Decret 153/2019. Fertilització del sòl i gestió de les dejeccions ramaderes. Pilar Mallol Casals. Enginyera Agrònoma. UdL Lleida

53  Download (0)

Full text

(1)

Decret 153/2019

Fertilització del sòl i gestió

de les dejeccions ramaderes

Jornada sobre nova normativa en gestió de la

fertilització i les dejeccions ramaderes

La Sènia, 7 de novembre 2019

(2)

ÍNDEX

INTRODUCCIÓ

PLA GESTIÓ DEJECCIONS RAMADERES

INSTAL·LACIONS EN GRANJA

EMMAGATZEMATGE EN DESTÍ

MAQUINÀRIA APLICACIÓ

FERTILITZACIÓ EN PARCEL·LA

SEGUIMENT I CONTROL

(3)

Motivació

IN

T

R

O

D

U

C

C

Contaminació aigües nitrats

Carta emplaçament UE a Espanya per infracció Directiva Nitrats

Directiva Marc de l’Aigua

Bon estat 2027. Objectiu a complir!

Directiva sostres

Emissions amoníac. Reducció per complir límits Directiva 2001/81/CE

Millors tècniques disponibles (MTD)

Porcí i aviram // Annex I. 21 de Febrer 2021

Mesures fins ara insuficients

(4)

Motivació

FERTILITZACIÓ D’EXCEL·LÈNCIA, aprofitant el potencial fertilitzant de les dejeccions ramaderes

Aposta del DARP per la fertilització orgànica, però per això cal saber amb que fertilitzem!

Cal conèixer i aplicar bé les dejeccions ramaderes

Conèixer la riquesa en nutrients: N, P, K Calcular la dosificació adequada

Aplicar les dejeccions en el seu moment Realitzar una distribució correcta

Reduir les pudors

IN

T

R

O

D

U

C

C

(5)

Nitrats en aigües subterrànies

Període 2012-2015 Nitrats (mg/l) 1960 2019 2025

IN

T

R

O

D

U

C

C

Tendències Concentració de Nitrats (mg/l)

(6)

Zones Vulnerables Catalunya (ZV)

IN

T

R

O

D

U

C

C

ZV-A: municipis i ICR > 1,2

ZV-A: municipis amb ICR > 0,8 i municipis 0,5< ICR <0,8 + NO

-3 > 50 mg/L

ZV-B: municipis en zones vulnerables no inclosos en els anteriors grups

Índex de Càrrega Ramadera ICR = (N dejeccions/ N admissible terres)

(7)

Comarca del Montsià

IN

T

R

O

D

U

C

C

ZV-A i ICR> 1,2 --ZV-A Santa Bàbara ZV-B

Alcanar, Amposta, Freginals, Galera (La), Godall, Masdenverge, Sant Carles de la Ràpita, Ulldecona

(8)

Comarca del Baix Ebre

IN

T

R

O

D

U

C

C

(9)

Comarca Montsià

IN

T

R

O

D

U

C

C

CONREU SUPERFÍCIE 1 SECÀ (ha) REGADIU AIRE LLIURE (ha) PROTEGIT (ha)

FLORS I PLANTES ORNAMENTALS 0 47 23

HORTALISSES 12 801 0

Herbàcis

CEREALS GRA 541 11816

PSEUDOCEREALS 0 1

LLEGUMINOSES GRA 13 14

TUBERCLES CONSUM HUMÀ 0 10

CULTIUS INDUSTRIALS 18 1 CULTIUS FARRATGERS 83 133 Llenyosos CÍTRICS 0 3815 FRUITERS 320 385 OLIVAR 13096 949 VINYA NO ASSOCIADA 3 2 ALTRES LLENYOSOS 311 7 14,397 17,980 23

(10)

Comarca Montsià

IN

T

R

O

D

U

C

C

GRUP ESPÈCIE NOMBRE TOTAL D'EXPLOTA CIONS CAPACITAT TOTAL NOMBRE D'EXPLOTA CIONS MENORS 1 UR NOMBRE DE PLACES PER EXPLOTACI ONS MENORS 1UR NOMBRE D'EXPLOTA CIONS MAJORS O IGUALS 1 UR NOMBRE DE PLACES PER EXPLOTACI ONS MAJORS O IGUALS 1UR Kg N/plaça/any T N/any

Aviram Gallines i pollastres (4) 190 1,984,683 121 1,930 69 1,982,753 0.18 361,212

Aviram Gall dindi (4) 51 477,431 21 95 30 477,336 0.78 370,009

Aviram Perdius (4) se se se se se se 0.07 Aviram Ànecs 72 943 65 676 7 267 0.18 170 Aviram Coloms 27 741 20 326 7 415 0.24 178 Aviram Oques 22 132 22 132 0 0 0.24 32 Aviram Guatlles (4) se se se se se se 0.03 Aviram Faisans 6 28 6 28 0 0 0.24 7

Aviram Resta aviram (2) (4) se se se se 0 0

Porcí Porcí 102 192,069 0 0 102 192,069 7.25 1,392,500 Conills Conills 14 48,138 se se 12 48,124 0.43 20,844 Oví Oví 56 14,416 7 31 49 14,385 3.00 43,248 Boví Boví 31 2,652 9 1 22 2,651 28.00 74,256 Cabrum Cabrum 62 4,977 21 107 41 4,870 2.40 11,945 Abelles (5) Abelles (5) 48 8,417 0 0 48 8,417 0 Èquids Èquids 204 938 47 47 157 891 27.30 25,607 Cargols (3) Cargols (3) 5 0 5 0 0 0 2,300,008

(11)

N-ref: Nitrogen de referència

S’assignarà el N-ref a totes les explotacions ramaderes

N-ref: nitrogen de dejeccions que s’aplica en ZV segons el pla de gestió vigent a l’entrada en vigor del decret

• N-ref = dret aplicació nitrogen en ZV

• Comunicació a cada granja (6 mesos)

En ZV només es pot aplicar el N-ref, excepte en els següents casos*

• Explotacions ecològiques o extensives

• Terres cultivades ramader (DUN + prop. o arrendament)

• Aplicació a terres de ZV-B si el fòsfor al sòl <80ppm

*només es permeten si corresponen a noves explotacions o ampliacions de capacitat de les explotacions existents

IN

T

R

O

D

U

C

C

Novetat

(12)

Pla Gestió Dejeccions (PG)

P

L

A

G

E

S

T

D

E

J

E

C

C

IO

N

S

R

A

M

.

Només PG per a dejeccions d’estabulació > 500 kg N/any

Excloses extensives i autoconsum.

Els Plans de Gestió Conjunts deixen de tenir vigència en 1 any Conversió a Centres de gestió o a Plans Individuals

Assignació N-ref en plans conjunts

PG dels Centres

(13)

P

L

A

G

E

S

T

D

E

J

E

C

C

IO

N

S

R

A

M

.

Limitacions increment bestiar en ZV

ZV amb ICR superior a 1,2

Congelació capacitat bestiar (66 municipis a tot Catalunya), en un termini de 2 anys

ZV-A: desapareixen la major part d’opcions per ampliar del Decret anterior (D136/2009)

ZV-B: apareixen restriccions per ampliar en aquestes zones.

(14)

Limitacions increment bestiar en ZV

P

L

A

G

E

S

T

D

E

J

E

C

C

IO

N

S

R

A

M

.

Reducció N per pinsos: NO permet augmentar bestiar

Es pot incrementar bestiar en ZV (ICR<1.2)

• Aplicant dejeccions en ZNV

• Aplicant dejeccions en terres pròpies (DUN + propietari o arrendatari)

• Tractament que elimina N o producció fertilitzants • Entregant a gestor residus

• Explotació ecològica o extensiva

(15)

Balanç Nitrogen en Granja (BNG)

P

L

A

G

E

S

T

D

E

J

E

C

C

IO

N

S

R

A

M

.

Dietes reductores excreció N

Substitució per balanç N en granja (BNG)

BNG

Mòdul dins GTR Doble utilitat BNG

• Reduir necessitat terres al PG

(16)

Quan cal modificar el PG

P

L

A

G

E

S

T

D

E

J

E

C

C

IO

N

S

R

A

M

.

Cal modificar el Pla de gestió:

• Ampliació / canvi supòsit ampliació ZV

• Perdre capacitat gestió amb gestor de residus

• Implantació tractaments origen / canvis rendiments

• Increment generació N (dietes “pitjors”)

(17)

Noves basses a partir Decret 153/2019

Sistema detecció fuites

Basses circulars ⇒ altura : diàmetre 1:4

Resta basses ⇒ altura : superfície 1:50

Emplenament i buidatge: per sota

Emmagatzematge en granja

IN

S

T

A

L

·L

A

C

IO

N

S

E

N

G

R

A

N

J

A

Autonomia emmagatzematge (mesos)

Evitar basses amb molta superfície i poca

fondària

Característiques sistemes emmagatzematge

Montsià:

• Fems: 7 mesos

• Gallinassa sòlida: 6 mesos

• Purins i gallinassa líquida: 6 mesos

(18)

Emmagatzematge en granja

Verificacions periòdiques basses de purins

Primera verificació en:

1 any: Annex I o Annex II en ZV 2 anys: Annex III ZV 1200 porcs

3 anys: Annex III ZV <1200 porcs 4 anys: Resta casos

Verificacions cada 6 anys

Impermeabilitat, integritat, estat materials

Tècnic competent

En redacció projectes o direcció obres

Ha d’estar buida

Excepció: si es disposa de sistema de detecció de fuites

Presentar resultat verificació al DARP

IN

S

T

A

L

·L

A

C

IO

N

S

E

N

G

R

A

N

J

A

(19)

Tractaments dejeccions en origen

Els tractaments de dejeccions en origen formen part de la gestió en el marc agrari

Fora àmbit Llei residus No intervé ARC

Inclou tractar de diverses granges si...

< 500 m entre elles, i unitat epidemiològica

Es permet barrejar-hi Palla

Altres materials naturals, agrícoles o silvícoles, no perillosos

Instal·lació inclosa al permís ambiental de la granja

IN

S

T

A

L

·L

A

C

IO

N

S

E

N

G

R

A

N

J

A

(20)

Emmagatzematge en destinació

E

M

M

A

G

A

T

Z

E

M

A

T

G

E

E

N

D

E

S

T

Í

Volum no comptabilitza per emmagatzematge obligatori de les granges

En centres gestió ⇒ per aplicació agrícola

En explotació agrícola ⇒ per aplicar a la pròpia explotació

Dejeccions líquides

Coberta obligatòria (Millors Tècniques Disponibles- MTD) Verificació estat cada 6 anys (buidar-la)

(21)

Maduració en destinació

E

M

M

A

G

A

T

Z

E

M

A

T

G

E

E

N

D

E

S

T

Í

Només dejeccions i palla (o equivalent)

Mateix titular que l’explotació agrícola receptora

Volum no comptabilitza per a les granges

Llibre gestió: anotar entrades i sortides de material

(22)

E

M

M

A

G

A

T

Z

E

M

A

T

G

E

E

N

D

E

S

T

Í

A granges: Decret d’ordenació de les explotacions ramaderes (D 40/2014)

A captacions aigua per a boca: 100 m

A rius, llacs, embassaments: 100 m

A altres cursos aigua no canalitzats i drenatges: 25 m

750 m a...

Nuclis població / Habitatges aïllats

Polígons industrials / Centres treball no agraris Àrees lleure

Emmagatzematge en destinació

(23)

E

M

M

A

G

A

T

Z

E

M

A

T

G

E

E

N

D

E

S

T

Í

Apilament temporal

Absència lixiviats

Màxim 200 t. El volum no comptabilitza per a les granges

Màxim 3 mesos

Però màxim 4 dies si la distància és < 500 m a Nuclis habitats i Habitatges aïllats

Polígons industrials / Centres treball no agraris Àrees lleure

• A nuclis població / ... / Àrees lleure 200 m

• A captacions aigua per a boca 100 m si està avall

300 m si està aigües amunt Distàncies ubicació (annex 3.2)

Alguns supòsits Alguns supòsits

(24)

Conductímetres en cisternes

M

A

Q

U

IN

À

R

IA

A

P

L

IC

A

C

Permet estimar riquesa N

purins

En cisterna, instal·lat permanentment, o bé

permanentment a la bassa

Obligació a partir de...

Aplicació per tercers ⇒ 5/11/19

Cisternes >15 m3 1/11/19

(25)

Per condicionalitat (Ordre ARP/7/2019, DUN)

Aplicació per part de tercers ⇒⇒⇒⇒ ja prohibit!!!

Cisternes >15 m3 i camions prohibit des d’1 novembre 2019

Resta casos ⇒ prohibit des del febrer 2021

Decret 153/2019

Manté terminis Ordre DUN

Ho fa extensiu més enllà de la condicionalitat

Prohibició vano

M

A

Q

U

IN

À

R

IA

A

P

L

IC

A

C

(26)

T

ra

ça

b

ilit

a

t G

P

S

MAQUINÀRIA APLICACIÓ

(27)

Assessorament en fertilització

F

E

R

T

IL

IT

Z

A

C

E

N

P

A

R

C

E

L

·L

A

Novetat

Funció assessor: planificar fertilització

Altres funcions que requereixen assessor

Control i Declaració responsable dels mostrejos de sòls i/o cultius, en diverses situacions, per exemple:

– si el P>80 ppm.

– aplicació de purins després del blat de moro

Informes específics, per exemple: increment de les dosi de fertilitzants nitrogenats fins a un 25%.

Assessors

Titulacions Eng. Tècnica Agrícola /Eng. Agrònoma i equivalents.

(28)

Assessorament en fertilització

Explotacions que han de disposar d’assessor

> 20 ha secà > 10 ha regadiu

> 3 ha hortícoles, flor o ornamental > 1 ha hivernacle Transitorietat en l’aplicació ZV-A: 1 any ZV-B: 2 anys ZNV: 3 anys

F

E

R

T

IL

IT

Z

A

C

E

N

P

A

R

C

E

L

·L

A

Novetat

(29)

Moment d’aplicació en parcel·la

Tipus de fertilitzants nitrogenats

Classificació: Segons velocitat de mineralització Indicador: Relació C/N

Fertilitzant tipus 1: relació C/N > 10

Fems (amb palla), compost, fracció sòlida de purins porcins i bovins,...

Fertilitzant tipus 2: relació C/N < 10

Purí porcí, gallinassa, fangs de depuradora, ...

Fertilitzant tipus 3: fertilitzants minerals (= “químics “ o inorgànics)

Nitrat amònic, sulfat amònic, triple 15,...

Fertilitzant tipus 4: fertilitzants alliberament lent

F

E

R

T

IL

IT

Z

A

C

E

N

P

A

R

C

E

L

·L

A

(30)

Moment d’aplicació en parcel·la

Períodes en que no es pot aplicar nitrogen

Objectiu: apropar el N a les necessitats del cultiu Fins ara: només en ZV

Nou decret: en ZV i també en ZNV (períodes prohibits més curts)

Aplicació d’adobs orgànics sòlids Període òptim per a l’aplicació del purí a cobertora Període adequat per a l’aplicació d’adobs minerals a cobertora

F

E

R

T

IL

IT

Z

A

C

E

N

P

A

R

C

E

L

·L

A

(31)

Moment d’aplicació en parcel·la

F

E

R

T

IL

IT

Z

A

C

E

N

P

A

R

C

E

L

·L

A

Períodes en que no es pot aplicar nitrogen

ZONA VULNERABLE

(32)

Moment d’aplicació en parcel·la

Biofumigació amb fertilitzants orgànics (amb informe tècnic)

Fertilitzants tipus 3 (amb informe tècnic)

Purins just després de panís (blat de moro) si simultàniament...

• < 10 mg N-NO3-/ kg sòl (mostreig sòl supervisat per assessor)

• Incorporació canyots al sòl (termini 30 dies de recol·lecció)

• Dosi purins: màxim 4 kg N / t canyot (1 t canyot / 1 t gra)

Fertilitzants tipus 1: 2 mesos abans implantació cultiu herbaci i 4 mesos abans plantació cultiu llenyós.

Fertilitzants tipus 2 i 3: 45 dies abans implantació cultiu

Novetat Novetat

F

E

R

T

IL

IT

Z

A

C

E

N

P

A

R

C

E

L

·L

A

(33)

Dosis d’aplicació

Dosis màxima de N en ZV

F

E

R

T

IL

IT

Z

A

C

E

N

P

A

R

C

E

L

·L

A

Novetat Màxim adobat orgànic (fems, purins, fangs, compost, etc.)

Límit general en ZV: 170 kg N/ha i any; Límit real en funció cultiu.

Límit màxim de N total.

Nitrogen total = (N fertilitzants orgànics + N minerals i aigua de reg) • Exemple 1: Olivera (secà 2)

• Màxim N total 85 (Kg N /ha)

• Màxim N fertilitzants orgànics 85 (Kg N /ha) • Màxim N en fertilitzants minerals o en aigua reg 50 (Kg N /ha)

• Exemple 2: Olivera (regadiu)

• Màxim N total 130 (Kg N /ha)

• Màxim N fertilitzants orgànics 130 (Kg N /ha) • Màxim N en fertilitzants minerals o en aigua reg 90 (Kg N /ha)

(34)

Limitació només en Nitrogen Orgànic

Segons ús SIGPAC

Dosis d’aplicació

Dosis màxima de N en ZNV

Novetat

Excepcions (ZNV)

• Increment 60% si aplicació biennal fertilitzant tipus 1 (fems,...) • Increment 30% si es justifica elevada producció (Informe tècnic)

F

E

R

T

IL

IT

Z

A

C

E

N

P

A

R

C

E

L

·L

A

(35)

Dosis d’aplicació

Estimació concentració N en dejeccions

Conèixer/estimar

kg N / tona (fems i gallinassa)

kg N / m3 (purins i fraccions líquides)

Mètodes

Càlcul segons N teòric i volum real

Taules i bibliografia adient a la zona i tipus d’explotació Anàlisi laboratori

Conductímetre (purins)

Altres metodologies contrastades

F

E

R

T

IL

IT

Z

A

C

E

N

P

A

R

C

E

L

·L

A

(36)

Incorporació al sòl

Obligació general d’incorporar

Treballant el sòl

Purí o FL: reg aspersió posterior

Sempre < 20% superfície coberta per dejeccions

Excepcions

Prats i pastures

Cultius llenyosos amb coberta vegetal entre línies

Sistemes conreu conservació

Aplicacions de cobertora en cultius herbacis

Oliveres de recollida al terra, si > 30% afloraments rocosos i/o presència abundant de graves

F

E

R

T

IL

IT

Z

A

C

E

N

P

A

R

C

E

L

·L

A

(37)

Incorporació al sòl

F

E

R

T

IL

IT

Z

A

C

E

N

P

A

R

C

E

L

·L

A

Terminis incorporació dins del sòl

Distància a nuclis de població, polígons industrials, centres treball no agraris o àrees de lleure

Termini d’incorporació Fins al 21.02.21 A partir del 21.02.21 > 500 m 48 h 12 h < 500 m 24 h 4 h

Dejeccions de granges d’annex I

Dejeccions resta granges

Tipus dejeccions

Distància a nuclis de població, polígons industrials, centres treball no agraris

o àrees de lleure Termini d’incorporació A partir del 21.02.21 Tipus 1 (fems,...) > 500 m 4 dies 3 dies < 500 m 4 dies (oct.-abril)

2 dies (maig-set.) 2 dies Tipus 2

(purins, gallinassa,...)

> 500 m 2 dies

< 500 m 1 dia

En caps de setmana no es poden aplicar fertilitzants orgànics a <500 m de nuclis de població i àrees lleure. De divendres 15h a

(38)

Distàncies a respectar

F

E

R

T

IL

IT

Z

A

C

E

N

P

A

R

C

E

L

·L

A

Distàncies a granges

Dejeccions ramaderes, en general 100 m

• 200 -300 m dejeccions i granges avícoles o porcines

Altres fertilitzants orgànics 50 m o 25 m (si s’incorporen forma immediata 4h)

Distàncies a punts captació d’aigua, habitatges, polígons

industrials, centres de treball no agraris, àrees de lleure. Per a

tots els fertilitzants orgànics

50 m si s’incorporen immediatament

Fins a 200 m no incorporació immediata

Distància a cursos d’aigua, aplicable a tots fertilitzants nitrogenats

Domini Públic Hidràulic 5-10 m, segons temps incorporació Cursos artificials 1-2 m , segons temps incorporació

(39)

Incorporació al sòl

F

E

R

T

IL

IT

Z

A

C

E

N

P

A

R

C

E

L

·L

A

Terminis incorporació dins del sòl

En caps de setmana no es poden aplicar fertilitzants orgànics a <500 m de nuclis de població i àrees lleure. De divendres 15h a diumenge 24h.

(40)

Aplicació de dejeccions altres CCAA

F

E

R

T

IL

IT

Z

A

C

E

N

P

A

R

C

E

L

·L

A

Aplicació agrícola de dejeccions procedents de fora de Catalunya

Autorització del Departament d’Agricultura i Ramaderia de

Catalunya

Requisits:

Aplicació en Zones No Vulnerables, o Aplicant dejeccions

en terres pròpies (DUN + propietari o arrendatari)

Distància màxima entre les terres i l’explotació ramadera

ha de ser < 25 Km

Les dejeccions no han de procedir de zones amb

restriccions zoosanitàries

(41)

Llibre gestió de fertilitzants

S

E

G

U

IM

E

N

T

I

C

O

N

T

R

O

L

El Decret 153/2019:

Unifica els actuals llibres en un sol

Llibre de gestió de fertilitzants

Amplia el requisit a totes les zones

Baixa el llindar de dimensió d’explotació

(42)

S

E

G

U

IM

E

N

T

I

C

O

N

T

R

O

L

Qui està obligat a dur el Llibre de gestió de fertilitzants?

Titulars d’explotacions ramaderes que han de disposar d’un PGDR

Titulars dels centres de gestió de dejeccions ramaderes

Titulars d’explotacions agrícoles d’una dimensió superior a: 4 ha de cultius de secà

3 ha de cultius de regadiu diferents dels anteriors

2 ha de cultius a l’aire lliure d’hortícoles, de flors o planta ornamental 0,5 ha de cultius d’hivernacle

En cas de combinació de cultius diferents es calcularà la dimensió equivalent

Llibre gestió de fertilitzants

(43)

S

E

G

U

IM

E

N

T

I

C

O

N

T

R

O

L

Llibre gestió de fertilitzants

Contingut del llibre de gestió de fertilitzants

Identificació i descripció de l’explotació o centre Identificació de la persona titular de l’explotació Empresa integradora si escau

Destinació de les dejeccions (Relació de recintes) Dades que s’especifiquen a l’annex 13 del decret

Requisits administratius

A disposició de les administracions competents

Anotacions per ordre cronològic dins els 7 dies naturals següents

(44)

Declaració Anual

S

E

G

U

IM

E

N

T

I

C

O

N

T

R

O

L

Objectiu: verificar la gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats

Subjectes obligats: persones titulars d’explotacions ramaderes, explotacions agrícoles i de centres de gestió

Exceptuades les explotacions que no han de portar el llibre de gestió de fertilitzants

Contingut: origen i destí de les dejeccions i altres fertilitzants nitrogenats corresponents al període comprès entre l’1 de setembre de l’any anterior i el 31 d’agost de l’any vigent

Mode de presentació: telemàticament al DARP (portal únic per a empreses)

(45)

Declaració Anual

S

E

G

U

IM

E

N

T

I

C

O

N

T

R

O

L

PRIMERA DECLARACIÓ ANUAL: Últim trimestre 2019!!!

Per a totes les explotacions que segons el Decret 136/2009 havien de portar un llibre de gestió de fertilitzants / dejeccions.

En explotacions agrícoles (les que porten llibre de fertilitzants. Actualment): Tenir, en ZV, més d'1 ha de cultius en hivernacle

Tenir, en ZV, més de 5 ha de cultius a l'aire lliure d'hortícoles, de flors o de planta ornamental

Tenir, en ZV, més de 25 ha de regadiu (sense considerar les superfícies dels dos apartats anteriors)

Tenir, en ZV, més de 50 ha de secà

Canvis declaració any 1 / successius:

Any 1 el ramader ha d’anotar els recintes de les parcel·les que explota altre Anys successius: el ramader ha d’anotar lliuraments a l’agricultor.

(46)

Declaració Anual

S

E

G

U

IM

E

N

T

I

C

O

N

T

R

O

L

Declaració explotacions ramaderes:

• Quantitat de nitrogen i de dejeccions ramaderes generades a l’explotació

• Tractaments realitzats a l’explotació ramadera amb indicació de la quantitat de N eliminada

• Identificació de l’explotació agrícola, centre de gestió o gestor de residus destinataris de les dejeccions amb indicació de les quantitats destinades

• Per les terres de titularitat pròpia, igual que Declaració Agricultors

Declaració agricultors:

• Quantitat de nitrogen i fertilitzant entrat a l’explotació, per tipus i origen • Quantitat de nitrogen de cada tipus aplicat a cadascun dels recintes

fertilitzats de l’explotació

• En cas que disposin d’instal·lacions d’emmagatzematge o de maduració de dejeccions en destinació de les quals sigui titular: localització i capacitat de les instal·lacions; entrades de dejeccions a aquestes instal·lacions i quantitat de nitrogen, així com sortides de dejeccions madurades i quantitat de nitrogen.

(47)

Concentracions màximes al sòl: N i P

S

E

G

U

IM

E

N

T

I

C

O

N

T

R

O

L

El Decret 153/2019 segueix establint unes concentracions màximes de nutrients en el sòl durant els diferents moments de l’any

• Redueix els llindars en comparació amb l’anterior Decret

• Introdueix valors per als guarets, els terrenys cultivables lliures de cultiu, els terrenys forestals i altres terrenys no agrícoles

CONTROL DARP

Nitrogen en forma de nitrat (ppm):

• Herbacis extensius en regadiu: 35 (durant 30 dies posteriors a la collita)

• Herbacis extensius en secà: 25 (durant 30 dies posteriors a la collita)

• Llenyosos en regadiu: 30 (1 octubre - 30 novembre)

• Olivera: 25 (desembre i gener)

• Guarets i terrenys sense cultiu: 20 (qualsevol moment de l’any)

Fòsfor Olsen

– Si P>80 ppm fertilització durant els 4 anys següents en base a anàlisi de sòls – Si P>150 ppm Cal reduir el contingut en 3 anys

(48)

Reforçament Pla de Controls

S

E

G

U

IM

E

N

T

I

C

O

N

T

R

O

L

El pla de controls correspon a la direcció general d'agricultura i ramaderia

Els controls de camp s’incrementen, passant de l’1 al 3% de les explotacions agrícoles i ramaderes afectades per la normativa.

S’aplicaran criteris de risc en la tria de les explotacions a controlar: major percentatge d’inspecció amb control de sòls en les zones amb major problemàtica a les aigües.

S’inclourà al pla de controls la traçabilitat dels transports de dejeccions amb GPS.

(49)

Resum. Aspectes Principals

R

E

S

U

M

.

A

S

P

E

C

T

E

S

P

R

IN

C

IP

A

L

S

EN RELACIÓ A GRANJA:

• A totes les explotacions se’ls assignarà un valor de Nitrogen de

referència (N-ref): Nitrogen de dejeccions que s’aplica en ZV segons

el pla de gestió vigent a l’entrada en vigor del decret

• Criteris més restrictius en ampliacions ZV

Reducció supòsits i moratòria en 66 municipis de ZV-A (ICR>1,2)

• Els Plans de Gestió Conjunts deixen de tenir vigència en 1 any.

(50)

EN RELACIÓ A APLICACIÓ A CAMP / CONTROL:

• Assessorament en fertilització a totes les explotacions agràries • Canvis en èpoques aplicació fertilitzants orgànics. S’escurcen

períodes i s’apliquen també a ZNV

• Reducció en el termini d’incorporació al sòl de fertilitzants orgànics i aplicació a tot Catalunya

• Conductímetre en cisternes o bassa, per aplicacions > 15 m3 i tercers

al novembre de 2019, per la resta al febrer de 2021

• Prohibició vano. > 15 m3 novembre de 2019, resta febrer de 2021

• Traçabilitat GPS. Reducció a 5 km el juliol de 2022. (10 Km des de 08/2018)

• Llibre gestió fertilitzants (a tot CAT i més explotacions)

• Declaració anual d’Agricultors / Ramaders / Centres de gestió

Resum. Aspectes Principals

R

E

S

U

M

.

A

S

P

E

C

T

E

S

P

R

IN

C

IP

A

L

S

(51)

www.ruralcat.net/web/guest/oficina-de-fertilitzacio

Decret 153/2019

Preguntes freqüents

Fitxes tècniques

Grup d’experts en tractaments

Calendari sobre les properes jornades

Presentacions d’aquesta i altres jornades

Tota la informació disponible a l’Oficina de Fertilització

A

C

C

É

S

A

L

A

I

N

F

O

R

M

A

C

Per a qualsevol consulta sobre el Decret us podeu adreçar a la

(52)

Declaració Anual Nitrogen

https://aplicacions.agricultura.gencat.cat/q ea/AppJava/views/login.xhtml;jsessionid=f zbyJJlP-Hx4r3oRshLzOVYvACHE5az8doQ3aB6dcVlx 9LpGNW52!366500764 http://agricultura .gencat.cat/ca/a mbits/ramaderia /dar_dejeccions_ ramaderes_fertili tzants_nitrogena ts/dar_aplicacion s_informatiques/ aplicacio-informatica-dan/

A

C

C

É

S

A

L

A

D

A

N

(53)

Figure

Updating...

References

Related subjects :