Continguts bàsics i estat de tramitació de la planificació de l Agència Catalana de l Aigua. 15 de setembre de 2015

25  Download (0)

Full text

(1)

Continguts bàsics i

estat de tramitació

de la planificació de

l’Agència Catalana

de l’Aigua

15 de setembre de 2015

(2)

Revisió del segon cicle del Pla de gestió del

districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021.

Pla especial d’actuació en situació d’alerta i

eventual sequera.

(3)

Directiva marc de l’Aigua 2000 - Finalització

objectius 2015

La qualitat del medi, clau per garantir la disponibilitat La reducció de la pressió sobre el medi, clau per la seva recuperació PLANIFICACIÓ ANTERIOR DE LA DMA

•Satisfacció de les demandes. •Enfocada al programa d’inversió de les obres.

•Poca rellevància dels objectius ambientals.

•Informació pública.

NOU PLA DE GESTIÓ DE L’AIGUA A CATALUNYA •Gestió de la demanada i racionalitat en l’ús del recurs. •Equilibri entre gestió i inversió.

•Assoliment del bon estat dels sistemes aquàtics.

•Participació activa de la societat.

QUALITAT

QUANTITAT

Esquema del nou model de gestió

1er cicle de planificació 2010-2015

1a pròrroga – 1a revisió 2016-2021

(4)

Calendari d’aplicació i implantació

74.000

accessos

Aprovació del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC).

2010

2013

2014

2015

2015

2016

Calendari i programa de treball del Pla de gestió del DCFC.

IMPRESS i Esquema provisional de temes importants.

Març - Publicació de la proposta del Pla de gestió del DCFC.

Setembre – Inici del període de sol·licituds de dictàmens, informes finals.

(5)

Documents sotmesos a informació pública

del 18/03/2015 al 18/09/2015).

(6)

Inversions del Programa de mesures

7%

36%

27%

10%

5%

6%

7,5%

2%

0,1%

Mesura Altres ACA Total

Qualitat de l’aigua

64.198.717

327.968.249

392.166.966

Abastament

245.739.683

91.071.547

336.811.230

Protecció del Medi

69.645.212

20.511.422

90.156.635

Inundacions

53.717.000

44.000.000

97.717.000

I+R+D

-

1.000.000

1.000.000

484.549.219

433.300.612

917.849.831

Altres

DAAM DTES Ens locals i supramunicipals Estat

(7)

Inversions del Programa de mesures

7,5%

2%

27%

10%

7%

36%

6%

5%

Millora de la qualitat de les aigües

235,07 63,55 0,68 1,10 0,80 0,20 25,56 1,00 0,03 23,77 17,04 0,65 16,66 0 50 100 150 200 250

C1. Millora sanejament nuclis sanejats C2. Sanejament nuclis no sanejats C3. Reducció contaminació industrial C4. Reducció impactes de sistemes unitaris …

C5. Reducció nitrats d'origen agrari C6. Reducció plaguicides d'origen agrari C7 .Reducció contaminació salina Llobregat C8. Descontaminació d'aqüífers

(8)

Inversions del Programa de mesures

7,5%

2%

27%

10%

7%

36%

6%

5%

Gestió de la demanda i els recursos hídrics

7,67 59,40 5,00 19,00 2,00 198,50 0,59 1,25 43,40 0 50 100 150 200 250 300

B1. Explotació coordinada dels recursos hídrics B2. Millora de la garantia de l'abastament d'aigua B3. Gestió de sequeres B4. Reutilització de l'aigua regenerada B5. Millora del control i la regulació B6. Modernització dels regadius

(9)

Inversions del Programa de mesures

7,5%

2%

27%

10%

7%

36%

6%

5%

8,50 8,63 0,88 0,90 0,20 1,38 0,02 4,72 16,03 0,74 14,99 32,00 1,17 0 10 20 30 40

A1. Implantació cabals de manteniment A2. Rehabilitació hidromorfològica rius A3. Rehabilitació zones humides A4. Control i mitigació especies invasores A5. Protecció i millora del litoral A6. Protecció i millora d'aqüífers A7. Regulació navegació i freqüentació

Millora de la qualitat física i biològica del medi

(10)

Estat i previsió de millora

Categoria Nombre masses 2021 2027 2027 (OMR)

Rius 248 112 (45%) 219 (88%) 29 (12%) Embassaments 13 10 (77%) 12 (92%) 1 (8%) Estanys 27 9 (33%) 23 (85%) 4 (15%) Aigües de transició 25 10 (40%) 22 (88%) 3 (12%) Aigües costaneres 33 17 (52%) 20 (60%) 13 (39%) Aigües subterrànies 37 15 (41%) 25 (67%) 12 (32%) Total 383 173 (45%) 321 (84%) 62 (16%)

Previsió d’assoliment d’objectius ambientals

Total masses d’aigua

383

35,8% = bon estat.

57,7% = mal estat.

6,5% = dades insuficients.

(11)

Revisió del segon cicle del Pla de gestió del

districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021.

Pla especial d’actuació en situació d’alerta i

eventual sequera.

(12)

Normativa i continguts

El Pla de sequera es

redacta en compliment

del Pla Hidrològic

Nacional (Llei 10/2001),

on es defineixen els

continguts obligatoris.

Procediment previst

amb antelació, gràcies

a una vigilància

permanent.

Garantir l’abastament

urbà, minimitzant els

danys econòmics i els

efectes negatius sobre

les masses d’aigua.

Experiència

de sequeres

anteriors

Aplicació progressiva

de les mesures

combinant gestió de la

demanda i del recurs.

(13)

Declaració de la situació de sequera

18 unitats d’explotació

amb el seu propi

indicador hidrològic

que determina l’estat

de la situació:

Normalitat

Alerta

Emergència

(14)

Normes d’explotació coordinada

Es defineixen normes

d’explotació coordinada

dels recursos hídrics per

alentir el descens de les

reserves.

Emergència Excepcionalitat

Alerta Normalitat

Fonts de recurs convencionals

Reutilització i ús extraordinari

Aigües subterr. Desalinització

(15)

• Intensificació de restriccions usos

no prioritaris.

• Prohibició de certs usos en

activitats urbanes.

Mesures en relació als usos de l’aigua

S’apliquen mesures per

gestionar la demanda

amb l’objectiu d’assolir

estalvis progressius.

• Desplegament mesures estalvi.

• Fixació desembassaments

màxims.

• Reducció cabals circulants.

• Primeres restriccions usos no

prioritaris.

Excepcionalitat

• Restriccions als usos urbans

segons l’empitjorament de l’episodi.

Emergència

(16)

Mesures organitzatives

Definició de les

estructures orgàniques de

gestió de l’episodi de

sequera.

Comitè

permanent de la

sequera

Unitats de

gestió de

l’emergència

Reunions informatives

Observatori

de la

sequera

Comissió de

Govern de la

sequera

(17)

Revisió del segon cicle del Pla de gestió del

districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021.

Pla especial d’actuació en situació d’alerta i

eventual sequera.

Gestió del risc d’inundacions.

-

Pla de gestió del risc d’inundacions (PGRI).

(18)

Normativa

Reial decret 903/2010 d’avaluació i gestió del risc

d’inundacions.

Transposa la Directiva 2007/60/CE d’avaluació

i gestió del risc d’inundació.

Avaluar el risc

Gestionar el risc

Mesures

estructurals o de

gestió

Conèixer el risc, és a dir delimitar les zones inundables, si es pot freqüència (períodes de

retorn) i perillositat ( calats, velocitats, etc...) i

anàlisi de la vulnerabilitat. No es poden ni s’han d’eliminar les inundacions. S’han d’evitar danys inassumibles tot mantenint aspectes positius (recàrrega d’aqüífers, fertilització de conreus, morfologia natural, etc…).

Les mesures a adoptar no necessàriament han

de ser de tipus estructurals. Poden també ser purament de

gestió (plans d’autoprotecció i

evacuació, etc.)

(19)

Normativa

Reial decret 903/2010 d’avaluació i gestió del risc

d’inundacions.

Transposa la Directiva 2007/60/CE d’avaluació

i gestió del risc d’inundació.

Solidaritat

Principis rectors

Coordinació

Respecte pel

medi ambient

Plantejament

estratègic

2011 - 2018

Fases cícliques (cada 6 anys)

2013 - 2019

2015 - 2021

APRI

Avaluació preliminar

del risc d’inundació.

MAPRI

Mapes de perillositat i

de risc.

PGRI

Plans de gestió del risc

d’inundació

(20)

Llistat d’actors

Actors que han participat al Pla de gestió del risc d’inundacions.

Els actors que han participat al PGRI són:

ACA.

Protecció civil.

Urbanisme.

Costes de l’estat.

Servei Meteorològic de Catalunya.

DARPAMN.

Oficina del canvi climàtic.

Consorcio de Compensación de Seguros.

(21)

Documents de la gestió del risc d’inundacions

Pla de gestió del

risc d’inundacions

Programa de

mesures de l’àmbit

hidrològic

Proposta del Pla

Annex 01

Mapes

Annex 02

Fitxes de les mesures

Documents

complementaris:

Estudi ambiental

estratègic, Memòria

justificativa i memòria

econòmica.

Programa de mesures

Annex 01

Fitxes de les mesures

Annex 02

Llistat de trams ARPSI

prioritzats

Documents

complementaris:

Estudi ambiental

estratègic, Memòria

justificativa i memòria

econòmica.

(22)

Síntesi de les mesures

Fase Tipologia ACA

(PMH) Altres PGRI

Prevenció

Evitar noves ocupacions 2 7 9

Eliminació i re col·locació d'ocupacions - 1 1

Reducció i adaptació - 1 1

Altres de prevenció 3 6 9

Protecció

Gestió natural plana d’inundació 2 2 4

Regulació de l'aigua 1 1 2

Mesures estructurals 3 3 6

Intervencions físiques - 1 1

Altres de protecció - 2 2

Preparació

Sistemes de predicció i avís 7 3 10

Capacitat de reacció i resposta en

emergències - 2 2

Mesures de preparació i avis - 1 1

Recuperació Recuperació i revisió - 1 1

Lliçons apreses - 3 3

Altres Recerca desenvolupament i innovació 1 0 1

Total 19 34 53

(23)

Pressupost

Relació del pressupost de l’ACA i dels altres organismes

Organisme Pressupost M€

Agència Catalana de l'Aigua 62,28

Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat 15,2

Direcció General de Política Ambiental 1,04

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 3,19

Servei Meteorològic de Catalunya 0,3

Direcció General de Sostenmibilidad de la Costa y del Mar 8,57

Direcció General de Protecció Civil 0,07

Titulars 7,1

(24)

Fases de la tramitació

Fòrum Consell

Tècnic

Informació pública

(3 mesos) i consulta

institucional

Resposta a les

al·legacions

Consell

Administració ACA

Fòrum Consell

Tècnic

Submissió al Govern

Publicació al DOGC

Aprovació del

Govern

PGRI + PMH PMH

Aprovació del

Govern de l’Estat

Remissió al MAAMA

(25)

Web: www.gencat.cat/aca

E-mail: aca@gencat.cat

Twitter: @aigua_cat

© L’Agència Catalana de l’Aigua permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.

Figure

Updating...

References

Related subjects :