MEMÒRIA 2010 DE L OFICINA D HABITATGE DE TORELLÓ

Texto completo

(1)

   

Memòria Anual 

Any 2010 

   

(2)

2       

MEMÒRIA 2010 DE L’OFICINA D’HABITATGE DE TORELLÓ 

 

 

ÍNDEX 

    1. Objectiu general      3  2. Organització      3  3. Ubicació i horari d’atenció al públic      3  4. Convenis institucionals amb altres administracions      4  5. Serveis      5  6. Resultats del 2010      7  7. Parc Públic d’Habitatges      9   

(3)

   

Tal  i  com  hem  vingut  fent  fins  ara,  des  de  l’Oficina  d’Habitatge  presentem  la  memòria  i  resultats de l’any 2010. 

 

De  tota  l’activitat  feta  durant  l’any  2010,  és  important  destacar  entre  d’altres,  el  treball  fet  amb les promocions d’habitatge públic que s’han anat adjudicant al llarg de l’any.  

 

Degut  a  la  conjuntura  actual,  creiem  que  d’ara  en  endavant  un  dels  objectius  principals  de  l’Oficina serà el foment del lloguer a través de la Borsa social, així com la cessió d’habitatges  privats a l’administració, per tal donar sortida al parc vacant d’habitatges. 

 

1. OBJECTIU GENERAL 

 

La  política  d’habitatge  de  Torelló  vol  millorar  i  facilitar  l’accés  a  un  habitatge  digne  a  la  població, promoure la rehabilitació del parc d’habitatges existents al municipi i donar accés a  la gent de Torelló a les actuacions de les diferents administracions públiques i entitats privades  que treballen per l’habitatge.  

 

2. ORGANITZACIÓ 

 

L’Oficina  d’Habitatge  de  Torelló  és  una  iniciativa  de  l’Ajuntament  de  Torelló,  a  través  de  la  Regidoria d’Urbanisme, molt vinculada a l’hora amb la Regidoria de Benestar Social. 

L’Oficina  d’Habitatge  està  formada  per  un  equip  de  2  persones,  un  tècnic  i  el  suport  d’un  administratiu a temps parcial. 

 

3. UBICACIÓ I HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC 

  3.1 Ubicació de l’Oficina d’Habitatge de Torelló    L’Oficina d’Habitatge de Torelló va obrir les portes oficialment el dia 26 de maig del 2008.   Aquest servei es troba  ubicat a la planta baixa de les dependències municipals del carrer Ges  d’Avall, núm. 5, de Torelló, i està previst a l’estiu del 2011 que es traslladi a la segona planta de  l’edifici de La Carrera, junt amb Benestar Social i Pla de Barris.     

(4)

  3.2 Horari d’atenció al públic    Dilluns, dimecres i divendres de 10:00 a 14:00 hores.  Dimarts a la tarda amb hores convingudes.  Carrer Ges d’avall 5, 08570 Torelló  Tel. 938594270 – oht@ajtorello.cat 

 

4.CONVENIS INSTITUCIONALS AMB ALTRES ADMINISTRACIONS 

 

A  la  següent  taula  es  mostren  els  diferents  convenis  amb  que  compta  l’Oficina  d’Habitatge  i  que han estat vigents durant aquest any 2010:      DENOMINACIÓ  DATA  SIGNATURA  VIGÈNCIA  Conveni de col∙laboració entre el  Departament de Medi Ambient i Habitatge de  la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de  Torelló, relatiu a l’Oficina d’Habitatge situada  en aquest municipi.  07/06/2007  Fins a 31/12/2007  (prorrogable)  Addenda per al 2008.  Addenda per al 2009.  Addenda per al 2010.  Fins a 31/12/2010    Conveni de col∙laboració i encàrrec de gestió  entre l’Administració de la Generalitat de  Catalunya, mitjançant Adigsa, empresa  pública, adscrita al Departament de Medi  Ambient i Habitatge i l’Ajuntament de Torelló,  per la gestió del Programa de mediació per al  lloguer social en el municipi de Torelló.  07/04/2008  Fins a 31/12/2008  (prorrogable)  Addenda per al 2009.  Addenda per al 2010.  Fins a 31/12/2010  Conveni entre Adigsa i l’Ajuntament de  Torelló, per a la col∙laboració i funcionament  del programa de cessió d’habitatges.  (Addenda al conveni de mediació)  01/04/2009  Conveni entre la direcció de Serveis  d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la  Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de  Torelló, pel disseny i activació de l’Oficina  Local d’Habitatge al municipi de Torelló  03/04/2008  4 anys  Conveni entre l’empresa pública ADIGSA i  l’Ajuntament de Torelló, pel qual es cedeix  l’ús del programa informàtic de Registre de  Sol∙licitants d’habitatges amb protecció oficial  18/06/2009  1 any   

(5)

5.SERVEIS 

  A continuació es recullen els serveis que es presten des de l’Oficina d’Habitatge de Torelló, que  es poden classificar en els blocs següents:    Informació i assessorament general sobre temes relacionats amb l’habitatge: Es tracta d’un 

servei  transversal  de  finestreta  única  on  la  població  es  pot  dirigir  per  fer  consultes  generals  sobre l’habitatge.      Mediació:  ‐Borsa de Mediació pel lloguer social d’habitatges.  ‐Programa de cessió d’habitatges desocupats d’Adigsa.  ‐Tramitació d’ajuts a propietaris que posin el seu habitatge en lloguer a través de la Borsa.  ‐Tramitació d’Ajuts al pagament del lloguer:    ‐Prestacions permanents al lloguer de la Generalitat de Catalunya    ‐Renda Bàsica d’Emancipació del Ministeri d’Habitatge.      Rehabilitació:  

‐Tramitació  del  Test  de  l’Edifici  (TEDI)  i  dels  Informes  Interns  d’Idoneïtat  (III),  per  tenir  coneixement de l’estat de conservació dels edificis i habitatges.  ‐Tramitació dels ajuts a la rehabilitació d’habitatges i edificis d’ús residencial.      Cèdules d’habitabilitat:  ‐Tramitació i inspeccions de cèdules d’habitatges de primera i segona ocupació.     

Ajuts  a  promotors:  Informació  i  assessorament  en  la  tramitació  a  tots  els  promotors  privats 

que vulguin protegir els seus habitatges per destinar‐los a venda o lloguer protegit.   

 

Registre  de  sol∙licitants  d’habitatges  amb  protecció:  La  Generalitat  de  Catalunya  ha  creat  i 

aprovat  el  Registre  de  Sol∙licitants  d’Habitatge  amb  Protecció  Oficial  de  Catalunya.  L’Oficina  disposa de l’eina informàtica per incloure en el Registre únic tothom que presenti la  sol∙licitud.  Durant aquest any 2010 s’han posat en marxa la gestió de les inscripcions. 

(6)

Parc  públic:  Informació  sobre  promocions  d’habitatges  sotmesos  a  algun  tipus  de  protecció 

pública,  tant  de  compra  com  de  lloguer,  que  promoguin  les  administracions  publiques  o  entitats privades, en el municipi. Gestió i acompanyament en el procés tant de tramitació com  d’adjudicació de les següent promocions, entregades durant l’any 2010:     ‐ 36 habitatges de lloguer C. Compte Borrell, sector El Castell I (02)  ‐ 24 habitatges de lloguer, sector la Creu I (01)       ‐ 24+24 habitatges de venda C. Mas Torra, sector El Castell I (02)   

Gestió  i  acompanyament  en  el  procés  de  tramitació  de  les  següent  promocions,  pendents  d’entregar:  

‐ 17 habitatges de venda Av. Pirineus, sector El Castell II (03) 

‐24 habitatges de lloguer dotacionals per a gent gran, sector La Carrera (04) 

 

Des  de  l’Oficina  també  es  dur  a  terme  la  tramitació  de  sol∙licituds  de  desqualificació  d’habitatges  de  protecció  oficial,  de  sol∙licituds  d’autorització  de  lloguer  d’habitatges  amb  protecció  oficial  i  de  sol∙licituds  de  revisió  del  període  de  subsidiació  de  préstecs  qualificats/convinguts. 

 

SITUACIÓ DE LES PROMOCIONS D’HABITATGE PROTEGIT 

 

  Total habitatges de lloguer: 84         Total habitatges de venda: 65 

(7)

 

6.RESULTATS DEL 2010 

  6.1 INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT    • Consultes ateses fins a 23/12/2010:  1223    • Consultes desglossades pel mitjà d’atenció:        • Consultes desglossades pel  contingut: 29% 18% 7% 6% 0% 27% 2% 1% 2% 1% 1% 0% 3% 3% Prestacions Permanents al Lloguer  361 RBE   219 XMLLS Llogaters   86 XMLLS Propietaris   71 Programa de cessió a ADIGSA   2 Promocions de protecció pública   327 Cèdules d'habitabilitat hab. Usat   25 Cèdules d'habitabilitat nova ocupació   12 Ajuts a la Rehabilitació 23 Consultes jurídiques   10 Ajuts 6000€ per propietàris 10 Pla de Barris 1 Registre de sol∙licitants HPO 44 Altres 33  

(8)

6.2.1  SECRETARIA D’HABITATGE    a) Tramitació de sol∙licituds de test de l’edifici TEDIS: 0    b) Tramitació de sol∙licituds d’Informes Interns d’Idoneïtat  Sol∙licituds d’informes: 2  Inspeccions realitzades: 2  Informes pendents de notificació: 0    c) Tramitació de sol∙licituds d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges  Ajuts sol∙licitats: 4  Pendents de resolució: 2    d) Tramitació de cèdules d’habitabilitat   d’habitatge usat: 16  de nova ocupació: 8  e) Gestió de revisions de préstecs en habitatges protegits: 1    6.2.2  XARXA DE MEDIACIÓ PEL LLOGUER SOCIAL (ADIGSA)    a) Borsa d’habitatges de lloguer social  Total d’habitatges en borsa: 22      Contractes en fase de seguiment: 11      Contractes de lloguer signats durant l’any 2010: 8      Habitatges pendents de signar contracte: 3      Problemes amb els pisos (impagats, desnonaments, ...): 0      Contractes de lloguer supervisats: 162  (prestacions permanents al lloguer + RBE)    b) Programa de cessió d’habitatges: 0   

c) Tramitació  de  prestacions  permanents  al  pagament  del  lloguer  (Lloguer  just  de  la  Generalitat) 

 

Total sol∙licituds: 116   

Resoltes  les  prestacions  permanents  al  lloguer  que  es  van  tramitar  durant  la  convocatòria de 2010, el resultats són els següents:    Resolucions favorables: 85  Resolucions desfavorables: 31     

(9)

    ‐ Import total destinat a les prestacions permanents tramitades  a través de la nostra  oficina:  187.045,67 € (2009: 112.421,48 €)    ‐ Mitjana de subvenció anual rebuda per sol∙licitant: 2.200,54 € (2009: 1.938,30 €)    ‐ Mitjana de la renda mensual de lloguer de sol∙licitants d’ajut: 361,27 € (2009: 356,41 €)    ‐ Mitjana de la renda mensual de lloguer de les sol∙licituds  que han accedit a l’ajut:  361,49 € (2009: 362,97 €)    ‐ Mitjana dels ingressos anuals dels sol∙licitants de l’ajut: 9.687,89 € (2009: 10.192,93 €)   

Mitjana  dels  ingressos  anuals  dels  sol∙licitants  que  han  accedit  a  l’ajut:  8.381,87  €  (2009: 8.567,95 euros)    Sol∙licitants nacionalitat espanyola: 46 (favorables 31, desfavorables 15)  Sol∙licitants altres nacionalitats: 70 (favorables 54, desfavorables 16)    d) Tramitació de la Renda Bàsica d’Emancipació del Ministeri d’Habitatge    Total sol∙licituds: 46    Concedides: 45       Denegades: 1    e) Registre de Sol∙licitants d’habitatge amb protecció oficial    Total inscripcions: 38   

(10)

10 

 

7.PARC PÚBLIC D’HABITATGES 

 

En  el  marc  de  les  polítiques  socials  que  s’impulsen  des  de  l’Ajuntament,  Torelló  aposta  decididament per l’habitatge protegit. Les cinc promocions que s’han desenvolupat, són fruit  dels  convenis  subscrits  amb  el  Departament  de  Medi  Ambient  i  Habitatge  i  amb  la  Fundació  Família i Benestar.      Es tracta de 149 habitatges, 65 de compra i 84 de lloguer, de diverses tipologies, ubicats en  veïnats emergents i adaptats a les necessitats de la població.    Tot plegat i d’acord amb la diagnosi del Pla Local d’Habitatge, fa preveure que el municipi  tindrà les seves necessitats cobertes per al futur més immediat.      L’Institut Català del Sòl ha promogut les obres per a la construcció  de  quatre  promocions  d’habitatges  protegits  al  nostre  municipi.  Es  tracta  de  quatre  promocions, amb un total de 101 habitatges, 84 dels quals destinats al lloguer i 17 a la venda.   

Aquestes  promocions  actualment  es  troben  en  diferents  fases  d’adjudicació.  Les  dues  primeres, el Castell I i la Creu I ja es van adjudicar i entregar, la promoció de La Carrera,  en  breu s’entregarà i la promoció del Castell II, està pendent d’iniciar el tràmit . 

(11)

La promoció està situada en una parcel∙la del sector del Castell I, al Carrer Compte Borrell, en  un solar que l’Ajuntament de Torelló va cedir a l’Incasòl.  

Es tracta d’una actuació de 36 habitatges de lloguer, 3 dels quals tenen un dormitori i 33 en  tenen  dos,  i  la  seva  superfície  útil  oscil∙la  entre  els  45m2  i  els  54m2.  Un  dels  habitatges  en  planta baixa és adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. L’obra es basa en un projecte  guanyador del Concurs d’Innovació Tècnica.         Procés d’adjudicació:  Calendari:  Aprovació normes particulars      17/07/2009  Inici període de recollida de sol∙licituds        14/09/2009  Tancament període de recollida de sol∙licituds      30/10/2009  Llistat provisional d’ admesos i exclosos       01/12/2009  Llistat definitiu d’ admesos i exclosos        01/02/2010  Sorteig d’habitatges      23/03/2010  Signatura de contractes i entrega de claus      27/05/2010    Dades sol∙licituds:    Sol∙licituds presentades:       56    Sol∙licituds definitivament admeses    34  Sol∙licituds definitivament excloses    22    Estat de la promoció:    Habitatges llogats        18 

(12)

12 

Sector  de  la  Creu  1  –  24  habitatges  de  lloguer  a  la  Plaça  Segimon  Serrallonga  cantonada  Ronda del Puig.  

La promoció està situada a la plaça de Segimon Serrallonga, a la cantonada amb la Ronda del  Puig, del sector de la Creu 1, en un solar que l’Ajuntament de Torelló va cedir a l’Incasòl.  

Es tracta d’un bloc en tester, de planta baixa i tres plantes pis, amb 24 habitatges de lloguer  d’un  i  dos  dormitoris,  1  local  i  9  aparcaments.  15  dels  habitatges  es  composen  de:  rebedor,  cuina‐menjador‐estar,  un  dormitori,  un  bany  i  un  rentador  interior,  i  9  habitatges  que  es  composen de: rebedor, cuina‐menjador‐estar, dos dormitoris, un bany i un rentador interior.   La superfície útil dels habitatges va dels 40m2 els més petits, als 50m2 els més grans.  

  Procés d’adjudicació:  Calendari:  Aprovació normes particulars      19/01/2010  Inici període de recollida de sol∙licituds        01/02/2010  Tancament període de recollida de sol∙licituds      09/04/2010  Llistat provisional d’ admesos i exclosos       08/06/2010  Llistat definitiu d’ admesos i exclosos        21/07/2010  Sorteig d’habitatges      23/09/2010  Signatura de contractes i entrega de claus      25/11/2010    Dades sol∙licituds:    Sol∙licituds presentades:       48    Sol∙licituds definitivament admeses    30  Sol∙licituds definitivament excloses    18    Estat de la promoció:    Habitatges llogats        5    Habitatges cedits        0    Habitatges pendents de signar      6    Habitatges buits        13   

(13)

La promoció està situada entre el carrer del Portal i la Ronda del Puig del sector de la Carrera,  en un solar que l’Ajuntament de Torelló va cedir a l’Incasòl.  

Es tracta d’un bloc, de planta baixa i tres plantes pis, amb 24 habitatges de lloguer dotacionals  per  a  gent  gran  d’un  i  dos  dormitoris.  18  dels  habitatges  es  composen  de:  rebedor,  cuina,  menjador‐estar, un dormitori, un bany, un rentador exterior i una terrassa, i 6 habitatges que  es  composen  de:  rebedor,  cuina,  menjador‐estar,  dos  dormitoris,  un  bany,  un  rentador  exterior i una terrassa.  La superfície útil dels habitatges va dels 39m2 del més petit als 54m2  del més gran.  Els espais lliures d’edificació s’urbanitzen com a espai públic.         Procés d’adjudicació:  Calendari:  Aprovació normes particulars      15/06/2010  Inici període de recollida de sol∙licituds        28/06/2010  Tancament període de recollida de sol∙licituds      23/07/2010  Llistat provisional d’ admesos i exclosos       11/10/2010  Llistat definitiu d’ admesos i exclosos        26/11/2010  Sorteig d’habitatges      13/12/2010  Signatura de contractes i entrega de claus      24/02/2011    Dades sol∙licituds:    Sol∙licituds presentades:       32    Sol∙licituds definitivament admeses    24  Sol∙licituds definitivament excloses    8   

(14)

14  La promoció està situada en una parcel∙la del sector del Castell II, entre l’avinguda dels Pirineus  i el carrer Progrés, en un solar que l’Ajuntament de Torelló va cedir a l’Incasòl.  

Es tracta d’una actuació de 17 habitatges de venda, 11 dels quals tenen tres dormitoris, 4 en  tenen  dos  i  2  en  tenen  quatre,  i  la  seva  superfície  útil  oscil∙la  entre  els  60m2  i  els  85m2.  La  planta soterrani consta d’un aparcament de 20 places i 17 trasters.  

Un  dels  habitatges  i  una  plaça  d’aparcament  són  adaptats  per  a  persones  amb  mobilitat  reduïda.         Procés d’adjudicació:  Pendent d’iniciar      L’empresa pública ADIGSA,  en virtut de l’encomana de gestió feta pel Departament de Medi  Ambient  i  Habitatge,  juntament  amb  l’Ajuntament  de  Torelló,  han  dut  a  terme  tots  els  processos d’adjudicació d’aquestes promocions d’habitatges amb protecció oficial. 

(15)

La  Fundació  Família  i  Benestar  Social  porta  a  terme  la  construcció  d’una  promoció d’habitatges protegits en règim de venda.  

Sector del Castell I – 48 habitatges de venda al Carrer Mas Torra  

Es  tracta  d’una  promoció,  de  dos  bloc  de  24  habitatges  cadascun,  amb  un  total  de  48  habitatges,  de  planta  baixa  i  dues  plantes  pis,  de  dos  i  tres  dormitoris.  32  dels  habitatges  es  composen de: rebedor, cuina, menjador‐estar, dos dormitoris, un bany, una galeria, un traster  i  una  terrassa,  i  16  habitatges  que  es  composen  de:  rebedor,  cuina,  menjador‐estar,  tres  dormitoris, un bany, una galeria, un traster i una terrassa. La superfície útil dels habitatges va  dels 54m2 els més petits, als 75m2 els més grans.  

  La primera fase en construcció consta de 12 habitatges.  Procés d’adjudicació:  Calendari:  Aprovació normes particulars      29/03/2010  Inici període de recollida de sol∙licituds        03/05/2010  Tancament període de recollida de sol∙licituds      28/05/2010  Llistat provisional d’ admesos i exclosos       07/06/2010  Llistat definitiu d’ admesos i exclosos        09/07/2010  Sorteig d’habitatges      15/07/2010   Signatura de contractes  d’arres        22/07/2010    Dades sol∙licituds:    Sol∙licituds presentades:       13    Sol∙licituds definitivament admeses    10 

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :