• No se han encontrado resultados

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport"

Copied!
15
0
0

Texto completo

(1)

Conselleria d’Educació,

Investigació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

RESOLUCIÓ de 30 de març de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es con- cedeix l’autorització provisional prevista en la disposi- ció addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s’estableixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valen- ciana, als centres docents privats que figuren en l’annex.

[2018/3604]

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se concede la autorización provisional prevista en la dis- posición adicional segunda, apartado 1, del Decreto 2/2009 de 9 de enero del Consell, por el que se estable- cen los requisitos mínimos que deben cumplir los centros que impartan el primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat Valenciana, a los centros docentes privados que figuran en el anexo. [2018/3604]

Los expedientes han sido iniciados a instancia de la titularidad de los centros relacionados en el anexo.

La Dirección General de Centros y Personal Docente ha compro- bado, a través de informe técnico, el cumplimiento de los requisitos relacionados en el artículo 3 de la Orden 8/2011, de 23 de febrero, de la Conselleria de Educación (DOGV 6477, 10.03.2011), por la que se establece el procedimiento de autorización provisional previsto en la disposición adicional segunda, apartado 1, del Decreto 2/2009, de 9 de enero, del Consell, por el que se establecen los requisitos mínimos que deben cumplir los centros que impartan el primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat Valenciana.

Vistas la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; el Decreto 2/2009, de 9 de enero; la Orden 8/2011, de 23 de febrero, de la Conselleria de Educación, y el Decreto 115/1990, de 9 de julio, por el que se crea el Registro de Centros Docentes de la Comunitat Valenciana.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden 8/2011, resuelvo:

Primero

Conceder la autorización provisional para el curso escolar 2018- 2019 solicitada por la titularidad de los centros que se indican en el anexo, ya que cumplen los requisitos que establece la normativa apli- cable.

Segundo

La presente resolución se inscribirá en el Registro de Centros Docentes de la Comunitat Valenciana.

Tercero

La presente resolución tendrá efectos desde la fecha en que se dicta, no obstante, sus efectos académicos se entienden referidos al curso escolar 2018-2019.

Cuarto

De acuerdo con el artículo 9 de la Orden 8/2001 de la Conselle- ria de Educación, la presente autorización provisional se entenderá prorrogada, hasta un máximo de cuatro prórrogas, si la titularidad del centro presenta ante la dirección general que ostenta las competencias en centros docentes, antes de finalizar el mes de febrero de cada año, declaración responsable que ratifique los términos manifestados en los documentos a los que hacen referencia los apartados f y g del artículo 4 de la citada orden.

Constará en la web de la conselleria competente por razón de la materia modelo formalizado de declaración responsable para este tipo de procedimiento, rigiéndose la misma por lo establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Educación e Investigación de esta Conselleria de Educación, Investiga- ción, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación del presente acto, de conformidad con los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

València, 30 de marzo 2018.– El director general de Centros y Per- sonal Docente: José Joaquín Carrión Candel.

Els expedients han sigut iniciats a instància de la titularitat dels cen- tres relacionats en l’annex.

La Direcció General de Centres i Personal Docent ha comprovat, a través d’informe tècnic, el compliment dels requisits relacionats en l’ar- ticle 3 de l’Ordre 8/2011, de 23 de febrer, de la Conselleria d’Educació (DOGV 6477, 10.03.2011), per la qual s’estableix el procediment d’au- torització provisional previst en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s’estableixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana.

Vistes la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’Educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació; el Decret 2/2009, de 9 de gener; l’Ordre 8/2011, de 23 de febrer, de la Conselleria d’Educació, i el Decret 115/1990, de 9 de juliol, pel qual es crea el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

En virtut del que es disposa en l’article 6 de l’Ordre 8/2011, resolc:

Primer

Concedir l’autorització provisional per al curs escolar 2018-2019 sol·licitada per la titularitat dels centres que s’indiquen en l’annex, ja que compleixen els requisits que estableix la normativa aplicable.

Segon

Aquesta resolució s’inscriurà en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

Tercer

Aquesta resolució tindrà efectes des de la data en què es dicta, no obstant això, els seus efectes acadèmics s’entenen referits al curs escolar 2018-2019.

Quarta

D’acord amb l’article 9 de l’Ordre 8/2001, de la Conselleria d’Edu- cació, aquesta autorització provisional s’entendrà prorrogada, fins a un màxim de quatre pròrrogues, si la titularitat del centre presenta davant la direcció general que ostenta les competències en centres docents, abans de finalitzar el mes de febrer de cada any, una declaració responsable que ratifique els termes manifestats en els documents als quals fan refe- rència els apartats f i g de l’article 4 de l’ordre esmentada.

Constarà en la web de la conselleria competent per raó de la matèria model formalitzat de declaració responsable per a aquest tipus de proce- diment, i es regirà pel que estableix l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Contra aquest acte, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs d’alçada davant del secretari autonòmic d’Educació i Investigació d’aquesta Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la notifica- ció d’aquest acte, de conformitat amb els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

València, 30 de març de 2018.– El director general de Centres i Personal Docent: José Joaquín Carrión Candel.

(2)

ANEXO Código: 03015336.

Denominación genérica del centro: centro privado de Educación Infantil.

Denominación específica del centro: Waldorf.

Titular: Asociación Escuela Libre Waldorf.

Domicilio: c/ Rafael Rodríguez Albert, número 10.

Localidad: Alicante-Villafranqueza (03112).

Provincia: Alicante.

Composición definitiva autorizada respecto del primer ciclo 3 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 3 unidades para escolares de 0 a 3 años, con 11 puestos escolares cada una.

Composición provisional que se autoriza respecto del primer ciclo.

– 3 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares cada una.

Código: 03018362.

Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de primer ciclo.

Denominación específica del centro: Renacuajos.

Titular: Escuela Infantil Renacuajos, SL.

Domicilio: c/ Huerto Real, s/n.

Localidad: Villena (03400).

Provincia: Alicante.

Composición definitiva autorizada:

5 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares cada una.

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.

Composición provisional que se autoriza:

5 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares cada una.

– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares cada una.

– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.

Código: 03019822.

Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de primer ciclo.

Denominación específica del centro: El Cole de Pate.

Titular: El Cole de Pate, SL.

Domicilio: c/ Doctora Damiana Zaragoza i Zaragoza, 3.

Localidad: Villajoyosa (03570).

Provincia: Alicante.

Composición definitiva autorizada:

7 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.

– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, 1 unidad con 18 puestos escolares y otra con 20.

– 3 unidades para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares cada una.

– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.

Composición provisional que se autoriza:

7 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares cada una.

– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, 1 unidad con 18 puestos escolares y otra con 20.

– 2 unidades para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares cada una.

– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.

ANNEX Codi: 03015336.

Denominació genèrica del centre: centre privat d’Educació Infantil.

Denominació específica del centre: Waldorf.

Titular: Asociación Escuela Libre Waldorf.

Domicili: c/ Rafael Rodríguez Albert, número 10.

Localitat: Alacant-Vilafranquesa (03112).

Província: Alacant.

Composició definitiva autoritzada respecte del primer cicle 3 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 3 unitats per a escolars de 0 a 3 anys, amb 11 llocs escolars cada una.Composició provisional que s’autoritza respecte del primer cicle.

– 3 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cada una.

Codi: 03018362.

Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri- mer cicle.

Denominació específica del centre: Renacuajos.

Titular: Escuela Infantil Renacuajos, SL.

Domicili: c/ Huerto Real, s/n.

Localitat: Villena (03400).

Província: Alacant.

Composició definitiva autoritzada:

5 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cada una.– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.

Composició provisional que s’autoritza:

5 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cada una.– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cada una.– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.

Codi: 03019822.

Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri- mer cicle.

Denominació específica del centre: El Cole de Pate.

Titular: El Cole de Pate, SL.

Domicili: c/ Doctora Damiana Zaragoza i Zaragoza, 3.

Localitat: la Vila Joiosa (03570).

Província: Alacant.

Composició definitiva autoritzada:

7 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.

– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, 1 unitat amb 18 llocs esco- lars i una altra amb 20.

– 3 unitats per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars cada una.– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.

Composició provisional que s’autoritza:

7 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cada una.– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, 1 unitat amb 18 llocs esco- lars i una altra amb 20.

– 2 unitats per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars cada una.– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.

(3)

Código: 03019895.

Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de primer ciclo.

Denominación específica del centro: L’Almafrà.

Titular: Marta Hidalga García.

Domicilio: Partida Cabut, 25.

Localidad: Benidorm (03503).

Provincia: Alicante.

Composición definitiva autorizada:

4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 0 a 1 años, con 8 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares – 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares cada una.

Composición provisional que se autoriza:

4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares – 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares – 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.

Código: 12006391.

Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de primer ciclo.

Denominación específica del centro: Sol Solet.

Titular: María Eugenia Sanz Gamero.

Domicilio: c/ Joan Fuster, número 51.

Localidad: Onda (12200).

Provincia: Castellón.

Composición definitiva autorizada:

5 unidades de Educación Infantil de primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.

– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares cada una.

– 1 unidad para escolares de 0 a 3 años, con 11 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares Composición provisional que se autoriza:

5 unidades de Educación Infantil de primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.

– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares cada una.

– 1 unidad para escolares de 0 a 3 años, con 11 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 19 puestos escolares

Código: 12006433.

Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de primer ciclo.

Denominación específica del centro: El Borreguet.

Titular: El Borreguet, Sociedad Limitada.

Domicilio: c/ Joan Miró, número 16.

Localidad: Burriana (12530).

Provincia: Castellón.

Composición definitiva autorizada:

3 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 15 puestos escolares.

Composición provisional que se autoriza:

3 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.

– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 30 puestos escolares.

Código: 12007589.

Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de primer ciclo.

Denominación específica del centro: Picarol.

Titular: Infant Educalia, Sociedad Limitada.

Domicilio: c/ Juan Bautista Folia Prades, número 11.

Localidad: Castellón de la Plana (12006).

Codi: 03019895.

Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri- mer cicle.

Denominació específica del centre: L’Almafrà.

Titular: Marta Hidalga García.

Domicili: Partida Cabut, 25.

Localitat: Benidorm (03503).

Província: Alacant.

Composició definitiva autoritzada:

4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars de 0 a 1 anys, amb 8 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars – 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cada una.Composició provisional que s’autoritza:

4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.

Codi: 12006391.

Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri- mer cicle.

Denominació específica del centre: Sol Solet.

Titular: María Eugenia Sanz Gamero.

Domicili: c/ Joan Fuster, número 51.

Localitat: Onda (12200).

Província: Castelló.

Composició definitiva autoritzada:

5 unitats d’Educació Infantil de primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.

– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cada una.– 1 unitat per a escolars de 0 a 3 anys, amb 11 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars Composició provisional que s’autoritza:

5 unitats d’Educació Infantil de primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.

– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cada una.– 1 unitat per a escolars de 0 a 3 anys, amb 11 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 19 llocs escolars

Codi: 12006433.

Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri- mer cicle.

Denominació específica del centre: El Borreguet.

Titular: El Borreguet, Societat Limitada.

Domicili: c/ Joan Miró, número 16.

Localitat: Borriana (12530).

Província: Castelló.

Composició definitiva autoritzada:

3 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.

Composició provisional que s’autoritza:

3 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.

– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 30 llocs escolars.

Codi: 12007589.

Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri- mer cicle.

Denominació específica del centre: Picarol.

Titular: Infant Educalia, Societat Limitada.

Domicili: c/ Joan Baptista Folia Prades, número 11.

Localitat: Castelló de la Plana (12006).

(4)

Provincia: Castellón.

Composición definitiva autorizada:

4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares.

– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares cada una.

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 17 puestos escolares Composición provisional que se autoriza:

4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 17 puestos escolares – 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.

Código: 12007701.

Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de primer ciclo.

Denominación específica del centro: Món de Fades.

Titular: Món de Fades, Sociedad Limitada.

Domicilio: c/ Cortes Valencianas, número 32.

Localidad: Vila-real (12540).

Provincia: Castellón.

Composición definitiva autorizada:

3 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 15 puestos escolares.

Composición provisional que se autoriza:

3 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 15 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.

Código: 46010176.

Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de primer ciclo.

Denominación específica del centro: Pinokio.

Titular: CEI Pinokio, Sociedad Limitada.

Domicilio: c/ Joan Churat i Saurí, número 5.

Localidad: València (46018).

Provincia: Valencia.

Composición definitiva autorizada:

3 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 18 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 0 a 3 años, con 11 puestos escolares.

Composición provisional que se autoriza:

3 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 0 a 3 años, con 11 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.

Código: 46012021.

Denominación genérica del centro: centro privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

Denominación específica del centro: Marni.

Titular: Centro de Estudios Marni, Sociedad Anónima.

Domicilio: c/ Padre Viñas, número 94.

Localidad: València (46019).

Provincia: Valencia.

Composición definitiva autorizada en el nivel de Educación Infantil primer ciclo:

8 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de cero a un año, con 8 puestos escolares.

– 3 unidades para escolares de uno a dos años, con 13 puestos esco- lares cada una.

– 4 unidades para escolares de dos a tres años, con 20 puestos esco- lares cada una.

Composición provisional que se autoriza:

Província: Castelló.

Composició definitiva autoritzada:

4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars.

– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cada una.– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 17 llocs escolars

Composició provisional que s’autoritza:

4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 17 llocs escolars – 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.

Codi: 12007701.

Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri- mer cicle.

Denominació específica del centre: Món de Fades.

Titular: Món de Fades, Societat Limitada.

Domicili: c/ Corts Valencianes, número 32.

Localitat: Vila-real (12540).

Província: Castelló.

Composició definitiva autoritzada:

3 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.

Composició provisional que s’autoritza:

3 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.

Codi: 46010176.

Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri- mer cicle.

Denominació específica del centre: Pinokio.

Titular: CEI Pinokio, Societat Limitada.

Domicili: c/ Joan Churat i Saurí, número 5.

Localitat: València (46018).

Província: València.

Composició definitiva autoritzada:

3 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 18 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 0 a 3 anys, amb 11 llocs escolars.

Composició provisional que s’autoritza:

3 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 0 a 3 anys, amb 11 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.

Codi: 46012021.

Denominació genèrica del centre: centre privat d’Educació Infantil, Primària i Secundària.

Denominació específica del centre: Marni.

Titular: Centro de Estudios Marni, Societat Anònima.

Domicili: c/ Pare Viñas, número 94.

Localitat: València (46019).

Província: València.

Composició definitiva autoritzada en el nivell d’Educació Infantil primer cicle:

8 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars de zero a un any, amb 8 llocs escolars.

– 3 unitats per a escolars d’un a dos anys, amb 13 llocs escolars cada una.

– 4 unitats per a escolars de dues a tres anys, amb 20 llocs escolars cada una.

Composició provisional que s’autoritza:

(5)

8 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares.

– 3 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares cada una.

– 3 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares cada una.

– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.

Código: 46022828.

Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de primer ciclo.

Denominación específica del centro: Dumbo.

Titular: María García Peiró.

Domicilio: c/ Pintor Vila Prades, número 9.

Localidad: València (46008).

Provincia: Valencia.

Composición definitiva autorizada:

4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.

– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 39 puestos escolares (una unidad con 19 puestos escolares y otra con 20 puestos escolares).

– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.

Composición provisional que se autoriza:

4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.

Código: 46025052.

Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de primer ciclo.

Denominación específica del centro: Padbury.

Titular: Padbury, Sociedad Limitada.

Domicilio: c/ Hermanos Villalonga, número 2.

Localidad: València (46020).

Provincia: Valencia.

Composición definitiva autorizada:

6 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares cada una.

– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.

– 3 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares cada una.

Composición provisional que se autoriza:

6 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 3 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 60 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.

– 2 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares cada una.

Código: 46025261.

Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de primer ciclo.

Denominación específica del centro: Joan de Montcada.

Titular: Associació Joan de Montcada.

Domicilio: Partida Hortets, s/n.

Localidad: Beniarjó (46722).

Provincia: Valencia.

Composición definitiva autorizada:

4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.

– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares cada una.

– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares Composición provisional que se autoriza:

4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.

8 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars.

– 3 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cada una.– 3 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cada una.– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.

Codi: 46022828.

Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri- mer cicle.

Denominació específica del centre: Dumbo.

Titular: María García Peiró.

Domicili: c/ Pintor Vila Prades, número 9.

Localitat: València (46008).

Província: València.

Composició definitiva autoritzada:

4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.

– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 39 llocs escolars (una unitat amb 19 llocs escolars i una altra amb 20 llocs escolars).

– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.

Composició provisional que s’autoritza:

4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.

Codi: 46025052.

Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri- mer cicle.

Denominació específica del centre: Padbury.

Titular: Padbury, Societat Limitada.

Domicili: c/ Germans Villalonga, número 2.

Localitat: València (46020).

Província: València.

Composició definitiva autoritzada:

6 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cada una.– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.

– 3 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cada una.Composició provisional que s’autoritza:

6 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 3 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 60 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.

– 2 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cada una.

Codi: 46025261.

Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri- mer cicle.

Denominació específica del centre: Joan de Montcada.

Titular: Associació Joan de Montcada.

Domicili: Partida Hortets, s/n.

Localitat: Beniarjó (46722).

Província: València.

Composició definitiva autoritzada:

4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.

– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cada una.– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.

Composició provisional que s’autoritza:

4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.

(6)

– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares – 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares Código del centro: 46025601.

Denominación genérica del centro: centro privado de Educación Infantil.

Denominación específica del centro: Entrenaranjos Uno.

Titular: Arias, Cooperativa Valenciana.

Domicilio: c/ 105, número 33 (urbanización Entrenaranjos).

Localidad: Riba-roja de Túria (46190).

Provincia: Valencia.

Composición definitiva autorizada respecto al primer ciclo.

3 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas de la siguiente manera:

– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.

Composición provisional que se autoriza:

3 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas de la siguiente manera:

– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 0 a 3 años, con 11 puestos escolares.

Código: 46025891.

Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de primer ciclo.

Denominación específica del centro: Corazón.

Titular: CEICOPI Sociedad Limitada.

Domicilio: c/ Virgen de los Desamparados, número 52.

Localidad: Mislata (46920).

Provincia: Valencia.

Composición definitiva autorizada.

5 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares cada una.

– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares cada una.

– 1 unidad para escolares de 0 a 3 años, con 11 puestos escolares.

Composición provisional que se autoriza:

5 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 0 a 3 años, con 11 puestos escolares.

– 2 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 30 puestos escolares.

Código: 46026573.

Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de primer ciclo.

Denominación específica del centro: Sacapuntas, Sin Cortes Ni Puntas.

Titular: Sacapuntas sin Cortes ni Puntas, SL.

Domicilio: carrera Font de Sant Lluís, número 11.

Localidad: València (46006).

Provincia: Valencia.

Composición definitiva autorizada:

5 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, con 64 puestos esco- lares, distribuidos de la siguiente manera:

– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.

– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares cada una.

– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 15 puestos escolares cada una

Composición provisional que se autoriza:

– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.

– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares cada una.

– 2 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares cada una

– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.

Codi del centre: 46025601.

Denominació genèrica del centre: centre privat d’Educació Infantil.

Denominació específica del centre: Entrenaranjos Uno.

Titular: Arias, Cooperativa Valenciana.

Domicili: c/ 105, número 33 (urbanització Entrenaranjos).

Localitat: Riba-roja de Túria (46190).

Província: València.

Composició definitiva autoritzada respecte al primer cicle.

3 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes de la següent manera:

– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.

Composició provisional que s’autoritza:

3 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes de la manera següent:

– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 0 a 3 anys, amb 11 llocs escolars.

Codi: 46025891.

Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri- mer cicle.

Denominació específica del centre: Corazón.

Titular: CEICOPI, Societat Limitada.

Domicili: c/ Mare de Déu dels Desemparats, número 52.

Localitat: Mislata (46920).

Província: València.

Composició definitiva autoritzada.

5 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cada una.– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cada una.– 1 unitat per a escolars de 0 a 3 anys, amb 11 llocs escolars.

Composició provisional que s’autoritza:

5 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 0 a 3 anys, amb 11 llocs escolars.

– 2 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 30 llocs escolars.

Codi: 46026573.

Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri- mer cicle

Denominació específica del centre: Sacapuntas, Sin Cortes Ni Pun- tas.Titular: Sacapuntas, Sin Cortes Ni Puntas, SL.

Domicili: carrera Font de Sant Lluís, número 11.

Localitat: València (46006).

Província: València.

Composició definitiva autoritzada:

5 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, amb 64 llocs escolars, distribuïts de la manera següent:

– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.

– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cada una.– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cada una.Composició provisional que s’autoritza:

– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.

– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cada una.– 2 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cada una.

(7)

Código: 46026603.

Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de primer ciclo.

Denominación específica del centro: Piccolo.

Titular: Piccolo Educa, Sociedad Limitada.

Domicilio: c/ Berenguer Mallol, número 11.

Localidad: València (46022).

Provincia: Valencia.

Composición definitiva autorizada:

4 unidades de Educación Infantil de primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 15 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.

Composición provisional que se autoriza:

4 unidades de Educación Infantil de primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 0 a 3 años, con 11 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.

Código: 46028533.

Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de primer ciclo.

Denominación específica del centro: La Cometa.

Titular: Aldecon La Cometa, Sociedad Limitada.

Domicilio: pl. Sant Josep, número 6 C.

Localidad: Carcaixent-la Cogullada (46740).

Provincia: Valencia.

Composición definitiva autorizada:

4 unidades de Educación Infantil de primer ciclo, distribuidas así:

– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares cada una.

– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares cada una

Composición provisional que se autoriza:

4 unidades de Educación Infantil de primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.

– 2 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 30 puestos escolares.

Código: 46028570.

Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de primer ciclo.

Denominación específica del centro: Tralarà.

Titularidad: Tralarà, Sociedad Limitada.

Domicilio: c/ Dos de Mayo, número 197.

Localidad: Ontinyent (46870).

Provincia: Valencia.

Composición definitiva autorizada:

4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.

– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 18 puestos escolares cada una.

– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.

Composición provisional que se autoriza:

– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 18 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 0 a 3 años, con 11 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.

Código del centro: 46029641.

Denominación genérica del centro: centro privado de Educación Infantil.

Denominación específica del centro: Jardín de Valterna.

Titular: Escuelas Infantiles Siglo XXI, Sociedad Limitada.

Domicilio: c/ Espígol, 55.

Localidad: Paterna (46980).

Provincia: Valencia.

Codi: 46026603.

Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri- mer cicle.

Denominació específica del centre: Piccolo.

Titular: Piccolo Educa, Societat Limitada.

Domicili: c/ Berenguer Mallol, número 11.

Localitat: València (46022).

Província: València.

Composició definitiva autoritzada:

4 unitats d’Educació Infantil de primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.

Composició provisional que s’autoritza:

4 unitats d’Educació Infantil de primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 0 a 3 anys, amb 11 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.

Codi: 46028533.

Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri- mer cicle.

Denominació específica del centre: La Cometa.

Titular: Aldecon La Cometa, Societat Limitada.

Domicili: pl. Sant Josep, número 6 C.

Localitat: Carcaixent-la Cogullada (46740).

Província: València.

Composició definitiva autoritzada:

4 unitats d’Educació Infantil de primer cicle, distribuïdes així:

– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cada una.– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cada una.Composició provisional que s’autoritza:

4 unitats d’Educació Infantil de primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.

– 2 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 30 llocs escolars.

Codi: 46028570.

Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri- mer cicle.

Denominació específica del centre: Tralarà.

Titularitat: Tralarà, Societat Limitada.

Domicili: c/ Dos de Maig, número 197.

Localitat: Ontinyent (46870).

Província: València.

Composició definitiva autoritzada:

4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.

– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 18 llocs escolars cada una.– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.

Composició provisional que s’autoritza:

– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 18 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 0 a 3 anys, amb 11 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.

Codi del centre: 46029641.

Denominació genèrica del centre: centre privat d’Educació Infantil.

Denominació específica del centre: Jardín de Valterna.

Titular: Escuelas Infantiles Siglo XXI, Societat Limitada.

Domicili: c/ Espígol, 55.

Localitat: Paterna (46980).

Província: València.

(8)

Composición definitiva autorizada en el primer ciclo de Educación Infantil

9 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas de la siguiente manera:

– 2 unidades para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares cada una.

– 3 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares cada una.

– 4 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares cada una.

Composición provisional que se autoriza res pecto a ese nivel:

9 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas de la siguiente manera:

– 2 unidades para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares cada una.

– 3 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares cada una.

– 3 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares cada una.

– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.

Código: 46029811.

Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de primer ciclo.

Denominación específica del centro: Baby Donald.

Titular: María Estrella Navarro Sampedro.

Domicilio: c/ Barrio de la Luz, número 4.

Localidad: València (46014).

Provincia: Valencia.

Composición definitiva autorizada:

2 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 15 puestos escolares.

Composición provisional que se autoriza:

2 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 15 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.

Código: 46030709.

Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de primer ciclo.

Denominación específica del centro: Xiquets.

Titular: Aida Devis Bauset.

Domicilio: c/ Santa Teresa, número 18.

Localidad: Meliana (46133).

Provincia: Valencia.

Composición definitiva autorizada:

3 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 17 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.

Composición provisional que se autoriza:

3 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.

Código: 46030849.

Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de primer ciclo.

Denominación específica del centro: El Badall.

Titular: EI El Badall Alginet, Sociedad Limitada.

Domicilio: c/ Doctor Gómez Ferrer, número 59.

Localidad: Alginet (46230).

Provincia: Valencia.

Composició definitiva autoritzada en el primer cicle d’Educació Infantil

9 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes de la manera següent:

– 2 unitats per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars cada una.

– 3 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cada una.– 4 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cada una.Composició provisional que s’autoritza respecte a aqueix nivell:

9 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes de la manera següent:

– 2 unitats per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars cada una.

– 3 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cada una.– 3 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cada una.– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.

Codi: 46029811.

Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri- mer cicle.

Denominació específica del centre: Baby Donald.

Titular: María Estrella Navarro Sampedro.

Domicili: c/ Barri de la Llum, número 4.

Localitat: València (46014).

Província: València.

Composició definitiva autoritzada:

2 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.

Composició provisional que s’autoritza:

2 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.

Codi: 46030709.

Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri- mer cicle.

Denominació específica del centre: Xiquets.

Titular: Aida Devis Bauset.

Domicili: c/ Santa Teresa, número 18.

Localitat: Meliana (46133).

Província: València.

Composició definitiva autoritzada:

3 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 17 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.

Composició provisional que s’autoritza:

3 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.

Codi: 46030849.

Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri- mer cicle.

Denominació específica del centre: El Badall.

Titular: El Badall Alginet, Societat Limitada.

Domicili: c/ Doctor Gómez Ferrer, número 59.

Localitat: Alginet (46230).

Província: València.

(9)

Código: 46030849.

Composición definitiva autorizada:

5 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares.

– 3 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares cada una.

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.

Composición provisional que se autoriza:

5 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares cada una.

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.

Código: 46031131.

Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de primer ciclo.

Denominación específica del centro: Al Cole.

Titularidad: Centro Educación Infantil Al Cole, Sociedad Limitada.

Domicilio: c/ Molinell, número 12.

Localidad: València (46010).

Provincia: Valencia.

Composición definitiva autorizada:

4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.

– 2 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares cada una.

Composición provisional que se autoriza:

4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares cada una

– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.

Código: 46031192.

Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de primer ciclo.

Denominación específica del centro: Mi Kita.

Titular: Larroy Home, SL.

Domicilio: c/ Senda del Aire, número 6.

Localidad: València (46010).

Provincia: Valencia.

Composición definitiva autorizada:

5 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, con 74 puestos esco- lares, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares.

– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares cada una.

– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares cada una.

Composición provisional que se autoriza:

5 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, con 74 puestos esco- lares, distribuidas así:

– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares cada una.

– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares cada una.

– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.

Código: 46031696.

Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de primer ciclo.

Denominación específica del centro: La Casa Rosa.

Titular: La Casa Rosa Escoles Infantils, Sociedad Limitada.

Domicilio: c/ Salvador Giner, número 2.

Localidad: Godella (46110).

Provincia: Valencia.

Codi: 46030849.

Composició definitiva autoritzada:

5 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars.

– 3 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cada una.– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.

Composició provisional que s’autoritza:

5 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cada una.– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.

Codi: 46031131.

Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri- mer cicle.

Denominació específica del centre: Al Cole.

Titularitat: Centro Educación Infantil Al Cole, Societat Limitada.

Domicili: c/ Molinell, número 12.

Localitat: València (46010).

Província: València.

Composició definitiva autoritzada:

4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.

– 2 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cada una.Composició provisional que s’autoritza:

4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cada una.– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.

Codi: 46031192.

Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri- mer cicle.

Denominació específica del centre: Mi Kita.

Titular: Larroy Home, SL.

Domicili: c/ Senda de l’Aire, número 6.

Localitat: València (46010).

Província: València.

Composició definitiva autoritzada:

5 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, amb 74 llocs escolars, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars.

– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cada una.– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cada una.Composició provisional que s’autoritza:

5 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, amb 74 llocs escolars, distribuïdes així:

– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cada una.– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cada una.– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.

Codi: 46031696.

Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri- mer cicle.

Denominació específica del centre: La Casa Rosa.

Titular: La Casa Rosa Escoles Infantils, Societat Limitada.

Domicili: c/ Salvador Giner, número 2.

Localitat: Godella (46110).

Província: València.

(10)

Composición definitiva autorizada:

6 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares.

– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares cada una.

– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 15 puestos escolares cada una.

– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares Composición provisional que se autoriza:

6 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 0 a 2 año, con 8 puestos escolares.

– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares cada una.

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 15 puestos escolares.

– 2 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares cada una.

Código: 46031830.

Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de primer ciclo.

Denominación específica del centro: La Caseta de Colors.

Titularidad: Eva María Gausí Lapiedra.

Domicilio: c/ Doctor Peset, número 5.

Localidad: El Puig de Santa Maria (46540).

Provincia: Valencia.

Composición definitiva autorizada:

4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 0 a 3 años, con 11 puestos escolares.

– 3 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares cada una

Composición provisional que se autoriza:

4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 0 a 3 años, con 11 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 17 puestos escolares.

– 2 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares cada una.

Código: 46032494.

Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de primer ciclo.

Denominación específica del centro: La Aurora 3.

Titular: Ferbala, Sociedad Limitada.

Domicilio: c/ Erudito Orellana, número 8.

Localidad: València (46008).

Provincia: Valencia.

Composición definitiva autorizada:

4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares cada una.

– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares cada una.

Composición provisional que se autoriza:

4 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.

– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares cada una.

– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.

Código: 46032536.

Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de primer ciclo.

Denominación específica del centro: Pekeños Magos.

Titular: Pequeños Magos, Sociedad Limitada.

Domicilio: av. Doctor Peset Aleixandre, número 58.

Localidad: València (46025).

Provincia: Valencia.

Composición definitiva autorizada:

6 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares.

Composició definitiva autoritzada:

6 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars.

– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cada una.– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cada una.– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.

Composició provisional que s’autoritza:

6 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 any, amb 8 llocs escolars.

– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cada una.– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.

– 2 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cada una.

Codi: 46031830.

Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri- mer cicle.

Denominació específica del centre: La Caseta de Colors.

Titularitat: Eva María Gausí Lapiedra.

Domicili: c/ Doctor Peset, número 5.

Localitat: el Puig de Santa Maria (46540).

Província: València.

Composició definitiva autoritzada:

4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars de 0 a 3 anys, amb 11 llocs escolars.

– 3 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cada una.Composició provisional que s’autoritza:

4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars de 0 a 3 anys, amb 11 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 17 llocs escolars.

– 2 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cada una.

Codi: 46032494.

Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri- mer cicle.

Denominació específica del centre: La Aurora 3.

Titular: Ferbala, Societat Limitada.

Domicili: c/ Erudit Orellana, número 8.

Localitat: València (46008).

Província: València.

Composició definitiva autoritzada:

4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cada una.– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cada una.Composició provisional que s’autoritza:

4 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.

– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cada una.– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.

Codi: 46032536.

Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri- mer cicle.

Denominació específica del centre: Pekeños Magos.

Titular: Pequeños Magos, Societat Limitada.

Domicili: av. Doctor Peset Aleixandre, número 58.

Localitat: València (46025).

Província: València.

Composició definitiva autoritzada:

6 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars.

(11)

– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares cada una.

– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares cada una.

– 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares.

Composición provisional que se autoriza:

6 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares cada una.

– 2 unidades para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares cada una.

– 2 unidades para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares cada una.

Código: 46032688.

Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de primer ciclo.

Denominación específica del centro: Babú.

Titular: Educación y Crecimiento Maes, Sociedad Limitada.

Domicilio: c/ Botánico Cavanilles, número 42.

Localidad: Alboraya (46120).

Provincia: Valencia.

Composición definitiva autorizada:

6 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares – 3 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares cada una

– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares – 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares Composición provisional que se autoriza:

6 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:

– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares cada una.

– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares cada una

– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares – 1 unidad para escolares de 1 a 3 años, con 15 puestos escolares

Código: 46032822.

Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de primer ciclo.

Denominación específica del centro: Xip i Xop.

Titular: Alsisu Educación Infantil, Sociedad Limitada.

Domicilio: c/ Francisco Larrodé Artola, número 6.

Localidad: Catarroja (46470).

Provincia: Valencia.

Composición definitiva autorizada:

4 unidades de Educación Infantil de primer ciclo, distribuidas de la siguiente manera:

– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares cada una.

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 17 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 16 puestos escolares.

Composición provisional que se autoriza:

4 unidades de Educación Infantil de primer ciclo, distribuidas de la siguiente manera:

– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.

– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, una con 16 y otra con 17 puestos escolares.

– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.

Código: 46032949.

Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de primer ciclo.

Denominación específica del centro: Pasitos.

Titular: CEIM Thous, Sociedad Limitada.

Domicilio: c/ Maximilià Thous, número 8.

Localidad: València (46009).

Provincia: Valencia.

– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cada una.– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cada una.– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.

Composició provisional que s’autoritza:

6 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cada una.– 2 unitats per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars cada una.– 2 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cada una.

Codi: 46032688.

Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de Pri- mer Cicle.

Denominació específica del centre: Babú.

Titular: Educación y Crecimiento Maes, Societat Limitada.

Domicili: c/ Botànic Cavanilles, número 42.

Localitat: Alboraia (46120).

Província: València.

Composició definitiva autoritzada:

6 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.

– 3 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cada una.– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.

Composició provisional que s’autoritza:

6 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:

– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cada una.– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cada una.– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.

Codi: 46032822.

Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri- mer cicle.

Denominació específica del centre: Xip i Xop.

Titular: Alsisu Educación Infantil, Societat Limitada.

Domicili: c/ Francesc Larrodé Artola, número 6.

Localitat: Catarroja (46470).

Província: València.

Composició definitiva autoritzada:

4 unitats d’Educació Infantil de primer cicle, distribuïdes de la manera següent:

– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cada una.– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 17 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 16 llocs escolars.

Composició provisional que s’autoritza:

4 unitats d’Educació Infantil de primer cicle, distribuïdes de la manera següent:

– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.

– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, una amb 16 i una altra amb 17 llocs escolars.

– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.

Codi: 46032949.

Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de pri- mer cicle.

Denominació específica del centre: Pasitos.

Titular: CEIM Thous, Societat Limitada.

Domicili: c/ Maximilià Thous, número 8.

Localitat: València (46009).

Província: València.

Referencias

Documento similar

b) Adaptación curricular individual significativa, adaptación de acceso al currículo, diversificación curricular y adaptación curricular en grupo: Orden de 18 de junio de 1999, de

Per tot això, en aplicació de la Llei 1/2015 de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i dels preceptes aplicables de

Títol II. La sol·licitud ha de ser firmada per la persona que represente legalment l’empresa o entitat i ha d’acreditar que té representació suficient.

Professors tècnics de FP de les especialitats corresponents a l'assessoria Catedràtics i professors d'Educació Secundària de les especialitats corresponents a l'assessoria

Aquest currículum requereix una concreció posterior en les programacions que l’equip docent ha.. d’elaborar, les quals han d’incorporar el disseny d’activitats

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en la redacció que fa la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril, establix en l’article 53 que és de

En el marc general del projecte educatiu i segons les característiques del seu entorn productiu, els centres autoritzats per a impartir el cicle formatiu concretaran i desenrotllaran

En el marc general del projecte educatiu i segons les característiques del seu entorn productiu, els centres autoritzats per a impartir el cicle formatiu