PROCÈS DE SELECCIÓ PER A LA SELECCIÓ DE 1 TÈCNIC/A MITJÀ/NA D OCUPACIÓ, GRUP A2, CONDICIONAT A SUBVENCIÓ I CREACIÓ D UNA BORSA DE TREBALL.

Texto completo

(1)

BASES

PROCÈS DE SELECCIÓ PER A LA SELECCIÓ DE 1 TÈCNIC/A MITJÀ/NA D’OCUPACIÓ, GRUP A2, CONDICIONAT A SUBVENCIÓ I CREACIÓ D’ UNA BORSA DE TREBALL.

1.- OBJECTE

L’objecte de les presents bases és la regulació del procés de selecció per a cobrir 1 Tècnic/a mitjà/na d’Ocupació, grup A2, temporal mitjançant nomenament interí per l’execució de programes de caràcter temporal subjecte a la subvenció atorgada per part de la Diputació de Barcelona, segons decret del Batlle núm 130/15 de data 24 de febrer d´aprovació de l´acceptació d´una subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, Direcció de serveis de Cooperació Local del Programa complementari de foment de l´Ocupació local, del règim de concertació i de la concessió d´ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, i crear una borsa de treball, en aquells aspectes que no estiguin regulats a les bases generals aprovades per la Junta de Govern Local reunida en data 3 de juny de 2009 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 155 de data 30 de juny de 2009 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5412 de data 2 de juliol de 2009.

2.- CARACTERÍSTIQUES

Plaça: TÈCNIC/A MITJÀ/NA D’OCUPACIÓ

Règim: Funcionari interí per l’execució de programes de caràcter temporal, condicionat a la subvenció, article 10.1 c) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril.

Categoria: A2

Sistema de selecció: concurs oposició lliure Núm. de places convocades: 1.

Període: subjecte al període de l’acció subvencionada.

Horari: de dilluns a divendres, preferentment amb horari d’oficines, però amb possibilitat de treballar fora de l’horari establert, segons necessitats del servei

Jornada: Temps complet

A partir d’aquest procés selectiu es constituirà una borsa de treball per cobrir substitucions temporals i d’altres situacions que es puguin produir, sempre i quan no siguin per interinitat fins a provisió de plaça.

Dotat: amb les retribucions que corresponguin d’acord amb la relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament i la legislació vigent i amb les característiques, requisits i contingut funcional detallats a la convocatòria.

Nivell retributiu:

Nivell Complement Destí: 25 Complement específic: 8.634 €

(2)

2.1.- Funcions generals Tècnic/a d’Ocupació:

Oferir com a tècnic, els diferents serveis que es realitzen en el centre dins de l’àmbit de l’ocupació i iniciatives econòmiques amb l’objectiu de millorar la ocupabilitat i la inserció laboral de les persones en recerca de feina.

Orientació laboral, realització d’itineraris d’inserció i millora de competències laborals.

Intermediació laboral. Gestió d’oferta de treball. Contacte amb empreses del territori.

Gestió i dinamització del Club de la Feina.

Preparació i realització d’accions de sensibilització, formació pel foment de creació de cooperatives i altres accions del Cies Nivell 10.

3.- REQUISITS ESPECÍFICS*

- Acreditar que s'està en possessió del Títol de Diplomat universitari o tenir títol de grau equivalent. En cas d’invocar un títol equivalent a l’exigit, haurà d’acreditar-se mitjançant la certificació expedida pel Ministeri d’Educació que ho acrediti.

- Estar capacitat/da i posseir un grau de coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, que el/la faci apte/a per desenvolupar les seves funcions, equivalents al nivell C. Si la persona proposada, no disposa del nivell C o certificat equivalent, haurà de fer una prova, el resultat de la qual serà d'apte/a o no apte/a.

- Els/Les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, han d'acreditar tenir coneixements de la llengua castellana. Les persones que no presentin certificat, ni acreditin de trobar-se exemptes, hauran de realitzar una prova específica.

- Persona desocupada, inscrita al Servei d´Ocupació de Catalunya com a demandant d´ocupació.

- No estar donat d´alta en cap dels règims de la Seguretat Social.

- No haver estat separat/da i/o acomiadat/da, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública, i no ntrobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l´exercici de les funcions públiques. En el cas de ser nacional d´un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver estat sotmès/es a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l´accés a l´ocupació pública.

- No estar afectat per cap dels motius d´incompatibilitat continguts en la Llei 53/1984 de 26 de desembre, d´incompatibilitat del personal al servei de les administracions Públiques, i la Llei 21/1987, de 26 de novembre d´Incompatibilitats del personal al servei de l´Administració de la Generalitat.

*Els requisits generals corresponen als establerts a la base 2 de les Bases Generals, aprovades per Acord de Junta de Govern Local de 03/06/2009 i publicades al BOP num. 155 de 30/06/2009.

(3)

4.- PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

4.1. Les persones interessades en participar en el present concurs oposició, hauran de manifestar que reuneixen les condicions que s’exigeixen a la base tercera i dels mèrits al·legats. S’adreçaran al Batlle President de la Corporació, i es presentaran a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà , segons instància ajustada al model normalitzat per aquesta convocatòria, que se’ls facilitarà a l’OAC o a la pàgina web www.sitges.cat, durant al termini DE DEU DIES NATURALS comptats a partir del següent al de la publicació de la present convocatòria al Eco de Sitges i a la pàgina web municipal, amb l’advertència de que les posteriors publicacions es faran al tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal.

Quan les instàncies no siguin presentades en el Registre General d’aquest Ajuntament l’aspirant haurà d’anunciar l’enviament al departament de Recursos Humans mitjançant fax al num. 93 8113597 o al correu electrònic aj270.rrhh@sitges.cat , dins del període de presentació d’instàncies.

4.2. La instància haurà d’anar acompanyada de la següent documentació que haurà de ser presentada en original i còpia per la seva confrontació:

a) Fotocòpia del DNI

b) Currículum vitae, on constarà tots aquells mèrits i capacitats que tinguin relació amb el lloc a proveir degudament especificats

c) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida, o resguard de pagament dels drets d’obtenció dels títols exigits a la base tercera de la convocatòria

d) Justificants acreditatius dels mèrits al·legats, de conformitat amb el barem recollit en el procediment selectiu de concurs, sense que l’òrgan seleccionador pugui valorar altres mèrits que els aportats en aquest moment.

Els cursos, seminaris i jornades que s’al·leguin com a mèrits hauran de ser acreditats mitjançant documents originals o fotocòpies compulsades dels títols oficials u homologats, en el que hi consti el centre emissor dels mateixos, així com les hores de durada, assistència o aprofitament.

Aquests documents justificatius només es podran presentar durant el període de presentació d’instàncies. Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats. Es podran sol·licitar altres documents que consideri necessaris per a la correcta valoració dels mèrits al·legats.

e) La prestació de serveis a l’Administració Pública i/o a l’empresa privada s’acreditarà mitjançant certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social de la vida laboral del sol·licitant, així com amb fotocòpies compulsades dels contractes, nòmines o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats. Els serveis prestats a l’Ajuntament de Sitges i/o en els seus organismes dependents seran acreditats per la Corporació.

(4)

f) Fotocòpia del certificat del nivell C de català de la Direcció General de Política Lingüística.

g) Acreditació de coneixements de llengua castellana per aquelles persones que no tinguin la nacionalitat espanyola.

5.- PUBLICACIÓ D’ANUNCIS

La composició del Tribunal, la llista d´admesos i exclosos i la determinació del lloc i dates de la valoració dels mèrits o serveis i de la celebració de les proves, es publicaran al tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web municipal www.sitges.cat.

6.- LLISTA D´ASPIRANTS

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la corporació, o autoritat delegada, dictarà resolució en el termini màxim d'un mes, la llista d´admesos/es i exclosos/es provisional i es concedirà un període de 3 dies hàbils comptadors a partir de la publicació o notificació de la llista, per a esmenes i possibles reclamacions.

Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d’ofici o a petició dels interessats. Les al·legacions presentades es resoldran en el termini màxim de quinze dies. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades.

7.- TRIBUNAL QUALIFICADOR

7.1 El Tribunal qualificador es constituirà de la manera següent:

President: Titular: Felisa Hernandez Llorente, Treballadora Social

Suplent: M. José Aymerich Humet, Cap del Departament d’Igualtat

Vocals: Titular : Anna Coll Vendrell, Tècnica d’Ocupació i treball

Suplent: Oriol Julià Carbonell, Cap del Servei de Joventut i Festes Titular : Tina Ratés Brufau, Tècnica superior de RRHH

Suplent: Eli Martí Serrano, Coordinadora de Relacions Laborals Titular: Ramon Enfedaque Arnau, Enginyer Tècnic

Suplent: Marta Da Pena Gómez, TAG Titular: Emili Pinazo López, TAG

Suplent: Mercè López Feliu-Font, Cap del Departament de Comerç i activitats

(5)

Secretari/a : Recaurà en un dels membres del tribunal qualificador.

El Tribunal ha d'estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de ser designats conjuntament amb els titulars.

El Tribunal podrà decidir lliurement l’ordre en la realització dels exercicis, podent variar l’ordre.

La designació del Tribunal s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de l'ajuntament, com a mínim 15 dies abans de les proves.

El Tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, a més de la del president o presidenta i del secretari o secretària o de les persones que els substitueixin.

El Tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les sessions del Tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin relatives a les matèries de la seva competència.

El tribunal està facultat per resoldre els dubtes o les discrepàncies que s'originin durant el desenvolupament del procés de selecció.

L’abstenció i la recusació dels membres del Tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la LRJPAC i/o normativa vigent.

Els membres dels tribunals qualificadors o òrgan tècnics de selecció hauran d’observar l’oportuna confidencialitat i el secret professional en tot el que fa referència a les qüestions tractades en les reunions que se celebrin

Els membres del tribunal pertanyents a la corporació municipal no meritaran les indemnitzacions i assistències que mereixin per raó del servei, excepte en aquells casos en que les assistències tinguin lloc en dies festius o cap de setmana.

Cada secció sindical podrà nomenar un representant de la mateixa per assistir als processos selectius de personal com a observadors, sense vot.

8.- PROCÉS SELECTIU

Les proves selectives es duran a terme, sempre que sigui possible, una a continuació de l’altra, de manera que en un mateix dia es podran portar a terme més d’una prova.

8.1.- FASE D’OPOSICIÓ.

1. Coneixement de la llengua catalana

Per demostrar el coneixement del català requerit a les bases.

(6)

La qualificació d’aquest exercici és de apte/a o no apte/a.

Restaran exemptes de realitzar aquesta prova totes les persones aspirants que hagin acreditat estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del nivell que s’assenyala en la corresponents base específica i aquells aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa Administració pública en que s’hagués establert una prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit en aquesta convocatòria.

2. Coneixement de la llengua castellana

Te caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, es regularà per allò establert en les bases generals base 7.3.

La prova consistirà en la realització d’una redacció de 200 paraules en termini màxim de 45 minuts, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal durant el temps màxim de 15 minuts, i si s’escau amb els assessors especialistes que aquest designin.

Aquest exercici serà avaluat pel Tribunal, amb la qualificació d’apte o no apte.

3. Prova Teòrica

La qual consistirà en desenvolupar per escrit en un temps màxim d’una hora, un tema a triar per part dels aspirants, d’entre els dos temes proposats pel Tribunal qualificador d’aquesta convocatòria.

Aquesta prova es valorarà entre 0 i 10 punts. La puntuació mínima per a la superació de la prova és de 5 punts, quedant eliminats/des els/les aspirants que no obtinguin la puntuació mínima requerida .

4. Prova Pràctica,

La qual consistirà en realitzar una prova pràctica relacionada amb el temari, proposada pel tribunal relacionada amb les tasques i/o funcions del lloc de treball a cobrir , en el temps màxim que determini el tribunal.

Aquesta prova es valorarà entre 0 i 10 punts. La puntuació mínima per a la superació de la prova és de 5 punts, quedant eliminats/des els/les aspirants que no obtinguin la puntuació mínima requerida .

8.2.- ENTREVISTA

Els aspirants que havent superat les dues primeres fases del procés selectiu, i el Tribunal consideri que, en funció de la puntuació atorgada, reuneixen les condicions mínimes per desenvolupar les tasques pròpies de la plaça objecte de selecció, podran ser convocats a una entrevista personal, que consistirà en mantenir un diàleg amb el Tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions pròpies de la plaça i a l’experiència professional de l’aspirant, podent-se efectuar preguntes sobre el seu nivell de

(7)

Aquesta fase no serà eliminatòria i es qualificarà de 0 a 5 punts.

8.3.- FASE DE CONCURS

Aquesta fase únicament és aplicable a les persones aspirants que superin la fase d’oposició i no té caràcter eliminatori i consistirà en la valoració per part del Tribunal dels mèrits al·legats i justificats pels aspirants fins a un màxim de 5 punts.

Els mèrits al·legat es valoraran d’acord amb el següent barem:

Experiència professional.

Per haver prestat serveis professionals en funcions anàlogues a les de la plaça a cobrir. (**)

1. A l’administració pública local 0,5 punts per cada any complert o part proporcional corresponent al període treballat.

2. A una altre administració pública (exclosa l´administració local) o la empresa privada 0,25 punts per cada any complert o part proporcional corresponent al període treballat.

Fins a un màxim de 2 punts.

Formació reglada i acadèmica

realitzada en centres oficials complementària a la titulació exigida a les bases que sigui rellevant o estigui relacionada amb l’exercici de les tasques pròpies del lloc de treball (carrera universitària, màster o postgrau), 0’50 punts per cada titulació.

Fins a un màxim de 1 punt.

Formació especialitzada, cursos o seminaris, en centres públics o privats relacionats amb les tasques del lloc de treball. (*)

amb durada inferior a 10 h ... 0,20 punts Durada entre 10 i 30 h ... 0,30 punts Durada entre 31 i 50 h... ... 0,40 punts Durada entre 51 i 100 h ... 0,50 punts Durada de més de 101 h ... 0,60 punts

Fins a un màxim de 1 punts

Informe favorable de Serveis Socials 1 punt

(*) Preferentment quant a cursos de formació, es valoraran els corresponents a l’àmbit objecte de la convocatòria:

(**) L'experiència s'acredita amb l'informe de vida laboral i la certificació actualitzada de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i

(8)

les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i l'experiència adquirida o la certificació de l'òrgan competent en el cas de l'experiència professional en les administracions o sector públic.

L'antiguitat i els serveis prestats a l'entitat convocant no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.

El resultat final del concurs -oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les dues fases.

9.- LLISTA D’APROVATS, BORSA DE TREBALL I PROPOSTA DE NOMENAMENT Finalitzada la qualificació dels exercicis, dels mèrits i, si s’escau, de l’entrevista personal, el tribunal confeccionarà la llista del/ de les aspirants que hagin superat la totalitat de les proves per ordre numèric correlatiu de la puntuació obtinguda en ordre descendent.

Els/les aspirants que hagin superat la totalitat de les proves però que per l’ordre numèric correlatiu de la puntuació obtinguda en ordre descendent no ocupin el lloc de treball passaran a formar part d´una borsa de treball subjecte a les necessitats que es produeixin i restaran vigents fins a la convocatòria d´un nou procés selectiu o l´esgotament de la llista, i com a màxim 2 anys.

L´ordre de crida de la borsa de treball serà per ordre numèric correlatiu de la puntuació obtinguda i en cada oportunitat que es produeixi la necessitat , es cridarà al primer aspirant de la llista confeccionada sempre i quan estigui disponible

10.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

D’acord amb la base 12 de les bases generals, els/les aspirants/tes proposats/ades han de presentar en el Servei de RRHH de la corporació, dintre del termini de 5 dies naturals a partir de la publicació de la llista definitiva d’aprovats/des, els documents originals per que acreditin les condicions de capacitat i els requisits generals i específics exigits que es detallin a les bases específiques corresponents.

ANNEX 1

TEMARI GENERAL

1.L'estatut d'autonomia de Catalunya de 2006: naturalesa i contingut. Drets, deures i principis rectors. Les institucions de la Generalitat de Catalunya. Les competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia. L'organització municipal i atribucions. Les

(9)

2. L'organització municipal i atribucions. Les competències municipals i el seu exercici.

3, El procediment administratiu: concepte i principis. Fases. Terminis.

4 L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma. L’autotutela declarativa i l’autotutela executiva. L’eficàcia i la invalidesa dels actes administratius.

TEMARI ESPECÍFIC

1. Els Serveis Locals d’ocupació, que son i funcionament.

2. L’orientació laboral: informació, assessorament i acompanyament a les persones que cerquen feina. Els canals, estratègies i tècniques per a la recerca de feina. Xarxes locals per a la intermediació: Xaloc, Feina Activa, etc.

3. El procés d’intermediació entre oferta i demanda de treball. Les competències laborals dins l’itinerari d’inserció. La gestió de l’oferta de treball per competències.

4. La inserció laboral en relació a col·lectius de difícil integració en el mercat ordinari: polítiques, serveis i programes. Programes actuals de promoció per a la inserció de joves, RMI, i altres.

5. Serveis locals de foment a l’emprenedoria i creació d’empreses.

L’emprenedoria com a forma de crear ocupació. Programa Sitges Municipi Cooperatiu.

6. Gestió de projectes d’ocupació, procés habitual d’un projecte, relació amb les administracions responsables subvencionadores dels projectes.

SITGES, 30 de març de 2015.

(10)

Departament de Recursos Humans

1. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Nom i cognoms o raó social

DNI / NIE / PASSAPORT / CIF

Adreça a efectes de notificacions

Núm.

Bloc

Escala

Pis

Porta

Codi postal i població

Província

Telèfon fix

Telèfon mòbil

FAX

Correu electrònic

Representat/da per:

DNI / NIE / PASP / CIF

2. IDENTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA:

Codi:

1/2005

Denominació:

Borsa de treball de Tècnic/a d’Ocupació

3. SELECCIÓ DEL LLOC AL QUE OPTEU (marqueu una única opció)

TÈCNIC/A D’OCUPACIÓ

3. FETS I MOTIVACIÓ:

SOL·LICITO la meva admissió a la convocatòria referida en aquest document i

DECLARO que són certes totes les dades que hi consigno i que tinc les condicions exigides per treballar a l’Administració pública i les assenyalades especialment a les bases de la convocatòria.

4. ASPIRANTS AMB DISCAPACITAT:

SOL·LICITO que es tingui en consideració la meva condició de persona amb disminució als efectes que corresponguin i adjunto document amb les adaptacions que sol·licito per a la realització de les proves

5. NIVELL DE CATALÀ MANIFESTO,

que presento certificació acreditativa del nivell de coneixement de la llengua catalana que es requereix a les bases de la convocatòria.

que no tenint la certificació, opto per la realització de la corresponent prova.

6. DOCUMENTS APORTATS (cal aportar originals i fotocòpia per la seva confrontació) Currículum

Fotocòpia compulsada del DNI/NIE

Fotocòpia compulsada del títol corresponent

Certificació acreditativa del nivell de coneixement de la llengua catalana Justificants acreditatius dels mèrits relacionats al currículum.

Certificat de l’equip multiprofessional corresponent, que acrediti el tipus i grau de disminució (persones amb disminució)

S’HA DE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ ORIGINAL I LA FOTOCÒPIA PER LA SEVA VALIDACIÓ

7. SIGNATURA

Data: D'acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que ens faciliteu seran incloses en un fitxer automatitzat als efectes de poder processar les demandes recollides i/o realitzar comunicacions sobre informacions derivades de les mateixes. Així mateix us informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre General de l'Ajuntament de Sitges (Plaça de l’Ajuntament, s/núm. 08870 – Sitges).

Signatura Per trametre a: RECURSOS HUMANS

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

Figure

Actualización...

Related subjects :