Plaça de Sant Joan, 1 T Cardedeu F NIF P G

18  Download (0)

Full text

(1)

CERTIFICO: Que la Junta de Govern local de l’Ajuntament de Cardedeu a la sessió del dia 15 de març de 2018, va adoptar, entre altres, els següents acords:

PRP2018/215 – EXP. 2018/1530 -RECONEIXEMENT OBLIGACIONS F/2018/7

Examinada i estudiada la relació de factures núm. F/2018/7 per import de 132.834,17€ a càrrec del Pressupost 2018 corresponent a despeses realitzades i donant compliment al que disposen les Bases d’Execució del pressupost per a l’exercici 2018.

Vist l’informe de fiscalització,

“Informe fiscalització 20/2018 RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS

(art. 214 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals)

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. D’EXPEDIENT: 2018/1530

ASSUMPTE: Aprovació de la següent relació de factures:

Relació Import brut IVA Descomptes

F/2018/7 132.834,17€ - 1.011,05€

S’INFORMA:

Primer.- Que els serveis indicats en els textos explicatius de les següents operacions no es poden considerar serveis puntuals i no previsibles ja que a la comptabilitat municipal de l’any 2017 consten factures per conceptes similars i iguals girades a nom dels mateixos proveïdors. Per tant, per obtenir els serveis proposats caldria iniciar un procediment de licitació gestionat d’acord amb tot allò disposat a la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contactes del Sector Públic.

N. de document

Data doc. Import total

Tercer Nom Text Explicatiu 490-dup 01/02/2018 180,00 43502107E Mª PILAR

IBERN GARCIA

FORMACIÓ TIPUS SHOWCOOKING AMB

DEGUSTACIÓ A LA FESTA DE

(2)

ARCO, S.A. COLOR ""CANCÚN"" / EXP.

2018/182 - CARTELLS CINEMA 20180303 20/01/2018 24,88 B61221529 FERRESUIN,

S.L. COPIA LLAVE SERRETA COMUN / COPIA LLAVE SERRETA COMUN / LLAVERO

PORTAETIQUETAS AMARILLO - UNIDAD- / MASILLA BASE/AGUA 250

20180306 20/01/2018 96,33 B61221529 FERRESUIN,

S.L. GRIFO CISTERNA ENT/LATERAL BAJA 3/8"" L/P / TUERCA

AUTOBLOCANTE D-985 M-4 - UNIDAD- / TORNILLO 6/C D-933 ZINC 4X60 -UNIDAD

20180308 20/01/2018 4,50 B61221529 FERRESUIN,

S.L. COPIA LLAVE SERRETA COMUN / mongia

9832 14/02/2018 39,20 B61336095 LA

COPISTERIA CARDEDEU, SL

18 DOSSIERS A4 DUES CARES, 60 PAGINES CADA UN,

GRAPATS / PROJECTE 2017/2/FIO/4 - FORMACIÓ I OCUPACIÓ

20180818 20/02/2018 248,46 B61221529 FERRESUIN,

S.L. MATERIAL VARIS FERRETERIA - ESPORTS

2/2018 01/02/2018 635,29 35058367L ANNIE DANÉS

BRAU COL.LABORACIÓ EN L'ACTIVITAT DE SALUT I ESPORT (MANTENIMENT ADULTS) - GENER

Segon.- Que de les següents despeses no obra a l’abast d’aquesta intervenció cap contracte en vigor que empari la prestació d’aquests serveis:

N. de document

Data doc. Import total

Tercer Nom Text Explicatiu 99 10/02/2018 968,00 36369001K CLOS

FORNS, PERE

LLOGUER LOCAL AV. TOMAS BALBEY (CAN FRÍGOL) - FEBRER

CONCLUSIONS:

Es fiscalitza el reconeixement de l’obligació de les factures que integren la relació F/2018/7 en conformitat, amb excepció de les que es detallen en l’apartat primer i segon d’aquest informe.

L’interventor,

Joan Miquel Crespo Ramos”

(3)

ACORD

Primer.- Aprovar el reconeixement d’obligacions incloses a la relació F/2018/7 per import de 132.834,17€

Fiscalitzat i conforme

L’interventor El Regidor d’Hisenda

Joan Miquel Crespo Ramos Enric Olivé i Manté

(4)

Reb- 1000668476b 2018 13 15100 22400 105,16 105,16 F/2018/214 FERRER & OJEDA

ASOCIADOS

Registrada B58265240

12/01/2018 12/01/2018 FIATC MUTUA DE SEGUROS

GENERALES:20-4524414 B62505VE VEHÍCULO INDUSTRIAL MFH - BRIGADA

Reb- 1000667974b 2018 13 15100 22400 125,01 125,01

F/2018/215 FERRER & OJEDA ASOCIADOS

Registrada B58265240

12/01/2018 12/01/2018 ZURICH:67995019 E6330BDM

MANITOU

Reb- 1000668481b 2018 13 15100 22400 451,18 451,18

F/2018/216 FERRER & OJEDA ASOCIADOS

Registrada B58265240

12/01/2018 12/01/2018 FIATC MUTUA DE SEGUROS

GENERALES:20-4524421 B9151VL FURGÓ RENAULT

Reb- 1000668515b 2018 13 15100 22400 785,83 785,83

F/2018/217 FERRER & OJEDA ASOCIADOS

Registrada B58265240

12/01/2018 12/01/2018 FIATC MUTUA DE SEGUROS

GENERALES:20-6594571 8794CJG MERCEDES ATEGO 1828 K

Reb- 1000668475b 2018 30 92000 22400 299,45 299,45

F/2018/218 FERRER & OJEDA ASOCIADOS

Registrada B58265240

12/01/2018 12/01/2018 FIATC MUTUA DE SEGUROS

GENERALES:20-4524413 1904BYX MOTOCICLETA YAMAHA

Reb- 1000668483b 2018 13 15100 22400 882,12 882,12

F/2018/219 FERRER & OJEDA ASOCIADOS

Registrada B58265240

12/01/2018 12/01/2018 FIATC MUTUA DE SEGUROS

GENERALES:20-4524423 B3091LT CAMIÓN RENAULT

Reb- 1000668497b 2018 13 15100 22400 451,18 451,18

F/2018/220 FERRER & OJEDA ASOCIADOS

Registrada B58265240

12/01/2018 12/01/2018 FIATC MUTUA DE SEGUROS

GENERALES:20-6298405 2733CTZ NISSAN ATLEON

(5)

Reb- 1000668473b 2018 13 15100 22400 105,16 105,16 F/2018/221 FERRER & OJEDA

ASOCIADOS

Registrada B58265240

12/01/2018 12/01/2018 FIATC MUTUA DE SEGUROS

GENERALES:20-4524411 E0006BCW VEHÍCULO INDUSTRIAL MINI

Reb- 1000668472b 2018 13 15100 22400 105,16 105,16

F/2018/222 FERRER & OJEDA ASOCIADOS

Registrada B58265240

12/01/2018 12/01/2018 FIATC MUTUA DE SEGUROS

GENERALES:20-4524409 E5420BDC VEHÍCULO INDUSTRIAL DUMPER

Reb- 1000668480b 2018 13 15100 22400 451,18 451,18

F/2018/223 FERRER & OJEDA ASOCIADOS

Registrada B58265240

12/01/2018 12/01/2018 FIATC MUTUA DE SEGUROS

GENERALES:20-4524420 3522FRL FURGÓ NISSAN

Reb- 1000668471b 2018 12 13500 22400 319,17 319,17

F/2018/224 FERRER & OJEDA ASOCIADOS

Registrada B58265240

12/01/2018 12/01/2018 FIATC MUTUA DE SEGUROS

GENERALES:20-4524408 B9578PM NISSAN PATROL

Reb- 1000668494b 2018 13 15100 22400 287,09 287,09

F/2018/225 FERRER & OJEDA ASOCIADOS

Registrada B58265240

12/01/2018 12/01/2018 FIATC MUTUA DE SEGUROS

GENERALES:20-4526461 4300FNN TURISME FIAT

Reb- 1000667261b 2018 30 92000 22400 6,47 6,47

F/2018/226 FERRER & OJEDA ASOCIADOS

Registrada B58265240

12/01/2018 12/01/2018 FIATC MUTUA DE SEGUROS

GENERALES:20-6640384 MODIFICACION MODELO VEHICULO

3786JYX - POLICIA

Reb- 1000668479b 2018 13 15100 22400 451,18 451,18

F/2018/227 FERRER & OJEDA ASOCIADOS

Registrada B58265240

12/01/2018 12/01/2018 FIATC MUTUA DE SEGUROS

GENERALES:20-4524419 4074BBR FURGÓ VOLQUET NISSAN

(6)

Reb- 1000668477b 2018 13 15100 22400 105,16 105,16 F/2018/228 FERRER & OJEDA

ASOCIADOS

Registrada B58265240

12/01/2018 12/01/2018 FIATC MUTUA DE SEGUROS

GENERALES:20-4524415 B49757VE VEHÍCULO INDUSTRIAL AUSA

Reb- 1000668474b 2018 30 92000 22400 299,45 299,45

F/2018/229 FERRER & OJEDA ASOCIADOS

Registrada B58265240

12/01/2018 12/01/2018 FIATC MUTUA DE SEGUROS

GENERALES:20-4524412 6464CHL MOTOCICLETA YAMAHA

Reb- 1000668470b 2018 13 15100 22400 319,17 319,17

F/2018/230 FERRER & OJEDA ASOCIADOS

Registrada B58265240

12/01/2018 12/01/2018 FIATC MUTUA DE SEGUROS

GENERALES:20-4524406 B0570KL RENAULT 4 GTL

Reb- 1000668478b 2018 13 15100 22400 323,17 323,17

F/2018/231 FERRER & OJEDA ASOCIADOS

Registrada B58265240

12/01/2018 12/01/2018 FIATC MUTUA DE SEGUROS

GENERALES:20-4524418 4893BVN FURGONETA FIAT

Reb- 1000668482b 2018 13 15100 22400 451,18 451,18

F/2018/232 FERRER & OJEDA ASOCIADOS

Registrada B58265240

12/01/2018 12/01/2018 FIATC MUTUA DE SEGUROS

GENERALES:20-4524422 B6568UF FURGÓ RENAULT

MV 45 2018 27 49200 22699 RC:22018000324 3.129,21 3.129,21

F/2018/257 ABS INFORMATICA,

S.L.U.

Registrada B59383596

12/01/2018 15/01/2018 Contracte de manteniment vigent

desde el dia 01-01-2018 fins 31-03-2018

Reb- 1000676717 2018 30 92000 22400 71,89 71,89

F/2018/310 FERRER & OJEDA ASOCIADOS

Registrada B58265240

19/01/2018 20/01/2018 SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y

RSEGS:20130220326231 ACTUALITZACIO CAPITALS + MALALTIES PROFESSIONALS

(7)

Reb- 1000680571 2018 30 92000 22400 351,72 351,72 F/2018/338 FERRER & OJEDA

ASOCIADOS

Registrada B58265240

23/01/2018 23/01/2018 PLUS ULTRA:GPAGD1600320

GARANTIAS A TERCEROS COMPLETO - VH 6264FWJ - POLICIA

180001 2018 30 92000 22105 RC:22018000436 666,05 666,05

F/2018/413 B64451412 XICDIOL GROUP, SL Registrada 01/02/2018

01/02/2018 COMPRA D'AIGÜES I GOTS DIVERSOS DEPARTAMENTS - GENER

490-dup 2018 24 43300 22699 RC:22018000180 180,00 180,00

F/2018/443 2018 20002 27,00

% Descuento: 180,00 15,00 Base Imponible:

Mª PILAR IBERN GARCIA

Registrada 43502107E

01/02/2018 02/02/2018 FORMACIÓ TIPUS SHOWCOOKING

AMB DEGUSTACIÓ A LA FESTA DE LES VERDURES D'HIVERN - CSETC

04/2018 2018 28 49300 22799 AD:220180000335 761,20 761,20

F/2018/446 ASSOCIACIO UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA

Registrada G58039348

02/02/2018 02/02/2018 Assessorament jurídic UCC Gener

2018 - CSETC

4002205815 2018 30 92000 22201 1.924,56 1.924,56

F/2018/468 SOC.ESTATAL

CORREOS Y TELEGRAFOS SA

Registrada A83052407

31/01/2018 05/02/2018 SERVEIS POSTALS - GENER

A 13594 2018 27 49200 22699 RC:22018000510 119,55 119,55

F/2018/478 CONSORCI

ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA

Registrada Q0801175A

05/02/2018 05/02/2018 RENOVACIONS I ALTES AOC -

GENER

2018014177 2018 27 49200 22699 RC:22018000316 248,05 248,05

F/2018/513 B62846928 LAN A2, SL Registrada

06/02/2018 06/02/2018 Reparació CP-4000FXT ( Reparació

rellotge fitxar "Serveis Territorials" RC 220180000341 i expedient 2018/727. )

(8)

2050539621 2018 13 15320 21300 RC:22018000027 264,91 264,91

F/2018/527 INDUSTRIAL AGUSTI

1876 SL

Registrada B55222186

31/01/2018 07/02/2018 MATERIALS VARIS BRIGADA -

GENER

189886 2018 13 15320 21300 RC:22018000027 455,93 455,93

F/2018/528 A08472276 WÜRTH ESPAÑA, S.A. Registrada 07/02/2018

08/02/2018 MATERIAL DIVERS FERRETERIA I MUNTATGE - BRIGADA

2018 003 2018 19 32600 22699 RC:22018000171 258,58 258,58

F/2018/530 COOPERATIVA

ESTRATÈGIES DE TRANSFORMACIÓ COMUNITÀRIA SOSTENIBLE

Registrada F63684617

31/01/2018 08/02/2018 Coordinació i assessorament Pla

d'entorn a Cardedeu. RC: Pla d'entorn - GENER

2018 004 2018 19 32600 22699 RC:22018000170 258,58 258,58

F/2018/531 COOPERATIVA

ESTRATÈGIES DE TRANSFORMACIÓ COMUNITÀRIA SOSTENIBLE

Registrada F63684617

31/01/2018 08/02/2018 Coordinació i assessorament EN21 a

Cardedeu. RC: EN21 - GENER

2/2018 2018 24 43300 22699 RC:22018000229 242,00 242,00

F/2018/537 2018 20002 30,00

% Descuento: 200,00 15,00 Base Imponible:

TURA BORRÀS, DAVID

Registrada 52158001G

26/01/2018 08/02/2018 FORMACIÓ AULA GESTIÓ -

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA IVA I IRPF - CSETC

Reb- 1000686801 2018 30 92000 22400 6.598,65 6.598,65

F/2018/542 FERRER & OJEDA ASOCIADOS

Registrada B58265240

08/02/2018 08/02/2018 Zurich Insurance PLC:96511670

ACCIDENTS - TREBALLADORS, REGIDORS I ALCALDE

(9)

CI0907508732 2018 27 49200 22200 115,87 115,87

F/2018/549 VODAFONE ESPAÑA

S.A.U

Registrada A80907397

01/02/2018 09/02/2018 Total sevicio (

.||https://efact.eacat.cat/bustia/?emisor I

d=86 ) - GENER

CI0907508414 2018 27 49200 22200 56,47 56,47

F/2018/550 VODAFONE ESPAÑA

S.A.U

Registrada A80907397

01/02/2018 09/02/2018 Total sevicio (

.||https://efact.eacat.cat/bustia/?emisor I

d=86 ) - GENER

99022 2018 31 33300 22609 RC:22018000150 485,82 485,82

F/2018/553 FUSTERIA RIBALTA, S.L.

Registrada B62759212

09/02/2018 09/02/2018 Recullir peces d'exposició al Museu

de Cardedeu, i portar-les a Facultat Farmàcia, etc. -MUSEU

Rect-Emit- 1803 2018 20 33800 22609 RC:22018000081 738,10 738,10

F/2018/559 2018 20002 91,50

% Descuento: 610,00 15,00 Base Imponible:

JAUME IBARS VIAPLANA

Registrada 44985414J

14/01/2018 12/02/2018 Rect. Emit- 1803 / 2 ( Actuació a

càrrec de Jaume Ibars i els Trastos Band Duet a Cardedeu )

3230 2018 20 33400 20800 RC:22018000584 623,15 623,15

F/2018/561 JOSE Mª ROURA

MARCE

Registrada 46319813K

12/02/2018 12/02/2018 LLOGUER PEL.LÍCULA WONDER

WHELL (La Novia de Coney Island) EXP.- 2018/466

16378 2018 20 33400 22602 RC:22018000049 20,69 20,69

F/2018/563 A08478067 GRAFICAS ARCO, S.A. Registrada 12/02/2018

12/02/2018 30 CARTELLS A3 IMPRESSIO COLOR "CANCÚN" / EXP. 2018/182 - CARTELLS CINEMA

(10)

Rect-Emit- 6 2018 20 33800 22609 RC:22018000088 1.100,00 1.100,00

F/2018/564 ASSOCIACIÓ

MUSICAL PAU CASALS

Registrada G59313874

08/02/2018 12/02/2018 Rect. Emit- 6 / TRES TOMBS

CARDEDEU - ACTUACIÓ MUSICAL 2018794

16/092 2018 20 33400 22602 RC:22018000327 4.315,71 4.315,71

F/2018/566 2018 20002 535,01

% Descuento: 3.566,70 15,00 Base Imponible:

GERARD LLIMÓS VIDAL

Registrada 43731326T

12/02/2018 12/02/2018 APLICACIONS GRÀFIQUES TEATRE

17/18 - IMATGE TAC 1r SEMESTRE - CULTURA

Q 2018/Q/282 2018 30 94300 46600 2.978,00 2.978,00

F/2018/568 ASSOCIACIO

CATALANA DE MUNICIPIS

Registrada G66436064

31/01/2018 12/02/2018 S1 - Quota 2018 ( (Factura exempta

d'IVA amb l'article 20. Uno.12 de la llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'import sob

B 180022 2018 31 33300 22609 RC:22018000150 529,98 529,98

F/2018/611 GRUP VIADA

MATARÓ, S.L.

Registrada B64461312

15/02/2018 15/02/2018 CC003 - CARRO DE TRANSPORT

CADIRES INTENSIVE-BASE 100x50CM / TRANS72 - TRANSPORT 72- 96H. /: SPDS- MUSEU

88207 2018 13 15101 21200 RC:22018000019 143,99 143,99

F/2018/613 DOUBLET IBERICA,

S.A.

Registrada A58890682

13/02/2018 15/02/2018 CABEZAL DE RECAMBIO

ECOBARRIER / FIJACION MURAL ECOBARRIER / PORTES

FA01631 2018 31 33300 22609 RC:22018000150 199,65 199,65

F/2018/616 ZETCOM

INFORMATIKDIENSTL EISTUNGS AG

Registrada W0392296J

15/02/2018 15/02/2018 Manteniment anual 2018 llicència

MuseumPlus modalitat Català 3

(11)

180201 2018 20 33800 22609 RC:22018000097 514,25 514,25

F/2018/619 J66186164 FIR, SCP Registrada

12/02/2018 16/02/2018 Control d'accés per la Festa de

Carnaval, ( RC 220180000097 Exp.

2018/80 )

A 18018 2018 20 33400 22609 RC:22018000120 1.241,46 1.241,46

F/2018/620 47273137H ROGER VIDAL VELEZ Registrada 15/02/2018

16/02/2018 Actuació de Cesk Freixas el 26 de gener al Tastautors

28 2018 17 24100 22706 AD:220180000284 480,00 480,00

2017 / 3 / FIO / 4 / 1

F/2018/626 2018 20002 72,00

% Descuento: 480,00 15,00 Base Imponible:

CHANTAL BLANCO GRACIA

Registrada 25153171A

16/02/2018 16/02/2018 PROJECTE: 2017/3/FIO/4 ----

EXPEDIENT: 2017/6249 ---- RC220180000271. ---- Curs: "Atenció sociosanitària a persone

20180303 2018 13 15101 21200 RC:22018000019 24,88 24,88

F/2018/644 B61221529 FERRESUIN, S.L. Registrada

20/01/2018 19/02/2018 COPIA LLAVE SERRETA COMUN /

COPIA LLAVE SERRETA COMUN / LLAVERO PORTAETIQUETAS AMARILLO -UNIDAD- / MASILLA BASE/AGUA 250

20180308 2018 13 15101 21200 RC:22018000020 4,50 4,50

F/2018/648 B61221529 FERRESUIN, S.L. Registrada

20/01/2018 19/02/2018 COPIA LLAVE SERRETA COMUN /

mongia

3245 2018 20 33400 20800 RC:22018000192 562,65 562,65

F/2018/650 JOSE Mª ROURA

MARCE

Registrada 46319813K

19/02/2018 19/02/2018 OLVÍDATE DE NICK EXP. 2018/466

RC.- 220180000195 / SALIDA ALMACÉN

(12)

2018.006 2018 20 33400 22609 RC:22018000139 2.904,00 2.904,00

F/2018/654 ENGRUNA

PRODUCCIONS, S.C.P.

Registrada J65401192

08/02/2018 19/02/2018 Representació de l'espectacle LOOPS

al Centre Cultural Cardedeu el 7 de febrer de 2018. Exp.2018/245 RC220180000139

99033 2018 31 33300 22609 RC:22018000150 363,00 363,00

F/2018/663 FUSTERIA RIBALTA, S.L.

Registrada B62759212

19/02/2018 20/02/2018 Unit. Treball: SPDS-MUSEU

Fabricació de taula de 103x51 feta de fustes variades i estampació dibuix capella St.Cornelli.

9832 2018 17 24100 22699 RC:22018000303 39,20 39,20

2017 / 3 / FIO / 4 / 1

F/2018/667 LA COPISTERIA

CARDEDEU, SL

Registrada B61336095

14/02/2018 20/02/2018 18 DOSSIERS A4 DUES CARES, 60

PAGINES CADA UN, GRAPATS / PROJECTE 2017/2/FIO/4 - FORMACIÓ I OCUPACIÓ

2018/19 2018 19 32600 22799 AD:220180000330 9.328,78 9.328,78

F/2018/717 J66831637 DIERESI, SCP Registrada

27/02/2018 27/02/2018 Gestió de l'escola d'adults de

Cardedeu durant el mes de febrer. AD:

22017/11067

35 2018 19 32300 21200 RC:22018000022 174,03 174,03

F/2018/738 FERNANDEZ

VEGA,MARIA OLIVA

Registrada 33309120Z

31/01/2018 28/02/2018 MATERIAL VARIS PINTURA I

DECORACIÓ CONSERGE ESCOLES - EDUCACIÓ

1071800648 2018 20 33210 22001 RC:22018000008 29,95 29,95

F/2018/762 B64610389 RBA REVISTAS, S.L. Registrada 30/01/2018

01/03/2018 SUBSCRIPCIÓ PER 1 ANY

"HISTÒRIA DE NATIONAL GEOGRAPHIC"

(13)

1071800649 2018 20 33210 22001 RC:22018000008 35,95 35,95 F/2018/763 B64610389 RBA REVISTAS, S.L. Registrada

30/01/2018 01/03/2018 SUBSCRIPCIÓ PER 1 ANY A

"VIAJES NATIONAL GEOGRAPHIC"

9 2018 20 33210 22001 RC:22018000008 32,00 32,00

F/2018/764 ANTONIO VIVAS

ZAMORANO

Registrada 50927888T

25/01/2018 01/03/2018 SUBSCRIPCIÓ A LA REVISTA

"CERÀMICA" - BIBLIOTECA

S/ 18005406 2018 20 33210 22001 RC:22018000008 54,00 54,00

F/2018/766 HEARST MAGAZINES

S.L.

Registrada B31008212

30/01/2018 01/03/2018 SUBSCRIPCIÓ PER 1 ANY A LES

REVISTES: "EMPRENDEDORES" I

"QUO" - BIBLIOTECA

99 2018 20 33000 20200 RC:22018000070 968,00 968,00

F/2018/770 2018 20003 152,00

% Descuento: 800,00 19,00 Base Imponible:

CLOS FORNS, PERE Registrada

36369001K

10/02/2018 01/03/2018 LLOGUER LOCAL AV. TOMAS

BALBEY (CAN FRÍGOL) - FEBRER

004/18 2018 20 33800 22609 RC:22018000084 171,60 171,60

F/2018/771 PUIG ARNAU,

DOLORS

Registrada 36367891S

21/01/2018 01/03/2018 COMPRA COQUES 3 TOMBS -

FLECA VELLA PUIG - CULTURA

1 2018 20 33800 22609 RC:22018000108 180,00 180,00

F/2018/773 ASSOCIACIÓ DE

VEÏNS

L'ASSOCIAMENT CAN SERRA DE CARDEDEU

Registrada G60337011

05/01/2018 01/03/2018 ORGANITZACIÓ XOCOLATADA

REIS - CULTURA

461 2018 26 49100 22602 RC:22018000383 66,55 66,55

F/2018/774 2018 20002 8,25

% Descuento: 55,00 15,00 Base Imponible:

BARBA JULIÀ, DANIEL Registrada

44008645P

14/02/2018 01/03/2018 DISSENY I REALITZACIÓ BANNER

WEB BICICLEDA AJUNTAMENT - COMUNICACIÓ

(14)

2/2018 2018 23 34000 22609 RC:22018000320 635,29 635,29

F/2018/775 2018 20002 95,29

% Descuento: 635,29 15,00 Base Imponible:

ANNIE DANÉS BRAU Registrada

35058367L

01/02/2018 01/03/2018 COL.LABORACIÓ EN L'ACTIVITAT

DE SALUT I ESPORT

(MANTENIMENT ADULTS) - GENER

17167 A 2018 26 49100 22602 RC:22018000190 200,00 200,00

F/2018/911 J61507943 ULL A L ULL SCP Registrada

01/02/2018 09/03/2018 ANUNCI DIARI EL NAS -

COMUNICACIÓ - FEBRER

808100277 2018 13 15320 21001 RC:22018000228 4.473,73 4.473,73

F/2018/593 B59109181 MAYNOU, S.L. Registrada

10/02/2018 15/02/2018 REPARACIÓ CANONADA DE GAS

ESCOLA GERMANS CORBELLA

A-442 2018 13 15101 21200 RC:22018000018 34,85 34,85

F/2018/615 SERRALLERIA

CRUIXENT, S.L.L.

Registrada B66830456

15/02/2018 15/02/2018 Anar a veure el automatisme de la

porta corredissa de darrera el camp de futbol, comprovar que no hi havia subministrame

S DE CLIENTES 18018 2018 13 15320 21001 RC:22018000408 7.926,65 7.926,65

F/2018/623 PAVIMENTACIONES

REBAJES Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Registrada A08782393

16/02/2018 16/02/2018 RC 220180000486 / EXP. 2018/547 /

PRESSUPOST NÚM. 23_2018 / TREBALLS D¿OBRA CIVIL DE LA CANALITZACIO / DE GAS NATURAL A

18 9627 2018 14 16220 22799 5.388,18 5.388,18

F/2018/628 CONSORCI GESTIO

RESIDUS VALLES OR.

Registrada P5809509B

31/01/2018 16/02/2018 Entrada de matèria orgànica a la

planta, gener. Impropis: 9,02%

(15)

18 9672 2018 14 16220 22799 76,84 76,84

F/2018/629 CONSORCI GESTIO

RESIDUS VALLES OR.

Registrada P5809509B

31/01/2018 16/02/2018 Tones Transferides, RMO gener.

18 9673 2018 14 16220 22799 425,53 425,53

F/2018/630 CONSORCI GESTIO

RESIDUS VALLES OR.

Registrada P5809509B

31/01/2018 16/02/2018 Tones Eliminades, RMO gener.

18 9725 2018 14 16220 22799 29.618,87 29.618,87

F/2018/631 CONSORCI GESTIO

RESIDUS VALLES OR.

Registrada P5809509B

31/01/2018 16/02/2018 Tones Eliminades RMO directe

Mataró, gener.

20180306 2018 13 15101 21200 RC:22018000018 96,33 96,33

F/2018/646 B61221529 FERRESUIN, S.L. Registrada

20/01/2018 19/02/2018 GRIFO CISTERNA ENT/LATERAL

BAJA 3/8" L/P / TUERCA AUTOBLOCANTE D-985 M-4 -UNIDAD- / TORNILLO 6/C D-933 ZINC 4X60 -UNIDAD

Factura 2018004 2018 23 34200 22609 AD:220179000364 33.142,86 33.142,86

F/2018/649 C10 SERVEIS I

MANTENIMENTS SL

Registrada B66843921

19/02/2018 19/02/2018 Gestió GiM10 PRP2017/425 - EXP.

2018/258 ( Gestió GiM10 PRP2017/425 - EXP. 2018/258 AD:

220179000364 1/2/18 a 15/2/18 )

20180818 2018 13 15101 21200 RC:22018000018 248,46 248,46

F/2018/675 B61221529 FERRESUIN, S.L. Registrada

20/02/2018 21/02/2018 MATERIAL VARIS FERRETERIA -

ESPORTS

2018 A- 2151 2018 23 34000 22609 RC:22018000321 230,00 230,00

F/2018/686 SERVEIS SANITARIS

DE LA SELVA SL

Registrada B55104442

21/02/2018 22/02/2018 Expedient 2018/710 - SERVEI

AMBULÀNCIA CROSS ESCOLAR - ESPORTS

(16)

2018 de de Març 15

Cardedeu ,

Diligència:Relació de factures per aprovar a la JGL

(17)

Aplicación Descripción Nº Facturas Importe Total

2018 12 13500 22400 Primes d'assegurances prot. civil 1 319,17

2018 13 15100 22400 Primes d'assegurances 15 5.398,93

2018 13 15101 21200 Reparacions, manten. edificis brigada 6 553,01

2018 13 15320 21001 Manteniment via pública 2 12.400,38

2018 13 15320 21300 Materials brigada 2 720,84

2018 14 16220 22799 Diposits escombraries 4 35.509,42

2018 17 24100 22699 Altres despeses diverses foment ocupació 1 39,20

2018 17 24100 22706 Treballs realitzat empreses: est. i treballs tècnics 1 480,00

2018 19 32300 21200 Manteniment escoles 1 174,03

2018 19 32600 22699 Despeses suport estudi 2 517,16

2018 19 32600 22799 Escola adults 1 9.328,78

2018 20 33000 20200 Arrendament t. balvey 1 968,00

2018 20 33210 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 4 151,90

2018 20 33400 20800 Lloguer material cinematogràfic 2 1.185,80

2018 20 33400 22602 Publicitat i propaganda cecuca 2 4.336,40

2018 20 33400 22609 Activitats culturals cecuca 2 4.145,46

2018 20 33800 22609 Activitats culturals festes 5 2.703,95

2018 23 34000 22609 Activitats esportives 2 865,29

2018 23 34200 22609 Encarreg gestio GIM10 a C10 1 33.142,86

2018 24 43300 22699 Despeses CSETC 2 422,00

2018 26 49100 22602 Despeses difusió comunicació 2 266,55

2018 27 49200 22200 Telefonia 2 172,34

2018 27 49200 22699 Manteniment programes informàtics 3 3.496,81

2018 28 49300 22799 Despeses OMIC i altres 1 761,20

2018 30 92000 22105 Productes alimentaris i aigua 1 666,05

2018 30 92000 22201 Comunicacions postals 1 1.924,56

2018 30 92000 22400 Primes d'assegurances 6 7.627,63

2018 30 94300 46600 A altres entitats que agrupin municipis 1 2.978,00

2018 31 33300 22609 Activitats Museu 1.578,45

(18)

ELS REUNITS PER UNANIMITAT APROVEN LA PROPOSTA.

I, per a que consti i doni lloc als efectes oportuns, expedeixo la present certificació, amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde, a Cardedeu.

Vist i plau

L'alcalde El secretari general

(signat electrònicament al peu de pàgina)

4

2018

Diligència:Relació de factures per aprovar a la JGL

Figure

Updating...

References

Related subjects :