1. Fes un esquema amb els diferents nivells d'organització des de les cèl lules fins als organismes pluricel lulars:

37  Download (0)

Full text

(1)

1. Fes un esquema amb els diferents nivells d'organització des de les cèl·lules fins als organismes pluricel·lulars:

2. Explica per què l'homeòstasi és tan important per al manteniment de la vida:

...

...

...

...

...

3. Indica si les següents frases són verdaderes (V) o falses (F):

L'aparell digestiu forma part de les funcions de relació de l'ésser humà.

En la funció de relació intervenen l'apartat respiratori i l'immunitari.

L'aparell reproductor és el responsable de la funció de reproducció humana.

L'aparell circulatori i l'urinari participen en les funcions de nutrició de l'ésser humà.

4. Explica en què consisteix una ecografia i per a què s'utilitza:

...

...

...

...

...

5. Relaciona cada teixit amb les seves característiques principals:

Epiteli de revestiment varietat de teixit adipós que protegeix els òrgans.

Epiteli glandular posseeix una matriu gelatinosa i està localitzat en l'organisme adult.

Conjuntiu lax format per neurones i cèl·lules glials.

Conjuntiu dens forma els ossos.

Cartilaginós constituït per fibres musculars estriades ramificades; forma el miocardi.

Ossi recobreix tot el cos i entapissa les cavitats internes.

Sanguini constituït per fibres musculars llises i de contracció involuntària.

Nerviós format per fibres musculars estriades i de contracció voluntària.

Muscular esquelètic constitueix les glàndules.

Muscular visceral forma tendons i lligaments i la capa més profunda de la pell.

Muscular cardíac constituït per una matriu líquida i unes cèl·lules mòbils.

(2)

6. Explica per què es considera la cèl·lula com la unitat fonamental dels éssers vius:

...

...

...

...

...

7. Escriu el nom dels orgànuls i les parts de les cèl·lules eucariòtiques que es corresponen amb les funcions proposades:

Digestió: ...

Suport de la cèl·lula: ...

Síntesi de proteïnes: ...

Magatzem de nutrients: ...

Producció d'energia: ...

8. Ordena de més a menys complexitat:

Aparells o sistemes Més

Orgànuls Cèl·lula Òrgans Organismes

Teixits Menys

9. Completa els buits de les frases amb les paraules següents:

medi – residus – nutrients – intern – aigua – homeòstasi – constant – temperatura – regulació

Per al manteniment de la vida, l'organisme necessita ..., oxigen i ...; mantenir una ...

constant, eliminar ...; i mantenir ... el medi ... amb independència dels canvis del medi ambient.

Es denomina ... l'equilibri que manté constant el ... intern d'un organisme. Es realitza mitjançant mecanismes de ... en els quals tots els aparells i sistemes s'interrelacionen.

10. Relaciona cada aparell o sistema amb la funció de la qual són responsables:

aparell digestiu

sistema tegumentari funció de relació

sistema immunitari aparell respiratori

aparell reproductor funció de nutrició

sistema nerviós aparell circulatori sistema muscular

aparell urinari funció de reproducció

(3)

11. Indica si les afirmacions següents són veritables (V) o falses (F):

Les radiografies i les termografies són exploracions anatòmiques del cos.

L'endoscòpia s'utilitza generalment per explorar els aparells digestiu i circulatori.

La ressonància magnètica és una exploració precisa del cos que no utilitza radiació.

Les ecografies es basen en la capacitat que tenen els raigs X de travessar la matèria viva.

12. Quines són les diferències principals entre els tres tipus de teixit muscular:

1) ...

...

2) ...

...

3) ...

...

13. Relaciona cada orgànul o estructura amb la seva funció:

Nucli Digestió

Vacúols Moviment

Lisosomes Magatzem d'ADN

Ribosomes Transport de lípids

Mitocondris Síntesi de proteïnes

Citosquelet Producció d'energia

Cilis i flagells Emmagatzematge d'aigua

Aparell de Golgi Manteniment de la forma

Reticle endoplasmàtic Empaquetament de proteïnes

14. Dibuixa els dos teixits epitelials que s'indiquen:

Epiteli simple de cèl·lules cúbiques Epiteli estratificat de cèl·lules cilíndriques

15. Visita la pàgina web del Ministeri d'Educació i Ciència que es mostra a continuació i realitza les activitats proposades:

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/seruni-pluricelulares/contenidos.htm a) Busca i escriu els quatre postulats de la teoria cel·lular.

1) ...

2) ...

3) ...

(4)

4) ...

b) Dibuixa una cèl·lula procariota, una cèl·lula eucariota vegetal i una cèl·lula eucariota animal i assenyala les estructures principals de cada una d'elles:

c) Explica la funció de cada orgànul cel·lular:

Membrana plasmàtica: ...

...

Mitocondri:

...

Ribosoma:

...

Aparell de Golgi:

...

Centríols:

16. Explica què és un aliment:

...

...

...

17. A continuació, s'enumeren els diferents tipus de nutrients. Completa la taula posant la seva composició, la funció més destacada que tenen a l'organisme i en quins aliments els trobem:

Composició Funció Aliments

Glúcids

Lípids

(5)

Proteïnes

Aigua

Minerals

Vitamines

18. Digues en quins grups es classifiquen els aliments i posa tres exemples de cada un:

...

...

...

...

...

19. En una dieta equilibrada, quin percentatge de glúcids, lípids i proteïnes cal consumir al llarg del dia?

...

...

...

20. Posa un títol a aquestes imatges d'una artèria i, després, descriu-les:

Títol: ...

...

...

...

...

...

21. Indica quina funció relacionada amb la digestió tenen les glàndules següents:

a) Glàndules salivals: ...

b) Pàncrees: ...

(6)

22. Escriu els símptomes principals d'una gastroenteritis:

...

...

23. Indica la funció que tenen els additius següents:

a) Conservants: ...

b) Edulcorants: ...

24. Relaciona els aliments amb el grup al qual pertanyen en la roda dels aliments. Per fer-ho has de dibuixar el cercle de la taula d'aliments i dividir-la en els 7 grups que la formen:

mantega, llet, plàtan, bledes, patates, oli, pa,

arròs, carn, ous, pastanagues, galetes, cacauets, formatge, raïm

25. Completa els buits de les frases amb les paraules següents:

nutrients – plàstica – complexos – glúcids – proteïnes – glucosa – estructura – absorbeixen –energia – cèl·lules

Els glúcids són la font d' ... més important de les nostres ... Els senzills, com la sacarosa, la fructosa i la ... es digereixen i s'... ràpidament, mentre que els ..., com el midó o el glicogen, necessiten una digestió més llarga.

Els lípids desenvolupen les tres funcions dels ...: energètica, ... i reguladora.

Les ... tenen una funció plàstica perquè són els principals components de l' ... de les cèl·lules.

26. Indica si les següents afirmacions són verdaderes (V) o falses (F):

L'arteriosclerosi és l'engrossiment de la paret interna de les artèries. La seva causa principal és el consum excessiu de greixos animals i colesterol.

L'obesitat pot desencadenar altres malalties com l'excés de glúcids a la sang i la hipotensió arterial.

En l'anorèxia nerviosa les persones tenen una imatge distorsionada d'elles mateixes, perquè es veuen obeses i poc atractives.

La bulímia es caracteritza per la ingestió exagerada de menjar perquè les persones passen molta fam.

27. Dissenya un menú equilibrat amb l'ajuda de la roda dels aliments:

(7)

...

...

...

...

...

...

28. Respon les preguntes següents sobre la conservació i la manipulació dels aliments:

Per què creus que és important conèixer els drets del consumidor? ...

...

...

Per a què serveix que els additius estiguin subjectes a una reglamentació estricta? ...

...

...

29. Dibuixa el nostre aparell digestiu indicant les diferents parts i glàndules que hi intervenen:

30. Relaciona cada part del sistema digestiu amb la seva funció:

a) Boca 1) El bol alimentari és transformat pel suc gàstric. En aquest procés s'origina el quim.

b) Estómac

2) Masticació dels aliments i la insalivació. Es forma el bol alimentari.

c) Intestí prim 3) Es produeix l'absorció de l'aigua i dels minerals.

d) Intestí gros

4) S'acumulen les restes de la digestió que no s'han absorbit. S'excreten per l'anus en la defecació.

e) Recte

5) Actuen els sucs digestius intestinals, pancreàtics i la bilis. En aquest procés s'obté el quil. Es realitza l'absorció dels nutrients.

(8)

31. Explica els símptomes d'una malaltia de l'aparell digestiu humà:

...

...

...

...

(9)

32. Visita la pàgina web següent i realitza l'activitat proposada:

http://www.tuotromedico.com a) Busca la informació necessària i omple la taula següent.

Definició Símptomes i signes Tractament

Obesitat

Bulímia

Anorèxia nerviosa

33. Entra a la pàgina web següent i anota els avantatges de la dieta mediterrània:

http://www.zonadiet.com/

...

...

...

...

...

...

...

34. Defineix els següents elements de la sang:

Glòbuls vermells:

...

...

Glòbuls blancs:

...

...

Plaquetes:

(10)

...

35. Enumera els tres tipus de vasos sanguinis i explica les seves diferències:

...

...

...

...

...

...

...

36. Defineix per on es realitzen els dos circuits de la sang en el cos i digues la seva funció. Després ordena les

paraules que indiquen el sentit dels dos circuits

perquè siguin correctes:

a) Circulació menor: ...

Ventricle dret – intercanvi de gasos – aurícula esquerra – sang desoxigenada– artèria pulmonar – sang oxigenada – venes pulmonars – pulmons

...

b) Circulació major: ...

Ventricle esquerre – sang oxigenada – artèria aorta – sang carregada de diòxid de carboni – artèries i arterioles – aurícula dreta – òrgans – intercanvi capil·lar – venes caves

...

37. Defineix les dues fases de la ventilació pulmonar:

a) Inspiració: ...

...

b) Expiració: ...

...

38. Dibuixa i assenyala les següents parts de l’aparell urinari de forma ordenada: ronyons, urèters, bufeta de l’orina, uretra

39. Explica les etapes de la formació de l’orina:

a) Filtració: ...

...

b) Reabsorció: ...

...

c) Secreció: ...

(11)

...

40. Comenta quins consells de salut hem de seguir per evitar malalties en l’aparell circulatori, respiratori i excretor:

...

...

...

...

41. Relaciona els elements de la sang amb la funció que desenvolupen:

Plasma Transport d'oxigen

Glòbuls vermells Coagulació de la sang

Glòbuls blancs Transport de nutrients, proteïnes, hormones, enzims i productes de rebuig

Plaquetes Defensa contra microbis i agents infecciosos

42. Situa en l'esquema del cor els nombres corresponents als següents noms:

1 Ventricle dret 7 Paret interventricular 13 Vena cava inferior

2 Aurícula dreta 8 Cordes tendinoses 14 Venes pulmonars esq.

3 Artèria aorta 9 Vàlvula pulmonar 15 Vàlvula tricúspide

4 Vena cava superior 10 Ventricle esquerre 16 Aorta descendent

5 Venes pulmonars dretes 11 Aurícula esquerra 17 Vàlvula aòrtica

6 Vàlvula mitral 12 Artèria pulmonar 18 Miocardi

(12)

43. Situa en el dibuix de l'aparell respiratori els noms següents:

Fossa nasal, Esòfag, Pulmó dret, Branca artèria pulmonar, Epiglotis, Tràquea, pulmó esquerre, Branca vena pulmonar Faringe, Bronqui, Diafragma, Bronquíol terminal, Laringe, Bronquíols, Cor, alvèols

A continuació assenyala en quin ordre passa l'aire a l'entrar en els pulmons

44. Situa en el dibuix de la dissecció del ronyó els noms següents:

1 Artèria renal 5 Escorça renal 9 Papil·la renal

2 Glomèrul 6 Urèter 10 Piràmide renal

3 Calze renal 7 Vena renal 11 Pelvis renal

4 Columna renal 8 Càpsula de Bowman

(13)

45. Situa al circuit de la sang les següents lletres que indiquen cada moment del recor-regut:

a. Entrada a l'aurícula esquerra per la vena pulmonar.

b. Entrada de l'aurícula dreta per les venes caves.

c. Sortida del ventricle dret cap a les artèries pulmonars.

d. Pas pels pulmons.

e. Sortida del ventricle esquerre cap a l'artèria aorta.

f. Pas per la resta del cos.

Assenyala, amb dos colors diferents, la circulació pulmonar i la circulació sistèmica. Digues quina és la circulació amb el recorregut més llarg.

46. Indica el recorregut de l'aire expirat des dels alvèols pulmonars fins a les fosses nasals:

...

...

...

...

...

...

47. Investiga i indica el nombre de persones mortes per causa del tabac al llarg d'un any a Espanya. També busca el nombre de trasplantaments de ronyó realitzats durant els últims anys:

...

...

...

48. Defineix els següents conceptes relacionats amb el sistema nerviós:

Neurona i tipus segons la seva funció: ...

...

...

Cèl·lula de Schwann: ...

...

...

Mielina:

...

Nervis:

...

(14)

49. Construeix un mapa conceptual amb els següents termes, afegint-hi els nexes que facin falta:

sistema nerviós perifèric, sistema nerviós central, encèfal, cervell, cerebel, bulb raquidi, nervis cranials, nervis raquidis, medul·la espinal

50. Completa els següents textos:

En el sistema nerviós central, els àxons de les neurones s'associen en ... d'aspecte blanquinós, a causa de la ... que posseeixen i que es coneix amb el nom de ...

... ... Els espais que no tenen mielina són els nòduls de ...

En el cervell la substància grisa es troba a ... i la blanca a ...

A la medul·la espinal la disposició és substància ... dins i ... a l'exterior.

51. Defineix i distingeix els dos conceptes següents:

a) Acte reflex: ...

...

b) Arc reflex: ...

...

52. Digues en què es diferència una malaltia de tipus neurològic i una malaltia psíquica. Posa un exemple de cada i explica què els passa als malalts que les pateixen.

...

...

...

...

...

53. Explica on es produeix el control de l'activitat hormonal de l'organisme i com es regula el nivell d'una hormona en sang:

...

...

...

...

...

54. Digues quines hormones segrega el tiroide i explica com actuen:

...

...

(15)

...

...

...

...

55. Digues si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afirmacions:

La morfina és una droga estimulant.

La marihuana és una droga al·lucinògena.

L'ús continuat de la nicotina produeix dependència.

L'alcohol és una droga ilegal que afecta el sistema nerviós.

La cafeïna disminueix el ritme cardíac i impedeix la somnolència.

Les drogues són substàncies químiques que actuen sobre el cervell.

Una persona és addicta a les drogues quan té dependència fisiològica.

56. Completa el següent mapa conceptual amb les paraules de la llista:

àxon, cèl·lules de Schwann, cos cel·lular, dendrites, fibra nerviosa, nervis, mielina, neurones, prolongacions, sistema nerviós

57. Fes un mapa conceptual amb les paraules de la llista següent:

CONCEPTES: sistema nerviós central, encèfal, medul·la espinal, crani, columna vertebral, meninges, cervell, cerebel i bulb raquidi NEXES: dóna respostes conscients, dóna actes involuntaris, protegit per, recobert per i format per

58. Relaciona les dues columnes següents:

Cervell Forma ràpida de respondre un estímul.

format per

formades per

Aquestes són de dos tipus

o es reuneixen

formant

Envoltats o no per unes cèl·lules especials anomenades

(16)

Acte reflex Cadena de neurones que intervenen en la resposta reflecteix.

Arc reflex Controla la memòria, intel·ligència, llenguatge, els sentits, etc.

Bulb raquidi Controla les funcions vitals involuntàries i actes reflexos de protecció.

59. Explica tot el que sàpigues sobre la malaltia d'Alzheimer:

...

...

...

...

60. Relaciona amb fletxes les dues llistes de paraules propostes:

Ovaris Insulina

Hipòfisi Estrògens

Pàncrees Adrenalina

Testicles Testosterona

Càpsules suprarenals Hormona del creixement

61. Entra en els següents webs i realitza les activitats que es proposen a continuació:

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/Sistendo/contenidos.htm http://www.proyectosalonhogar.com/CuerpoHumano/Cuerpo_humano_endocrino.htm

a) Busca informació en els diferents enllaços d'aquests dos webs i completa la següent taula:

Glàndula Hormona o hormones Acció principal Mecanisme que controla la seva secreció

Efectes per deficiència o excés

Hipòfisi

Tiroide

Pàncrees

Càpsules suprarenals

Ovaris

Testicles

b) Investiga l'òrgan diana i l'acció de les següents hormones de la hipòfisi. Després digues si es troben en l'adenohipòfisi o en la neurohipòfisi:

LH:

(17)

...

Prolactina:

...

Antidiürètica: ...

...

(18)

62. Defineix els conceptes següents:

Estímul:

...

...

Receptors:

...

...

Efectors:

...

63. Enumera els tipus de receptors sensorials segons la seva localització. Posa exemples de cada un:

...

...

...

...

...

...

64. Fes un esquema de l'ull indicant les parts següents:

humor vitri, humor aquós, escleròtica, coroide, retina, nervi òptic, punt cec, iris, pupil·la, cristal·lí, còrnia

65. Enumera els components de les tres regions en què es divideix el sentit:

a) Sentit extern: ...

b) Sentit mitjà: ...

...

c) Sentit intern: ...

...

(19)

66. Explica com detectem el gust dels aliments:

...

...

...

...

...

...

67. Defineix els teixits de l'os següents:

a) Os compacte: ...

...

...

b) Os esponjós: ...

...

...

68. Explica com es produeix el moviment dels músculs:

...

...

...

...

69. Relaciona amb fletxes cada receptor sensorial amb un exemple:

Nociceptor Cons i bastons

Fotoreceptor Papil·les gustatives

Termoreceptor Receptors tàctils

Quimioreceptor Receptors olfactius

Mecanoreceptor Receptors del dolor

70. Completa el dibuix de l'ull amb els noms de les seves parts:

(20)

71. Completa el dibuix de l’oïda amb els noms de les seves parts:

72. Situa en el dibuix de l'esquelet els noms dels ossos següents:

clavícula, crani, estern, cúbit, radi, falanges, costelles,

columna vertebral, sacre, pubis, fèmur, ròtula, tíbia, peroné, tars, metatars

73. Relaciona els elements de les files amb les columnes posant una creu en les caselles que correspongui:

Tipus de múscul Llis Esquelètic Cardíac

Contracció

Voluntària Involuntària

Aspecte microscòpic

Estriat Llis

(21)

Forma de les fibes

Allargada Ramificada

(22)

74. Observa la imatge següent, que mostra una secció de la pell humana, i contesta les preguntes:

a) Assenyala en el dibuix la dermis, l'epidermis, la capa còrnia i el teixit adipós.

b) Utilitza el llibre de text per situar en el dibuix les estructures següents: pèl, fol·licle pilosos, tacte suau, tacte profund, glàndula sudorípara, glàndula sebàcia dels cabells, obertura de la glàndula sudorípara, múscul.

c) Investiga i relaciona cada una de les definicions següents amb les estructures esmentades anteriorment:

1.

Glàndules productores de greix: ...

2.

Receptors del tacte situats en la part superior de la dermis: ...

3.

Greix que compon el teixit subcutani i té funció aïllant: ...

4.

Capa més superficial de la pell formada per cèl·lules seques: ...

5.

Bossa situada en la dermis en la qual creix el pèl: ...

6.

Glàndula que es troba en la dermis i segrega suor: ...

7.

Receptor del tacte que es troba en la part interior de la dermis: ...

75. Fes un dibuix de l'aparell reproductor masculí i indica les parts següents:

testicle, epidídim, escrot, penis, uretra, bufeta de l'orina, conducte deferent, pròstata, vesícula seminal

(23)

76. Fes un dibuix de l'aparell reproductor femení i indica les parts següents:

ovari, trompa de Fal·lopi, úter, vagina, clítoris, vulva

77. Contesta les preguntes següents:

a) Què és un espermatozoide?: ...

...

b) On es produeixen els espermatozoides?: ...

...

c) De quines parts consta un espermatozoide?: ...

...

d) Què és un òvul?: ...

...

e) On es produeixen els òvuls?: ...

...

78. Explica el recorregut del zigot després de la seva formació fins a la seva implan-tació:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

79. Defineix els conceptes següents:

a) Amni: ...

...

...

(24)

b) Placenta: ...

...

...

80. Explica en què consisteixen els mètodes anticonceptius següents:

a) Preservatiu: ...

...

...

...

b) Pastilla anticonceptiva: ...

...

...

...

81. Relaciona les dues columnes:

Penis Es secreta un líquid que facilita la supervivència d’espermatozoides

Pròstata S'elaboren secrecions riques en energia per al desplaçament dels espermatozoides Vesícules seminals Transporten els espermatozoides des de testicles fins a uretra

Conductes deferents Òrgan copulador

82. Numera els òrgans que travessa successivament un espermatozoide des que es forma fins que arriba a l'exterior:

Uretra

Pròstata

Epidídim

Vesícula seminal

Túbul seminífer

Conducte deferent

83. Indica en quin aparell reproductor es troben els òrgans següents:

Úter Penis Ovari

Clítoris Aparell reproductor masculí

Vagina

Pròstata Aparell reproductor femení

Epidídim Testicle

(25)

Trompa de Fal·lopi Conducte deferent

(26)

84. Relaciona les dues columnes:

Clítoris S'encarreguen de produir els òvuls

Vagina Conductes que transporten els òvuls de l'úter a l'ovari Ovaris Allotja al penis a l'acte sexual, comunica l'úter amb l'exterior Trompes de Fal·lopi Petit òrgan erèctil, amb un important paper en l'excitació sexual

85. Completa la taula següent sobre el cicle menstrual i indica amb una creu quan la fertilitat és màxima:

Dies Esdeveniment si no hi ha fecundació

1-4

5-13

14

15-28

1-4 Següent menstruació, si l'òvul no ha estat fecundat

86. Contesta les preguntes següents:

a) Què són les MTS?: ...

...

...

...

b) Què és la sexualitat?: ...

...

...

...

87. Quina és la diferència entre la fecundació in vitro i la inseminació artificial?:

...

...

88. Entra en la pàgina web següent i respon les preguntes que es proposen a conti-nuació:

http://elmundosalud.elmundo.es/elmundosalud/especiales/2004/12/anticonceptivos/index.html

Completa la següent taula:

Anticonceptiu 1. Com s'utilitza i eficàcia 2. Avantatges 3. Inconvenients

(27)

Condó

Pastilla

Pegat

Anell vaginal

89. Indica quins elements de la llista següent poden travessar la placenta i en quin sentit ho fan:

oxigen, nutrients, glòbuls vermells, diòxid de carboni, substàncies de deixalla, alcohol, drogues, urea, glòbuls blancs.

...

...

...

...

90. Completa el text següent:

Els estudis de les malalties estan basats en l'etiologia o ... de la malaltia, en els models de ... de la malaltia i dels mecanismes de ...

91. Enumera els factors de risc que provoquen que un individu contregui una malaltia:

...

...

...

92. Relaciona les dues columnes, entre malaltia i microorganisme causant:

Grip Tènia

Malària Virus

Hepatitis Fongs

(28)

Botulisme Bacteris

Poliomielitis Paràsits

Tuberculosi Onicomicosi

93. Explica les principals vies de transmissió de les infeccions:

...

...

...

94. Defineix què és un antigen:

...

...

...

96. Digues quan es produeix la resposta immune:

...

...

...

...

97. Defineix què és el càncer i enumera els carcinògens més importants:

...

...

...

...

...

98. Defineix els conceptes següents:

a) Al·lèrgia: ...

...

...

b) Vacuna: ...

...

...

...

99. Digues si les afirmacions següents sobre els trasplantaments són veritables (V) o falses (F):

El trasplantament d'un òrgan és el primer recurs mèdic que s'utilitza davant una malaltia.

(29)

El trasplantament de ronyó és el que ofereix actualment uns resultats més satisfactoris.

Actualment hi ha una disminució en el nombre de trasplantaments.

Les cèl·lules mare són cèl·lules que tenen la capacitat de formar cèl·lules dels diferents tipus de teixits de l'individu adult.

100. Defineix el concepte de malaltia. Cita tres malalties que coneguis i digues si creus que són infeccioses:

...

...

...

...

101. Relaciona els factors de risc per a la salut de la columna esquerra amb l'àmbit en què exerceixen la seva influència:

Fumar, beure alcohol, prendre drogues Estil de vida

Ser una persona albina

No efectuar regularment revisions mèdiques

Medi ambient Ser una persona diabètica

Absència d'infraestructures sanitàries Dèficit d'aigua potable

Assistència sanitària Conviure amb indústries contaminants

Alimentació rica en greixos i sucres Falta d'higiene personal

Característiques personals Certs treballs

102. Completa els espais en blanc amb les paraules següents:

limfòcits – fagocitosi – anticossos – leucòcits – antígens – medul·la òssia

Les cèl·lules del sistema immune són els glòbuls blancs de la sang o ... Són produïts en la ...

Aquestes cèl·lules poden detectar substàncies alienes a l'organisme que hi entrin dins. Quan això ocorre, un tipus específic de glòbuls blancs, els ... s'encarreguen de produir els ...

Aquests glòbuls blancs són proteïnes especials capaços de reconèixer i unir-se als ..., que són molècules o parts de molècules que recobreixen les substàncies estranyes, facilitant-ne així l’eliminació.

Un altre tipus de glòbuls blancs es “mengen” les cèl·lules de microorganismes invasors, mitjançant un procés denominat ...

103. Agrupa els actes següents segons estiguin relacionats amb la prevenció o amb la curació del càncer:

No fumar

Radioteràpia o quimioteràpia Prevenció

Protegir la pell quan es pren el sol

Intervenció quirúrgica per extirpar el tumor Curació

Seguir una dieta rica en aliments vegetals

(30)

104. Relaciona cada malaltia amb la seva causa o organisme causant:

SIDA Grip

Càncer Virus

Diftèria Bacteris

Botulisme Proliferació anormal de cèl·lules

Alzheimer Degeneració de cèl·lules nervioses

Xarampió Salmonel·losi

105. Defineix els termes següents:

a) Trasplantament: ...

...

...

b) Rebuig: ...

...

...

c) Cèl·lules mare: ...

...

...

...

106. Entra en aquest enllaç del projecte Biosfera i realitza l'activitat 13 que es proposa. Després comenteu-ne els resultats. Després respon la pregunta proposada.

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/salud/actividad13.htm

− Per què cada anticòs només reacciona amb un antigen?

...

...

...

107. Entra en aquest enllaç del projecte Biosfera i realitza l’activitat següent:

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/salud/actividad14.htm

HISTÒRIA D’UNA INFECCIÓ Bacteris

Vas sanguini Macròfags

(31)

a) Explica què succeeix en cada una de les quatre vinyetes:

...

...

...

...

...

...

108. Què significa reproducció sexual?

...

...

...

109. Què significa dimorfisme sexual? Qui és el responsable d'aquest dimorfisme?

-

-

110. Explica la diferència existent entre reproducció i sexualitat?

111. Com s’anomenen les glàndules sexuals masculines? On es troben? Quina funció realitzen.

-

-

-

112. Organitza aquests òrgans segons el recorregut formal.

URETRA EPIDÍDIM PROSTATA TESTICLE VESICULA CONDUCTE

113. Per què els testicles es troben situats defora de la cavitat abdominal?

Limfòcits Anticossos

(32)

114. Què és el semen?

115. Què és la fimosi?

116.Com s’anomenen les glàndules sexuals femenines? on és localitzen? quina funció realitzen?

-

-

-

117.- Ordena els següents òrgans des del situat més internament al situat més externament:

VULVA OVARI ÚTER VAGINA TROMPA DE

FAL·LOPI

118.- Quins processos tenen lloc durant els cicles menstruals?

-

-

-

119.- Defineix.

FOL·LICLE:

OVULACIÓ:

COS LUTI:

MENSTRUACIÓ:

MENOPAUSA:

MENARQUIA:

EMBARÀS:

120.- On té lloc la fecundació?

121.- Que significa implantació? on té lloc?

122.- Què és la placenta?

(33)

123. Defineix.

EMBRIÓ:

CORDÓ UMBILICAL:

AMNI:

CÒRION:

FETUS:

124.- Omple aquesta taula amb les característiques del fetus.

PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

125.- Enumera els òrgans del sistema reproductor femení i els del masculí.

126.- Quines hormones estimulen els canvis que s’esdevenen durant la pubertat.

127.- Explica que és i com té lloc el cicle menstrual.

128.- Quin és el nombre de cromosomes característic de la nostra espècie.

129.- Explica com és possible que aquest nombre es mantingui de generació en generació.

130.- Per què la determinació del sexe dels fills no depèn de la dona sinó de l’home.

(34)

131.- En quin moment s’inicia l’embaràs.

132.- Quina és la diferència entre fetus i embrió.

133.- Digues el nom dels mètodes que eviten l’embaràs. Tria’n un i explica en què consisteix.

134.- Què vol dir que una malaltia és de transmissió sexual.

135.- Indica les transformacions morfològiques que tenen lloc en els al·lots i les al·lotes durant la pubertat.

136.- Explica com podem conèixer quins són els dies més favorables per a la fecundaciò de la dona.

137.- Per què no es recomana, com a mètode anticonceptiu, mantenir relacions sexuals exclusivament els dies no fèrtils de la dona i evitar els dies fèrtils?

138.- Agrupa en dos conjunts els termes següents: Pròstata, progesterona, vulva, conductes deferents, estrògens, penis, trompes de Fal·lopi, testicle, ovari, vagina, epidídim, testosterona, vesìcules seminals.

139.- Quina diferència existeix entre:

Espermatozoide i òvuls.

Estrògens i testosterona.

Cicle de l’ovari i cicle de l’úter.

Testicles i ovaris.

(35)

140.- Defineix els següents termes: pubertat, espermatozoide, òvul, úter, cicle menstrual, menstruaciò, cicle de l’ovari, ovulació.

-

-

-

-

-

-

-

-

141.- Relaciona els següents elements dels aparells reproductors masculí i femení amb la seva funció.

Pròstata Producció d’espermatozous.

Conducte deferent Produeix un líquid necessari per als epsermatozous.

Testicles Conducte per on surt el semen a l’exterior.

Uretra Conducte per on són conduïts els esmermatozoides.

Ovaris Generen els òvuls.

Trompes de Fal.lopi Obertura externa de l’aparell genital.

Vulva Condueixen els òvuls fins a l’úter.

Úter Acull el penis erecte.

Vagina Lloc on s’implanta l’òvul fecundat.

142.- Indicau els òrgans per on passen un espermatozoide i un òvul des que es formen fins que s’expulsen.

(36)

143.- Explica quines diferències hi ha entre l’orifici urinari masculí i l’orifici urinari femení.

144.- Respon.

• Dos bessons bivitel.lins poden ser de sexe diferent.?

• Els bessos univitel.lins, són sempre del mateix sexe?

Justifica les teves respostes.

145.- Calcula el període fèrtil d’una dona l’ultima menstruació de la qual es va iniciar el dia 6 de gener.

146.- Una parella acaba de tenir un fill de sexe masculí. Tria de les frases següents la que descriu com s’han combinat els cromosomes sexuals de la parella en aquest cas.

• El cromosoma X de la mare i el cromosoma Y del pare.

• El cromosoma Y de la mare i el cromosoma X del pare.

• El cromosoma X de la mare i el cromosoma X del pare.

• Explica amb un esquema com s’ha determinat el sexe del nen.

147.- Completa el quadre amb els canvis, tant físics com en la manera de ser, que es produeixen en la pubertat en la dona i en l’home.

Canvis físics en la dona Canvis físics en l’home Canvis en la manera de ser Eixamplament de la pelvis Eixamplament de les espatlles Necessitat d’independència.

148. Observa en la taula següent la temperatura basal d’una dona durant el més d’abril.

Dia Temperatura Dia Temperatura Dia Temperatura

01 36.6 11 36.8 21 37.1

02 36.6 12 36.7 22 37.1

03 36.7 13 36.8 23 36.9

04 36.7 14 36.8 24 36.8

05 36.6 15 36.7 25 36.7

06 36.7 16 36.7 26 36.7

07 36.7 17 36.8 27 26.8

08 36.6 18 36.8 27 36.8

09 36.7 19 37.2 29 36.6

10 36.7 20 37 30 36.7

a) Representa aquests valors en un gràfic. Per fer-ho, segueix el següent procés:

Dibuixa dos eixos de coordenades.

En l’eix d’abcisses (horitzontal) representa els dies del més.

En l’eix de coordenades (vertical) representa la temperatura. Situa l’origen de l’eix en 36,5 graus.

Busca en la taula, per a cada dia del més d’abril el valor de la temperatura basal i senyala el punt que representa la unió dels dos valors.

Uneix tots els punts.

b) Observa el gràfic anterior i digues en quin dia del més d’abril es va produir l’ovulació.

(37)

c) Si el dia en què es va iniciar la menstruació va ser el 5 d’abril, calcula el període fèrtil i indica en quin d’aquests dies és més probable que es produeixi un embaràs en cas de mantenir relacions sexuals

12 d’abril 19 d’abril 25 d’abril 30 d’abril

Figure

Updating...

References

Related subjects :