SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

Texto completo

(1)

165

at em àt iq u es , C iè n ci a i T ec n o lo g ia 9 . G E N È T IC A U N IT A T 4 S O L U C IO N S A C T IV IT A T S D ’A P R E N E N T A T G E

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D’APRENENTATGE

Activitat 1

Quina part, en la composició dels nucleòtids, en determina els diferents tipus? La base nitrogenada, que pot ser de quatre tipus: adenina, timina, citosina i guanina.

Activitat 2

Explica les funcions de les histones.

1. Regular el cabdellament de l’ADN durant la divisió cel·lular.

2. Regular l’expressió de l’ADN segons el tipus cel·lular o les necessitats cel·-lulars.

Activitat 3

Què és la citocinesi?

La repartició del citoplasma entre les dues cèl·lules filles i la separació de les dues cèl·lules.

Activitat 4

Escriu per ordre el nom de les quatre fases de la mitosi. Són quatre: profase, metafase, anafase i telofase.

Activitat 5

Indica a quina fase corresponen les següents descripcions:

Profase Desaparició dels cromosomes i aparició de la cromatina.

Metafase Duplicació del material genètic.

Telofase Unió dels cromosomes al fus mitòtic.

Citocinesi Repartiment del citoplasma entre totes dues cèl·lules.

Interfase Condensació de la cromatina en cromosomes.

Activitat 6

Digues de quin tipus són els següents cromosomes:

metacèntric acrocèntric telocèntric

©

© ©

©

(2)

166

9 . G E N È T IC A U N IT A T 4 S O L U C IO N S A C T IV IT A T S D ’A P R E N E N T A T G E Activitat 7 Què és el cariotip?

És la dotació cromosòmica en les cèl·lules somàtiques (les que no són sexuals) d’una espècie, que exposa la forma de tots i cada un dels cromosomes apare-llats.

Activitat 8

Si una parella vol tenir tres fills, calcula les probabilitats dels esdeveniments següents:

A. que neixin tres nenes

B. que neixin dos nens i una nena en qualsevol ordre

Aquest esdeveniment és compost per tres esdeveniments elementals:

nen-nen-nena nen-nena-nen nena-nen-nen

Calculem-ne les probabilitats:

Per tant:

C. que els dos primers siguin nens i la tercera sigui nena

D. que el tercer sigui nen

Com que són esdeveniments independents:

Activitat 9

Els dibuixos que hi ha a continuació representen els cromosomes de cèl·lules somàtiques i gàmetes d’una determinada planta.

p(A) = p(nena — nena — nena) = ___21 · ___21 · ___21 = = 0,125___81

p(nen — nen — nena) = · · =

p(nen — nena — nen) = ___21 · ·___21 ___21 =___81

1 ___

2 ___21 ___81

p(nena — nen — nen) = ___21 · ·___21 ___21 =___1

8

p(B) = ___81 · ·___81 ___81 = = 0,375___83

p(C) = p(nen — nen — nena) = ___21 · ·___21 ___21 = = 0,125___81

p(D) = ___1 = 0,5

2

1 ___

(3)

167

at em àt iq u es , C iè n ci a i T ec n o lo g ia 9 . G E N È T IC A U N IT A T 4 S O L U C IO N S A C T IV IT A T S D ’A P R E N E N T A T G E

3. Quin és el nombre de cromosomes característic d’aquesta espècie? Sis cromosomes (2n=6).

Activitat 10

Quines són les característiques del material nuclear dels gàmetes?

El nucli dels gàmetes conté la meitat del nombre de cromosomes característic d’una espècie (un cromosoma de cada parella d’homòlegs).

Activitat 11

En quina fase es situen els cromosomes homòlegs al centre de la cèl·lula durant la meiosi?

En la Metafase I

Activitat 12

Indica les afirmacions correctes:

▫ Les cèl·lules sexuals tenen 2n cromosomes.

H Les cèl·lules haploides tenen n cromosomes i les diploides tenen 2n

cro-mosomes.

H La meitat de cromosomes d’un nen provenen del pare i l’altra meitat

pro-venen de la mare.

H En la meiosi I se separen els cromosomes homòlegs.

▫ En la meiosi I se separen les dues cromàtides dels cromosomes. ▫ En la meiosi II se separen els cromosomes homòlegs.

H En la meiosi II se separen les dues cromàtides dels cromosomes.

Activitat 13

La distròfia muscular de Duchenne és una malaltia humana lligada a la part diferencial del cromosoma X, caracteritzada per alteracions greus en el teixit muscular. Si simbolitzem amb una DDDDD l’al·lel que determina una musculatura

normal i amb una ddddd l’al·lel que determina distròfia muscular, indica el sexe i el fenotip dels individus que tenen aquestes parelles de cromosomes sexuals:

(4)

168

9 . G E N È T IC A U N IT A T 4 S O L U C IO N S A C T IV IT A T S D ’A V A L U A C D E L M Ò D U L

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

Activitat 1

Quina funció té la divisió cel·lular per mitosi?

Obtenir cèl·lules filles amb la mateixa informació que la cèl·lula mare. Això permet adequar el nombre de cèl·lules a les necessitats de cada moment. Activitat 2

Com són els braços d’un cromosoma submetacèntric? Són braços desiguals, però no exageradament.

Activitat 3

Explica el significat del terme cèl·lula haploidecèl·lula haploidecèl·lula haploidecèl·lula haploidecèl·lula haploide.

Aquest terme fa referència a les cèl·lules que tenen la meitat del nombre de cromosomes característic de l’espècie, és a dir, el nombre haploide n. Els gà-metes són cèl·lules haploides.

Activitat 4

Què comporta per a un organisme la divisió cel·lular per meiosi? La meiosi permet:

1. Mantenir el nombre de cromosomes generació rere generació. 2. Tenir una variabilitat en la descendència.

3. Regular el sexe en els animals unisexuats. Activitat 5

Si una parella vol tenir quatre fills, calcula les probabilitats dels esdeveniments següents:

A. que tinguin tres nens i una nena en qualsevol ordre

Aquest esdeveniment és compost per quatre esdeveniments elementals: nen-nen-nen-nena nen-nen-nena-nen nen-nena-nen-nen nena-nen-nen-nen Calculem-ne les probabilitats:

(5)

at em àt iq u es , C iè n ci a i T ec n o lo g ia 9 . G E N È T IC A U N IT A T 4 S O L U C IO N S A C T IV IT A T S D ’A V A L U A C D E L M Ò D U L

169

B. que els tres primers siguin nens i la darrera sigui nena

C. que tinguin quatre nenes

D. que el tercer sigui nen

Com que són esdeveniments independents: p(D) = = 0,5

p(B) = p(nen — nen — nen — nena) = · · · = = 0,06___21 ___21 ___21 ___21 ___161

p(C) = p(nena — nena — nena — nena) = · · · = = 0,06___21 ___21 ___21 ___21 ___161

1 ___

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :