• No se han encontrado resultados

LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE LAUNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA BIBLIOTEQUES/ARXIUS.COM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE LAUNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA BIBLIOTEQUES/ARXIUS.COM"

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

Universitat Oberta de Catalunya, que té com a objectiu organitzar la informació i els recursos disponibles a la Biblioteca Virtual de la UOC de forma àgil per als usuaris i que permet a l'administrador l’actualització i modificació d’aquests recursos de forma amigable.

La seva funció és substituir les pàgines estàtiques de la intranet de la Biblioteca Virtual de la UOC, per pàgines dinàmiques, generades automàticament per aquesta base de dades. Els recursos gestionats per l’esmentada base són de tot tipus: documents digitals, bases de dades a text complet i referencials, revistes electròniques, portals temàtics, etc. propis de la institució, adquirits o de lliure accés a Internet.

Els Serveis virtuals: la Biblioteca Virtual ha desenvolupat tota una sèrie de serveis bibliogràfics i documentals enfocats a la comunitat virtual: estudiants, professors, personal de gestió o altres col·lectius relacionats amb la Universitat. Alguns d’aquests serveis Adoració Pérez.Directora de la Biblioteca Virtual

Universitat Oberta de Catalunya

La Biblioteca Virtual de la UOC és un nou model de biblioteca on, com qualsevol biblioteca universitària, el seu objectiu és proporcionar als estudiants, docents, investigadors i personal de gestió de la universitat l’accés a la informació necessària per a l’acompliment dels seus objectius bàsics:

aprenentatge, docència, recerca, formació continuada i gestió.

La particularitat del nou model iniciat per la Biblioteca de la UOC rau en el fet que es tracta d’una Biblioteca que ofereix els seus serveis, tant els tradicionals com els innovadors, de forma ininterrompuda les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. Des de qualsevol ordinador connectat al Campus Virtual, els membres de la comunitat universitària poden satisfer qualsevol necessitat d’informació i documentació: consultar catàlegs, consultar la col·lecció digital de la Biblioteca, bases de dades, revistes electròniques o una àmplia i acurada selecció de recursos d’Internet organitzada temàticament, o bé utilitzar serveis diversos: demanar documents en préstec, accedir a documents de qualsevol lloc del món, o fer ús d’una àmplia gamma de serveis de documentació personalitzats.

Elements bàsics de la Biblioteca Virtual

La Biblioteca Virtual per l’acompliment de la seva missió disposa d’una sèrie d’elements que fan possible la seva acció:

El Catàleg: un catàleg comercial tradicional que presenta unes característiques especials pel fet que ha calgut adaptar-lo a les necessitats d’uns usuaris virtuals. És una combinació de documents en suport físic i documents en suport digital. Per al tractament dels documents físics s’han desenvolupat una sèrie d’aplicacions que permeten demanar en línia els documents en préstec, reservar-los, consultar l’estat de les comandes pròpies o anul·lar-les. És possible també consultar els sumaris i resums electrònics dels documents físics i de les revistes, des de la notícia bibliogràfica com a informació addicional. Pel que fa als documents digitals, és possible, des del catàleg, accedir directament a aquests documents en els diferents formats i tipus que presentin. Aquest catàleg conté referències bibliogràfiques de :

· materials didàctics

· bibliografia recomanada de cadascun dels estudis

· bibliografia especialitzada de cada estudi

· bibliografia general (diccionaris, enciclopèdies, etc.)

· bibliografia especialitzada en educació a distància

· bibliografia especialitzada en societat de la informació

És important destacar que els documents físics disponibles al catàleg poden ser demanats des del propi Campus i l’usuari els rep allà a on ell indiqui (centres de suport, punts de suport, domicili habitual, lloc de treball, etc.) en un termini màxim de 48 hores.

La Col·lecció digital: la Biblioteca de la UOC ofereix a la comunitat l’accés a una àmplia col·lecció digital. La base de dades digital de la Biblioteca és accessible per mitjà d’un gestor de recursos d’informació, anomenat Dinaweb. El DinaWEB (Dinàmic WEB), és una base de dades desenvolupada per la

BIBLIOTEQUES/ARXIUS.COM

W W W

/BIBLIOTEQUES/ARXIUS.COM/www39

LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

http:// biblio.uoc.es

(2)

Actualment actius hi ha: comerç electrònic, dret i Internet, gestió del coneixement, informàtica i telecomunicacions, marketing electrònic, organitzacions virtuals, multimèdia, Web Based Training i psicologia a Internet.

· els serveis diaris dels sumaris de premsa econòmica i de publicacions oficials de les comunitats autònomes d’Espanya i de la Comunitat Europea.

· els Serveis a mida: la Biblioteca de la UOC participa de forma transversal amb tots els estaments que conformen la universitat col·laborant en el desenvolupament de projectes diversos. Seguint aquesta línia s’ha participat en la creació de materials didàctics, en la realització dels espais dels estudis, de les àrees, etc. O bé s’han desenvolupat serveis adaptats als diferents entorns de la UOC: Formació Continuada, Formació de Postgrau, Ensenyament Obert, Aula Activa, Club de la UOC, Graduat Multimèdia, Campus for Peace, etc.

Entre els darrers desenvolupaments de la Biblioteca Virtual destaquen la creació d’espais personalitzats de Biblioteca dins de l’Aula Virtual, al costat de cada assignatura (Prestatgeries Virtuals) i l’accés per mitjà de telefonia mòbil: WAP (Wireless Application Protocol). El WAP és un protocol o estàndard que permet als usuaris de la telefonia mòbil, accedir i interactuar amb la informació de forma fàcil i instantània en qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Aquest protocol permet la recepció d’informació i serveis d’Internet directament al telèfon mòbil o altres dispositius com PDAs o agendes electròniques.

En aquest moments és possible accedir al Catàleg de la Biblioteca de la UOC per mitjà del WAP i cercar per autor, títol i localització.

Juan Antonio Sastre,

Direcció General de Telecomunicacions i Modernització La Sociedad de la Información y del Conocimiento para todos

Entre el conjunto de factores estratégicos para el desarrollo regional las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que conforman el substrato tecnológico de la Sociedad de la Información y del Conocimiento son, sin duda, uno de los prioritarios. El uso de estas técnicas se hace indispensable en la articulación y estructuración del territorio y el desarrollo productivo y empresarial; en la modernización de los hábitos sociales y económicos; en la búsqueda de la competitividad de las empresas y del equilibrio de las diversas comarcas; como instrumento para acceder a recursos no disponibles localmente o para la implantación de unas estructuras sociales más participativas. Pero la participación de un individuo o de un colectivo en la Sociedad de la Información puede llegar a convertirse en un problema de inclusión o de cohesión en esta Sociedad.

En el contexto de la democratización de la Sociedad de la Información, preocupa la aparición de una “sociedad de dos velocidades” en la que una parte de la población tenga acceso a las nuevas tecnologías, las maneje con soltura y goce de sus beneficios, mientras que la parte menos favorecida carezca de las ventajas inherentes a la nueva sociedad.

La democratización de la Sociedad de la Información y la igualdad de acceso y de oportunidades en ésta de todos los ciudadanos de nuestra Comunidad, independientemente del lugar en que residan o trabajen, es asumida por el Gobierno Valenciano como una actividad esencial, por las implicaciones de orden económico, social, cultural y de vertebración del territorio, entre otros, que las TIC suponen.

El Proyecto DISEMINA constituye una iniciativa de la Generalitat Valenciana cuyo objetivo es la construcción de una plataforma tecnológica para promover són l’equivalent virtual dels serveis presencials, tot i

que el fet d’oferir-los virtualment els dóna un sèrie de valors afegits, ja que es poden transmetre en qualsevol moment, a qualsevol lloc i de forma personalitzada.

Aquest serveis els podem dividir en serveis generals i serveis personalitzats:

Serveis generals:

· Les bústies d’Informació i Documentació, que donen resposta ràpida a consultes concretes.

Hi ha un equip de professionals que respon a totes les peticions d'informació bibliogràfica.

· El Préstec de documents, les gestions del qual es fan totalment en línia.

· El Servei d’Obtenció de Documents que no estiguin disponibles a la Biblioteca Virtual, mitjançant el préstec de documents de biblioteques externes a la UOC o amb l’obtenció de reproduccions d’articles o part de documents que es fan arribar a l'usuari electrònicament.

· El Servei de Documentació, que proporciona serveis a mida de recolzament a les línies de recerca de la universitat

· La consulta de bases de dades en línia, tant generals com especialitzades. La majoria d’aquestes bases de dades són a text complet, i en el cas que no ho siguin es pot obtenir el document desitjat de forma ràpida per mitjà del Servei d’Obtenció de Documents (SOD).

· La formació d’usuaris: els usuaris de la Biblioteca de la UOC reben formació virtual, bé per mitjà del correu electrònic, bé en línia, tant de temes propis de la Biblioteca (consulta del catàleg, de les bases de dades, etc.) com d’altres temes d’interès, com Internet.

Serveis personalitzats:

La Biblioteca, en procés de renovació constant, està posant en marxa nous serveis per tal de que l’accés a la informació per part dels usuaris sigui més fàcil i personalitzada. En aquest punt cal destacar:

· la Distribució Electrònica de Sumaris de Revistes (DESU), una aplicació que permet a l’usuari rebre a la seva bústia personal de correu electrònic els sumaris digitalitzats de les revistes del seu interès que es reben a la Biblioteca, amb la possibilitat de demanar els articles que són tramesos en format electrònic.

· la Difusió Selectiva de la Informació (DSI): servei a mida i electrònic que facilita que els investigadors puguin estar al dia de les darreres novetats relacionades amb el seu camp de recerca. Actualment estan en funcionament una vintena de temes diferents, entre els que destaquen: hipertext i edició electrònica, comerç electrònic, biblioteques digitals, ensenyament a distància o aplicacions multimèdia en el desenvolupament de materials educatius.

· els Serveis de Notícies: servei d’informació que amb periodicitat diària o setmanal selecciona notícies o articles de publicacions especialitzades sobre temes específics d’interès per un usuari o grups d’usuaris.

PROYECTO DISEMINA

http://www.gva.es/disemina

/BIBLIOTEQUES/ARXIUS.COM/www40

(3)

/BIBLIOTEQUES/ARXIUS.COM/www41

e impulsar iniciativas encaminadas hacia el desarrollo y expansión de la sociedad de la información, facilitar su asimilación y reducir las barreras económicas, tecnológicas y de cualificación que pudieran existir entre las diversas zonas, ciudadanos o empresas de su territorio. Su ámbito de actuación prioritario es, en consecuencia, los municipios pertenecientes al sistema rural, es decir, los asentamientos de población donde la debilidad demográfica, la escasez de expectativas económicas, la ausencia de equipamientos fundamentales y la situación de aislamiento relativo con respecto al resto de sus conciudadanos son la tónica dominante.

DISEMINA es un proyecto de solidaridad territorial para favorecer también a los ciudadanos de los entornos más desfavorecidos una futura incorporación a la Sociedad de la Información y del Conocimiento y a Internet, paradigma de esta nueva Sociedad. En su concreción práctica, el Proyecto Disemina, incluido en el 2º Plan de Modernización de la Comunidad Valenciana (Moderniza.com) y desarrollado por la Dirección General de Telecomunicaciones y Modernización, pretende:

1. Crear una Red Pública de Núcleos de acceso a Internet en zonas rurales, municipios pequeños o barrios desfavorecidos. El uso de estos núcleos por los ciudadanos será libre y gratuito.

2. Realizar acciones de formación y capacitación del capital humano.

Con los siguientes objetivos:

1. Acelerar la adopción del uso de Internet en la totalidad del territorio y de la población valenciana.

2. Velar para que el proceso sea socialmente integrador, afirme la confianza de los ciudadanos en estas tecnologías y refuerce la cohesión social.

3. Realizar pruebas piloto que permitan analizar el impacto que las nuevas tecnologías producen en distintos ámbitos: formación, actividad económica, nuevas formas de trabajo, etc., así como verificar nuevas tecnologías y formas de acceso a la red.

4. Fomentar la presencia en Internet de las zonas y de los núcleos de población DISEMINA.

En esta primera fase del Proyecto, se prevé instalar un total de 210 núcleos en otros tantos municipios, alcanzando a una población total de 135.000 ciudadanos. La tipología del lugar donde se instala es variada, según las disponibilidades de locales de acceso público adecuados en cada municipio.

De manera aproximada, los núcleos se ubican en bibliotecas o agencias públicas de lectura (50%), Casas de Cultura o Centros Sociales multiusos (32%) o en dependencias del Ayuntamiento (18%).

En cuanto al equipamiento, cada Núcleo Disemina estará inicialmente constituido por:

- 3 ordenadores multimedia con kit de videoconferencia conexionados en red local.

- Conexión a Internet.

- Periféricos (impresora a color y escáner).

- Receptor de TV adecuado para red.

- Router de acceso a Internet.

Finalmente, DISEMINA proporciona los siguientes servicios:

1. Correo electrónico, con una cuenta de correo gratuita para los ciudadanos de las zonas DISEMINA que lo deseen.

2. Portal DISEMINA, con servicios de interés general y específico para los núcleos de población DISEMINA.

3. Servidor Web.

4. Cursos básicos de formación telemática para los usuarios DISEMINA.

5. Acceso a Internet gratuito para los usuarios DISEMINA. Página índice de la página web de Disemina. Apartado ocio y cultura de la misma. Cartel informativo Disemina.

1.

3.

2.

1.

2.

3.

(4)

les referències dels escriptors disponibles en la Xarxa. Quant a Moratín, un autor de qui no s’editen textos des de fa 176 anys, el portal ofereix ara la possibilitat de trobar les seus obres completes.

D’atra banda, i com projecte de futur immediat, la BVMC espera acabar el curs de 2002 amb 10.000 obres registrades de diversos autors, així com la utilització d’un nou suport tecnològic que oferisca al lector una major comoditat. Entre les pròximes obres digitalitzades destaquen autors com Emilia Pardo Bazán, Cadalso, Clarín, Góngora, Buero Vallejo, Quevedo, Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, entre altres.

La BVMC rep una mitjana de 168.649 consultes diàries que accedeixen a aproximadament 8.000 obres literàries, vídeos i gravacions sonores pertanyents a un voltant d’un millar d’autors en llengua castellana. Des de juny de 1999, la Biblioteca ha registrat 163 milions de consultes des dels cinc continents. La majoria de les visites provenen d’Espanya (el 33%), seguides de Mèxic, Argentina, Xile, Perú, Colòmbia, Estats Units i Brasil, seguits de França, Alemanya i Itàlia.

Quant a obres més consultades, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes ha rebut el màxim de visites, 85.500, seguida de la Gramática de la Lengua Castellana de la Real Academia de la Lengua, amb unes 37.000. Altres obres consultades diàriament són La Vida de Lazarillo de Tormes i La Vida es Sueño i la Ética de Aristóteles.

La Biblioteca de la Universidad Europea CEES ha puesto a disposición de todos sus usuarios un nuevo servicio, a través de Net Library: "Acceso a libros electrónicos". Inicialmente la colección está compuesta por 225 títulos multidisciplinares, y está previsto incrementar de forma significativa este número de títulos en los próximos meses. El acceso está integrado en el WebCat de la Biblioteca. Su consulta y préstamo remoto están disponibles 24 horas al día durante todo el año.

Universidad Europea CEES. www.uem.es

Desde la pasada semana se puede consultar en:

http://www.bcl.jcyl.es/CatColectivos/ una nueva versión actualizada, la cuarta, del Catálogo Colectivo de Castilla y León. Coordinado por la Biblioteca de Castilla y León, el CCCL se creó en 1999 e integró el Catálogo Colectivo de Fondo Local que estuvo disponible en la web de 1997 a 1999. También se puede acceder al CCCL a través de Z39.50 en la dirección siguiente:

Servidor: z3950.bcl.jcyl.es Puerto: 210 Base: AbsysCCCL. Contiene 936.000 títulos y 2.585.000 ejemplares.

La Biblioteca Hispánica de la Agencia española de Cooperación ha iniciado la puesta en línea de "SUMARIOS de REVISTAS" en su página web http://www.aeci.es/sirtexweb1.html. Para este sumario se han seleccionado algunas revistas a partir de criterios de actualidad (a partir de 2001) y la pertinencia para los lectores e investigadores de las Bibliotecas de la A.E.C.I.. El total de títulos en la Biblioteca Hispánica es de 11.660.

La Fundació Miguel Hernández crearà una web sobre el poeta: La Fundación Miguel Hernández impulsarà la creació d’una biblioteca virtual En la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes se

acaba de abrir un portal llamado la Biblioteca del Exilio (www.cervantesvirtual.com/portal/exilio/). Este portal temático cuenta ya con gran cantidad de recursos y contenidos sobre el exilio que se pueden consultar gratis en la red: diccionarios de exiliados, testimonios en vídeo y audio, fotografías, estudios e investigaciones del máximo rigor, etc. La directora de esta Biblioteca del Exilio es Teresa Férriz, quien ha investigado profunda e intensamente la literatura del exilio del 39.

El portal –que está abierto a la participación del público- ofrecerá además información relacionada con todo tipo de eventos y publicaciones que se realicen sobre esta temática: congresos, simposios, seminarios, conferencias, charlas, ciclos, exposiciones, publicaciones de libros, revistas, actas de congresos, monográficos, artículos de prensa.

Las aportaciones y consultas se pueden realizar a través de Yolanda Santamaría

Tfno.: 965909570

Email: yolanda.santamaria@cervantesvirtual.com

El portal La Biblioteca de Autor de Virtual BVMC reuneix per primera vegada les obres completes de Benito Pérez Galdós -l’autor més consultat a la BVMC, segons el director del projecte galdosià- i de Leonardo Fernández de Moratín, juntament amb estudis crítics d’especialistes, imatges, sons i totes

BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES

http://www.cervantesvirtual.com/portal/exilio/.

NOUS FONS EN LA BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES (BVMC)

http://www.cervantesvirtual.com/.

VISITES REGISTRADES I AUTORS MÉS CONSULTATS A LA BVMC

http://www.cervantesvirtual.com/portal/exilio/.

N o t i c i e s b r e u s

/BIBLIOTEQUES/ARXIUS.COM/www42

(5)

específica de referència sobre la vida i obra del poeta d’Orihuela. El projecte inclourà la localització, catalogació, ordenació , classificació i digitalització de la bibliografia hernandina.

Aprovat per part del Govern Espanyol el Proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.

El text es pot consultar en la web de la Secretaría del Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información amb documentació addicional: http://www.setsi.mcyt.es/. La llei regula els serveis prestats per Internet així como altres moltes activitats realitzades per les biblioteques.

El Archivo General de La Rioja ha creat at una pàgina web d’arxius municipals. www.larioja.org/archivosmunicipales, on podem trobar els fons municipals, els inventaris de diversos municipis de la Rioja i altra informació de la regió.

Llista d'encapçalaments de matèria en català (LEMAC) a la pàgina web de la Biblioteca de Catalunya (http://www.gencat.es/bc/) dins de:

Consulta als catàlegs. L'enllaç es pot trobar a la pantalla del Catàleg en línia, on apareix amb el logotip LEMAC, com també des de Serveis professionals: Servei de Normalització Bibliogràfica. Actualment, els registres d'autoritat de la LEMAC es poden consultar a través d'Internet, tant en forma de tesaurus com codificats en format MARC. Aquesta edició electrònica de 2002 incorpora tots els encapçalaments de matèria adaptats i revisats des de la publicació de la primera edició preliminar de 1988.

· CYBERMETRICS www.cindoc.csic.es/cybermetrics

· REVISTA GENERAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN www.eubd.ucm.es/publicaciones/rev/index.htm.

· BIBLIOTECOLOGIA. El Directori disposa en l’actualitat de més de 100 professionals d’Amèrica Llatina i Espanya. www bibliotecologia.cl

· PÀGINA MEXICANA SOBRE REVISTES ESPECIALITZADES, www.latindex.unam.mx, junt amb la col·laboració de diversos països disposa d’un servidor ubicat a Mèxic que ofereix una pàgina web amb informació sobre revistes espanyoles especialitzades en biblioteques:

www.rep.net.pe/rcp/bibliotecas/biblios/frame

· REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA:

www.cindoc.csic.es/webpublic/revista.htm.

· NOV A SEU WEB DE LA UNIVERSITAT DE VIC (CATALUNYA) www.uvic.es/fchtd/biblioteconomia.html. Hi podeu trobar informació relativa a la Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació en les duess modalitats, presencial i semi presencial (aquesta, única a Espanya), i altres qüestions d’interés de l’àmbit professional. c-e: infodoc@vic.es

· Nou site enllaç d’ANABAD:

www.anabad.org/noticias/viewnews

· DIRECCIÓN DE ACCESO A LAS PÁGINAS WEB DE CONOCIDOS SITIOS DE LA RED TAL Y COMO ERAN HACE ALGUNOS AÑOS. De esta forma se puede ver la evolución de las interfaces de los mismos.

Dirección de interés para los que trabajan en la Usabilidad y Arquitectura de la Información, www.archive.org

· EL CATÀLEG COL·LECTIU DE CATALUNYA (CCC) D I S P O S A D ’ U N A N O V A A D R E Ç A : www.gencat.es/ccc

Actualment el CCC compta amb la participació dels catàlegs de la Biblioteca de Catalunya, el Departament de Cultura, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat i el Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya. El CCC ofereix 1,3 milions de títols en línia i 3 milions de documents.

Biblioteca de Catalunya: www.gencat.es/bc c-e: bustia@bcn.es

· INTERESSANT ADREÇA SOBRE LLIBRES RARS I EXHAURITS: Des de la pàgina principal del portal www.documentate.com

Trobareu la secció bibliografies, on hi ha llibreries virtuals, algunes d’elles permeten localitzar i adquirir llibres rars o exhaurits.

Altres adreces:

www.iberlibro.com/alfa.html, base de dades sobre llibres rars i exhaurits.

Pàgina Web de la Asociación de Libreros de Viejo

“Libris” www.libris.conectia.es, relació de llibreries de vell per Comunitats Autònomes i un catàleg de recerca.

En el panorama internacional www.abebooks.com una base de dades molt completa que inclou llibres exhaurits, bastants d’ells en espanyol.

· BIBLIOS: disponible en:

www.bibliotecas.rcp.net.pe/biblios/

REVISTA ELECTRÓNICA DE BIBLIOTECOLOGÍA, ARCHIVOLOGÍA Y MUSEOLOGÍA

Número 10: edició especial sobre el recent Seminario Virtual para Archivos, Bibliotecas y Museos, celebrat a Perú en desembre de 2001.

· PÀGINA INTERESSANT I ÚTIL SOBRE CONSULTES DE L’AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS. S’hi poden plantejar dubtes sobre dades personals i de privacitat.

www.agenciaprotecciondatos.org/consulfre.htm.

· DIRECCIÓ GENERAL DEL LLIBRE, ARXIUS I BIBLIOTEQUES. www.cult.gva.es/dglab/

Nova subsecció de recursos de catalogació i tècnic a la secció de biblioteques i actualitzacions en totes les seues seccions (bibliogràfiques, beques i subvencions, normes internacionals, recursos d’interés,...)

/BIBLIOTEQUES/ARXIUS.COM/www43

ADRECES D iNTEReS:

PUBLiCACiONS ELECTRoNiQUES i DiRECTORIS PROFESSiONALS

Referencias

Documento similar

Y tendiendo ellos la vista vieron cuanto en el mundo había y dieron las gracias al Criador diciendo: Repetidas gracias os damos porque nos habéis criado hombres, nos

í El diccionari de les dades, la informació que identifica cada variable, a més de poder consultar-la a la pestanya de vista de variables, es pot consultar en qualsevol moment

Fuente de emisión secundaria que afecta a la estación: Combustión en sector residencial y comercial Distancia a la primera vía de tráfico: 3 metros (15 m de ancho)..

Esta U.D.A. de Podología nace con la voluntad de dar respuesta a la necesidad de contribuir a la integración de conocimiento, actitudes y habilidades en la formación de

De la Salud de la Universidad de Málaga y comienza el primer curso de Grado en Podología, el cual ofrece una formación generalista y profesionalizadora que contempla

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de

Aquest material, accessible des de qualsevol ordinador connectat a Internet, és una base de dades de problemes que els alumnes poden utilitzar per a treballar el temes explicats

d) que haya «identidad de órgano» (con identidad de Sala y Sección); e) que haya alteridad, es decir, que las sentencias aportadas sean de persona distinta a la recurrente, e) que