Masia Dorada. Colònies d estiu 2017: AMPA PURIFICACIÓ SALAS I XANDRI AMPA PURIFICACIÓ SALAS I XANDRI.

Download (0)

Full text

(1)

FITXA TÈCNICA “MASIA DORADA”

MOTXILLA

FULL D’INSCRIPCIÓ

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT

AMPA PURIFICACIÓ SALAS I XANDRI

Masia Dorada

c/Diputació 238,

entresòl 3ª

Tel. 902 200 005

08007 Barcelona

Fax: 93 503 60 45

informacio@rosadelsvents.es

www.rosadelsvents.es

(2)
(3)C

OM ARRIBAR

-

HI

(4)

LA MOTXILLA

A continuació, us presentem un llistat amb les recomanacions per a preparar la

bossa o motxilla.

Aconsellem que sigui tova per facilitar la mobilitat, l’ocupació i adaptació als

espais de les habitacions.

No oblideu de marcar la roba: és més senzill per localitzar-la en cas de

pèrdua!

DOCUMENTACIÓ

-

Targeta original de la Seguretat Social

-

Fotocòpia de la cartilla de vacunacions.

-

Fotocòpia del D.N.I. (en el cas de que en tingui).

ROBA

CALÇAT

HIGIENE

PERSONAL

Mudes de roba interior

Calçat esportiu i

de recanvi

Necesser amb raspall

i pasta de dents,

pinta, xampú, gel de

bany, sabó..

Samarretes de màniga

curta

Pantalons curts i llargs

Xancletes cordades

per anar a l’aigua

Jersei de màniga llarga

Tovallola de mans i

de bany

Xandall esportiu

Cangur pel vent i la

pluja

Crema de cacau pels

llavis

Banyador

Gorra amb visera

Crema de protecció

solar/hidratant

Pijama

Tovallola de platja

Repel·lent

de

mosquits

Samarreta vella (festa

de la pintura).

Mocadors

Roba per a la disco

Per

prevenció

recomanem portar un

xampú antipolls.

(5)

ALTRES

-

MEDICAMENTS

: En el cas que el vostre fill/a hagi de prendre medicació,

ho heu de comunicar a la direcció del centre el dia de l’arribada, indicant la

posologia necessària perquè el seu tutor/a pugui adequar el

subministrament, els horaris i la dosi.

-

DINERS:

no són necessaris. Recomanem un euro per dia, per comprar

algun record en alguna de les sortides o algun gelat.

-

LOT DE MÀ

-

CANTIMPLORA

-

CÀMERA

: En cas de portar-ne, aconsellem que sigui d’un sol ús

-

Per afavorir la integració dels participants i l’aprofitament de l’estada NO es

poden dur aparells que afavoreixin l’aïllament del nen/a o jove, com per

exemple telèfons mòbils., ipads, consoles....

(6)

El pare/mare o tutor/a responsable del noi/a ... que assistirà a l’estada de colònies organitzada per Rosa dels Vents, afirma conèixer i acceptar la normativa següent així com les conseqüències que se’n poguessin derivar:

Seran motius d’expulsió:

 El consum de tabac, alcohol i/o d’altres drogues durant l’estada.

 Abandonar l’estada sense l’autorització d’algun responsable de l’organització.  Qualsevol manifestació excloent i/o agressiva envers companys/es, personal

del centre de colònies o de l’entorn.

 Els robatoris dins del mateix centre o durant qualsevol de les visites programades de l’estada.

Seran motius d’amonestació:

 No respectar les indicacions del monitor/a o responsable del centre.  Desatendre la normativa de funcionament intern de la casa.

 Malmetre les instal·lacions i material que s’utilitzi així com el medi ambient.  Utilitzar el telèfon privat o públic fora de l’horari establert.

Es desaconsella la visita a la colònia durant l’estada dels joves. En el cas que es produeixi, no es permetrà als joves sortir del centre amb persones que no siguin familiars directes sense el consentiment del pare/mare o tutor/a responsable així com del personal directiu de la casa.

En cas de voluntat expressa del pare/mare o tutor/a d’endur-se el seu fill/a, caldrà comunicar-ho al coordinador/a o director/a del centre de colònies. Rosa dels Vents no cobrirà les despeses dels desplaçaments.

Els monitors/es sempre animaran la participació activa en totes les activitats que es plantegen. En cas que el noi/a es negui a realitzar-ne alguna, no se l’obligarà però haurà d’estar present amb el seu grup.

En cas d’expulsió o marxa voluntària no es retornarà el cost de l’estada no realitzada ni tampoc es responsabilitzarà de les despeses que aquesta comporti. Les situacions d’emergència queden excloses d’aquesta normativa.

En acceptació de cada un d’aquests punts,

..., ... de ... del 2017 Signat,

(7)

F

ULL D

INSCRIPCIÓ

ÉS IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR AMB AQUEST FULL LA FOTOCÒPIA DEL DNI (SI EN TÉ) I LA FOTOCÒPIA DEL

CARNET DE VACUNACIONS. L ’in fo rm em q ue t ot e s le s d ad e s d e car àct e r pe rs on al a le s qu e e s re fe re ix a qu es t fo rm ul ar i, fin s i to t la in fo rm ació s an it àr ia, se ran tr act ad es a m b l ’o b je ct iu d e fa cil it ar l a ge st ió d e l e s act iv it at s d ’e d ucació e n e l lle ur e e n le s qu al s par tici pe n m e no rs d e 1 8 an ys . L ’in te re ss at /a, o e l se u re pr es en tan t le gal , au to ri tze n e x pr es sam e nt a C ol òn ie s R V SA , al t ract am e nt d e l e s d ad es am b aq ue st a fin al it at . Tan m at e ix , l’in fo rm em d e l a po ss ib il it at d ’e x e rcir , e n te rm e s e st ab le rt s e n la L le i O rgàn ica d e P ro te cció d e Dad e s d e C ar àct e r Pe rs on al (L O PD) , e ls d re ts d ’accé s, re ct if icació , can ce l·l ació i o po sició , ad re çan t-se a C ol òn ie s R V SA ; C / D ipu tació 23 8 e nt re so l, B ar ce lo na, on s e li facil it ar an e ls im pr e so s oficial s opo rt un s.

DADES PERSONALS DEL PARTICIPANT

Nom i cognoms... Telèfon ... Adreça... Població ... CP... Data de naixement ...

Altres telèfons en cas d’urgència ... FOTO

AUTORITZACIÓ (per a menors de 18 anys)

Senyor/a..., amb DNI ... autoritza al seu fill/a ... a assistir als campaments del ... al ... a la casa de colònies ... de ...

Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medico-quirúrgiques que fossin necessàries adoptar en cas d’extrema urgència, sota la pertinent acció facultativa. Així mateix autoritzo, que en cas de malaltia o indisposició, el meu fill/a sigui traslladat de visita al centre de salut més proper Autoritzo la utilització de qualsevol material fotogràfic o audiovisual en que aparegui el participant per a futures promocions de RV. Firma del pare, mare o tutor/a

... , a ... de ... de 201....

INFORMACIÓ SANITÀRIA

Es posa malalt sovint? ... Malalties més freqüents: ... Pren algun medicament? ... Quin? ... Administració: ... Està sota algun règim? ... Quin? ... Ha sigut intervingut quirúrgicament? ... Especificar: ... És al·lèrgic? ... Especificar: ...

DADES DINTERÈS GENERAL

Has participat en altres estades d’aquest tipus? ... Saps nedar? ... Tens por a l’aigua? ... Saps anar en bicicleta? ...

Figure

Updating...

References

Related subjects :