25.440,00 (VINT-I- CINC MIL QUATRE-CENTS QUARANTA)

Download (0)

Full text

(1)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE DE TRANSPORT EN RÈGIM D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA DESTINAT A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

1. Objecte del contracte:

Subministrament d’un vehicle de transport en règim d’arrendament sense opció de compra destinat a la Universitat Rovira i Virgili (en endavant URV), la durada de l’arrendament serà de 48 mesos.

Necessitats administratives

La URV no disposa de recursos propis (vehicle) per poder realitzar el repartiment intern de la correspondència entre centres de cost o altres circumstàncies que obliguen a tenir un mitja de transport propi per desplaçar-se.

2. Tipus de licitació:

S’estableix com a tipus de licitació a la baixa la quantitat de 25.440,00 (VINT-I-CINC MIL QUATRE-CENTS QUARANTA) euros, IVA exclòs, corresponent al cost del lloguer del vehicle a què es refereix el plec de prescripcions tècniques. Durant el període de lloguer la Universitat abonarà cada any de contracte una factura de renda anual o mensual a l’arrendador, els licitadors especificaran en la seva oferta l’import de la renda mensual i anual, referides al model de vehicle ofertat, tenint en compte el tipus de vehicle descrit en el plec de prescripcions tècniques.

El cost del vehicle inclourà el lloguer del vehicle, manteniment, matriculació, impost municipal de circulació, assistència en carretera, assegurança, i tot tipus de despeses i tributs repercutibles.

L’import del lloguer serà fix al llarg de tot el contracte. L’import de la quota de lloguer anual es calcularà tenint en compte el quilometratge anual fixat per al vehicle, que s’estima inicialment en 20.000 quilòmetres any. El quilometratge realitzat en més o menys respecte del contractat es multiplicarà pel preus/quilòmetre establert en el contracte d’arrendament i que ha ofertat el contractista. Les parts liquidaran i abonaran a la finalització del contracte les quantitats resultants al seu favor o a la seva contra. Al finalitzar el contracte, qualsevol que sia la causa, es compararà el nombre de quilòmetres recorregut pel vehicle amb el nombre de quilòmetres estimat que figuraran a les condicions particulars. Si excedeix de l’estimació, es facturarà a la URV la quantitat que resulti de multiplicar el nombre excedent de quilometratge pel preu/quilòmetre establert en el contracte. Si són inferiors a l’estimació el contractista, aquest abonarà a la URV l’import calculat amb el mateix procediment. Existirà una franquícia, en més o en menys, de 4.000 quilòmetres, els quals ni l’arrendador cobrarà l’ajust de quilòmetres ni els abonarà aquest a la Universitat.

L’arrendament començarà a partir de la data en que el vehicle es troba matriculat i lliurat a la URV.

(2)

Els pagaments anuals referents a anys naturals incomplets seran calculats de forma proporcional o es realitzaran pagaments mensuals.

La Universitat es reserva el dret de declarar deserta la licitació, si considera que les condicions ofertades pels licitadors, en les seves propostes, no responen o s’adeqüen a l’objecte de la present licitació.

Cas que la Universitat declarés deserta la licitació no tindran dret els licitadors a sol·licitar cap tipus d’indemnització.

En exercicis posteriors la demanda de lloguer de nous vehicles es trobarà condicionada a les necessitats del servei de la Universitat i a la disponibilitat pressupostària.

3. Durada del contracte

Aquest contracte de lloguer tindrà una durada de quaranta-vuit (48) mesos a partir del lliurament del vehicle a la Universitat.

4. Lliurament del bé objecte del contracte

El lliurament del vehicle podrà efectuar-se pel contractista o be pel subministrador o fabricant autoritzat, i es formalitzarà per escrit.

El lliurament o posada a disposició del vehicle implicarà el permís de circulació, fitxa de característiques tècniques, pòlissa i primer rebut de primes de l’assegurança, justificant del pagament dels impostos que procedeixin, així com la dotació de recanvis i eines legalment exigides per a la circulació. Els documents esmentats podran aportar-se mitjançant còpies degudament compulsades per l’organisme o entitat que expedeixi l’original.

5. Lloc i termini de lliurament

El subministrament del bé objecte d'aquest contracte es farà a l’edifici del Rectorat, c/ Escorxador, s/n, 43003 Tarragona, essent a compte del contractista les despeses derivades del transport del bé al lloc convingut.

El termini de lliurament del bé objecte de contracte serà de 60 dies des de la data de contracte

El lliurament s'entendrà fet quan el bé hagi estat efectivament rebut d'acord amb les condicions del contracte.

6. Recepció del bé

La Universitat reconeixerà el bé a la seva recepció. El lliurament s'entendrà fet quan el bé hagi estat efectivament rebut, d'acord amb les condicions del contracte, exigint-se un acte formal de recepció.

Si com a resultat del reconeixement del bé, la Universitat considera que no s'ajusta a les condicions del contracte, donarà instruccions al contractista perquè esmeni els

(3)

defectes observats o procedeixi a un nou subministrament. Quan no realitzi l'esmena o substitució, la Universitat, abans d'extingir-se el contracte, retornarà el bé al contractista quedant exempt de l'ordre de pagament i tindrà dret a la recuperació de l'import abonat.

7. Drets i obligacions del contractista

OBLIGACIONS: A més de prestar el subministrament objecte de contracte en la forma i en els termes que s'estableixen en el present plec el contractista assumirà les següents obligacions:

1. Les revisions derivades de la inspecció tècnica dels vehicles, que en el seu cas corresponguin, seran per compte i càrrec del contractista. Aquest ha d’avisar amb antelació a la URV quan s’ha de fer la inspecció, serà responsabilitat del contractista sinó es compleixen els terminis estipulats per llei.

2. Els vehicles lliurats en règim d'arrendament financer a la Universitat seran de titularitat del contractista, essent les despeses que es derivin a compte d’aquest.

3. Disposar a la província de Tarragona d'infraestructura necessària per atendre els serveis derivats del present contracte, o tenir els esmentats serveis sub-contractats amb un concessionari de vehicles o taller.

4. Coordinar, gestionar i abonar totes les despeses de naturalesa administrativa i tributària que derivin necessàriament de la tinença i ús dels vehicles.

DRETS:

1. Comprovar, quan ho consideri oportú, la situació física del vehicle, el seu quilometratge i qualsevol altra circumstància que resulti d'interès per a l'eficàcia i adequada operativitat del contracte.

2. Les peces incorporades al vehicle en concepte de substitució d'altres avariades o gastades seran propietat del contractista.

8. Obligacions i drets de la Universitat

La Universitat haurà d'usar, conservar, custodiar i mantenir el vehicle de forma diligent, complint la normativa aplicable en matèria de circulació, ús i tinença de vehicles, i les determinades en el manual del fabricant. Els vehicles seran exclusivament conduïts per membres de la comunitat universitària.

9. Prestacions incloses en el contracte L'arrendament inclourà els següents serveis: - Utilització del vehicle

- Assegurança a tot risc, tancada i sense franquícia o amb franquícia, però en cas de sinistre aquesta anirà a càrrec del contractista.

(4)

- Manteniment preventiu i integral del vehicle en els concessionaris oficials de la marca, o en els autoritzats per aquest o en els designats pel contractista.

- Reparació d'avaries (mà d’obra i peces) sense cap tipus d’excepció.

- Manteniment i substitució de pneumàtics. La substitució dels pneumàtics es farà sempre que el relleu de la banda de rodament sigui inferior a 2 mm o bé quan s’hagin realitzat 40.000 quilòmetres o quan les circumstàncies així ho aconsellin, incloent-hi l’equilibrat, el paral·lelisme i l’alienació; els nous pneumàtics hauran de ser de les mateixes característiques que els que equipi el fabricant. Les substitucions es faran en un nombre parell (2 ó 4).

- Vehicle de substitució. - Gestió i defensa en multes - Despeses de matriculació.

- Imposts relacionats en la tinença i circulació de vehicles.

ASSEGURANÇA:

L'assegurança del vehicle correrà a càrrec del contractista, i cobrirà com a mínim: - SOA (“Seguro Obligatorio del Automóvil”) d'acord amb la normativa vigent. - Ocupants

- Responsabilitat civil voluntària amb quantia màxima, segons la normativa. - Protecció jurídica (defensa, reclamació de danys i fiances).

- Assistència en carretera des del quilòmetre zero i les 24 hores del dia. - Assegurança complementària per als vehicles de substitució, amb idèntiques condicions i abast que les garanties generals.

- Mals propis soferts pel vehicle i/o els seus accessoris. - Robatori del vehicle i/o els seus accessoris.

- Incendi del vehicle i/o els seus accessoris. - Accidents personals.

- Ruptura de llunes.

- Defensa penal, fiances i reclamacions de mals.

- S'entén per accessoris els elements auxiliars incorporats al vehicle pel contractista.

- Els riscos coberts per les pòlisses contractades no tindran limitació en l'àmbit de circulació dels vehicles.

L’assegurança a tot risc, tancada i sense franquícia o amb franquícia, però en cas de sinistre/s aquesta anirà a càrrec del contractista.

La Universitat figurarà com a tomadora de l'assegurança. Els assegurats seran els membres de la comunitat universitària. El propietari el contractista.

Les pòlisses quedaran depositades a les oficines del contractista i, obrant còpia d'aquesta la Universitat.

La Universitat, com a tomador de l'assegurança, no podrà resoldre la pòlissa sense l'exprés consentiment del contractista, en la seva condició d'assegurat i beneficiari d'aquesta.

En cas de sinistre la Universitat ha de complimentar, en la seva totalitat, la documentació requerida per la companyia d'assegurances, actuar conforme les instruccions de la pòlissa i notificar el sinistre al contractista. El contractista d’acord

(5)

amb les condicions de la pòlissa i el contracte notificarà a la companyia el sinistre i realitzarà tota la tramitació corresponent.

MANTENIMENT I REPARACIÓ:

S'entén inclòs en el manteniment del vehicle el programa de revisió i manteniment del fabricant, reparacions (no imputables a l'ús indegut o anormal del vehicle), substitució de peces i pneumàtics.

Els treballs de manteniment es realitzaran d'acord amb les instruccions del fabricant del vehicle i del contractista. S'hauran d'efectuar en els tallers dels concessionaris del fabricant o en els autoritzats per aquest o en els designats pel contractista.

Totes els treballs de manteniment, xapa, avaries o sinistres s’han de realitzar en un mateix taller, ja sigui de concessionaris del fabricant o en els autoritzats per aquest o en els designats pel contractista.

En el supòsit de reparacions urgents, la URV podrà acudir a qualsevol taller autoritzat de la marca del vehicle i sol·licitar la seva reparació sense prèvia autorització del contractista, el cost de les quals pressupostat sigui inferior a 300 €. La Universitat haurà de complir el programa de revisió i manteniment establert pel fabricant, vigilar el funcionament del vehicle en general i del compte quilòmetres en especial, donant compte immediata al contractista de qualsevol deficiència o avaria a efectes de la seva reparació.

Llevat de casos excepcionals, que el contractista haurà de justificar, els treballs de manteniment i reparació hauran de realitzar-se en els terminis següents:

 Treballs de manteniment: no superior a 24 hores.

 Treballs de reparació per avaria: hauran d'iniciar-se dintre de les 24 hores següents a l'entrada del vehicle al taller escollit. Aquests es realitzaran sense interrupció i amb la màxima celeritat possible.

 Treballs de reparació per sinistre: hauran d'iniciar-se en el termini màxim de 4 dies i finalitzar als 20 dies, comptats a partir de l'entrada del vehicle al taller escollit.

La Universitat, mitjançant el seu personal tècnic, podrà comprovar en tot moment la marxa dels treballs de manteniment o reparació dels vehicles arrendats.

En cas d’avaria o sinistre del vehicle, el contractista s’obliga a traslladar-lo a la població que determini la Universitat, sense cap tipus de cost econòmic addicional. En el cas que els treballs de reparació per avaria, xapa o sinistre siguin superiors a 2 dies, l'empresa haurà de facilitar, si així ho requereix la URV, la substitució del vehicle mentre duri la reparació. La substitució anirà a càrrec del contractista. En tot cas el vehicle de substitució haurà de mantenir totes i cadascuna de les característiques tècniques i prestacions addicionals que tenia el vehicle substituït.

(6)

SUBSTITUCIÓ DEL VEHICLE:

En el supòsit que un vehicle acrediti notablement inadequat per a l'operativitat del servei, per raó del seu deteriorament o qualsevol altra causa degudament justificada no imputable a la URV, haurà d’ésser substituït per un altra de similars característiques en el termini de 15 dies.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

A nota informativa el vehicle de transport en règim d’arrendament: Peugeot Expert Tepee combi mixte L1 1,6 HDI90 o similar, és a dir es poden oferir altres marques de vehicles, que compleixin amb les característiques.

Els requisits mínims que ha de complir el vehicle són les següents: CILINDRADA EN CM³: APORX. 1.560

POTÈNCIA MÀXIMA EN CV DIN (kww CEE): 90 (66) COMBUSTIBLE: diesel

NÚMERO DE PLACES: 6 TIPUS: Combi mixte COLOR: Blanc VALORS TÈCNICS

Càrrega útil (kg) Valor aprox. 950 Tara aprox. 1809

Amplària (en mil·límetres) aprox. 1895 Llargària (en mil·límetres) aprox. 4805 MEDI AMBIENT

Emissions (g/km) gasoil màxim 194

Es valorarà que el vehicle disposi d’un filtre de partícules de gasoil i la certificació euro V.

SEGURETAT

Coixí de seguretat del conductor Frens ABS

Airbag conductor

Airbag del passatger doble i limitador d’esforç cinturó plaça davantera central Ajuda frenada d’emergència (AFU)

ESP

Alarma de cinturó de conductor no cordat

Tancament automàtic en marxa activable/desactivable per l’usuari Tancament centralitzat amb comandament a distància

Direcció assistida

(7)

EQUIPAMENT I CONFORT

Abatiment total (tipus llibre) de la segons fila de seients

Segona fila, banqueta 2 places més seient individual abatible “easy entry” Presa de 12V en espai de càrrega

Guantera amb clau

Espai porta objectes sota el sostre de la cabina

Radio/CD/ MP3 frontal amb comandament al volant, 6 altaveus Mans lliures bluetooth i USB box

Aire condicionat

Retrovisors exteriors elèctrics i tèrmics Vidre costat passatger seqüencial

Portes del darrera batens enviadriades (obertura 180º), vidres tintats Porta lateral dreta lliscant

Finestreta lateral segona fila lliscant i enviadriada, vidres tintats Finestreta lateral tercera fila xapa

Retrovisors exteriors doble vidre

Entapissat del terra de la cabina amb cautxú MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA

Manteniment i assistència 48 mesos 10. Risc i ventura

El contractista no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis causats en els béns abans del seu lliurament a la Universitat.

11. Devolució dels vehicles objecte de contracte

Resolt el contracte la Universitat procedirà a la immediata devolució del vehicle al contractista o persona per aquest designi. La devolució es realitzarà en la ubicació descrita en el punt 5 del present plec.

El vehicle es lliurarà en les mateixes condicions en què fou lliurat, exceptuant el natural desgastament, amb els accessoris incorporats per l'arrendador al llarg de la vigència del contracte.

La Universitat podrà retirar del vehicle els accessoris per ell instal·lats, indemnitzant a l'arrendador dels mals que tal retirada pugui ocasionar.

Els accessoris no retirats per la Universitat no donaran dret a compensació. La devolució es documentarà mitjançant acta de recepció firmada pel contractista i la Universitat en la que es farà constar la seva data, quilometratge i estat del vehicle, i que aquest es rep en la totalitat dels accessoris aportats pel contractista i en la documentació corresponent al vehicle.

(8)

12. Pressupost i existència de crèdit

S’estableix com a tipus de licitació a la baixa la quantitat de 25.440,00 (VINT-I-CINC MIL QUATRE-CENTS QUARANTA) euros, IVA exclòs, a raó de 530,00 (CINC-CENTS TRENTA) euros/mensuals, IVA exclòs, corresponent al cost del lloguer del vehicle durant 48 mesos a què es refereix el plec de prescripcions tècniques.

L’import màxim que la Universitat abonarà al contractista anualment serà de 6.360,00 (SIS MIL TRES-CENTS SEIXANTA) euros , IVA exclòs. Els pagaments referents a anys naturals incomplets seran calculats de forma proporcional.

L’import d’aquesta contractació s’imputarà a l’aplicació pressupostària amb cl.Orgànica 0300001, cl. Funcional 7021 i cl. Econòmica 207.

Esther Ferrando Artur Martí

Tècnica de Compres Vist-i-plau Cap Àrea Infraestructures

Tarragona, abril de 2012 CPISR-1 C Esther Ferrando Marimon 2012.04.24 16:30:33 +02'00' CPISR-1 C Artur Martí i de Dalmau

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Artur Martí i de Dalmau Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Universitat Rovira i Virgili, ou=Gerència, ou=Serveis Públics de Certificació CPISR-1 amb càrrec, ou=Vegeu https:// www.catcert.cat/ verCPISR-1CarrecURV (c)05, sn=Martí i de Dalmau, givenName=Artur, title=PAS-Cap d'Àrea d'Infrastructures, serialNumber=39862156M, cn=CPISR-1 C Artur Martí i de Dalmau Fecha: 2012.05.17 18:39:29 +02'00'

Figure

Updating...

References

Related subjects :