Guia per a la redacció de plans d autoprotecció per a les llars d infants i les ludoteques

140  Download (0)

Full text

(1)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

1 Joan Gràcia Forcades

Marta Pibernat Riera Barcelona, 27 de febrer de 2013

Guia per a la redacció de plans

d’autoprotecció per a

les llars d’infants i les

ludoteques

(2)

Guia PAU llars infants i ludoteques

ÍNDEX 1. Elaboració de la guia

3. Material que forma la guia:

¾ 3.1- Introducció

¾ 3.2- Ús de la guia

¾ 3.3- Guia ƒ 4 Documents

ƒ 5 Annexos 2. Objectiu

2

(3)

Guia PAU llars infants i ludoteques

1. Elaboració de la guia

El 29 de maig del 2012 es constitueix un grup de treball tutelat per la DG de Protecció Civil

Membres participants:

• Organismes públics: Diputació de Barcelona, Dep.

d’Ensenyament, Dep. de Benestar Social i Família, Bombers de la Generalitat, SEMSA, Institut Municipal d'Educació (Aj. de Barcelona), ACM, FMC.

• Organismes privats: Associació de llars d'infants de Catalunya, Associació Catalana de llars d'infants, ATZAR (Associació de ludoteques de Catalunya), Alpic (Xarxa de Centres de Suport Familiar de Catalunya) .

3

(4)

Guia PAU llars infants i ludoteques

1. Elaboració de la guia

(segueix)

Material base que s’ha utilitzat:

La guia per a la redacció de plans d’autoprotecció de centres educatius,

4

(5)

Guia PAU llars infants i ludoteques

1. Elaboració de la guia

(segueix)

Les dades que han aportat els membres del grup de treball (normativa, dades de centres, models PAUs, etc.).

5

(6)

Guia PAU llars infants i ludoteques

1. Elaboració de la guia

(segueix)

6

(7)

Guia PAU llars infants i ludoteques

1. Elaboració de la guia

(segueix)

El grup de treball dóna per enllestit l’esborrany definitiu en la reunió del dia 23 de gener del 2013.

Material treballat:

document “Introducció”,

document “Ús de la guia”,

“Documents”: 1, 2, 3 i 4,

“Annexes”: I, II, III, IV i V

El sistema de treball ha estat: reunions presencials (7 reunions), i distribució per correu electrònic de la documentació i de les seves correccions

7

(8)

Guia PAU llars infants i ludoteques

2. Objectiu

El Decret 82/2010 estableix en l’article 19 (sobre control de qualitat de l’activitat d’autoprotecció) que, amb l’objectiu de garantir i

controlar la qualitat de l’activitat d’autoprotecció de les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret, la direcció general competent en matèria de protecció civil, en col·laboració, si escau, amb els ajuntaments i amb altres organismes implicats en el

procés, elabora una o diverses guies explicatives, que són posades a disposició del públic, sobre el contingut dels plans d’autoprotecció, d’acord amb els índexs inclosos a l’annex II.

8

(9)

Guia PAU llars infants i ludoteques

2. Objectiu

(segueix)

L’objectiu d’aquesta Guia és ser un document d’ajuda en la redacció dels plans d’autoprotecció, garantint i controlant una bona qualitat de l’activitat d’autoprotecció dels centres amb les característiques de les llars d’infants i de les ludoteques.

En aquest sentit s’ha elaborat un document senzill que recull, per a cadascú dels apartats de l’índex establert a l’annex II del Decret 82/2010, l’explicació del seu

contingut i una proposta de plantilla per facilitar-ne el redactat.

9

(10)

Guia PAU llars infants i ludoteques

3. Material de la guia

La Guia s’estructura en els “volums” següent:

3.1. “Volum 1”, document anomenat “Introducció”

3.2. “Volum 2”, document anomenat “Ús de la guia”

3.3. “Volum 3”, la Guia (documents per a redactar el PAU)

ƒ 4 Documents

ƒ 5 Annexos

ƒ Doc. núm. 1

ƒ Doc. núm. 2

ƒ Doc. núm. 3

ƒ Doc. núm. 4

ƒ Annex I

ƒ Annex II

ƒ Annex III

ƒ Annex IV

ƒ Annex V

10

(11)

Guia PAU llars infants i ludoteques

3.1. Introducció

En aquest document es fa referència a:

¾ conceptes generals (risc, emergència, usuaris, etc.)

¾ l’àmbit de la Guia (centres amb les característiques

de les llars d’infants i les ludoteques a Catalunya)

¾ El PAU no és un instrument per avaluar el compliment de normatives diferent del Decret 82/2010 (l’avaluació d’aquestes altres normatives s’ha de portar a terme pels organismes

competents); si és un instrument que ha de garantir la qualitat de l’autoprotecció

11

(12)

Guia PAU llars infants i ludoteques

3.1. Introducció

(segueix)

¾l’aplicació del Decret en aquest tipus d’establiments,

¾el procediment administratiu de gestió dels plans

d’autoprotecció,

¾el registre electrònic de plans d’autoprotecció,

¾el marc legal,

¾i esmenta els diferents

apartats per a redactar el pla.

12

(13)

Guia PAU llars infants i ludoteques

3.2. Ús de la guia

En el segon volum s’explica com utilitzar la “Guia”, d’acord amb el model que s’ha donat a la seva redacció, en el que s’utilitzen colors per indicar diferents aspectes del format, com poden ser:

l’explicació sobre el contingut,

plantilla per facilitar el redactat,

caselles a omplir amb dades de l’activitat,

etc.

13

(14)

Guia PAU llars infants i ludoteques

3.2. Ús de la guia

(segueix)

14

(15)

Guia PAU llars infants i ludoteques

3.3. La Guia

En aquest tercer volum s’especifica per a cada apartat de l’índex de l’annex II del Decret i els seus annexos, una explicació sobre el seu contingut i una proposta de plantilla per facilitar la seva redacció.

¾

el Document núm. 1: recull els aspectes administratius, les

particularitats de la seva situació i emplaçament, les característiques constructives i funcionals, les activitats que realitzen i la seva

ocupació.

I llistar els riscos pels que s’ha de protegir la instal·lació.

Els Documents que formen la Guia són:

15

(16)

Guia PAU llars infants i ludoteques

3.3. La Guia

(segueix)

¾

el Document núm. 2: contempla els mitjans materials i humans disponibles i les mesures correctores de risc i d’autoprotecció.

¾

el Document núm. 3: estableix els equips d’emergència i les accions i funcions que han de realitzar.

¾

el Document núm. 4: es refereix a la Implantació, Manteniment i Actualització del propi Pla.

16

(17)

Guia PAU llars infants i ludoteques

3.3. La Guia

(segueix)

¾

l’Annex I: recull el directori de comunicacions.

¾

l’Annex II : defineix formularis necessaris per a la gestió de l’emergència.

¾

l’Annex V: recull els consells sanitaris.

¾

l’Annex III: aplega els plànols.

¾

l’Annex IV: planteja les fitxes d'actuació.

17

(18)

Guia PAU llars infants i ludoteques

3.3. La Guia

(segueix)

¾ Document núm. 2

¾ Document núm. 3

¾ Annex II

¾ Document núm. 1

¾ Annex I

¾ Document núm. 4

¾ Annex III

¾ Annex IV

¾ Annex V

18

(19)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

19

DOCUMENT NÚM. 1: INDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ DEL RISC

19

(20)

Guia PAU llars infants i ludoteques

20

(21)

Guia PAU llars infants i ludoteques

21

(22)

Guia PAU llars infants i ludoteques

¾

Abast espaial: elements i construccions de la instal·lació.

¾

Abast temporal: validesa temporal; recordar revisió cada 4 anys i en cas de modificació

important.

22

(23)

Guia PAU llars infants i ludoteques

En el cas de centres o establiments de titularitat pública, cal indicar l’òrgan titular (Departament d’Ensenyament, Ajuntament, etc.), i en els privats o concertats, la figura jurídica (consorci, societat, associació de veïns, etc.) o persona titular.

23

(24)

Guia PAU llars infants i ludoteques

24

(25)

Guia PAU llars infants i ludoteques

25

(26)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26

(27)

Guia PAU llars infants i ludoteques

27

(28)

Guia PAU llars infants i ludoteques

Conèixer constructivament l’edifici per saber el comportament que pot tenir davant incendis, inundacions, terratrèmols, etc. :

• data de la construcció,

• tipologia estructural i data de construcció,

• façanes,

• cobertes,

28

(29)

Guia PAU llars infants i ludoteques

29

(30)

Guia PAU llars infants i ludoteques

30

(31)

Guia PAU llars infants i ludoteques

31

(32)

Guia PAU llars infants i ludoteques

Identificar de les activitats i els usos aquells que puguin constituir un risc.

¾ Les activitats més usuals en un centre:

• aules (polivalents, d’informàtica, d’estudi, etc.),

• dormitoris,

• sales de reunions pels educadors,

• etc.

¾ Altres activitats:

• cuina,

• menjador,

• bugaderia,

• etc.

32

(33)

Guia PAU llars infants i ludoteques

33

(34)

Guia PAU llars infants i ludoteques

Analitzar l’ocupació de l’establiment. Es

distingeix l’ocupació segons la seva tipologia i les franges horàries de l’activitat, l’objectiu és conèixer el número de persones de plantilla i el número d’infants i d’usuaris que pot haver en cada moment en el centre.

34

(35)

Guia PAU llars infants i ludoteques

35

(36)

Guia PAU llars infants i ludoteques

Indicant en l’organigrama les diferents àrees de gestió i el nom de les persones

responsables dels mateixos.

36

(37)

Guia PAU llars infants i ludoteques

Establir el llistat i avaluació dels riscos pels quals ha de protegir-se el centre. Aquests seran:

• riscos interns: tots aquells derivats directament de l’activitat educativa i que s’originen a dins de les

instal·lacions on es realitza l’activitat (per exemple: un incendi, etc.).

(38)

Guia PAU llars infants i ludoteques

• riscos laborals: impliquen l’afectació a les persones, encara que aquesta no estigui relacionada amb un risc a les instal·lacions (exemple: caiguda per les escales, talls accidentals amb eines de taller, etc.).

38

(39)

Guia PAU llars infants i ludoteques

• riscos externs: tots aquells originats a l’exterior de les instal·lacions del centre però que el puguin afectar de forma directa (per exemple: incendi forestal,

inundacions,..). També s’inclouen tot tipus d’amenaces generades per persones

(agressions,etc.).

39

(40)

Guia PAU llars infants i ludoteques

40

(41)

Guia PAU llars infants i ludoteques

41

(42)

Guia PAU llars infants i ludoteques

Les condicions d’evacuació depenen dels

recorreguts i les vies de sortida, habituals o no (escales i sortides d’emergència) que en cas d’emergència, fan possible el desplaçament del personal del centre fins a un espai segur. Aquestes vies han de ser practicables

42

(43)

Guia PAU llars infants i ludoteques

S’ha d’establir les àrees amb possibilitat de

confinament, el número de persones que pot acollir i les seves característiques.

L’acció de tancar-se en un local per protegir-se de l’exterior comportarà obturar les obertures, portes i finestres i les entrades d’aire, després d’haver

aturat les instal·lacions de climatització i ventilació.

43

(44)

Guia PAU llars infants i ludoteques

44

(45)

Guia PAU llars infants i ludoteques

45

(46)

Guia PAU llars infants i ludoteques

3.3. La Guia

(segueix)

¾ Document núm. 2

¾ Document núm. 3

¾ Annex II

¾ Document núm. 1

¾ Annex I

¾ Document núm. 4

¾ Annex III

¾ Annex IV

¾ Annex V

46

(47)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

47

DOCUMENT NÚM. 2: INVENTARI I DESCRIPCIÓ

DELS MITJANS I MESURES D’AUTOPROTECCIÓ

(48)

Guia PAU llars infants i ludoteques

El redactor del Pla haurà de conèixer perfectament totes les mesures i els mitjans d’autoprotecció que estiguin instal·lats al centre. Amb

aquest coneixement es podrà fer una anàlisi que servirà per:

• Conèixer la disponibilitat de mitjans (materials i humans) per actuar en cas d’emergència tant per al personal i usuaris com per als equips d’intervenció.

• Tenir un llistat acurat de totes aquelles instal·lacions d’autoprotecció que s’han de revisar i mantenir per tal de garantir el seu bon funcionament.

• Identificar mancances.

• Preveure aquelles mesures que poden evitar o minimitzar l’ocurrència d’una emergència.

48

(49)

Guia PAU llars infants i ludoteques

49

(50)

Guia PAU llars infants i ludoteques

50

(51)

Guia PAU llars infants i ludoteques

51

(52)

Guia PAU llars infants i ludoteques

52

(53)

Guia PAU llars infants i ludoteques

53

(54)

Guia PAU llars infants i ludoteques

3.3. La Guia

(segueix)

¾ Document núm. 2

¾ Document núm. 3

¾ Annex II

¾ Document núm. 1

¾ Annex I

¾ Document núm. 4

¾ Annex III

¾ Annex IV

¾ Annex V

54

(55)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

55

DOCUMENT NÚM. 3: MANUAL D’ACTUACIÓ DEL

PLA D’AUTOPROTECCIÓ

(56)

Guia PAU llars infants i ludoteques

Per poder controlar correctament una emergència és absolutament necessària una actuació humana eficaç.

Per tal que la seqüència d’accions es pugui dur a terme correctament, es necessari haver establert prèviament els equips humans responsables de cadascuna de les accions.

Aquests equips s’organitzaran a diferents nivells de

responsabilitat i tindran unes funcions ben definides. En aquest Document núm. 3 es determinaran amb noms i cognoms qui forma els diferents equips de resposta a les emergències i qui n’és la persona responsable.

56

(57)

Guia PAU llars infants i ludoteques

57

(58)

Guia PAU llars infants i ludoteques

Establir les mesures de resposta necessàries per poder actuar d’acord amb la forma prevista en qualsevol situació d’emergència que es pugui donar i que posi en

perill als usuaris, al personal educador i administratiu, o altres persones que es trobin al centre o instal·lació.

58

(59)

Guia PAU llars infants i ludoteques

El Decret 82/2010, de 29 de juny, estableix que les emergències s’han d’identificar en funció de tres variables:

El tipus de risc.

La gravetat de la situació.

L’ocupació i els mitjans humans disponibles.

59

(60)

Guia PAU llars infants i ludoteques

Es recomana definir els següents dos nivells d’emergència:

• Conat o Alerta: es considerarà qualsevol

accident o incident localitzat i de petita extensió que pugui ser controlat de manera senzilla pel personal i els mitjans de protecció propis.

• Emergència: aquesta situació pot comportar una evacuació parcial o total d’un o diversos espais, sectors, plantes o dependències, i precisa de la mobilització de tots els mitjans tècnics i humans propis previstos en el Pla d’Autoprotecció, així com l’ajuda de mitjans d’auxili externs.

60

(61)

Guia PAU llars infants i ludoteques

61

(62)

Guia PAU llars infants i ludoteques

62

(63)

Guia PAU llars infants i ludoteques

63

(64)

Guia PAU llars infants i ludoteques

 Cap d’Emergència (té autoritat i capacitat de gestionar les actuacions encaminades a la resposta davant les

emergències d’acord amb el contingut del manual d’actuació)

 Responsable de la Gestió de les

accions encaminades a la prevenció i al control dels riscos.

L’estructura organitzativa del PAU:

 Director del pla d’autoprotecció (titular de l’activitat o persona designada).

64

(65)

Guia PAU llars infants i ludoteques

 Equips de suport a l’evacuació i/o confinament (EEC) , realitzaran accions encaminades a assegurar el confinament o l’evacuació ordenada dels ocupants de l’àrea afectada.

 Equips d’Intervenció (EPI, ESI) són els equips que realitzen una intervenció directa per tal de controlar l’emergència.

 Responsable del Centre de Control, Alarma i Comunicacions (CAC) , persona que ha de rebre les informacions i senyals d’alerta d’una possible emergència, realitzar els avisos interns i externs

previstos en els procediments establerts.

Equips d’Emergència,

persones especialment formades, entrenades i organitzades per a la prevenció i l’actuació en cas de sinistres dintre del centre.

El Cap de l’Emergència dirigirà a:

 Equips de primers auxilis (EPA), els seus components prestaran els primers auxilis a les persones lesionades per una emergència, així com col·laboraran en la seva correcta evacuació.

65

(66)

Guia PAU llars infants i ludoteques

Organigrama:

66

(67)

Guia PAU llars infants i ludoteques

67

(68)

Guia PAU llars infants i ludoteques

68

(69)

Guia PAU llars infants i ludoteques

¾EPI, ESI

¾EEC

¾EPA És un Equip de nivell bàsic amb una formació mínima de caràcter genèric relativa a la identificació de situacions de risc i avisos d’emergència, primera intervenció davant de conats d’incendi, evacuació dels ocupants i aplicació de primers auxilis.

69

(70)

Guia PAU llars infants i ludoteques

¾EPI, ESI

¾EEC

¾EPA

70

(71)

Guia PAU llars infants i ludoteques

¾EPI, ESI

¾EEC

¾EPA

71

(72)

Guia PAU llars infants i ludoteques

¾EPI, ESI

¾EEC

¾EPA

72

(73)

Guia PAU llars infants i ludoteques

¾EPI, ESI

¾EEC

¾EPA

73

(74)

Guia PAU llars infants i ludoteques

¾EPI, ESI

¾EEC

¾EPA

En cas d’emergència, tot el personal treballador que es trobi en l’establiment en el moment de l’emergència es convertirà en membre de l’equip d’evacuació i

confinament, coordinant el trasllat dels usuaris sota la seva responsabilitat a les zones segures.

74

(75)

Guia PAU llars infants i ludoteques

¾EPI, ESI

¾EEC

¾EPA

75

(76)

Guia PAU llars infants i ludoteques

¾EPI, ESI

¾EEC

¾EPA

76

(77)

Guia PAU llars infants i ludoteques

¾EPI, ESI

¾EEC

¾EPA

77

(78)

Guia PAU llars infants i ludoteques

¾EPI, ESI

¾EEC

¾EPA

78

(79)

Guia PAU llars infants i ludoteques

¾EPI, ESI

¾EEC

¾EPA En la seqüència d’actuació d’una emergència és possible que sigui necessari un equip de persones amb la funció de donar una primera atenció a les persones afectades per l’emergència (possibles ferits, intoxicats, etc.).

79

(80)

Guia PAU llars infants i ludoteques

¾EPI, ESI

¾EEC

¾EPA

80

(81)

Guia PAU llars infants i ludoteques

¾EPI, ESI

¾EEC

¾EPA

81

(82)

Guia PAU llars infants i ludoteques

 Detecció i alerta.

Disposar d’uns protocols mínims que incloguin les accions següents:

 Comunicació i alarma.

 Intervenció, evacuació i/o confinament.

 Prestació de les primeres ajudes.

 Prestació de les primeres ajudes externes

82

(83)

Guia PAU llars infants i ludoteques

83

(84)

Guia PAU llars infants i ludoteques

1.- Establir el nivell d’alarma:

 Alarma restringida: en cas de CONAT / ALERTA i implicarà l’alerta dels Equips

d’Emergència adients i la verificació de l’emergència.

 Alarma normal: en cas d’EMERGÈNCIA i pot comportar una evacuació/confinament parcial o total del centre, i la mobilització de tots els mitjans tècnics i humans previstos al PAU.

84

(85)

Guia PAU llars infants i ludoteques

2.- Definir els protocols de comunicació i activació d’alarmes precisant:

 Activació de distints protocols de comunicació segons l’emergència.

 Ordre de comunicació (en incendi o

explosió l’avís al 112 s’ha de fer de manera automàtica sense retardar aquest avís per por a que sigui una falsa alarma.

 Gestió de les comunicacions durant l’emergència

 Mitjans d’alarma i avisos generals

 Mitjans de comunicació amb els equips

d’emergència (senyal sonor o lluminós, telèfon, megafonia,..).

85

(86)

Guia PAU llars infants i ludoteques

86

(87)

Guia PAU llars infants i ludoteques

En una situació d’emergència els equips actuants iniciaran les tasques directes sobre el terreny per al control i la resolució de l’emergència.

Aquestes tasques estaran dirigides a:

assegurar la zona de l’emergència i controlar els accessos i sortides,

actuar directament sobre el motiu de l’emergència (utilització d’extintors, tamponament de fuites, etc.),

minimitzar els efectes de l’emergència als ocupants de l’activitat (evacuació del centre, confinament dels ocupants, etc.),

protegir, rescatar, allunyar i atendre a les persones afectades,

mantenir informats als responsables de l’emergència i al CAC de la situació existent i actuar coordinadament amb aquest,

87

(88)

Guia PAU llars infants i ludoteques

L’acció d’evacuació comportarà aspectes tals com:

emissió del senyal d’alarma,

cal tenir previst com actuar (qui pren la decisió: cap de l’emergència) i si cal evacuar o confinar-se,

el tipus d’evacuació (parcial o total),

l’ordre en la evacuació (limitacions de mobilitat dels infants, la seva localització respecte a l’emergència i respecte a la sortida, etc.) i mètodes d’evacuació,

vies d’evacuació i sortides d’emergència,

l’actuació dels equips i les indicacions a donar als infants amb mobilitat,

punt de reunió.

88

(89)

Guia PAU llars infants i ludoteques

Els aspectes a tenir en compte per a un lloc de confinament són els següents:

que sigui un lloc tancat,

cal que les finestres estiguin tancades i millor tancar les portes i refugiar-se en els locals més interiors;

Cal avaluar si tots els ocupants de l’activitat en el moment de màxima ocupació disposen d’un lloc adequat pel confinament.

si el lloc de confinament disposa de ventilació, aire condicionat o sistemes que intercanviïn aire amb l’exterior cal aturar-los.

89

(90)

Guia PAU llars infants i ludoteques

90

(91)

Guia PAU llars infants i ludoteques

Les accions a coordinar dins d’aquest protocol seran les següents:

pla d’avís: trucada al 112,

garantir que existeixen vies d’accés al centre pels serveis d’assistència externs,

persona responsable de la recepció de les ajudes externes ( còpia claus / clau mestra, còpia plànols, etc.),

facilitar a les ajudes externes tota la informació

requerida per atacar l’emergència (xarxes de serveis, inventari de mitjans, relació de persones presents , etc.).

91

(92)

Guia PAU llars infants i ludoteques

Accions a dur a terme finalitzada l’emergència:

reposar tot el material de protecció i actuació davant les emergències,

reemplaçar, tant aviat com sigui possible, els equips malmesos,

revisar les vàlvules de tall immediatament desprès de l’emergència,

ordenar la investigació de les causes i del

desenvolupament de l’emergència

POST-EMERGÈNCIA

:

 obtenir el coneixement necessari per a l’adopció de mesures preventives i

correctores,

 l’informe corresponent a l’emergència.

92

(93)

Guia PAU llars infants i ludoteques

Exemple 1. Protocol d’actuació en cas d’incendi (recull les

persones / equips responsables i les accions a fer) :

taula: relació de les accions a fer amb les persones/equips

ESQUEMA RESUM

(propostes fitxes resum de protocols d’actuació)

esquema de les actuacions

accions prioritàries i secundaries

93

(94)

Guia PAU llars infants i ludoteques

Exemple 1. Protocol d’actuació en cas d’incendi (recull les

persones / equips responsables i les accions a fer) :

taula: relació de les accions a fer amb les persones/equips

ESQUEMA RESUM

(propostes fitxes resum de protocols d’actuació)

esquema de les actuacions

accions prioritàries i secundaries

recepció de l’avís

comprovació de l’avís

avís a 112

avís Cap d’Emergència

evacuació

comprovació de l'evacuació

rebre l’ajuda externa

parar climatització, ventilació,..

intervenció amb mitjans portàtils

94

(95)

Guia PAU llars infants i ludoteques

Exemple 1. Protocol d’actuació en cas d’incendi (recull les

persones / equips responsables i les accions a fer) :

taula: relació de les accions a fer amb les persones/equips

ESQUEMA RESUM

(propostes fitxes resum de protocols d’actuació)

esquema de les actuacions

accions prioritàries i secundaries

95

(96)

Guia PAU llars infants i ludoteques

Exemple 2. Protocol

d’actuació en cas d’incendi (recull totes les accions i els responsables ) :

Taula sinòptica que inclou les accions de tot el

personal que pot intervenir en la gestió de

l’emergència, considerant els dos possibles nivells d’emergència

(97)

Guia PAU llars infants i ludoteques

97

(98)

Guia PAU llars infants i ludoteques

La persona titular de l’activitat es responsable de que es portin a terme les següents tasques en relació amb la coordinació amb altres plans d’àmbit superior:

1. La comunicació durant l’emergència: 112, CRA.

2. La comunicació posterior de les

emergències i de les activacions del pla d’autoprotecció: Informe (descripció de

l’emergència i les seves causes, mesures de protecció preses, etc.).

98

(99)

Guia PAU llars infants i ludoteques

El PAU recollirà la coordinació amb el plans d’àmbit superior en aspectes com:

1. La coordinació de la Direcció (en rebre l’ajuda exterior, trucant al CRA, en activar-se el Pla de protecció civil local).

2. La coordinació a nivell Operatiu (els protocols de notificació de l’emergència; els mecanismes de col·laboració de l’organització d’autoprotecció amb els plans i actuacions del sistema públic de Protecció Civil).

99

(100)

Guia PAU llars infants i ludoteques

3.3. La Guia

(segueix)

¾ Document núm. 2

¾ Document núm. 3

¾ Annex II

¾ Document núm. 1

¾ Annex I

¾ Document núm. 4

¾ Annex III

¾ Annex IV

¾ Annex V

100

(101)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

101

DOCUMENT NÚM. 4: IMPLANTACIÓ,

MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ

(102)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

102

• Fer divulgació i informar sobre el PAU (personal educador, usuaris, ajudes externes, administracions,...)

• Formar al personal de plantilla segons la responsabilitat que el Pla li ha assignat i assegurar les dotacions i adequacions dels mitjans materials i recursos que necessita el pla

d’autoprotecció

IMPLANTACIÓ

Aquesta acció comportat un seguit de tasques:

(103)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

103

• Les accions necessàries per a que el pla d’autoprotecció continuï tenint la seva eficàcia al llarg del temps.

• Les accions de manteniment preventiu que s’han de realitzar sobre les instal·lacions de risc del centre, a les accions de manteniment preventiu sobre les instal·lacions de protecció.

MANTENIMENT

• La incorporació al Pla dels resultats dels estudis i avaluacions dels incidents i accidents ocorreguts a l’establiment, i de les conclusions extretes dels simulacres.

Aquest fet recull:

(104)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

104

En el cas que es produeixin modificacions en les dades del PAU com ara canvis del personal de plantilla, canvis en les pròpies instal·lacions de l’edifici (canvis en la distribució o en els serveis, etc.).

ACTUALITZACIÓ

En el cas que es produeixin canvis importants en l’establiment que impliquin canvis en el PAU (en el risc, a l'estructura i/o a l'operativitat).

REVISIÓ

Segons el Decret 82/2010, els Plans d’Autoprotecció han de ser revisats, en un termini màxim de quatre anys des de la seva

homologació.

(105)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

10

(106)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

10

(107)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

10

(108)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

10

(109)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

109

Informació i Divulgació:

al Personal Propi (educadors, auxiliars, cuiner, auxiliars de cuina,....)

al Personal Aliè

als usuaris (infants, nois i noies i pares)

als Organismes d’ajuda externa (Bombers, Mossos,...)

als Organismes oficials competents (Protecció Civil,...) Formació:

Formar al personal propi en les seves tasques específiques d’actuació en cas d’emergències

Formar al personal aliè (subcontractat)

(110)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

110

Fer una formació pràctica a tot el personal (en el mateix centre i amb els mitjans d’autoprotecció existents). Continguts mínims següents:

Identificació i detecció de riscos

Comunicacions i senyals d’alarma

Primers Auxilis

Identificació i coneixement dels mitjans d’Autoprotecció

 Sectorització

 Impediment del pas dels fums

 Extintors

 Mànegues

 Rescat dels infants o nens amb mobilitat reduïda

És important que la formació

sigui continuada

(111)

Guia PAU llars infants i ludoteques

Formació específica pels treballadors del centre d’acord amb les funcions que tenen assignades:

26/02/2013

111

Formar al personal propi en les seves tasques específiques

d’actuació en funció de les accions que hagin de desenvolupar en cas d’emergències (anàlisi de mecanismes d’evacuació, tall de subministres en cas d’emergència, aplicació dels primers auxilis, etc.)

Formar al personal aliè (subcontractat)

(112)

Guia PAU llars infants i ludoteques

Formació específica (exemple):

26/02/2013

112

¾EPI, ESI (contingut mínim):

L’organització en cas d’emergència establerta a l’activitat. Equips i càrrecs responsables de l’actuació en cas d’emergència.

Protecció i lluita contra incendis:

 Naturalesa del foc i les explosions.

 Tipus de combustibles.

 Mètodes d’extinció d’incendis.

 Agents extintors.

 Protecció activa contra incendis: extintors portàtils d’incendi i sistemes de detecció i alarma (si l’activitat en disposa).

 etc.

Instal·lacions bàsiques de l’establiment: gas, electricitat i aigua:

 Localització d’escomeses.

 Localització de claus de pas o seccionament.

 Identificació dels equips de consum.

(113)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

113

Informació i Divulgació:

al Personal Propi (educadors, auxiliars, cuiner, auxiliars de cuina,....)

al Personal Aliè

als usuaris (infants, nois i noies i pares)

als Organismes d’ajuda externa (Bombers, Mossos,...)

als Organismes oficials competents (Protecció Civil,...) Formació:

Formar al personal propi en les seves tasques específiques d’actuació en cas d’emergències

Formar al personal aliè (subcontractat)

(114)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

114

Al Personal Propi, contingut mínim del programa:

Definició i objectius del PAU.

La cultura de la prevenció, necessitat d’elaboració d’un PAU.

Requeriments legals.

Continguts i estructura bàsica del Pla.

Formació d’Equips d’Emergència.

Protocols d’actuació en cas d’emergència. Normes d’evacuació i confinament. Consignes de prevenció.

Actuació en cas d’emergència.

(115)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

115

Altre informació per completar el programa:

Els riscos derivats de l’activitat i els tipus de situacions d’emergència que es poden originar, amb les mesures preventives que poden evitar la seva aparició o bé pal·liar-ne els efectes.

Els mecanismes de comunicació interna de l’alarma en cas d’emergència (telèfon, polsadors, detecció automàtica,..)

Ubicació del centre receptor d’alarmes de l’establiment.

El telèfon únic d’emergències (112) per sol·licitar ajuda (bombers, ambulàncies i/o policia).

Informació i Divulgació: al Personal Propi

(116)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

116

Informació i Divulgació: al Personal Propi

L’organització en cas d’emergència establerta a l’activitat. Equips i càrrecs responsables de l’actuació en cas d’emergència.

Les instruccions concretes a seguir en cas d’evacuació: recorreguts d’evacuació disponibles (escales, passadissos, portes,..) a l’exterior dels edificis. I el punt o punts de reunió establert/s.

Les instruccions concretes a seguir en cas de confinament.

El significat de tots els senyals d’avís i alarma existents, tan acústics com lluminosos.

Altre informació per completar el programa: (segueix)

(117)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

117

(118)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

118

(119)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

119

Els simulacres pretenen verificar i comprovar:

L’eficàcia de l’organització de resposta davant d’una emergència

La capacitació del personal adscrit a l’organització de resposta

L’entrenament de tot el personal de l’activitat en la resposta davant d’una situació

d’emergència

La suficiència i idoneïtat dels mitjans i recursos assignats

L’adequació dels procediments d’actuació

La validació del correcte funcionament del procediment de comunicació de les

emergències.

(120)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

120

Els simulacres i exercicis programats tindran en compte els diferents escenaris d’emergència possibles en el centre i

cada any es farà un de diferent. Es

recomana repetir aquells escenaris on el resultat del simulacre o l’exercici pràctic no sigui satisfactori.

(121)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

121

(122)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

122

(123)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

123

(124)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

124

(125)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

125

Garantir que els mitjans disponibles per l’Autoprotecció funcionen o estan

preparats per funcionar correctament (per exemple, sectorització, detectors

d’incendi, extintors,...).

Garantir el bon estat d’aquelles instal·lacions i equipaments que

comporten, per si mateixos, un risc (per exemple, grup electrogen...).

Finalitats del programa de manteniment:

(126)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

126

Garantir que aquelles zones o locals

identificats com a zones de risc, tinguin la vigilància i el manteniment pertinent (per exemple, locals de quadres elèctrics, cuina, magatzems,...).

Garantir el manteniment d’altres instal·lacions o serveis que, si bé no

constitueixen un risc a considerar, la seva falta de manteniment si que pot suposar potencialment un risc (per exemple

enllumenat, cablejat elèctric,...).

Finalitats del programa de manteniment:

(segueix)

(127)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

127

(128)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

128

(129)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

129

(130)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

130

(131)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

131

(132)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

132

(133)

Guia PAU llars infants i ludoteques

3.3. La Guia

(segueix)

¾ Document núm. 2

¾ Document núm. 3

¾ Annex II

¾ Document núm. 1

¾ Annex I

¾ Document núm. 4

¾ Annex III

¾ Annex IV

¾ Annex V

(134)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

134

• Telèfons d’emergències d’ajuda externa (

112

) .

• Telèfons del personal d’emergències de l’activitat.

• Telèfons de les empreses de serveis i manteniment.

ANNEX I: DIRECTORI DE COMUNICACIONS

(135)

Guia PAU llars infants i ludoteques

Conjunt de formularis estandarditzats (a adaptar per cada centre) per garantir una bona comunicació.

Consideracions:

• L’avís intern d’alarma ha de ser breu, clar i amb to tranquil.

• L’avís als mitjans d’ajuda externa ha d’incloure una informació concisa, però completa del que està

passant i de les necessitats que hi ha.

• Es recomana preveure quina informació cal recollir en cas d’emergència així com qui en fa el recull.

ANNEX II: FORMULARIS PER A LA GESTIÓ DE

LES EMERGÈNCIES

(136)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

136

ANNEX III: PLÀNOLS

(137)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

137

ANNEX IV: FITXES D’ACTUACIÓ

Ha de contenir les fitxes individualitzades dels protocols d’actuació per a cadascuna de les persones responsables i grups actuants, on cal indicar les actuacions a desenvolupar davant qualsevol tipus

d’emergència i l’ordre d’aquestes actuacions (apartat 3.5 del Document núm. 3. Manual d’Actuació del Pla d’Autoprotecció).

(138)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

138

(139)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

139

ANNEX V: CONSELLS SANITARIS

(140)

Guia PAU llars infants i ludoteques

26/02/2013

14

Moltes gràcies

Figure

Updating...

References

Related subjects :