REGLAMENT REGULADOR DEL PROTOCOL, ELS HONORS, LES DISTINCIONS I ELS PREMIS DE SANT BOI DE LLOBREGAT

24  Download (0)

Full text

(1)

1

REGLAMENT REGULADOR DEL PROTOCOL, ELS HONORS, LES DISTINCIONS I ELS PREMIS DE SANT BOI DE LLOBREGAT

(Aquest Reglament va ser aprovat per unanimitat al Ple de data 23 de gener de 2006 i publicat al

BOPB núm. 53 del 3 de març de 2006)

(Modificació de l'article núm. 38 d'aquest Reglament, aprovada al Ple de data 21 de febrer de 2011 i publicada al BOPB de data 11 de març de 2011)

(Modificació dels articles núm. 19 i 26 d'aquest Reglament, introducció de dos nous articles del capítol tercer i renumeració

dels articles posteriors, així com les referències dels articles que quedin afectats, aprovada al Ple de data 17 de juny de 2013

i publicada al BOPB de data 4 de març de 2014)

(2)

2 23 PREÀMBUL

L’Administració local ha experimentat grans canvis respecte a èpoques precedents. L’ordenament jurídic s’ha anat adaptant a aquesta nova realitat.

Els articles 189 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre faculta les Corporacions Locals per, mitjançant reglament especial, a establir i regular el règim jurídic dels honors, les distincions i els premis que, en reconeixement de mèrits especials, considerin convenient, instaurar, com a manifestació específica de la potestat normativa que, com a part inherent de l'autonomia local, reconeix a aquest tipus d'entitats l'article 4.1. a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya.

L’Ajuntament de Sant Boi va dotar-se l’any 2004 d’un nou Reglament Orgànic Municipal. En la disposició addicional tercera d’aquest reglament s’estableix el mandat d’aprovar un reglament regulador del protocol, els honors, les distincions i els premis de Sant Boi de Llobregat.

En el transcurs d'aquests 25 anys d’Ajuntaments democràtics, el Ple de la Corporació ha aprovat la creació de diversos títols honorífics: la Medalla d’or de la Vila de Sant Boi, el 22 d’octubre de 1982; la Medalla al Mèrit Esportiu de la Vila i els Premis Locals de l’Esport, el 7 de maig de 1987;

i els guardons de Regidor Honorari de la Corporació Municipal, Fill Predilecte de Sant Boi i Amic de Sant Boi, el 28 de juliol de 1989.

L'experiència en l’organització d’actes oficials i en l’aplicació de la normativa general reguladora, units a la conveniència d'ampliar i revisar els reglaments dels títols honorífics vigents per unificar-los, plantegen la conveniència de redactar aquest Reglament especial.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Aquest reglament deroga tots els reglaments i disposicions d’honors i distincions aprovats amb anterioritat per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, així com qualsevol altra disposició anterior de rang igual o inferior que el contravingui o que s’hi oposi.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest reglament que consta de 52 articles, una disposició addicional, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i una disposició final, entrarà en vigor un cop aprovat definitivament per l'Ajuntament de Sant Boi i publicat, el seu text íntegre, en el Butlletí Oficial de la Província, quan hagi transcorregut el termini que preveu l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Sant Boi de Llobregat, 7 de febrer de 2014

(3)

22 3 TÍTOL PRELIMINAR

Disposicions Generals Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte:

a) Establir les normes de protocol que han de regir la Corporació Municipal i els seus membres en el desenvolupament de la seva funció.

b) Regular tot el que fa referència a la concessió d’honors, distincions, i premis encaminats a reconèixer mereixements especials, qualitats i circumstàncies de persones o entitats que hagin contribuït o contribueixin a enaltir i projectar el nom i prestigi de la ciutat, o que les seves accions tinguin repercussions beneficioses en alt grau per als ciutadans de Sant Boi.

Article 2. Naturalesa jurídica

Aquest Reglament, en conformitat amb el que disposa l'article 191 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, té naturalesa especial.

TÍTOL PRIMER

Del Protocol i Cerimonial Article 3. Definició

Entenem per protocol les regles a què ha d'atenir-se l'organització, des del punt de vista cerimonial, dels actes públics, en particular pel que fa a la precedència de les autoritats i al seu tractament, així com als símbols i distintius que, com a conseqüència de l'exercici del càrrec, corresponen a les autoritats municipals.

Article 50. Premis Altaveu

Són una iniciativa del Festival Altaveu, per aprofundir vincles entre tots els professionals de la música i la cançó catalana. Es tracta d’uns guardons honorífics que atorga un jurat compost per crítics i experts dels mitjans de comunicació per reconèixer les persones, les entitats, les obres o les accions que més solidesa han aportat durant l'any, en pro de la cançó i la música a l'àrea cultural catalana.

Article 51. Bases per a l’atorgament dels premis

La concessió dels premis de la Nit de l’Esport i de l’Altaveu es realitzarà d’acord amb les bases previstes en llurs respectius reglaments.

Article 52. Creació de nous premis

Correspon al Ple de l’Ajuntament de Sant Boi la modificació o creació de qualsevol premi o reconeixement honorífic que es concedeixi en nom de l’Ajuntament.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En cas de modificació de la legislació a què s'ha fet referència en aquest reglament, queden derogats, en virtut del principi de jerarquia normativa, tots els preceptes del reglament que resultin contraris o incompatibles amb la nova situació legislativa.

A aquest efecte, les referències fetes al dret positiu en aquest reglament, s'entendran fetes a les normes que en cada moment estiguin en vigor.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Els honors i les distincions atorgats per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest reglament mantindran la seva vigència i seran inscrits en el Llibre Registre d'Honors i Distincions regulat en aquest reglament.

(4)

4 21 Article 4. Objecte

Els actes públics organitzats per l'Ajuntament de Sant Boi se sotmetran.

a les regles de protocol i cerimonial previstes en aquest Reglament.

Article 5. Àmbit d'aplicació

No queden inclosos dintre de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament els actes públics municipals en què participin autoritats estatals o autonòmiques, que s’han de regir per la normativa vigent que els regula.

Article 6. Classes d'actes públics

A l’efecte d'aquest Reglament, els actes oficials es classifiquen en:

a) Actes oficials de caràcter general. Són tots aquells que s’organitzen a la ciutat amb motiu de festivitats, commemoracions o esdeveniments de gran importància per a la vida ciutadana municipal.

b) Actes oficials de caràcter especial. Són els que organitzen les diferents àrees d’actuació municipal i organismes autònoms amb motiu de commemoracions o esdeveniments propis de l’àmbit específic dels seus respectius serveis, funcions i activitats.

Els actes de caràcter general comptaran amb la presència de tots els membres de la Corporació.

Article 7. Presidència dels actes públics

La presidència dels actes municipals, qualsevol que sigui el seu caràcter, serà unipersonal i correspondrà a l'Alcalde/essa.

Quan en un acte municipal hi concorrin d’altres autoritats de l’Administració de l’Estat o Autonòmica, se seguirà el que disposa el Reial Decret 2099/1983, de 4 d’agost i altres disposicions vigents.

Els actes de caràcter general que no presideixi l’Alcalde/essa de Sant Boi, seran presidits per l’autoritat municipal que per ell/a es designi. En defecte de designació expressa, correspondrà la Presidència a un/a Tinent/a d’Alcalde, segons l’ordre d’aquests.

Feta la preselecció per part de la Comissió de Propostes, s'elevarà al jurat la documentació acompanyada d'un informe justificatiu de la selecció. El jurat, amb una convocatòria prèvia de l'alcaldia, farà una sessió deliberant en què decidirà les persones que s’hagin de guardonar.A aquesta sessió hi podrà assistir, amb veu però sense vot, el representant de la Comissió de Propostes que s'estableixi en les bases de la convocatòria, a l’efecte de presentar les candidatures proposades per la Comissió.

Les decisions del Jurat s'adoptaran per majoria simple de vots, i seran inapel·lables. Els empats es decidiran, si s’escau, mitjançant el vot de qualitat del president/a.

El jurat podrà decidir tant les persones guardonades en cadascuna de les seccions dels premis convocats, com declarar deserta una o diverses seccions si, segons el seu parer, cap de les candidatures no reuneix mèrits suficients.

Així mateix, serà competent per resoldre les qüestions i controvèrsies que es plantegin en relació amb la convocatòria i que no s'hagin previst ni en les bases que la regulin ni en aquest reglament.

Article 48. Comissió de Propostes

La Comissió de Propostes, tindrà la naturalesa jurídica d'òrgan col·legiat de caràcter assessor, i estarà integrada per les persones que, a aquest efecte s'estableixin a les bases reguladores de la convocatòria. La Comissió tindrà un mínim de cinc components i un màxim de nou.

CAPITOL SEGON Altres premis

Article 49. Premis de la Nit de l’Esport

S’atorguen anualment per premiar les tasques de promoció, difusió, participació, programació i organització vinculades tant a la gestió esportiva com a la pràctica esportiva, així com a distingir els esportistes més destacats, valorant-ne els objectius esportius assolits i també els mèrits personals.

(5)

20 5 Quan els actes siguin de caràcter especial organitzats pel responsable d’una ponència o organisme autònom, aquest ocuparà lloc devora la Presidència.

En els actes propis organitzats per un àrea municipal o per un organisme autònom, que no presideixi l’Alcalde/essa, ostentarà la Presidència el/la ponent de l’Àrea o el President/a de l’organisme autònom, per delegació de l’Alcalde/essa de Sant Boi.

Quan els actes siguin de caràcter especial, organitzats conjuntament amb una altra institució, el representant d’aquesta institució ocuparà el lloc immediat a la Presidència, sempre que no entri en contradicció amb el que disposa el Reial Decret 2099/1983. de 4 d’agost i altres disposicions vigents.

L'Alcalde/essa podrà cedir la presidència o, si escau, establir una presidència honorífica, quan per raons de respecte, jerarquia o rang, ho consideri convenient.

Els regidors i les regidores assistents als actes municipals que no ocupin un lloc a la Presidència, se situaran en un lloc preferent.

Article 8. Precedència

L’ordenament i la prelació dels components de la Corporació Municipal, quan assisteixin als actes oficials serà la següent:

1. Alcalde/essa

2. Tinents d'Alcalde/essa, pel seu ordre

3. Membres de la Junta de Portaveus, per l’ordre de major a menor representació municipal

4. Membres de la Junta de Govern, pel seu ordre de nomenament 5. Regidors/es de l’Equip de Govern de l’Ajuntament, pel seu ordre electoral i ordenats de major a menor representació municipal

6. La resta de regidors/es, pel seu ordre electoral i ordenats de major a menor representació municipal

La precedència s'alterarà, d'acord amb la legislació vigent, quan assisteixin a l'acte alts càrrecs de l'Estat, de la Generalitat o d'altres Comunitats Autònomes o Entitats Locals, i s’ajustarà, en aquest cas, al règim de prelacions que aquella legislació estableixi (Reial Decret 2099/1983 i Decret de la Generalitat de Catalunya 189/1981 en aquells aspectes que terceres persones físiques, jurídiques, públiques o privades, o a proposta

d'un o de diversos membres de la Comissió de Propostes que es regulen en aquest reglament.

Les propostes, sense perjudici del que estableixin les bases de la convocatòria, s'hauran de presentar en el registre general de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, mitjançant instància acompanyada de la documentació següent:

- Memòria acreditativa en què es motivin les causes i circumstàncies de la candidatura.

- Curriculum vitae del candidat o candidata proposat, o memòria d'activitats, quan adopti qualsevol forma de personalitat jurídica.

- Qualsevol altra documentació complementària que el proposant consideri convenient, a l’efecte d’obtenir més informació del candidat o la candidata.

Article 46. Jurat dels premis Ciutat de Sant Boi de Llobregat

El Jurat serà nomenat pel Ple de la corporació en aprovar les bases de la convocatòria i la seva missió consistirà a examinar les candidatures elevades per la Comissió de Propostes i decidir les persones guardonades, sota la presidència de l’alcalde/essa o el regidor/a en qui delegui, i amb l'assistència del titular de la Secretaria General de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui, qui donarà fe de la sessió. El Jurat estarà compost pels portaveus dels diferents grups polítics municipals i per un màxim de cinc ciutadans o ciutadanes, de reconeguda solvència personal o professional, els quals seran proposats per l’alcalde/essa.

Article 47. Procediment

Els premis Ciutat de Sant Boi de Llobregat es concediran per convocatòria pública, amb l’aprovació prèvia de les bases reguladores per part del Ple de la corporació, les quals s'hauran de sotmetre a informació pública per un període mínim de vint dies, mitjançant la publicació de l’anunci corresponent a la revista municipal Viure Sant Boi i al Butlletí Oficial de l a P r o v í n c i a , a l ’ e f e c t e d e p r e s e n ta c i ó d e c a n d i d a t u r e s . Presentades les candidatures en els termes exposats en els articles anteriors, seran sotmeses a la Comissió de Propostes, la qual tindrà com a missió preseleccionar les que consideri que s'adapten als criteris de la convocatòria, i desestimarà les que, segons el seu parer, no s’hi adaptin o no reuneixin els mèrits suficients.

(6)

6 19 no entrin en conflicte, d’acord amb sentència del Tribunal Constitucional).

Així mateix, l'Alcalde/ssa de la ciutat podrà, amb motiu de l'assistència de convidats il·lustres, donar-los un tracte de preferència en el règim de prelacions.

Article 9. Assistència als actes d’ex-Alcaldes/esses

Quan als actes oficials concorrin ex-Alcaldes/esses de Sant Boi, se situaran a continuació de l’últim membre de la Corporació Municipal, ordenant-se d’acord amb la data del seu cessament, començant pel més antic. No obstant, amb motiu de la celebració d’actes oficials extraordinaris, podran ocupar un lloc més rellevant per indicació de l’Alcalde/essa.

Article 10. Assistència als actes de persones guardonades amb distincions honorífiques i convidats il·lustres

Les persones guardonades per l’Ajuntament amb nomenaments o distincions honorífiques, gaudiran d'un lloc preferent en els actes oficials que celebri l'Ajuntament quan, per raó de la naturalesa de l'acte, hagin estat invitats per l'Alcalde/essa.

Article 11. Protocol especial de constitució de l'Ajuntament

La constitució de la Corporació i la presa de possessió del càrrec d'Alcalde/essa o de Regidor/a, així com la substitució de qualsevol dels seus membres, es farà d'acord amb el procediment establert per la Llei Orgànica del Règim Electoral General(Llei 5/85).

A aquest efecte, amb motiu de la renovació de la Corporació i de la seva constitució, la Secretaria General i el Servei de Relacions Públiques i Protocol de l'Ajuntament elaboraran un programa de la sessió, que serà elevat a l'Alcalde/essa en funcions perquè l’aprovi abans de la sessió constitutiva.

Article 12. Organització del Ple municipal

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la

f) Premi especial Ciutat de Sant Boi de Llobregat

Aquest premi s'atorgarà a les persones o entitats, físiques o jurídiques, que hagin destacat en qualsevol part del món, per la seva contribució a la defensa dels drets humans i les llibertats, la defensa del medi ambient, de la solidaritat, de les arts, de l’esport, de la cultura, de la pau i del progrés dels ciutadans i les ciutadanes del món.

Si l'Ajuntament decideix convocar premis Ciutat de Sant Boi de Llobregatd'altres sectors d'activitat no previstos en aquest reglament, el seu objecte haurà d'estar determinat en les bases reguladores de la convocatòria.

Article 42. Contingut dels premis

Els premis Ciutat de Sant Boi de Llobregat no tindran dotació econòmica, sinó que consistiran en una peça artística acompanyada d'un diploma acreditatiu d'aquesta distinció.

Article 43. Beneficiaris

Podran ser beneficiaris dels premis que es regulen en aquest reglament, les persones o entitats, físiques o jurídiques, que reuneixin els requisits generals de l’article 41 i els que en cada cas exigeixin les bases de la convocatòria dels premis.

Article 44. Convocatòria dels premis

Els premis Ciutat de Sant Boi de Llobregat requeriran una convocatòria pública, provinent d’un acord plenari adoptat a aquest efecte, amb el quòrum de majoria simple, en el qual s'aprovaran les bases reguladores de la convocatòria. En aquestes bases han de constar les seccions convocades, el procediment de presentació de candidatures i de concessió dels premis, i el seu règim jurídic, així com la composició de la comissió de propostes i del jurat dels premis.

Article 45. Candidatures

Les candidatures als premis les han de presentar d'acord amb el procediment que, a aquest efecte, prevegin les bases reguladores de la convocatòria, bé els mateixos mereixedors potencials dels premis, bé

(7)

18 7 presidència de l’alcalde/ssa, està integrat per tots els/les regidors/es, amb l’assistència del secretari/ària general i l’interventor/a de l’Ajuntament.

La disposició dels regidors en el Ple és competència exclusiva de l’Alcalde/essa, desprès d’escoltar els portaveus dels grups municipals, d’acord amb l’article 89 del Reial Decret 2568, de 28 de novembre, Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

D’acord amb l’article 13 del Reglament Orgànic Municipal, les sessions tindran lloc a la sala de plens de l’edifici consistorial, llevat dels casos de força major en els quals, mitjançant la corresponent convocatòria de l’alcalde/ssa, i després de la consulta prèvia a la Junta de Portaveus, podrà habilitar-se un altre edifici o local amb aquesta finalitat. En tot cas, es consignarà en acta aquesta circumstància.

No obstant això, amb caràcter excepcional i per motius de seguretat degudament motivats, podrà realitzar-se alguna sessió plenària en un altre equipament municipal habilitat a aquest efecte.

En lloc preferent al saló de sessions estaran col·locades les fotografies del cap d’estat i del president/a de la Generalitat de Catalunya.

Article 13. Defunció de membres de la Corporació Municipal

Si es produeix la mort d’algun dels membres de la Corporació Municipal, es respectaran les últimes voluntats del difunt i la decisió de la família pel que fa a l’acte protocol·lari de vetlla i enterrament. Si no hi ha cap disposició en contra, l’Ajuntament instal·larà a la Casa Consistorial la capella ardent on es col·locarà el fèretre amb les despulles del difunt amb el cerimonial que s’acordi.

En el cas de mort d’algun membre de la Corporació Municipal, les banderes dels edificis municipals onejaran a mig pal mentre durin les honres fúnebres.

Article 14. Tractament i atributs

L'Alcalde/essa de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ostentarà el tractament d'Il·lustríssim/a senyor/a i la resta de membres de la Corporació el de senyor o senyora, d’acord amb la normativa vigent. El tractament protocolari desapareix quan es deixa d’exercir el càrrec públic.

Les seccions abans esmentades no tindran caràcter limitatiu, sinó merament enunciatiu, per la qual cosa l’Ajuntament podrà convocar el Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat relacionat amb qualsevol sector.

Únicament es lliurarà un premi de cadascuna de les seccions convocades.

Article 41. Finalitat

Les seccions del Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat a què abans s'hafet referència, tindran per objecte guardonar les activitats següents:

a) Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat de la cultura

Aquest premi es destina a premiar aquelles persones o entitats físiques o jurídiques que per serveis extraordinaris a l’àmbit de la cultura a Sant Boi de Llobregat se’n facin mereixedors.

b) Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat de l’esport

Aquest premi es destina a premiar aquelles persones o entitats físiques o jurídiques, que per serveis extraordinaris a l’àmbit de l’esport a Sant Boi de Llobregat se’n facin mereixedors.

c) Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat d’acció cívica

Aquest premi s’atorga a aquelles persones o entitats, físiques o jurídiques, la iniciativa solidària de les quals hagi contribuït a una millor convivència o major benestar dels homes i les dones de la ciutat de Sant Boi.

d) Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat d'economia

Aquest premi s'atorgarà a les persones o entitats, físiques o jurídiques, que hagin impulsat una iniciativa econòmica o un projecte empresarial que hagi contribuït al desenvolupament i la prosperitat de la nostra ciutat.

e) Premi d'honor Ciutat de Sant Boi de Llobregat

Aquest premi s'atorgarà a les persones o entitats, físiques o jurídiques, que hagin destacat de manera molt rellevant en qualsevol activitat cultural, social o professional, dintre del terme municipal de Sant Boi de Llobregat.

(8)

8 17 Els atributs representatius del càrrec d’Alcalde/essa de Sant Boi són:

- El bastó de comandament, nuat amb cordó de color daurat amb fil negre, amb puny d’or en el qual apareixerà inserit l’escut de la ciutat - Insígnia d’or amb l’escut municipal

Els atributs representatius dels regidors de l’Ajuntament de Sant Boi són:

- Insígnia d’or amb l’escut municipal

Article 15. Ús i utilització dels símbols municipals

S’entén per símbols municipals els elements gràfics que identifiquen el municipi i la Corporació Municipal i que són d’ús exclusiu d’aquesta.

Comprenen l’escut i la bandera de la ciutat i estan recollits a l’article 6 del Reglament Orgànic Municipal. Aquests símbols només podran ser utilitzats per l’Ajuntament o per qui disposi de l’autorització municipal per fer-ho.

La bandera de Sant Boi va ser creada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 12 de juliol de 1985. Està formada per un llençol blau sobre el qual se superposen dos triangles blanc i vermell amb unes mides en proporció de dos (alçada) per tres (ample).

L’escut de Sant Boi està compost per un cairó de color blau, una campana d’argent i una corona de baró.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Boi en sessió celebrada el 19 de novembre de 2001 va aprovar els signes bàsics d’identitat visual de l’Ajuntament de Sant Boi.

L'ús i la col·locació de la bandera de Sant Boi s’ajustaran al que disposa la Llei 39/1981, de 28 d'octubre, per la qual es regula l'ús de la bandera d'Espanya i de les altres banderes i ensenyes, i pel Reglament de Símbols dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 263/1991, de 25 de novembre.

L'Alcalde/essa de la Corporació, en conformitat amb l'esmentada legislació i el Reglament Orgànic Municipal podrà portar en el seu vehicle oficial un exemplar reduït de la bandera pròpia com a banderí, quan assisteixi a actes oficials o actuï en exercici del càrrec.

Per la seva banda, l'ús de l'escut de la ciutat, que correspondrà amb caràcter privatiu a l'Ajuntament, serà utilitzat per aquest en tota la

L'acord de revocació requerirà un previ expedient instruït amb idèntiques garanties que per al seu atorgament i s’haurà d’adoptar pel Ple amb el mateix quorum requerit per a la seva concessió.

Article 39

Els honors que la corporació pugui atorgar a SM els Reis no requeriran cap altre procediment que la consulta prèvia a la Casa de Sa Majestat.

TÍTOL TERCER Dels premis CAPITOL PRIMER

Premis Ciutat de Sant Boi de Llobregat

Article 40. Premis Ciutat de Sant Boi de Llobregat

Els Premis Ciutat de Sant Boi de Llobregat tindran per objecte guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones o organitzacions que hagin contribuït a fomentar la solidaritat, la igualtat i el progrés de la societat, així com per reconèixer la trajectòria exemplar i la contribució de persones o organitzacions en aquest sentit.

La convocatòria i la concessió d’aquests premis es farà amb caràcter bianual i hi podran optar totes aquelles iniciatives, treballs o aportacions de persones físiques o jurídiques, així com organitzacions de tot tipus que s’adaptin a cadascuna de les categories i requisits que s’estableixin a la convocatòria.

A aquest efecte, els Premis Ciutat de Sant Boi de Llobregat podran convocar-se en totes o en algunes de les seccions següents:

- Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat de la cultura - Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat de l’esport - Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat d'acció cívica - Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat d’economia - Premi d'honor Ciutat de Sant Boi de Llobregat - Premi especial Ciutat de Sant Boi de Llobregat

(9)

16 9 documentació gràfica que editi.

Les entitats privades i els particulars únicament podran fer ús de l'escut i la bandera de la ciutat amb l’autorització expressa de l’Ajuntament de Sant Boi.

En tot el que no estigui previst en aquest Reglament sobre l’ús dels signes d’identitat visual municipal, serà d’aplicació l’acord del Ple de data 19 de novembre de 2001 i el que disposa el Reglament de Símbols dels Ens Locals de Catalunya aprovat per Decret 263/1991, de 25 de novembre.

Article 16. Declaració de dol oficial

El Ple de l’Ajuntament podrà decretar dol oficial en el municipi, durant els dies que estimi oportú, en els supòsits de defunció de persones rellevants per a la ciutat o de sinistres dels quals es derivin conseqüències greus per a Sant Boi, així com per altres fets la gravetat dels quals justifiqui l’esmentada declaració.

En casos d’urgència, la declaració de dol oficial podrà efectuar-se per Decret de l’Alcalde/essa, del qual donarà posteriorment compte en la primera sessió de Ple que es celebri.

La declaració de dol oficial comportarà que les banderes onegin a mig pal en els edificis de l’administració municipal.

Article 17. Organització dels actes de protocol

L’organització dels actes oficials de l’Ajuntament de Sant Boi correspon al Servei de Relacions Públiques i Protocol, que s’encarregarà de vetllar per la correcta interpretació de les normes establertes en aquest títol.

Article 35. Resolució

La concessió dels honors i les distincions que regula aquest reglament serà competència del Ple de l'Ajuntament. Per tal que siguin aprovats es requereix la majoria absoluta dels membres de la corporació.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, en casos d'urgència que facin impossible la convocatòria del Ple municipal, l'alcalde o alcaldessa podrà, mitjançant una resolució motivada, atorgar la distinció que consideri adient, prèvia consulta a la Junta de Portaveus, i n'haurà d'informar al primer Ple que tingui lloc.

Article 36. Execució

La concessió dels honors i les distincions regulats en aquest títol, un copaprovats pel Ple de la corporació, es farà en un acte solemne al Saló de Plens de l’Ajuntament o en qualsevol altre lloc habilitat a aquest l'efecte, al qual assistiran la corporació en ple i les autoritats, les representacions i els particulars que hi siguin expressament convidats per l'alcaldia.

En aquest acte, l'alcalde/ssa de la ciutat, en representació seva, lliurarà al guardonat el títol, premi o diploma acreditatiu de la distinció.

Article 37. Llibre de registre d'honors i distincions

La Secretaria General de l'Ajuntament tindrà al seu càrrec la custòdia i la gestió del llibre de registre d'honors i distincions, el qual estarà dividit en tantes seccions com nomenaments i distincions honorífiques es prevegin en el reglament.

En aquest llibre s'inscriuran, per ordre cronològic, els honors i les distincions atorgats, amb expressió de les dades identificatives del beneficiari i un breu resum de les circumstàncies personals que hagin motivat la distinció.

Article 38. Revisió

L'Ajuntament podrà privar de les distincions que són objecte d'aquest reglament, revocant l’acte de la seva concessió amb la conseqüent cancel·lació de l'assentament en el llibre de registre, qualsevol que sigui la data en què hagin estat conferides, a qui incorri en accions o omissions que aconsellin aquesta mesura extrema.

(10)

10 15 TÍTOL SEGON

Dels honors i les distincions Preàmbul

L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat vol reconèixer els mèrits excepcionals o la trajectòria personal o professional d’aquelles persones i/o institucions que hagin contribuït de forma notable a l’interès col·lectiu de la comunitat o a la projecció i prestigi de la ciutat.

CAPÍTOL PRIMER Disposicions generals Art. 18. Objecte

Art. 1. El títol d’aquest reglament té per objecte regular tot el que fa referència a la concessió d'honors, distincions, nomenaments honorífics i premis encaminats a reconèixer mereixements especials, qualitats i circumstàncies de persones o entitats que hagin contribuït o contribueixin a enaltir i projectar el nom i prestigi de la ciutat, o que les seves accions tinguin repercussions beneficioses en alt grau per als ciutadans de Sant Boi de Llobregat.

Article 19. Catàleg d'honors i distincions

Els honors i les distincions que l'Ajuntament de Sant Boi pot conferir per premiar mèrits o serveis extraordinaris prestats a la Ciutat, són els següents:

a) Nomenaments honorífics

1. Títol de Fill Predilecte o Filla Predilecta de Sant Boi de Llobregat 2. Títol d’Amic o Amiga de Sant Boi de Llobregat

b) Distincions honorífiques

1. Medalla d'Or de Sant Boi de Llobregat

2. Medalla al Mèrit Esportiu de Sant Boi de Llobregat 3. Visitant il·lustre

4. Altres distincions honorífiques

CAPÍTOL CINQUÈ Del procediment Article 33. Iniciació

La concessió de qualsevol dels honors a què es refereix aquest reglament requerirà la instrucció prèvia de l'expedient oportú que serveixi per determinar els mèrits o les circumstàncies que aconsellin aquella concessió.

La iniciació del procediment es farà per decret de l'alcalde president, d'ofici o la petició de persones físiques o jurídiques, degudament motivada.

Quant la proposta es refereixi a un funcionari/ària de la corporació, a més de les normes establertes en aquest reglament, seran d'aplicació les contingudes a la legislació aplicable als funcionaris/àries de l Administració local.

En el decret de l'alcaldia que iniciï el procediment es nomenarà, entre els regidor/es de la corporació, un instructor responsable de la tramitació.

Article 34. Instrucció

L'instructor/a practicarà totes les diligències que cregui necessàries per investigar els mèrits de la persona proposada, podrà sol·licitar informes i rebre declaració de persones o representants d'entitats que puguin subministrar dades, antecedents o referències que condueixin a l'aclariment dels mèrits.

Un cop dutes a terme totes les diligències, l'instructor/a haurà de formular una proposta motivada, la qual elevarà a l’alcaldia presidència.

L'alcalde o alcaldessa president/a, podrà acordar l'ampliació de les diligències o acceptar-ne plenament el dictamen i fer la seva proposta, elevant-la com a Moció al Ple per a la seva deliberació i votació previ informe de la Junta de Portaveus, en aquest cas, sotmetre’l al Ple de l'Ajuntament per tal que acordi la resolució que estimi procedent, en la forma que es disposa en aquest reglament.

El termini per a la resolució de l’expedient serà de 6 mesos a comptar des de l’inici del mateix.

(11)

14 11 Article 20. Naturalesa jurídica

Els honors i les distincions regulats en aquest títol tindran naturalesa purament honorífica, sense que, en conseqüència, atorguin ni puguin generar cap dret de contingut econòmic o de caràcter administratiu.

D’acord amb l’article 190.2 del ROF, els nomenaments de membres honoraris de les corporacions no atorgaran en cap cas facultats per intervenir en el govern o administració local.

Article 21. Règim d'incompatibilitats

Amb excepció de la Família Reial, cap dels honors i les distincions que es regulen en aquest títol, no podrà recaure en persones que desenvolupin alts càrrecs a l'Administració, i respecte dels quals la corporació estigui en relació subordinada de jerarquia, funció o servei, mentre subsisteixin aquests motius.

CAPÍTOL SEGON

Dels nomenaments honorífics

Article 22. Títol de Fill Predilecte o Filla Predilecta de Sant Boi de Llobregat

La concessió del títol de Fill Predilecte o Filla Predilecta de la ciutat de Sant Boi de Llobregat s’institueix per tal de reconèixer els mèrits excepcionals o la trajectòria personal o professional que mereixi la consideració i l’agraïment oficial, per haver destacat de forma extraordinària i amb indiscutible repercussió pública en la realització d'activitats que hagin redundat en benefici de la ciutat o que l'hagin enaltit. Aquest títol només podrà recaure en persones físiques nascudes a Sant Boi de Llobregat o que visquin o hagin viscut d’una manera prolongada a la ciutat.

Article 23. Títol d’Amic o Amiga de Sant Boi de Llobregat

La concessió del títol d’Amic o Amiga de la ciutat de Sant Boi de Llobregat, d'igual categoria que el títol anterior, podrà recaure en les persones físiques que reuneixin les condicions exigides en l'article anterior, però Article 29. Concessió a personal municipal

Quan la concessió de la medalla es faci a favor de personal al servei de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, s'hauran d'aplicar, a més de les normes establertes en aquest reglament, les contingudes a la legislació vigent en relació amb el personal al servei de l'Administració local.

Article 30. Visitant Il·lustre

El títol de Visitant Il·lustre és un reconeixement municipal creat per reconèixer els mèrits excepcionals o la trajectòria d’aquelles persones, amb indiscutible repercussió pública, que visitin el municipi i siguin rebuts oficialment a l’Ajuntament.

CAPÍTOL QUART

Altres distincions honorífiques

Article 31. Assignació de denominacions, monuments i plaques commemoratives

L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en reconeixement de mereixements especials o serveis extraordinaris, podrà designar una via pública, un complex urbà o una instal·lació municipal, amb el nom d'una persona física vinculada a la ciutat.

Així mateix, podrà erigir monuments o plaques commemoratives referides a persones físiques vinculades amb la ciutat, com a reconeixement a la seva tasca o a la seva trajectòria professional o personal, quan hagi redundat en benefici d’aquesta.

Article 32. Llibre d'honor

L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat disposarà d'un llibre d'honor, la custòdia del qual correspondrà al Servei de Relacions Públiques i Protocol, on podran signar les personalitats que visitin la Casa Consistorial.

(12)

12 13 que no hagin nascut ni viscut a la ciutat de Sant Boi.

Article 24. Règim jurídic dels nomenaments honorífics

Els títols de Fill Predilecte o Filla Predilecta i d’Amic o Amiga de Sant Boi de Llobregat, es podran concedir a títol pòstum.

Aquests nomenaments es concediran amb criteri restrictiu i tindran caràcter vitalici, sense perjudici del que disposa l'article 38 d'aquest reglament.

La concessió d’aquests nomenaments haurà de ser aprovada pel Ple de la corporació municipal mitjançant votació de la majoria absoluta, a proposta de l’Alcaldia.

Els beneficiaris d'aquests títols gaudiran d'un lloc preferent en els actes oficials que celebri l'Ajuntament, d'acord amb el que s’estableix en el títol primer d'aquest reglament.

Article 25. Lliurament i acreditació dels nomenaments honorífics Acordada la concessió de qualsevol dels dos títols anteriors, la presidència de la corporació haurà d'assenyalar la data i el lloc on es reunirà per fer el lliurament solemne a la persona designada del diploma i de les insígnies que acreditin la distinció.

El diploma esmentat contindrà els mereixements que justifiquen la concessió. La insígnia s'ajustarà al model que aprovi la Corporació, on haurà de figurar, en tot cas, l'escut de la ciutat, així com la inscripció de Fill/a Predilecte/a o d’Amic/ga de Sant Boi de Llobregat.

CAPÍTOL TERCER

De les distincions honorífiques

Article 26. La Medalla d’Or de la Ciutat

La Medalla d’Or de la Ciutat és la màxima distinció que concedeixl’Ajuntament de Sant Boi. És un reconeixement municipal creat per premiar mèrits extraordinaris que concorrin en personalitats\entitats o

corporacions, siguin nacionals o estrangeres, per haver prestat servei o dispensat honors a la ciutat.

Article 27. La Medalla al Mèrit Esportiu de Sant Boi de Llobregat La Medalla al Mèrit Esportiu de Sant Boi de Llobregat és una distinció d'alt rang que concedeix l'Ajuntament de Sant Boi. És un reconeixement municipal creat per premiar mèrits extraordinaris esportius que concorrin en personalitats, entitats o corporacions, siguin nacionals o estrangeres, per haver prestat servei o dispensat honors a la ciutat.

Article 28. Característiques, lliurament i acreditació de les distincions honorífiques

La concessió de les medalles a les distincions honorífiques Medalla d'Or de la Ciutat i Medalla al Mèrit Esportiu de Sant Boi de Llobregat, no tenen un nombre limitat ni tampoc una periodicitat establerta.

La Medalla d'Or de la Ciutat, seguirà el model tradicional i serà encunyada en or, i portarà gravat al davant l'escut municipal amb la inscripció "Medalla d'Or de la Vila. Sant Boi de Llobregat", i a la part del darrere hi figurarà el nom del guardonat i la data de concessió. En el cas que aquesta medalla es lliuri a persones individuals, s'acompanyarà d'una petita insígnia de solapa, segons el model que la corporació aprovi, i d'un diploma acreditatiu de la concessió.

La Medalla al Mèrit Esportiu serà encunyada en or, amb forma quadricular amb cantons arrodonits i delimitada per un marc amb "balie" per anar penjada d'un cordó de color vermell.

Anirà acompanyada d'una insígnia d'or gravada com l'anvers de la medalla (en aquest cas no porta marc), amb botó per a la solapa.

A l'anvers de la medalla hi haurà l'escut municipal amb la gravació del text

"VILA DE SANT BOI DE LLOBREGAT" amb lletra lapidària romana, i al revers, hi haurà una estilització d'un llorer (símbol de glòria) i el text "AL MÈRIT ESPORTIU" amb lletra lapidària romana.

Per l'altra part, enmig dels llorers hi anirà gravada una estilització del símbol de l'esport corresponent i a sota (AL MÈRIT ESPORTIU) anirà gravat el nom de la persona o entitat i la data d'aprovació del ple municiapl de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Les condecoracions atorgades seran objecte d'un acte solemne de lliurament, d'acord amb el que disposi l'Ajuntament.

(13)

12 13 que no hagin nascut ni viscut a la ciutat de Sant Boi.

Article 24. Règim jurídic dels nomenaments honorífics

Els títols de Fill Predilecte o Filla Predilecta i d’Amic o Amiga de Sant Boi de Llobregat, es podran concedir a títol pòstum.

Aquests nomenaments es concediran amb criteri restrictiu i tindran caràcter vitalici, sense perjudici del que disposa l'article 38 d'aquest reglament.

La concessió d’aquests nomenaments haurà de ser aprovada pel Ple de la corporació municipal mitjançant votació de la majoria absoluta, a proposta de l’Alcaldia.

Els beneficiaris d'aquests títols gaudiran d'un lloc preferent en els actes oficials que celebri l'Ajuntament, d'acord amb el que s’estableix en el títol primer d'aquest reglament.

Article 25. Lliurament i acreditació dels nomenaments honorífics Acordada la concessió de qualsevol dels dos títols anteriors, la presidència de la corporació haurà d'assenyalar la data i el lloc on es reunirà per fer el lliurament solemne a la persona designada del diploma i de les insígnies que acreditin la distinció.

El diploma esmentat contindrà els mereixements que justifiquen la concessió. La insígnia s'ajustarà al model que aprovi la Corporació, on haurà de figurar, en tot cas, l'escut de la ciutat, així com la inscripció de Fill/a Predilecte/a o d’Amic/ga de Sant Boi de Llobregat.

CAPÍTOL TERCER

De les distincions honorífiques

Article 26. La Medalla d’Or de la Ciutat

La Medalla d’Or de la Ciutat és la màxima distinció que concedeixl’Ajuntament de Sant Boi. És un reconeixement municipal creat per premiar mèrits extraordinaris que concorrin en personalitats\entitats o

corporacions, siguin nacionals o estrangeres, per haver prestat servei o dispensat honors a la ciutat.

Article 27. La Medalla al Mèrit Esportiu de Sant Boi de Llobregat La Medalla al Mèrit Esportiu de Sant Boi de Llobregat és una distinció d'alt rang que concedeix l'Ajuntament de Sant Boi. És un reconeixement municipal creat per premiar mèrits extraordinaris esportius que concorrin en personalitats, entitats o corporacions, siguin nacionals o estrangeres, per haver prestat servei o dispensat honors a la ciutat.

Article 28. Característiques, lliurament i acreditació de les distincions honorífiques

La concessió de les medalles a les distincions honorífiques Medalla d'Or de la Ciutat i Medalla al Mèrit Esportiu de Sant Boi de Llobregat, no tenen un nombre limitat ni tampoc una periodicitat establerta.

La Medalla d'Or de la Ciutat, seguirà el model tradicional i serà encunyada en or, i portarà gravat al davant l'escut municipal amb la inscripció "Medalla d'Or de la Vila. Sant Boi de Llobregat", i a la part del darrere hi figurarà el nom del guardonat i la data de concessió. En el cas que aquesta medalla es lliuri a persones individuals, s'acompanyarà d'una petita insígnia de solapa, segons el model que la corporació aprovi, i d'un diploma acreditatiu de la concessió.

La Medalla al Mèrit Esportiu serà encunyada en or, amb forma quadricular amb cantons arrodonits i delimitada per un marc amb "balie" per anar penjada d'un cordó de color vermell.

Anirà acompanyada d'una insígnia d'or gravada com l'anvers de la medalla (en aquest cas no porta marc), amb botó per a la solapa.

A l'anvers de la medalla hi haurà l'escut municipal amb la gravació del text

"VILA DE SANT BOI DE LLOBREGAT" amb lletra lapidària romana, i al revers, hi haurà una estilització d'un llorer (símbol de glòria) i el text "AL MÈRIT ESPORTIU" amb lletra lapidària romana.

Per l'altra part, enmig dels llorers hi anirà gravada una estilització del símbol de l'esport corresponent i a sota (AL MÈRIT ESPORTIU) anirà gravat el nom de la persona o entitat i la data d'aprovació del ple municiapl de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Les condecoracions atorgades seran objecte d'un acte solemne de lliurament, d'acord amb el que disposi l'Ajuntament.

(14)

14 11 Article 20. Naturalesa jurídica

Els honors i les distincions regulats en aquest títol tindran naturalesa purament honorífica, sense que, en conseqüència, atorguin ni puguin generar cap dret de contingut econòmic o de caràcter administratiu.

D’acord amb l’article 190.2 del ROF, els nomenaments de membres honoraris de les corporacions no atorgaran en cap cas facultats per intervenir en el govern o administració local.

Article 21. Règim d'incompatibilitats

Amb excepció de la Família Reial, cap dels honors i les distincions que es regulen en aquest títol, no podrà recaure en persones que desenvolupin alts càrrecs a l'Administració, i respecte dels quals la corporació estigui en relació subordinada de jerarquia, funció o servei, mentre subsisteixin aquests motius.

CAPÍTOL SEGON

Dels nomenaments honorífics

Article 22. Títol de Fill Predilecte o Filla Predilecta de Sant Boi de Llobregat

La concessió del títol de Fill Predilecte o Filla Predilecta de la ciutat de Sant Boi de Llobregat s’institueix per tal de reconèixer els mèrits excepcionals o la trajectòria personal o professional que mereixi la consideració i l’agraïment oficial, per haver destacat de forma extraordinària i amb indiscutible repercussió pública en la realització d'activitats que hagin redundat en benefici de la ciutat o que l'hagin enaltit. Aquest títol només podrà recaure en persones físiques nascudes a Sant Boi de Llobregat o que visquin o hagin viscut d’una manera prolongada a la ciutat.

Article 23. Títol d’Amic o Amiga de Sant Boi de Llobregat

La concessió del títol d’Amic o Amiga de la ciutat de Sant Boi de Llobregat, d'igual categoria que el títol anterior, podrà recaure en les persones físiques que reuneixin les condicions exigides en l'article anterior, però Article 29. Concessió a personal municipal

Quan la concessió de la medalla es faci a favor de personal al servei de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, s'hauran d'aplicar, a més de les normes establertes en aquest reglament, les contingudes a la legislació vigent en relació amb el personal al servei de l'Administració local.

Article 30. Visitant Il·lustre

El títol de Visitant Il·lustre és un reconeixement municipal creat per reconèixer els mèrits excepcionals o la trajectòria d’aquelles persones, amb indiscutible repercussió pública, que visitin el municipi i siguin rebuts oficialment a l’Ajuntament.

CAPÍTOL QUART

Altres distincions honorífiques

Article 31. Assignació de denominacions, monuments i plaques commemoratives

L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en reconeixement de mereixements especials o serveis extraordinaris, podrà designar una via pública, un complex urbà o una instal·lació municipal, amb el nom d'una persona física vinculada a la ciutat.

Així mateix, podrà erigir monuments o plaques commemoratives referides a persones físiques vinculades amb la ciutat, com a reconeixement a la seva tasca o a la seva trajectòria professional o personal, quan hagi redundat en benefici d’aquesta.

Article 32. Llibre d'honor

L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat disposarà d'un llibre d'honor, la custòdia del qual correspondrà al Servei de Relacions Públiques i Protocol, on podran signar les personalitats que visitin la Casa Consistorial.

(15)

10 15 TÍTOL SEGON

Dels honors i les distincions Preàmbul

L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat vol reconèixer els mèrits excepcionals o la trajectòria personal o professional d’aquelles persones i/o institucions que hagin contribuït de forma notable a l’interès col·lectiu de la comunitat o a la projecció i prestigi de la ciutat.

CAPÍTOL PRIMER Disposicions generals Art. 18. Objecte

Art. 1. El títol d’aquest reglament té per objecte regular tot el que fa referència a la concessió d'honors, distincions, nomenaments honorífics i premis encaminats a reconèixer mereixements especials, qualitats i circumstàncies de persones o entitats que hagin contribuït o contribueixin a enaltir i projectar el nom i prestigi de la ciutat, o que les seves accions tinguin repercussions beneficioses en alt grau per als ciutadans de Sant Boi de Llobregat.

Article 19. Catàleg d'honors i distincions

Els honors i les distincions que l'Ajuntament de Sant Boi pot conferir per premiar mèrits o serveis extraordinaris prestats a la Ciutat, són els següents:

a) Nomenaments honorífics

1. Títol de Fill Predilecte o Filla Predilecta de Sant Boi de Llobregat 2. Títol d’Amic o Amiga de Sant Boi de Llobregat

b) Distincions honorífiques

1. Medalla d'Or de Sant Boi de Llobregat

2. Medalla al Mèrit Esportiu de Sant Boi de Llobregat 3. Visitant il·lustre

4. Altres distincions honorífiques

CAPÍTOL CINQUÈ Del procediment Article 33. Iniciació

La concessió de qualsevol dels honors a què es refereix aquest reglament requerirà la instrucció prèvia de l'expedient oportú que serveixi per determinar els mèrits o les circumstàncies que aconsellin aquella concessió.

La iniciació del procediment es farà per decret de l'alcalde president, d'ofici o la petició de persones físiques o jurídiques, degudament motivada.

Quant la proposta es refereixi a un funcionari/ària de la corporació, a més de les normes establertes en aquest reglament, seran d'aplicació les contingudes a la legislació aplicable als funcionaris/àries de l Administració local.

En el decret de l'alcaldia que iniciï el procediment es nomenarà, entre els regidor/es de la corporació, un instructor responsable de la tramitació.

Article 34. Instrucció

L'instructor/a practicarà totes les diligències que cregui necessàries per investigar els mèrits de la persona proposada, podrà sol·licitar informes i rebre declaració de persones o representants d'entitats que puguin subministrar dades, antecedents o referències que condueixin a l'aclariment dels mèrits.

Un cop dutes a terme totes les diligències, l'instructor/a haurà de formular una proposta motivada, la qual elevarà a l’alcaldia presidència.

L'alcalde o alcaldessa president/a, podrà acordar l'ampliació de les diligències o acceptar-ne plenament el dictamen i fer la seva proposta, elevant-la com a Moció al Ple per a la seva deliberació i votació previ informe de la Junta de Portaveus, en aquest cas, sotmetre’l al Ple de l'Ajuntament per tal que acordi la resolució que estimi procedent, en la forma que es disposa en aquest reglament.

El termini per a la resolució de l’expedient serà de 6 mesos a comptar des de l’inici del mateix.

(16)

16 9 documentació gràfica que editi.

Les entitats privades i els particulars únicament podran fer ús de l'escut i la bandera de la ciutat amb l’autorització expressa de l’Ajuntament de Sant Boi.

En tot el que no estigui previst en aquest Reglament sobre l’ús dels signes d’identitat visual municipal, serà d’aplicació l’acord del Ple de data 19 de novembre de 2001 i el que disposa el Reglament de Símbols dels Ens Locals de Catalunya aprovat per Decret 263/1991, de 25 de novembre.

Article 16. Declaració de dol oficial

El Ple de l’Ajuntament podrà decretar dol oficial en el municipi, durant els dies que estimi oportú, en els supòsits de defunció de persones rellevants per a la ciutat o de sinistres dels quals es derivin conseqüències greus per a Sant Boi, així com per altres fets la gravetat dels quals justifiqui l’esmentada declaració.

En casos d’urgència, la declaració de dol oficial podrà efectuar-se per Decret de l’Alcalde/essa, del qual donarà posteriorment compte en la primera sessió de Ple que es celebri.

La declaració de dol oficial comportarà que les banderes onegin a mig pal en els edificis de l’administració municipal.

Article 17. Organització dels actes de protocol

L’organització dels actes oficials de l’Ajuntament de Sant Boi correspon al Servei de Relacions Públiques i Protocol, que s’encarregarà de vetllar per la correcta interpretació de les normes establertes en aquest títol.

Article 35. Resolució

La concessió dels honors i les distincions que regula aquest reglament serà competència del Ple de l'Ajuntament. Per tal que siguin aprovats es requereix la majoria absoluta dels membres de la corporació.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, en casos d'urgència que facin impossible la convocatòria del Ple municipal, l'alcalde o alcaldessa podrà, mitjançant una resolució motivada, atorgar la distinció que consideri adient, prèvia consulta a la Junta de Portaveus, i n'haurà d'informar al primer Ple que tingui lloc.

Article 36. Execució

La concessió dels honors i les distincions regulats en aquest títol, un copaprovats pel Ple de la corporació, es farà en un acte solemne al Saló de Plens de l’Ajuntament o en qualsevol altre lloc habilitat a aquest l'efecte, al qual assistiran la corporació en ple i les autoritats, les representacions i els particulars que hi siguin expressament convidats per l'alcaldia.

En aquest acte, l'alcalde/ssa de la ciutat, en representació seva, lliurarà al guardonat el títol, premi o diploma acreditatiu de la distinció.

Article 37. Llibre de registre d'honors i distincions

La Secretaria General de l'Ajuntament tindrà al seu càrrec la custòdia i la gestió del llibre de registre d'honors i distincions, el qual estarà dividit en tantes seccions com nomenaments i distincions honorífiques es prevegin en el reglament.

En aquest llibre s'inscriuran, per ordre cronològic, els honors i les distincions atorgats, amb expressió de les dades identificatives del beneficiari i un breu resum de les circumstàncies personals que hagin motivat la distinció.

Article 38. Revisió

L'Ajuntament podrà privar de les distincions que són objecte d'aquest reglament, revocant l’acte de la seva concessió amb la conseqüent cancel·lació de l'assentament en el llibre de registre, qualsevol que sigui la data en què hagin estat conferides, a qui incorri en accions o omissions que aconsellin aquesta mesura extrema.

(17)

8 17 Els atributs representatius del càrrec d’Alcalde/essa de Sant Boi són:

- El bastó de comandament, nuat amb cordó de color daurat amb fil negre, amb puny d’or en el qual apareixerà inserit l’escut de la ciutat - Insígnia d’or amb l’escut municipal

Els atributs representatius dels regidors de l’Ajuntament de Sant Boi són:

- Insígnia d’or amb l’escut municipal

Article 15. Ús i utilització dels símbols municipals

S’entén per símbols municipals els elements gràfics que identifiquen el municipi i la Corporació Municipal i que són d’ús exclusiu d’aquesta.

Comprenen l’escut i la bandera de la ciutat i estan recollits a l’article 6 del Reglament Orgànic Municipal. Aquests símbols només podran ser utilitzats per l’Ajuntament o per qui disposi de l’autorització municipal per fer-ho.

La bandera de Sant Boi va ser creada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 12 de juliol de 1985. Està formada per un llençol blau sobre el qual se superposen dos triangles blanc i vermell amb unes mides en proporció de dos (alçada) per tres (ample).

L’escut de Sant Boi està compost per un cairó de color blau, una campana d’argent i una corona de baró.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Boi en sessió celebrada el 19 de novembre de 2001 va aprovar els signes bàsics d’identitat visual de l’Ajuntament de Sant Boi.

L'ús i la col·locació de la bandera de Sant Boi s’ajustaran al que disposa la Llei 39/1981, de 28 d'octubre, per la qual es regula l'ús de la bandera d'Espanya i de les altres banderes i ensenyes, i pel Reglament de Símbols dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 263/1991, de 25 de novembre.

L'Alcalde/essa de la Corporació, en conformitat amb l'esmentada legislació i el Reglament Orgànic Municipal podrà portar en el seu vehicle oficial un exemplar reduït de la bandera pròpia com a banderí, quan assisteixi a actes oficials o actuï en exercici del càrrec.

Per la seva banda, l'ús de l'escut de la ciutat, que correspondrà amb caràcter privatiu a l'Ajuntament, serà utilitzat per aquest en tota la

L'acord de revocació requerirà un previ expedient instruït amb idèntiques garanties que per al seu atorgament i s’haurà d’adoptar pel Ple amb el mateix quorum requerit per a la seva concessió.

Article 39

Els honors que la corporació pugui atorgar a SM els Reis no requeriran cap altre procediment que la consulta prèvia a la Casa de Sa Majestat.

TÍTOL TERCER Dels premis CAPITOL PRIMER

Premis Ciutat de Sant Boi de Llobregat

Article 40. Premis Ciutat de Sant Boi de Llobregat

Els Premis Ciutat de Sant Boi de Llobregat tindran per objecte guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones o organitzacions que hagin contribuït a fomentar la solidaritat, la igualtat i el progrés de la societat, així com per reconèixer la trajectòria exemplar i la contribució de persones o organitzacions en aquest sentit.

La convocatòria i la concessió d’aquests premis es farà amb caràcter bianual i hi podran optar totes aquelles iniciatives, treballs o aportacions de persones físiques o jurídiques, així com organitzacions de tot tipus que s’adaptin a cadascuna de les categories i requisits que s’estableixin a la convocatòria.

A aquest efecte, els Premis Ciutat de Sant Boi de Llobregat podran convocar-se en totes o en algunes de les seccions següents:

- Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat de la cultura - Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat de l’esport - Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat d'acció cívica - Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat d’economia - Premi d'honor Ciutat de Sant Boi de Llobregat - Premi especial Ciutat de Sant Boi de Llobregat

(18)

18 7 presidència de l’alcalde/ssa, està integrat per tots els/les regidors/es, amb l’assistència del secretari/ària general i l’interventor/a de l’Ajuntament.

La disposició dels regidors en el Ple és competència exclusiva de l’Alcalde/essa, desprès d’escoltar els portaveus dels grups municipals, d’acord amb l’article 89 del Reial Decret 2568, de 28 de novembre, Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

D’acord amb l’article 13 del Reglament Orgànic Municipal, les sessions tindran lloc a la sala de plens de l’edifici consistorial, llevat dels casos de força major en els quals, mitjançant la corresponent convocatòria de l’alcalde/ssa, i després de la consulta prèvia a la Junta de Portaveus, podrà habilitar-se un altre edifici o local amb aquesta finalitat. En tot cas, es consignarà en acta aquesta circumstància.

No obstant això, amb caràcter excepcional i per motius de seguretat degudament motivats, podrà realitzar-se alguna sessió plenària en un altre equipament municipal habilitat a aquest efecte.

En lloc preferent al saló de sessions estaran col·locades les fotografies del cap d’estat i del president/a de la Generalitat de Catalunya.

Article 13. Defunció de membres de la Corporació Municipal

Si es produeix la mort d’algun dels membres de la Corporació Municipal, es respectaran les últimes voluntats del difunt i la decisió de la família pel que fa a l’acte protocol·lari de vetlla i enterrament. Si no hi ha cap disposició en contra, l’Ajuntament instal·larà a la Casa Consistorial la capella ardent on es col·locarà el fèretre amb les despulles del difunt amb el cerimonial que s’acordi.

En el cas de mort d’algun membre de la Corporació Municipal, les banderes dels edificis municipals onejaran a mig pal mentre durin les honres fúnebres.

Article 14. Tractament i atributs

L'Alcalde/essa de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ostentarà el tractament d'Il·lustríssim/a senyor/a i la resta de membres de la Corporació el de senyor o senyora, d’acord amb la normativa vigent. El tractament protocolari desapareix quan es deixa d’exercir el càrrec públic.

Les seccions abans esmentades no tindran caràcter limitatiu, sinó merament enunciatiu, per la qual cosa l’Ajuntament podrà convocar el Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat relacionat amb qualsevol sector.

Únicament es lliurarà un premi de cadascuna de les seccions convocades.

Article 41. Finalitat

Les seccions del Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat a què abans s'hafet referència, tindran per objecte guardonar les activitats següents:

a) Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat de la cultura

Aquest premi es destina a premiar aquelles persones o entitats físiques o jurídiques que per serveis extraordinaris a l’àmbit de la cultura a Sant Boi de Llobregat se’n facin mereixedors.

b) Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat de l’esport

Aquest premi es destina a premiar aquelles persones o entitats físiques o jurídiques, que per serveis extraordinaris a l’àmbit de l’esport a Sant Boi de Llobregat se’n facin mereixedors.

c) Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat d’acció cívica

Aquest premi s’atorga a aquelles persones o entitats, físiques o jurídiques, la iniciativa solidària de les quals hagi contribuït a una millor convivència o major benestar dels homes i les dones de la ciutat de Sant Boi.

d) Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat d'economia

Aquest premi s'atorgarà a les persones o entitats, físiques o jurídiques, que hagin impulsat una iniciativa econòmica o un projecte empresarial que hagi contribuït al desenvolupament i la prosperitat de la nostra ciutat.

e) Premi d'honor Ciutat de Sant Boi de Llobregat

Aquest premi s'atorgarà a les persones o entitats, físiques o jurídiques, que hagin destacat de manera molt rellevant en qualsevol activitat cultural, social o professional, dintre del terme municipal de Sant Boi de Llobregat.

(19)

6 19 no entrin en conflicte, d’acord amb sentència del Tribunal Constitucional).

Així mateix, l'Alcalde/ssa de la ciutat podrà, amb motiu de l'assistència de convidats il·lustres, donar-los un tracte de preferència en el règim de prelacions.

Article 9. Assistència als actes d’ex-Alcaldes/esses

Quan als actes oficials concorrin ex-Alcaldes/esses de Sant Boi, se situaran a continuació de l’últim membre de la Corporació Municipal, ordenant-se d’acord amb la data del seu cessament, començant pel més antic. No obstant, amb motiu de la celebració d’actes oficials extraordinaris, podran ocupar un lloc més rellevant per indicació de l’Alcalde/essa.

Article 10. Assistència als actes de persones guardonades amb distincions honorífiques i convidats il·lustres

Les persones guardonades per l’Ajuntament amb nomenaments o distincions honorífiques, gaudiran d'un lloc preferent en els actes oficials que celebri l'Ajuntament quan, per raó de la naturalesa de l'acte, hagin estat invitats per l'Alcalde/essa.

Article 11. Protocol especial de constitució de l'Ajuntament

La constitució de la Corporació i la presa de possessió del càrrec d'Alcalde/essa o de Regidor/a, així com la substitució de qualsevol dels seus membres, es farà d'acord amb el procediment establert per la Llei Orgànica del Règim Electoral General(Llei 5/85).

A aquest efecte, amb motiu de la renovació de la Corporació i de la seva constitució, la Secretaria General i el Servei de Relacions Públiques i Protocol de l'Ajuntament elaboraran un programa de la sessió, que serà elevat a l'Alcalde/essa en funcions perquè l’aprovi abans de la sessió constitutiva.

Article 12. Organització del Ple municipal

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la

f) Premi especial Ciutat de Sant Boi de Llobregat

Aquest premi s'atorgarà a les persones o entitats, físiques o jurídiques, que hagin destacat en qualsevol part del món, per la seva contribució a la defensa dels drets humans i les llibertats, la defensa del medi ambient, de la solidaritat, de les arts, de l’esport, de la cultura, de la pau i del progrés dels ciutadans i les ciutadanes del món.

Si l'Ajuntament decideix convocar premis Ciutat de Sant Boi de Llobregatd'altres sectors d'activitat no previstos en aquest reglament, el seu objecte haurà d'estar determinat en les bases reguladores de la convocatòria.

Article 42. Contingut dels premis

Els premis Ciutat de Sant Boi de Llobregat no tindran dotació econòmica, sinó que consistiran en una peça artística acompanyada d'un diploma acreditatiu d'aquesta distinció.

Article 43. Beneficiaris

Podran ser beneficiaris dels premis que es regulen en aquest reglament, les persones o entitats, físiques o jurídiques, que reuneixin els requisits generals de l’article 41 i els que en cada cas exigeixin les bases de la convocatòria dels premis.

Article 44. Convocatòria dels premis

Els premis Ciutat de Sant Boi de Llobregat requeriran una convocatòria pública, provinent d’un acord plenari adoptat a aquest efecte, amb el quòrum de majoria simple, en el qual s'aprovaran les bases reguladores de la convocatòria. En aquestes bases han de constar les seccions convocades, el procediment de presentació de candidatures i de concessió dels premis, i el seu règim jurídic, així com la composició de la comissió de propostes i del jurat dels premis.

Article 45. Candidatures

Les candidatures als premis les han de presentar d'acord amb el procediment que, a aquest efecte, prevegin les bases reguladores de la convocatòria, bé els mateixos mereixedors potencials dels premis, bé

(20)

20 5 Quan els actes siguin de caràcter especial organitzats pel responsable d’una ponència o organisme autònom, aquest ocuparà lloc devora la Presidència.

En els actes propis organitzats per un àrea municipal o per un organisme autònom, que no presideixi l’Alcalde/essa, ostentarà la Presidència el/la ponent de l’Àrea o el President/a de l’organisme autònom, per delegació de l’Alcalde/essa de Sant Boi.

Quan els actes siguin de caràcter especial, organitzats conjuntament amb una altra institució, el representant d’aquesta institució ocuparà el lloc immediat a la Presidència, sempre que no entri en contradicció amb el que disposa el Reial Decret 2099/1983. de 4 d’agost i altres disposicions vigents.

L'Alcalde/essa podrà cedir la presidència o, si escau, establir una presidència honorífica, quan per raons de respecte, jerarquia o rang, ho consideri convenient.

Els regidors i les regidores assistents als actes municipals que no ocupin un lloc a la Presidència, se situaran en un lloc preferent.

Article 8. Precedència

L’ordenament i la prelació dels components de la Corporació Municipal, quan assisteixin als actes oficials serà la següent:

1. Alcalde/essa

2. Tinents d'Alcalde/essa, pel seu ordre

3. Membres de la Junta de Portaveus, per l’ordre de major a menor representació municipal

4. Membres de la Junta de Govern, pel seu ordre de nomenament 5. Regidors/es de l’Equip de Govern de l’Ajuntament, pel seu ordre electoral i ordenats de major a menor representació municipal

6. La resta de regidors/es, pel seu ordre electoral i ordenats de major a menor representació municipal

La precedència s'alterarà, d'acord amb la legislació vigent, quan assisteixin a l'acte alts càrrecs de l'Estat, de la Generalitat o d'altres Comunitats Autònomes o Entitats Locals, i s’ajustarà, en aquest cas, al règim de prelacions que aquella legislació estableixi (Reial Decret 2099/1983 i Decret de la Generalitat de Catalunya 189/1981 en aquells aspectes que terceres persones físiques, jurídiques, públiques o privades, o a proposta

d'un o de diversos membres de la Comissió de Propostes que es regulen en aquest reglament.

Les propostes, sense perjudici del que estableixin les bases de la convocatòria, s'hauran de presentar en el registre general de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, mitjançant instància acompanyada de la documentació següent:

- Memòria acreditativa en què es motivin les causes i circumstàncies de la candidatura.

- Curriculum vitae del candidat o candidata proposat, o memòria d'activitats, quan adopti qualsevol forma de personalitat jurídica.

- Qualsevol altra documentació complementària que el proposant consideri convenient, a l’efecte d’obtenir més informació del candidat o la candidata.

Article 46. Jurat dels premis Ciutat de Sant Boi de Llobregat

El Jurat serà nomenat pel Ple de la corporació en aprovar les bases de la convocatòria i la seva missió consistirà a examinar les candidatures elevades per la Comissió de Propostes i decidir les persones guardonades, sota la presidència de l’alcalde/essa o el regidor/a en qui delegui, i amb l'assistència del titular de la Secretaria General de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui, qui donarà fe de la sessió. El Jurat estarà compost pels portaveus dels diferents grups polítics municipals i per un màxim de cinc ciutadans o ciutadanes, de reconeguda solvència personal o professional, els quals seran proposats per l’alcalde/essa.

Article 47. Procediment

Els premis Ciutat de Sant Boi de Llobregat es concediran per convocatòria pública, amb l’aprovació prèvia de les bases reguladores per part del Ple de la corporació, les quals s'hauran de sotmetre a informació pública per un període mínim de vint dies, mitjançant la publicació de l’anunci corresponent a la revista municipal Viure Sant Boi i al Butlletí Oficial de l a P r o v í n c i a , a l ’ e f e c t e d e p r e s e n ta c i ó d e c a n d i d a t u r e s . Presentades les candidatures en els termes exposats en els articles anteriors, seran sotmeses a la Comissió de Propostes, la qual tindrà com a missió preseleccionar les que consideri que s'adapten als criteris de la convocatòria, i desestimarà les que, segons el seu parer, no s’hi adaptin o no reuneixin els mèrits suficients.

Figure

Updating...

References

Related subjects :