BLOC 3 INSTRUMENTACIÓ I CONTROL

Texto completo

(1)

BLOC 3

INSTRUMENTACIÓ

(2)

3.1

Introducció ... 4

3.2

Sistema de Control ... 4

3.2.1 Conceptes dels llaços de control...4

3.3

Tipus de Sistemes de Control ... 5

3.3.1 Tipus de llaços de control ...5

3.3.2 Instrumentació dels llaços de control ...5

3.3.4 Arquitectura del Sistema de Control ...6

3.3.5 Dimensionament del Sistema de Control ...6

3.3.6 Targeta d’adquisició de dades ... 11

3.4

Nomenclatura Sistema Control ... 12

3.4.1 Nomenclatura General ... 12

3.4.2 Nomenclatura Instruments Control ... 13

3.4.3 Nomenclatura Llaços Control... 13

3.5 Instrumentació ... 14

3.5.1 Intruments de Mesura ... 14 3.5.1.1 Temperatura ... 14 3.5.1.2 Pressió... 15 3.5.1.3 Nivell ... 16 3.5.1.3.1 Sonda de Nivell ... 16

3.5.1.3.2 Mesurador de nivell per radar ... 16

3.5.1.4 Caudal ... 17

3.6 Fitxes Especificacions Instruments ... 18

3.7

Llista dels llaços de control ... 22

3.7.1 Àrea 100 ... 22 3.7.2 Àrea 200 ... 23 3.7.3 Àrea 300 ... 25 3.7.4 Àrea 400 ... 27 3.7.5 Àrea 500 ... 28 3.7.6 Àrea 600 ... 29 3.7.7 Àrea 700 ... 30

3.8

Diagrames i descripció dels llaços de control ... 32

3.8.1 Llaç de control temperatura als tancs de Fenol ... 32

3.8.2 Llaç de control de la temperatura en bescanviadors i condensadors ... 34

3.8.3 Llaç de Control al Mesclador ... 36

3.8.4 Llaç de Control de la Turbina ... 38

3.8.5 Llaç de Control de Nivell al Tanc Horitzontal ... 40

3.8.6 Llaç de Control de Nivell al Tanc Vertical ... 42

3.8.7 Llaç de Control de Nivell al Decantador ... 44

3.8.8 Llaç de Control del Cabal de Reflux a les Columnes ... 46

3.8.9 Llaç de Control del Diferencial de pressió a les Columnes Destil·lació... 48

3.8.10 Llaç de Control de la Temperatura al Reactor ... 50

(3)

3.8.12 Llaç de Control del Cabal a l’entrada del Reactor ... 54

3.8.13 Llaç de Control del Cabal a les Calderes... 56

3.8.14 Llaç de Control de Temperatura a les Torres de Refrigeració ... 58

3.8.15 Llaç de Control del Cabal a Calderes/Torre/Chiller ... 60

(4)

3.1 Introducció

En una planta química, la implementació d’un sistema de control és imprescindible per garantir la seva seguretat i el seu bon funcionament. Els llaços de control son capaços de fer que el sistema treballi de forma continua al seu òptim tot i que puntualment hi hagin pertorbacions en alguna de les seves variables.

Els sistemes de control es basen en la comparació de la mesura d’una magnitud que afecta a la variable controlada o mesurada amb el seu valor de consigna (valor òptim assignat) i conseqüentment l’activació d’un element de control.

Per tant, amb aquest sistema es pot assolir una operació segura i estable de la planta, preveient possibles accidents i possibles danys ocasionats i evitar situacions amb alt grau de perillositat.

3.2 Sistema de Control

3.2.1 Conceptes dels llaços de control

A continuació, es fa una breu introducció als conceptes basics de control, per a una millor comprensió del funcionament i aplicació del sistema de control.

·Variable controlada: Variable que es pretén mantenir constant en un valor determinat.

·Variable manipulada: Magnitud que es veu afectada per l’instrument de control que la regula de

manera automàtica.

·Punt de consigna (Set Point): Valor assignat per a la variable a controlar. ·Pertorbació: Variable externa que alterna el sistema de control.

(5)

3.3 Tipus de Sistemes de Control

3.3.1 Tipus de llaços de control

Principalment es poden diferenciar els sistemes de control en dos tipus: de llaç obert i de llaç tancat. En aquest projecte s’han utilitzat sistemes de control de llaç tancat, ja que és més flexible i capaç de reaccionar si no es té el punt de consigna desitjat. 


Els sistemes de llaç tancat es caracteritzen perquè el senyal de sortida del sistema influeix sobre el senyal d’entrada. Dins aquest tipus de control s’han escollit per aquest projecte el control per retroalimentació i anticipatiu.

- Control per retroalimentació (o Feedback): actua sobre el procés per compensar l’efecte de les variables de pertorbació. Es tracta d’un control basat en mesurar la diferència observada entre la variable controlada i el valor desitjat o punt de consigna per poder minimitzar-la.

Figura 3.1. Esquema de control per retroalimentació.

3.3.2 Instrumentació dels llaços de control

(6)

- Transmissor o transductor: instrument que converteix la magnitud de l’efecte físic en un senyal estàndard elèctric, pneumàtic o digital, que pugui ser transmesa a distància sense pertorbar-se i que pugui ser entesa per un controlador, un registrador o un 
sistema de monitorització. 


- Controlador: instrument que rep el senyal de la variable mesurada i calcula l’acció del 
control d’acord amb l’algoritme de control que s’hagi programat. 


- Actuador o element final: element que actua sobre la variable manipulada. 


3.3.4 Arquitectura del Sistema de Control

L’estructura de control en la planta dissenyada consta d’un PLC (Programmable Logic Controller). Consta d’una estació remota de control formada per un conjunt de targetes d’adquisició de dades per evitar grans distàncies de cablejat.

Per poder visualitzar les dades recollides al PLC s’utilitza el software SCADA (Supervisory, Control and

Data Acquisition), el qual permet a l’usuari monitoritzar les variables de procés.

3.3.5 Dimensionament del Sistema de Control

Per poder dimensionar el sistema de control de la planta s’ha de fer un recompte de senyals. Aquests poden ser d’entrada (input), que són els que van des de l’instrument al sistema de control, o de sortida (output), que van del sistema de control a l’instrument.

A més es pot diferenciar entre senyals digitals i analògics. Els digitals són senyals binaris que tenen un estat d’activitat o inactivitat (0 ó 1) i tenen forma de voltatge, per altra banda els analògics són del tipus elèctric i tenen un rang de variació decimal entre 4 i 20 mA.

A la taula següent es mostren els diferents senyals amb el seu codi corresponent.

(7)

Senyal Codi

Entrada Digital ED

Entrada Analògica EA

Sortida Digital SD

Sortida Analògica SA

Així doncs, a continuació es mostra el recompte de senyals per àrea que permetrà el posterior dimensionament del sistema de control.

Taula 3.2. Senyals Àrea 100

Àrea 100 Localitat Senyals ATEX

EA SA ED SD 0 0 12 6 0 16 16 0 4 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 6 0 4 8 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 6 Tarragona Instrument Full 1 de 2 Data: 08/12/2016 XV PI R LSH Senyals Planta de Producció d'Anilina Polígon Industrial Gasos Nobles

(8)

Taula 3.3 Senyals Àrea 200

Àrea 200

Localitat Senyals ATEX

EA SA ED SD 0 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 3 6 0 4 0 0 0 0 6 12 0 TCV FCV TT Senyals Full 1 de 2

Planta de Producció d'Anilina Data: 08/12/2016 Polígon Industrial Gasos Nobles

Tarragona Instrument R PI PSH PT PSE PSV FT PCV

Taula 3.4. Senyals Àrea 300

Àrea 300

Localitat Senyals ATEX

EA SA ED SD 0 9 9 0 6 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 4 0 1 2 1 3 0 0 0 0 5 10 0 0 2 4 0 4 0 0 0 0 2 4 0 TT TCV FCV Senyals Full 1 de 2

(9)

Taula 3.5. Senyals Àrea 400

Àrea 400

Localitat Senyals ATEX

EA SA ED SD 0 9 9 0 6 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 1 2 0 Full 1 de 2 Planta de Producció d'Anilina Data: 08/12/2016

Senyals

Polígon Industrial Gasos Nobles Tarragona Instrument R PI LAL LSL dPT PCV FCV LCV LSH PSV LT LAH TT TCV

Taula 3.6. Senyals Àrea 500

Àrea 500

Localitat Senyals ATEX

EA SA ED SD 0 6 6 0 5 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 4 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 2 PI LCV LSH LT dPT PCV Full 1 de 2 Data: 08/12/2016 Polígon Industrial Gasos Nobles

Tarragona

Instrument

R

Senyals Planta de Producció d'Anilina

(10)

Taula 3.7. Senyals Àrea 600

Àrea 600

Localitat Senyals ATEX

EA SA ED SD 0 0 16 8 0 8 8 0 2 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4 0 0 0 0 6 Data: 08/12/2016 Polígon Industrial Gasos Nobles

Tarragona Instrument Senyals Full 1 de 2 LSL ZS PSV XV R PI LSH LT

Planta de Producció d'Anilina

Taula 3.8. Senyals Àrea 700

Àrea 700 Localitat Senyals ATEX

EA SA ED SD 0 0 24 12 12 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0 2 0 0 0 0 11 22 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 2 4 0 3 0 0 0 LT PCV PT FCV FT T TCV LT Senyals Full 1 de 2 Planta de Producció d'Anilina Data: 08/12/2016 Polígon Industrial Gasos Nobles

Tarragona

Instrument XV

(11)

3.3.6 Targeta d’adquisició de dades

La planta disposa d’unitats remotes d’entrada/sortida en cada zona per l’adquisició i gestió de

senyals. Aquestes unitats s’instal·len dins d’un armari elèctric on s’hi instal·la un Siemens CPU

1214C, Simatic S7 1200 que permet la unió de diferents mòduls i targetes que permeten

conectar senyals digitals i analògiques.

Les targetes d’adquisició de dades son de la sèrie Siemens SM1231 per senyals analògiques

(permeten 4 inputs i 4 outputs), de la sèrie SM1221 pels inputs digitals (permeten 8 o 16

entrades) i de la sèrie SM1222 pels outputs digital (permeten 8 o 16).

A la sala de control es disposa d’un PLC central en el que arriben els diferents cables del

PROFIBUS de les diferents zones.

El controlador utilitzat es el Siemens S7 1200.

(12)

Taula3.9 Distribució del mòduls d’entrades i sortides

Tarjeta Funció A-100 A-200 A-300 A-400 A-500 A-600 A-700

SM1221 DC DI 8 x 24 V DC 0 0 0 3 3 0 0 SM1221 DC DI 16 x 24 V DC 3 2 3 0 0 2 4 SM 1222 DC DO 8 x 24 V DC 0.5 A 3 1 0 1 1 4 3 SM 1222 DC DO 16 x 24 V DC 0.5 A 0 0 1 0 0 0 0 SM 1231 AI AI 4 x 13 bBit 4 3 4 3 3 2 7 SM 1232 AO AO 4 x 14 Bit 5 4 6 4 3 2 4

Tenint en total un recompte de :

I/O- Digital

34

I/O- Analog

54

3.4 Nomenclatura Sistema Control

3.4.1 Nomenclatura General

A les taules següents es presenten els codis utilitzats tant en els elements dels llaços de control, variables controlades, alarmes, instruments etc.

Taula 3.10 Codi de variables controlades

Variable Codi Nivell L Temperatura T Cabal F Pressió P Diferencial Pressió dP

Taula 3.11. Codi d’elements de control

Elements Codi

Transmissor T

(13)

Taula 3.12. Codi Instrumentació

Nomenclatura

Vàlvula Tot-res XV

Vàlvula Regulació R

Indicador Pressió PI

Indicador amb alaram de nivell màxim LSH

Transmisor de nivell LT

Indicador amb alarma de nivell mínim LSL

Vàlvula control temperatura TCV

Transmisor de Temperatura TT

Final de carrera ZS

Vàlvula control nivell LCV

Vàlvula Seguretat Pressió PSV

Alarma de nivell màxim LAH

Alarma de nivell mínim LAL

Interruptor de nivell mínim LSL

Transmisor Diferencial de pressió dPT

Vàlvula control pressió PCV

Vàlvula control cabal FCV

Capsal de seguretat per aliviar pressió PSE

3.4.2 Nomenclatura Instruments Control

Alhora de numerar els instruments de control s’ha seguit la següent nomenclatura:

AB-C

On:

·A indica la variable controlada ·B indica l’instrument de control ·C indica on està situat l’instrument

Exemple: TT-118 és un transmissor de Temperatura situat a l’àrea 100.

3.4.3 Nomenclatura Llaços Control

Alhora de numerar els llaços de control s’ha seguit la següent nomenclatura:

(14)

On:

·A indica el tipus de variable controlada ·B indica l’equip on es troba el llaç de control.

·C indica el número de llaç de control, format per 3 dígits, el primer indica l’àrea i el segon i tercer el número concret del llaç.

Exemple: T-T103-101 és un llaç de control que controla la temperatura del tanc 103, situat a l’àrea 100 amb número de llaç 1.

3.5 Instrumentació

Per tal de dur a terme el control automàtic de la planta, es disposa de diferents elements que permeten obtenir informació del sistema o procés per poder processar-la, analitzar-la i alterar certes variables que asseguren l’estabilitat del sistema.

Per tant, es requereixen una sèrie d’instruments, els elements primaris, de transmissió i elements finals. Els elements primaris i de transmissió s’encarreguen de mesurar i transmetre els valors del procés al controlador.

En aquest apartat, s’expliquen els diferents instruments amb els que es realitzen els llaços de control.

3.5.1 Intruments de Mesura

3.5.1.1 Temperatura

(15)

dos metalls diferents els quals generen una força electromotriu que és funció de la

temperatura.

Poden suportar fins a 1100ºC, fet que fa que puguin treballar en tots els punts del procés.

Figura 2. Termoparells Omnigrad MTC10

3.5.1.2 Pressió

Per la mesura de pressió s’han escollit uns transmissors de pressió digital amb diafragma. Aquest transmissor mesuren la pressió sota condicions d’alta pressió (400 bar) i temperatura (400ºC). El seu material d’acer inoxidable el fan resistent a la corrosió i a tot tipus d’àcids.

El model utilizat és el Cerabar PMP55.

(16)

3.5.1.3 Nivell

3.5.1.3.1 Sonda de Nivell

Una sonda de varilla d’alta qualitat per altes pressions i altes temperatures, capaç de medir també una interfase.

Medeix continuament la distancia entre el punt de referencia i la superficie del producte, a través d’uns impulsos que son rebuts per una unitat d’evaluacó electrònica que els converteixen en dades de nivell. Aquesta sonda és capaç de treballar fins a 200ºC. A més, és capaç de mesurar el nivell d’interfases.

Figura 4: Principi funcionament sonda Levelflex FPM54

3.5.1.3.2 Mesurador de nivell per radar

Aquest transmissor s’utilitza per mesurar els líquids més exigents d’aquest projecte. Es tracta d’un dispositiu de mesura de nivell continua que evita el contacte directe amb el líquid per mitjà d’un sensor.

El seu funcionament consisteix en la mesura de la distancia des de el punt de referencia (connexió a procés) a la superfície del producte. El radar que conté emet uns impulsos que són reflectits a la superfície del líquid i rebuts de nou pel sistema radar.

(17)

Figura 5. Transmissor Micropilot FMR51

3.5.1.4 Caudal

Per la mesura de cabal s’ha escollit uns transmissors de pressió diferencial que mesuren la Pressió diferencial en una placa d’orifici.

Les pèrdues de càrrega que originen són mínimes, ofereixen alta precisió i resisteix fins a altes temperatures (1000ºC).

Principi de mesura:

(18)

3.6

Fitxes Especificacions Instruments

Àrea ítem Localitat Revisat -30ºC 50ºC Omnigrad M TC10 Especificació

Planta de Producció d'Anilina Polígon Industrial Gasos Nobles

Tarragona Full 1 de 2 Data: 08/12/2016 Certificat ATEX DADES OPERACIÓ Alimentació Variable mesurada Sensor de Temperatura IDENTIFICACIÓ

Denominació Transmisor de temperatura

Tipus PT100 24V Temperatura 4-20 mA -200ºC /600ºC 500 bar +/-0.1 ºC -20ºC/125ºC 316L Senyal de sortida Rang de mesura Pressió màxima Sensibilitat Subministrador Model Mínima Màxima Horitzontal Brida Temperatura de procés DADES D'INSTAL·LACIÓ Temperatura ambient Posició Conexió a Procés Distància màxima d'immersió Material T I274T / 02/ en 60022266 Technical Information Omnigrad M TC10 M odular TC assembly

E xtension neck and thermow ell, threaded connection

Application • U niversal range of application • M easuring range: -40...1100 °C (-40...2012 °F) • Pressure range up to 75 bar (1088 psi) • D egree of protection: up to IP 68 Head tr ansmitters

All E ndress+H auser transmitters are available w ith enhanced accuracy and reliability compared to directly w ired sensors. E asy customizing by choosing one of the follow ing outputs and communication protocols: • Analog output 4...20 mA • H ART®

• PROFIBUS® PA • FOUND AT ION Fieldbus™ Your benefits

• H igh flex ibility due to modular assembly w ith standard terminal heads and customized immersion length • H ighest possible compatibility w ith a design according

to DIN 43772

• N eck tube for heat protection of head transmitter • Fast response time w ith reduced/ tapered tip form • T ypes of protection for use in hazardous locations:

Intrinsic Safety (E x ia) N on-Sparking (Ex nA)

(19)

Àrea ítem Localitat Revisat -40ºC 85ºC Cerabar_PMP55 Tarragona Sensor de Pressió IDENTIFICACIÓ

Denominació Transmisor de pressió

Especificació Full 1 de 2

Data: 08/12/2016 Planta de Producció d'Anilina

Polígon Industrial Gasos Nobles

Variable mesurada Pressió

Senyal de sortida 4-20 mA

Rang de mesura 400mbar/ 400 bar

Tipus Capacitiu Certificat ATEX DADES OPERACIÓ Alimentació 24V Material 316L DADES D'INSTAL·LACIÓ Temperatura Mínima Màxima

Pressió màxima 600 bar

Sensibilitat 0,15%

Temperatura de procés -70ºC/400ºC

Model

Posició Vertical

Conexió a Procés Brida

(20)

Àrea ítem Localitat Revisat -40ºC 80ºC Levelflex FMP54 Especificació Full 1 de 2 Data: 08/12/2016 Planta de Producció d'Anilina

Tipus Capacitiu

Certificat ATEX

DADES OPERACIÓ

Alimentació 24V

Polígon Industrial Gasos Nobles Tarragona

Sensor de Nivell

IDENTIFICACIÓ

Denominació Transmisor de nivell

Pressió màxima 600 bar

Sensibilitat 0,15%

Temperatura de procés -196ºC/450ºC

Variable mesurada Nivell

Senyal de sortida 4-20 mA

Rang de mesura 0 /400 bar

Posició Vertical

Conexió a Procés Brida

(21)

Àrea ítem Localitat Revisat -40ºC 80ºC Micropilot FMR51 Polígon Industrial Gasos Nobles

Tarragona

Sensor de Pressió

IDENTIFICACIÓ

Denominació Transmisor de nivell

Especificació Full 1 de 2

Data: 08/12/2016 Planta de Producció d'Anilina

Variable mesurada Nivell

Senyal de sortida 4-20 mA

Rang de mesura 0 /160 bar

Tipus Radar Certificat ATEX DADES OPERACIÓ Alimentació 24V Material 316L DADES D'INSTAL·LACIÓ Temperatura Mínima Màxima

Pressió màxima 700 bar

Sensibilitat 0,15%

Temperatura de procés -196ºC/450ºC

Model

Posició Vertical

Conexió a Procés Brida

(22)

3.7 Llista dels llaços de control

A les següents taules s’enumeren els instruments i alarmes de control, i els llaços que hi apareixen per a cada àrea.

3.7.1 Àrea 100

Àrea 100

Localitat Tarragona

Equip Ítem Variable Controlada Set Point Descripció Actuació

P-101 PI-102 Pressió de la bomba - Manòmetre Elèctrica

T-101 PSV-103 Pressió alta del tanc 3,74 m Alarma Obertura total a una sobrepressió

T-101 LSH-104 Nivell d'alça al tanc 7 m Alarma Visual/Sonor

T-101 LT-105 Nivell del tanc - Indicador Elèctrica

T-101 LSL-106 Nivell de baixa al tanc 1,25 m Alarma Visual/Sonor T-102 PSV-107 Pressió alta del tanc 3,74 m Alarma Obertura total a una sobrepressió

T-102 LSH-108 Nivell d'alça al tanc 7 m Alarma Visual/Sonor

T-102 LT-109 Nivell del tanc - Indicador Elèctrica

T-102 LSL-110 Nivell de baixa al tanc 1,25 m Alarma Visual/Sonor

P-102 PI-112 Pressió de la bomba - Manòmetre Elèctrica

P-103 PI-114 Pressió de la bomba - Manòmetre Elèctrica

T-103 LT-115 Nivell del tanc - Indicador Elèctrica

T-103 PSV-116 Pressió alta del tanc 1,88 bar Alarma Obertura total a una sobrepressió T-103 LSH-117 Nivell d'alça al tanc 8,5 m Alarma Visual/Sonor T-103 LSL-119 Nivell de baixa al tanc 1 m Alarma Visual/Sonor

T-104 LT-120 Nivell del tanc - Indicador Elèctrica

T-104 PSV-121 Pressió alta del tanc 1,88 bar Alarma Obertura total a una sobrepressió T-104 LSH-122 Nivell d'alça al tanc 8,5 m Alarma Visual/Sonor T-104 LSL-124 Nivell de baixa al tanc 1 m Alarma Visual/Sonor

T-105 LT-125 Nivell del tanc - Indicador Elèctrica

T-105 PSV-126 Pressió alta del tanc 1,88 bar Alarma Obertura total a una sobrepressió T-105 LSH-127 Nivell d'alça al tanc 8,5 m Alarma Visual/Sonor T-105 LSL-129 Nivell de baixa al tanc 1 m Alarma Visual/Sonor

T-106 LT-130 Nivell del tanc - Indicador Elèctrica

T-106 PSV-131 Pressió alta del tanc 1,88 bar Alarma Obertura total a una sobrepressió T-106 LSH-132 Nivell d'alça al tanc 8,5 m Alarma Visual/Sonor T-106 LSL-134 Nivell de baixa al tanc 1 m Alarma Visual/Sonor

P-104 PI-136 Pressió de la bomba - Manòmetre Elèctrica

LLISTA D'ALRMES I INSTRUMENTS Full 1 de 1

Data: 08/12/2016 Planta de Producció Anilina

(23)

3.7.2 Àrea 200

Full 1 de 1 Data: 08/12/2016 Àrea Localitat Tarragona Tancs d'Emmagatzematge de Fenol100 Equip Llaç Tipus de control Variable controlada Ítem Variable

manipulada Element final Ítem Set Point T-103 T-T-103-101 feedback Temperatura dins el

tanc TT-118

Cabal d'aigua de refrigeració

Vàlvula automàtica

regulació TCV-118 45 °C T-104 T-T-104-102 feedback Temperatura dins el

tanc TT-123

Cabal d'aigua de refrigeració

Vàlvula automàtica

regulació TCV-123 45 °C T-105 T-T-105-103 feedback Temperatura dins el

tanc TT-128

Cabal d'aigua de refrigeració

Vàlvula automàtica

regulació TCV-128 45 °C T-106 T-T-106-104 feedback Temperatura dins el

tanc TT-133

Cabal d'aigua de refrigeració

Vàlvula automàtica

regulació TCV-133 45 °C LLISTA DE LLAÇOS DE CONTROL

Planta de Producció Anilina Poligon Industrial Gasos Nobles

Àrea 200

Localitat Tarragona

Equip Ítem Variable Controlada Set Point Descripció Actuació B-201 PI-202 Pressió de la bomba - Manòmetre Elèctrica B-202 PI-205 Pressió de la bomba - Manòmetre Elèctrica B-203 PI-207 Pressió de la bomba - Manòmetre Elèctrica R-201 PSE-209 Pressió alta del reactor 18 bar Alarma Ruptura total del disc R-201 PSV-210 Pressió alta del reactor 17,5 bar Alarma Obertura total a una sobrepressió R-201 PSH-213 Pressió d'alta al reactor 17,3 bar Alarma Visual/Sonor

R-202 PSE-214 Pressió alta del reactor 18 bar Alarma Ruptura total del disc R-202 PSV-215 Pressió alta del reactor 17,5 bar Alarma Obertura total a una sobrepressió R-202 PSH-216 Pressió d'alta al reactor 17,3 bar Alarma Visual/Sonor

LLISTA D'ALRMES I INSTRUMENTS Full 1 de 1 Data: 08/12/2016 Planta de Producció Anilina

(24)

Full 1 de 1 Data: 08/12/2016 Àrea Localitat Tarragona Zona de Reacció200 Equip Llaç Tipus de control Variable controlada Ítem Variable

manipulada Element final Ítem Set Point E-201 T-E-201-201 feedback

Temperatura de sortida al bescanviador TT-201 Cabal d'oli tèrmic Vàlvula automàtica regulació TCV-201 370 ◦C MIX-201 F-MIX-201-202 feedback Cabal d'amoníac a

l'entrada del mixer FT-203 Cabal d'amoníac

Vàlvula automàtica

regulació FCV-203 23995 Kg/h E-202 T-E-202-203 feedback

Temperatura de sortida al bescanviador TT-204 Cabal d'oli tèrmic Vàlvula automàtica regulació TCV-204 370 ◦C R-201 F-R-201-204 feedback Cabal de fenol a

l'entrada del reactor FT-206 Cabal de fenol

Vàlvula automàtica

regulació FCV-206 7811 Kg/h R-202 P-R-202-205 feedback Pressió a la sortida del

reactor PT-208 Cabal de procés al'entrada reactor Vàlvula automàtica regulació PCV-208 17 bar R-201 T-R-201-206 feedback Temperatura de

sortida del reactor TT-211

Cabal d'oli tèrmic

Vàlvula automàtica

regulació TCV-211 370 ◦C R-202 T-R-202-207 feedback Temperatura de

sortida del reactor TT-212

Cabal d'oli tèrmic

Vàlvula automàtica

regulació TCV-212 370 ◦C R-201 P-R-201-208 feedback Pressió a la sortida del

reactor PT-208 Cabal de procés al'entrada reactor Vàlvula automàtica regulació PCV-208 17 bar LLISTA DE LLAÇOS DE CONTROL

(25)

3.7.3 Àrea 300

Àrea 300

Localitat Tarragona

Equip Ítem Variable Controlada Set Point Descripció Actuació C-301 LSH-305 Nivell d'alça a la columna 0,85 m Alarma Visual/Sonor C-301 PI-308 Pressió del fluid de procés - Manòmetre Elèctrica

C-301 PSV-315 Pressió alta de la columna 2,26 bar Alarma Obertura total a una sobrepressió T-301 LSH-311 Nivell d'alça al tanc 4,5 m Alarma Visual/Sonor

T-301 LSL-312 Nivell de baixa al tanc 0,2 m Alarma Visual/Sonor

T-301 PSV-313 Pressió alta del tanc 4,5 bar Alarma Obertura total a una sobrepressió P-301 PI-317 Pressió de la bomba - Manòmetre Elèctrica

C-302 LSH-318 Nivell d'alça a la columna 0,85 m Alarma Visual/Sonor

C-302 PSV-322 Pressió alta de la columna 1,99 bar Alarma Obertura total a una sobrepressió C-302 PI-321 Pressió de la bomba - Manòmetre Elèctrica

T-302 LSH-323 Nivell d'alça al tanc 1 m Alarma Visual/Sonor

T-302 PSV-324 Pressió alta del tanc 2,43 bar Alarma Obertura proporcional a l'augment de pressió P-302 PI-325 Pressió del fluid de procés - Manòmetre Elèctrica

LLISTAT D'ALRMES I INSTRUMENTS Full 1 de 1 Data: 08/12/2016 Planta de Producció Anilina

(26)

Àrea Localitat Tarragona 300

Equip Llaç Tipus de control Variable controlada Ítem Variable

manipulada Element final Ítem Set Point TB-301 P-TB-301-301 feedback Diferència de pressió a la sortida de la turbina dPT-301 Cabal de procés a l'entrada de la turbina Vàlvula automàtica regulació PCV-201 0 bar C-301 P-C-301-302 feedback Diferència de pressió

a la columna dPT-306 Cabal de vapor d'aigua al reboiler Vàlvula automàtica regulació PCV-306 0 bar C-301 T-C-301-303 feedback Temperatura de sortida a la columna per caps TT-307 Cabal de reflux a la columna Vàlvula automàtica regulació FCV-307 -18,95 E-301 T-E-301-304 feedback

Temperatura a la sortida del bescanviador TT-310 Cabal d'oli tèrmic Vàlvula automàtica regulació TCV-310 -18 T-301 L-T-301-305 feedback Nivell del tanc de

condensats LT-311 Cabal de reflux

Vàlvula automàtica

regulació LCV-311 4,5 m C-302 P-C-302-306 feedback Diferència de pressió

a la columna dPT-316 Cabal de vapor d'aigua al reboiler Vàlvula automàtica regulació PCV-316 0 bar C-302 T-C-302-307 feedback Temperatura de sortida a la columna per caps TT-319 Cabal de reflux a la columna Vàlvula automàtica regulació FCV-319 101°C E-303 T-E-303-308 feedback

Temperatura a la sortida del bescanviador TT-321 Cabal d'oli tèrmic Vàlvula automàtica regulació TCV-321 11,9ºC T-302 L-T-302-309 feedback Nivell del tanc de

condesats LT-322 Cabal de reflux

Vàlvula automàtica

regulació LCV-322 1 m Zona de Reacció Data: 08/12/2016

Full 1 de 1 LLISTA DE LLAÇOS DE CONTROL

(27)

3.7.4 Àrea 400

Àrea 400

Localitat Tarragona

Equip Ítem Variable Controlada Set Point Descripció Actuació

D-401 LAH-401 Nivell d'alça al decantador 2 m Alarma Visual/Sonor

D-401 LAL-401 Nivell de baixa al decantador 0,70 m Alarma Visual/Sonor

P-402 PI-402 Pressió de la bomba - Manòmetre Elèctrica

D-401 PSV-403 Pressió alta del decantador 2,27 bar Alarma Obertura total a una sobrepressió

P-401 PI-404 Pressió de la bomba - Manòmetre Elèctrica

C-401 LSH-406 Nivell d'alça a la columna 0,85 m Alarma Visual/Sonor

C-401 PI-408 Pressió del fluid de procés - Manòmetre Elèctrica

C-401 PSV-409 Pressió alta de la columna 1,98 bar Alarma Obertura total a una sobrepressió

T-401 LSL-411 Nivell de baixa al tanc 0,2 m Alarma Visual/Sonor

T-401 LSH-412 Nivell d'alça al tanc 1 m Alarma Visual/Sonor

T-401 PSV-413 Pressió alta del tanc 0,77 bar Alarma Obertura total a una sobrepressió

P-402 PI-415 Pressió de la bomba - Manòmetre Elèctrica

B-401 PI-416 Pressió del bufador - Manòmetre Elèctrica

P-403 PI-418 Pressió de la bomba - Manòmetre Elèctrica

LLISTAT D'ALRMES I INSTRUMENTS Full 1 de 1

Data: 08/12/2016 Planta de Producció Anilina

(28)

3.7.5 Àrea 500

Àrea 500

Localitat Tarragona

Equip Ítem Variable Controlada Set Point Descripció Actuació C-501 LSH-503 Nivell d'alça a la columna 0,85 m Alarma Visual/Sonor C-501 PSV-504 Pressió alta de la columna 1,1 Alarma Obertura total a una sobrepressió T-501 LSH-507 Nivell d'alça al tanc 1,05 m Alarma Visual/Sonor

T-501 PSV-508 Pressió alta del tanc -1,51/+1,52 bar Alarma Obertura proporcional a l'augment de pressió C-501 PI-509 Pressió del fluid de procés - Manòmetre Elèctrica

P-501 PI-510 Pressió de la bomba - Manòmetre Elèctrica P-503 PI-512 Pressió de la bomba - Manòmetre Elèctrica P-502 PI-513 Pressió de la bomba - Manòmetre Elèctrica P-504 PI-515 Pressió de la bomba - Manòmetre Elèctrica

LLISTAT D'ALRMES I INSTRUMENTS Full 1 de 1 Data: 08/12/2016 Planta de Producció Anilina

Poligon Industrial Gasos Nobles

Àrea Localitat Tarragona 500

Equip Llaç Tipus de control Variable controlada Ítem Variable

manipulada Element final Ítem Set Point C-501 P-C-501-501 feedback Diferència de pressió

a la columna dPT-501 Cabal d'aigua al reboiler Vàlvula automàtica regulació PCV-501 0 bar C-501 T-C-501-502 feedback Temperatura de sortida a la columna per caps TT-502 Cabal de reflux a la columna Vàlvula automàtica regulació FCV-502 243,1°C E-501 T-E-501-503 feedback

Temperatura a la sortida del bescanviador

TT-505 Cabal d'oli tèrmic Vàlvula automàtica

regulació TCV-505 175°C T-501 L-T-501-504 feedback Nivell en el tanc de

condensats LT-506

Cabal de reflux a la sortida del tanc

Vàlvula automàtica

regulació LCV-506 1,05 m E-503 T-E-503-505 feedback

Temperatura a la sortida del bescanviador

TT-511 Cabal d'oli tèrmic Vàlvula automàtica

regulació TCV-511 25,6°C E-504 T-E-504-506 feedback

Temperatura a la sortida del bescanviador

TT-514 Cabal d'aigua Vàlvula automàtica

regulació TCV-514 60°C Zona de Reacció Data: 12/12/2016

Full 1 de 1 LLISTA DE LLAÇOS DE CONTROL

(29)

3.7.6 Àrea 600

Àrea 600

Localitat Tarragona

Equip Ítem Variable Controlada Set Point Descripció Actuació

T-601 PSV-601 Pressió alta del tanc 1,88 bar Alarma Obertura total a una sobrepressió T-601 LSH-602 Nivell d'alça al tanc 8,5 m Alarma Visual/Sonor

T-601 LT-603 Nivell del tanc - Indicador Elèctrica T-601 LSL-604 Nivell de baixa al tanc 1 m Alarma Visual/Sonor

T-602 PSV-605 Pressió alta del tanc 1,88 bar Alarma Obertura total a una sobrepressió T-602 LSH-606 Nivell d'alça al tanc 8,5 m Alarma Visual/Sonor

T-602 LT-607 Nivell del tanc - Indicador Elèctrica T-602 LSL-608 Nivell de baixa al tanc 1 m Alarma Visual/Sonor

T-603 PSV-609 Pressió alta del tanc 1,88 bar Alarma Obertura total a una sobrepressió T-603 LSH-610 Nivell d'alça al tanc 8,5 m Alarma Visual/Sonor

T-603 LT-611 Nivell del tanc - Indicador Elèctrica T-603 LSL-612 Nivell de baixa al tanc 1 m Alarma Visual/Sonor

T-604 PSV-613 Pressió alta del tanc 1,88 bar Alarma Obertura total a una sobrepressió T-604 LSH-614 Nivell d'alça al tanc 8,5 m Alarma Visual/Sonor

T-604 LT-615 Nivell del tanc - Indicador Elèctrica T-604 LSL-616 Nivell de baixa al tanc 1 m Alarma Visual/Sonor P-601 PI-618 Pressió de la bomba - Manòmetre Elèctrica T-605 LSH-619 Nivell d'alça al tanc 4,5 m Alarma Visual/Sonor T-605 LT-620 Nivell del tanc - Indicador Elèctrica T-605 LSL-621 Nivell de baixa al tanc 0,4 m Alarma Visual/Sonor T-606 LSH-622 Nivell d'alça al tanc 4,5 m Alarma Visual/Sonor T-606 LT-623 Nivell del tanc - Indicador Elèctrica T-606 LSL-624 Nivell de baixa al tanc 0,4 m Alarma Visual/Sonor P-602 PI-626 Pressió de la bomba - Manòmetre Elèctrica

LLISTA D'ALRMES I INSTRUMENTS Full 1 de 1 Data: 08/12/2016 Planta de Producció Anilina

(30)

3.7.7 Àrea 700

Àrea Localitat Tarragona 700

Equip Llaç Tipus de control Variable controlada Ítem Variable

manipulada Element final Ítem Set Point C-701 P-C-701-701 feedback Pressió en el fluid d'oli

tèrmic PT-701 Cabal d'oli tèrmic

Vàlvula automàtica

regulació PCV-701

-C-701 F-C-701-702 feedback Cabal d'entrada a la

caldera FT-702 Cabal d'oli tèrmic

Vàlvula automàtica

regulació FCV-702 35040 Kg/h

C-702 P-C-702-703 feedback Pressió en el fluid d'oli

tèrmic PT-705 Cabal d'oli tèrmic

Vàlvula automàtica

regulació PCV-705

-C-702 F-C-702-704 feedback Cabal d'entrada a la

caldera FT-706 Cabal d'aigua

Vàlvula automàtica

regulació FCV-706 68400 Kg/h TR-701 T-TR-701-705 feedback Temperatura a la sortida

de la torre TT-712 Cabal d'oli tèrmic

Vàlvula automàtica

regulació TCV-712 -150

TR-701 F-TR-701-706 feedback Cabal d'oli tèrmic a

l'entrada de la torre FT-713 Cabal d'oli tèrmic

Vàlvula automàtica

regulació FCV-713 84600 Kg/h

TR-701 T-TR-702-707 feedback Temperatura a la sortida

de la torre TT-717 Cabal d'aigua

Vàlvula automàtica

regulació TCV-717 -20

TR-702 F-TR-702-708 feedback Cabal d'aigua a l'entrada

de la torre FT-719 Cabal d'aigua

Vàlvula automàtica

regulació FCV-719 29700 kg/h

CH-701 T-CH-701-709 feedback Temperatura a l'entrada

del chiller TT-721 Cabal d'oli tèrmic

Vàlvula automàtica

regulació TCV-721 -20

CH-701 F-CH-701-710 feedback Cabal d'oli tèrmic a

l'entrada del chiller FT-724 Cabal d'oli tèrmic

Vàlvula automàtica

regulació FCV-724

300720 kg/h SC-701 L-SC-701-711 feedback Nivell del líquid a

l'scrubber LT-726 Cabal d'aigua de serveis Vàlvula automàtica regulació FCV-726 2 m Zona de Reacció Data: 12/12/2016 Full 1 de 1 LLISTA DE LLAÇOS DE CONTROL

(31)

Àrea Localitat Tarragona 700

Equip Llaç Tipus de control Variable controlada Ítem Variable

manipulada Element final Ítem Set Point

C-701 P-C-701-701 feedback Pressió en el fluid d'oli

tèrmic PT-701 Cabal d'oli tèrmic

Vàlvula automàtica

regulació PCV-701

-T-701 F-T-701-702 feedback Cabal d'entrada a la

caldera FT-702 Cabal d'oli tèrmic

Vàlvula automàtica

regulació FCV-702 35040 Kg/h

C-702 P-C-702-703 feedback Pressió en el fluid d'oli

tèrmic PT-705 Cabal d'oli tèrmic

Vàlvula automàtica

regulació PCV-705

-T-702 F-T-702-704 feedback Cabal d'entrada a la

caldera FT-706 Cabal d'aigua

Vàlvula automàtica

regulació FCV-706 68400 Kg/h

TR-701 T-TR-701-705 feedback Temperatura a la sortida

de la torre TT-712 Cabal d'oli tèrmic

Vàlvula automàtica

regulació TCV-712 -150

T-703 F-TR-703-706 feedback Cabal d'oli tèrmic a

l'entrada de la torre FT-713 Cabal d'oli tèrmic

Vàlvula automàtica

regulació FCV-713 84600 Kg/h

TR-702 T-TR-702-707 feedback Temperatura a la sortida de la torre TT-717 Cabal d'aigua Vàlvula automàtica regulació TCV-717 -20

T-704 F-T-704-708 feedback Cabal d'aigua a l'entrada

de la torre FT-719 Cabal d'aigua

Vàlvula automàtica

regulació FCV-719 29700 kg/h

CH-701 T-CH-701-709 feedback Temperatura a l'entrada

del chiller TT-721 Cabal d'oli tèrmic

Vàlvula automàtica

regulació TCV-721 -20

T-705 F-T-705-710 feedback Cabal d'oli tèrmic a

l'entrada del chiller FT-724 Cabal d'oli tèrmic

Vàlvula automàtica

regulació FCV-724

300720 kg/h

SC-701 L-SC-701-711 feedback Nivell del líquid a

l'scrubber LT-726 Cabal d'aigua de serveis Vàlvula automàtica regulació FCV-726 Zona de Reacció Data: 12/12/2016 Full 1 de 1 LLISTA DE LLAÇOS DE CONTROL

(32)

3.8 Diagrames i descripció dels llaços de control

3.8.1 Llaç de control temperatura als tancs de Fenol

Aquest llaç de control garanteix que la temperatura dins dels tancs de fenol es mantingui correctament. Es tracta d’un llaç de control tipus Feedback que mesura la temperatura dins els tancs de fenol r

regulant els cabal d’aigua del serpentí que envolta el reactor de manera que es mantingui en tot moment la temperatura, dóna’t que si disminuís la temperatura, el fenol es podria solidificar.

Llaç de Control: T-T-103-101, T-T-104-102, T-T-105-103, T-T-106-104 ·Variable controlada: Temperatura dins del tanc de Fenol

·Variable manipulada: Cabal d’oli tèrmic d’entrada als serpentins. ·Tipus llaç: Feedback

(33)
(34)

3.8.2 Llaç de control de la temperatura en bescanviadors i condensadors

Aquest llaç de control garanteix l’obtenció de la temperatura desitjada en el fluid de procés a la sortida dels bescanviadors o condensadors.

Es tracta d’un llaç tipus Feedback on es mesura la temperatura del fluid a la sortida del

bescanviador/condensador i mitjançant una vàlvula de control es regula el cabal del fluid de serveis que entra al bescanviador per tal de modificar la temperatura de sortida del fluid de procés en funció del punt de consigna requerit.

·Llaç de Control: T-E-201-201, T-E-202-202, T-E-501-501

·Variable controlada: Temperatura del fluid de procés a la sortida del bescanviador. ·Variable manipulada: Caudal d’oli tèrmic que entra al bescanviador.

·Tipus llaç: Feedback

·Llaç de Control: T-E-301-304, T-E-303-308, T-E401-405, T-E-403-406, T-E-503-503, T-E-504-506 ·Variable controlada: Temperatura del fluid de procés a la sortida del bescanviador.

·Variable manipulada: Caudal d’aigua que entra al bescanviador. ·Tipus llaç: Feedback

(35)
(36)

3.8.3 Llaç de Control al Mesclador

Aquest llaç de control garanteix que el cabal resultant de la mescla del corrent d’amoníac fresc amb el recirculat és el desitjat.

Es tracta d’un llaç tipus Feedback on es mesura el cabal de procés a la sortida del mesclador i mitjançant dues vàlvules de control es regula el cabal d’amoníac recirculat i fresc abans de l’entrada al mesclador en funció del punt de consigna requerit.

Llaç de Control: F-M-201-202

·Variable controlada: Cabal de procés a la sortida del mesclador

(37)
(38)

3.8.4 Llaç de Control de la Turbina

Aquest llaç de control garanteix que la pressió a la sortida de la turbina sigui la desitja i es mantingui estable.

La pressió a la sortida de la turbina és un paràmetre molt important, ja que és necessari tenir una pressió adequada abans d’introduir-se a la primera columna de destil·lació. El fluid de procés procedent del reactor, es troba a una pressió molt elevada, la qual interessa disminuir per a poder operar a les condicions de treball de la columna on s’introduirà.

Per aquest motiu, i per evitar-ho s’ha col·locat el control tipus feed-back, de manera que augmentarà o disminuirà el cabal de fluid de procés, que accedeix a la turbina, si detecta una variació de diferencia de pressió a la sortida d’aquesta.

Llaç de Control: P-TB-301-301.

·Variable controlada: Diferencial de pressió a la turbina. ·Variable manipulada: Cabal d’entrada a la turbina. ·Tipus llaç: Feedback

(39)
(40)

3.8.5 Llaç de Control de Nivell al Tanc Horitzontal

Aquest llaç de control és necessari per evitar que el nivell dels tancs pulmó situats al procés no sobrepassin del seu nivell màxim.

Es tracta d’un llaç tipus feedback on es mesura el nivell del tanc de procés i mitjançant una vàlvula de control es regula el cabal de sortida d’aquest per mantenir un nivell constant a l’interior.

Llaç de Control: L-T-302-309, L-T-501-504 ·Variable controlada: Nivell del tanc de procés.

·Variable manipulada: Cabal de sortida del tanc de procés. ·Tipus llaç: Feedback

(41)
(42)

3.8.6 Llaç de Control de Nivell al Tanc Vertical

Aquest llaç de control és necessari per evitar que el nivell dels tancs pulmó situats al procés no sobrepassin del seu nivell màxim.

Es tracta d’un llaç tipus feedback on es mesura el nivell del tanc de procés i mitjançant una vàlvula de control es regula el cabal de sortida d’aquest per mantenir un nivell constant a l’interior.

Llaç de Control: L-T-301-305, L-T-401-404 ·Variable controlada: Nivell del tanc de procés.

·Variable manipulada: Cabal de sortida del tanc de procés. ·Tipus llaç: Feedback

(43)
(44)

3.8.7 Llaç de Control de Nivell al Decantador

Aquest llaç de control és necessari per evitar que el nivell del decantador no sobrepassi del seu nivell màxim.

Es tracta d’un llaç tipus feedback on es mesura el nivell del decantador i mitjançant una vàlvula de control es regula el cabal de sortida d’aquest, per mantenir un nivell constant a l’interior.

Llaç de Control: L-D-401-401

·Variable controlada: Nivell del decantador.

(45)
(46)

3.8.8 Llaç de Control del Cabal de Reflux a les Columnes

Aquest llaç de control garanteix que la temperatura dins la columna és la indicada per assolir la separació desitjada. La temperatura és la que marca en cada punt de la columna la composició de la mescla, de manera que les variacions de temperatura a la columna implicarien variacions de composició a les sortides de la columna i per tant la qualitat del producte no seria l’esperat.

Es tracta d’un llaç tipus Feedback on es mesura la temperatura del fluid de sortida per caps de columna i es regula el cabal de reflux per mantenir aquesta temperatura.

En cas que la temperatura mesurada sigui superior al Set Point fixat s’augmentarà el cabal de retorn a la columna ja que suposa que el destil·lat no té la composició desitjada i a la inversa.

Llaç de Control: T-C-301-303, T-C-302-307, T-C-401-403, T-C-501-502 ·Variable controlada: Temperatura de sortida per caps de columna ·Variable manipulada: Cabal de reflux

·Tipus llaç: Feedback

(47)
(48)

3.8.9 Llaç de Control del Diferencial de pressió a les Columnes Destil·lació

Aquest llaç de control garanteix que la caiguda de pressió a les columnes es mantingui estable.

La caiguda de pressió a les columnes de destil·lació és un paràmetre molt important. Tenir variacions de pressió dins la columna implica tenir variacions als cabals de líquid i vapor que hi estan circulant i per tant indicaria el mal funcionament de la mateixa que pot arribar a provocar la inundació a l’equip si el cabal de vapor ascendent fos insuficient i el nivell de líquid de la part inferior anés augmentant.

Per aquest motiu, i per evitar-ho s’ha col·locat el control tipus feed-back, de manera que augmentarà el cabal de vapor o oli tèrmic que entra al reboiler si detecta una variació de diferencia de pressió.

Llaç de Control: P-C-301-302, P-C-302-306, P-C-401-402, P-C-501-501. ·Variable controlada: Diferencial de pressió a la columna.

·Variable manipulada: Cabal d’entrada al reboiler. ·Tipus llaç: Feedback

(49)
(50)

3.8.10 Llaç de Control de la Temperatura al Reactor

Aquest llaç de control garanteix que la temperatura dins del reactor es mantingui correctament. Es tracta d’un llaç de control tipus Feedback que mesura la temperatura del corrent de sortida del reactor regulant els cabal d’oli tèrmic del serpentí que envolta el reactor de manera que es mantingui en tot moment la temperatura, dóna’t que la reacció és una mica exotèrmica.

Llaç de Control: T-R-201-206, T-R-202-207

·Variable controlada: Temperatura al corrent de sortida del reactor. ·Variable manipulada: Cabal d’oli tèrmic d’entrada als serpentins. ·Tipus llaç: Feedback

(51)
(52)

3.8.11 Llaç de Control de la Pressió al Reactor

Aquest llaç de control garanteix que la pressió dins del reactor es mantingui correctament.

Es tracta d’un llaç de control tipus Feedback que mesura la pressió del corrent de sortida del reactor regulant el cabal d’entrada al reactor de manera que si augmentés la pressió disminuiria el cabal d’entrada i a la inversa.

Llaç de Control: P-R-201-208, P-R-202-205

·Variable controlada: Pressió al corrent de sortida del reactor. ·Variable manipulada: Cabal procés entrada al reactor. ·Tipus llaç: Feedback

(53)
(54)

3.8.12 Llaç de Control del Cabal a l’entrada del Reactor

Aquest llaç de control garanteix que l’entrada de reactius a l’entrada del reactor és la estimada. Es tracta d’un control tipus Feedback on es mesura el cabal que circula per les canonades d’entrada al reactor i mitjançant una vàlvula de control es regula per obtenir el cabal indicat.

Llaç de Control: F-R-201-204

(55)
(56)

3.8.13 Llaç de Control del Cabal a les Calderes

Aquest llaç de control garanteix que a la caldera no entri més cabal del que pot acceptar segons el seu disseny. Per tant que l’entrada de cabal a la caldera sigui l’adequada.

Es tracta d’un llaç de control tipus feedback on es mesura la pressió del cabal a la canonada d’entrada de la caldera, de manera que si la pressió és més elevada de la indicada s’obre la vàlvula de control deixant passar part del cabal. D’aquesta manera s’assegura el bon funcionament de la caldera.

Llaç de Control: P-C-701-701, P-702-703

·Variable controlada: Pressió canonada entrada caldera. ·Variable manipulada: Cabal entrada caldera.

(57)
(58)

3.8.14 Llaç de Control de Temperatura a les Torres de Refrigeració

Aquest llaç de control garanteix que la torre refrigeri a la temperatura necessària.

Es tracta d’un llaç de control tipus feedback on es mesura la temperatura del caudal d’entrada del fluid de servei a la torre de refrigeració i mitjançant una vàlvula de regulació es deixa passar més o menys fluid refrigerant.

Llaç de Control: T-TR-701-705, T-TR-702-707.

(59)
(60)

3.8.15 Llaç de Control del Cabal a Calderes/Torre/Chiller

Aquest llaç de control garanteix que als diferents equips no entri més cabal del que poden acceptar segons la seva capacitat. Per tant que l’entrada de cabal sigui l’òptima.

Es tracta d’un llaç de control tipus feedback on es mesura el cabal a la canonada d’entrada de la

caldera/torre/chiller, de manera que si el cabal és més elevat del indicat al Set Point s’obre la vàlvula de control deixant passar part del cabal i dipositant-lo en un tanc pulmó , i a la inversa. D’aquesta manera s’assegura el bon funcionament dels equips.

Llaç de Control: F-C-701-702, F-C-702-704, F-TR-701-709, F-TR-702-708, F-CH-701-710. ·Variable controlada: Cabal entrada fluid procés.

(61)
(62)

3.8.16 Llaç de Control del Nivell a l’Scrubber

Aquest llaç de control garanteix que el nivell de líquid contaminat del scrubber no sobrepassi el seu nivell màxim.

Es tracta d’un llaç tipus feedback on es mesura el nivell del tanc al scrubber i mitjançant una vàlvula de control es regula el cabal de sortida d’aquest per mantenir un nivell constant a l’interior.

Llaç de Control: L-SC-701-711

·Variable controlada: Nivell líquid Scrubber.

(63)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :