FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE Delegació Territorial de Barcelona BARCELONA PATINATGE ARTISTIC

170  13  Download (0)

Full text

(1)

BARCELONA

PATINATGE ARTISTIC

Reglament 2014

(2)

ÍNDEX

INTRODUCCIÓ PAG. 4 ORGANITZACIÓ PAG. 5 CONTACTE PAG. 6 1. NORMES GENERALS 1.1. Introducció PAG. 8 1.2. Inscripcions PAG. 11 1.3. Comunicació PAG. 14

1.4. Desenvolupament Proves i Campionats PAG. 15

1.5. Vestuari PAG. 18

1.6. Interrupció Patinatge PAG. 20 1.7. Organització Iniciació i Categories PAG. 22 2. PETICIÓ I DESIGNACIÓ CAMPIONATS I PROVES

2.1. Campionats Barcelona PAG. 24

2.2. Proves Nivell PAG. 26

3. DESENVOLUPAMENT PROVES INICIACIÓ

3.1. Lliure i Figures Obligatòries PAG. 28 3.2. Parelles Artístic i Parelles Dansa PAG. 33 4. COMPETICIONS INICIACIONS

4.1. Trofeu Promoció PAG. 36

4.2. Interclubs PAG. 39

4.3. Critèrium Parelles, Solo Dance i Xous PAG. 47 4.4. Campionat Debutants PAG. 48 5. CAMPIONATS BARCELONA

5.1. Preseleccions a Campionats Barcelona PAG. 50 5.2. Campionats Barcelona PAG. 51 5.3. Inscripcions Excepcionals PAG. 53

5.4. Copa Barcelona PAG. 54

5.5. Nivell Territorial PAG. 56 6. PROGRAMES TÈCNICS

6.1. Iniciació - Lliure i Figures Obligatòries PAG. 60 6.2. Iniciació - Parelles Artístic PAG. 67 6.3. Iniciació - Parelles Dansa PAG. 73 6.4. Iniciació - Solo Dance PAG. 75 6.5. Iniciació - Prova aptitud per campionats Xou PAG. 77 7. NORMATIVES

7.1. Lliure PAG. 81

7.2. Figures Obligatòries PAG. 84 8. PROGRAMA INDIVIDUAL

8.1. Disc Curt PAG. 88

8.2. Disc Llarg PAG. 93

9. CATEGORIES NIVELL NACIONAL

9.1. Lliure PAG. 96

9.2. Figures Obligatòries PAG. 105

9.3 Parelles Artístic PAG. 108

9.4. Solo Dance i Parelles Dansa PAG. 117 10. REGLAMENT COMPETICIONS GRUPS XOU PAG. 139

11. DEDUCCIONS PAG. 147

12. PROTOCOL CAMPIONATS BARCELONA PAG. 154 13. LÍNIES ESCOLA, FORMAT I MESURES PAG. 168

(3)
(4)

INTRODUCCIÓ

REGLAMENT PATINATGE ARTÍSTIC

TERRITORIAL DE BARCELONA

El Comitè de Patinatge Artístic de la Territorial de Barcelona ha cregut convenient i necessari reestructurar i actualitzar el reglament fins ara vigent. Aquest reglament recull tot allò necessari relacionat amb les diferents Competicions i modalitats de Patinatge Artístic dins l’àmbit territorial de Barcelona com Campionats de Barcelona, proves d’iniciació, Campionat de Debutants, Categoria B, Trofeus, Interclubs, Trofeu Promoció, ... per així facilitar la tasca del col·lectiu d’aquest esport durant la temporada, ja que considerem que és una eina senzilla però bàsica que serveix d’ajut al treball diari de qualsevol integrant d'aquest esport.

També incideix en alguns punts senzills d’organització i reglamentació interna de la nostra territorial, els quals ens poden facilitar la tasca i evitar confusions en el decurs de les proves i/o campionats.

Per tot allò que no estigui contemplat en aquest reglament, s’haurà d'aplicar el de la Federació Catalana de Patinatge, i per tot allò que no estigui contemplat en cap dels dos; s’aplicarà el “Reglamento Técnico de la

R.F.E.P.” i el “Reglamento Especial y Normas Deportivas del Comité Internacional de Patinaje Artístico” en la seva darrera edició, traduït al

castellà i homologat pel Comitè Internacional de Patinatge Artístic, (C.I.P.A.).

TOT ALLÒ PUBLICAT EN AQUEST REGLAMENT QUE FA REFERÈNCIA A CIRCULARS PUBLICADES AMB ANTERIORITAT, LES DEIXEN SENSE EFECTE I/O COMPLETADES.

Aquelles circulars publicades pel Comitè de Patinatge Artístic de la Territorial de Barcelona posteriorment a la publicació d’aquest reglament, seran vàlides fins que no es publiqui el reglament posterior a aquest.

Per qualsevol aclariment, podeu adreçar-vos al Comitè per Telèfon o Correu Electrònic. Us atendrem amb molt de gust.

(5)

ORGANITZACIÓ

DELEGACIÓ TERRITORIAL BARCELONA

Presidenta Yolanda Muro

COMITÈ PATINATGE ARTÍSTIC

Presidenta Montse Mata

Vocals Eduard Casals

Manel Gibaja Josep Franch

Iniciació Teresa Pedro

Categories Josep Mª Perelló

Interclubs Esther Condominas

Tecnificació Anna Morillo

COMITÈ JUTGES I CALCULADORS

Presidenta Laia Pastrana

Vocals Judith Fernández

Noemi Pujol

R. Calculadors José Luis Álvarez

TÈCNICS ASSESSORS

Coordinador FO Clemente Cerezo

Coordinador Lliure Janet Ruiz

Lliure Categories Eva Gallego

Lliure Iniciació Kike Garcia

Interclubs Lliure i FO Esther Condominas

Parelles d'Artístic Alfred Alsinet

Parelles Dansa i Solo Dance Miquel Quintana

Xou Jaume Pons

Magalí Fortón

Preparació Física Gemma Alvarez

(6)

CONTACTE

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA

PATINATGE ARTÍSTIC

Els horaris d’atenció al públic de la Territorial de Barcelona (Patinatge Artístic) són:

dilluns, dimarts i dijous de 18,30 h. a 21 h.

Telèfon de la federació és 932150513

Extensions 2016 i 2017

El correu comitè Patinatge artístic és artistic.barcelona@fecapa.cat

El correu comitè jutges i calculadors és jutges.bcn@fecapa.cat

Per consultes de temes relacionats amb les proves també ho podeu fer a través de la pàgina web de la Federació Catalana de Patinatge.

(7)
(8)

1.1. INTRODUCCIÓ

ü La temporada oficial és de l'1 de Gener al 31 de Desembre.

ü Cap patinador/a podrà prendre part en competicions oficials si no està en possessió de la corresponent llicència de la Temporada vigent. ü No es permetrà obtenir la llicència federativa per la Delegació

Territorial de Barcelona a patinadors/res independents sense autorització de la Territorial d'origen i/o que hagin estat inscrits en proves i/o competicions de la Territorial d'origen en el mateix any vigent.

ü Tots els/les patinadors/es que compleixin 15 anys durant la temporada oficial hauran de presentar obligatòriament certificat mèdic adjunt a la llicència o la llicència segellada i signada per metge col·legiat conforme la revisió mèdica ha estat realitzada en la mateixa temporada, confirmant que el/la patinador/a es apte per la pràctica de l'esport. En cap cas el/la patinador/a podrà prendre part en la competició sense el compliment d'aquest requisit.

ü Tot entrenador o monitor no acreditat amb la llicència del seu club no podrà estar a la pista entrenant als seus patinadors.

ü No podran participar o estar a pista, sense excepció, cap esportista, tècnic i/o delegat que no presenti la llicència abans de l'inici de la prova o campionat correctament complimentada, (signatures/segells) i amb la còpia compulsada del DNI/Passaport o document d'identitat original VIGENT del titular de la llicència.

ü Només s'acceptaran les fitxes, sempre i quan siguin presentades pel delegat del Club o en el cas d'independent, pel seu delegat , el qual tingui la llicència inclosa i en vigor en el dossier que presenta juntament amb les de tècnics i patinadors/res per la competició i haurà de coincidir amb la relació de noms i llicències de la inscripció.

ü No podran participar esportistes que el seu Club, o esportistes independents, que tinguin deutes pendents amb la Federació. Es requisit estar al dia de pagaments.

(9)

ü La participació màxima en els Campionats de Barcelona individual per categoria i modalitat és de 40 patinadors/es. Si els inscrits superen el màxim es procedirà a realitzar una preselecció per accedir a les places disponibles del Campionat de Barcelona.

ü A les proves i campionats, només podrà haver-hi un entrenador per club.

En cas que un club presenti més de 4 patinadores, es permetrà la presència de dos entrenadors a pista sempre i quan coincideixin els patinadors/res en el mateix grup en els entrenaments oficials de contacte a pista

Obligatòriament han de disposar de llicència de tècnic pel mateix club i hauran d'estar en vigor.

No es permetrà la presencia a pista de dos entrenadors durant la competició oficial.

ü Les convocatòries a proves, campionats... les proposarà el Comitè de Patinatge Artístic de la Territorial de Barcelona i estaran exposades en el calendari.

ü Les convocatòries es podran anular en el cas de no haver-hi un nombre de participants suficient, o bé per problemes de disponibilitat de pista per poder realitzar la prova.

ü Tots els canvis es comunicaran a través de la Pàgina web de la federació:

www.fecapa.cat - Territorial Barcelona - Patinatge Artístic

ü Els horaris Oficials dels Campionats de Barcelona es comunicaran el dimarts de la setmana anterior a la competició mitjançant la pàgina web Fecapa-Territorial Barcelona-Patinatge Artístic.

ü Els sorteigs dels diferents ordres de sortida, s'efectuarà a la seu del Comitè de Patinatge Artístic de Barcelona el dimarts a les vuit del vespre de la mateixa setmana de la competició i es podrà consultar a la pàgina web Fecapa-Territorial Barcelona-Patinatge Artístic.

(10)

ü Les inscripcions es podran fer per qualsevol modalitat sempre que hi ha hagi relació amb la fitxa federativa emesa. En el cas de Figures Obligatòries i Lliure, es podran fer les inscripcions només per una d'aquestes modalitats o per combinada (F.O. i Lliure) si hi ha un mínim de 9 participants i pels campionats segons les següents categories :

BENJAMÍ Fins a 9 anys

ALEVÍ 10 - 11 anys

INFANTIL

INFANTIL PRE 12 - 13 anys

CADET

CADET PRE 14 - 15 anys

JUVENIL

JUVENIL PRE 16 - 17 anys

JÚNIOR

JÚNIOR PRE 18 - 19 anys

SÈNIOR

SÈNIOR PRE 20 o més

La categoria del patinador/ra la determina els anys que acompleix durant la temporada.

ü La competició Nivell Territorial, ABSOLUTA PRE, en les modalitats de Lliure i de Figures Obligatòries agrupen les categories Juvenil PRE - Júnior PRE - Sènior PRE.

ü La Combinada és el resultat de la suma de la puntuació de F.O. i Lliure (no hi ha mínims).

ü Es recorda que si un patinador/a canvia de club entre el Campionat de Barcelona de F.O. i el Campionat de Barcelona de Lliure (o a l'inrevés) els punts pertanyen al patinador/a i es tindran en compte per la classificació final d'aquest apartat.

(11)

1.2. INSCRIPCIONS (Pendent actualització)

ü Les inscripcions a proves i campionats es realitzaran com a mínim 30 dies abans de la competició amb els formularis degudament complimentats.

ü No s'admetrà cap inscripció fora del termini establert.

ü No s'acceptarà a cap patinador/a a una prova i/o competició, sigui d'un Club o independent, si en el moment de la inscripció, no està en possessió de la llicència de l’any actual.

ü No es podrà participar a cap prova o campionat si no s’ha liquidat la inscripció al campionat o hi ha pagaments pendents de liquidar a la Federació Catalana de Patinatge, tant de temporades anteriors com de la temporada vigent.

ü Tots els pagaments s’hauran de realitzar mitjançant transferència bancària pel Club o el participant independent com a mínim 30 dies abans de la competició, enviant còpia de la transferència emesa amb el formulari de la inscripció.

ü En la transferència s’haurà d'especificar obligatòriament el nom del Campionat com a referència per el que es fa el pagament. En cas contrari es considerarà no vàlida i per tant no inscrits a la prova i/o competició.

ü Sota cap concepte s’admetrà cap pagament emès fora de termini ni tan sols en efectiu.

ü L'impagament de la inscripció dins dels terminis establerts comportarà la no participació dels inscrits a la prova o campionat.

ü Les inscripcions a proves i/o campionats seran vàlides quan les transferències bancàries emeses pels clubs siguin abonades en el compte de la federació. Per aquest motiu es donarà el marge de 5 dies per recepcionar totes les transferències, en especial les emeses l'últim dia del termini d' inscripcions a proves i/o campionats.

(12)

ü En cas de que la transferència rebuda sigui inferior a la inscripció a proves i/o campionats es considerarà com no rebuda i no es permetrà la participació de cap esportista del club mentre no es regularitzi la situació abans del 5è dia posterior a la finalització del termini d'inscripcions.

ü En cas de que la transferència rebuda sigui superior a la inscripció a proves i/o campionats es permetrà la participació dels inscrits i es retornarà la part sobrant. Les despeses de l'import retornat són a càrrec del club o participant independent.

ü L’import de la transferència ha de quadrar sense excepció amb la inscripció de patinadors/res a proves i/o campionats.

ü Sota cap concepte es retornaran els imports de les inscripcions.

ü El Club és el màxim responsable de la NO participació d'esportistes del seu club en proves i/o campionats per inscripcions i pagaments fora de termini i/o tenir deutes amb la Federació.

ü D'igual forma el participant independent és el màxim responsable de la seva NO participació a proves i/o campionats per inscripcions i pagaments fora de termini i/o tenir deutes amb la Federació

ü La Federació Catalana de Patinatge Artístic, el Comitè Català de Patinatge Artístic i en aquest cas el Comitè de Patinatge Artístic de la Delegació Territorial de Barcelona no es fan responsables de les no participacions de patinadors/es en proves i campionats per incompliment de pagaments i/o documentació obligatòria dels clubs als quals pertanyen.

ü Tota la informació referent a les proves, campionats i/o trofeus (sorteig de F.O., ordre de sortida etc...) estarà disponible el dimarts al vespre o dimecres pel matí, de la setmana de la prova o campionat, a la pàgina web de la Territorial de Barcelona.

ü Els qui així ho desitgin poden consultar-ho per Telèfon.

ü Un cop s’hagi realitzat el sorteig de la prova o campionat, no es podrà modificar cap dada.

(13)

ü La distribució dels clubs a les diferents pistes per fer una prova de iniciació (en cas que n’hi hagi més d’una), es realitzarà segons el criteri del Comitè d’Artístic.

En cas que un mateix entrenador presenti patinadors/es de diferents clubs, s’ha de comunicar en el full d’inscripció, ja que un cop realitzat el sorteig, no es realitzarà cap canvi.

ü Totes les modificacions, rectificacions, baixes, etc. s’hauran de confirmar per escrit (encara que s’hagin avançat per telèfon) i sempre abans de la finalització del termini d'inscripcions de les proves i/o campionats.

(14)

1.3. COMUNICACIÓ

A partir de l'1 de gener 2014 estaran habilitats els correus electrònics amb domini @fecapa.cat per a tots els Clubs.

El @fecapa.cat serà el mitjà preferent de comunicació entre els Clubs de Patinatge Artístic de Barcelona i la delegació territorial de Barcelona (Federació Catalana de Patinatge)

En aquest sentit, confirmar-vos, que llevat d’excepcionalitats, serà el mitjà de comunicació bidireccional entre els Clubs de PA i la Delegació Territorial de PA de la FECAPA. Els correus que es rebin des d'altres adreces electròniques no es consideraran vàlids.

Procediment:

Accés a l’e-mail: l’adreça de correu és la que tots els clubs utilitzen

com a usuari al programa de llicències i la contrasenya és la mateixa excepte la primera lletra que és minúscula.

Ruta d’accés: www.fecapa.cat à webmail à usuari à contrasenya Així mateix, informar-vos de què properament posarem a disposició dels Presidents dels Clubs que ho sol·licitin, les indicacions de com incorporar el seu correu electrònic del Club @fecapa.cat als diferents dispositius com IPhone, Android, IPads, Tablets, ....

(15)

1.4. DESENVOLUPAMENT PROVES I COMPETICIONS

ü No es pot realitzar contacte amb la pista de la competició, sigui Campionat, Trofeu o Prova, dins del 10 dies naturals previs a la Competició.

ü No es pot utilitzar la pista per cap activitat o entrenament privat o públic mentre duri la competició.

ü A la zona de pista hi haurà un espai reservat per a patinadors, entrenadors i delegats del grup que es prepari per a competir. La resta hauran d'esperar en una altra zona habilitada.

ü Aquestes no podran coincidir amb la zona reservada per jutges i calculadors.

ü Els dies que els patinadors no hagin tingut entrenament de lliure, els hi donaran 10 minuts, en grups de 10/12 patinadors com a màxim, abans de la competició.

ü Es respectaran els avisos d’atenció en els escalfaments i entrenaments, i la responsabilitat de portar-ho a terme serà del corresponent delegat o tècnic del patinador avisat.

ü En els campionats no està permès donar instruccions als patinadors durant la competició de FO, excepte en les categories aleví i infantil. ü Els entrenadors hauran d’estar retirats una distància prudencial dels

seus patinadors, per no interferir amb la seva presència en el desenvolupament adient a la competició de les Figures Obligatòries, sempre que això ho permetin les instal·lacions; si més no, es recorda que no poden dirigir-se als seus patinadors/res quan estiguin competint, tal com està reglamentat per CIPA. A les categories Aleví i Infantil no seran d'aplicació aquestes normes.

ü En les tanques només podran estar el delegat i l’entrenador, quan el seu patinador hagi estat cridat per entrar a pista.

ü L’ordre de sortida del programa curt es realitzarà per sorteig. El programa llarg serà en funció de la classificació del programa curt. ü En el moment de l’escalfament i del contacte de pista els patinadors/es

no podran entrar a pista fins que no siguin cridats per megafonia.

ü En la competició els patinadors/res propers a competir podran entrar a la pista mentre s'estiguin anunciant les puntuacions del patinador/a anterior, però en un àrea predeterminada. S'adjunta dos exemples a tenir en compte, segons el punt d'entrada a pista en cada ocasió.

(16)

EXEMPLES

      ZONES DE MOBILITAT DEL PATINADOR/A EN EL MOMENT

DE DONAR LES PUNTUACIONS AL SEU ANTECESSOR LES MIDES DE LES ZONES SERAN DE 3 X 5 METRES

EXEMPLE – 1             JUTGES       3 METRES A L'ANPLE   5 METROS AL LLARG                                                                                      3 METRES A L'AMPLE                                                                      5 METRES AL LLARG

Entrada a pista Patinadors/res - LATERALS

EXEMPLE - 2

JUTGES

Les zones amb les mateixes mides

Entrada a pista Patinadors/res - CENTRE Atenció

ELS PATINADORS/ES PODRAN ESCOLLIR SOLAMENT UNA DE LES DUES ZONES EN CADASCUN DELS DOS EXEMPLES, SENSE SALTS NI CABRIOLES, SOLAMENT DESPLAÇAMENTS.

(17)

ü No és permès en la mateixa competició realitzar d'entrenador i delegat a la vegada. Sempre hi ha d'haver a les competicions un delegat i un tècnic.

ü No és permès l'ús de la pista del campionat per entrenaments privats/propis o públics/aliens des de l'inici del mateix campionat i fins la seva cloenda.

(18)

1.5. VESTUARI

ü En el campionat de Figures Obligatòries els patinadors/res han de dur el mallot del Club.

ü En tots els esdeveniments de patinatge artístic damunt rodes (incloent els dies d'entrenaments oficials) el vestuari, tant en femení com en masculí, haurá d'estar d'acord amb la música, però sense causar vergonya al patinador/a, als jutges o als espectadors.

Per aclarir el paràgraf anterior, "l'aparença de nuesa d'un vestit es considerarà un incompliment de la norma i serà penalitzat".

Això significa un ús excessiu de tela de color carn que doni aspecte de nuesa. Exemple: els homes no han d'usar material transparent als pantalons i al pit. Les dones no han d’utilitzar material transparent al pit o pantalons.

ü Els vestits amb l'escot massa baix, o que ensenyin l'abdomen nu (part entre cintura i el pit), es consideren vestits d'exhibició i no són adequats pel patinatge de competició.

ü Qualsevol lluentor o passamaneria utilitzada en els vestits haurà d'ésser cosits segura, per tal de no causar perjudicis als patinadors següents.

ü El vestit de la noia haurà d'ésser dissenyat de tal manera que cobreixi completament les mitges, cuixes i part posterior. Les mitges de tall francès estan estrictament prohibides, com ara mitges que acabin més amunt de l'os de la cuixa. Tots els vestits han de portar faldilla (faldilla completa).

ü El mallot del noi no pot ser sense mànigues. L'escot del vestit no podrà mostrar el pit més de 3 polzades o 8 centímetres per sota de la clavícula. No és permet l´ús de material transparent, amb aparença de nuesa. La camisa de l'home no s'ha de separar de la cintura del pantaló durant l'actuació, de manera que mostri el cos nu. No es poden utilitzar mitges de ballet clàssic.

ü No estan permesos accessoris de cap tipus. Això significa que el vestit romandrà igual durant tota l'actuació. Per exemple, no es poden fer servir accessoris de qualsevol tipus des del principi fins al final.

(19)

Ø La pintura (o l'ús de maquillatge teatral en excés de qualsevol color), en qualsevol part del cos, serà considerada un xou i no es permet. ü Es tracta d'un esport artístic, no un de xou.

ü Aleví-Infantil: en aquestes dues categories l'ús exagerat de maquillatge es penalitzarà amb 0,3 en la puntuació B; sota el criteri del jutge àrbitre. Excepte les danses obligatòries, que es deduirà de la puntuació.

ü Les penalitzacions restants de l'incompliment de les normes de vestuari seran de mig a un punt segons el grau d’incompliment. Seguint les instruccions del jutge àrbitre, aquesta penalització serà aplicada després que els jutges hagin assignat la puntuació i es deduirà de la puntuació B.

ü A les proves d'iniciació els patinadors/es han de dur el mallot del seu club.

(20)

1.6. INTERRUPCIÓ DEL PATINATGE

Si un patinador/a o grup sofreix una interrupció es prendran les següents mesures:

Malaltia o lesió: El patinador/a ha de ser capaç de realitzar la seva

actuació sencera en un temps de recuperació de deu (10) minuts. En cas contrari els/les jutges li assignaran una puntuació de zero (0). Es començarà a jutjar des del punt d’interrupció durant la repetició.

Fallida mecànica: Si el/la jutge àrbitre creu que la interrupció està

justificada, ell/a permetrà a el/la patinador/a que realitzi les reparacions necessàries en un temps raonable, per a què a continuació reprengui tot el programa. Els jutges puntuaran des del punt d’interrupció.

Fallida en la indumentària: Si per una fallida en la indumentària es fa

perillós, indecent o enutjós que continuï l’execució del programa, el/la jutge àrbitre hauria d’aturar al patinador/a i demanar que torni a executar tot el programa. Es començarà a puntuar des del punt d’interrupció.

Interferència externa: El/a patinador/a ha de tornar a realitzar tot el

programa sense penalització. Es començarà a puntuar des del punt d’interrupció. És tot el que no són la resta de casos descrits.

Fallada musical: En parelles d’artístic, patinatge lliure i dansa, la

fallida musical és considerada com una interferència externa. El/la jutge àrbitre haurà d’aturar al patinador/a o parella en qualsevol cas de fallida musical.

Errada oficial: Si el jutge àrbitre, per equivocació, atura al patinador/a

o parella abans de que acabi la seva actuació, estarà considerat com una interferència externa.

Detenció desraonada: Si un patinador/a o parella atura la seva

actuació per qualsevol motiu injustificat, els/les jutges li assignaran una puntuació de zero (0). En aquest cas, el patinador/a no rebrà classificació. El/la jutge àrbitre decidirà si la interrupció està dins les normes d’interrupció abans esmentades.

(21)

Represa: Els/les jutges no observaran al patinador/a durant la represa

fins arribar al punt d’aturada. El/la jutge àrbitre marcarà el moment en què el patinador/a hagi arribat al punt d’aturada fent sonar el xiulet. En patinatge lliure, el/la jutge àrbitre i l’àrbitre assistent observaran al patinador/a per assegurar-se de que realitza els moviments del programa. Si el/la jutge àrbitre creu que el patinador/a està canviant de forma indeguda, el programa, o que està patinant de forma descansada per avantatjar-se físicament la part que li falta executar, els/les jutges li assignaran una puntuació de zero (0).

ü Si és per una interferència externa i es produeix dins del primer minut, el patinador començarà des del principi i els jutges puntuaran a partir de la interrupció

ü Si és per una interferència externa i es produeix a partir del primer minut, el patinador començarà a partir del punt d’interrupció i els jutges puntuaran a partir d’aquest

ü Si és per qualsevol altra causa, el patinador començarà des del principi i els jutges puntuaran a partir del punt d’interrupció

Ordre de patinatge: En cas d’aturada de l’ordre d’actuació de

l’esdeveniment podrà ser ajustat si és necessari, segons les següents normes:

ü En figures i danses obligatòries, la següent figura o dansa no començarà fins que el patinador/a o parella afectada hagi finalitzat la figura o dansa en la que s’hagi produït l’aturada.

ü En el programa final de lliure, cap patinador/a podrà patinar en un grup diferent del que se li hagi assignat inicialment.

(22)

1.7. ORGANITZACIÓ D’ INICIACIÓ I CATEGORIES

Certificat Aptitud

Debutants

Nivell Nacional

Nivell Territorial

(23)

2. PETICIÓ I DESIGNACIÓ

CAMPIONATS I PROVES

(24)

2.1. CAMPIONATS DE BARCELONA

ü El Club interessat en l’organització d’un Campionat de territorial de BCN de Patinatge haurà de presentar la sol·licitud al comitè de patinatge artístic; ho podran fer al correu del comitè . L’imprès de petició de campionats es pot trobar al web de FECAPA territorial de Barcelona a l’apartat d’impresos.

ü El Sistema de valoració que disposa per l'adjudicació de campionats organitzats per la Territorial de Barcelona de Patinatge Artístic és una valoració transparent i equitativa per donar accés a tots aquells clubs que ho desitgin i que reuneixin els requeriments d'infraestructura mínims per poder organitzar un campionat.

ü Previ a poder optar a l'organització d’un campionat els clubs hauran de demostrar que estan actualitzats en tots aquells punts necessaris per a poder exercir l'activitat com a club o secció d’un club de patinatge artístic com dades, estatuts i assegurances obligatòries actualitzades. ü També es farà una valoració de que les instal·lacions reuneixen els

requisits mínims per a la bona pràctica del patinatge artístic en totes les seves modalitats, com estipula el Reglament General de Competicions de la Federació Catalana Patinatge i en el seu defecte el que estipuli el Reglamento General de Competiciones de la Federación Española de Patinaje.

ü El Comitè de Patinatge Artístic valorarà les sol·licituds rebudes dins del termini establert i entre els clubs que, previ compliment dels punts anteriors, optin a organitzar un mateix campionat i atorgarà les seus organitzadores en base a la següent valoració comparativa.

1. Ha organitzat algun campionat la temporada anterior?

1.1 El club que no hagi organitzat cap campionat l’any anterior serà el candidat escollit.

(25)

2. Ha organitzat algun campionat dins les dues temporades anteriors? 2.2 El club que no hagi organitzat cap campionat dins

les dues temporades anteriors serà el candidat escollit

En cas d'empat en el punt 2, es valorarà el punt 3.

En cas d'igualtat en els punts anteriors, es realitzarà un sorteig entre els candidats.

ü El club que demani l'organització d’un campionat i no pugi obtenir-ho, se li oferirà poder optar a qualsevol altre campionat que hagi quedat desert en l'adjudicació.

ü La comparativa per optar a organitzar campionats serà valorada entre els que siguin dels mateixos nivells, o sigui, campionats de categoria entre aquests.

ü Aquesta normativa d’adjudicació de campionats és solament pels organitzats per la Delegació Territorial de Barcelona de Patinatge Artístic.

ü El Comitè comunicarà les seus designades el més aviat possible.

ü El club organitzador enviarà l’imprès de compromís d’organització del campionat al comitè de patinatge artístic.

(26)

2.2. PROVES NIVELL

ü El Club interessat en l’organització d’una Prova de Nivell d’Iniciació de delegació territorial de BCN de Patinatge haurà de presentar la sol·licitud al comitè de patinatge artístic utilitzant l’imprès de petició de proves que es pot trobar al web de FECAPA territorial de Barcelona a l’apartat d’impresos.

ü Previ a poder optar a l'organització d’una prova de nivell els clubs hauran de demostrar que estan actualitzats en tots aquells punts necessaris per a poder exercir l'activitat de patinatge artístic com a club o secció d’un club així com estar al dia de pagaments amb la Federació i que reuneixin els requeriments d'infraestructura mínims, dades, estatuts i assegurances obligatòries actualitzades.

ü També es farà una valoració de que les instal·lacions reuneixen els requisits mínims per a la bona pràctica del patinatge artístic en totes les seves modalitats, com estipula el Reglament General de Competicions de la Federació Catalana Patinatge i en el seu defecte el que estipuli el Reglamento General de Competiciones de la Federación Española de Patinaje.

ü El Comitè de Patinatge Artístic de la Delegació Territorial Barcelona valorarà les sol·licituds rebudes dins del termini que optin a organitzar un mateixa prova de nivell i atorgarà les seus organitzadores en base al compliment dels punts anterior i a la següent valoració comparativa : A. L'ordre de prioritat principal és :

A1. Club que ofereix tot el cap de setmana (dos dies) A2. Club que ofereix un dia sencer (dissabte o diumenge) A3. Club que ofereix mig dia del dissabte o del diumenge.

B. En cas d'empat dins d'algun dels grups anteriors (A1, A2 o A3) es prioritzarà l'organització de la prova de nivell als Clubs sol·licitants, en funció del volum de proves organitzades per cadascun d'ells en l'any anterior.

C. Si hi hagués empat en algun dels grups després de l'aplicació del punt B., la prioritat serà la data d'arribada de la petició d'organització de la prova de nivell.

(27)

3. DESENVOLUPAMENT PROVES

D'INICIACIÓ

(28)

3.1. LLIURE I FIGURES OBLIGATÒRIES

ü Les proves d’iniciació estan formades pels nivells “C, B, A i

Certificat”, que es poden superar per separat o conjuntament Figures

Obligatòries i/o Lliure, parelles d’artístic, parelles de dansa, solo dance i certificat de xous. En la modalitat de parelles de dansa d´iniciació i/o solo dance, també es podran superar per separat o conjuntament.

ü A les proves d’iniciació els patinadors/es han de dur obligatòriament el mallot del seu club.

ü El patinador/a no podrà participar en una categoria superior si no ha superat el nivell anterior.

ü Per regla general, i si no es comunica el contrari, les proves d’iniciació del matí començaran a les 9,00 h. i les de la tarda a les 15,00 h. (el pavelló estarà obert 30 min. abans). Podria ser que per la disponibilitat de la pista, pel nombre de participants, o altres qüestions, aquest horari s’hagués de modificar (s’avisarà el més aviat possible a través de la pàgina web).

ü Donat que en cada prova el nombre de participants és diferent, no es pot preveure un horari concret, per tant si un/a patinador/a no es troba a la pista a l’hora de la seva execució, serà considerat com no

presentat/da.

ü Abans de començar la prova, el delegat del club portarà a la taula del delegat Federatiu les llicències (dels participants, de l’entrenador i del delegat) i els CD de música degudament enregistrats. També cal adjuntar D.N.I. original o fotocòpia compulsada dels patinadors/es. ü En el CD (cada patinador/a ha de dur el seu), ha de constar: El nom

del Club, el nom del patinador/a i la Categoria. En el CD, només ha

d’estar gravada la música corresponent al programa que s’executa, i no totes les músiques del club, ni la mateixa música repetida vàries vegades.

Com és obvi, aquest CD estarà degudament gravat, de manera que es pugui llegir en tots els equips de les diferents pistes, i en un volum adequat. Per seguretat és convenient dur sempre una còpia de la

música. Els CD re-gravables NO són permesos ja que no tots els

(29)

ü El desenvolupament de les proves d'iniciació serà :

Proves d'iniciació C i B.

ü En les proves de “C” i “B”, l’ordre d’execució sempre serà: mitja hora

abans, s’obriran els vestidors del pavelló i un quart d’hora abans,

s’obrirà la pista pels participants.

ü Deu minuts contacte pista F.O. iniciació B.

ü Cinc minuts entrenament per la primera figura d’iniciació B. ü Execució F.O. iniciació B.

ü Cinc minuts entrenament per la segona figura d’iniciació B. ü Execució F.O. iniciació B

ü Deu minuts d’entrenament Lliure iniciació B (grups amb un màxim de 14 participants).

ü Execució lliure iniciació B

ü Tot seguit s’aplicarà el mateix criteri en el cas d’iniciació C.

Proves d'iniciació A i Certificat.

ü L’ordre d’execució sempre serà: mitja hora abans, s’obriran els vestidors del pavelló i un quart d’hora abans, s’obrirà la pista pels participants.

ü Deu minuts contacte pista F.O. Certificat.

ü Cinc minuts entrenament per la primera figura de Certificat. ü Execució F.O. Certificat.

ü Cinc minuts entrenament per la segona figura de Certificat. ü Execució F.O. Certificat.

ü Cinc minuts entrenament per la tercera figura de Certificat. ü Execució F.O. Certificat.

ü Deu minuts d’entrenament Lliure Certificat (grups amb un màxim de 12 participants).

ü Execució lliure Certificat.

ü Tot seguit, s'aplicarà el mateix criteri en el cas d'iniciació A.

ü En competició, 1 participant executant i 4 participants practicant. En el cas de bucles, 1 participant executant i 5 participants practicant.

(30)

ü En les proves de Certificat, els/les patinadors/es, es distribuiran en Menors i Majors. Competiran separades, tot i que realitzaran els entrenaments junts/es.

ü Menors, son tots els/les patinadors/es que un cop superin el Certificat d’Aptitud, tinguin l’edat corresponent per participar en la present temporada o en la propera temporada als campionat benjamí o aleví, tot depenent de la data de la prova del Certificat tal com indica el quadre de la pagina 52 d'accés a Campionats.

ü Majors, son totes les patinadores que superin aquesta edat.

ü En l'escalfament de F.O. en els bucles, si el nombre de participants és molt elevat, es dividirà per la meitat, fent l’escalfament 5 minuts cada grup. L’execució de la figura serà sense interrupcions.

ü En cas que en algun grup hi hagi pocs participants, el/la jutge àrbitre decidirà agrupar els entrenaments segons ell/ella cregui convenient.

Proves d'accés Benjamí i Aleví.

Es regiran per les mateixes normes establertes en els exàmens de Certificat d’Aptitud.

Els patinadors/res que, havent aconseguit la categoria en les proves d’accés en la Temporada anterior a la vigent o hagin participat en algun campionat oficial durant la temporada, no podran participar en el Campionat de Debutants.

ü El Solo Dance s'executarà entre la modalitat individual i la de parelles, en cas que hi hagi parelles. Sinó, es realitzarà al final del campionat. ü Les Parelles, tant d’artístic com de dansa, sempre seran les últimes

participants en les proves d’iniciació i s’aplicarà el mateix criteri que en la modalitat d’individual; tant en l’ordre de sortida, com en l’entrega dels diplomes.

ü A aquells/es patinadors/es que assoleixin l’aprovat en les diferents proves, se’ls atorgarà el diploma acreditatiu del nivell assolit al final de la prova i l’entregarà el delegat federatiu exclusivament al delegat del club i en cap cas s’entregarà els diplomes als patinadors/es, pares o tècnics

(31)

ü En cas de que no es recollissin els diplomes acreditatius del nivell assolit al final de la prova, el Club els pot recollir a la Federació Catalana de Patinatge, carrer Mallorca 253 - 1er pis - Barcelona

ü En el cas que la informació del delegat federatiu referent a les proves superades pel patinador/a sigui diferent a la del club, es comprovarà als fitxers de la federació i se li atorgarà el diploma en una altre ocasió, en cap cas es farà sense la pertinent comprovació.

ü El Club haurá d'haver satisfet les taxes de participació marcades per la federació dels patinadors/res inscrits, 30 dies naturals abans l'inici de la Competició, encara que hi hagin baixes.

ü Sense el pagament o deute pendent els patinadors/res del club deutor no podran concursar, sent responsabilitat del club la seva no participació.

ü En finalitzar la prova, exclusivament els delegats de club que han estat inscrits en el formulari de la prova i per tant reconeguts amb llicència federativa, hauran de passar per la taula del delegat federatiu a firmar l’acta, recollir les llicències i les músiques.

ü Els jurats de les proves estaran formats per un jutge àrbitre i dos jutges o bé per un jutge àrbitre que no treu puntuacions i tres jutges, segons ho consideri el comitè de jutges.

ü Les puntuacions de les Figures i Danses Obligatòries seran

tancades. Els resultats seran anunciats per megafonia en el transcurs

de la prova.

ü Les puntuacions del Programa Lliure seran obertes. ü Les puntuacions seran:

Ø 4,5 = NO APTE Ø 5,0 = APTE

Ø 5,3 = BONA EXECUCIÓ Ø 5,6 = EXECUCIÓ NOTABLE

(32)

ü Quan un entrenador vol consultar o demanar un aclariment al jutge àrbitre, el delegat del club ho ha de comunicar al delegat federatiu de la prova que serà el que ho comunicarà al jutge i, al final de la prova, aquest farà els aclariments necessaris a l’entrenador, sempre davant dels delegats (del club i federatiu).

Si malgrat les explicacions del/de la jutge àrbitre, l’entrenador segueix tenint alguna discrepància, els interessats tenen dret a fer un protest a l’acte de la competició.

En cap cas es modificarà la nota donada pels jutges a la prova.

Si per qualsevol motiu, s’alterés la puntuació en el transcurs de la prova o al final de la mateixa, aquesta modificació no tindrà cap validesa, i el delegat federatiu l’anul·larà automàticament.

ü El delegat ha de dur obligatòriament la llicència de l’entrenador que estigui a la prova, campionat o trofeu del club que està entrenant.

Si no és així, seran convidats a abandonar la pista i situar-se a les grades, i serà el delegat del club l’únic responsable del perjudici

que se li pugui fer als patinadors/es.

També és necessari i convenient que a cada prova assisteixi un delegat de club.

(33)

3.2. PARELLES ARTÍSTIC I DANSA

ü En la modalitat de parelles de dansa d’iniciació, les danses

obligatòries es podran superar per separat o conjuntament.

ü Quan una parella d'artístic es forma de nou, cal que passi les proves

d’iniciació o bé presentar-se a la prova d'accés a categoria. La

categoria la determina l'edat del noi, que és la mateixa durant tot l'any natural.

ü Les puntuacions seran obertes:

Ø 4,5 = NO APTE Ø 5,0 = APTE

Ø 5,3 = BONA EXECUCIÓ Ø 5,6 = EXECUCIÓ NOTABLE

S’aprovarà amb dues puntuacions de 5,0 com a mínim.

ü Les parelles de dansa hauran de superar, depenent de la categoria

tres o una única prova. Les parelles estaran dividides per l’edat:

Ø Aleví-Infantil Ø Cadet-Juvenil Ø Júnior-Sènior

ü L'edat la determina el membre de més edat de la parella.

ü Les puntuacions seran tancades després de l’execució de les dues figures obligatòries que es demanen (apte-no apte) de forma global als dos membres de la parella.

ü Quan en una parella (Artístic o Dansa) de nova formació un dels components ja té aprovat el Certificat amb una altra parella, la nova parella s’incorporarà al Certificat d’aptitud, sempre que els dos membres tinguin superat el certificat d’individual.

ü La parella podrà participar en el campionat territorial sempre que superin el certificat abans de la seva celebració. Si és posterior, podran participar al campionat de Debutants.

(34)

ü Si tots dos components de la parella tenen el Certificat d’Aptitud de parelles (amb altres parelles) passaran automàticament a la categoria corresponent segons l’edat.

ü Les parelles que hagin participat en algun campionat oficial durant la temporada, no podran participar en el campionat de Debutants.

ESCALFAMENT PARELLES DANSA

ü 5 minuts sense música

ü Escalfament amb música, per grup i per cada dansa obligatòria ü En cada grup hi haurà un màxim de quatre parelles.

(35)
(36)

4.1. TROFEU PROMOCIÓ

Delegació Territorial de Barcelona

ü Aquest trofeu està destinat a tots els patinadors amb fitxa federativa de PROMOCIÓ de la Federació Catalana de Patinatge – Territorial de Barcelona.

ü La competició serà de la modalitat LLIURE i va encaminada a fomentar als patinadors que s’inicien en el nostre esport, el patinatge artístic. ü Hi podran participar tots/es els/les patinadors/es de base, que aquest

any tenen llicència de promoció.

ü No hi poden participar, els/les patinadors/es que ja ho van fer l’any passat, ni els/les patinadors/es que ja hagin participat en alguna prova o Trofeu amb llicència Federativa.

ü Tots els/les patinadors/es que participin al Trofeu Promoció hauran de competir portant el mallot del seu corresponent club.

CATEGORIES

Les categories es dividiran per edats i nivells:

PROMOCIÓ MINI (complir 4, 5, 6 o 7 anys durant la temporada) PROMOCIÓ BENJAMÍ

Nivell 1 (complir 8 o 9 anys durant la temporada)

PROMOCIÓ BENJAMÍ Nivell 2

PROMOCIÓ ALEVÍ Nivell 1 (complir 10 o 11 anys durant la temporada)

PROMOCIÓ ALEVÍ Nivell 2 PROMOCIÓ INFANTIL

Nivell 1 (complir 12 o 13 anys durant la temporada)

PROMOCIÓ INFANTIL Nivell 2

PROMOCIÓ MAJORS

Nivell 1 (complir 14 anys o més, durant la temporada)

PROMOCIÓ MAJORS Nivell 2

(37)

Cada patinador haurà de competir a la categoria que li pertoca per any de naixement. Per a aquesta normativa hi queden exclosos els patinadors MINI. Un patinador que li correspon per edat la categoria Mini, pot competir a Promoció Benjamí Nivell 1 o a Promoció Benjamí Nivell 2.

INTEGRATIUS

Cada nivell tindrà uns integratius diferents.

MINI – disc d’ 1 minut 30 segons (+/- 5 segons)

ü Córrer endavant (no és obligatori efectuar un vuit). Es valorarà molt positivament el creuat i les correctes posicions

ü Floreta / Figureta / Ballarina. Tindrà molt valor mostrar correctament les sortides d’aquest element.

ü “Enanito” / Cadireta / Canó amb els dos peus a terra. Tindrà molt valor mostrar correctament les sortides d’aquest element.

ü Moviments coreogràfics d'acord amb la música.

NIVELL 1 – disc d’ 1 minut 30 segons (+/- 5 segons)

ü Córrer endavant en vuit. Es valorarà molt positivament el bon creuat i les correctes posicions.

ü Canó o Canó saltat. Tindrà més valor el canó saltat. També serà molt valorat baixar i pujar amb un peu i efectuar una bona sortida.

ü Àngel en línia recta sense canvi de fil. Serà important marcar la sortida i les bones posicions.

ü Puntada a la lluna. Tant sols amb el peu dret els/les patinadors/es dretans/es o amb el peu esquerre els/les esquerrans/es. Serà molt valorat marcar la sortida.

ü Cabriola alta amb dos peus. (Mínim 1 volta). ü Moviments coreogràfics d'acord amb la música.

(38)

NIVELL 2 – disc de 2 minuts (+/- 5 segons)

ü Córrer endavant en vuit. Es valorarà molt positivament el bon creuat i les correctes posicions.

ü Córrer enrere en vuit. Es valorarà molt positivament el bon creuat i les correctes posicions.

ü Salt picat amb una rotació màxima de mitja volta o “Picadito”. Serà important efectuar una bona entrada (com el salt del tres o com alguna posició de figures obligatòries) i una bona sortida.

ü Àngel en línia recta sense canvi de fil. Serà important marcar la sortida i les bones posicions.

ü Puntada a la lluna. Serà molt valorat realitzar aquest salt amb els dos peus, és a dir amb el peu dret i amb el peu esquerre. Després de la primera puntada a la lluna s’ha de fer un canvi de peu per realitzar la segona, si aquest canvi de peu es fa amb un Cross serà molt valorat. També serà important marcar les sortides, sobretot l’última d’elles en cas d’efectuar-ho amb dos peus.

ü Cabriola alta amb dos peus. (Mínim 2 voltes). ü Moviments coreogràfics d'acord amb la música.

(39)

4.2. INTERCLUBS

Delegació Territorial de Barcelona

ü Les Categories, en les modalitats de Lliure i F.O., que poden participar al Campionat d’Interclubs són:

ü Iniciació C menors, fins a 9 anys, complerts en la temporada actual (de gener a desembre).

ü Iniciació C majors de 9 anys.

ü Iniciació B menors, fins a 11 anys, complerts en la temporada actual (de gener a desembre).

ü Iniciació B majors d’11 anys. ü Iniciació A.

ü Certificat

ü Debutants. (Patinadores de Cat. Certificat. Que hagin aprovat abans de l’intercomarcal).

ü En un únic campionat (Critèrium) hi participaran els grups Xous Mini i Cadet que no participin al campionat de Barcelona i sempre que hi hagi un mínim de 6 grups. En el mateix campionat Critèrium hi participaran les Parelles d'Artístic, Parelles de Dansa i Solo Dance.

ü En la modalitat de parelles d’artístic, les figures d'alçada venen reglamentades per l'apartat de parelles d'artístic d'aquest reglament. ü Si hi ha parelles de diferents edats, no es tindrà en compte la figura

d’alçada en la puntuació.

ü En la modalitat d’individual o parelles, cada patinador/a que hi participi ho farà en el grup superior al que tingui aprovat. Es pot donar el cas de participar en grups diferents per Figures Obligatòries i Lliure.

ü Pel que fa a la categoria de Debutants, estarà formada per aquells patinadors/res que obtinguin el Diploma de Certificat d’Aptitud abans de la celebració del campionat Intercomarcal. Només podran participar al campionat Intercomarcal si en la data de celebració del mateix han aconseguit assolir el Certificat d’Aptitud i sempre que s’hagin classificat en el seu grup d'Interclubs.

ü La quantitat de patinadors/res per inscriure ha passat a ser fins a 30, per modalitat (F.O. i Lliure). 15 dels/les quals, obligatòriament seran

(40)

dels grups d’iniciació C i B. De no ser així, la quantitat serà de 15 participants per club i modalitat.

ü Es limitarà la participació d’un patinador/ra en una mateixa

categoria a un any, si aconsegueix classificar-se pels Intercomarcals. De no ser així, i si durant la temporada no

aconsegueix assolir una categoria superior, pot repetir en els Interclubs de l’any següent (com a màxim dos anys).

ü A la categoria de Certificat, es permetrà la participació de més

d’un any sempre que no s’aconsegueixi classificar-se per la Final.

ü Els grups d´Interclubs, es formen segons la classificació de l’any anterior: els 21 clubs millor classificats són els que ocupen el lloc de “Cap de Grup”.

ü Els Clubs que vulguin participar als campionats d'Interclubs hauran de presentar una relació dels participants que participaran la propera temporada als campionats d’Interclubs (amb un marge de +/- 3), especificant en quines categories i modalitats. D’aquesta manera, el comitè podrà organitzar els grups de competició dels Interclubs.

ü La competició d’ Interclubs es farà en dues fases:

Ø La data màxima per la realització de les dues fases d’Interclubs serà el que marquin les circulars penjades a la web.

ü Després d’aquestes dues fases, es passarà a la Semifinal (Intercomarcal Zonal) i per últim, una Final Provincial de Barcelona (Final d'Interclubs). Les dates d'aquestes estaran definides en el calendari de la temporada corresponent.

ü Els/les patinadors/res que assoleixin les 3 primeres places (en

F.O. i/o Lliure) tenen accés a participar a la fase Intercomarcal; serà obligatori haver participat en les dues fases per poder classificar-se pel campionat Intercomarcal. ( En cas contrari no s’hi podrà participar tot i que hi hagi places i s’adjunti certificat mèdic).

ü Per la Final Interclubs es classificaran les 4 primeres places de

(41)

ü Es classificaran per la Copa Catalana d'Individual els tres primers

classificats de cada categoria. En aquelles categories en què els

participants de la final estiguin dividits per edats, es farà el White entre els pòdiums de la mateixa categoria (majors i menors) per establir els tres classificats per a la Copa Catalana d'Individual.

ü La baixa d’un patinador/a, pel motiu que sigui, no podrà ser coberta per la quarta plaça o d’altres successives.

ü Cap patinador/a que participi en un Campionat de Categoria (aleví, infantil...) no pot seguir participant en els campionats d’Interclubs, tot i que hagi participat en una o les dues fases classificatòries.

Un cop assolida la seva categoria, en cap cas participarà en un campionat o trofeu en el nivell de Certificat o Debutant.

FUNCIONS DEL CAP DE GRUP

ü Serà el punt de referència dels altres clubs per posar-se en contacte (per aquest motiu es posa el seu telèfon).

ü El Cap de Grup, haurà de fer arribar al Comitè de la Territorial de

Barcelona artistic.barcelona@fecapa.cat amb còpia a

esther@fecapa.cat, la següent documentació un cop finalitzada cada fase:

ü Acta i classificacions de Figures Obligatòries i Lliure de la 1ª fase, un cop finalitzada la mateixa.

ü Acta i classificacions de Figures Obligatòries i Lliure de la 2ª fase i el resultat final de la suma de les dues fases.

ü En cas de no rebre els resultats en els quinze dies següents a les dates establertes, es considerarà la baixa del cap de grup.

ü En adjuntar les classificacions, s’ha d’especificar en els grups d’Iniciació ”C” i “B” si es tracta de menors o majors.

ü Per evitar mals entesos, és imprescindible que tots els grups facin la reunió abans de les competicions.

ü A la reunió que facin els clubs, i sempre abans de realitzar el sorteig, s’ha de verificar les dades de naixement dels participants en Iniciació “C” i “B” (majors i menors), així com assegurar-se que no incompleixin les normes de participació en els Interclubs (repetició de grup etc).

(42)

ü Un cop realitzada la reunió dels clubs, s’ha de fer arribar a la Federació el nombre de participants per categories.

ü Tothom que vulgui fer la reunió a la federació, només ho ha de comunicar amb el temps suficient per poder tenir la sala lliure.

ü El fet de ser cap de grup no li dóna dret a tenir cap privilegi

davant la resta dels clubs. No ha d’organitzar les fases, ni fixar

dates etc...Un cop es reuneixen els clubs, han de prendre conjuntament les decisions, tots, tenen els mateixos drets i deures, i s’aconsella que es miri pel benefici dels patinadors i no dels propis clubs.

ü Si alhora de fer la relació de participants als Campionats Intercomarcals es detecta algun patinador/a que no correspon per edat als grups a dalt esmentats o incompleix qualsevol altra reglamentació, quedarà automàticament exclòs/a de la competició. És per aquest motiu que seria convenient que a la reunió dels clubs abans de realitzar el sorteig us asseguréssiu que els vostres patinadors siguin inscrits a la categoria que els correspon segons l’edat.

ü La inscripció al campionat d’ Intercomarcal Zona i Final es fa automàticament per la federació, només s’hauran de comunicar les baixes vint dies abans de la prova, de no fer-ho hauran de satisfer igualment les despeses.

ü Qualsevol patinador/a que després de la 1ª fase canviï de club no podrà continuar l’Interclubs. Si el canvi de club es duu a terme un cop finalitzades les dues primeres fases classificatòries i el patinador ha obtingut plaça de pòdium, es considerarà que la plaça l’ha assolit el patinador/a, fet que li dóna dret a presentar-se al Campionat Intercomarcal Zona i a la Final Interclubs si assoleix plaça, però com a Independent (amb la llicència d’independent). ü Pel que fa al lliurament de medalles i trofeus als campionats de la

Final serà pels tres primers/es classificats/des en cada modalitat, Figures Obligatòries i Lliure.

(43)

ü A les Semifinals i Finals, només han de dur el mallot del club per F.O. Per la modalitat de lliure, poden escollir o el del club o de Fantasia.

ü Per tal de no perjudicar als clubs que no fan figures obligatòries, en tots els grups “d’un dia”, es realitzaran:

◦ Figures Obligatòries al matí (en cas d’haver pocs participants de F.O., els grups de Debutants, Certificat i A es podran fer pel matí).

◦ Programa Lliure per la tarda.

Els pòdiums de les figures obligatòries es donaran al matí i els de lliure, per la tarda.

• En tots els grups “de mig dia”, es realitzaran: • Primer Figures Obligatòries.

• Després Lliure

Els pòdiums de les figures obligatòries es donaran en acabar les F.O. i el de Lliure, en acabar el Lliure.

ü Queda exclosa la classificació de Combinada.

ü Els clubs organitzadors de les 2 fases classificatòries, han de disposar d’un ordinador amb el corresponent programa SCORE, així com un calculador que serà el responsable d’obtenir les classificacions dels participants.

ü En cas que cap club del grup no disposin de calculador, la federació en proporcionarà un, però el dia de la competició, l’ordinador i el programa han de ser a la pista amb totes les dades introduïdes per algun dels clubs participants.

ü Les despeses del calculador correran a càrrec dels clubs.

ü Tots els clubs organitzadors de les fases, Intercomarcals i finals, han de presentar justificants de les despeses ocasionades (trofeus, obsequis...) a la resta de clubs participants. Si es dóna el cas i si la resta de clubs del grup ho demanen, s’hauran de presentar també a la federació els justificants de les despeses.

(44)

ü Les despeses que es generin en un Interclubs (trofeus, obsequis etc...) es dividiran sempre pel nombre de participants de F.O. i/o lliure. En el cas que un mateix patinador/a participi en les dues modalitats, només pagarà com un participant dins d’un mateix nivell. Si la participació d’un/a patinador/a és en les dues modalitats (Figures Obligatòries i Lliure) però en nivells diferents, s’entendrà com a dos participants. ü Les despeses que es generen d’honoraris de jutges, sempre seran per

participant, tant si participen en una modalitat o en les dues.

ü Si el nombre de participants, tant d’una modalitat com de les dues, supera els 55 participants, la competició s’ha de fer tot el dia.

ü Per tal d’evitar postures unilaterals, males interpretacions etc.. La Federació Catalana de Patinatge (Territorial de Barcelona) està a la vostra disposició.

La federació no comprovarà les edats dels participants fins que s'elabori la relació dels 5 Campionats Intercomarcals. És competència i responsabilitat de cada club comprovar-ho i serà el club el màxim responsable en cas que un patinador o patinadora s’exclogui de la competició per estar inscrit en una categoria que no li correspon.

COPA CATALANA INICIACIÓ

El Reglament Tècnic vigent de la Federació Catalana de Patinatge, Comitè de Patinatge Artístic, especifica :

Ø S'ha de fer el disc de cada nivell amb tots els integratius corresponents.

Ø Es podran fer un o dos integratius lliures de la categoria immediatament superior.

Ø En cas de no executar tots els integratius obligats es penalitzarà amb 0,3 en A.

El Reglament Tècnic vigent de la Federació Catalana de Patinatge, Comitè de Patinatge Artístic, especifica :

Ø S'ha de fer el disc de cada nivell amb tots els integratius corresponents.

Ø Es podran fer un o dos integratius lliures de la categoria immediatament superior.

(45)

Ø En cas de no executar tots els integratius obligats es penalitzarà amb 0,3 en A.

El Reglament Tècnic vigent de la Federació Catalana de Patinatge, Comitè de Patinatge Artístic, especifica :

Ø Es realitzaran les dues danses corresponents a cada categoria. Repetició d'integratius (General):

• Es podran repetir dos integratius fallats diferents

• La repetició d'un tercer integratiu es penalitzarà amb 0,3 en A.

MODIFICACIONS TÈCNIQUES PER LA FINAL D'INTERCLUBS

Les Variacions tècniques afecten només a la Final Barcelona .

INICIACIÓ “C” Individual

FIGURES OBLIGATÒRIES: 2 i 3

LLIURE: Substitució de la cabriola de dos peus per la cabriola alta

interior enrere.

Substitució de la puntada a la lluna pel Salchow.

INICIACIÓ “B” Individual

FIGURES OBLIGATÒRIES: 4 i 9

LLIURE: Substitució de Metz pel Flip.

Substitució de la cabriola alta interior enrere per la cabriola

alta exterior endavant o enrere (opcional).

INICIACIÓ “A” Individual

FIGURES OBLIGATÒRIES: 8, 11 i 14

LLIURE: Substitució de Rittberguer/Turen/Salchow pel combinat de 3

Rittberguer.

Substitució de la cabriola alta exterior endavant o enrere

(46)

CERTIFICAT

FASE FIGURES OBLIGATÒRIES DISC

1ª Grup I (sorteig del peu) Certificat

2ª Grup II (sorteig del peu) Certificat

INTERCOMARCAL Grup I / II (sorteig de grup i peu) Certificat

FINAL Grup I Debutants Programa lliure 2'30"

DEBUTANTS

Competiran amb les Figures Obligatòries corresponents a la categoria tenint en compte que:

1ª Fase Grup I 18a/b 30a/b 28a/b

2ª Fase Grup II 13 30a/b 19a/b

Intercomarcals i Finals per sorteig de grup i peu Programa lliure de :

Benjamí / Aleví 2'30" minuts (+/- 10")

Infantil 3'00" minuts (+/- 10")

Cadet / Juvenil / Júnior / Sènior 3'30" minuts (+/- 10")

La normativa de Programes Llargs també afectarà aquesta categoria.

Això vol dir que el disc de Debutants es regeix per les limitacions i té els mateixos requisits que el programa llarg de la categoria corresponent

GRUP C Parelles d’artístic

Substitució CABRIOLA SIMÈTRICA AMB DOS PEUS PER

CABRIOLA ALTA OPOSADA CARA A CARA INTERIOR ENRERE.

GRUP “B” Parelles d’artístic

Substitució SALCHOW LLANÇAT per RITTBERGER LLANÇAT

GRUP “A” Parelles d’artístic

S’afegeix LUTZ TWIST LLANÇAT (Només pels majors de 14 anys). En els menors de 12 anys, s’han suprimit les elevacions. Entre 12 i 13 anys, poden fer mitges elevacions (cérvol 4 rotacions o Àxel figura 2 rotacions)

(47)

4.3. CRITERIUM DE PARELLES, XOUS I SOLO DANCE

Delegació Territorial de Barcelona

• Hi podran participar :

ü Parelles d'Artístic C majors de 12 anys (fets a l'any en curs) ü Parelles d'Artístic C fins als 12 anys

ü Parelles d'Artístic B majors de 12 anys (fets a l'any en curs) ü Parelles d'Artístic B fins als 12 anys

ü Parelles d'Artístic A ü Parelles de Certificat

ü Parelles Dansa (Aleví-Infantil, Cadet-Juvenil, Júnior-Sènior) ü Solo Dance

ü Grups Xous Mini i Cadet que no participin al Campionat de Barcelona i sempre que hi hagi un mínim de 6 grups

• En la modalitat de parelles d'artístic, les figures d'alçada venen reglamentades per l'apartat de parelles d'artístic d'aquest reglament. • Si hi ha parelles de diferents edats, no es tindrà en compte la figura

d'alçada en la puntuació.

Els integratius seran els de cada categoria, amb els canvis següents: • GRUP C Parelles d'Artístic

Substitució CABRIOLA SIMÈTRICA AMB DOS PEUS PER CABRIOLA ALTA OPOSADA CARA A CARA INTERIOR ENRERE.

• GRUP B Parelles d'Artístic

Substitució SALCHOW LLANÇAT per RITTBERGER LLANÇAT. • GRUP A Parelles d'Artístic

S'afegeix LUTZ TWIST LLANÇAT (Només pels majors de 14 anys)

En els menors de 12 anys, s'han suprimit les elevacions. Entre 12 i 13 anys, poden fer mitges elevacions (Cérvol 4 rotacions o Àxel figura 2 rotacions)

(48)

4.4. CAMPIONAT DEBUTANTS

Delegació Territorial de Barcelona DEBUTANTS INDIVIDUAL

Figures Obligatòries Dos Grups

Grup I : 18 a/b 30 a/b 28 a/b

Grup II : 13 30 a/b 19 a/b

Pels benjamins i alevins, sorteig del grup I o II de Certificat Programa Lliure

Benjamins/Alevins Temps 2’30” minuts (+/- 10 segons)

Infantils Temps 3’00” minuts (+/- 10 segons)

Cadets/Juvenils/Júniors/Sèniors Temps 3’30” minuts (+/- 10 segons)

Al campionat de Debutants només s’hi pot participar en la temporada en què s’assoleix el nivell de Certificat. Si no és així el/la patinador/a

passa directament a la categoria que li pertoca per edat la temporada següent.

En el Campionat de debutants, es participa en la categoria que tindrà l’any vinent.

No podran participar al campionat de debutants els patinadors i patinadores que hagin participat en algun campionat de la seva categoria La normativa de Programes Llargs també afectarà aquesta categoria.

Això vol dir que el disc de Debutants es regeix per les limitacions i té els mateixos requisits que el programa llarg de la categoria corresponent

DEBUTANTS PARELLES D'ARTÍSTIC

La durada del programa serà de 3’00” minuts.

Les parelles de categoria Aleví, podran realitzar el programa de 2’30” minuts.

Cada parella participarà en la categoria que tindrà l’any següent .

La normativa de Programes Llargs també afectarà aquesta categoria.

Això vol dir que el disc de Debutants es regeix per les limitacions i té els mateixos requisits que el programa llarg de la categoria corresponent.

(49)

Figure

Updating...

References

Related subjects :