PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA REALITZACIÓ D UN SUBMINISTRAMENT A TRAVÉS D UN ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA D'UNA TORRE DE

Download (0)

Full text

(1)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA REALITZACIÓ D’UN SUBMINISTRAMENT A TRAVÉS D’UN ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA D'UNA TORRE DE CIRURGIA LAPAROSCÒPICA

(2)

1 DEFINICIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte d’aquest Plec és la contractació promoguda pel departament de compres de l'entitat Hospital Comarcal Sant Bernabé per l’arrendament financer d'una torre de cirurgia laparoscòpica

Al final de l’arrendament financer es contempla una opció de compra sobre aquest material subministrat.

2 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

L'equip subministrat ha de complir amb les normatives sanitàries per a ús en quiròfan (Grau mèdic) i disposar del marcatge CEE.

Les característiques que es detallen a continuació són requeriment mínims.

Carro:

• Carro pel transport de l'equip de laparoscòpia amb safata i calaix

• Interruptor general en la part davantera

• 4 rodes giratòries de 360º amb fre en un mínim de 2 rodes

• Portes del darrera per protecció d'equips

• Plaques de sujecció de l'equip per quan el mogui el carro

• Sistema de seguretat elèctric contra pujades de tensió en la part inferior del carro

• Presa elèctrica (endolls) per connectar un mínim de 10 equips.

• Suport per Bombona de CO2 de diferents mides

• Braç central per monitor regulable en alçada i gir mínim de 60º per monitor de 32'' o superior.

Font de llum LED

• Font de LED per laparoscòpia

• Sistema de detecció d'òptica que no permeti emissions de llum si no està connectades les òptiques.

• Compatible amb ela cables de llum de fibra òptica existents actualment a l'hospital.

• Sistema per connexió de diferents tipus (marques) de cables de llum.

• Sistema de fixació de seguretat per la retenció de cable de llum (evitant extracció accidental)

• Regulació d'intensitat mitjançant pantalla tàctil.

Càmera per laparoscòpia rígida o semiflexible

• Consola de càmera multidisciplinar compatible amb Cirurgia General, Urologia, Ginecologia i Artroscòpia mínim.

• Sortida de vídeo mínimes 2DV-i, S.video i digital òptica.

• Compatible amb font de llum amb fluorescència.

• Capçal ergonòmic i lleuger amb cable.

(3)

• 3 xips CMOS o CCD

• Control de llum diafragma (llum de la càmera, no de font de llum) ajustable

• Funció Realçament

• Auto Shuter

• Zoom digital

• Capçal amb possibilitat d'intercanvi d'adaptadors focals Rosca C i diferents tipus d'òptica rígides i semiflexibles i microscopis.

• Controls programables en capçal càmera. Incloent control de fotos i vídeo.

• Imatges compatibles amb sistemes de gravació Dicom en servidor / historial del centre

• Capçal compatible amb òptica rígida i semirígida presents en el centre.

Monitor principal 4k

• Monitor de grau mèdic de resolució 4k (4096H, 2160V) 32'' o superior amb coberta de protecció anti-ratllades

• Menú d'usuari en diferents idiomes, incloent el castellà

• Font d'alimentació d'ús mèdica

• Compatible amb capturador d'imatges per reproducció de vídeos i informació.

• Fàcil control de valors de gamma de colors, indispensables (vermell, verd, blau i gama).

• Cable d'alimentació específic per hospitals.

• Muntatge Vesa

• Compatible amb fluorescència

• Selecció ràpida de diferents senyals d'input mitjançant botons en part frontal.

• Compatible amb Picture and Picture (doble imatge)

• Connexions mínimes: Dv-i, Hdmi, RGB

• Múltiples aspectes d'imatge (ratio imatges)

• Control de colors gama mitjançant botons

• Compatible amb imatges PAC's/Ente

Les millores que es valoraran seran les següents:

Millores Carro

• Porta del darrera amb tancament

• Possibilitat d'afegir un braç lateral per monitors secundaris a esquerra o dreta

• Possibilitat de modificar l'alçada de la safata Millores Font de llum LED

• Possibilitat de control de funcionament on/off amb capçal de càmera

• Possibilitat d'obtenir la informació dels paràmetres de la font de llum en monitor visió.

• Possibilitat de programació de valors d'usuari.

Millores Càmera per laparoscòpia rígida o semiflexible

• Càmera amb sistema per la detecció d'urèters mitjançant utilització catèters.

(4)

• Possibilitat de control de funcions amb comandament a distància tant de la càmeres com altres funcionalitats de l'equips

• Possibilitat de disposar d'informació de paràmetres de càmera en el monitor de la torre de laparoscòpia

• Format d'imatge compatible amb enviament d'imatges per wifi.

Millores monitor principal 4K

• Compatible amb emissió de dues imatges reproductores en una mateixa mida

• Compatible amb emissió de dues imatges superposades.

• Fàcil restauració de valors de fàbrica

• Funció Bloqueig de paràmetres

• Elecció de perfils per especialitat / usuari

3 VALORACIÓ ECONÒMICA

El pressupost base de licitació té un import de 51.200 euros (IVA no inclòs), més els interessos, comissions i despeses derivats de l’operació de leasing, així com el preu del manteniment, amb un valor màxim de 60.971 euros, (IVA no inclòs).

L’adquisició dels equips es farà mitjançant un leasing (amb opció de compra) per un import total de 60.971 euros (preu subministrament + preu Leasing + manteniment) i complirà les següents condicions i terminis:

- 48 quotes mensuals (1.270'23 € (IVA no inclòs) quotes mensuals més una quota del mateix import en concepte de valor residual).

La primera quota del leasing es farà efectiva a final del mes que formalitzi el contracte.

Dins l’oferta s’entendran inclosos els impostos i les taxes que gravin l’operació de leasing.

4 ACTA I LLOC DE RECEPCIÓ

La recepció de l’equipament, es farà aixecant l'acta per part del responsable de compres, i amb l’assessorament dels tècnics dels serveis de manteniment en qui delegui l'Hospital Comarcal Sant Bernabé.

Serà imprescindible el compromís de formació dels professionals per part de l'empresa adjudicatària. La recepció de les màquines, es farà a les instal·lacions de l'Hospital situades a la Carretera de Ribes s/n de Berga.

5 TERMINI DE LLIURAMENT

Quinze dies a partir de la data de la signatura del contracte.

6 GARANTIES

(5)

A l’entrega de la màquinaria, per part dels fabricants o cessionaris oficials, es farà també la recepció de tota la documentació que permeti la posada en marxa de las mateixa. La màquina serà coberta únicament i exclusivament per les garanties atorgades pels fabricants de la maquinària o per les empreses adjudicatàries d'aquest plec tècnics, aquestes garanties cobriran els possibles defecte de la maquinària durant el període del contracte.

L'entitat arrendadora, autoritzarà a aquesta entitat a exercir davant del fabricant la totalitat dels drets relatius a les garanties, amb l'excepció de l'acció de la resolució del contracte.

7 MANTENIMENT

El manteniment anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària i fent-se, sempre que sigui possible, totes les actuacions de manteniment a les pròpies instal·lacions.

Les tasques de manteniment hauran de ser les preventives i correctives que permetin el correcte funcionament dels equips durant la seva vida útil.

Quedarà fora de les tasques de manteniment les reparacions derivades d'un mal ús o negligent de l'equip per part del personal de la Fundació.

Caldrà garantir el mínim termini de reposició de la màquina en cas d’averia així com la dotació d'una de cortesia en cas de previsió de períodes de manteniment o reparació llarga.

8 OPCIÓ DE COMPRA I VALOR RESIDUAL

Finalitzat el termini de 48 mesos de l’arrendament financer la Fundació Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga tindrà una opció de compra sobre els bens objecte d’aquest contracte pel valor residual del be..

El valor residual del bé serà el mateix que el de la darrera quota.

En cas que no s’exerceixi la opció de compra, el ben subministrat haurà de ser retirat a càrrec de l’adjudicatari sense cap cost addicional.

Berga, 22 de desembre de 2017 Dr. Enric Ballabriga i Garcia

Gerent de la Fundació Hospital Sant Bernabé

CPISR-1 C Enric Ballabriga

Garcia

2017.12.22

15:41:50 +01'00'

Figure

Updating...

References

Related subjects :