PROTOCOLS DE NETEJA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES DE L AJUNTAMENT DE SALOU I DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME. 1.

64  Download (0)

Full text

(1)

SALOU I DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME. 1. CASA CONSISTORIAL

Diàriament:

Neteja dels paviments de l’entrada i OAC:

 Escombrat i fregat dels terres de terrazo, gres o d’altres materials amb solució aquosa

de detergent i, sempre que sigui possible, amb mitjans mecànics.

 Neteja dels passadissos i zones comunes.

 Neteja de catifes i pelfuts.

Serveis sanitaris i vestidors:

 Escrupolosa neteja del terra i dels sanitaris amb productes desinfectants.

 Netejar i eixugar els miralls i aixetes.

 Reposició material higiènic: El paper higiènic ha de ser de doble full i blanc i el sabó de

tocador ha de ser hipoalergènic. Ascensors:

 Netejar i fregar el paviment.

 Neteja de les portes i de l’interior (treure la pols i les ditades).

Vidres interiors i exteriors:

 Neteja dels vidres de les portes d’accés als edificis i els de les portes dels vestíbuls i

els dels taulells de recepció.

3 dies a la setmana: Neteja dels paviments:

 Escombrat i fregat dels terres de terrazo, gres o d’altres materials amb solució aquosa

de detergent i, sempre que sigui possible, amb mitjans mecànics.

 Neteja dels passadissos i zones comunes.

 Neteja de catifes i pelfuts.

Mobiliari general:

 Buidar i netejar papereres i cendrers (interiors i exteriors).

 Neteja de la pols de les cadires, butaques, ordinadors i teclats, sofàs, prestatgeries,

objectes decoratius, taules, telèfons, maquines d’oficina, armaris, arxivadors i tot el mobiliari en general.

(2)

1. CASA CONSISTORIAL Eliminació dels residus:

 En finalitzar cada jornada, els residus recollits en les tasques de neteja, seran retirats

en bosses de plàstic i dipositats en els contenidors corresponents ubicats a la via pública.

Setmanalment:

Serveis sanitaris i vestidors:

 Neteja de l’enrajolat de les parets.

 Treure la pols de la part alta dels armaris metàl·lics, ampits i finestres.

 Treure les taques i esquitxades de les rajoles.

Mobiliari general:

 Neteja amb cura de les pantalles d’ordinadors, teclats i monitors de TV amb productes

de desinfecció no corrosiva per a aquest tipus de materials.

 Desinfecció i esterilització dels telèfons, amb especial cura amb el de la centraleta.

 Neteja dels marcs de les portes, interruptors, tiradors, poms, passamans,…

 Neteja dels daurats i elements metàl.lics.

 Neteja de llums.

Ascensors:

 Aspirar guies i altres racons.

Magatzems:

 Escombrar / mopejar els paviments.

Parets i elements de condicionament d’aire:

 Treure la pols dels radiadors i de les reixes de ventilació i climatització.

Vidres interiors i exteriors:

 Neteja dels marcs dels vidres.

 Neteja de persianes.

Zona d’arxiu:

(3)

Mensualment: Mobiliari general:

 Aplicació de productes regeneradors als mobles i als sofàs o cadires de pell

 Neteja del tapissat de les cadires amb llevataques.

 La neteja d’aquest mobiliari es farà evitant cops, taques o ratlles.

Portes, finestres i mampares:

 Neteja a fons de totes les portes i part interior de les finestres.

 Neteja d’altres elements de fusteria i mampares.

 Netejar les parets dels vestíbuls i passadissos.

Vidres interiors i exteriors:

 Neteja de finestres interiors i exteriors, marcs i trencaaigües exteriors.

Cortinatges:

 Neteja de les cortines de lames i gradulux.

Pàrquing interior i exterior:

 Es durà a terme la neteja del pàrquing exterior i interior dels edificis objectes del plec.

Aquesta consistirà en l’escombrat mecanitzat i en la neteja de les parets i sostres per treure les teranyines.

Patis interiors i terrats:

 Recollida de fulles, sòlids, …

Ascensors:

 Fregar les portes, les parets i sostres. Netejar a fons els vidres, miralls i lluminàries i

tota la cabina. Magatzems:

 Fregar els paviments.

(4)

1. CASA CONSISTORIAL

Semestralment: Façanes:

 Neteja dels murs i de les façanes.

 Neteja de parets, sostres i cornises.

Daurats i metalls

 S'han de tractar i abrillantar amb neteja-metalls específics.

Anualment:

Neteja dels paviments:

 Abrillantat del terra

No obstant aquesta freqüència, es procedirà al decapatge dels espais que ho requereixin degut al canvi de personal d’un despatx a altre, moviment de mampares o qualsevol altra causa que ho justifiqui.

Cortinatges:

 Neteja de les cortines o estors de roba.

Banderes:

(5)

SALOU I DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME. 2. POLICIA LOCAL

carrer Llobregat, 1-3.

Superfície: 1.400 m2 aproximadament.

Horari: obert les 24 h tots els dies de la setmana. Període de vacances: no es tanca.

Horari preferent del servei:

 De dilluns a dissabte de 6 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h.

 Diumenge de 6 a 13 h.

Peculiaritats:

 La comissaria està oberta les 24 h i l’afluència de gent és les 24h, tant d’agents com

de ciutadans.

 La comissaria consta de planta soterrani, planta baixa, planta primera, planta segona i

planta coberta.

 A la planta soterrani hi ha 2 cel·les, 1 despatx de decomisos, 1 magatzem de

decomisos, WC, Taller i magatzem, arxiu i la sala de reconeixement amb un total de

289’11 m2.

 La planta baixa consta de 5 despatxos, 1 oficina d’atenció al ciutadà, WC, ascensor i

escales d’accés, amb un total de superfície construïda de 240’36 m2.

 La planta primera té 1 arxiu, 2 sales de brifing, 10 despatxos i 1 sala de crisi,

juntament amb WC homes i dones que fan un total de 429’94 m2 construïts.

 La planta segona te una superfície construïda de 429’94 m2 i consta de vestidors

d’home, vestidors de dona, armer, sala de material, office i gimnàs.

 La planta coberta consta de la sala de generador, la sala telefònica, la sala informàtica

amb una superfície construïda de 300’17 m2.

 També cal remarcar que hi ha les escales d’emergència de les quals es te que fer el

seu manteniment amb una superfície aproximada de 24 m2.

Freqüències de neteja: Diàriament:

Neteja dels paviments de la sala 24 hores, menjador i entrada:

 Escombrat i fregat dels terrer de terrazo, gres o d’altres materials amb solució aquosa

(6)

2. POLICIA LOCAL Serveis sanitaris i vestidors:

 Escrupolosa neteja del terra i dels sanitaris amb productes desinfectants.

 Netejar i eixugar els miralls i aixetes.

 Reposició material higiènic. El paper higiènic ha de ser de doble full i blanc i el sabó de

tocador ha de se hipoalergènic. Ascensor:

 Netejar i fregar el paviment

 Neteja de les portes i de l’interior (treure la pols i les ditades)

Vidres interiors i exteriors:

 Neteja dels vidres de les portes d’accés als edificis i els de les portes dels vestíbuls i

els dels taulells de recepció. Eliminació dels residus:

 En finalitzar cada jornada, els residus recollits en les tasques de neteja, seran retirats

en bosses de plàstic i dipositats en els contenidors corresponents ubicats a la via pública.

3 dies a la setmana Neteja dels paviments:

 Escombrat i fregat dels terrer de terrazo, gres o d’altres materials amb solució aquosa

de detergent i, sempre que sigui possible, amb mitjans mecànics.

 Neteja dels passadissos i zones comunes.

 Neteja de catifes i pelfuts.

Mobiliari general:

 Buidar i netejar papereres i cendrers.

 Neteja de la pols de les cadires, butaques, ordinadors i teclats, sofàs, prestatgeries,

objectes decoratius, taules, telèfons, maquines d’oficina, armaris, arxivadors i tot el mobiliàri en general.

Punts de llum:

 Es mantindran sempre nets, sense utilitzar líquids.

Eliminació dels residus:

 En finalitzar cada jornada, els residus recollits en les tasques de neteja, seran retirats

en bosses de plàstic i dipositats en els contenidors corresponents ubicats a la via pública.

(7)

Amb caràcter general, i dins el còmput d’hores que es prestin durant la setmana, s’inclouran els següents serveis:

Serveis sanitaris i vestidors:

 Neteja de l’enrajolat de les parets

 Treure la pols de la part alta dels armaris metàl.lics, ampits i finestres.

 Treure les taques, i esquitjades de les rajoles.

Mobiliàri general:

 Neteja amb cura de les pantalles d’ordinadors, teclats i monitors de TV amb productes

de desinfecció no corrosiva per a aquest tipus de materials.

 Desinfecció i esterilització dels telèfons, amb especial cura amb el de la centraleta.

 Neteja dels marcs de les portes, interruptors, tiradors, poms, passamans, etc...

 Neteja dels daurats i el.lements metàl.lics.

 Neteja de llums.

Ascensor:

 Aspirar guies i altres racons.

Magatzems:

 Escombrar / mopejar els paviments

Parets i elements de condicionament d’aire:

 Treure la pols dels radiadors i de les reixes de ventilació i climatització.

Zona d’arxiu:

(8)

2. POLICIA LOCAL

Mensualment: Mobiliari general:

 Aplicació de productes regeneradors als mobles i als sofàs o cadires de pell si n’hi ha.

 Neteja del tapissat de les cadires amb llevataques.

Portes, finestres i mampares:

 Neteja a fons de totes les portes i part inferior de les finestres.

 Neteja d’altres elements de fusteria i mampares.

 Netejar les parets dels vestíbuls i passadissos.

Vidres interior i exteriors:

 Neteja de les cortines de lames i gradulux.

 Neteja dels marcs dels vidres.

 Neteja de persianes.

Pàrking interior i exterior:

 Es durà a terme la neteja del pàrquing exterior i interior dels edificis objecte del plec.

Aquesta consistirà en l’escombrat mecanitzat i en la neteja de les parets i sostres per treure les teranyines.

Patis interiors i terrats:

 Recollida de fulles, sòlids...

Ascensors:

 Fregar les portes, les parets i sostres. Netejar a fons els vidres, miralls i lluminàries i

tota la cabina. Magatzems:

 Fregar els paviments.

(9)

Semestralment: Façanes:

 Neteja dels murs i de les façanes

 Neteja de parets, sostres i cornises.

Daurats i metalls:

 S’han de tractar i abrillantar amb neteja - metalls específics.

Anualment:

Neteja dels paviments:

 Abrillantat del terra

No obstant aquesta freqüència, es procedirà al decapatge dels espais que ho requereixin degut al canvi de personal d’un despatx a altre, moviment de mampares qualsevol altre causa que ho justifiqui.

Cortinatge:

 Neteja de les cortines o estors de roba.

Banderes:

 Rentat de les banderes.

La prestació dels serveis ordinaris s’adequarà a l’horari d’ús d’aquesta policia( cal tenir en compte els torns rotatius les 24 hores) i es demana un servei de guàrdia al objecte de que, donades les característiques del lloc a cobrir, es pot tenir la necessitat d’aquest servei a qualsevol hora del dia (detinguts, alcoholèmies, etc).

(10)

2. POLICIA LOCAL OFICINA DE PLATJA (*)

(*) La neteja d’aquesta dependència es realitzarà dintre del circuit de neteja dels lavabos de platges.

Ps. Jaume I.

Superfície: 27 m2 útils.

Horari: obert de 9 a 21 h de dilluns a diumenge durant els mesos de juny a setembre. Període de vacances: de setembre a juny.

Horari preferent del servei:

 De dilluns a diumenge de 9 a 10 h, que és quan es posa en funcionament.

Peculiaritats: la comissaria de platja te l’inconvenient de ser un espai petit però amb afluència de gent que és usuària de la platja.

Neteja diària (de dilluns a diumenge)________________________________

 Escombrar 2/3 cops al dia en base a la seva necessitat.

 Netejar els vidres del frontal i la porta.

 Buidar les papereres 2/cops al dia.

 Netejar la zona del menjador dels agents 2/3 cops al dia.

Neteja setmanal__________________________________________________

 Netejar i treure la pols del mobiliari (taules, cadires, miralls, armaris, ordinadors,

(11)

PROTOCOLS DE NETEJA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE SALOU I DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME.

3. CEIP EUROPA

Horari d’obertura del centre: Horari escolar: de 7.30h a 18.45h Calendari de funcionament:

 De l’1 de setembre al 21 o 22 de desembre.

 Del 8 o 9 de gener fins Setmana Santa.

 De dimarts després de Pasqua al 30 de juny.

 Durant el mes de juliol funciona Administració i Serveis.

 Durant els mesos de juliol i agost es fan activitats d’estiu pels nens proposades pel

Ajuntament.

 Durant els dies de Nadal es fa servir el centre per activitats proposades per

l’Ajuntament.

Període de vacances dels alumnes: Vacances de Nadal, Setmana Santa i estiu. Horari preferent de prestació del Servei: De 16.30 a 21.30 h.

Manteniment de lavabos: Migdia Espais:

 27 aules grans d’alumnes. (12 a la planta baixa - incloses dues caragoles) (15 1ª

planta)

 5 aules petites d’alumnes ( 4 a la planta baixa)

 2 despatxos petits 1ª planta (departament, AMPA)

 Zona de secretaria: direcció, sala de professors-planta baixa

 Biblioteca

 Menjador

 Gimnàs 200 m

 Lavabo del pati de P3

 Lavabos planta baixa

 Lavabos 1ª planta

 Vestíbul planta baixa

 Vestíbul 1ª planta

 4 passadissos

 2 escales

(12)

3. CEIP EUROPA

Actuacions de neteja ordinària:

En tractar-se de una escola amb un número molt nombrós d’alumnes l’empresa adjudicatària haurà de tenir en compte la normativa que fa referència a la higiene i a la sanitat dels centres públics.)

Diàriament:

 Aspirar i fregar totes les aules i espais comuns (vestíbuls, passadissos, sala de

professors i despatxos ). No escombrar perquè augmenta la pols.

 Netejar i treure la pols del mobiliari de les aules (taules, prestatgeries, i pissarres).

 Neteja i desinfectar amb especial cura els lavabos i wàters (vestuaris i alicatat) de tot

el Centre per evitar contagis i enfermetats. Tenint en compte que són vells s’hauran de perfumar amb els ambientadors necessaris per tal de evitar mals olors. Cal fer un repàs a mig matí perquè estiguin en condicions d’higiene

 Escombrar i fregar amb productes desengreixants el menjador de l’escola.

 Buidar les papereres i reposar bosses d’escombreries.

Setmanalment:

 Netejar amb aigua i sabó les taules, cadires, i armaris de roba de les aules i

menjador.

 Neteja de teclats, pantalles i torres dels ordinadors.

 Buidar les papereres del pati (dues vegades per setmana).

 Netejar els vidres (ambdues cares)de les portes d’entrada i repàs dels necessaris

(dues vegades per setmana).

 Neteja de l’ascensor.

 Aspirar i fregar el gimnàs.

Mensualment:

 Neteja dels vidres per ambdues cares.

(13)

Neteja extraordinaria a fons:

Abans de l’1 setembre, i durant les vacances de Setmana Santa i Nadal, s’haurà de realitzar una neteja general a fons de totes les dependències del centre.

Durant el període del 25 de juny fins a l’15 de setembre, aproximadament, es celebra el Casal Educatiu d’Estiu o Teatre, que suposa l’increment de neteja de la part de freqüència diària en totes les dependències utilitzades (normalment tota una planta). Aquest servei també és necessari al Nadal durant els anys que s’està fent servir l’escola pels joves de l’orquestra catalana (JONC).

Neteja amb aigua i sabó:

 Radiadors i tubs de calefacció

 Persianes i la fusta corresponent.

 Fluorescents, sostres, i estructures superiors (pols i teranyines).

 Moure mobles i netejar la part posterior

 Interior dels armaris

 Fustes laterals de mitja paret.

(14)

PROTOCOLS DE NETEJA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE SALOU I DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME.

4. CASAL D’ESTIU (MATÍ) COL.LEGI EUROPA

Diàriament:

Neteja dels paviments:

 Escombrat i fregat dels terres amb solució aquosa de detergent de la planta baixa i

barracons del Col.legi Europa. Serveis sanitaris:

 Escrupulosa neteja del terra i dels sanitaris amb productes desinfentants.

 Netejar i eixugar els miralls i les aixetes.

 Reposició material higiènic: el paper higiènic ha de ser de doble full i blanc i el sabó de

tocador ha de ser hipoalergènic. Mobiliari general:

 Buidar i netejar papereres interiors i exteriors.

 Neteja de la pols de les cadires, taules, prestatgeries, etc.

Eliminació de residus:

 En finalitzar cada jornada, els residus recollits en les tasques de neteja seran retirats

en bosses de plàstic i dipositats en els contenidors corresponents ubicats a la via pública.

Mensualment (1 vegada al juliol i 1 a l’agost): Serveis sanitaris:

 Neteja de l’enrajolat de les parets.

Mobiliari en general:

 Neteja de les portes, marcs de les portes, interruptors, tiradors, poms passamans…

 Neteja de les pizarres.

 Treure la pols dels radiadors.

Pati exterior:

(15)

SALOU I DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME. 5. CEIP SALOU

 Horari d’obertura del centre: El nostre centre obre les seves portes de 8.30h -16.30h (tot i que el personal docent pot restar-hi més temps).

 Calendari de funcionament: de l’1 de setembre al 15 de juliol (del 22 de juny al 15 de juliol sense nens/es).

 Període de vacances: El període de vacances d’aquest curs escolar 2008/09 encara està per determinar pel departament d’Educació.

 Horari preferent de prestació de servei: l’horari actual va molt bé (de 16.30 a 22.00 h), però cal ampliar de 12.00 a 13.00 h per netejar els lavabos de l’escola ja que després del pati i al l’hora del menjador és necessari per assegurar una correcta higiene pels nostres infants.

 Actuacions de neteja ordinària per a cada tipus d’espai i freqüència de prestació:

Neteja de les aules: Les aules s’han d’escombrar, fregar i treure la pols diàriament. La neteja no seria només del terra si no dels altres elements que els infants utilitzen cada dia com les piques que hi ha a cada classe i de les taules i cadires. S’ha de tenir en compte el tema dels àcars i les al·lèrgies amb els infants.

Neteja de lavabos: Hauria de ser cada dia i dos cops, un de 12:30 a 13:30 i l’altra al final de la jornada. Aquesta neteja hauria de ser diària i amb productes desinfectants, tant pels wàters com pel terra sobretot a l’edifici d’infantil.

Neteja de les zones comuns (biblioteca, despatxos, secretaria, passadissos, menjador,...):

 Diàriament escombrat i fregat.

 Un cop per setmana treure la pols a fons (no només per les superfícies llises, si no

també pels ordinadors, llibres de les prestatgeries, i altres elements que hi ha a les estances. Del menjador neteja de piques, rajoles, taules, cadires, armaris,....) Neteja del Pavelló: Diàriament escombrat i fregat. S’ha de preveure que el pavelló és utilitzat, totes les tardes, per activitats extraescolars organitzades pel AMPA o l’Ajuntament de Salou i que ha de quedar net per ser utilitzat a primer hora del matí.

(16)

5. CEIP SALOU

 Neteges extraordinàries i a fons:

A principi de curs, és a dir, ABANS de l’1 de setembre, al Nadal, Setmana Santa i Final de curs.

Sempre que sigui necessari com per exemple, si es fan obres al centre o qüestions excepcionals.

S’ha de preveure quan es fa la neteja a fons de l’estiu (abans de començar el curs al setembre) ja que si les instal·lacions estan ocupades per les activitats organitzades per l’Ajuntament de Salou, aquesta neteja no es pot fer correctament. Tenint en compte que els mestres comencem a treballar l’1 de setembre, per poder dur a terme la neteja a fons, les activitats que es fan al centre haurien d’acabar abans del dia 25 d’ Agost.

 Altres observacions: Es basen en l’observació dels serveis prestats actualment i que creiem que caldria tenir en compte millorar:

a) Moure el mobiliari per netejar a sota en les neteges a fons. b) Utilitzar aspiradora als racons, sobretot a pàrvuls.

c) A l’hora de netejar fer-ho amb les finestres obertes per a que la pols pugui sortir a l’exterior i no es torni a acumular a les aules.

d) Canviar l’aigua de fregar cada cop que estigui bruta (sovint).

e) Utilitzar draps nets per a netejar les superfícies i amb l’aigua canviada cada cop que estigui bruta.

f) Fregar amb les finestres obertes i deixar obert perquè s’assequi. No tancar les finestres i portes de les aules un cop estar fregat.

(17)

PROTOCOLS DE NETEJA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE SALOU I DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME.

6. CEIP SALOU 2

El CEIP Salou 2 continuarà la seva activitat el curs 2008-2009 amb les següents particularitats:

a) No comptarà encara amb instal·lacions pròpies, la qual cosa es preveu que serà factible per a començaments de l’any 2009. La situació del centre és al carrer Rosa Sensat.

b) Per aquest motiu, començarà oferint els seus serveis durant el curs 2008-2009 a dins del recinte del CEIP Salou, en dos mòduls prefabricats que hi haurà instal·lats al pati i a la zona ajardinada d’aquest centre.

c) Aquests mòduls constaran previsiblement, un d’ells (el més gran), de tres aules amb una capacitat per a 25 alumnes cadascuna d'elles, dos lavabos (un a dins d'una de les aules i l'altre accessible des del passadís), un despatx i els passadissos d'accés a aquestes dependències, i l’altre mòdul, més petit que l’anterior, amb dues aules també amb capacitat per a 25 alumnes, lavabos i, de moment, es desconeix si disposarà d’alguna altra dependència.

Per a totes aquestes dependències, s’ha sol·licitat a aquest Ajuntament servei de neteja per al proper curs escolar, el qual hauria de complir els següents requisits:

Diàriament:

Neteja dels paviments:

 Escombrat i fregat dels terres amb productes adequats als materials sintètics.

 Neteja dels passadissos i zones comunes.

Serveis sanitaris, tant d’alumnes, com de mestres:

 Escrupolosa neteja del terra i dels sanitaris amb productes desinfectants.

 Netejar i eixugar els miralls i aixetes.

 Reposició material higiènic: El paper higiènic ha de ser de doble full i blanc i el sabó de

tocador ha de ser hipoalergènic.

(18)

6. CEIP SALOU 2

Mobiliari general:

 Buidar i netejar papereres.

 Neteja de la pols de les cadires, butaques, ordinadors i teclats, sofàs, prestatgeries,

objectes decoratius, taules, telèfons, maquines d’oficina, armaris, arxivadors i tot el mobiliari en general, amb productes de qualitat, efectiu i respectuosos amb les característiques i els mzterials dels objectes enumerats.

Zona d’arxiu:

 Neteja de les prestatgeries de forma rotativa.

Vidres interiors i exteriors:

 Neteja dels vidres de les portes d’accés als edificis Neteja dels marcs dels vidres.

Punts de llum:

 Es mantindran sempre nets, sense utilitzar líquids.

Eliminació dels residus:

 En finalitzar cada jornada, els residus recollits en les tasques de neteja, seran retirats

en bosses de plàstic i dipositats en els contenidors corresponents ubicats a la via pública

Setmanalment: Serveis sanitaris:

 Neteja de l’enrajolat de les parets

 Treure la pols de la part alta dels armaris metàl·lics, ampits i finestres

 Treure les taques i esquitxades de les parets totes les dependències dels dos mòduls

Mobiliari general:

 Neteja amb cura de les pantalles d’ordinadors, teclats, monitors de TV i altres

instruments audiovisuals amb productes de desinfecció no corrosiva per a aquest tipus de materials

 Desinfecció i esteralització dels telèfons

 Neteja dels marcs de les portes, interruptors, tiradors, poms, passamans,…

 Neteja dels elements metàl.lics

 Neteja de llums

(19)

6. CEIP SALOU 2

Mensualment: Mobiliari general:

 Aplicació de productes regeneradors als mobles i als sofàs o cadires de pell si n’hi han

 Neteja del tapissat de les cadires amb llevataques.

 La neteja d’aquest mobiliari es farà evitant cops, taques o ratlles.

Portes, finestres i mampares:

 Neteja a fons de totes les portes i part interior de les finestres.

 Neteja d’altres elements de fusteria i mampares.

 Netejar les parets dels vestíbuls i passadissos.

Vidres interiors i exteriors:

 Neteja de finestres interiors i exteriors, marcs i trencaaigües exteriors.

Semestralment: Façanes:

 Neteja dels murs i de les façanes.

 Neteja de parets, sostres i cornises.

Neteges extraordinàries i a fons:

A principi de curs, és a dir, ABANS de l’1 de setembre, al Nadal, Setmana Santa i Final de curs.

Sempre que sigui necessari com per exemple, si es fan obres al centre o qüestions excepcionals.

S’ha de preveure quan es fa la neteja a fons de l’estiu, abans de començar el curs al setembre.

(20)

PROTOCOLS DE NETEJA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE SALOU I DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME.

7. CEIP SANTA MARIA DEL MAR

Horari d’obertura del Centre:

Horari lectiu de 9.00 h. a 16.30h. Horari escolar de 7.30h a 18.30h.

Calendari de funcionament:

 De l’1 de setembre al 21 o 22 de desembre.

 Del 8 o 9 de gener fins Setmana Santa

 De dimarts desprès de Pasqua al 30 de juny.

 Durant el mes de juliol funciona Administració i Serveis.

Període de Vacances:

 Vacances de Nadal

 Vacances de Setmana Santa

 Mesos de juliol i agost

Horari Preferent de prestació del Servei:

L’horari preferent és quan no hi ha alumnes al Centre.

Tot i això és imprescindible que a les 12h. (desprès del pati) es faci un repàs general als wàters i lavabos del Centre, pel fet que n’hi ha pocs pel volum d’alumnat que tenim i a més uns s’utilitzen com a vestuaris.

Actuacions de neteja:

En tractar-se d’una escola amb un número molt nombrós d’alumnes, l’empresa adjudicatària haurà de tenir en compte la normativa que fa referència a la higiene i a la sanitat dels Centres públics.

Diàriament:

 Aspirar totes les aules i espais comuns (sala de professors i despatxos) i fregar-les

amb pals de fregar nets. No escombrar per que augmenta la pols.

 Treure la pols del mobiliari de les aules, incloses les pissarres.

 Aspirar i fregar els passadissos i l’aula de psicomotricitat.

 Netejar amb especial cura els lavabos i wàters (també alicatat) de tot el Centre per

evitar contagis i malalties. Tenint en compte que són vells s’hauran de perfumar amb els ambientadors necessaris per tal d’evitar mals olors..

 Repassar-los a les 12 h perquè estiguin en condicions adients.

(21)

7. CEIP SANTA MARIA DEL MAR

Setmanalment:

 Netejar amb aigua i sabó les taules i cadires de les aules i el menjador.

 Neteja de teclats, pantalles i torres dels ordinadors.

 Portes i marcs de les portes.

 Buidar les papereres del pati (dues vegades per setmana).

 Netejar els vidres de l’entrada.

Mensualment:

 Neteja de vidres.

 Treure la pols de les persianes, baranes, finestres, quadres rellotges i plantes.

Neteja extraordinària:

Les neteges extraordinàries han de ser en tots els períodes de vacances (Nadal, Setmana Santa i estiu).

 Moure els mobles i netejar la part posterior.

 Sòcols de mitja paret (que són de “terrazo”).

 Aluminis de les finestres.

 Radiadors i tubs de calefacció.

 Rascar els límits del terra amb la paret, ja que queda negre dels pals de fregar.

 Fluorescents, sostres, i parts altes.

(22)

PROTOCOLS DE NETEJA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE SALOU I DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME.

8. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS (ESTADI MUNICIPAL)

ESTADI MUNICIPAL: Carrer Barenys s/n. Horari:

 De dilluns a divendres de 17 a 23 h.

 Dissabte: de 9 a 13 i de 14 a 20 h.

 Diumenge de 16 a 19 h. alterns (excepte 15 de juny al 15 de setembre)

(l’horari de realització del servei no ha d’afectar el normal funcionament de la instal·lació)

 Període vacances: un mes a l’estiu (juliol / agost). Es comunicarà el període de tancament. Però en cas d’haver-hi activitats s’haurà de fer el protocol de neteja establert o que es sol·liciti.

 Horari preferent del servei: matins de dilluns a divendres. dissabtes abans d’obrir al menys els vestidors.

(23)

8. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS (VESTIDORS)

VESTIDORS: superfície 164,05 m2 + mòduls nous 100 m2 aproximadament. Diàriament (de dilluns a dissabte):

 Neteja i desinfecció vestidors i dutxes.

Dies alterns:

 Neteja de l’oficina i els lavabos.

Setmanalment:

 Parets alicatats vestidors i WC.

 Vidriats i finestres.

Puntualment:

 Neteja general i a fons de les instal·lacions i equipaments.

Temporada de competició regular (setembre a juny) dissabtes tarda i diumenges mati:

S’hauran de netejar les vestidors utilitzats al mati per a les activitats de la tarda. davant de l’impossibilitat de quantificar es proposa un preu hora tancat i comunicar planning mensualment de les necessitats. Aquesta neteja s’haurà de fer entre les 13 i 15 hores. Els diumenges de 7 a 9 del matí.

(24)

8. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS (PAVELLÓ COBERT)

PAVELLÓ COBERT: Setmanalment:

 Neteja pista amb màquina (abans cap de setmana).

 Repàs amb mopa de la pista en cas que sigui necessari o es sol·liciti.

Mensualment (excepte juliol i agost):

 Netejar cadires i graderies.

 Material esportiu. Pols cistelles bàsquet i taulers.

(25)

(PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS)

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS: carrer de Milà, 3 Telf: 977.30.92.11 Horari hivern: 15 de setembre a 15 de juny aprox.

 De dilluns a divendres de 8’30 a 24 h.

 Dissabte: de 9 a 14 i de 16 a 21 h.

 Diumenge de 9 a 14 (sempre) i de 16 a 20 h (ocasionalment).

Horari Estiu: 15 de juny a 15 de setembre aproximadament.

 De dilluns a divendres de 8 a 22 h.

 Dissabte: de 9 a 14 i de 16 a 21 h.

(l’horari de realització del servei no ha d’afectar el normal funcionament de la instal·lació)

Període vacances: no es tanca.

Horari preferent del servei: les zones d’ús públic (entrades, passadissos, vestidors, sales de gimnàstica ,abans de l’obertura al públic.

La resta d’espais es poden netejar amb l’instal·lació oberta: graderies, hall principal, despatxos entitats, etc. Excepte quan s’obrin al públic caps de setmana.

Observacions: queda exclòs del servei la zona de la cafeteria compresa entre les dos escales d’accés a la mateixa

Diàriament (de dilluns a dissabte) Matí:

 Neteja de:

1. Vestidors.

2. Sala de gimnàstica.

3. Sala de Musculació i/o de ciclisme indoor. 4. WC cafeteria.

5. Neteges de les escales i entrada principal exterior.

(26)

8. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS (PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS) Tarda:

 Repàs vestidors i sala de gimnàstica i musculació, espai de ciclisme indoor.

 WC cafeteria.

 Oficines entitats esportives (dies alterns).

Dissabtes tarda i diumenges matí

 Repàs de graderies, accessos públics.

 WC cafeteria.

 Hall i accessos porta principal.

 Vestidors.

 Zones trànsit usuaris i públic.

 Neteges de les escales i entrada principal exterior.

1 cop a la setmana

 Vidres de la porta principal, abans del cap de setmana.

 Neteja de graderies públic.

 Passadissos i escales graderies i superiors.

 Neteja amb màquina de parquet i moquetes accessos a la pista.

 Netejar i treure la pols del mobiliari (taules, cadires, miralls, armaris, ordinadors,

quadres), portes, parets, dels punts de llum, de es baranes, dels radiadors, de les finestres, de les persianes, dels extintors, etc.

2 cops a la Setmana

 Neteja de la pista de parquet amb mopa i màquina (preferentment abans del cap de

setmana o activitats especials.

 WC públics de les graderies.abans del cap de setmana i desprès.

3 cops a la Setmana

 Oficines i despatxos departaments municipals.

Mensual

 Neteja de vidres de tota la instal·lació (interior i exterior).

 Neteja a fons de graderies i cadires.

 Neteja metacrilats taulers cistelles bàsquet.

Anual

 Neteja estructura superior (pols, teranyines…).

(27)

PISCINA MUNICIPAL: carrer de Milà, 5 Telf: 977.30.92.21 Horari hivern:  De dilluns a divendres de 8 a 14 i de 15 a 22 h.  Dissabte: de 9 a 14 i de 16 a 20 h.  Diumenge de 10 a 14 h. Horari Estiu:  De dilluns a dissabte de 9 a 21 h.  Diumenge de 10 a 15 h.

Període vacances: no es tanca.

Horari preferent del servei: abans de l’obertura matinal i de 13 a 16’30 h.

Diàriament (de dilluns a dissabte ) Matins:

 Fregar i desinfectar vestidors, dutxes i sanitaris: terra, bancs, WC.

 Neteja de taquilles, miralls, aixetes.

 Neteja vestíbul i passadís, accessos a la sala de fitness.

 Zona dutxes de la platja de la piscina (terra, parets i desaigues).

 Platja de la piscina (terra, parets i desaigües).

 Sala de fitness i sala d’activitats dirigides.

Tarda:

 Fregar i desinfectar vestidors, dutxes i sanitaris: terra , bancs, WC.

 Neteja vestíbul i passadís, accessos a la sala de fitness.

 Zona dutxes de la platja de la piscina (terra, parets i desaigues).

 Platja de la piscina (terra, parets i desaigües).

 Repàs Sala de fitness i sala d’activitats dirigides.

Diumenges:

 Fregar i desinfectar vestidors, dutxes i sanitaris

 Neteja vestíbul i passadís

(28)

8. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS (PISCINA MUNICIPAL)

Diàriament (1 cop al dia, abans de les 8 h.)

 Neteja i desinfecció sauna i bany de vapor

Setmanal

 Neteja de vidres per les dues cares( accessos , hall, vestidors, portes), també del

vidriat de la sala de fitness i de la sala d‘activitats dirigides

 Neteja d’alicatats vestidors

 Neteja part alta dels armaris, prestatgeries i taquilles.

 Neteja despatx sala de medicina (2 cops per setmana en funció dels serveis )

Quinzenal:

 Vidriat recinte de la piscina

Altres serveis no previstos: Serveis extraordinaris

Aquest serveis, no previstos, es prestaran normalment a petició dels responsables de la instal·lació quan sigui necessari per atendre programes o activitats puntuals, usualment en dies festius.

Temporalitat

La temporalitat dels serveis es pot veure modificada quan per períodes de vacances o menys activitat no sigui necessària la mateixa freqüència. S’aprofitaran aquest períodes per a fer tasques de neteja general i per a fer a fons vestidors o el que es consideri necessari.

Altres:

Per tractar-se d’espais d’especial concurrència, l’empresa adjudicatària haurà d’ajustar-se sempre a la normativa que fa referència a la higiene i a la sanitat de centres públics i d’especial risc (escoles, piscines, llars d’infants, pavellons esportius, guarderies…).

(29)

Als WC, dutxes i vestidors, s’haurà de tenir especial cura en la desinfecció per evitar contagis i malalties i, si cal, s’hauran d’ambientar per evitar males olors. A petició dels responsables de les instal·lacions es procedirà a neteges especials si els resultats de les analítiques del laboratori així ho aconsellessin per donar paràmetres fora de normativa vigent.

Reposició de material d’higiene (paper higiènic, tovalloles de paper, sabó, bosses de brossa, etc.).

(30)

PROTOCOLS DE NETEJA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE SALOU I DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME.

9. MERCAT MUNICIPAL

Del 15 de setembre al 15 de juny (excepte Setmana Santa). Diàriament:

De dilluns a dissabte, de 11.00 h a 12.00 h:

 Repassar els lavabos i quartet de la brossa.

De dilluns a dissabte, de 14.00 h a 18.30 h:

 Escombrar i fregar els passadissos i lavabos del Mercat.

 Fregar i netejar oficina del conserge.

 Netejar els polsadors i interruptors.

 Escombrar al moll de càrrega.

 Passar aigua als claveguerams.

Dies alterns:

Dilluns, dimecres i divendres:

 Netejar i escombrar cambres frigorífiques.

Dimarts, dijous i dissabte:

 Fer vidres de les portes d’entrada al Mercat.

Divendres i vigílies de festa: El Mercat s’obre de tarda, i és necessari la neteja d’escombrar i fregar el Mercat i els lavabos. Es realitzarà de 20.30 h a 22.30 h.

Calendari de funcionament: Setmana Santa i estiu. Diàriament:

De dilluns a diumenge: de 11.00 h a 12.00 h.

 Repassar els lavabos, quartet de la brossa i premsa els contenidors de la brossa.

De dilluns a diumenge: de 14.00h a 18.30h.

 Escombrar i fregar els passadissos i lavabos del Mercat

 Fregar i netejar l’oficina del conserge, netejar els polsadors, interruptors, escombrar el

(31)

Diari, de dilluns a dissabte: de 21.00 h a 23.00h.

 Netejar i fregar lavabos

 Escombrar i fregar el Mercat

Dies alterns:

Dilluns, dimecres, i divendres: Netejar cambres frigorífiques. Dimarts, dijous i dissabte:

Fer vidres de les portes d’entrada al Mercat

Mensualment:

 Netejar els vidres i finestrals superiors.

 Escombrar els passadissos i quartet de les maquines d’aire condicionat que hi ha a la

part superior del Mercat.

Trimestralment:

 Fregat de les zones comunes enrajolades, rètols interiors del Mercat i parets de les

portes d’entrada al Mercat.

 Netejar sortides d’aire condicionat i neteja dels vidres del sostre.

Semestralment:

 Desempolsat de l’estructura superior (Pols i teranyines)

 Desinfecció de cambres de refrigeració

Anualment:

(32)

PROTOCOLS DE NETEJA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE SALOU I DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME.

10. TORRE VELLA

2 dies a la setmana:

 Escombrat i fregat del terra.

 Neteja dels passadissos i zones comunes.

 Escrupolosa neteja del terra i dels sanitaris amb productes desinfectants.

 Netejar i eixugar els miralls i aixetes.

 Reposició material higiènic: El paper higiènic ha de ser de doble full i blanc i el sabó de

tocador ha de ser hipoalergènic.

 Buidar i netejar papereres i cendrers.

 Neteja de la pols de les cadires, butaques, ordinadors i teclats, sofàs, prestatgeries,

objectes decoratius, taules, telèfons, maquines d’oficina, armaris, arxivadors i tot el mobiliari en general.

 Mantenir sempre nets els punts de llum.

 Retirar els residus recollits en bosses de plàstic i dipositats en els contenidors

corresponents ubicats a la via pública.

Setmanalment:

 Neteja de l’enrajolat de les parets dels sanitaris.

 Treure la pols de la part alta dels armaris metàl·lics, ampits i finestres.

 Treure les taques i esquitxades de les rajoles.

 Neteja amb cura de les pantalles d’ordinadors, teclats i monitors de TV amb productes

de desinfecció no corrosiva per a aquest tipus de materials.

 Desinfecció i esterilització dels telèfons, amb especial cura amb el de la centraleta.

 Neteja dels marcs de les portes, interruptors, tiradors, poms, passamans,…

 Neteja dels daurats i elements metàl·lics.

 Neteja de llums.

 Escombrar / mopejar els paviments del magatzem.

 Treure la pols dels radiadors i de les reixes de ventilació i climatització.

(33)

10. TORRE VELLA

Mensualment:

 Neteja del tapissat de les cadires amb llevataques.

 La neteja d’aquest mobiliari es farà evitant cops, taques o ratlles.

 Neteja a fons de totes les portes i part interior de les finestres.

 Neteja d’altres elements de fusteria i mampares.

 Netejar les parets dels vestíbuls i passadissos.

 Neteja de finestres interiors i exteriors, marcs i trencaaigües exteriors.

 Recollida dels patis interiors i terrats les fulles, sòlids…

 Fregar els paviments del magatzem i treure'n la pols.

Semestralment:

(34)

PROTOCOLS DE NETEJA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE SALOU I DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME.

11. CENTRE DE FORMACIÓ I INSERCIÓ D’ADULTS

Diàriament:

Serveis sanitaris i vestidors:

 Escrupolosa neteja del terra i dels sanitaris amb productes desinfectants.

 Netejar i eixugar els miralls i aixetes.

 Reposició material higiènic: El paper higiènic ha de ser de doble full i blanc i el sabó de

tocador ha de ser hipoalergènic. 2 dies a la setmana:

Neteja dels paviments:

 Escombrat i fregat dels terres de terrazo, gres o d’altres materials amb solució aquosa

de detergent i, sempre que sigui possible, amb mitjans mecànics.

 Neteja dels passadissos i zones comunes.

 Neteja de catifes i pelfuts.

Mobiliari general:

 Buidar i netejar papereres i cendrers.

 Neteja de la pols de les cadires, butaques, ordinadors i teclats, sofàs, prestatgeries,

objectes decoratius, taules, telèfons, maquines d’oficina, armaris, arxivadors i tot el mobiliari en general.

Zona d’arxiu:

 Neteja de les prestatgeries de forma rotativa.

Vidres interiors i exteriors:

 Neteja dels vidres de les portes d’accés als edificis i els de les portes dels vestíbuls i

els dels taulells de recepció. Punts de llum:

 Es mantindran sempre nets, sense utilitzar líquids.

Eliminació dels residus:

 En finalitzar cada jornada, els residus recollits en les tasques de neteja, seran retirats

en bosses de plàstic i dipositats en els contenidors corresponents ubicats a la via pública.

(35)

Setmanalment:

Serveis sanitaris i vestidors:

 Neteja de l’enrajolat de les parets.

 Treure la pols de la part alta dels armaris metàl·lics, ampits i finestres.

 Treure les taques i esquitxades de les rajoles.

Mobiliari general:

 Neteja amb cura de les pantalles d’ordinadors, teclats i monitors de TV amb productes

de desinfecció no corrosiva per a aquest tipus de materials.

 Desinfecció i esteralització dels telèfons, amb especial cura amb el de la centraleta.

 Neteja dels marcs de les portes, interruptors, tiradors, poms, passamans,…

 Neteja dels daurats i elements metàl.lics.

 Neteja de llums.

Magatzems

 Escombrar / mopejar els paviments.

Parets i elements de condicionament d’aire:

 Treure la pols dels radiadors i de les reixes de ventilació i climatització.

Mensualment: Mobiliari general:

 Aplicació de productes regeneradors als mobles i als sofàs o cadires de pell si n’hi

han.

 Neteja del tapissat de les cadires amb llevataques.

 La neteja d’aquest mobiliari es farà evitant cops, taques o ratlles.

Portes, finestres i mampares:

 Neteja a fons de totes les portes i part interior de les finestres.

 Neteja d’altres elements de fusteria i mampares.

 Netejar les parets dels vestíbuls i passadissos.

Vidres interiors i exteriors:

 Neteja de finestres interiors i exteriors, marcs i trencaaigües exteriors.

 Neteja dels marcs dels vidres.

 Neteja de persianes.

(36)

11. CENTRE DE FORMACIÓ I INSERCIÓ D’ADULTS Magatzems:

 Fregar els paviments.

 Treure'n la pols.

Semestralment: Façanes:

 Neteja dels murs i de les façanes.

 Neteja de parets, sostres i cornises.

Daurats i metalls:

 S'han de tractar i abrillantar amb neteja-metalls específics.

Anualment:

Neteja dels paviments:

 Abrillantat del terra.

Cortinatges:

 Neteja de les cortines o estors de roba.

Banderes:

(37)

PROTOCOLS DE NETEJA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE SALOU I DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME.

12. CENTRE MUNICIPAL “EL DOFÍ MÀGIC-ESPAI JOVE”

Horari d’obertura del Centre:

 D’octubre a juny: De dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 18 hores.

 De juliol a setembre: “casal d’estiu” de 13.30 a 20.30 hores.

Horari Preferent de prestació del Servei:

L’horari preferent és quan no hi ha alumnes al Centre (abans de les 10 hores).

Diàriament:

Neteja dels paviments:

 Escombrat i fregat dels terres amb solució aquosa de detergent ( sales, despatx, sala

de material, sala informàtica, passadís i entrada.) Ludoteca:

 Aspirar i fregar el terra.

Serveis sanitaris:

 Escrupulosa neteja del terra i dels sanitaris amb productes desinfectants.

 Netejar i eixugar els miralls i les aixetes.

 Reposició material higiènic: el paper higiènic ha de ser de doble full i blanc i el sabó de

tocador ha de ser hipoalergènic.

 Neteja del canviador dels nadons.

Mobiliari general:

 Buidar i netejar papereres interiors i exteriors.

 Neteja de la pols de les cadires, taules, cornises de fusta de les parets, ordinadors i

teclats, prestatgeries, objectes decoratius, telèfons, màquines d’oficina, armaris, arxivadors i tot el mobiliari en general.

Eliminació de residus:

 En finalitzar cada jornada, els residus recollits en les tasques de neteja seran retirats

en bosses de plàstic i dipositats en els contenidors corresponents ubicats a la via pública.

(38)

12. CENTRE MUNICIPAL “EL DOFÍ MÀGIC-ESPAI JOVE”

Mensualment:

Vidres interiors i exteriors:

 Neteja dels vidres de la porta d’accès a l’edifici.

 Neteja dels vidres interiors i exteriors de les finestres, marcs d´alumini i trencaaigües

de tot l’edifici.

Punts de llum: Neteja de les llums de les aules, passadís, entrada, despatx, ludoteca, sala d’informàtica i sala de material.

Serveis sanitaris: Neteja de l’enrajolat de les parets. Mobiliari en general:

 Treure la pols del la part alta dels armaris.

 Neteja amb cura de les pantalles dels ordinadors, teclats, monitors de tv i radios amb

productes de desinfecció no corrosiva per a aquest tipus de materials.

 Desinfecció i esterilització dels telèfons.

 Neteja de les portes, marcs de les portes, interruptors, tiradors, poms passamans…

 Neteja de les pissarres.

 Treure la pols dels radiadors.

Pati exterior: Neteja de fulles, sòlids, herbes…

Ludoteca: Retirar els jocs de les prestatgeries, netejar el pols dels jocs i de les prestatgeries.

Trimestralment: Ludoteca:

 Treure el terra de goma i netejar amb aigua i sabó.

 Aspirar el terra i fregar.

 Treure les boles de la piscina de boles, aspirar i netejar amb aigua i sabó.

 Neteja de les joguines amb aigua i sabó.

Caracola:

 Escombrar i fregar.

(39)

SALOU I DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME. 13. CASAL D’ESTIU “EL DOFÍ MÀGIC”

Funcionament: juliol, agost i 1ª setmana de setembre

Diàriament:

Neteja dels paviments:

 Escombrat i fregat dels terres amb solució aquosa de detergent ( sales, despatx, sala

de material, sala informàtica, passadís i entrada.) Ludoteca:

 Aspirar i fregar el terra de la ludoteca.

Serveis sanitaris:

 Escrupulosa neteja del terra i dels sanitaris amb productes desinfectants.

 Netejar i eixugar els miralls i les aixetes.

 Reposició material higiènic: el paper higiènic ha de ser de doble full i blanc i el sabó de

tocador ha de ser hipoalergènic.

 Neteja del canviador dels nadons.

Mobiliari general:

 Buidar i netejar papereres interiors i exteriors.

 Neteja de la pols de les cadires, taules, cornises de fusta de les parets, ordinadors i

teclats, prestatgeries, objectes decoratius, telèfons, màquines d’oficina, armaris, arxivadors i tot el mobiliari en general.

Mensualment:

Vidres interiors i exteriors:

 Neteja dels vidres de la porta d’accés a l’edifici.

 Neteja dels vidres interiors i exteriors de les finestres, marcs d’alumini i trencaaigües

de tot l’edifici. Punts de llum:

 Neteja de les llums de les aules, passadís, entrada, despatx, ludoteca, sala

(40)

13. CASAL D’ESTIU “EL DOFÍ MÀGIC” Mobiliari en general:

 Treure la pols del la part alta dels armaris.

 Neteja amb cura de les pantalles dels ordinadors, teclats, monitors de tv i radios amb

productes de desinfecció no corrosiva per a aquest tipus de materials.

 Desinfecció i esterilització dels telèfons.

 Neteja de les portes, marcs de les portes, interruptors, tiradors, poms passamans…

 Neteja de les pissarres.

 Treure la pols dels radiadors.

Pati exterior:

 Neteja de fulles, sòlids, herbes…

Ludoteca:

(41)

PROTOCOLS DE NETEJA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE SALOU I DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME.

14. EQUIP BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA

Diàriament:

Serveis sanitaris i vestidors:

 Escrupolosa neteja del terra i dels sanitaris amb productes desinfectants.

 Netejar i eixugar els miralls i aixetes.

 Reposició material higiènic: El paper higiènic ha de ser de doble full i blanc i el sabó de

tocador ha de ser hipoalergènic. 3 dies a la setmana:

Neteja dels paviments:

 Escombrat i fregat del terre amb solució aquosa de detergent.

 Neteja dels passadissos i zones comunes.

Mobiliari general:

 Buidar i netejar papereres.

 Neteja de la pols de les cadires, butaques, ordinadors i teclats, prestatgeries, objectes

decoratius, taules, telèfons, maquines d’oficina, armaris, arxivadors i tot el mobiliari en general.

Zona d’arxiu:

 Neteja de les prestatgeries de forma rotativa.

Punts de llum:

 Es mantindran sempre nets, sense utilitzar líquids.

Eliminació dels residus:

 En finalitzar cada jornada, els residus recollits en les tasques de neteja, seran retirats

en bosses de plàstic i dipositats en els contenidors corresponents ubicats a la via pública.

(42)

14. EQUIP BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA

Setmanalment:

Serveis sanitaris i vestidors:

 Neteja de l’enrajolat de les parets.

 Treure la pols de la part alta dels armaris metàl·lics, ampits i finestres.

 Treure les taques i esquitxades de les rajoles.

Mobiliari general:

 Neteja amb cura de les pantalles d’ordinadors, teclats i monitors de TV amb productes

de desinfecció no corrosiva per a aquest tipus de materials.

 Desinfecció i esteralització dels telèfons, amb especial cura amb el de la centraleta.

 Neteja dels marcs de les portes, interruptors, tiradors, poms, passamans,…

 Neteja elements metàl.lics.

 Neteja de llums.

Parets i elements de condicionament d’aire:

 Treure la pols dels radiadors i de les reixes de ventilació i climatització.

Mensualment:

Vidres interiors i exteriors:

 Neteja dels vidres de les portes d’accés als edificis i els de les portes dels vestíbuls.

 Neteja dels marcs dels vidres.

Portes, finestres i mampares:

 Neteja a fons de totes les portes i part interior de les finestres.

 Neteja d’altres elements de fusteria i mampares.

 Netejar les parets dels vestíbuls i passadissos.

Vidres interiors i exteriors:

 Neteja de finestres interiors i exteriors, marcs i trencaaigües exteriors.

Cortinatges:

 Neteja de les cortines de lames i gradulux.

Anualment:

Neteja dels paviments:

(43)

SALOU I DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME. 15. MASIA CATALANA

Horari preferent del servei: al matí (1 hora diària). Període de Setmana Santa:

Periodicitat de neteja

 3 dies a la setmana.

Entre Setmana Santa i 1 de juny: Periodicitat de neteja

 1 dia a la setmana.

Juny, juliol, agost i setembre: Periodicitat de neteja

(44)

PROTOCOLS DE NETEJA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE SALOU I DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME.

16. LLAR JUBILATS PARC CARLES BUIGUES

Diàriament:

Serveis sanitaris (dins llar jubilats i serveis públics):

 Escrupulosa neteja del terra i dels sanitaris amb productes desinfectants.

 Netejar i eixugar els miralls i les aixetes.

 Reposició material higiènic: el paper higiènic ha de ser de doble full i blanc i el sabó de

tocador ha de ser hipoalergènic.

Mensualment:

Vidres interiors i exteriors:

 Neteja dels vidres de la porta d’accés a l’edifici.

 Neteja dels vidres interiors i exteriors de les finestres, marcs d’alumini i trencaaigües

de tot l’edifici. Serveis sanitaris:

(45)

PROTOCOLS DE NETEJA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE SALOU I DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME.

17. PUNT INFORMACIÓ JUVENIL I ANNEX 2 dies a la setmana:

Neteja dels paviments:

 Escombrat i fregat dels terres de terrazo, gres o d’altres materials amb solució aquosa

de detergent i, sempre que sigui possible, amb mitjans mecànics.

 Neteja dels passadissos i zones comunes.

 Neteja de catifes i pelfuts.

Serveis sanitaris i vestidors:

 Escrupolosa neteja del terra i dels sanitaris amb productes desinfectants.

 Netejar i eixugar els miralls i aixetes.

 Reposició material higiènic: El paper higiènic ha de ser de doble full i blanc i el sabó de

tocador ha de ser hipoalergènic.

Mobiliari general:

 Buidar i netejar papereres i cendrers.

 Neteja de la pols de les cadires, butaques, ordinadors i teclats, sofàs, prestatgeries,

objectes decoratius, taules, telèfons, maquines d’oficina, armaris, arxivadors i tot el mobiliari en general.

Zona d’arxiu:

 Neteja de les prestatgeries.

Vidres interiors i exteriors:

 Neteja dels vidres de les portes d’accés als edificis i els de les portes dels vestíbuls i

els dels taulells de recepció.

 Neteja dels marcs dels vidres.

 Neteja de persianes.

Punts de llum:

 Es mantindran sempre nets, sense utilitzar líquids.

Eliminació dels residus:

 En finalitzar cada jornada, els residus recollits en les tasques de neteja, seran retirats

en bosses de plàstic i dipositats en els contenidors corresponents ubicats a la via pública.

(46)

17. PUNT INFORMACIÓ JUVENIL I ANNEX

Setmanalment:

Serveis sanitaris i vestidors:

 Neteja de l’enrajolat de les parets.

 Treure la pols de la part alta dels armaris metàl·lics, ampits i finestres.

 Treure les taques i esquitxades de les rajoles.

Mobiliari general:

 Neteja amb cura de les pantalles d’ordinadors, teclats i monitors de TV amb productes

de desinfecció no corrosiva per a aquest tipus de materials.

 Desinfecció i esteralització dels telèfons, amb especial cura amb el de la centraleta.

 Neteja dels marcs de les portes, interruptors, tiradors, poms, passamans,…

 Neteja dels daurats i elements metàl.lics.

 Neteja de llums.

Magatzems:

 Escombrar / mopejar els paviments.

Parets i elements de condicionament d’aire:

(47)

17. PUNT INFORMACIÓ JUVENIL I ANNEX

Mensualment: Mobiliari general:

 Aplicació de productes regeneradors als mobles i als sofàs o cadires de pell si n’hi

han.

 Neteja del tapissat de les cadires amb llevataques.

 La neteja d’aquest mobiliari es farà evitant cops, taques o ratlles.

Portes, finestres i mampares:

 Neteja a fons de totes les portes i part interior de les finestres.

 Neteja d’altres elements de fusteria i mampares.

 Netejar les parets dels vestíbuls i passadissos.

Vidres interiors i exteriors:

 Neteja de finestres interiors i exteriors, marcs i trencaaigües exteriors.

Magatzems:

 Fregar els paviments.

 Treure'n la pols.

Semestralment: Façanes:

 Neteja dels murs i de les façanes.

 Neteja de parets, sostres i cornises.

Daurats i metalls:

 S'han de tractar i abrillantar amb neteja-metalls específics.

Anualment:

Neteja dels paviments:

(48)

PROTOCOLS DE NETEJA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE SALOU I DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME.

18. MASIA TOUS

Horari d’obertura del Centre: Horari lectiu de 8.30h. a 21.00h. Setembre a juny

Del 1 de juliol al 8 d’agost només utilitzaran 2 aules, els lavabos i la sala multidiciplinar pels alumnes i professors del Centre Ocupacional. Per això durant aquest període es reduirà la freqüència de neteja.

Període de Vacances: Vacances de Nadal

Vacances de Setmana Santa

Horari Preferent de prestació del Servei:

 L’horari preferent és quan no hi ha alumnes al Centre.

 Tot i això és imprescindible que a les 14 h es faci un repàs general als wàters i

lavabos del Centre, pel fet que n’hi ha pocs pel volum d’alumnat que tenim i a més uns s’utilitzen com a vestuaris.

Diàriament:

Neteja dels paviments:

 Escombrat i fregat dels terres de terrazo, gres o d’altres materials amb solució aquosa

de detergent i, sempre que sigui possible, amb mitjans mecànics.

 Neteja dels passadissos i zones comunes.

Serveis sanitaris i vestidors:

 Escrupolosa neteja del terra i dels sanitaris amb productes desinfectants.

 Netejar i eixugar els miralls i aixetes.

 Reposició material higiènic: El paper higiènic ha de ser de doble full i blanc i el sabó de

tocador ha de ser hipoalergènic. Mobiliari general:

 Buidar i netejar papereres i cendrers.

 Neteja de la pols de les cadires, butaques, ordinadors i teclats, sofàs, prestatgeries,

objectes decoratius, taules, telèfons, maquines d’oficina, armaris, arxivadors i tot el mobiliari en general.

(49)

Punts de llum:

 Es mantindran sempre nets, sense utilitzar líquids.

Papereres:

 Buidar papereres.

Eliminació dels residus:

 En finalitzar cada jornada, els residus recollits en les tasques de neteja, seran retirats

en bosses de plàstic i dipositats en els contenidors corresponents ubicats a la via pública.

Setmanalment:

Serveis sanitaris i vestidors:

 Neteja de l’enrajolat de les parets.

 Treure la pols de la part alta dels armaris metàl·lics, ampits i finestres.

 Treure les taques i esquitxades de les rajoles.

Vidres interiors i exteriors:

 Neteja dels vidres de les portes d’accés als edificis i els de les portes dels vestíbuls i

els dels taulells de recepció.

 Neteja dels marcs dels vidres.

Mobiliari general:

 Neteja amb cura de les pantalles d’ordinadors, teclats i monitors de TV amb productes

de desinfecció no corrosiva per a aquest tipus de materials.

 Desinfecció i esteralització dels telèfons, amb especial cura amb el de la centraleta.

 Neteja dels marcs de les portes, interruptors, tiradors, poms, passamans,…

 Neteja dels daurats i elements metàl.lics.

 Neteja de llums.

Magatzems

 Escombrar / mopejar els paviments.

Parets i elements de condicionament d’aire:

(50)

18. MASIA TOUS

Mensualment: Mobiliari general:

 Aplicació de productes regeneradors als mobles i als sofàs o cadires de pell si n’hi

han.

 Neteja del tapissat de les cadires amb llevataques.

 La neteja d’aquest mobiliari es farà evitant cops, taques o ratlles.

Portes, finestres i mampares:

 Neteja a fons de totes les portes i part interior de les finestres.

 Neteja d’altres elements de fusteria i mampares.

 Netejar les parets dels vestíbuls i passadissos.

Vidres interiors i exteriors:

 Neteja de finestres interiors i exteriors, marcs i trencaaigües exteriors.

Patis interiors, terrats i passadissos :

 Recollida de fulles, sòlids, …

Magatzems

 Fregar els paviments.

 Treure'n la pols.

Semestralment: Façanes:

 Neteja dels murs i de les façanes.

 Neteja de parets, sostres i cornises.

Daurats i metalls

 S'han de tractar i abrillantar amb neteja-metalls específics.

Anualment:

Neteja dels paviments:

 Abrillantat del terra

(51)

PROTOCOLS DE NETEJA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE SALOU I DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME.

19. OFICINES INFORMACIÓ PATRONAT DE TURISME

OFICINA DEL PORT, MÒDUL PROVISIONAL:

Diàriament (de dilluns a divendres): Serveis sanitaris i vestidors:

 Escrupolosa neteja del terra i dels sanitaris amb productes desinfectants.

 Netejar i eixugar els miralls i aixetes.

 Reposició material higiènic: El paper higiènic ha de ser de doble full i blanc i el sabó de

tocador ha de ser hipoalergènic. 3 dies a la setmana:

 Neteja de tot el mòdul.

Mensualment:

 Neteja de vidres.

OFICINA DE PLAÇA EUROPA: Diàriament (de dilluns a divendres): Serveis sanitaris i vestidors:

 Escrupolosa neteja del terra i dels sanitaris amb productes desinfectants.

 Netejar i eixugar els miralls i aixetes.

 Reposició material higiènic: El paper higiènic ha de ser de doble full i blanc i el sabó de

tocador ha de ser hipoalergènic. 3 dies a la setmana:

(52)

19. OFICINES INFORMACIÓ PATRONAT DE TURISME

POLIEDRE DE PLAÇA VENUS(*):

(*) La neteja d’aquesta dependència es realitzarà dintre del circuit de neteja dels lavabos de platges.

Calendari de funcionament: Del 23 de juny al 31 d’agost

Horari preferent de prestació del Servei:

Abans de les 10 hores (30 minuts) Periodicitat de neteja:

 3 dies per setmana.

Mensualment:

 Neteja de vidres.

Anualment:

(53)

SALOU I DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME. 20. MÒDULS DE LES PLATGES (FIXES)

Ubicació Període Freqüència i horari Platja de Llevant: 5 abril, maig i octubre(*1) de dilluns a diumenge Platja de Ponent: 3 Setmana Santa de 10 a 14 h. i de 16 a 20 h.

Ubicació Període Freqüència i horari Platja de Llevant: 5 de juny a setembre (*2) de dilluns a diumenge Platja de Ponent: 3 de 11 a 14 h. i de 16 a 21 h. Ubicació Període Freqüència i horari Cala Crancs: 1 de juny a setembre de dilluns a diumenge Platja Llarga: 1 1 hora diària(abans del tancament) Ubicació Període Freqüència i horari Platja de Llevant: 1 novembre a març de dilluns a diumenge (estació d’autobusos) 1 hora diària(abans del tancament) L’empresa ha de facilitar un tricicle o similar perquè es puguin desplaçar amb rapidesa.

(*1) L’empresa ha de facilitar un tricicle o similar perquè es puguin desplaçar amb rapidesa.

(*2) L’empresa ha de facilitar dos tricicles o similars perquè es puguin desplaçar amb rapidesa.

Donat que Salou aplica a les seves platges el sistema de gestió mediambiental, basat en la UNE-EN ISO 14001:2004 cal que el seus treballadors estiguin informats i formats sobre el triple esbandit, reciclatge… Així mateix caldrà portar un control per escrit i visible de la periodicitat de les neteges que es realitzin diàriament i una quantificació dels residus.

(54)

PROTOCOLS DE NETEJA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE SALOU I DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME.

21. CENTRE CÍVIC Diàriament:

Neteja dels paviments de l’entrada:

 Escombrat i fregat dels terres de terrazo, gres o d’altres materials amb solució aquosa

de detergent i, sempre que sigui possible, amb mitjans mecànics.

 Neteja dels passadissos i zones comunes.

 Neteja de catifes i pelfuts.

Serveis sanitaris i vestidors:

 Escrupolosa neteja del terra i dels sanitaris amb productes desinfectants.

 Netejar i eixugar els miralls i aixetes.

 Reposició material higiènic: El paper higiènic ha de ser de doble full i blanc i el sabó de

tocador ha de ser hipoalergènic. Ascensors:

 Netejar i fregar el paviment.

 Neteja de les portes i de l’interior (treure la pols i les ditades).

Vidres interiors i exteriors:

 Neteja dels vidres de les portes d’accés als edificis i els de les portes dels vestíbuls i

els dels taulells de recepció. 3 dies a la setmana:

Neteja dels paviments:

 Escombrat i fregat dels terres de terrazo, gres o d’altres materials amb solució aquosa

de detergent i, sempre que sigui possible, amb mitjans mecànics.

 Neteja dels passadissos i zones comunes.

 Neteja de catifes i pelfuts.

Mobiliari general:

 Buidar i netejar papereres i cendrers (interiors i exteriors).

 Neteja de la pols de les cadires, butaques, ordinadors i teclats, sofàs, prestatgeries,

objectes decoratius, taules, telèfons, maquines d’oficina, armaris, arxivadors i tot el mobiliari en general.

Punts de llum:

Figure

Updating...

References

Related subjects :