• No se han encontrado resultados

1. Adjudicació de la concessió demanial per a la instal lació, manteniment i explotació d estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1. Adjudicació de la concessió demanial per a la instal lació, manteniment i explotació d estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics"

Copied!
7
0
0

Texto completo

(1)

ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió Caràcter: extraordinari

Data: 9 de novembre de 2020 Horari: de 19:30 a les 19:45

Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra Assistents

Ramon Costa i Guinó, Alcalde Joan Ruiz Solé, Regidor Maria Serra Llaugi, Regidora Antoni Cruz Diaz, Regidor

Gerard Bajona Masanes, Regidor

Mª Dolors Blancafort, Vilanova, Regidora Montse Torra Baraldès, secretària Excusen la seva presència Miquel Pacheco Pallas, regidor Ordre del dia:

1. Adjudicació de la concessió demanial per a la instal·lació, manteniment i explotació d’estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics

2. Ratificació resolució d’Alcaldia aprovant els plecs de clàusules técnico- facultatives particulars per la Contractació de l’aprofitament de fusta

3. Donar compte de la resolució d’Alcaldia delegant funcions

4. Aprovació definitiva del projecte “xarxa d’abastament del nucli de la Pedra”

5. Aprovació expedient de contractació “xarxa d’abastament del nucli de la Pedra”

6. Adjudicació de la contractació de l’obra “Millora de l’eficiència energètica i de la instal·lació elèctrica de l’enllumenat públic de la Coma i la Pedra”

1. Adjudicació de la concessió demanial per a la instal·lació, manteniment i explotació d’estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics

Vist que mitjançant acord del Ple de data 8 de juliol de 2020 es va aprovar l’inici de l’expedient i el plec de condicions administratives per la concessió demanial per a la instal·lació, manteniment i explotació d’estacions de recàrrega de vehicles elèctrics al municipi de la Coma i la Pedra.

(2)

Vist que la mesa de contractació reunida en data 25 de setembre de 2020 va proposar l’adjudicació de la concessió a IBERDROLA CLIENTES, SA, per ser l’oferta econòmicament més avantatjosa d’acord amb els criteris del PCAP, prèvia aportació de la documentació requerida als plecs.

Atès que IBERDROLA CLIENTES, SA, ha aportat la documentació exigida als plecs de clàusules.

Per això, el ple de la corporació adopta per unanimitat els següents ACORDS:

Primer.- ADJUDICAR A IBERDROLA CLIENTES, SA, la concessió demanial per a la instal·lació, manteniment i explotació d’estacions de recarrega de vehicles al municipi per un termini de DEU (10) ANYS prorrogables a criteri de l’ajuntament per períodes anuals fins un màxim de CINC anys més, amb estricta subjecció als plecs de clàusules i l’oferta presentada per l’empresa segons el següent detall:

a) Número d’estacions de recàrrega addicionals: Tres (3) b) El cànon fixat és del DEU PER CENT (10%) de la facturació.

Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i als altres licitadors, amb indicació que dins el termini de quinze dies a comptar des de la notificació d’aquest acord es procedirà a la formalització de la concessió en document administratiu.

Tercer.- Publicar l’acord d’adjudicació i la formalització de la concessió al perfil del contractant.

Quart.- Facultar a l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per a la signatura del document de concessió i altres documents per a l’execució d’aquests acords.

2.- Ratificació resolució d’Alcaldia aprovant els plecs de clàusules técnico- facultatives particulars per la Contractació de l’aprofitament de fusta

Es transcriu la resolució d’alcaldia de data 26 d’octubre de 2020

“Atès que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha redactat els Plecs de condicions tecnico-facultatives particulars per regular l’execució d’aprofitaments de fusta a les forests gestionades pel departament d’agricultura, Ramaderia, Pesca i alimentació, inclòs al pla d’aprofitaments per al 2020

HE RESOLT:

1r. Aprovar els Plecs de condicions tècnico-facultatices particulars per regular l’execució dels aprofitaments de la fusta a la forest Coll de Port, redactats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

(3)

2n. Comunicar aquest acord al departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 3r.- Donar compte al proper ple que se celebri, per tal de ratificat la present resolució”

El ple per unanimitat ratifica dita resolució per unanimitat

3.- Donar compte de la resolució d’Alcaldia delegant funcions Es dona compte del Decret d’Alcaldia de data 9 d’octubre de 2020

“Ramon Costa Guinó, alcalde president de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de 1986, i amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia en la gestió,

Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol en la qual es delegaven les funcions al regidor Miquel Pacheco Pallas

HE RESOLT:

1r. Realitzar la delegació de les festes a favor del regidor Miguel Pacheco Pallas, conjuntament amb els regidors Joan Ruiz Solé, Mª Dolors Blancafort Vilanova, Gerard Bajona Masanes

2n.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, sens perjudici que entri en vigor el dia següent al de la seva signatura.”

4.- Aprovació definitiva del projecte “xarxa d’abastament del nucli de la Pedra”

A la vista dels antecedents que consten a l’expedient

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'Informe de Secretaria i de conformitat amb lo establert en l'article 21.1 o) Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

El pla acorda, per unanimitat:

Primer.- Estimar l’al·legació amb registre d’entrada 2020/917 pels motius expressats en l’informe tècnic de data 30 d’octubre de 2020, del qual es remetrà còpia als interessats juntament amb la notificació del present acord, i en conseqüència introduir en el projecte les modificacions indicades.

Segon.- Aprovar definitivament el projecte d’obres de “xarxa d’abastament del nucli de la Pedra”

(4)

Tercer.- Que es dugui a terme el replanteig del projecte d’obres de conformitat amb l’article 236 de la LCSP.

5.- Aprovació expedient de contractació “xarxa d’abastament del nucli de la Pedra”

En relació a l’expedient relatiu a la contractació per procediment obert simplificat de la xarxa d’abastament d’aigua al nucli urbà de la Pedra

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Tipus de contracte: Obres

Objecte del contracte: xarxa d’abastament d’aigua al nucli urbà de la Pedra

Procediment de contractació: obert simplificat Tipus de Tramitació: ordinària Codi CPV: 5232150-8

Valor estimat del contracte: 86.273,16€

Pressuposto base de licitació IVA exclòs:82.383,86€ IVA%:17.300,61€

Pressuposto base de licitació IVA inclòs: 99.684,47€

Durada de l'execució:3 mesos Durada màxima: 3 mesos

A la vista de les característiques i de l’import del contracte s’opta per l’adjudicació mitjançant procediment obert simplificat.

Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de secretaria i en conformitat amb l’establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UR, de 26 de febrer de 2014,

El Ple acorda , per unanimitat:

PRIMER. Aixecar reparament tenint en compte que s’ha resolt i aprovat definitivament el projecte i es farà l’acta de replanteig de forma immediata

SEGON. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat per l’obra xarxa d’abastament d’aigua al nucli urbà de la Pedra, convocant la seva licitació.

(5)

TERCER. Aprovar la despesa corresponent:

Exercici Aplicació pressupostària Import

2020 161/63300 99.684,47 IVA inclòs

QUART. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.

CINQUÈ. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

SISÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques.

SETÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil de contractant:

— Ramon Costa Guinó, Alcalde, que actuarà com a President de la mesa.

— Montse Torra Baraldès, Vocal(secretària-Interventora), que actuarà com a Secretari de la Mesa .

— Ramon Subirana Jové

— Marta Calvés Canudas, Vocal

6.- Adjudicació de la contractació de l’obra “Millora de l’eficiència energètica i de la instal·lació elèctrica de l’enllumenat públic de la Coma i la Pedra”

A la vista dels següents antecedents : Expedient Procediment

065/2020-53 Aprovació projecte d’obres

A la vista de l'expedient de contractació tramitat

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Tipus de contracte: obres

Objecte del contracte: Millora de l’eficiència energètica i de la instal·lació elèctrica de l’enllumenat públic de la Coma i la Pedra

(6)

Procediment de contractació: obert simplificat Tipus de Tramitació: ordinària Codi CPV: 45317000-2

Valor estimat del contracte: 38.411,95

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 37466,14 IVA%: 21 Pressupost base de licitació IVA inclòs: 45.334,03

Durada de l'execució: 9 setmanes

Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de secretaria, i de conformitat amb allò que s’ha fixat a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/ 24/UE, de 26 de febrer de 2014

El Ple acorda per unanimitat:

PRIMER. Adjudicar el contracte d’obres de Millora de l’eficiència energètica i de la instal·lació elèctrica de l’enllumenat públic de la Coma i la Pedra en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques a:

HRR-Bioenergy Technology Systems SL per import de 30.000

SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat seleccionades les ofertes presentades pels citats adjudicataris amb preferència a les presentades pels restants licitadors les ofertes dels quals van ser admeses, les següents:

— EL preu.

TERCER. Disposar la despesa corresponent d'acord amb l'informe de fiscalització que s'emeti per la Intervenció.

QUART. Adonar de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les anotacions comptables que procedeixin.

CINQUÈ. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.

SISÈ. Designar com a responsable del contracte a l’Alcalde.

SETÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

VUITÈ. Notificar a HRR Bioenergy Technology Systems, SL, adjudicatari del contracte, el present acord i citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc el 13 de novembre a les 10:00 hores.

(7)

NOVÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

DÈCIM. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

I no havent-hi altres punts l’Alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària aquesta acta.

La Secretària Vist i plau

L’alcalde

Ramon Costa i Guinó

Referencias

Documento similar

95 Los derechos de la personalidad siempre han estado en la mesa de debate, por la naturaleza de éstos. A este respecto se dice que “el hecho de ser catalogados como bienes de

Introduïda correctament la informació en RECOLLIBRES per part del centre docent, respecte al lliurament dels llibres de text o material curricular del

Autoritzar i registrar la instal—lació i l'obertura de salons recreatius i de joc com a establiments autoritzats per a l’explotació i instal—lació de màquines recreatives

Prèviament al lliurament dels Premis, la Fundació Catalunya Europa informarà dels guanyadors o guanyadores als centres educatius i als/les participants, en el cas de la

MUSEU INTERACTIU DEL POBLE GITANO Elaborat pel grup de 5é del CEIP La Coma.. ✔ Inauguració: Dilluns 8 d’abril, a les 16:00 A

El Fòrum de la Nova Ruralitat reivindica les experiències vitals i professionals de persones que viuen al rural per- què així ho han decidit, testimonis que posen en evidència

Acceptar la transversalitat de la igualtat entre les persones, aplicant-la en totes les polítiques, nivells, programes i accions de la Institució, per tal de contribuir a l'efectiva

En cas de necessitar-ho, hauran de crear diferents plantilles que permetan la introducció de totes les sessions: plantilla de cursos curriculars en seu principal, plantilla de