• No se han encontrado resultados

Comrnencarij in Leg. LIV. LV . &c. 419

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Comrnencarij in Leg. LIV. LV . &c. 419 "

Copied!
42
0
0

Texto completo

(1)

Comrnencarij in Leg. LIV. LV . &c. 419

T E χ T V S L V Γ% t f`

que el marido pueda dar licencia ge- L Σ X L Ι r!

M

Andamos feral a Cu rnugcr para contraer, v para hazer

todo aquello qui no podia hazer fin fu líccncia : v tí Ci'rn j q;ientibus zfgxe ad Iegeri L X el maιido.îe la diere , vala todo Ιo que la muger lιi--

ziere por virtud de la dicha licencia. Id eIi : Ρrα- Z Οra ex his legibus fequentes επηεlυiîοne§^

ciρίmυι vt maritκs pο^τ vxori ^ ιnerαlιιη licenfiam

Ν

Prima, quhd mulie' coniugata durante matri daread contρΙ 'ndκm,& orne i!!ud a^eιτdκιηyκοd f_ iuonio non pοceί facere coiitra&um liτιe licenda vi-

ne τllίu; lίce,Υtιanοn pοjet, grιam fι rnarιtιτσ el dedιrit, ri. Secunda conclufio, quód 1iiniliter miilier con- gκίcqυid virtuite ci's licentia fecerit, ft vadid'm. iugata non potei} faeere quali contrat}um fine li-

Τ Σ X T V S L v I I

/fJriι^'4•^entia viri. Tercia concluGo quùd ιηυlίcr εοηίυsaε^

;14'

nοη poteΙΙ facere ditlrattιιm , & fic de11kre a con- (emel fa&o

traά υ vel quali contraεtu feme licencia

E

L Iuez con conolcirniento de caiifa legitima , y viri. Qarta εοπclυί ο ηιιód muiier coniugata nete(ária compela alorido que dea licencia a lu nοn

P

οtt(t reτ;ti1Γιοnem vel llberadonem debotorf muger para todo aquello quo ella no podria hazer couc'derc 1ϊne licencia viri.Qιιinta cοnιlυίiο,quúd fin licencia de ( marido , & fi cornpclido no Ce la rrnilier coniiigata non pote[t agere contra aliurn ire diere, que el juez fοlο 1 la ρυede dar. Id eli : "dcx iudicio ‚inc [iccnda yin. Sexεa ιοπcΙυί

ο

, gιιòd.

precedente 1e'gitim & nιεejJιrίaιαif'c ιοgnίτίοηe ma- mulier coniugala ab a^ίο εοnυeηtα etiam ft de}en- ritum cοmpellat vxori Iicenri'lm d'zre'id id οιnne quod dendo non ρο eίί ehlé in iudicio tïne licentia viri, τρfτ agere non ροffιt fine rnariti lice ιtia,gκam fι corn_ Pro quorum perfetta intelligentia & declaratiοnC pυlfiτσ non detlerit , ludex fοlκ' ιί οf ιt illιatη da _ iιnpriinis qυ uro, quæ tit ratio fundamentalis eorumi

re. ^ jt^ υaιn allignare cert i' eft diNicile , & probo à tuHτ-

T E X T V S

L V I I I.

cicniti parcium eniirncradone : qnia iī meeker vult luger rebus dotalibus non potei} , cúm dominiiirn earurn fit ρΡenes naritum,vt in l.docι «n..

E

L marino pueda ratificar Ιo que Γu mugcr ouiere ci!Lrm , C.dc rei vendic. Γι νeώ νυlε conirahere fu- hecho (in lu licencia , no embargan w qiie la di- per aliis rebus fiiis , videtur quód ροuΙΊr fine aliqua dia licencia no aya precedido:ora la ratification tea licencia mariti , cur in ois nulluni iiis lhabeat mad..

general, o efpecial. Id eft : Μtritκs pοj] r r'uυm fι.. tus,nec tibi fiat aliqiiod prxiudicium : fcd notabili=

cere quod inMlierfccerit fιne ipfius Ιιceflιίa , quamuιs ter τJpondeo quùd in omnibus habet locurn iιΙa leχ ea licentίa non pracefferit, füτe ratífτc'υiο fit ,genera_ curn fequeiitibus : nam mulier coniiigaia potth ha..

lis, fίιτe fρe'ialis. f k'{`f ,ÿ y . bere bona triplicis genenisnam primù pοteithabere

·--- ---- λ -V bona dotalia qux fuerunt data in dotean marito , iii T E X

Τ

V S L 1 X• gυibus Γolυs maritus agit tanquarn dorniniis, vt in 1' docιancillam,C.de rei vendí'. Secundó pote(} hαbt4 el marito eltuuiere aiifente,y no le alpe•

Q

Vando re bonia paraphernalia , quorum domiiiium cif pe -

ra de Proximo venir, o come peligro en 1ana- nes eam,adιninιftratin vero penes maritum • in q»i- dancta,que Ia iufticia con conioIcirnierito de cauta fe- bus maώυs agit fine mandato. Tertiò pote( habere yendo legítima, o necetiària , 0 prouechοfa a Cu alia bona propria , quorum domiiiium & admini_

muger , pueda dan licencia a la miiger la que el ma- f&atin eli pcnes eαm,ίιι quibus fola vxor ρπtώ age..

rido le auia de dar :1a qual alTi dada vala como !i del re , vet maritus ρτ r sta caucione tanquam coniur- manido fea. Ιd e[t : Q ι'rn marίtιτs abfens fs'erit,nec &a perfona, vt in 1, maritu..r, Codice de prοcυratοri- ιχpe&aιυr de proximo vcntiirzi.r aut periculurn elf bιιs, & ibi GloI1. ordinaria Petr. Ιαεοb. Butric. Odo- propter meram , isjIitid ( HiIp. la ίυlfίιίa ) Λ4'&ιi] ιr fred.Cinas, Bart. Alber. Bald. Paul. de Caiiro Ale-

cum caufæ cod itione legitima exιj ente, ait necefra_ xand. Ιαlοτι & cornmirniter Dοέ}ores & in lefin. 'gι ria, our vtili vxeri Γττα,ροjfi! Υ λοr1 earn licentiam da- C. dεραΣtύ conuent. in quibus omnibus houe non re, gυaιn maritai illi dat»rzi' effet. 2±ι' fτc d'4ta fit pοteft aliquo modo iniilier coniugata agore nec con- vatida ac /i m'v-iti effet, trahere line licentia mariti :ímó edarn (i nulla bona habeat non poteft ρertonaliter obligari : quia lucra S V M M A R I V M. & debita debent communicani. Ιώm etiam quia per_

fona vagaretur & inquietaretur,& eil'et damnum &

I lM"lίιr cοníιιgara gιι^d non pι fwere centrLlυ,n prxiudicium mariti. Primó prοpter fragilitatem ιι-

fine Iicenia vgrí, & qυα fιί r,itie ? ius & quandam reucrenuarn & poteftatem quaff(

i Si εοnιrαΣΕwι eJ?v'ili' ίρfΊ ri'ΙΣιri αη ρο jt jiιYi fι'nι habet maritiis in v xoreul : nam licci vere & prοpriQ

licenu' viri ? qiioad omnia non fit vxor in poteíeace mariti cí'rei

Si vxor εorrah'i cτιm f,ο coariro, νε! a'gat ίn íιιdicίa filius & Ceriius , tarnen quoad tnia beπetft in eius contra eιιm an τe1Ηimfur cii" licentia ? poLe(kate : Ρrίιηò quoad reidentiam & cohabitanjo...

Si νχοr & m'ariu'ifim'iI facia^t alιgαιm contra-

fern

, gaam debet vxor facete cum vim, & mae eft ξ}υm cur tιrιίσ,α'ι regaíraιNr Ιicenιia mariii ? gυòd pote(t incentarc maritus contra earn deninen..

Sivxovcoiitrak'2t gum al σgkο in prσfσnιia mariti, an tern vtile interdi&um de liberis exhibendis, v t in 1.

fN jιcίat ώ" tacίtsrιiifau ? i. ς.fτn.ff de lib.c hibιnd.& in I.fin. C.eod.tit & ihi 6 s' V νor oonrnaxét ruer aIiq&o fane /icenti' mariti, coιnmuniter Doάores. Seεundù quoad operas qual

nn [affkint rn k poftιa habeas rarum ? deber reddere & prz(íare marito. Tertio qiioad in-

Si vxor fit pr^ροfίια a!iCuι offi. ίο fcίιηιι & paτίeηtι rifdiάiοneιn : quia eΗ citυr de iiinikli&ionc & dο- ιi,αrito , αn rιqιι&αιτι Licenu:a maniti in conta- micilio manttí vt ii !. eιισere dοtem4 dι ιuσíic1is, &

1ίbιττ nιι,Ιτeriτ ? tenet & declarat m sgblral i ter B'ιld. tfl 1. f z xorem,

8 An conτraΣΙι" ab vxore (ne licentia ιλΒYιιi fτrreιιτr C. de rendit, infer. & iba commnniter Dο&nres vn- ιΡaramento ? de meτiώ ex ilLa ratione & caiifa hοdíe reyιdώιιf 9 !An νχοy pojJitcon]?itικre procι+ratιrem fiie hccr τία illa licennia mariti;& fine ea vxor nihil potcs' face_

»,anti ? re per noteras lepes. Secuuda ratīn-ροιcϋ cife, qitia

είιιη

(2)

430 ntun ι j G omezij I. C. :

3Ϊ 1)

i

s

εύ n'ín prxdi&is rebus & bonis fuprà declaiatis, dotali bus , paraphernalibus,& quibulcunque alias,

& (ìmíliter in oblibatione perfonali iplíus vxoris, bonis ττοη extantib ii s poiΊìt ííeτi darniiiirn & µræiu- dicium marito falter in fruέΙibus , qui dcbzιιt effe inter eos communes , vel in vagatione µeιίοnæ vel οperibus eius , meritò requiritur hodie in omiiibiis licentia marin : rationem reddit Tί ragιι Ι. d. 1. con- hub, Blof. g.η, τ 3 4. Pa1ac.Rubeus in rκb.§.G 8.n. 3.&

n. z 9.& in 1. S s. Tauri, n. 2.. Baeca de nen meliorAnd.

dote ratίene ú'irrke. τ τ.η.Gο. Macicnc. in 1, τ.

bro s, reco/.'glof. τ

n. z . & i{}æ funt raciones funda -

mentales huius

1egís.

Vifa

racione

fiindarnentali harem legum nunc gυxrendnm eli de a1iquíbus neceΙIariis , &

primó

quæro fι contra'us fit vtilis ipΓ muLcri , an pοlfit fieri & valere Γnelieentia viii > Et breυiter dice &

tCneo ηυό d fic , licet maritus polka non ratificet : quia tìt mortuus vel abfcns,nec iudex prxilet licen- tiarn in defe&urn eius. Id etiam tenet Orofcius in 1.

contra isiris ciώ lis regul'u,coI. 8 7 S , dE paξtis, text.in l.ciim ij,§, e'im tranfa^t jde ρέ Lvbi omnes Do&o- res Suarez in titulo de lu dexdas, limita; one 4. fol.

48. Ca ροΙa in 1.eurn quin. 3 4.ff.de vfυcap.ρrο ernp- tore. Tiraq. in I.conrnib. n. 62. .&1οf 8. vfgue ad n.

Matien.in 1.z .titIi!o 3 .lib. S. recop.glof z .n, i 4.plures allegaras Maranta in praΣhc.4.p.dí/hrιtΊiοn. τ ό .n. 2, 9.

& 30.Tacit 1. 3.tit.5 3. & qiiz tradit Couar. in praΣ1iciι, cap, z 8. n. i o. vert. quodji in rerκm ρΙιιτa coligerit Azeuediis in 1. tit. 3 . lib. f , rcc. n. 13. ita

probat text. in Ι. Cod, de contrah. & committent. Jii- put. vbí valet aέlus vel contra&us fa έ υs à minore

fine licentíá & authoritate curawris in eiiis corn- inodurn & vtilitatem & ibi notat & cornrncndac Bald.Salic. & communiter Dοέtores : text.in 1. ι.ς.

de aτιtor.prήfan, text, in §, τ .14út. de ιtκtor, tutor.

text. in §.ριιρiίΙuι,Ιnf1σr. de inκriΙ. /iρuΙ. & ibi Fab.

Ang. & communiter Do&ores : facit etiam textus in l.ckm hi, §. ι^τm tranfaΣΙiοn.ff dc tranfaΣ1.v bi ha.- berur quód licet fuper alimentis de

futuro

dcbitis cx vitirna voliintate non poβϊ t lied pa&um vel tranfaά io, ;amen G conditio creditoris cur dcbentur alimenta fiat malior & iii emus commndum tat viili- tarem fiat bene valet & tenet: & ibi ιiotat & corn- mendat Bartol.Alber.Paul.& communiter Do&orrs textus notabilis in 1.non co rninkr, C.deprocurat.v bi difponicur quod Ϊό υenτia lata fauore minoris fine authoritace tutoris vet curatorís valet & tenet: &

ibi notant & commendant communiter Dod ores : notabiliter erianv & eommendat Angel. de Perulio, Paii!.de Caih.Iιnol.& cornmuniter Do&ores in leg.

m'a"umj. '& acqυir.h'ered. Iafomin 1. B.^rbarίuσ,#.

dc ο ?Ιc. yritor. i. co/jim . n.G. Idem Iafon in ί.j vim,,

§. ρ'ώί " ηι peterιr , f. deρatλ τ ο. 77.27. Roderic.

Suar. in repet.l. I 3 , tit.io. lib. 3 .fυr.11.4.lιmitιιtione.

Palac. Ruuius in fua repetitiοne,cap.per veβraσ, fol.

49, ιοl, τ , nec oblat fιιρrà ditlίs 1. S 9.inf ra hiι legi_

bus T siri , νό habecur, gιιύ d quando maritus eit abfens & non fperatur venire de proximo, & con- Tra&us appareac vcilís mulferi poteí adiri iudex, vt frx(Iet 1icenciam in dek&iirn mariti : ergo fenfíl εlarc quùd eliarn G contra&us fit vtí'lis , non valet, nec potei{ Geri fine licencia mariti: quia notabiliier refpondeo & intellign , vt requiratur licentia, vt femper & perpetuó valeat & teneat, licet polka de- Ikiat vtrlitas concra&us : fed in noftro tain & qux- llioRe νεί lιt^τ debet durare & probarί , vi valeat &

ιeneat contra&us , quo caìu valebit & tenebii cοη- ξr us fine aliqua licentia rand vel iiidicis.

Secundó quxro, f vxor contrahat curn fuo man- to, vel agat in fudicio con! ra euiu ex aliqua iufla caufa, vt alimentorum vet dotis , ipfo vergence ad

ínopiarn , an requiratur eius !icciltia ? E ε breuiter etiain dico & terreo, gnod non , argurnento textus iunaa C,lvilà ordinania in 1. fιn, s.necιίJΊtate, t οd. dc de bonis , qι lzber. & ibi Dodores in terminis ita tenet AIb. in Ι.τ ί i adhuc , C.de τxre dot. !'αΙαι. Rυ- uius in repet.c.per νιJlras, de donat. inter virum , &

txorem,,f òl.7 1. col. 4. Doέ οr Segura in rep.l. τ . 9 vir vxor , ,.de acquir. p01V: ιο1.1. Idem afTirmanic Palac. Rubeusin rιιb.ς.g7.77. τ 3. ad fin fo1.27, Cal- fane ii S in confuerudinibus Burgund. rubr. . . ι . g ΙοjJ ι

fleαn(τ, ρart.n.ό .vcrf.adτιeΥte tamen,fo!. τ 3 o. Gutier- rez de τι ς meηιο corifirrnatorio , ι, τ. n. S z. Matiençus in Ι ?·· ι t?l.3.lib.5.recepil.glof, ι , n.8.

Τ 'gυrιο , ii vxor & maritus limul factant aliquern coιkra¿Ί uin,νeΙ quail cοnεraέ}Ηm curn ter- do, an requiratur eus licencia ? Et breuiter etiam dico & teneos gιιό d non, qiiia co ipio vídetur mad- tus approbare & confentire ilium a'um & vxori µrxΙλατe cοnfeniτιm & licentiarn : ita probat textus

‚ìngularis in june, in lige Ί tiυs,ff.gκibκι radii pig_

"14$ vel hypοώ eca foluitwr ,

&

íbá exprefs notar &

commendat Bald. & a1i j DoEtοres anriqui & pen il υιn texturn in terminis nouns ita tenet Bartol. in Ι. -l cum pσitιr,;, liberis ,/. de leg. 2. Bald, in 1. fτη. C. ad

Macedo. τ, col.Bald.Angel.Alexand. & communiter

Doι`lores in lege is qui hαrel,§ fιn.f de acq. {dr. Al-

6cr. & communiter Do&oresin l.quoties, la τ.C.dc βJeicomrniff ρræιίµυè Ialon ibi f&.colum.Idem tenet Segur.in 1, τ .§.fτ vir,n. i i I .f. dc 'ιcq.poJJef Palacios Rubeus in cap.per zejraι,de denιιt, inter νir.^C.^ 7 . n.4, pag. τ 6 z. Caflillus τ,ι 1. f S , verbo ticentia, v bí Cifuentes qυ4. τ G. Tiraq. dc legib. cοιmmnη.glο f 7.

num. S 4: v bi plures allegat Matiençus iι I. a. tit. 3.

t(a Á ^ς.blofJ: ι. ; ^ '. licet contrariuιn voluerit Αuendanu. fn fio diι`tronarιo,verbo otorg4mιento,re- latus à Matienφ vbi fυρrα , & Gregonius in 1. S , gl.

vlt.tit. i τ.ρ.4. verho item , & guano , fcilicet licen- darn requiri mariti hoc cafe ad contraά um curn vχore fua conficiendum , quibus refpοndet idem MatienÇus , v ό fuera.

CZuartó quæro,fι vxor contrahat cum alío in præ- fencia mariti an fuHlciat eius taciturnicas ? Et vide- cur quod non,fed requinirur confenfus expreifus : &

ita tenet Bald.Anbel.Imol.& communiter Dοί}οres if!. τ.§.νο!untatem ff falτιt.matr. Paul.de Caf&o, in 1 f quis rnihi bung, §, iujJirn ,in fin. ff, de 'icq.h'trcd.

Alexaud. in 4ddit.4d Bart. in l.api'd hi/ian. § fτη, ff.

quib. ex ιαυfτs in poj of cant, quia verba ilatuti de- bent intelligi proprie, & ideó non fυL1 cit Cola praε- fentia mariti curn taciturnitate : quia eu faus &

improprius confenfus.

Sed

certè ego teneretu con- trarium: provt tenet Cífuentes in 1.55. T κrτ, q. τ 4•

dum carnen maritus inteHigat

quod

agat , vt tenet Menchaca contrοττerfar m vfuJrequιntτum,c. i τ .n.G.

Μieιι υs in 1.3 .tit. 3 .lib.; .reco/i/or. i .n.7.& fegq.

Gornez Arias hic,num.i τ .& fιgκenτ. A zeuedus in!.

3 .tit. 3 .lib. s.recop.nκrn, i. quia prxdί & r leges reg_

Iii non requiruet confenfutu mariti pro forma &

folemnitate anus fed pro euisando darniio & prziu- dicio eius.

Οι inώ quxro, fi vxor corilraxit cum aliqiio fine licentia rand , an fumciat , quód polka habeas ra- twrn? Et videtur, quúd requiratur, quδd prxcedat

& interueniat

tempore

aεtυs vel conιraιtus : qnia quando licencia, conleiilus, vel authoritas alicuius requiritur in aliq no αΣ}υ , femper debet µræεedere

& nο.n fubfequi , argurnentO

textus

in !.etiam, ff, de ιuror.t,itor,text.in . tutor. Injht. ιοd, tit, fed contra-

rium cil tenenduιn,imó quód fuf lcίat, quod ίιιbfe- quarur & ratura liabeát manitus, per dodrinam &

regularn generalern quam probat textus in lιgι

ΓλδΣis mihi bomi , ξ.ίτσjJ ι?/τ, ]/.de aeqazk. hared, per que

τι

ύ

S.

(3)

Corn rnentarij in Leg. LIV. LV . &c. 431

guem tenet íbí Paulus de Cafur. &

conimuniter

mo- derni. Qιiod Γ !icencia,conienlus,vel autlioritas alí- cuius requiritur pro forma,& fοlemnitate acbus, re- quiritur qrioci

præccdat

& ιοη fubfequatur : quia

requiritur ad legitimandam & authorizandam per- fonam : Γi verb requiritur pro , euitando præiudicio aHcuius tnrtí j,cgius Hcentia,có1en!us vél auth οritas reqiiiritIlr,tunC fnΗ cít quod fubfequatur, & pο(Ιeà raώ habeat :idem etiam tenet PauLin l.fτ cùm dot. §.

ιe an'Γen tιm pore , f felut.matr, 2.. col, nτιm. S , &íbí moderní. Ιdeιπ Paul.tn l.lice't,,(f.de i"dic. facit etíam do&riva Baldi & communis in 1.i.C. q amitti, &

ideιn dilponit 1. S G, infrà eod, gιuæ certe eR declara- toda & confirmatoria iυti3 çommunis.

G Sextó quæro , ii vxor íìt poIila aliçui ofΪ cío vel negotiationi Γcíente & paεíente marito , vt quia Γιt potïta mercante'æ, vel otfïcio ob(}etricis, vel chirur-.

gic vel uirnili officio , au requiratur licentia mariti in ιoncraιgiόυs eíus ? Et breuiter & refolutiiic dico

& teneo,gυod non : quiaeo ipfo: qiiod de volunta- te marítj elk ροΓεα in jib οΙ1iιcin, Vitus eli licenciarn

& conlenfum tibi pra ίΙare: íta probat textus notabi_

us in Ιegι prίma, §, ma'i(b υrn, el τ . verJ " rοιm, ff.

e exer'-jtorj'i. cuius verba funt : Cσterιτm fι j it &

Ρ411 ω 'β eiim in naiie magi] eriο fιτngi , ipfι enim im- yofisi fe videt;ir. textus in 1. gιτicττnqιtι , verfc, idem

L^bιο ait,f de in$itoria, text.in I.prima,f de t-rib'i_

tori". text. in l.quem Ι ιber9niι , verf font gιúdeιn, ff.

de pecNlio , & ibí Bartοl. Alberíc. Paul. & corn mu- Biter Dοέ οres & in propriis terminis tenet Faber in §. primo, Injlirut. qiiod ciirn co, fτηαl. colurn.

vbi dicit , quod li maricas permittit vxorern Γυαιη mercarí,vídetur el mandare & conlentire,& tenetur de contra&ibus ems: & ita difponit ex ρfefsè 1, τ 3,

'%% b.'.'Wj, 1k [ 11. & tenet ibi Roder. Saar, in IeΣΙ.

ílliτττ Ιegir, & ita terreo τ , t οmo,variar.c. G. nτιmero 2.

limit at. , tenet Bald, in l.fι vxorem, C.de condit.in- fertis. Ρalac.Rubeus in repet.rτsbr. §.G 8. in prine fe

-h o 6 ς. Segura in 1, fi vir vxori,n, τ 2.4. de aequirend.

poffef vfque ad illarn quantitatern mulicrern teneri afíìrmans , ad qiiarn vcqiie ί4oluendo coerces í11a fuf-

icΐā tιd id tantum quod dce1t non teneri : i3émque mulíeribus pueros nutrire folitis line viri lícentia marito vidente & tacente dícendum eΙΐe atlèrit Azeued,ind.l,3,tit.;,lib, s.rιιοp, nurn. ii. & vide

ΜιcieηÇυιη in 1, j.tit. 3./lb. $ .recoil. £lof n, .

7 Septimó quæro , an vxor pofTit contrahere line lícentía mariti ad pias caulas : de qua ηυ 11ione vide lati(Τïcnè per Roderic. Suar.in dl. i;. tit'/o vi_

gefmo, lib. tertio, for. 11, prima yτι4 iοne, ad quern

te remitto.

S O&αυύ ηαa^ro,vtrum cοntraιqus fa&us ab VXO- re line licencia mariti firm'tur iuramento ? & vide- tiir quod Γιε , argurnenIo textus, ínaκth.Sacrameτ,ta ρuberιτm,Cod.β 'gds'er. vend, vbí haberur,quqd $h-'

traι^ξus minoris, qui non valet fine tutore,vel ciira- tore, vel faltern venit refcíndendus uirmatur iura- mento : & in ex reίΐο ita tenet Palac. Ruuius in/sa rιpet.cαp. per veJίr,ττ, fol. 50. τ.cσ1. Sed teneo contra- niurn,quia iura communiter loquuntur & procedunt quando contraί}us tendit in fauorem vel damnum contrahentis :& íta tenet Palacios Rubeus fibí con- traniiis i.ι1.5 5.7 urτ,n. τ 8.Caoillcs in ead,Lgloff, υΙt, Gomez Arias nnrn.84. Menchaca de fιαcceff; creata,

3 o.η. ς ό , ver f. ρο rιmo, & verf zinde etian, Couar, de fponfalib. i p.c.-' .. τ. numero ;.Áuendaτιus in di- Σhοnario fιιo,verbo,otoι'garniιnto, circa fin.Matien us in Ι. τ.tit. .ub.s aρ1οf:ι• niirn. fτη. Tiraquellus dc leg.

eonnΗb. gΙοjJ.4, n»?nero τG. ufque ad fin. Couar, in

c.gιτarι'is paΣhτm, τ.p.nττmιrο 14. in medio , §.2. &

in 4, C.7. §, 1. n, 3,

fol.

90. Gigierrez do iκrarne4Σs iσnfτrηatοriο , 1. p, C. i. arm. 3 4. & ín gτιτh. Sacr i

menta puberιsm,num. ; . A zeuéd. í n 1, i. tit. 3.1b. ,

nιιm 87. fecùs tatuen el} quando tendit iii prxιudi- ciuιn tertij & requiritur eus confenlus : quia thuG nulla ratio patitur qυί d 1irmecar iυramerιtο contia- hentis in darnmim '& ρraeίudícτum certi j : & videtur tenere Faber in §. ι.Injί ir.quib.aliιnare ike:t ve!ιτοη,

& tenet Cifuences in l fegκιnti, c .a.

Νοηό ηαæro,an vxor poQìt conllituere procura -torem line lícentja mann ad contrahendum cuin all- quo ? de quo vide Roder. Suar. in d,1, fori, ad quein te remítto. Decímó quæro, an vxor pollit ex cdi&o fe obligare & teneri falter ciuilíter ? de quo étiam vide Roder. Suar, in di1. lc'g, fori, ad goctm te χe-

tníCCO. ^

.ait

f ^ • ^ L X.

Vando la mugen renunciare las ganancias, no a

lea oblibada a pagar ρarte alguna de las deudas que el marido ouiere hecho, durante el manrirnanio' Id e(} : C'm bonis acgιτiJiris vxor renuntiaucrir, non tencatur ad v/lam ‚1 ebitοrum partera , q rnariu"

durόιnte matrimonio fecerit.

SVMMARIVM.

I An pojt vxer renuntiare lucris qud/Ίώ ιοηjfaκλ te matrimonio ?

L Σ λ` LX.

Ota ex ilka lepe gυód lucra acquiuira duraτιt^

matrimonio diuiduntur & communicantur ίη- ter maritum, & vxorern : de quo dixí Ιαεè & ιτιαgί-.

ulraliter in

legibus

luprà proxímis.Sed quid Γι

mani

- tus antegυaιn macnimonium contraheret debebat ιeιιΙυιn aliquein fuper certis eíus bonis cοnflitutum ipfiiilque cenlus redditus

coni

}ante matrirnonio fol

-uit,an poiiït vxor matnirnonio loluto dimidiarn ho- rum reddituum patter qui conhlante matrimonio 1ueruntfοluti,exigere , gυαΓ ea dimidia pars ad caro pertineat,vt lucruiTi gιιxGtum matrimonio conuian

-te

? Et fanè videtur poire; cur huiufmodi red- ditus

quali fru

&us videatur diuidendi inter man- tuin & vxorem : fed coritraniurn venus elI,quia hic

cenfus fuper bone's maniti conliitutus

eli,

Gcun onus

reale

& tributum quoddarn : vnde maritus Kona tanto minora videtur ad ιηαtrίmοηίυιη addnxitΙè, quanti

erat

í11e cenlus & ems recldiius: & facit,

quia cerifus veluni fpecies quædaιn venditionis ell, vade bona, fuperquibus coiilkituitur, ηυοdαmmο- do

alienata

& patrimonio abelfe videntur:

quod

Ii manitus matrimonio conflaiire cenfurn illiii-n redí-.

meret,tunc dimidia pars ρecυnia qua redemptus el}, cenfus applicaretur vxori, ficut fι maritus debituιn á % ante matrimoníuιn contraέξuιn con flante ma- trimonio folueret : naco dirnidia

debiti

pars ad vxo- rem pertinet , tanquam lucniim conllante matnirno- nio quxlitum.

Item pnincipaliter nota, quód vxor poteft rernin- tiare prxdi&is lucri€ gυzΙιtís,cοnίό nte matrimonia

& illa e(i fola,& ρrιncιpαiis decifιo hums legis,con-

tra gκam,ímó quwd tale's nenuntiatio non valeac fun- darnencaliten f'icit, qiiia donatio inter maritum &

vxoreιn cli nulla & prohibita, adeb qnod nulla ori -tur a&io nec oblígatio,vt iri /.1. & per totem, C. de donat, inter viriim & vxor. & in c, fin. ιxtrá eodcns tittilo. Item etiarn quia militat rαtίό prohibi mua eiιi , , ne mutan amore í'e Γpoί íe ίιt.R"r1ιιs cοnfirma- tur , quia in vxorern tranit iPlo june dοιηί rnίυm &

ρolrcίτίο pro fua parte lucroriim acquihtorum: con- ulaiite matrimoάiο , vc iupτà dίεtυm eft : ergo non

ροtét^

TEXT VS

(4)

4

4 ί Amonij Gomezij Y. C.

4_

. potefl fauore rnariti renantiare, quia e!; vera , gz propria donatîo, & per earn dimincitur ρatτimο- ιZium eius, & 6t pauperipr. Sed his non ottaiuibus conrrariuro

ef1

ccnendum, ρτον ε tenet Qernardus in

cap. 7.de domu.inter uirjirn, in verbo , i n ej aliτid

Faber rHb?-. injit,de naptigis.Suarez it loge ι.tit. jale laτ gaηαηci'ι , lib. 3 , fori , 1imétatíone τ . verbo qιι' ri

-tur.

ΡαΙαε.

Ru

bens in rubr. §.6; . n. j. CaίΓana υs in confίιιtυd.Βκrgundi'e,rubr.4.§...verbo acq»eJfa,verf.

limit. 4.n. i f, ιΜatiençus in 1.9, tit.9.lîós.gl , i .n. 1.

ίιηó qlό valeat & teneat renuncíati ο, modoliat an-

te

rnαtriιηοnium contra&urn ,

modo

con(}aιιte mα- trίιηοηί o , modo eo foluto : & iaarn fenteniiarn &

• cοnclu^íuneιn clarè & apertè probat noara lex Go.

Ί +

•,lauri

, qnx Gmpliciter & gencraliter dicit

quod

r

vxοr renuntiet lucris qiixIitis cοn1 ante matrimonio non teιι atιιr ad debita : Vide Coιaarr. de fponfal. 2.

Ρ. ι'σtp.7. §. I . n1Lm, t t. Matien9 ιn ili lege 9.tit. S .re_

cop. per tatum : fundatur & probatur exprώ è de

iure

communi ,

quia licet

donatio inter maritum &

vxorern foil valeat , tarnen qilando

quis

eorum ex donatiorie non ft pauperior

nec

dirniniiit patrirno- Ilium fiium proprium, ben valet& tenet donatio,

licet

alter e1hciatur dítior : vt

Γ quis

reniindec 1 - redί tatem, legatum , vel fideiιοιηιηίllίιrn, vt perue-.

fiat ad alterυm,

quia

el}

libi

fubllitutus vel

ab

inte- íhto IuccelTurus :

quia

tiiiic cef{àt ratio fundamen- talis prohibitiva: texnιs eft forrnalis & expreΙΓυs in

w lego j fponj's , §, fi marita', el i, ff, de dοιtat. inter

ντrττm & vxoreιn, cuius verba

fune

: Si maritκs, ό -rer in/htutus rr ρadiet h'reditatem donations' ca,tfa, ΙυΙtanιιs fcrίbit donationem valere , nec pauperior fit, qs'i non ecgκi -it ,fed q'ui de f uο patrimonio depofkit : repυdiat o autern rnulieri rode vet fubjhtNta mυ- lier ft vet el ab ίntejato fucceffsιra : fenili modo & f legatiim repυdiet placet nobis valere domitionern, &

ibi notat & commendac Odofred. Bartol. & corn- muniter Dοc^nres : textus in 1,ρrofeι[ίtia,§.fίρ»tcr, qϊ de ii,re doti:irn.tcxt. in I.q%iiahtern , f de his qυæ in 1 raιτd, credit. vbi dií`pοnitur , quód lιcίεè potete de-

bitor

repudiare

hreditateιττ vel 1egatuîn in Frau-.

dern cTc litorum, nec Fit reuocatio per ediι`lum íllíus tita'í : qilia icet non acquirat de iiouo, tarnen non dúninuit patrirnoniurn : textus in l.c ιrn oportet,§ βτn auteur, C.de bonis qn liber, vbi habetur quod licet donatio íntex purrern & filíum non valeat,tamen be- ne potei# pater remmtiare vfurnfru&urn quem ha- bet à lege in bonis mi j : & ibi notat & commendat Bald Salic.Paul. & comrnuniter Dοέkοres : textus in

1. penιιlt. ff de collat. bon, vbi fi parer illud quod poll mortem tenebatur foiuere

filio

dedit

ve!

rοΊιliι in vi- ta, valet & tenet folucio , & non tenetur filius aliis fnatribus conferre : nec his obl}at ratio meafuperiur quoi dorninium & poIfellio rran(it ipfoiiire in vxo- rem pro mua parte, & ronuntiando dicituι perdere &

dimiiiuere patriluoniiim fuum : qilia refpoudeo quod non elk vers & propria acquitìtin dorninij &

realis incorporatio in patrirnoniuim eius per aΣtum veruin & natυrαienλ , fed flέ

έ

& reuocabiliter per legem

ideó

potclk renuntiare & non aequrere, ui'ut quando h ειeditas, & legaciirn ίρίo iure alicui cjux_

ritr line adkione, vel irnmif#bne, & tamen porch{

repudiare vel fe a6Oínere,nec etiar

oblat

text. no- tabilis fubtilis,in loge magis puto. § f fυndυm , f.

de reb:" eornm , vbi }iabecur ηυód minor etiam cum

^uchoritate tutoris

ves

cwratoris non potei

repudia- re

!egatiim rei immobilis fιbi reliΣ}um fine

decreto

ìudicis : quia illud elk varum & procedít in minore qui non Γοlùιn prohibetur alienate & perdere, fed criain Jefinere acgιτirere.

Sed

noftra quxllio & inra ρr^di&a loquuntur & procedunt, quaiido quis fo- 1úm prohibetur perdere

caz difîiücere

ραtrίτgι©ηυm:

& in expreiro , licet non ita ben è fundet : ita tenet loan. Faber. in rκbr.lnJLdι nupt. in

fin.Pa1ac.Ruuius

in diέta reρer.caρ.per veffraτ, fol. τν. tertia colém.Ψ folio a7. rertiacol,imna. Rodoric.Suar. in dia 1, τ.

titulo tertio , libro tertio ,for. 11. ι.gυ

Nec eciam

obikat textus bend notandus iunaa Gloffa ordinaria belhnme , in lede i. 4. qκα onerand'r , f qiiariim re- r"m ιΣiίο non detisr , v bí probatur quod metus re- uerentialis quem habet vxor reΓpeέtu mariti , vel filius retpeau patris , vel libertus refpe Σku patro'.

ni, eft fι4tfïcíens ad refciíiconcm aaiz vel contrmgcs qui inter eos geritur vel ' celebratur : & ibi nonat

& commendat Bartnl. Alberic. & coi*muiliter Do- έ οres antyqui , & illarn GΙοfTαιη repuiat fîngularem

& vnicam Raynerius in l.penκltima,ff. dι fυrtτσ, no- tat etiam & corn mendat Bald. in 1. paUυm, Cod ce dc collat. co/am,

i. idem

Bald, in 1. i. Cod, de bon:' ma- tern. 3. col,

quia

refpondeo quód fοlιιs mctus rewe- rentialis axon fυf1icit ,

fi

non inteιueιτíaιιt min gi vel verbena, licèt non ita feueriter illata Gcut ab extta- zieo,ita tenet &

declarar

Bartοlas, Angelus & com- ι υniter Do¿}ores in d.1, i. §, que oneranda, idem Bartol, in 1. irterpoftas, Cod. dc tranja&ionibus , &

ibi Bald. & ali j Ido&ores

idem

Bert. in 1. ad dimi - diam , Cod, quod metros caufa , & ibi Angelus Pau- Ins & communiter Doaores Innocent, in cap. ιστυ- fιιm matrimonιy de ojic. dele. & ibi Abbas & corn- miiniter Canoní{}x, i dem Abb. in cq. fn. qui ι1ι-

rici vet vouentes. Angelus de Aretin, in ς, gκιdrts- pli,lnf# de ‚iilionib. & ibi lafon 7.col.n.G τ . Gregor.

Natta

in c.q ιamuis pacb'm,de ρ'υ1i',in 6.1 z.co!.trn- mer.». & magifiraliter & fundarnemaliter dixi in ιnateria ιοιτtrα'lυυm c.de Υήhturionemίnorκm, 1 f.

in ordine n, 2.7. vbi onninó videae. 1.43 •/' J'/

&.

ρ•

TEX'TVS LXI. ' .

E aqui adelante la muger no fe pueda obligar pot {adora de fu marido , aui'que fe diga y al- lege que fe conuertio la tal deuda en prouecho de la mugen. Y aíJi mifirio mandamos , que quando Fe obligate a mancomun marido, y mugen, en vri con- trato, o en diuerfos, que la muger no fea obligada a cofa alguna: foluo fi fe prouare que le coBuerto la tal deuda en prouecho della : ca entonces manda

-mos que por rata del dicho prouecho tea obligada pero Γι Io que fe conuerrio en prouecho della,fue en las colas que el marido le era obligado a dar,ai co- mo veflirla , y dark de comer , y las otras cofas ne- cellárias, mandarnos que pot ello ella no fea ob1iga`- da a cola algυηα : lo qual todo lo que dicho es le entienda Ilno fuere la dicha flarica o obligaci'rn a sιαncοmuη pot marauedís de nucfcras rentas , o pe- cb ιs , ο derechos dellas. Id elk: Yxer p ο hac obli- gari non pojJit in fdeiuJjionem pro marito , eτiam f dί^

catar & alle etυr debittim in emolument ττm τχοri;

conuerfum effe. Ttem pr'ciyimus,vt qii'vzdo ?r ιaritrs &

τιxor fefε oblegaucrint ex ιommκni (Hifp, de rnanco- run) ( e,t 'iicitur) mεenυ in „dem cοητιaΣlυ 411t in di"crJis,'ixor iion renentcnr ad gκicqυam,nfΊ probeiut, debitum in ipfτκs emolumentumfuiffe cenuerfum , nntv ι turn praιrpimκs , ut Pro rasa τpfτsr.r emols'mcnti ebli- getur, ve - ιm fi gsucd in i(li;is tmolumentιι7R frrst cοn- τιerfurη , f»erit in zi' rebus qr'as maritus ills dare te=

nebatur"vt fκnt ιiέΊυι r veflitiss, & ciufinodi res πe- ιe;1'ariι,ρraιiρimυs τvt pro hoc 1 f fa ad ητιllçm rem ft ob%ata : gssod totem pradiΣtκm intτΩigi vol κmττs,nάf pradiΣla fldeiιτ^o fιυ obligatio ιx co7nmκni;ηαηι' pro Poouma nofτrortrm redifmsm, νe 1iσα¡tbtüs, aut .rd ea per tincntibzus.

S V

Μ

(5)

Corrirnentarij in

SVMMARIVM

τ iMidier nοnροιefΙ intev'ekre vet fe obli1are t4flq114

fτdejκΡ^or ρrο allo.

z An & q"ando vxor poierat fe obligare ρro marito, quid hodie/it immιxtatυm ?

3 Si mart'uf & νxοr ohl ιgenιιιτ tangaam duo rei, a

τι'deat &teneat ob/i'gario?

4 Si vxor fe οbΙιgat tan qIiam ρrincipaliJ , maritHs ver τanqu'm fτdeiι flor , an valeaι ?

s In his qu.e rio i dependent à nοβra poteβate,ρrοtιβυιi non releuac ρrοιeβanιeιι .

6 jill vxor ρo jt fe οb!σ'arC pro marito ρro debito ρ"

b!j'o, & fifιali.

L E X LXI.

N

Ota ex if}a lege fequentes cοncluΓones : Prim ηuód vxor non poteft intercedere pro ιττarito etiamli allegetiir quód debituιn fuit coιτuerl'uι^ ii vtilitateτn ίρΓιιs vxoris. Secuι^da coι^clulio quo quando inaritus & vxor obligaiuur tanquarn du rei in fnlidum , non tenetur ηι(ι quateniis ρrobetu efí'e conuerfum in vtilitateιn iplius vxoris. Quà fι roulier fιmul ευιη vim fe cuin iuraιτιento obligη fet,& ex ea obligatione cΙ1et enοrmil1ìmì ixIa , v quia folta iυmma maraeret indouaca, neque fuppe terent viri facultates, ex quibus po({ét fibí fatisΙ eτi nec debitum eiret ιοnυerlυrη in eius vtilitaterrι, ho cafu perita relax atione ígramenti podé contraueι^ire

& contra,1}um refcindere : aΗìrmat Pari(L confΊ1. 7 S

per totem ;, volum. & vide Simonenτ de Prxri con/il. i. num. i τ . Tertía ιοηι[uliο quod ita deiu dicitur e'Ι conuerfum in vtilitatem eíus, quand vti!itas relpicit patrirnonium vxoris, & augmen turn em s: non νerό ad ea qux alias maritus de ne celίιtate iuris tenebatur, , v t alere , & alía neceίΙαri ί bí minií}rare. (Marta conc1ufio quod ρrxdiέka in telligaitur præterquam li manitus ^^c vxor obliaeη tur pro debito regali vet fitcαlί : quia ειιnc indiiin Σtè tenetur , , prove fuerint obligati tanquaιn extra

nei.

Pro cuíus perfιί}a declaratione dico & ρræfuρ poiio quod licέ t regulatiεer pro quolibet debito pcnfoiia ροίΙit obligari fideiιιι{ r,& accedere cuilib obligationi ciuili,& naturali líιπιιl, vel ιτaturali tan tìτnι, vel ciuili tantijm, vt in 1. τ . & ρer totum ., ff, fdciufjoribτrs,& in l τ.&ρer totιτm,Cod.eodjit. & í

§. τ. & per totττm Infect, cod, tit. & in cap, ι ρer t him extra eodem tititlo, & in 1, i. & per tot urn tit, τ

j'. part, tamer roulier non potell clhcaciter inter cadere,nec e(le fideiullòr alterius propter fragílita tern fexus , & licet mero june teneatur ciuiiiter • naturalíter, , tamen competís fιbi exceptio & bene είυιπ Vellejani text, eli in 1, z. &ρεr totττm, f.a Υlleian, text, in 1.1. & per tot .C.eod emtitulo, text íκΡ 1. L.tit.T τ. f.part, iιnδ etiamfi jamfnluilfec ροlΙ'

repetere per condi¿Iioneιn indebiti : quia excepti Velleíani el} perpetua & £iuorabilis, Idean ten Padilla qui communíter receptúm teílatur in /.qua i'is,vbi commun Dot ores, Cod, dc iττ - s & fat

τgnorantia , idque in fortionibus terminis obtinuil teiátur Matίengυs in lege noίτa,titιτlo ;, libro f. r coρilationis,glo fJ: τ . ηκm. τ . textus cli formalis & e prelTus in lege qui exceρtionem,ff, de condk1. indeb.

ibi Glofri ordiiiania Bart. Albor. Bald. Paul. & ιοιτ muniter Do&ores : textus in le τe grια nυίi, §. inter dιτm, ff ad Υlleian. & ibi Glolfa Wrdínaria & επιηιnι filer Dot}ores quod taιnen cli verum & proced ρræterηυαm Ιι ρ^ί1 bίeι^ηίυ,n εσnñrιτιauit & ratίΓ^ cauít hdeiuiìoηem frian , vel it rυιn de ηoυο iuter

Ant. Gοι,Γez ad Leg. 7 υ'ri.

τ

LegemLXI. 433

ccίΤìt,& tanquam 6deiullòr fe obligauit , vel excep_

tί oηί fibí competenti renuntiauit : quo cafu eHì οeιci- ter tenebitur mul ier fecundum G lot{àm in 1, τ . f f . '1?

rιι βdeiufforibus, & Αznneτn infτsmina, Cod.ad Vιlleia_

mm;, 1^aηcηιιe ορinioneιτι cοrmυηeιn dick laί nu- mero dιcτn οο' [auο,Deciυs numero trigefmo, Curtius Iunior neamero dscimonone,in 1./i quis ίconfcribendo, n C.de ρaέ ιr,Greg. in legι 3 , verbo, β fρκes , tί r, τ τ .

p. s • qua lege ηυι^cυpaείι^ flatuit taleιn renuntiatιc- ó nero valere,idque generali confuetudine obferuati m tellatur Padillain 1, is pa^ ..: n"m.7.8.9. v' τ o. Cod.

σ de turi.r ϋ fa& ignοrantja, Couar. in c'ip. gτιamτ=;j ρac^κm ι.ρart.§. 3 . nτsm. S , quia turc ex tanti tcmpo•

- ris dí1atxone vídetur ex magno piopolto & flOfl ea frégilitate fe obligare ίdeo etncacιter tenetur,text.elt in l i tnulier,la Ι. Cod, ad ΥιΙleί n, & ibi Glolla or- dí naria Odofrccá. Bart.Alhcr.Bald. PauLCinus Petr.

Iacnb.Butr.Salic.& communiter Do&ores.

I Q1ιοd tamen liiTiita & intellige , quando mιιlίe^

, interceΠίt & fe obligauit pro extranéo : fecus tamer eli G pro marco : quia tunc íρ1ο υre indiΙΙiπ is non d tenetur, etíamfι ex interuallo poll biennium fe obli...

o gauit textus eli formalis & exprellus in Aωιh. vt F nulli idic. liceat hα erι,§. & i11ud collat.9. textιιs in d Αι:teen f qκa rnκlιe Cadice ad Velleian.& ibi Glol»

C- fa ordinaria Odo&ed. Petrus, Cinus, lacob. Butti.

C Bartol. Bald. Aiber^Ρaul.SaΙic.& communíter Do- ι`lοres cuius rαtiο eí 4 quia tacitè & per interdi^}ιιm , vidctur inter eos fa 4a donatio inter virum & vxo»

c rem ηua: non valet , ne rnutuo amore

fe

exµolient.

, argumento text, in 1. i'&pertotutn, Cod. &' f f. de do- nat, iηscr.ντr.C^ vxor. Ουοd úeniliter ρrocedit char S .Γ reηιιn tiο Velleiani intercelfenit, yr in Λττtbent.

m fτ qua mιιlier, Cod.ad Ille anκm, quód reέl aduertit o Gregor. in 1ee 3.verbο,f defρκeι,trtυlο ι τ.ρ.s. trα- _ dit late Matien cus in 1.9. tit. 3 . /il'.5. reιoρ. Ιοfα τ . - n.8. vbi quid Ii iuranienrum in tali fideiuflιone in - α terceίlèrit pro marita latè tradir. Quοd taιnen fubin- tedi e,ιιτΓ pretiuτn,vel debiten' con tentWm in ιοn- - tra&u E'ro quo fideιυ(Ιίc lit cοηuerfuιπ iii νtiΙittem eius : quia tuna eflìcacί ter tenetur, text.efl In d. Au.- - thentic. /1 qua fnυlier,& ibi Glolfa ordinaria& con-

muniter Doεlοres.

- Hodie tamen genericè & indί(linέlè vult & dii-

& ponit nollra lex Tauni, quod talis vxor non ρotlit et intercedere nec fe obligate tαπgιιā fideιuilòr mariti, τ- etίamfi dicatut & allegetur quod pretium vel debi-

dι turn pro quo fideíuliit fit conuerfurn in vtilitatem n vxoris : &

iul

e eli Verus fenfus, & declaratio noitrx o- legis in i. parte & εοηιlυfιοηe. Aduertendum ta- z. men quod noíha lei tantum dicit, qiiod fi vxor a!- - leget pretium vel debitum ciTe cπnιιcηiυrn, in vtili- mater eius,non valeat nec fuHiciat v t remaneat obli- L^ gata : & hint fit vt pro mercede habitatioι^is do- mυs,gυαmΓιmυl habitirunt maritus & vχοr,nοn te- d neatur vxor, quod tatuen non proceder fi mαrίtιι^ us non habeat vnde foluat; vt docet Palacios Rubeus

et in rubr. §. 66. numero quinto verf. & f ferté rnari- o '4 :us,& hic nurnιero i j .verfτculo, ιτη ^: quando, ιΎ Ca- et ftillus nuincro i;. Qτιefada dίκerfaruιn q;"Πiomιrισ m- iκris , capite τ ς . fol, τ o t. cοΙυmnιι , 3. verb contra

ί quern tamen. Sed quxrendum eíá quid fι n;anífeΩe lc & euidenter probetur cire conuerfiirn in eìus vtilíta- e- teιn,an aliquo jute 'vel remedio teneatur, &videtur x- ηυδd licέ t non teneatIl[ ex proprio contra&u &

$c prom irnone per rigorem hnius legis,quod falte ιn te- l- neatur ex a gιaί tate , a&ione de iii rem verlo , ηιι

- habet lnευιη gιτotiefcunqιue po1Ι t quis conuenini

^- a&ione mandati vet negotiorum gdtorurn, argu-.

IC mento textus & ems regula & dοέtrin in lege }.

- vιrfcκlο , & reguΙ4riter , ff. de in rem vεr! v , &

- ibi εοiηmυώ ter Doέ οιes vel ex τηιιitate (f gτs,

Pp

β

• . .

i s

L ^

s

.. •

1

(6)

434 Antonij Gor τ jez ί; I.C.

4

& me & Ί tίκm, Digefλ f certstm pet'itur. v bi ha- betur qiiocl quando ws mea peruenit ad alium [;ne íufla caufa , potlum eu1n conueιτire ex xquitatz ii-

lius legis , & rep tcre condicione line caJa , vel certi condiaione generali qua cam ea concuιrit:

8c ad hoc íbí novat & comiiieridat Bartol. Albee.

Bald. Paul. Alex. Ιαi& communiter Derr}ores prο- hate ,.iaητ textiiS in 1.fi cs'mj'cruurn codern riti'1ci.IexC.

in 1 ferιuυ$ qisern υerf fec^ndυm ητι.i,ff de αΣtícη. ιmpt.

teκt.ίn l f ηιgetτα' ?nιιηdαtτ,εeχε, in l,perpιtυò,f dι copijob rzirpern caifRm, text, in 1, νir ab ιο, j de i"re dοtiυrn, text,in 1fí q;i' rnύτττcipiis, §. fιιτ, jt de inflitut.

1 text.in 1.3.ff cιrnrnodat.εext. in i.nm hoc natττra fde candit. indebiti, tex t.in Ie'ge tertia, § f ferυιτs j.de tn - bυtο,te ς r.in 1.f pιspillijf de nυgοr.ge w,text.inΙ.cκr hi, q'is de σ Ιιrnentis jf.eod.tit.text. in 1.ii€rc n'itii- r',/f.de reg.iur.

Coiiirrnatur etiam ex fententia Pauli & commit- ni in leg, fin. Codice de negot. ge/. vbi Iingiilariter tenec , ηιιό d licet quando quis (it prοtef}atuι con- trarium ne gerac negocia ua, non ροίΐ ε geflor pro.

-pria aί}ione neaotiorum geflorum agere , tamen ex æηυitate prædí& r legis , j & mc & rtiκtn . & ex xqiiitate ρrædi&x regu1æ generalis ροteΙ1 bene age- re contra euιn qui vtilitatem fenit ex ncgotio ge- ao : ergo idciii videtur in cafu ηοΙhα legis, quando

vxor cJiIx vtilitatein fen Γιt extitit Μeiuilòr. Rurfus etiam coι,fιrmatur ex fententia eiufdem Pauli &

communi in l.h" folif,

ff

dι cendiξΙ, indebit, vbi di- cit gυό d Γι pecunia inca indebite foluta creditori µutatiιιo Frueniat ad aliurn fine caufa & ex ea (ìt faf}us locuρletίor,pollùm contra eum agere ex æqui.

cace ρrxdiι`læ legis, jY & me & Ί'tium, & prædiι x regulæ : ergo 1íc dícamus in no(&a I. ητιód licet de rigore kuiiis legis vxor non teiieatur, nec obligetur quando extitit fideiullòr mariti, tarnen incefligaciir νε non teneatur propria aikionc vet obligadone con- tra&iis, fed bene teneatur alia aIlione extraordina_

na ex æquítate prædiι`lsε legis, ft,& me & T,tium,

turn fírnilibus Γιιρr ι allegatis. Sed his non obllanti- us contr'irium eta dicendurn & tencnd υr per ηο- i^ram legem, ί mò qυ )d vxor non t^ntatur tanqli'im Ι 1eiu(fnr mariti , etiam Γι dicatur & robetur pre.

hum, vet dchitiim elle verfiim in vtiliatem vxuris.

Ριιmό qua ηοlira lex aperte νυlτ confiiruere diξFe- rentίαm in cafu, quo vxor exticit hdeiιτfhur, & in ca fu, quo extitit rea debendi νn ι cum iplo maritn, Vt aρercè paret in z. parte huius legis. SeιυηdJ eIiarn ιοnfιrιηatnr i1 a fencentìa & opimo , qIIia de june commLIlii lola cοιιf^Γϊπ vxoιis non fujcr'.r ad pro- bandum , 'iuoJ pretiiim vel debicum efl cοιτueι-ώ m in vciiicatein eiιιs,ni aρ:rcc probcrur,vt cen'°c Ban.

& ιοmmιιη.Doc οr,iη d.Λιm^ιηtβi gυτrmi!ίer, ergo n a(}ra lex hoc v idetur addere ad ins commune, ν ε non futliciar con fciΓιο, α(Iértío, vet probatiυ , ηuùd fuit comcrium in eius vtilicatcrn.

; Pr.xterea z. cοfCί uGo cοnñrιτιαtυr ex dοΞ}r:sa Bart. & ιoιτιmiιnί in d.Λ'4th.fτ qua ra;clier.Cad J41_

1eia. ybi habecur, quod vxor correa dehendi, quix fι.nυl •υ:η ιnaritο ιnώ l ίdκιn fe obliganit , non cen- feriir : i âeiυt1 τ , ni( pro ea parte , pro ηwa iiηιιidè probercic conuerfnn cire in vtilitatem cius , tenet eciaji Iac.de ΣioI1oυlΓo 1n αι4th,νt wu/1i iυdíc..,& i//.'d eoll.g.& 161 Β'ιττ.λngel.dePeruf & communicer Do_

dores: idem etiam tenent Bart.Paul.& alij Dodor.in l,vir uxori, ,fτη, f ad Υ11eiαη, idem Barr. in 1.,-cos

cod, ut. docet idem C all iI1us hic verb o,rn'rncorniιn, Pa.-

Ιcios Rubeus n.

τ.

S.Matieυ9us iη/.g.tir,;.l:b.s,

£ ° ΙΤ 3

, in princ. & hoc yfi, quodexprelsc voluii &

dίfµοiκίε noitralex in τ.ραrεc.

Ex qua leggi tic iutelleaa & declarata nora % & col- Ιi e, qiicd licet de ure εcmιπιιnί , quando duo vel

plures obligantur infolidum , tanqilam duo rei de- b^ndi vηυίηuί lque inΙο1idum terieatur,& infolidum ρΟατΙ

conueninl : & t

militer

de i

ιι

r

ι

nou.authentic.

quando vnus etl abfens,vel inops,vcl iurí diυifιν is eli renuntiatum, mοdó ex caiiia oiicrc'ia , mοdó ex

caufa lucracina , & modò vterque fentiat vtilitatern conir.icius, m

ο

dó vnus

tantum, vt in 1. τ .

&

per το

τιm, jjϊde dHobu' rώ ,& in 1, 1 . & per tοtκΜ,& in ΑΗ--t thent, hoc ita in materia, C. cod, tii'. & piobat etíam

text,

in l inter eos,3.dττo, #, de fτdεττι :

text.

in l.ciirn Rpparebit,1f.locati, ι χι in 1•4ncιiΊgrυm, .iΙΙwd, i de pιcυl, text.in 1 f ex tοτο,ς, τ. ff .de Ι'gαt.ι. text, in Ι.

λι sυl.la fecwnda, f dc re iiidic. text. in 1, fi mandati,

text. in Ι. τ. C. f^ρlυreu νna fιnt, textus in Ι. τ.§.gκia aκte,», ξ quorum 1εgot, licet ex a gυitate poLiit ille, qui nul1am vtilitatem fencit petere , vt Arius con- hieniatur fiiis expenhis ilk, qui totam vtilitatem per- cepit , Vt alias dixi fuo loco in materia duorum reo

-rum de jute commufli tantum itlud efl verum &

debet íntelligi. in alíis perfonis extraneis : fecùs ta- men eft in marito & exore, quia fí ambo uirnul tan.- quarn duo rei debendi obligantur non tenetur vxor ab aliquo, nih pro ea parre qua vtilitas ad cam per- uenit, Vt in dift. Αι't„ιntic.fτ qκa miuier. & in Αsι- thentic. νnde ilia fκmίtur, & hoc eít quod voliiit ex- prefsè nofira lex Tauni, & ihle eft eius verus & rea- lis fenfus per quem aperte hodic corr:gitur lex 14.

lit. τ o.lib, j . foro ΙΙ. ζ- 1.2. o7.in 1.J171, qua idem dif- poiicbant quod ius commune,etialii in manito & vxo- re,Iicut in extraneís perfonis : vt etiam ar.imadυertί t Matiençus in Ι. 9.tit. 3.lib. S .gΙοff. 3.n. t.

(Zuæro tarnen Γι maritus & vxor obligantυr tan- quam duo reí debendi dato quód contraaus &

obligatio non valeat refpeau vxorjs, an in totum valent relpeau mariti ? & firmiter terreo quód fic:

quia ratio prohibicionis & annullationi' tantu m ref- picit vxorem , non verá maritum : & iί a efl inten- 110 noi}rae legis : & in terminis Tacit bonus textus

in I.fi 7is ι Seia jde fτdeiτιff. & iundatur de june ιοmmυηί ex fententía Alber. in d. Ακιh. β qua mu-.

hera.. column. qui in terminis hoc videtur decidere.

Ιεeιπ qnxro fi vxor intercedat & fe obliget tanquain fideiutlòr, eel cum marito tanquam duo reí debendi,

& exριefsè confiteatur pretium vel debitum in eius vtilitatem verfum, an remaneat obligata pro illa parte ? & breuiter & reCοlutiu è dico quod non: quia inter tam con iunI as perfonas præfumitιir fraus , &

qund mciii vet amore cmanauil conklTio : quam etiarn rationem reddit Caflillus hic, verbo, fτ fe pro- bare , & Palacios Rubeus nκmer. S .& pliinibus pro- bar Tiraquelliis in 1, fτ vnquRm, donatone largi'u', nτuη, 1 75. Ced, de reκυcandι dοnatiorτibυs, c' Lcon- nubialίb,gloj7. S .σgιταff. τ 0. num, τ τ . Item etiam vi-

decur inter cos donatio áuæ non valet. Item etiam cama ρrædi¿}a Tura AuthenticonuiTi exprefsé dicirnr, quód ιτταηife[lè debet confiare in vtilitatem vxonis verfum : crgo talis cnnfero non v aleat : & in cx- prelfo ita tenet Alber. in d.Ατιtkent.6 qua mu/icr, C.

ad Ylleian.penιιlt,cοl,in fτnι, & ibi Paul.de Calm. 1.

(0/17.3.

Item quæro quid è conuenfo,

Γ

vxor % οblίgaι 4

tanquam Frincipalis , maritus veώ tanguam fide.

muon an vxor Geneatur & remaneat obligata? & vi- decur ηιτό d f militer non valeat eiiis obligatio : huía quxiito c , lore videtur Hdeiubere & intercedere pro marito verbis poflpofìtis & mutatis: & in fpecic ita tenet notabiliter Nicolaus de Mata, in d. Au.

thelt:c Γ qu τ mu/icr. & íbí Bald. 2. ci'lum. nυmer, 3, Contrarium tamen & melius tenet ibi Alhcr.z. col, νιrβ uΙ fed gιττd fτ vxor,

poll Diniim & Albericem

& Odofrednm qiios a

Ι

kgat , irno

quod

ellicaciter

vxor tencalur canquam pnrocipalis , & marito,;

e f

tanquam

ιη

Referencias

Documento similar