008, la Guàrdia Urbana i la Direcció de Mobilitat han realitzat 92 propostes de millora sobre 62 zones de concentració d’accidents. Les actuacions de millora realitzades han contribuït a la disminució del 28% de l’accidentalitat en aquests punts.

Aquesta és una tasca realitzada per la Unitat d’Accidents i les Unitats de districte de la Guàrdia Urbana, que analitzen i treballen sobre el territori per detectar els punts que registren un nombre anual superior a 10 accidents, i proposen, juntament amb la Direcció de Mobilitat, actuacions concretes adreçades a millorar la seguretat viària d’aquests punts. Alguns exemples d’aquestes actuacions serien la renovació o el reforç de senyalització, com passos de vianants o senyals de codi de circulació; la instal·lació de tanques protectores o elements urbans que facilitin el trànsit de persones i vehicles; la modificació dels temps semafòrics; etc.

„

S’han reduït les zones de concentració d’accidents de 62 a

51 per aquest 2009

(8)

I

8

„

La Guàrdia Urbana ha incrementat un 63% els controls

preventius d’alcoholèmia per a la millora de la seguretat viària

En la línia d’una major vigilància preventiva de les conductes temeràries i de risc en la conducció, la Guàrdia Urbana ha realitzat durant el 2008 un total de 130.561 controls preventius d’alcoholèmia, el que representa un increment de l’activitat de prevenció d’un 63% respecte del 2007, quan se’n van realitzar 80.106 controls. Del total de controls, 10.131 van resultar positius, una xifra més baixa que la de 2007, quan es van detectar 10.560 positius.

La ràtio de controls amb resultat positiu ha baixat del 13’2% de 2007 al 7’8% al 2008, el que representa una major conscienciació dels conductors i conductores respecte de la perillositat de la combinació alcohol-conducció, i una major responsabilització de la població en general davant de l’enduriment de la llei al respecte. De fet, a partir de l’entrada en vigor de la reforma del Codi Penal, que contempla com a delicte conduir amb una taxa d’alcoholèmia per sobre de 0’60 mg/l d’aire expirat, la Guàrdia Urbana ha realitzat 2.361 detencions per aquest motiu, davant de les 1.297 realitzades al 2007.

També al 2008 s’han realitzat un total de 659 proves de drogotest a Barcelona, una prova que detecta en els conductors el consum de substàncies estupefaents que minven les condicions físiques i psíquiques per a la conducció. D’aquestes, 495 van resultar positives.

A més, al 2008, la Guàrdia Urbana va detenir 1.062 persones per conduir sense carnet o llicència de conducció, un altre dels conceptes que tipificava com a delicte el Codi Penal, a partir de l’1 maig de 2008, i es van obrir 116 atestats per excés de velocitat, tant a ciutat com a les rondes.

„

Les campanyes de protecció dels vianants i les zones 30 han

contribuït a la reducció del 14’5% dels atropellaments

Les zones de Barcelona on s’ha implantat la zona 30 han registrat descensos entre el 12’7% al 16’3% del nombre d’accidents. Per zones, el barri de Prosperitat, al districte de Nou Barris, és la zona 30 activa on més s’han reduït els accidents a partir de la implantació d’aquest model de pacificació del trànsit. Des del mes de març de 2007 i fins a finals de 2008, Prosperitat ha registrat un 16’3% menys d’accidents que al període de març de 2005 a desembre de 2006. Al barri del Poble Sec es va registrar un descens del 13,4%; a Font de la Guatlla es va mantenir estable, i a Sant Andreu, la primera zona 30 de la ciutat, es van reduir els accidents en un 12’7%.

A aquesta bona evolució dels accidents a partir de la pacificació del trànsit en aquestes zones de la ciutat, se sumen els bons resultats de la campanya de prevenció dels atropellaments, “Atenció! Tots som vianants”, realitzada per la Guàrdia Urbana, Mobilitat i el RACC. La pintura de missatges preventius a diferents passos de vianants on s’havia detectat un major risc d’atropellament de vianants, va donar com a resultat la reducció d’un 54% dels accidents amb vianants en aquells punts.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...