19 SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

14  Download (0)

Full text

(1)

19

SOCIETAT DEL

CONEIXEMENT

(2)
(3)

Cap. 19 — Societat del coneixement. Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona 2016

Societat del coneixement Índex de taules

Pàg.

1. Tecnologies de la Informació i Comunicació TIC a les llars

1.1. Equipament TIC a les llars que tenen almenys un membre entre 16 i 74 anys a Barcelona, Catalunya i Espanya. 2015 _____________________________________

1.2. Ús de les TIC a les llars que tenen almenys un membre entre 16 i 74 anys a

Barcelona. 2011-2015 __________________________________________________

1.3. Internet a les llars que tenen almenys un membre entre 16 i 74 anys a Barcelona, Catalunya i Espanya. 2011-2015 __________________________________________

1.4. Equipament TIC a les llars de persones entre 18 i 74 anys per districtes. 2015 ______

1.5. Utilització de les TIC durant els darrers 30 dies a les llars de persones entre 18 i 74 anys per districtes. 2015 ________________________________________________

1.6. Despesa mitjana anual en comunicacions a Barcelona, Catalunya i Espanya.

2011-2015 ___________________________________________________________

2. Empreses i treballadors del sector dels serveis d'informació i comunicacions

2.1. Empreses i establiments dels serveis d'informació i comunicacions a Barcelona, Catalunya i Espanya. 2015 ______________________________________________

2.2. Treballadors dels serveis d'informació i comunicacions a Barcelona, Catalunya i

Catalunya. 2015 _______________________________________________________

3. Propietat industrial

3.1. Sol·licituds de patents, marques, models i altres invencions a Barcelona, província Barcelona, Catalunya i Espanya. 2015 _____________________________________

3.2. Marques comercials, noms comercials i models d'utilitat vigents a província

Barcelona, Catalunya i Espanya. 2015 _____________________________________

3.3. Sol·licituds de patents presentades o participades per universitats públiques.

2013-2015 ___________________________________________________________

4. Cablejat dels operadors de telecomunicacions i punts Wifi de la ciutat

4.1. Longitud d'obra realitzada pels operadors de telecomunicacions per districtes.

2011-2015 ___________________________________________________________

4.2. Longitud d'estesa de tubs porta fibra òptica per l'interior del clavegueram per districtes.

2011-2015 ___________________________________________________________

4.3. Punts de connexió del Servei Barcelona Wifi per districtes. 2011-2015 _____________

5. Recerca i innovació a Catalunya

5.1. Despesa interna en R+D+i sobre PIB. 2010-2014 _____________________________

5.2. Empreses innovadores. 2010-2014 ________________________________________

5.3. Exportacions i importacions per contingut tecnològic (R+D). 2011-2015 ____________

6. Investigació universitària a Barcelona

6.1. Estudiants de doctorat adaptats a l'espai europeu d'educació superior (EEES) i tesis llegides. Cursos 2012-2015 ______________________________________________

6.2. Origen dels recursos a les universitats catalanes per institucions finançadores.

Cursos 2012-2015 _____________________________________________________

6.3. Origen dels recursos a les universitats catalanes per sectors. Cursos 2011-2015 ____

Cap. 19 — Societat del coneixement. Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona 2016

Societat del coneixement Índex de taules

Pàg.

1. Tecnologies de la Informació i Comunicació TIC a les llars

1.1. Equipament TIC a les llars que tenen almenys un membre entre 16 i 74 anys a Barcelona, Catalunya i Espanya. 2015 _____________________________________

1.2. Ús de les TIC a les llars que tenen almenys un membre entre 16 i 74 anys a

Barcelona. 2011-2015 __________________________________________________

1.3. Internet a les llars que tenen almenys un membre entre 16 i 74 anys a Barcelona, Catalunya i Espanya. 2011-2015 __________________________________________

1.4. Equipament TIC a les llars de persones entre 18 i 74 anys per districtes. 2015 ______

1.5. Utilització de les TIC durant els darrers 30 dies a les llars de persones entre 18 i 74 anys per districtes. 2015 ________________________________________________

1.6. Despesa mitjana anual en comunicacions a Barcelona, Catalunya i Espanya.

2011-2015 ___________________________________________________________

2. Empreses i treballadors del sector dels serveis d'informació i comunicacions

2.1. Empreses i establiments dels serveis d'informació i comunicacions a Barcelona, Catalunya i Espanya. 2015 ______________________________________________

2.2. Treballadors dels serveis d'informació i comunicacions a Barcelona, Catalunya i

Catalunya. 2015 _______________________________________________________

3. Propietat industrial

3.1. Sol·licituds de patents, marques, models i altres invencions a Barcelona, província Barcelona, Catalunya i Espanya. 2015 _____________________________________

3.2. Marques comercials, noms comercials i models d'utilitat vigents a província

Barcelona, Catalunya i Espanya. 2015 _____________________________________

3.3. Sol·licituds de patents presentades o participades per universitats públiques.

2013-2015 ___________________________________________________________

4. Cablejat dels operadors de telecomunicacions i punts Wifi de la ciutat

4.1. Longitud d'obra realitzada pels operadors de telecomunicacions per districtes.

2011-2015 ___________________________________________________________

4.2. Longitud d'estesa de tubs porta fibra òptica per l'interior del clavegueram per districtes.

2011-2015 ___________________________________________________________

4.3. Punts de connexió del Servei Barcelona Wifi per districtes. 2011-2015 _____________

5. Recerca i innovació a Catalunya

5.1. Despesa interna en R+D+i sobre PIB. 2010-2014 _____________________________

5.2. Empreses innovadores. 2010-2014 ________________________________________

5.3. Exportacions i importacions per contingut tecnològic (R+D). 2011-2015 ____________

6. Investigació universitària a Barcelona

6.1. Estudiants de doctorat adaptats a l'espai europeu d'educació superior (EEES) i tesis llegides. Cursos 2012-2015 ______________________________________________

6.2. Origen dels recursos a les universitats catalanes per institucions finançadores.

Cursos 2012-2015 _____________________________________________________

6.3. Origen dels recursos a les universitats catalanes per sectors. Cursos 2011-2015 ____

Cap. 19 — Societat del coneixement. Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona 2016

Societat del coneixement Índex de taules

Pàg.

1. Tecnologies de la Informació i Comunicació TIC a les llars

1.1. Equipament TIC a les llars que tenen almenys un membre entre 16 i 74 anys a Barcelona, Catalunya i Espanya. 2015 __________________________________ 509 1.2. Ús de les TIC a les llars que tenen almenys un membre entre 16 i 74 anys a

Barcelona. 2011-2015 _______________________________________________ 509 1.3. Internet a les llars que tenen almenys un membre entre 16 i 74 anys a Barcelona,

Catalunya i Espanya. 2011-2015 _______________________________________ 510 1.4. Equipament TIC a les llars de persones entre 18 i 74 anys per districtes. 2015 ___ 510 1.5. Utilització de les TIC durant els darrers 30 dies a les llars de persones entre 18 i 74

anys per districtes. 2015 _____________________________________________ 511 1.6. Despesa mitjana anual en comunicacions a Barcelona, Catalunya i Espanya.

2011-2015 ________________________________________________________ 511 2. Empreses i treballadors del sector dels serveis d'informació i comunicacions

2.1. Empreses i establiments dels serveis d'informació i comunicacions a Barcelona, Catalunya i Espanya. 2015 ___________________________________________ 512 2.2. Treballadors dels serveis d'informació i comunicacions a Barcelona, Catalunya i

Catalunya. 2015 ____________________________________________________ 512 3. Propietat industrial

3.1. Sol·licituds de patents, marques, models i altres invencions a Barcelona, província Barcelona, Catalunya i Espanya. 2015 __________________________________ 513 3.2. Marques comercials, noms comercials i models d'utilitat vigents a província

Barcelona, Catalunya i Espanya. 2015 __________________________________ 513 3.3. Sol·licituds de patents presentades o participades per universitats públiques.

2013-2015 ________________________________________________________ 514 4. Cablejat dels operadors de telecomunicacions i punts Wifi de la ciutat

4.1. Longitud d'obra realitzada pels operadors de telecomunicacions per districtes.

2011-2015 ________________________________________________________ 514 4.2. Longitud d'estesa de tubs porta fibra òptica per l'interior del clavegueram per districtes.

2011-2015 ________________________________________________________ 515 4.3. Punts de connexió del Servei Barcelona Wifi per districtes. 2011-2015 __________ 515 5. Recerca i innovació a Catalunya

5.1. Despesa interna en R+D+i sobre PIB. 2010-2014 __________________________ 516 5.2. Empreses innovadores. 2010-2014 _____________________________________ 516 5.3. Exportacions i importacions per contingut tecnològic (R+D). 2011-2015 _________ 517 6. Investigació universitària a Barcelona

6.1. Estudiants de doctorat adaptats a l'espai europeu d'educació superior (EEES) i tesis llegides. Cursos 2012-2015 ___________________________________________ 517 6.2. Origen dels recursos a les universitats catalanes per institucions finançadores.

Cursos 2012-2015 __________________________________________________ 518 6.3. Origen dels recursos a les univ sectors. Cursos 2011-2015 __________________ 518

(4)

508 5

Notes aclaridores

Enquesta d'equipament i ús de tecnologies de la informació i comunicació de les llars (TIC) de l'NE L' Enquesta TIC llars és una investigació tipus panel dirigida a les persones de més de 15 anys o més residents en llars familiars. L'objectiu de l'enquesta és conèixer l'equipament TIC (televisió, telefonia i equipament informàtic, entre altres) de les llars i l'ús que la població realitza de l'ordinador, Internet i comerç electrònic. Té una periodicitat anual i les entrevistes es realitzen en el segon trimestre de l'any per telèfon i mitjançant entrevista personal.

Per al municipi de Barcelona, la mostra ha estat de 428 llars. Les dades del municipi de Barcelona s'han treballat a partir d'una explotació pròpia dels fitxers de microdades que l'INE posa a disposició a la seva pàgina web.

Cal advertir que aquesta mostra no està dissenyada per a ser representativa a nivell municipal i per tant els resultats i possibles conclusions que se'n derivin han de ser interpretats amb molta cura a causa de la falta de representativitat de la mostra a nivell municipal. Pensem, això no obstant, que la manca d'operacions estadístiques representatives a nivell municipal i donada la importància de les variables que d'aquesta enquesta es deriven val la pena donar a conèixer els principals resultats, assumint el possible error originat per la falta de representativitat de l'enquesta per al municipi de Barcelona.

Enquesta de Serveis Municipals (ESM) del Departament d’Estudis d’Opinió

L'enquesta de Serveis Municipals entrevista cada any 6000 barcelonins amb l'objectiu de conèixer la seva opinió sobre la ciutat i sobre la gestió municipal.

L'àmbit territorial són els 10 districtes i també els barris. Les persones entrevistades tenen 18 o més anys.

Enquesta de pressupostos familiars base 2006 (EPF) de l'INE

L'Enquesta de pressupostos familiars base 2006 (EPF) és una estadística per mostreig a les llars que realitza l'INE amb periodicitat anual.

L'Idescat porta a terme anualment una explotació de l'Enquesta de pressupostos familiars base 2006 que amplia els resultats en l'àmbit de Catalunya. A petició del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona l'Idescat realitza una explotació específica pel municipi. Cal tenir present que l'EPF no ha estat dissenyada per a ser representativa a escala municipal i per tant els resultats i possibles conclusions que se'n derivin per al municipi de Barcelona poden tenir un marge d'error més gran.

Directori Central d'Empreses (DIRCE) de l'INE

El DIRCE reuneix en un sistema d'informació únic, a totes les empreses espanyoles i als seus establiments ubicats en el territori nacional. El responsable d'aquesta informació és l'INE i a petició del Departament d'Estadística de l'Ajuntament ha realitzat per a Barcelona una explotació específica per al municipi. Cal advertir i així ho fa constar l'INE del caràcter no oficial d'aquestes dades a més de la menor fiabilitat de les dades per àmbits territorials inferiors al provincial.

Estadístiques dels treballadors de l'INSS

La informació procedeix de l'explotació estadística, realitzada per l'INSS, del fitxer d'afiliació dels treballadors als diferents règims de la Seguretat Social, la gestió del qual correspon a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Les dades han estat facilitades pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Estadístiques de Propietat Industrial

La informació d'aquest apartat prové de la web de l'Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria,Turismo y Comercio.

Recerca i Innovació a Catalunya

Les dades de l'apartat de Recerca i Innovació parteixen de l'Enquesta de Recerca i Desenvolupament, i de l'Enquesta d'Innovació Tecnològica, ambdues de lNE, i difoses per l'IDESCAT

Les taules presentades s'han obtingut de la web del Departament d'Economia i Coneixement.

(5)

Cap. 19 — Societat del coneixement. Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona 2016

1. Tecnologies de la Informació i Comunicació TIC a les llars

1.1. Equipament TIC a les llars que tenen almenys un membre entre 16 i 74 anys a Barcelona, Catalunya i Espanya. 2015

Barcelona Catalunya Espanya

Llars que tenen almenys 1 membre entre 16 i 74 anys 539.228 2.561.420 16.058.328 Percentatges s/ llars (%)

Ordinador 88,3 79,4 75,9

Televisor 97,4 98,0 99,2

Telèfon fix 89,3 82,8 78,4

Telèfon mòbil 97,7 96,2 96,7

Ràdio 72,6 71,4 73,4

Cadena musical 59,0 53,2 52,8

MP3 / MP4 43,5 42,4 42,7

Vídeo 32,2 28,8 32,7

DVD o similar 71,0 64,0 64,1

Lector de e-books 30,4 20,2 22,4

Accés internet 90,6 80,7 78,7

Nota: Aquesta enquesta no ha estat dissenyada per a ser representativa a nivell municipal; els resultats per a Barcelona poden tenir un marge d'error més gran.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Enquesta d'equipament i ús de tecnologies de la informació i comunicació de les llars. INE. Microdades.

1. Tecnologies de la Informació i Comunicació TIC a les llars

1.2. Ús de les TIC a les llars que tenen almenys un membre entre 16 i 74 anys a Barcelona. 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015

Població de 16 a 74 anys 1.136.824 1.131.846 1.140.725 1.146.312 1.162.797

% utilització telèfon mòbil 96,0 96,4 96,9 95,7 97,4

% utilització ordinador 86,5 87,5 86,0 88,7 89,4

% utilització ordinador darrers 3 mesos 83,5 84,1 79,9 83,5 84,5

% utilització internet 84,1 84,6 84,6 85,3 89,0

% utilització internet darrers 3 mesos 82,1 82,8 79,3 82,2 88,2

% utilització freqüent (almenys 1 cop setmana) 75,1 76,5 74,3 80,1 87,0

Nota: Aquesta enquesta no ha estat dissenyada per a ser representativa a nivell municipal; els resultats per a Barcelona poden tenir un marge d'error més gran.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Enquesta d'equipament i ús de tecnologies de la informació i comunicació de les llars. INE. Microdades.

(6)

8 510

1. Tecnologies de la Informació i Comunicació TIC a les llars

1.3. Internet a les llars que tenen almenys un membre entre 16 i 74 anys a Barcelona, Catalunya i Espanya. 2011-2015

Barcelona Catalunya Espanya

% d'habitatges amb internet

2011 75,7 71,0 63,9

2012 75,0 71,5 67,9

2013 78,1 72,1 69,8

2014 85,3 77,6 74,4

2015 90,6 80,7 78,7

% forma de connexió de les llars amb internet

ADSL 57,2 65,8 57,9

Cable o fibra òptica 42,4 25,3 27,7

Altres banda ampla (satèl·lit, wifi públic) 9,2 12,7 7,0

Mòbil banda ampla 77,9 78,0 76,4

Mòbil banda ampla via mòdem/USB 7,9 9,3 6,6

Mòdem/RDSI 0,5 0,4 1,0

Connexió mòbil banda estreta 0,0 0,4 1,1

Nota: Aquesta enquesta no ha estat dissenyada per a ser representativa a nivell municipal; els resultats per a Barcelona poden tenir un marge d'error més gran.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Enquesta d'equipament i ús de tecnologies de la informació i comunicació de les llars. INE. Microdades.

1. Tecnologies de la Informació i Comunicació TIC a les llars

1.4. Equipament TIC a les llars entre 18 i 74 anys per districtes. 2015

1.Ciutat 2. 3.Sants- 4. Les 5.Sarrià- 7.Horta- 8.Nou 9.Sant 10.Sant BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts St. Gervasi 6.Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí

% línia de telèfon fix a casa 84,7 64,5 87,0 81,6 88,1 88,3 86,4 88,0 81,8 88,2 87,0

% ordinador (sobretaula, portatil, tauleta) 86,7 79,2 91,2 84,9 89,9 91,9 91,1 85,4 79,8 84,3 87,0

% connexió internet (1) 90,3 85,2 94,1 88,3 93,3 95,0 91,2 88,2 86,0 88,6 91,1

(1) es considera en qualsevol dispositiu, fixe o mòbil Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Enquesta de Serveis Municipals 2015. Departament d'Estudis d'Opinió. Ajuntament de Barcelona. (Base: llars).

(7)

Cap. 19 — Societat del coneixement. Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona 2016

1. Tecnologies de la Informació i Comunicació TIC a les llars

1.5. Utilització de les TIC durant els darrers 30 dies a les llars de persones entre 18 i 74 anys per districtes. 2015

1.Ciutat 2. 3.Sants- 4. Les 5.Sarrià- 7.Horta- 8.Nou 9.Sant 10.Sant BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts St. Gervasi 6.Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí

% internet 87,4 83,8 93,6 83,4 92,0 95,0 90,7 85,0 79,0 84,6 87,0

% correu electrònic 81,8 75,7 89,0 76,1 88,5 92,9 88,6 80,0 70,8 77,4 80,1

motiu

personal 97,0 95,8 96,8 98,0 92,7 97,4 97,2 96,7 97,9 96,7 97,9

professional 54,3 56,2 57,9 58,6 56,7 54,6 53,9 51,9 40,2 56,1 54,1

per estudis 19,5 23,4 21,0 20,8 20,7 21,4 18,3 18,7 16,3 15,8 18,6

% xarxa social 60,5 66,7 63,4 61,3 61,5 62,5 61,2 60,8 51,9 54,2 61,6

motiu

personal 97,3 97,8 96,8 98,7 94,9 94,5 97,8 95,8 100,0 97,2 98,2

professional 30,7 33,1 40,7 30,3 34,1 42,4 30,1 26,4 15,3 27,7 23,9

per estudis 10,2 8,7 11,6 11,7 13,0 13,8 9,1 10,4 9,0 6,2 8,3

xarxes >4%

Facebook 54,0 61,7 55,7 54,0 54,5 53,7 55,7 50,8 49,9 49,2 55,7

Twitter 16,2 12,4 20,0 15,9 18,7 19,6 18,3 15,8 9,9 12,5 16,8

Instagram 14,1 11,5 20,3 11,3 13,2 20,9 17,1 14,0 7,8 11,1 11,7

Linkedin 8,7 8,2 12,9 8,7 11,0 15,2 7,3 6,2 3,2 7,0 6,6

% telèfon mòbil 98,4 97,7 99,5 99,4 98,6 98,9 97,9 98,4 97,8 97,8 97,5

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Enquesta de Serveis Municipals 2015. Departament d'Estudis d'Opinió. Ajuntament de Barcelona. (Base: persones).

1. Tecnologies de la Informació i Comunicació TIC a les llars

1.6. Despesa mitjana anual en comunicacions a Barcelona, Catalunya i Espanya. 2011-2015

Per llar (€/any) Per persona (€/any)

Barcelona Catalunya Espanya Barcelona Catalunya Espanya

2011 911 919 912 408 361 345

2012 899 893 862 402 354 337

2013 889 861 823 398 344 325

2014 870 863 793 386 347 316

2015 844 849 792 376 342 317

% s/total despesa llars 2,7 2,8 2,9 2,7 2,8 2,9

Nota: L'EPF no ha estat dissenyada per a ser representativa a nivell municipal, per tant els resultats de Barcelona poden tenir un marge d'error més gran.

Les dades d'aquesta sèrie s'han revisat fent servir les poblacions del Cens del 2011 i no són comparables amb els anys anteriors.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Encuesta de presupuestos familiares Base 2006. INE. Per a Barcelona i Catalunya, dades facilitades per l'IDESCAT.

(8)

10 512

2. Empreses i treballadors del sector dels serveis d’informació i comunicacions

2.1. Empreses i establiments dels serveis d’informació i comunicacions a Barcelona, Catalunya i Espanya. 2015

Pes de Barcelona s/

Divisió (2 dígits CCAE 2009) Barcelona Catalunya Espanya Catalunya Espanya

Empreses sector TIC 5.032 10.812 48.189 46,5 10,4

58. Edició 1.147 2.209 10.669 51,9 10,8

59. Activ. Cinematografia, vídeo i televisió; so i ed. musical 980 1.520 7.174 64,5 13,7

60. Activ. emissió i programació ràdio i televisió 97 251 1.924 38,6 5,0

61. Telecomunicacions 335 766 5.394 43,7 6,2

62. Serveis de tecnologies de la informació 3.281 7.314 28.531 44,9 11,5

63. Serveis d'informació 339 961 5.166 35,3 6,6

Establiments sector TIC 7.105 14.187 65.423 50,1 10,9

58. Edició 1.355 2.481 11.948 54,6 11,3

59. Activ. Cinematografia, vídeo i televisió; so i ed. musical 1.086 1.684 8.051 64,5 13,5 60. Activ. emissió i programació ràdio i televisió 104 286 2.343 36,4 4,4

61. Telecomunicacions 387 841 6.055 46,0 6,4

62. Serveis de tecnologies de la informació 3.811 7.907 31.596 48,2 12,1

63. Serveis d'informació 362 988 5.430 36,6 6,7

Nota: Les dades d'empreses i establiments provenen del DIRCE. Dades referides a 1 de gener 2015.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: DIRCE. INE. Elaboració pròpia.

2. Empreses i treballadors del sector dels serveis d’informació i comunicacions

2.2. Treballadors dels serveis d’informació i comunicacions a Barcelona, Catalunya i Espanya. 2015

Pes de Barcelona s/

Divisió (2 dígits CCAE 2009) Barcelona Catalunya Espanya Catalunya Espanya

TOTAL TREBALLADORS TIC 57.092 92.493 456.613 61,7 12,5

58. Edició 8.649 13.027 54.956 66,4 15,7

59. Activ. cinematografia, vídeo i televisió; so i ed. musical 3.237 5.816 33.466 55,7 9,7 60. Activ. emissió i programació ràdio i televisió 862 4.521 22.946 19,1 3,8

61. Telecomunicacions 6.568 10.343 83.230 63,5 7,9

62. Serveis de tecnologies de la informació 33.638 52.098 232.973 64,6 14,4

63. Serveis d'informació 4.138 6.688 29.042 61,9 14,2

Treballadors TIC règim general 51.895 78.605 398.567 66,0 13,0

58. Edició 7.794 10.783 46.134 72,3 16,9

59. Activ. cinematografia, vídeo i televisió; so i ed. musical 2.363 4.066 26.074 58,1 9,1 60. Activ. emissió i programació ràdio i televisió 798 4.349 21.912 18,3 3,6

61. Telecomunicacions 6.304 9.316 77.547 67,7 8,1

62. Serveis de tecnologies de la informació 31.102 45.220 205.752 68,8 15,1

63. Serveis d'informació 3.534 4.871 21.148 72,6 16,7

Treballadors TIC règim autònoms 5.197 13.888 58.046 37,4 9,0

58. Edició 855 2.244 8.822 38,1 9,7

59. Activ. cinematografia, vídeo i televisió; so i ed. musical 874 1.750 7.392 49,9 11,8

60. Activ. emissió i programació ràdio i televisió 64 172 1.034 37,2 6,2

61. Telecomunicacions 264 1.027 5.683 25,7 4,6

62. Serveis de tecnologies de la informació 2.536 6.878 27.221 36,9 9,3

63. Serveis d'informació 604 1.817 7.894 33,2 7,7

Nota: Les dades de treballadors provenen del fitxer de l'INSS. Dades referides al mes de desembre 2015.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: INSS. Departament d'empresa i ocupació. Generalitat de Catalunya.

Web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

(9)

Cap. 19 — Societat del coneixement. Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona 2016

3. Propietat industrial

3.1. Sol·licituds de patents, marques, models i altres a Barcelona, província Barcelona, Catalunya i

Espanya. 2015

Província

Sol·licituds publicades (de residents) Barcelona Barcelona Catalunya Espanya

Patents nacionals de residents 109 379 464 2.882

Models d'utilitat 161 377 459 2.328

Disseny industrial 85 196 239 1.927

Marques residents 3.743 7.345 8.814 50.715

Noms comercials 356 827 1.032 7.475

Nota: es tracta de sol·licituds publicades l'any de referència que poden haver estat presentades en anys anteriors ja que tenen un termini de 18 mesos entre la presentació de la sol·licitud i la seva publicació.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: "Estadísticas 2015". Unidad de Apoyo Dirección General. Bases de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

3. Propietat industrial

3.2. Marques comercials, noms comercials i models d’utilitat vigents a província Barcelona, Catalunya i

Espanya. 2015

Província

Propietat industrial vigent Barcelona Catalunya Espanya

Marques comercials vigents 135.932 159.214 787.807

Noms comercials vigents 10.205 12.437 76.389

Disseny industrial nacional vigent 17.129 22.159 162.109

Models d'utilitat vigents, via nacional, per sectors tècnics 2.959 3.619 14.430

Enginyeria elèctrica 305 331 1.338

Instruments 288 342 1.415

Química 139 171 728

Enginyeria mecànica 1.057 1.351 5.236

Altres 1.170 1.424 5.713

Nota: es tracta de sol·licituds publicades l'any de referència que poden haver estat presentades en anys anteriors ja que tenen un termini de 18 mesos entre la presentació de la sol·licitud i la seva publicació.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Bases de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

(10)

12 514

3. Propietat industrial

3.3. Sol·licituds de patents presentades o participades per universitats públiques. 2013-2015

Patents universitàries 2013 2014 2015

PATENTS VIA PCT (1)

TOTAL 237 210 209

Universitats de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya 32 11 11

Universitat de Barcelona 1 2 2

Universitat Autònoma de Barcelona 2 1 3

Universitat Pompeu Fabra 1 0 0

Resta universitats catalanes públiques 4 6 7

Resta Espanya 197 190 186

PATENTS NACIONALS (2)

TOTAL 594 605 563

Universitats de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya 28 34 22

Universitat de Barcelona 7 8 7

Universitat Autònoma de Barcelona 19 6 6

Universitat Pompeu Fabra 0 1 2

Resta universitats catalanes públiques 13 9 9

Resta Espanya 527 547 517

(1) Es tracta del primer titular de les sol·licituds. Falta per comptabilitzar les patents presentades directament a l'OMPI.

(2) Comptabilitza tots els sol·licitants que comparteixen titularitat per a una mateixa patent.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Base de dades de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

4. Cablejat dels operadors de telecomunicacions i punts Wifi de la ciutat

4.1. Longitud d'obra realitzada pels operadors de telecomunicacions per districtes. 2011-2015

CTTI-

Generalitat Adamo

Cable Colt Xarxa oberta Auna / BT Telecom

Districtes TOTAL Runner Tecnology Catalunya Jazztel ONO Orange Vodafone Espanya Iberia

2011 4.419 6 467 - 340 1.223 240 1.149 - -

2012 2.050 94 444 - 21 424 300 329 369 -

2013 2.892 59 322 332 813 734 451 120 - -

2014 5.066 34 285 1.428 1.096 1.094 958 173 4 5

2015 2.469,8 134,0 389,0 74,0 204,2 985,0 377,1 273,5 23,0 10,0

1. Ciutat Vella 153,5 3,0 54,0 28,5 7,0 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Eixample 1.240,7 113,0 192,0 24,0 145,7 369,0 350,5 36,5 0,0 10,0

3. Sants-Montjuïc 177,0 0,0 22,0 6,0 13,0 122,0 12,0 2,0 0,0 0,0

4. Les Corts 107,5 18,0 0,0 15,5 4,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Sarrià-Sant Gervasi 260,6 0,0 41,0 0,0 23,0 89,5 14,6 92,5 0,0 0,0

6. Gràcia 124,0 0,0 66,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 23,0 0,0

7. Horta-Guinardó 109,0 0,0 2,0 0,0 0,0 56,5 0,0 50,5 0,0 0,0

8. Nou Barris 95,5 0,0 0,0 0,0 4,0 86,0 0,0 5,5 0,0 0,0

9. Sant Andreu 65,0 0,0 12,0 0,0 0,0 33,0 0,0 20,0 0,0 0,0

10. Sant Martí 137,0 0,0 0,0 0,0 7,5 63,0 0,0 66,5 0,0 0,0

Nota: la longitud es dóna en metres lineals.

L'operador Desarrollo del Cable realitza 998 ml d'obra l'any 2011, 69 ml l'any 2012, i 61 ml l'any 2013.

A l'abril 2015, els operadors Ono i Vodafone es van fusionar formant l'operador Vadofone-Ono, acumulant els 1.258,5 ml de les dues operadores.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: ACEFAT, AIE (Agrupació d'Interès Econòmic).

(11)

Cap. 19 — Societat del coneixement. Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona 2016

4. Cablejat dels operadors de telecomunicacions i punts Wifi de la ciutat

4.2. Longitud d'estesa de tubs porta fibra òptica per l'interior del clavegueram per districtes. 2011-2015

Cable Ajuntament Ufinet Hospital

Districtes TOTAL Jazztel Orange Colt Vodafone BT Ono Runner de Barcelona Level3 Citynet Telecom Clínic 2011 554.509 111.995 127.544 96.043 47.549 25.723 10.911 75.188 53.196 2.694 269 2.832 565 2012 555.119 111.995 127.558 95.873 47.491 25.525 10.911 75.350 54.326 2.694 - 2.832 565 2013 556.080 112.833 127.252 96.075 47.491 25.268 10.911 75.364 54.794 2.694 - 2.832 565 2014 557.078 113.845 127.145 96.075 47.416 25.268 10.911 75.364 54.963 2.694 - 2.832 565 2015 557.980 113.845 126.954 96.178 47.416 25.268 10.911 72.975 58.342 2.694 - 2.832 565 1. Ciutat Vella 34.942 5.162 10.378 6.434 966 2.098 617 5.756 2.767 0 - 766 0 2. Eixample 156.690 34.123 45.836 27.600 10.282 8.741 360 13.491 13.314 2.378 - 0 565 3. Sants-Montjuïc 101.398 13.464 17.752 19.613 8.697 6.320 2.322 13.766 19.148 316 - 0 0 4. Les Corts 68.429 20.374 12.833 11.688 5.560 3.605 2.802 4.566 4.935 0 - 2.066 0 5. Sarrià-Sant Gervasi 84.035 22.110 20.047 18.059 4.999 3.052 802 10.321 4.646 0 - 0 0

6. Gràcia 28.531 4.734 5.919 2.728 4.153 215 399 4.937 5.447 0 - 0 0

7. Horta-Guinardó 22.501 2.807 4.914 0 5.265 0 801 5.035 3.678 0 - 0 0

8. Nou Barris 5.707 222 269 0 0 0 63 3.809 1.345 0 - 0 0

9. Sant Andreu 20.383 6.891 1.005 1.841 2.616 1.238 1.404 4.150 1.238 0 - 0 0

10. Sant Martí 35.365 3.959 8.001 8.216 4.879 0 1.342 7.143 1.825 0 - 0 0

Nota: en la present edició 2016 Alcatel ha passat a ser Level3 i Desarrollo del Cable ha passat a ser Ufinet Telecom.

Nota: la longitud es dóna en metres lineals.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.

4. Cablejat dels operadors de telecomunicacions i punts Wifi de la ciutat

4.3. Punts de connexió del Servei Barcelona Wifi per districtes. 2011-2015

1.Ciutat 2. 3.Sants- 4. Les 5.Sarrià- 7.Horta- 8.Nou 9.Sant 10.Sant BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts St. Gervasi 6.Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí

2011 431 70 55 43 27 24 35 38 37 29 73

2012 442 62 110 42 23 23 27 29 30 24 72

2013 461 70 111 41 23 23 28 30 32 25 78

2014 748 56 259 57 29 73 56 57 31 24 106

2015 860 74 297 93 37 73 51 61 29 31 114

Barcelona Outdoor 593 35 258 65 24 57 31 28 3 10 82

Biblioteques 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Centres cívics 68 4 10 8 2 4 4 12 6 7 11

Centres esportius municipals 30 1 5 2 1 2 5 3 2 3 6

Centres 3a edat 46 3 6 4 2 1 4 5 8 6 7

Interiors d'illa i parcs amb horari

d'accés restringit 35 3 5 7 4 5 4 6 1 0

Centres de barri 20 0 0 2 0 1 0 5 5 1 6

Espais de Barcelona 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0

Centres de cultura 15 6 1 2 1 0 1 0 2 1 1

(12)

14 516

5. Recerca i innovació a Catalunya

5.1. Despesa interna en R+D+i sobre PIB. 2010-2014

Despesa interna (milers €) Despesa / PIB (%)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Despesa en R+D 3.227.217 3.103.713 2.991.009 2.960.612 2.937.731 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 Administració Pública 638.228 625.173 614.316 596.591 591.281 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Ensenyament superior 755.541 736.763 694.638 681.289 666.337 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 Empreses i IPSAL 1.833.449 1.741.777 1.682.055 1.682.732 1.680.112 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 Despesa en innovació 3.642.187 3.407.529 3.311.976 3.095.168 3.118.847 1,9 - - - - Nota: per facilitar la comparabilitat d'aquest indicador es fan servir les dades de PIB de la Comptabilitat Regional d'Espanya de l'INE (anys 2009-2011 base 2008 i any 2012 en endavant base 2010).

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Idescat, a partir de les dades de l'Estadística sobre activitats R+D de l'INE.

5. Recerca i innovació a Catalunya

5.2. Empreses innovadores. 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

Empreses amb activitats innovadores 5.334 4.305 3.951 3.396 3.631

Empreses amb despesa en (1)

R+D interna 1.969 1.834 1.875 1.812 1.813

R+D externa 1.106 1.020 878 781 687

Adquisició de maquinària i equip 2.770 1.973 1.580 1.305 1.491

Adquisició d'altres coneixements externs 121 116 120 108 167

Formació 2.164 1.711 1.544 882 1.326

Comercialització 1.251 1.001 839 723 735

Disseny, altres preparatius per la producció i/o distribució 463 418 495 408 337 Empreses amb innovacions tecnològiques en els darrers tres anys 6.918 5.434 4.415 4.057 4.307

% sobre el total d'empreses 21,0 17,1 14,4 14,4 15,8

Empreses segons tipus d'innovació (1)

de producte 3.382 2.842 2.255 2.302 2.336

de procés 5.718 4.238 3.432 2.985 3.238

de producte i procés 2.181 1.647 1.272 1.231 1.267

Empreses EIN 7.441 6.062 5.158 4.703 4.925

% EIN sobre el total d'empreses 22,6 19,1 16,9 16,7 18,0

Empreses EIN que han cooperat en innovació 1.378 1.389 1.322 1.112 1.266

Empreses EIN que demanen patents 485 614 456 439 367

(1) Classificació a partir de multiresposta.

Les empreses EIN són les empreses amb innovacions tecnològiques el període més aquelles que tenen innovacions tecnològiques en curs o no exitoses en el mateix període.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'innovació tecnològica de l'INE.

(13)

Cap. 19 — Societat del coneixement. Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona 2016

5. Recerca i innovació a Catalunya

5.3. Exportacions i importacions per contingut tecnològic (R+D). 2011-2015

TOTAL % Exportacions % Importacions % Saldo

2011 127.162,4 54.989,2 72.173,2 -17.184,0

2012 129.204,6 58.880,7 70.323,9 -11.443,2

2013 126.841,1 58.981,3 67.859,8 -8.878,5

2014 133.222,4 60.313,7 72.908,7 -12.595,0

2015 140.710,3 100,0 63.860,0 100,0 76.850,3 100,0 -12.990,3

Productes industrials 128.769,9 91,5 60.425,4 94,6 68.344,5 88,9 -7.919,1

nivell tecnològic alt 14.607,1 10,4 6.167,6 9,7 8.439,5 11,0 -2.271,9

nivell tecnològic mitjà alt 62.138,0 44,2 29.977,1 46,9 32.160,9 41,8 -2.183,8 nivell tecnològic mitjà baix 18.047,8 12,8 8.095,7 12,7 9.952,1 12,9 -1.856,4 nivell tecnològic baix 33.977,0 24,1 16.185,0 25,3 17.792,0 23,2 -1.607,0

Resta productes 11.940,4 8,5 3.434,6 5,4 8.505,8 11,1 -5.071,2

Nota: xifres en milions d'euros.

S'ha revisat la sèrie seguint la classificació catalana d'activitats econòmiques del 2009 (CCAE-2009). Les dades 2015 són provisionals.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Agencia Estatal de Administración Tributaria. Departament de Duanes i Impostos Especials.

6. Investigació universitària a Barcelona

6.1. Programes de doctorat, estudiants i titulats de suficiència investigadora. Cursos 2012-2015

Estudiants matriculats

en doctorats Tesis

Universitats de Catalunya adaptats a l’EEES llegides

CURS 2011-2012 11.826 1.912

CURS 2012-2013 13.502 2.153

CURS 2013-2014 15.062 2.245

CURS 2014-2015 15.430 2.375

Universitats de Barcelona 12.898 2.008

Universitat de Barcelona 5.186 739

Autònoma de Barcelona 4.084 734

Politècnica de Catalunya 2.061 335

Pompeu Fabra 1.255 178

Ramon Llull - -

Oberta de Catalunya 196 15

Internacional de Catalunya - -

Abat Oliba CEU 116 7

Resta universitats 2.532 367

Per al Curs 2011-2012 la matrícula EEES total no inclou la UAO, i les tesis llegides totals no inclouen la URL.

Per al Curs 2012-2013 la matrícula EEES total no inclou la URL ni la UOC, i les tesis llegides totals no inclouen la URL.

Per al Curs 2013-2014 falta la informació de la Universitat Ramon Llull.

Per al curs 2014-2015 no disposem de dades de la Universitat Ramon Llull ni de la Universitat Internacional de Catalunya.

EEES= Espai Europeu d'Educació Superior.

(14)

16 518

6. Investigació universitària a Barcelona

6.2. Origen dels recursos a les universitats catalanes per institucions finançadores. Cursos 2012-2015 Administració Administració Administració Ensenyament

Universitats de Catalunya TOTAL central autonòmica local Estranger superior Empreses IPSFL

CURS 2011-2012 695.577.841 101.919.622 411.135.045 4.427.361 42.320.723 96.335.483 30.609.958 8.829.649 CURS 2012-2013 648.378.889 76.259.027 375.574.368 5.109.069 45.956.691 106.275.839 29.861.816 9.342.079 CURS 2013-2014 648.615.236 60.612.893 395.377.858 2.882.488 43.394.091 106.247.377 29.723.616 10.376.913 CURS 2014-2015 629.353.991 57.019.840 378.675.173 4.252.628 43.890.223 106.994.091 28.890.594 9.631.442 Universitats de Barcelona 509.592.367 47.648.202 293.365.868 3.490.478 38.618.874 93.607.074 24.524.909 8.336.962 Universitat de Barcelona 163.585.130 13.768.365 104.947.488 312.919 12.430.193 23.507.749 7.953.836 664.580 Autònoma de Barcelona 121.692.860 17.910.496 52.169.648 30.539 5.617.314 38.356.578 2.372.118 5.236.167 Politècnica de Catalunya 132.879.467 8.670.771 97.261.228 2.969.180 13.587.215 2.608.269 7.070.304 712.500 Pompeu Fabra 49.482.026 4.750.274 36.735.458 0 4.008.044 494.820 2.503.790 989.640 Ramon Llull 17.818.037 1.868.500 1.051.366 165.840 2.197.785 8.035.761 3.980.858 517.927

Oberta de Catalunya 13.545.159 631.700 1.183.185 0 778.323 10.749.485 202.466 0

Internacional de Catalunya 8.339.015 48.096 17.495 0 0 7.644.439 412.837 216.148

Abat Oliba CEU 2.250.673 0 0 12.000 0 2.209.973 28.700 0

Resta universitats 119.761.624 9.371.638 85.309.305 762.150 5.271.349 13.387.017 4.365.685 1.294.480 Nota: dades en euros.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Secretaria d'Universitats i Recerca. Departament d'Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya.

6. Investigació universitària a Barcelona

6.3. Origen dels recursos a les universitats catalanes per sectors. Cursos 2011-2015

Curs 2010- Curs 2011- Curs 2012- Curs 2013- Curs 2014-

Origen recursos 2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL UNIVERSITATS CATALUNYA 732.729.933 695.577.841 648.378.889 648.615.236 629.353.991 Font pública 660.716.022 644.957.439 595.452.769 586.713.353 563.565.747 Font privada 72.013.911 50.620.402 52.926.120 61.901.883 65.788.244 Universitats de Barcelona Font pública 540.502.115 515.588.647 467.796.077 467.231.991 451.043.135 Font privada 64.076.673 44.510.374 47.095.142 55.016.870 58.549.232 Universitat de Barcelona Font pública 190.593.202 177.018.817 162.135.741 163.546.040 157.218.679 Font privada 9.341.795 7.529.805 5.861.549 6.582.553 6.366.451 Autònoma de Barcelona Font pública 145.310.880 139.877.433 126.900.274 119.660.347 114.751.368 Font privada 4.254.948 3.798.089 4.948.558 6.856.080 6.941.492 Politècnica de Catalunya Font pública 140.157.498 143.273.953 127.959.587 128.650.875 125.096.663 Font privada 21.167.124 12.501.641 13.909.532 8.569.187 7.782.804

Pompeu Fabra Font pública 52.772.064 51.927.088 47.219.196 48.318.645 46.018.285

Font privada 3.972.093 3.908.493 3.554.135 3.636.889 3.463.741

Ramon Llull Font pública 8.099.491 - - 4.703.577 5.287.341

Font privada 10.265.820 - - 12.629.698 12.530.696

Oberta de Catalunya Font pública 3.498.961 3.442.393 3.534.642 2.278.767 2.593.208

Font privada 7.167.179 8.610.444 8.923.996 6.475.656 10.951.951

Internacional de Catalunya Font pública 70.019 48.963 42.637 63.740 65.591

Font privada 5.967.525 6.108.932 7.853.891 8.245.325 8.273.424

Abat Oliba CEU Font pública 0 0 4.000 10.000 12.000

Font privada 1.940.189 2.052.970 2.043.481 2.021.482 2.238.673 Resta universitats Font pública 120.213.907 129.368.792 127.656.692 119.481.362 112.522.612

Font privada 7.937.238 6.110.028 5.830.978 6.885.013 7.239.012

Nota: dades en euros.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Secretaria d'Universitats i Recerca. Departament d'Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya.

Figure

Updating...

References

Related subjects :