SEGURIDADE E SAÚDE

25  Download (0)

Full text

(1)

SISTEMA DE XESTIÓN DE

SEGURIDADE E SAÚDE

SEGURIDADE E SAÚDE

LABORAL OHSAS 18001

(2)

CONDICIÓNS DE TRABALLO

 Lugar de traballo

 Instalacións

 Instalacións

 Equipos e ferramentas

 Productos e materiais

 Ambiente

 Organización do traballo

(3)

CONSECUENCIAS DUNHAS MALAS CONDICIÓNS DE

TRABALLO

 Accidentes de traballo

 Enfermidades profesionais

 Outras enfermidades relacionadas co

traballo

(4)

DEREITOS LABORAIS

 CONSTITUCIÓN

 Os poderes públicos velarán pola seguridade e a

 Os poderes públicos velarán pola seguridade e a hixiene no traballo

 ESTATUTO DOS TRABALLADORES ESTATUTO DOS TRABALLADORES

 Dereito á integridade física e a unha axeitada Dereito á integridade física e a unha axeitada política de seguridade e hixiene

política de seguridade e hixiene

(5)

LEI DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

 Os traballadores teñen dereito a unha protección eficaz en materia de

protección eficaz en materia de seguridade e saúde no traballo

 O empresario deberá garantir a

seguridade e a saúde en todos os aspectos

relacionados co traballo

(6)

SAÚDE LABORAL

A saúde é o estado de completo benestar

físico, mental e social e non só a ausencia

físico, mental e social e non só a ausencia

de enfermidade

(7)

FACTORES DE RISCO LABORAL

 Riscos para a seguridade

 Riscos hixiénicos

 Riscos hixiénicos

 Carga física

 Carga mental

 Organización do traballo

(8)

ACTIVIDADE PREVENTIVA

1. Identificación de riscos laborais 2. Eliminación dos riscos

2. Eliminación dos riscos

3. Avaliación dos riscos non eliminables 4. Medidas de prevención e protección 5. Medidas de control

6. Identificación de riscos laborais

(9)

MELLORA CONTINUA

PLANIFICACIÓN REVISIÓN

IMPLANTACIÓN VERIFICACIÓN

(10)

AVALIACIÓN DE RISCOS

 Identificación dos riscos

 Eliminación dos riscos identificados

 Eliminación dos riscos identificados

 Avaliación dos riscos non eliminables

 Clasificación segundo a súa magnitude (probabilidade e consecuencias)

 Priorización de actuacións

(11)

MEDIDAS DE PREVENCIÓN E PROTECCIÓN

 Aplicadas ao elemento material

 Aplicadas ao elemento humano

 Aplicadas á organización do traballo

 Aplicadas á organización do traballo

 Xestión do cambio

 Mantemento preventivo

 Adquisicións

 Empresas externas

 Medidas de emerxencia

 Medidas complementarias

(12)

CONTROL

 Inspeccións de seguridade

 Observacións do traballo

 Observacións do traballo

 Medicións ambientais

 Comunicacións de risco

 Datos da vixilancia da saúde

 Datos do control de accidentes e incidentes

(13)

ORGANIZACIÓN DA PREVENCIÓN

 Empresario

 Empresario

 Servizo de Prevención

 Delegados/as de prevención

 Comité de Seguridade e Saúde

(14)

PREVENCIÓN

 A prevención de riscos laborais integrarase na liña xerárquica da empresa, incluídos todos os niveis xerárquica da empresa, incluídos todos os niveis

 Todos os niveis da liña xerárquica da empresa

asumirán a obriga de incluir a prevención de riscos laborais en calquera actividade que realicen ou

manden e en todas as decisións que adopten

(15)

OHSAS 18001 (Sistema de Xestión de Seguridade e Saúde Laboral)

 Política

 Planificación

 Implantación e operación

 Verificación

 Revisión pola Dirección

(16)

(Planificación)

REQUISITOS OHSAS PROCEDEMENTOS USC

Identificación de perigos, Avaliación de riscos e Identificación de perigos,

avaliación de riscos e

determinación de controis

Avaliación de riscos e

implantación das medidas de control

Requisitos legais e outros Requisitos legais e outros requisitos

Obcectivos e programa Obxetivos, metas e programas

(17)

(Implantación e operación)

REQUISITOS OHSAS PROCEDEMENTOS USC

Recursos, roles, responsabilidades, responsabilidade laboral e autoridade

Estructura e responsabilidades

Competencia, formación e toma de concencia

Formación

Comunicación, participación e consulta Consulta e comunicación

Documentación Documentación e rexistros

Control da documentación Documentación e rexistros

Control operacional Control operacional, seguimento e medición Preparación e resposta ante emerxencias Emerxencias

(18)

(Verificación)

REQUISITOS OHSAS PROCEDEMENTOS USC

Seguimento e medición Control operacional, seguimento e medición

Avaliación do cumprimento legal Control operacional, seguimento e medición

Investigación de incidentes, non conformidade, acción correctiva e acción preventiva

- Xestión de accidentes - Non conformidades

- Accións correctoras e preventivas Control dos rexistros Documentación e rexistros

Auditoría interna Auditorías

(19)

REQUISITOS DO SISTEMA (Revisión pola Dirección)

REQUISITOS OHSAS PROCEDEMENTOS USC REQUISITOS OHSAS PROCEDEMENTOS USC

Revisión pola Dirección Revisión do Sistema

(20)

ESTRUCTURA DO SISTEMA

 Xerencia

 Responsable do Sistema

 Responsable do Sistema

 Direccións de centros

 Grupo de Traballo de Prevención de Riscos Laborais

 Delegados/das de prevención

 Comité de Seguridade e Saúde

(21)

ESTRUCTURA DO SISTEMA

XERENCIA

Máximo responsable do Sistema sen perxuicio das Máximo responsable do Sistema sen perxuicio das responsabilidades que poden corresponder aos

demais órganos de goberno (Reitor, Vicerreitores e Consello de Goberno) en función das competencias e responsabilidades asignadas no “plan de

prevención de riescos laborais”

(22)

ESTRUCTURA DO SISTEMA

RESPONSABLE DO SISTEMA (Oficina de Xestión do SPR) (Oficina de Xestión do SPR)

Asegura a implantación e mantemento do Sistema

Informa a Xerencia sobre a marcha do proceso

(23)

ESTRUCTURA DO SISTEMA

DIRECCIÓNS DOS CENTROS

Responsables da implantación efectiva do Sistema nos centros

(24)

GRUPO DE TRABALLO DE PRL

(Responsable do Sistema e direccións de centros)

Reunións trimestrais ou a requerimento do

Reunións trimestrais ou a requerimento do Responsable do Sistema

Seguimento da implantación e mantemento das actividades preventivas

Elaboración de actas e “informes de seguimento e medición”

(25)

ESTRUCTURA DO SISTEMA

COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE E DELEGADOS/DAS DE PREVENCIÓN DELEGADOS/DAS DE PREVENCIÓN

 Garantizan o cumprimiento dos dereitos de participación

Consultan a documentación e as actuacións con repercusión na seguridade e saúde laboral

Figure

Updating...

References

Related subjects :