• No se han encontrado resultados

Generalitat de Catalunya Departament d Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Direcció General dels Agents Rurals Àrea General

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Generalitat de Catalunya Departament d Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Direcció General dels Agents Rurals Àrea General"

Copied!
8
0
0

Texto completo

(1)

Generalitat de Catalunya

Departament d’ Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Direcció General dels Agents Rurals

Àrea General

Instrucció 4/2020 sobre les mesures de caràcter operatiu, organitzatiu, preventiu i de protecció adreçades al personal del cos d’agents rurals, amb motiu del SARS-CoV-2.

Antecedents

L’entrada en vigor de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020 i l’activació en fase d’emergència 1 del Pla d’actuació PROCICAT, per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb risc potencial alt, atès que el Cos d’Agents Rurals consta com a personal de grup d’ordre en el Pla PROCICAT i, específicament, en aquest pla sectorial com a servei imprescindible per al funcionament de la societat, per tal de minimitzar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2, i segons el Pla de Contingència departamental previst a la Instrucció 3/2020, d’11 de març, sobre mesures preventives arran del SARS-CoV-2 que determina el CAR com a servei bàsic i estratègic, des de la DGAR, conjuntament amb l’assessorament del Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL), s’han establert mesures específiques a adoptar en el col·lectiu d’agents rurals, atès els llocs de treball compartits i l’ús de vehicles per als desplaçaments.

Marc normatiu

 Llei 17/2003 del cos d’agents rurals.

 Decret 266/2007 pel qual s’aprova el Reglament del cos d’agents rurals.

 Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

 Pla territorial de protecció civil de Catalunya PROCICAT.

 Pla d’actuació PROCICAT, per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb risc potencial alt.

 Resolució EMO/2113/2015, sobre les condicions de treball del Cos d’Agents Rurals de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al període 2015-2019.

 Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

 Pla de Contingència del DARP amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

(2)

Generalitat de Catalunya

Departament d’ Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Direcció General dels Agents Rurals

Àrea General

Mesures Preventives

A NIVELL OPERATIU:

 Tenint en compte les limitacions a la llibertat de circulació de les persones establertes en l’article 7 del Reial Decret 463/2020, en el supòsit de localitzar persones o vehicles estacionats o circulant pel medi natural, es procedirà a la seva identificació d’acord amb l’article 5.2 de l’esmentat cos legal i s’aixecarà acta per presumpta infracció de l’article 7 de la repetida normativa, la qual es lliurarà al Cos de Mossos d’Esquadra.

 Al efectes de registre de les actuacions portades a terme com a conseqüencia del control de limitacions establertes per la declaració de l’estat d’alerta s’han creat dos nous codis d’actuació específics:

CODI 7833 POE Inspecció de limitació de circulació de persones en el medi natural per estat d’alarma

CODI 7349 POE Denúncia de limitació de circulació de persones en el medi natural per estat d’alarma

 De totes les inspeccions s’aixecarà Acta A701 d’inspecció de limitació de la circulació de les persones en el medi natural per estat d’alarma que s’annexa a aquest instrucció i disponible a la intranet del CAR.

 Les actes que s’aixequin per incompliments a les limitacions a la lliure circulació establertes pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 s’hauran de lliurar a la ABP de Mossos d’Esquadra per la tramitació, si s’escau, del corresponent expedient sancionador.

 Pel que fa a les autoritzacions per focs d’esbarjo no s’autoritzaran i se suspendran les autoritzacions concedides de les següents tipologies:

TIPUS D’ACTIVITAT DEFINICIÓ

CÀMPINGS, barbacoes clients Activitat econòmica que permet la utilització de barbacoes mòbils metàl·liques per ús individual dels campistes en els recintes dels càmpings fent servir de combustible exclusivament carbonet

vegetal i/o fogonets de gas.

CARBONET VEGETAL Focs realitzats en barbacoes i/o bidons metàl·lics mòbils o barbacoes fixes destinats a la cocció d’aliments exclusivament

(3)

Generalitat de Catalunya

Departament d’ Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Direcció General dels Agents Rurals

Àrea General

CASTELL DE FOCS Activitats amb productes pirotècnics de classes II, III o IV que s'eleven per damunt dels 3 m, organitzades pels ajuntaments i/o col·lectius.

CORREFOCS Cercavila realitzat per part de colles de diables en zona urbana.

No es pot enlairar els artefactes més de 3 m. a menys de 25 m.

de zona forestal.

DEMOSTRACIÓ Conjunt d’activitats 8amb finalitat divulgativa, cultural o formativa en què s’inclou el foc.

FALLES Activitats de caràcter tradicional realitzades a les comarques

dels Pallars i Alta Ribagorça per la nit de St. Joan o la de St.

Pere que consisteixen en el transport de material llenyós encès des de la muntanya fins arribar als pobles, organitzades pel propi ajuntament i/o associacions.

FOC D'ESBARJO Focs realitzats a terra o en barbacoes utilitzant com a

combustible llenya i brancatge, amb finalitat de lleure o festiva.

FOGONET DE GAS Activitat que es dedica a la cocció d'aliments amb cremador de gas amb garanties de no bolcar.

FOGUERES TRADICIONALS Fogueres realitzades en revetlles populars i festes tradicionals organitzades per ajuntaments i/o col·lectius.

PIROTÈCNIA PETARDS Activitats que es realitzen amb materials pirotècnics estàtics verticals que poden arribar a una alçada màxima de 3 m. a més de 25 m. de zona forestall.

RITUS RELIGIOSOS Activitats realitzades amb foc relacionades amb cultes religiosos.

SIMULACRE Activitats formatives organitzades per institucions públiques i/o privades amb ús de foc real.

FLAMA DEL CANIGÓ/ TORXES Activitats realitzades amb torxes o llums de tempesta en el marc de festes i tradicions per col·lectius privats i/o públics, que transporten una flama protegida.

 Pel que fa a les autoritzacions de cremes relacionades amb les activitats agrícoles i forestals continuaran vigents les que ja disposin d’autorització. Pel que fa a les noves sol·licituds d’aquesta tipologia no es tramitaran, atès el tancament de les oficines d’atenció directa al públic de les diferents Administracions que atenen aquestes demandes, i mentre no s’habiliti un sistema telemàtic per a la seva tramitació. En qualsevol cas, seran suspeses en nivell 1 del Pla Alfa :

TIPUS D’ACTIVITAT DEFINICIÓ

Carbonera tradicional Activitats realitzades per produir carbó vegetal.

Crema de restes vegetals i brancatge agrícola i Forestal

Activitats destinades a l'eliminació de material vegetal i/o brancatge agrícola i forestal. No es pot

simultaniejar amb altres feines.

Cremador agrícola

Estructura fixa coberta amb xarxa metàl·lica i tancada a tres vents instal·lada en zona rural on s’eliminen mitjançant foc les restes vegetals d’origen agrícola.

Crema de marges agrícoles

Activitat destinada a l’eliminació de la vegetació d’un marge en terreny agrícola, sense continuïtat amb la trama forestal.

(4)

Generalitat de Catalunya

Departament d’ Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Direcció General dels Agents Rurals

Àrea General

 La resta d’activitats continuaran vigents les que ja disposin d’autorització.

Pel que fa a les noves sol·licituds d’aquesta tipologia no es tramitaran, atès el tancament de les oficines comarcals i l’atenció al públic de les entitats locals, i mentre no s’habiliti un sistema telemàtic per a la seva tramitació.

 Pel que fa a l’activitat cinegètica i de pesca continental està suspesa en totes les seves modalitats.

A NIVELL ORGANITZATIU:

 Limitació de serveis a les incidències, atenció al 112, vigilància d’espais naturals, serveis planificats que no puguin ajornar-se i aquells que no suposin contacte amb terceres persones amb el vist-i-plau del cap d’àrea regional, prioritzant també la vigilància del compliment de les limitacions establertes amb l’entrada en vigor de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020. La resta de serveis que puguin ser ajornats, s’anul·laran i es programaran en funció de l’evolució de les mesures preventives establertes en cada moment previ vist-i-plau de l’Inspector en cap.

 En qualsevol cas, es procurarà restar el mínim temps possible a l’àrea bàsica per evitar al màxim qualsevol risc de contagi, de manera que, en cas de no tenir incidències o serveis planificats inajornables, es procedirà a fer la preceptiva vigilància de prevenció d’incendis forestals i d’espais naturals per assegurar el compliment de la normativa sobre l’estat d’alarma.

 Tal i com preveu el punt 2.1 de l’esmentada Instrucció 3/2020, en cas d’empleats públics que tinguin persones a càrrec podran habilitar-se mecanismes de flexibilitat horària sense subjecció a la normativa vigent en matèria de jornada i horaris. En el cas concret del col·lectiu d’agents, i atès el caràcter recuperable d’aquestes mesures, es prioritzarà que s’organitzin canvis de torn per tal d’afectar el mínim possible la prestació del servei ordinari.

A NIVELL DE PROTECCIÓ PERSONAL:

Espais de treball: Àrea Bàsica

 Neteja dels llocs de treball (taules, teclats, pantalles, emissores portàtils, etc.). En cada canvi d’usuari del lloc o finalització de la jornada, cal fer la neteja amb alcohol que s’aplicarà amb paper d’un

(5)

Generalitat de Catalunya

Departament d’ Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Direcció General dels Agents Rurals

Àrea General

sol ús. Aquesta neteja, sempre l’ha d’efectuar el treballador que acaba el torn de treball.

 Les taules han d’estar lliures de papers i objectes en finalitzar el seu ús (política de taula neta).

 En cas d’estar prestant servei dos efectius de la mateixa patrulla, compartint ordinador, es recomana que només un d’ells en faci ús durant la jornada laboral. En cas necessari i, sempre després d’acabar el torn, caldrà fer la neteja segons les indicacions anteriors.

 Cada torn de treball establert per a portar a terme l’aturada per dinar abans de tornar al treball cal fer la neteja amb alcohol que s’aplicarà amb paper d’un sol ús a tot l’office, taula, aigüera, aixetes ...

 S’ha d’evitar la compartició de menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres objectes sense netejar-los degudament.

 Cal extremar l’ordre a la zona de vestidors. A cada finalització del torn de treball cal fer neteja dels lavabos, aixetes i les manetes de portes i taquilles amb alcohol o producte de neteja similar.

 Garantir la ventilació adequada dels espais de treball.

 El personal del servei de neteja durà a terme les seves funcions d’acord amb les pautes establertes indicades en la Instrucció 1/2020 del Departament. La Direcció de Serveis del DARP ha pres mesures per a reforçar la neteja de les Àrees Bàsiques.

Espais de treball: vehicle

 En cada canvi d’usuari del lloc o canvi del torn de treball, cal fer la neteja de les parts de contacte en els vehicles (volant, canvi de marxes, manetes, etc.) amb alcohol, que s’ha d’aplicar amb paper d’un sol ús.

 El nombre màxim d’agents per vehicle es limita a dos. Els agents del mateix torn que quedin desaparellats restaran a la base en tasques d’oficina o tasques que d’acord amb els procediments i instruccions vigents es puguin portar a terme en solitari .

(6)

Generalitat de Catalunya

Departament d’ Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Direcció General dels Agents Rurals

Àrea General

A NIVELL DE PROTECCIÓ ENTRE PERSONES (agents rurals i ciutadania):

Horaris dels diferents quadrants

 Per tal d’evitar possibles contagis del virus o confinaments que puguin afectar a tota la dotació d’agents d’una àrea bàsica i així garantir la continuïtat de la prestació del servei, mentre estigui activat el Pla d’actuació PROCICAT, per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb risc potencial alt, s’evitarà la coincidència en servei presencial d’agents amb diferents quadrants de treball.

 A tal efecte, els dies que treballen dos dels tres quadrants de treball establerts, un d’ells iniciarà el servei a les 9 hores i finalitzarà a les 17 hores i l’altre iniciarà a les 10 hores i finalitzarà a les 18 hores. El cap de setmana l’horari serà de 9 -18 h

 L’hora de dinar del primer grup serà les 13 hores i les del segon torn a les 14.30.

Setmana Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1 9 - 17 h 9 - 17 h D 10 - 18h 10 – 18 h D D

2 D 10 - 18h 10 - 18h D 9 – 17 h 9 – 18 h 9 – 18 h

3 10 -18h D 9 -17 h 9 -17 h D D D

(*A mode d’exemple )

Comandaments

 Els caps d’Àrea Bàsica, per la seva rellevància per a la continuïtat de la normal prestació del servei amb la presa de decisions operatives, faran horari presencial de 9 a 12 hores amb la finalitat de donar les indicacions oportunes, planificació de serveis, tramitació de documents i signatura. A partir de les 12 hores fins a la finalització del servei, si no hi ha situacions de treball que ho requereixi i prèvia autorització del cap de regió quedaran en situació de disponibilitat localitzable.

 Amb la finalitat de gestionar correctament les incidències esdevingudes, un cap d’àrea bàsica per regió dins del seu quadrant i horari de treball ordinari farà les funcions de comandament d’incidències en contacte permanent amb el control de comunicacions, preferiblement de forma presencial al mateix centre o telefònicament.

(7)

Generalitat de Catalunya

Departament d’ Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Direcció General dels Agents Rurals

Àrea General

 Els caps de regió es mantindran en situació de treball normal vetllant pel compliment del previst a aquesta instrucció.

Durant la jornada laboral cal seguir les pautes establertes pel Departament de Salut.

 Mantenir, en tot moment, la distància entre persones d’1-2 metres.

 En el cas del treball en binomi i compartint el vehicle per anar a fer un servei, cada agent ha de desenvolupar una sola tasca: un la conducció i l’altra l’emissora.

 Les converses entre els agents s’efectuaran frontalment (cal evitar el gir i mirar la cara del company).

 Cal fer sovint el rentat de mans amb aigua i sabó, en cas de no disposar-ne, usar solució hidroalcohòliques/antisèptics de mans.

 Utilitzar mocadors d’un sol ús i tapar-se adequadament la boca i nas en tossir o esternudar.

 En cas necessari, el personal del CAR disposa de mascaretes FFP2 i guants de nitril i disposa d’aplicador desinfectant en cada vehicle.

Serà a criteri dels propis agents el seu ús.

Es recorda que:

 Tal i com s’estableix en el PROCICAT, el confinament és una mesura de protecció de les persones, que consisteix en què la població romangui, preferentment al seu domicili, si es considera segur, i amb l’acompliment de normes apropiades de seguretat adaptades a les circumstàncies o bé adoptant mesures específiques que els són trameses en el moment oportú.

 L’accés als espais confinats no implica una possible exposició, atès que el personal afectat està confinat (a nivell hospitalari o domiciliari) i la resta de la població es considera no afectat.

 Cal intentar no crear alarma social entre la població i donar imatge de tranquil·litat. atès que estem parlant, en principi, que el contacte amb la ciutadania és personal sà.

Properament us informarem de l’adopció de qualsevol canvi en l’organització del treball i demanem la màxima col·laboració

(8)

Generalitat de Catalunya

Departament d’ Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Direcció General dels Agents Rurals

Àrea General

Vigència

La present instrucció entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació.

L’Inspector en Cap del Cos d’ Agents Rurals

Josep Antoni Mur i Allué Santa Perpètua de Mogoda

Josep Antoni Mur Allue - DNI 39335749E (SIG)

Signat digitalment per Josep Antoni Mur Allue - DNI 39335749E (SIG) Data: 2020.03.16 20:07:35 +01'00'

Referencias

Documento similar

En cas de necessitar-ho, hauran de crear diferents plantilles que permetan la introducció de totes les sessions: plantilla de cursos curriculars en seu principal, plantilla de

Para la ayuda sectorial establecida en Sección 4ª del Capítulo II del Título IV del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los

videncias , y reconvenidos, para que pidiesen en la forma acostumbrada y prevenida, no obstante de que sus pasos para el logro no son de ordinario gravo- sos , pues como compañeros

- Es poden acollir els escorxadors que no sacrifiquen més de 40 UGM/setmana amb un màxim de 2.000 UGM/any (6.153 conills/setmana). El RD no especifica que els petits escorxadors no

Para ello, en la primera parte se cons- truyen indicadores que incorporan las variables específicas de calidad e inocuidad, así como también algunas de los otros temas

L a convivencia democrática es preocupante hoy en día para la situación social y política del Perú, en razón de ello, esta problemática se investigó en el contexto escolar

Organitzat per l’Associació d’Editors del País Valencià, ha comptat amb el patrocini de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Generalitat Valenciana i

Reial Decret d’11 de febrer de 1889, pel qual es prorroga el termini de Entrada en vigor del Codi Civil.. GACETA