Delegació del Govern les Illes Balears

Download (0)

Full text

(1)

DRETS DELS CIUTADANS I USUARIS RESPECTE DELS SERVEIS

Els ciutadans, en les relacions amb les administracions públiques, tenen dret a:

1. Rebre una atenció personalitzada i eficaç 2. Obtenir una Informació administrativa veraç i real 3. Ser tractats amb respecte i deferència

4. Exigir responsabilitats a l’ Administració Pública i al personal al seu servei 5. Utilitzar mitjans electrònics per l’us dels seus drets

La Delegació del Govern a les Illes Balears assumeix plenament la seva orientació finalista, amb vocació de servei públic i de proximitat als ciuta- dans. Així mateix, desenvolupa des de fa alguns anys un pla de qualitat i un conjunt de millores que s’avaluen periòdicament. En aquest context, la Carta de Serveis constitueix un dels instruments per involucrar els responsables de la gestió diària en una gestió de qualitat i, per tant, enfocada als usuaris i a la satisfacció de les seves necessitats i expectatives.

El nostre compromís amb la millora contínua ens porta, a més, a partici- par activament en els fòrums regionals i en les activitats generals d’impuls, d’intercanvi d’informació i de formació de treballadors públics en gestió de qualitat.

DIRECTORI DE LES DIRECCIONS INSULARS

(AMB CARTA DE SERVEIS PRÒPIA) Direcció Insular a Eivissa - Formentera:

Passeig Marítim Joan Carles I s/n. Eivissa - 07800.

Tef.: 971 989 055. Fax: 971 317 154.

Adreça electrònica: personal_oiac.ibiza@seap.minhap.es Línea d’autobús: 10

Direcció Insular de Menorca:

Plaça de Miranda, 22. Maó (Menorca) - 07701.

Tef.: 971 989 280. Fax: 971 353 737.

Adreça electrònica: personal_oiac.menorca@seap.minhap.es Línea d’autobús: 15

DIRECTORI DE LES UNITATS RESPONSABLES DELS SERVEIS INCLOSOS EN AQUESTA CARTA

Telèfons:

Centraleta de la Delegació del Govern Oficina d’Informació i Registre Finestra Única Empresarial (FUE) Drets dels Ciutadans

Sanciones Administratives

Unitat de Coordinació contra la Violència sobre la Dona Àrea de Sanitat i Política Social

Àrea d’ Agricultura i Pesca Àrea d’ Industria i Energia Àrea de Foment

Àrea d’ Alta Inspecció d’ Educació Àrea de Treball i Immigració Oficina d’ Extrangeria

Faxos:

Delegació del Govern Oficina d’Informació i Registre Àrees

Àrea de Sanitat i Política Social Oficina d’Extrangeria

Adreces electrònques:

Delegació del Govern:

Àrea d’ Alta Inspecció d’ Educació:

Finestra Única Empresariall:

Oficina d’ Extrangeria:

971 989 000 971 989 128 971 721 234 971 989 120 971 989 148 971 989 149 971 989 252 971 989 425 971 989 402 971 989 401 971 989 412 971 989 406 971 989 170 971 989 161 971 989 183 971 989 414 971 989 264 971 989 443 personal_oiac.illesbalears@seap.minhap.es aaie.illesbalears@seap.minhap.es mallorca@ventanillaempresarial.org infoextra.illesbalears@seap.minhap.es

LOCALITZACIÓ: Adreces Postals – totes a Palma de Mallorca – i línies d’autobusos

Horari continu de les 9 a les 17:30 hores, de dilluns a divendres i dissabtes de 9 a 14 hores.

Horari especial d’estiu (de 16 de juny a 15 de setembre) i període de vacances de Setmana Santa i Nadal de les 8 a 15 hores, de dilluns a

divendres i dissabtes de les 9 a les 14 hores.

INFORMACIÓ PRESENCIAL

OFICINA D’ INFORMACIÓ I REGISTRE

(Oficina Integrada a la Xarxa 060)

C/ Constitució, 4. Palma de Mallorca.

DELEGACIÓ DEL GOVERN LES ILLES BALEARS 1 DELEGACIÓ DEL GOVIERN A LES ILLES BALEARS

Constitució, 4. 07001. Líneas: 3-7-15-25-46-50.

2 OFICINA D’ INFORMACIÓ I REGISTRE Constitució, 4. 07001. Líneas: 3-7-15-25-46-50.

3 ÀREA DE SANITAT I POLÍTICA SOCIAL Moll Vell, 7. 07012. Líneas: 25-29-50.

4 FINESTRA ÚNICA EMPRESARIAL Estudi General, 7. 07001. Líneas: 3-7-15-25-46-50.

5 ÀREES I OFICINA D’ EXTRANGERIA

Ciudad de Querétaro s/n. 07006. Líneas: 1-6-12-15-18-23-28-29-30-31.

Triptico Baleares Cara CAT OK.indd 1

DELEGACIÓ DEL GOVERN LES ILLES BALEARS

Delegació del Govern les Illes Balears

Carta de Serveis

2013-2016

Edita: MINHAP NIPO: 630­13­057-3

�������

����������������������

Protegeixi el medi ambient. No imprimiu si no és imprescindible

(2)

►Finestra Única Empresarial:Atendre les consultes presencials a la fines- tra Única Empresarial en un temps màxim d’espera de 10 minuts.

►Drets dels Ciutadans: Resoldre els procediments en matèria d’exercici del dret de reunió, una vegada conegut el darrer dels informes que, si escau, se sol•liciti, i notificar-ne la resolució en el termini màxim de 72 hores.

►Sancions: Atendre les consultes presencials en matèria sancionadora abans de 7 minuts.

►Unitat de Coordinació contra la Violència sobre la Dona:Fer el segui- ment, en coordinació amb els cossos i les forces de seguretat de l’Estat, del 100 % dels casos més greus de violència de gènere (risc extrem).

►Àrea de Sanitat i Política Social:

a) Atendre les demandes als punts d’ inspecció fronterers en el termini màxim de 7 dies a Mallorca.

b) Remetre el resultat de les anàlisis d’estupefaents als òrgans judicials en el termini màxim d’un mes des de la recepció.

►Àrea d’Agricultura i Pesca: a), b) y c) Atendre en temps real les deman- des d’informació i la recepció de documents sobre prevenció i vigilància fitosanitària i veterinària, autoritzacions per a activitats subaquàticas i centres de busseig i aprofitament dels ajuts.

►Àrea d’Indústria i Energia: Tramitar les autoritzacions de subministra- ment d’explosius en el termini de 48 hores.

►Àrea de Foment: Desenvolupar les accions de difusió i de gestió ne- cessàries perquè el pressupost assignat a subvencions del transport de mercaderies es pugui aplicar per sobre del 95 %.

►Àrea d’Alta Inspecció d’Educació:

a), b) y c). Mantenir una capacitat d’atenció als ciutadans superior a 800 persones al mes en matèria d’educació.

► Àrea de Treball i Immigració:

a) Emetre el certificat d’emigrant retornat en un termini màxim de 5 dies hàbils des de l’entrada de la sol•licitud a l’Àrea de Treball i Immigració.

b) Oficina d’Estrangeria: Facilitar informació, no presencial, sobre estran- geria en el termini màxim de 7 dies naturals, a través del correu electrò- nic.

i

ndicadorS d

avaluació de qualitat

►Oficina d’Informació i Registre:

a) Percentatge de registres tramitats d’acord amb l’art 38 abans de 24 hores.

b) Percentatge de consultes presencials d’informació ateses en menys de 10 minuts.

c) Percentatge de consultes presencials d’usuaris per la generació del certificat de firma digital ateses en menys de 10 minuts.

►Finestra Única Empresarial:Percentatge de consultes ateses a la Fines- tra Única Empresarial en menys de 10 minuts.

►Drets dels Ciutadans:Percentatge de resolucions en matèria de drets fo- namentals notificades abans de 72 hores.

►Sancions:Percentatge de consultes presencials en matèria sancionadora ateses en menys de 7 minuts.

►Unitat de Coordinació contra la Violència sobre la Dona:Percentatge de coordinació sobre el total dels casos més greus.

►Àrea de Sanitat i Política Social:

a) Percentatge de demandes ateses en els punts d’inspecció fronterers a Mallorca en 7 dies.

b) Percentatge d'anàlisis fetes en el termini previst.

►Àrea d’Agricultura i Pesca: a), b) y c). Percentatge de demandes d’informació i la recepció de documents ateses en temps real sobre prevenció i vigilància fitosanitària i veterinària, autoritzacions per a activitats subaquàtiques i centres de busseig i aprofitament dels ajuts.

►Àrea d’Indústria i Energia:Percentatge d’expedients de subminis- trament d’explosius tramitats en el termini de 48 hores.

►Àrea de Foment:Percentatge del pressupost aplicat a subvencions del transport de mercaderies sobre el total assignat.

►Àrea d’Alta Inspecció d’Educació:

a), b) y c) Percentatge de mesos amb una capacitat d’ atenció superior a 800 persones al mes en matèria d’educació.

►Àrea de Treball i Immigració:

a) Percentatge de certificats d’emigrant retornat emesos en un termini màxim de 5 dies hàbils des de l’entrada de la sol•licitud a l’Àrea de Treball i Immigració.

b) Oficina d’Estrangeria:Percentatge de respostes informatives sobre estrangeria facilitades a través del correu electrònic en menys de 7 dies sobre el total de las remeses.

q

ueixeS i SuggerimentS Es poden presentar mitjançant:

►El formulari de queixes/suggeriments que figura al Registre General

►Un escrit redactat de forma lliure i adreçat a la Delegació del Govern a les Illes Balears, C/ Constitució, 4 -07001-Palma

►Un missatge de correu electrònic amb signatura electrònica (certi- ficat digital) adreçat a: personal_oiac.illesbalears@seap.minhap.es

►Forma de presentació electrònica: seu electrònica de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques (amb certificat digital):

https://sede.mpt.gob.es/procedimientos/portada/ida/0/idp/97

F

ormes de col

laboració i participació dels ciutadanS en la millora delS ServeiS

Els usuaris i els ciutadans en general poden expressar les seves opi- nions a través de les enquestes i els qüestionaris sobre qualitat del ser- vei que es fan de forma periòdica i mitjançant suggeriments adreçats a la unitat responsable d’aquesta Carta, d’acord amb el que s’indica en l’apartat de queixes i suggeriments.

U

nitat responsable de la carta de serveis Vicesecretaria General de la Delegació del Govern a les Illes Balears.

C/ Constitució, 4 -07001- PALMA DE MALLORCA.

m

eSureS d

eSmena

Les reclamacions per l’incompliment del contingut de la Carta de ser- veis es poden adreçar a la unitat que n’és responsable. En cas d’in- compliment dels compromisos assumits a la Carta, se n’ha d’informar la unitat corresponent i la persona titular de la Delegació del Govern ha d’enviar al ciutadà una carta de disculpa en la qual li ha de comunicar les mesures adoptades per corregir la deficiència observada.

S

erveiS preStatS a què eS refereix aqueSta carta de ServeiS

►Oficina d’Informació i Registre:

a) Recepció, registre, compulsa i remissió de documents adreçats a qualsevol administració pública, segons els convenis subscrits.

b) Informació administrativa bàsica als ciutadans (presencial, telefò­

nica, telemàtica, per correu postal).

c) Registre d’usuaris per generar el certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (signatura digital) de la classe 2CA (persones físiques-particulars).

►Finestra Única Empresarial: informació, emplenament i validació dels models AEAT i TGSS per constituir formes jurídiques i iniciar una activitat econòmica.

►Drets dels Ciutadans: Gestió de les comunicacions de convocatòries de manifestacions i concentracions.

►Sancions: Gestió d’expedients sancionadors en matèria de seguretat ciutadana i en matèria de seguretat privada.

►Unitat de Coordinació contra la Violència sobre la Dona: Segui­

ment, suport i impuls de les mesures destinades a la protecció inte­

gral de les víctimes de violència de gènere.

►Àrea de Sanitat i Política Social:

a) Manteniment d’un sistema d’inspecció als punts fronterers.

b) Recepció, mostratge i anàlisi de la droga decomissada.

►Àrea d’Agricultura i Pesca:

a) Prevenció i vigilància fitosanitària i veterinària.

b) Autoritzacions per a activitats subaquàtiques i centres de busseig.

c) Ajuts per a millores estructurals i modernització d’empreses agràries.

►Àrea d’Indústria i Energia: Tramitació d’expedients de subministra­

ment d’explosius.

►Àrea de Foment: Gestió d’expedients de subvenció als nòlits del transport interinsular i amb la península.

►Àrea d’Alta Inspecció d’Educació:

a) Informació i tramitació de les convalidacions, les homologacions i els reconeixements d’estudis.

b) Custòdia i lliurament de títols.

c) Seu d’exàmens del Centre per a la Innovació i el Desenvolupament de l’Educació a Distància (CIDEAD).

► Àrea de Treball i Immigració:

a) Emissió de certificats d’emigrant retornat.

b) Oficina d’Estrangeria: Informació als ciutadans, no presencial, so­

bre estrangeria a través del correu electrònic.

c

ompromiSoS de qualitat

►Oficina d’Informació i Registre:

a) Tramitar la documentació presentada a l’empar de l’art. 38 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, en un termini màxim de 24 hores.

b) Atendre les consultes presencials d’informació en un temps màxim d’espera de 10 minuts.

c) Atendre les consultes presencials d'usuaris per generar un certificat de signatura digital en un temps màxim d’espera de 10 minuts.

(3)

S

erveiS preStatS a què eS refereix

aqueSta carta de ServeiS

►Oficina d’Informació i Registre:

a) Recepció, registre, compulsa i remissió de documents adreçats a qualsevol administració pública, segons els convenis subscrits.

b) Informació administrativa bàsica als ciutadans (presencial, telefò- nica, telemàtica, per correu postal).

c) Registre d’usuaris per generar el certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (signatura digital) de la classe 2CA (persones físiques-particulars).

►Finestra Única Empresarial: informació, emplenament i validació dels models AEAT i TGSS per constituir formes jurídiques i iniciar una activitat econòmica.

►Drets dels Ciutadans: Gestió de les comunicacions de convocatòries de manifestacions i concentracions.

►Sancions: Gestió d’expedients sancionadors en matèria de seguretat ciutadana i en matèria de seguretat privada.

►Unitat de Coordinació contra la Violència sobre la Dona: Segui- ment, suport i impuls de les mesures destinades a la protecció inte- gral de les víctimes de violència de gènere.

►Àrea de Sanitat i Política Social:

a) Manteniment d’un sistema d’inspecció als punts fronterers.

b) Recepció, mostratge i anàlisi de la droga decomissada.

►Àrea d’Agricultura i Pesca:

a) Prevenció i vigilància fitosanitària i veterinària.

b) Autoritzacions per a activitats subaquàtiques i centres de busseig.

c) Ajuts per a millores estructurals i modernització d’empreses agràries.

►Àrea d’Indústria i Energia: Tramitació d’expedients de subministra- ment d’explosius.

►Àrea de Foment: Gestió d’expedients de subvenció als nòlits del transport interinsular i amb la península.

►Àrea d’Alta Inspecció d’Educació:

a) Informació i tramitació de les convalidacions, les homologacions i els reconeixements d’estudis.

b) Custòdia i lliurament de títols.

c) Seu d’exàmens del Centre per a la Innovació i el Desenvolupament de l’Educació a Distància (CIDEAD).

►Àrea de Treball i Immigració:

a) Emissió de certificats d’emigrant retornat.

b) Oficina d’Estrangeria: Informació als ciutadans, no presencial, so- bre estrangeria a través del correu electrònic.

c

ompromiSoS de qualitat

►Oficina d’Informació i Registre:

a) Tramitar la documentació presentada a l’empar de l’art. 38 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, en un termini màxim de 24 hores.

b) Atendre les consultes presencials d’informació en un temps màxim d’espera de 10 minuts.

c) Atendre les consultes presencials d'usuaris

de signatura digital en un temps màxim d’espera de 10 minuts.

►Àrea d’Agricultura i Pesca: a), b) y c). Percentatge de demandes d’informació i la recepció de documents ateses en temps real sobre prevenció i vigilància fitosanitària i veterinària, autoritzacions per a activitats subaquàtiques i centres de busseig i aprofitament dels ajuts.

►Àrea d’Indústria i Energia:Percentatge d’expedients de subminis- trament d’explosius tramitats en el termini de 48 hores.

►Àrea de Foment:Percentatge del pressupost aplicat a subvencions del transport de mercaderies sobre el total assignat.

►Àrea d’Alta Inspecció d’Educació:

a), b) y c) Percentatge de mesos amb una capacitat d’ atenció superior a 800 persones al mes en matèria d’educació.

►Àrea de Treball i Immigració:

a) Percentatge de certificats d’emigrant retornat emesos en un termini màxim de 5 dies hàbils des de l’entrada de la sol•licitud a l’Àrea de Treball i Immigració.

b) Oficina d’Estrangeria:Percentatge de respostes informatives sobre estrangeria facilitades a través del correu electrònic en menys de 7 dies sobre el total de las remeses.

q

ueixeS i SuggerimentS Es poden presentar mitjançant:

►El formulari de queixes/suggeriments que figura al Registre General

►Un escrit redactat de forma lliure i adreçat a la Delegació del Govern a les Illes Balears, C/ Constitució, 4 -07001-Palma

►Un missatge de correu electrònic amb signatura electrònica (certi- ficat digital) adreçat a: personal_oiac.illesbalears@seap.minhap.es

►Forma de presentació electrònica: seu electrònica de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques (amb certificat digital):

https://sede.mpt.gob.es/procedimientos/portada/ida/0/idp/97

F

ormes de col

laboració i participació dels ciutadanS en la millora delS ServeiS

Els usuaris i els ciutadans en general poden expressar les seves opi- nions a través de les enquestes i els qüestionaris sobre qualitat del ser- vei que es fan de forma periòdica i mitjançant suggeriments adreçats a la unitat responsable d’aquesta Carta, d’acord amb el que s’indica en l’apartat de queixes i suggeriments.

U

nitat responsable de la carta de serveis Vicesecretaria General de la Delegació del Govern a les Illes Balears.

C/ Constitució, 4 -07001- PALMA DE MALLORCA.

m

eSureS d

eSmena

Les reclamacions per l’incompliment del contingut de la Carta de ser- veis es poden adreçar a la unitat que n’és responsable. En cas d’in- compliment dels compromisos assumits a la Carta, se n’ha d’informar la unitat corresponent i la persona titular de la Delegació del Govern ha d’enviar al ciutadà una carta de disculpa en la qual li ha de comunicar les mesures adoptades per corregir la deficiència observada.

►Finestra Única Empresarial: Atendre les consultes presencials a la fines­

tra Única Empresarial en un temps màxim d’espera de 10 minuts.

►Drets dels Ciutadans: Resoldre els procediments en matèria d’exercici del dret de reunió, una vegada conegut el darrer dels informes que, si escau, se sol•liciti, i notificar-ne la resolució en el termini màxim de 72 hores.

►Sancions: Atendre les consultes presencials en matèria sancionadora abans de 7 minuts.

►Unitat de Coordinació contra la Violència sobre la Dona: Fer el segui­

ment, en coordinació amb els cossos i les forces de seguretat de l’Estat, del 100 % dels casos més greus de violència de gènere (risc extrem).

►Àrea de Sanitat i Política Social:

a) Atendre les demandes als punts d’ inspecció fronterers en el termini màxim de 7 dies a Mallorca.

b) Remetre el resultat de les anàlisis d’estupefaents als òrgans judicials en el termini màxim d’un mes des de la recepció.

►Àrea d’Agricultura i Pesca: a), b) y c) Atendre en temps real les deman­

des d’informació i la recepció de documents sobre prevenció i vigilància fitosanitària i veterinària, autoritzacions per a activitats subaquàticas i centres de busseig i aprofitament dels ajuts.

►Àrea d’Indústria i Energia: Tramitar les autoritzacions de subministra­

ment d’explosius en el termini de 48 hores.

►Àrea de Foment: Desenvolupar les accions de difusió i de gestió ne­

cessàries perquè el pressupost assignat a subvencions del transport de mercaderies es pugui aplicar per sobre del 95 %.

►Àrea d’Alta Inspecció d’Educació:

a), b) y c). Mantenir una capacitat d’atenció als ciutadans superior a 800 persones al mes en matèria d’educació.

► Àrea de Treball i Immigració:

a) Emetre el certificat d’emigrant retornat en un termini màxim de 5 dies hàbils des de l’entrada de la sol•licitud a l’Àrea de Treball i Immigració.

b) Oficina d’Estrangeria: Facilitar informació, no presencial, sobre estran­

geria en el termini màxim de 7 dies naturals, a través del correu electrò­

nic.

i

ndicadorS d

avaluació de qualitat

►Oficina d’Informació i Registre:

a) Percentatge de registres tramitats d’acord amb l’art 38 abans de 24 hores.

b) Percentatge de consultes presencials d’informació ateses en menys de 10 minuts.

c) Percentatge de consultes presencials d’usuaris per la generació del certificat de firma digital ateses en menys de 10 minuts.

►Finestra Única Empresarial: Percentatge de consultes ateses a la Fines­

tra Única Empresarial en menys de 10 minuts.

►Drets dels Ciutadans: Percentatge de resolucions en matèria de drets fo­

namentals notificades abans de 72 hores.

►Sancions: Percentatge de consultes presencials en matèria sancionadora ateses en menys de 7 minuts.

►Unitat de Coordinació contra la Violència sobre la Dona: Percentatge de coordinació sobre el total dels casos més greus.

►Àrea de Sanitat i Política Social:

a) Percentatge de demandes ateses en els punts d’inspecció fronterers a Mallorca en 7 dies.

b) Percentatge d'anàlisis fetes en el termini previst.

(4)

S

erveiS preStatS a què eS refereix

aqueSta carta de ServeiS

►Oficina d’Informació i Registre:

a) Recepció, registre, compulsa i remissió de documents adreçats a qualsevol administració pública, segons els convenis subscrits.

b) Informació administrativa bàsica als ciutadans (presencial, telefò- nica, telemàtica, per correu postal).

c) Registre d’usuaris per generar el certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (signatura digital) de la classe 2CA (persones físiques-particulars).

►Finestra Única Empresarial: informació, emplenament i validació dels models AEAT i TGSS per constituir formes jurídiques i iniciar una activitat econòmica.

►Drets dels Ciutadans: Gestió de les comunicacions de convocatòries de manifestacions i concentracions.

►Sancions: Gestió d’expedients sancionadors en matèria de seguretat ciutadana i en matèria de seguretat privada.

►Unitat de Coordinació contra la Violència sobre la Dona: Segui- ment, suport i impuls de les mesures destinades a la protecció inte- gral de les víctimes de violència de gènere.

►Àrea de Sanitat i Política Social:

a) Manteniment d’un sistema d’inspecció als punts fronterers.

b) Recepció, mostratge i anàlisi de la droga decomissada.

►Àrea d’Agricultura i Pesca:

a) Prevenció i vigilància fitosanitària i veterinària.

b) Autoritzacions per a activitats subaquàtiques i centres de busseig.

c) Ajuts per a millores estructurals i modernització d’empreses agràries.

►Àrea d’Indústria i Energia: Tramitació d’expedients de subministra- ment d’explosius.

►Àrea de Foment: Gestió d’expedients de subvenció als nòlits del transport interinsular i amb la península.

►Àrea d’Alta Inspecció d’Educació:

a) Informació i tramitació de les convalidacions, les homologacions i els reconeixements d’estudis.

b) Custòdia i lliurament de títols.

c) Seu d’exàmens del Centre per a la Innovació i el Desenvolupament de l’Educació a Distància (CIDEAD).

►Àrea de Treball i Immigració:

a) Emissió de certificats d’emigrant retornat.

b) Oficina d’Estrangeria: Informació als ciutadans, no presencial, so- bre estrangeria a través del correu electrònic.

c

ompromiSoS de qualitat

►Oficina d’Informació i Registre:

a) Tramitar la documentació presentada a l’empar de l’art. 38 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, en un termini màxim de 24 hores.

b) Atendre les consultes presencials d’informació en un temps màxim d’espera de 10 minuts.

c) Atendre les consultes presencials d'usuaris per generar un certificat de signatura digital en un temps màxim d’espera de 10 minuts.

►Finestra Única Empresarial:Atendre les consultes presencials a la fines- tra Única Empresarial en un temps màxim d’espera de 10 minuts.

►Drets dels Ciutadans: Resoldre els procediments en matèria d’exercici del dret de reunió, una vegada conegut el darrer dels informes que, si escau, se sol•liciti, i notificar-ne la resolució en el termini màxim de 72 hores.

►Sancions: Atendre les consultes presencials en matèria sancionadora abans de 7 minuts.

►Unitat de Coordinació contra la Violència sobre la Dona:Fer el segui- ment, en coordinació amb els cossos i les forces de seguretat de l’Estat, del 100 % dels casos més greus de violència de gènere (risc extrem).

►Àrea de Sanitat i Política Social:

a) Atendre les demandes als punts d’ inspecció fronterers en el termini màxim de 7 dies a Mallorca.

b) Remetre el resultat de les anàlisis d’estupefaents als òrgans judicials en el termini màxim d’un mes des de la recepció.

►Àrea d’Agricultura i Pesca: a), b) y c) Atendre en temps real les deman- des d’informació i la recepció de documents sobre prevenció i vigilància fitosanitària i veterinària, autoritzacions per a activitats subaquàticas i centres de busseig i aprofitament dels ajuts.

►Àrea d’Indústria i Energia: Tramitar les autoritzacions de subministra- ment d’explosius en el termini de 48 hores.

►Àrea de Foment: Desenvolupar les accions de difusió i de gestió ne- cessàries perquè el pressupost assignat a subvencions del transport de mercaderies es pugui aplicar per sobre del 95 %.

►Àrea d’Alta Inspecció d’Educació:

a), b) y c). Mantenir una capacitat d’atenció als ciutadans superior a 800 persones al mes en matèria d’educació.

► Àrea de Treball i Immigració:

a) Emetre el certificat d’emigrant retornat en un termini màxim de 5 dies hàbils des de l’entrada de la sol•licitud a l’Àrea de Treball i Immigració.

b) Oficina d’Estrangeria: Facilitar informació, no presencial, sobre estran- geria en el termini màxim de 7 dies naturals, a través del correu electrò- nic.

i

ndicadorS d

avaluació de qualitat

►Oficina d’Informació i Registre:

a) Percentatge de registres tramitats d’acord amb l’art 38 abans de 24 hores.

b) Percentatge de consultes presencials d’informació ateses en menys de 10 minuts.

c) Percentatge de consultes presencials d’usuaris per la generació del certificat de firma digital ateses en menys de 10 minuts.

►Finestra Única Empresarial:Percentatge de consultes ateses a la Fines- tra Única Empresarial en menys de 10 minuts.

►Drets dels Ciutadans:Percentatge de resolucions en matèria de drets fo- namentals notificades abans de 72 hores.

►Sancions:Percentatge de consultes presencials en matèria sancionadora ateses en menys de 7 minuts.

►Unitat de Coordinació contra la Violència sobre la Dona:Percentatge de coordinació sobre el total dels casos més greus.

►Àrea de Sanitat i Política Social:

a) Percentatge de demandes ateses en els punts d’inspecció fronterers a Mallorca en 7 dies.

b) Percentatge d'anàlisis fetes en el termini previst.

►Àrea d’Agricultura i Pesca: a), b) y c). Percentatge de demandes d’informació i la recepció de documents ateses en temps real sobre prevenció i vigilància fitosanitària i veterinària, autoritzacions per a activitats subaquàtiques i centres de busseig i aprofitament dels ajuts.

►Àrea d’Indústria i Energia: Percentatge d’expedients de subminis­

trament d’explosius tramitats en el termini de 48 hores.

►Àrea de Foment: Percentatge del pressupost aplicat a subvencions del transport de mercaderies sobre el total assignat.

►Àrea d’Alta Inspecció d’Educació:

a), b) y c) Percentatge de mesos amb una capacitat d’ atenció superior a 800 persones al mes en matèria d’educació.

► Àrea de Treball i Immigració:

a) Percentatge de certificats d’emigrant retornat emesos en un termini màxim de 5 dies hàbils des de l’entrada de la sol•licitud a l’Àrea de Treball i Immigració.

b) Oficina d’Estrangeria: Percentatge de respostes informatives sobre estrangeria facilitades a través del correu electrònic en menys de 7 dies sobre el total de las remeses.

q

ueixeS i SuggerimentS Es poden presentar mitjançant:

►El formulari de queixes/suggeriments que figura al Registre General

►Un escrit redactat de forma lliure i adreçat a la Delegació del Govern a les Illes Balears, C/ Constitució, 4 -07001-Palma

►Un missatge de correu electrònic amb signatura electrònica (certi­

ficat digital) adreçat a: personal_oiac.illesbalears@seap.minhap.es

►Forma de presentació electrònica: seu electrònica de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques (amb certificat digital):

https://sede.mpt.gob.es/procedimientos/portada/ida/0/idp/97

F

ormes de col

laboració i participació dels ciutadanS en la millora delS ServeiS Els usuaris i els ciutadans en general poden expressar les seves opi­

nions a través de les enquestes i els qüestionaris sobre qualitat del ser­

vei que es fan de forma periòdica i mitjançant suggeriments adreçats a la unitat responsable d’aquesta Carta, d’acord amb el que s’indica en l’apartat de queixes i suggeriments.

U

nitat responsable de la carta de serveis Vicesecretaria General de la Delegació del Govern a les Illes Balears.

C/ Constitució, 4 -07001- PALMA DE MALLORCA.

m

eSureS d

eSmena

Les reclamacions per l’incompliment del contingut de la Carta de ser- veis es poden adreçar a la unitat que n’és responsable. En cas d’in­

compliment dels compromisos assumits a la Carta, se n’ha d’informar la unitat corresponent i la persona titular de la Delegació del Govern ha d’enviar al ciutadà una carta de disculpa en la qual li ha de comunicar les mesures adoptades per corregir la deficiència observada.

(5)

Delegació del Govern a les

Illes Balears

DRETS DELS CIUTADANS I USUARIS RESPECTE DELS SERVEIS

Els ciutadans, en les relacions amb les administracions públiques, tenen dret a:

1. Rebre una atenció personalitzada i eficaç 2. Obtenir una informació administrativa veraç i real 3. Ser tractats amb respecte i deferència

4. Exigir responsabilitats a l’ Administració Pública i al personal al servei d'aquesta 5. Utilitzar mitjans electrònics per l’us dels seus drets

LOCALITZACIÓ: Adreces Postals – totes a Palma de Mallorca – i línies d’autobusos

Horari continu de les 9 a les 17:30 hores, de dilluns a divendres i dissabtes de 9 a 14 hores.

Horari especial d’estiu (de 16 de juny a 15 de setembre) i període de vacances de Setmana Santa i Nadal de les 8 a 15 hores, de dilluns a

divendres i dissabtes de les 9 a les 14 hores.

INFORMACIÓ PRESENCIAL

OFICINA D’ INFORMACIÓ I REGISTRE

(Oficina Integrada a la Xarxa 060)

C/ Constitució, 4. Palma de Mallorca.

Edita: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas - NIPO: xxx-xx-xxx-x - Imprime: SRD.: M-5322-2013 En esta publicación se ha utilizado papel ecológico libre de cloro de acuerdo con los criterios medioambientales de la contratación pública DELEGACIÓ DEL GOVERN A LES ILLES BALEARS

DELEGACIÓ DEL GOVERN A LES ILLES BALEARS

Carta de Serveis

2013-2016

1 DELEGACIÓ DEL GOVERN A LES ILLES BALEARS Constitució, 4. 07001. Línies: 3-7-15-25-46-50.

2 OFICINA D’ INFORMACIÓ I REGISTRE Constitució, 4. 07001. Línies: 3-7-15-25-46-50.

3 ÀREA DE SANITAT I POLÍTICA SOCIAL Moll Vell, 7. 07012. Línies: 25-29-50.

4 FINESTRA ÚNICA EMPRESARIAL Estudi General, 7. 07001. Línies: 3-7-15-25-46-50.

5 ÀREES I OFICINA D’ ESTRANGERIA

Ciutat de Querétaro s/n. 07006. Línies: 1-6-12-15-18-23-28-29-30-31.

La Delegació del Govern a les Illes Balears assumeix plenament la seva orientació finalista, amb vocació de servei públic i de proximitat als ciuta­

dans. Així mateix, desenvolupa des de fa alguns anys un pla de qualitat i un conjunt de millores que s’avaluen periòdicament. En aquest context, la Carta de Serveis constitueix un dels instruments per involucrar els responsables de la gestió diària en una gestió de qualitat i, per tant, enfocada als usuaris i a la satisfacció de les seves necessitats i expectatives.

El nostre compromís amb la millora contínua ens porta, a més, a partici­

par activament en els fòrums regionals i en les activitats generals d’impuls, d’intercanvi d’informació i de formació de treballadors públics en gestió de qualitat.

DIRECTORI DE LES UNITATS RESPONSABLES DELS SERVEIS INCLOSOS EN AQUESTA CARTA

Telèfons:

Centraleta de la Delegació del Govern 971 989 000

Oficina d’Informació i Registre 971 989 128

Finestra Única Empresarial (FUE) 971 721 234

Drets dels Ciutadans 971 989 120

Sancions Administratives 971 989 148

Unitat de Coordinació contra la Violència sobre la Dona 971 989 149 Àrea de Sanitat i Política Social 971 989 252

Àrea d’ Agricultura i Pesca 971 989 425

Àrea d’ Industria i Energia 971 989 402

Àrea de Foment 971 989 401

Àrea d’ Alta Inspecció d’ Educació 971 989 412

Àrea de Treball i Immigració 971 989 406

Oficina d’ Estrangeria 971 989 170

Faxos:

Delegació del Govern 971 989 161

Oficina d’Informació i Registre 971 989 183

Àrees 971 989 414

Àrea de Sanitat i Política Social 971 989 264

Oficina d’Estrangeria 971 989 443

Adreces electròniques:

Delegació del Govern: personal_oiac.illesbalears@seap.minhap.es Àrea d’ Alta Inspecció d’ Educació: aaie.illesbalears@seap.minhap.es Finestra Única Empresarial: mallorca@ventanillaempresarial.org Oficina d’ Estrangeria: infoextra.illesbalears@seap.minhap.es

DIRECTORI DE LES DIRECCIONS INSULARS

(AMB CARTA DE SERVEIS PRÒPIA) Direcció Insular a Eivissa - Formentera:

Passeig Marítim Joan Carles I s/n. Eivissa - 07800.

Tef.: 971 989 055. Fax: 971 317 154.

Adreça electrònica: personal_oiac.ibiza@seap.minhap.es Línea d’autobús: 10

Direcció Insular de Menorca:

Plaça de Miranda, 22. Maó (Menorca) - 07701.

Tef.: 971 989 280. Fax: 971 353 737.

Adreça electrònica: personal_oiac.menorca@seap.minhap.es Línea d’autobús: 15

(6)

La Delegació orientació finalista, dans. Així mateix,

conjunt de millores que s’avaluen de Serveis constitue

El nostre compromís par activament en els fòrums d’intercanvi d’informació qualitat.

DIRECTORI DE LES DIRECCIONS INSULARS

(AMB CARTA

Direcció Insular a Eivissa - Formentera:

Passeig Marítim Joan Carles I s/n. Eivissa - 07800.

Tef.: 971 989 055. Fax:

Adreça electrònica:

Línea d’autobús:

Direcció Insular de Menorca:

Plaça de Miranda, 22. Maó (Menorca) - 07701.

Tef.: 971 989 280.

Adreça electrònica:

Línea d’autobús:

DIRECTORI DE LES UNIT DELS SERVEIS INCL

Telèfons:

Centraleta de la Delegació del Govern Oficina d’Informació i Registre Finestra Única Empresarial (FUE) Drets dels Ciutadans

Sancions Administratives

Unitat de Coordinació contra la Violència sobre la Dona Àrea de Sanitat i Política Social

Àrea d’ Agricultura i Pesca Àrea d’ Industria i Energia Àrea de Foment

Àrea d’ Alta Inspecció d’ Educació Àrea de Treball i Immigració Oficina d’ Es

Faxos:

Delegació del Govern Oficina d’Informació i Registre Àrees

Oficina d’Estrangeria Adreces electròn Delegació del Govern:

Àrea d’ Alta Inspecció d’ Educació:

Finestra Única Empresarial:

Oficina d’ Es

DELEGACIÓ DEL GOVERN A LES ILLES BALEARS

LOCALITZACIÓ: Adreces Postals – totes a Palma de Mallorca – i línies d’autobusos 1 DELEGACIÓ DEL GOVERN A LES ILLES BALEARS

Constitució, 4. 07001. Línies: 3-7-15-25-46-50.

2 OFICINA D’ INFORMACIÓ I REGISTRE Constitució, 4. 07001. Línies: 3-7-15-25-46-50.

3 ÀREA DE SANITAT I POLÍTICA SOCIAL Moll Vell, 7. 07012. Línies: 25-29-50.

4 FINESTRA ÚNICA EMPRESARIAL Estudi General, 7. 07001. Línies: 3-7-15-25-46-50.

5 ÀREES I OFICINA D’ ESTRANGERIA

Ciutat de Querétaro s/n. 07006. Línies: 1-6-12-15-18-23-28-29-30-31.

INFORMACIÓ PRESENCIAL

OFICINA D’ INFORMACIÓ I REGISTRE

(Oficina Integrada a la Xarxa 060)

C/ Constitució, 4. Palma de Mallorca.

Horari continu de les 9 a les 17:30 hores, de dilluns a divendres i dissabtes de 9 a 14 hores.

Horari especial d’estiu (de 16 de juny a 15 de setembre) i període de vacances de Setmana Santa i Nadal de les 8 a 15 hores, de dilluns a

divendres i dissabtes de les 9 a les 14 hores.

DRETS DELS CIUTADANS I USUARIS RESPECTE DELS SERVEIS

Els ciutadans, en les relacions amb les administracions públiques, tenen dret a:

1. Rebre una atenció personalitzada i eficaç 2. Obtenir una informació administrativa veraç i real 3. Ser tractats amb respecte i deferència

4. Exigir responsabilitats a l’ Administració Pública i al personal al servei d'aquesta 5. Utilitzar mitjans electrònics per l’us dels seus drets

DELEGACIÓ DEL GOVERN A LES ILLES BALEARS

Figure

Updating...

References

Related subjects :