Cicle formatiu per a l abordatge en l atenció centrada en la persona (ACP)

Texto completo

(1)

1

Cicle formatiu per a l’abordatge en

l’atenció centrada en la persona (ACP)

(2)

2

CICLE FORMATIU PER A L’ABORDATGE EN L’ATENCIÓ CENTRADA EN LA

PERSONA (ACP)

EINES FORMATIVES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PIAISS

Pla Interdepartamental d’Atenció Integral Sociosanitària .

Model d’Atenció centrada en la persona del PIAISS

METODOLOGIA:

 Dinàmiques de participació en base a elements de reflexió extrets de les experiències i percepcions dels alumnes.

 Plantejament i discussió dels diferents models i teories actuals.

 Aportació de conceptes.

 Discussions en grup.

DOCENTS:

Quico Mañós. Educador Social. Director de Zotikos i Cristian Palazzi. Doctor en Filosofia Ètica

Càtedra Ethos. Fundació Blanquerna. Universitat Ramón Llull.

Iago de Balanzó i Sola. Psicòleg i advocat. Zotikos.

Cristian Palazzi. Zotikos s.l. Doctor en Filosofia Ètica Càtedra Ethos. Fundació Blanqueria.

(3)

3 PER A MÉS INFORMACIÓ

Unió Consorci Formació. Tel: 93.259.43.81, Maria Nadal: mnadal@ucf.cat. www.ucf.cat

Formació 2016

Sessions

Hores

Dies

Horari

Eines per preservar la intimitat en

les activitats de vida quotidiana 2 dies de 8 h 16 5 i 12 de maig

de 9:30 a 14:00 i de 15:00 a 18:30

Eines per a gestionar trastorns de

comportament 4 dies de 5 h 20

19, 22, 26 i 29

de setembre 9:30 a 14:30

Implicació de la família en el Pla d’Atenció i Vida de la persona atesa

3 dies de 8 h 24 2, 19 i 23 de

maig

de 9:30 a 14:00 i de 15:00 a 18:30

Prevenció i tractament del malestar a l’equip de treball. Gestió del Conflicte (1a edició)

4 dies de 5 h 20 26 abril i 3, 10

i 17 de maig 9:30 a 14:30

Prevenció i tractament del malestar a l’equip de treball. Gestió del Conflicte (2a edició)

4 dies de 5 h 20 4, 11, 18 i 25 d’octubre (lloc Unió Consorci Formació) 9:30 a 14:30 Crea-Activitat 3 dies (2 dies de 8 h i 1 dia de 4 h) 20 4, 11 i 18 d’abril Dies 4 i 11 de 9:30 a 14:00 i de 15:00 a 18:30. Dia 18 de 9:30 a 13:30

Curs basic sobre ètica aplicada als espais de reflexió ètica en

residències i serveis d’atenció a la dependència

4 dies de 5 h 20 6, 13, 20 i 27

de maig 9:30 a 14:30

Curs de debat dialògic sobre

dilemes ètics. (1a edició) 3 dies de 4 h 12

6, 13 i 20 de

juny 9:30 a 13:30

Curs de debat dialògic sobre

dilemes ètics. (2a edició) 3 dies de 4 h 12

7, 14 i 21

de novembre 9:30 a 13:30

Curs com constituir i estructurar

un ERESS. (1a edició) 3 dies de 4 h 12

2, 9 i 16 de

juny 9:30 a 13:30

Curs com constituir i estructurar

un ERESS. (2a edició) 3 dies de 4 h 12

12, 13 i 14

(4)

4

1. EINES PER PRESERVAR LA INTIMITAT

EN LES ACTIVITATS DE VIDA QUOTIDIANA

OBJECTIUS GENERALS

 Analitzar situacions que es donen en el centre en els que no estem treballant des de la intimitat personal.

 Reconèixer situacions específiques, definir causes i problemàtiques que les generen.

 Potenciar respostes específiques i estratègies per implementar bones pràctiques per. respectar el dret a la intimitat

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 Formar els equips de treball sobre la perspectiva de treball del respecte a la intimitat en els centres

 Analitzar situacions específiques de manca de respecte al dret de la intimitat de la persona.

 Desenvolupar estratègies de planificació de protocol de treball del respecte a la intimitat en Activitats de la Vida Diària (AVD).

 Aportar pràctiques de referència reconegudes per tal de poder fer aprenentatges de les mateixes.

ADREÇAT A

 Professionals dels centres (direcció, càrrecs entremitjos, auxiliars de geriatria, gerocultors,... ) Quan més interdisciplinari és el grup més eficaç és la seva aplicació.

CONTIGUTS

 El dret i l’obligació de preservar la vida privada.

 El dret a la intimitat tant en la informació com en la vida quotidiana i com tractem la intimitat en les AVD .

 Situacions en que el sistema ens falla:

o Parlar d‘usuaris davant d’altres usuaris i/o professionals o familiars o Parlar sobre activitats de la vida diària de la persona en llocs públics o Parlar de la persona com si no hi fos

o Atendre activitats de la vida diària

o Treballar el pudor i la vergonya de la persona o Quin llenguatge utilitzar

(5)

5 METODOLOGIA

 Dinàmiques de participació en base a elements de reflexió extrets de les experiències i percepcions dels alumnes

 Treball en grups per definir els conceptes

 Espai de debat

 Es planteja una feina en equip per desenvolupar cada una de les fases de la formació

 Es treballa especialment sobre els aspectes metodològics d’implementació des de

dinàmiques de planificació de processos per a definir els espais de reflexió ètica en serveis socials (ERESS)

 Es recomana fer aquesta formació amb els professionals del mateix centre

 Es pot oferir com a curs genèric obert a persones d’ altres entitats. En aquest cas, la metodologia s’adaptarà per generar situacions d’intercanvi de Bones Pràctiques (BBPP)

FORMADOR: Quico Mañós. Educador Social. Director de Zotikos

DURADA, CALENDARI I LLOC DE REALITZACIÓ

El curs té una durada de 12 hores

Dates: 5 i 12 de maig de 9:30 a 14:00 i de 15:00 a 18:30 hores. Lloc de realització: La Unió. c/ Bruc 72, Barcelona

MATRÍCULA I INSCRIPCIÓ

 El cost d’inscripció és de 185 €

Per fer la sol·licitud d’inscripció, convindrà enviar un correu electrònic amb la fitxa

d’inscripció.

Aquesta formació es pot bonificar el 100% per la Fundació Tripartita (a partir del crèdit

(6)

6

2. EINES PER A GESTIONAR

TRANSTORNS DE COMPORTAMENT

Aquest curs vol aproximar aquests professionals en la contextualització d'aquesta àrea de treball, bàsic, fonamental i, fins i tot, perceptora del treball de la resta d'àrees d'intervenció i d'estimulació, amb l'objectiu d'assolir progressivament la millora en la qualitat de vida de les persones que atenem, així com limitar i reduir la tendència a la frustració que sovint els professionals que atenen i intervenen presenten davant les situacions de dificultat que el maneig de les reaccions emocionals i afectives provoquen.

OBJECTIUS

 Conceptualitzar i emmarcar les àrees emocionals i afectives.

 Concretar les principals situacions difícils que tenen lloc en el transcurs

quotidià causa de la falta de maneig de les àrees emocionals, per establir la seva aproximació causal.

 Oferir estratègies de gestió emocional que afavoreixin la reconducció de les situacions difícils que es desprenen dels comportaments de les persones ateses.

 Donar a conèixer estratègies de desenvolupament amb èxit.

ADREÇAT A

 Professionals dels centres (direcció, càrrecs entremitjos, auxiliars de geriatria, gerocultors, ... )

CONTINGUTS

 Conceptualització de l'envelliment benigne i factors que intervenen en la vessant emocional i afectiva.

 L'afrontament davant les situacions de dificultat (I):

 Anàlisi causal de les situacions de trastorn de comportament  L'avaluació de l'estat emocional.

 Patró d’observació : QUE PASSA ; QUAN; AMB QUI ; ON:;CONSEQÜÈNCIES

 Estratègies per a la gestió de trastorns de comportament  Estratègies de recolzament conductual positiu  Potenciant conductes alternatives

 Experiències : Música per a despertar  Estratègies de contenció verbal

 La gestió emocional des del treball en equip.

(7)

7 METODOLOGIA

 Dinàmiques de participació en base a elements de reflexió extrets de les experiències i percepcions dels alumnes.

 Treball en grups per a definir els conceptes.

 Espai de debat.

 Es planteja una feina en equip per a poder desenvolupar cada una de les fases de la formació.

 Es treballa especialment sobre els aspectes metodològics d’implementació des de

dinàmiques de planificació de processos per a definir els espais de reflexió ètica en serveis socials.

FORMADOR: Quico Mañós. Educador Social. Director de Zotikos

DURADA, CALENDARI I LLOC DE REALITZACIÓ

El curs té una durada de 20 hores

Dates: 19, 22, 26 i 29 de setembre de 9:30 a 14:30 hores Lloc de realització: La Unió. c/ Bruc 72, Barcelona

MATRÍCULA I INSCRIPCIÓ

 El cost d’inscripció és de 230 €

Per fer la sol·licitud d’inscripció, convindrà enviar un correu electrònic amb la fitxa

d’inscripció.

Aquesta formació es pot bonificar el 100% per la Fundació Tripartita (a partir del crèdit

(8)

8

3. IMPLICACIÓ DE LA FAMÍLIA EN EL

PLA D’ATENCIÓ I VIDA

DE LA PERSONA ATESA

Implicar a la família o la xarxa social de la persona és un dels objectius, alhora que reptes i requisits que des del Departament de Treball i Afers Socials està potenciant actualment, tant des del model d’Atenció centrada en la persona com del Pla Interdepartamental d’Atenció Integrada Social i Sanitaria (PIAISS).

Implicar la família és doncs una peça clau en la GESTIO CENTRADA EN LA PERSONA en els nostres centres i es defineix des del sistema de valors socials per a generar una cultura cívica i social.

OBJECTIUS GENERALS

 Millorar els coneixements i habilitats dels professionals dels centres de gent gran i serveis sociosanitaris, necessaris per analitzar les funcions socialitzadores de les persones dependents, i per millorar la incorporació de l'entorn familiar al centre.

 Treballar els valors bàsics del respecte, l’esforç, la tolerància, la solidaritat des d’una perspectiva Ètica en l’assistència quotidiana.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

A través del curs l'alumne incorporarà competències per:

• Adquirir coneixements i desenvolupar estratègies i protocols d'actuació, per facilitar la implicació de les famílies en el centre.

• Conèixer i elaborar projectes i accions utilitzant les metodologies adequades per aplicar-los a cada situació concreta.

• Identificar les habilitats d'interacció i comunicació necessàries per millorar la relació amb els residents i el seu entorn familiar.

• Realitzar pràctiques efectives per a la interacció entre família i el centre.

ADREÇAT A

• Professionals dels centres (direcció, càrrecs entremitjos, auxiliars de geriatria, gerocultors,.. ). Quan més interdisciplinari es el grup més eficàcia té en la seva aplicació).

(9)

9 CONTINGUTS

 Eines per a l'anàlisi de la situació de les persones residents i el seu nivell de relació amb el seu entorn familiar.

 Estratègies per facilitar i / o millorar la implicació i participació de l'entorn familiar i els residents a les activitats del centre.

 Elaboració de protocols i documentació per a la valoració i execució de les activitats dels centres.

 Capacitats i habilitats relacionals, de respecte i confiança mútua entre els residents, entorn familiar i els professionals del centre.

 Metodologies de treball grupal amb els residents i entorn familiar per a la motivació en la participació i en l'elaboració de propostes d'activitats en relació als seus interessos culturals i socials.

 Tècniques de comunicació i pla de comunicació de l’equip en relació a la família. Qui comunica, què – llocs on es comunica - quan es comunica, ...

 Funcions dels diferents perfils professionals en l'elaboració i execució del projecte d'incorporació de l'entorn familiar al centre.

METODOLOGIA

Fase 1. Diagnosi de la situació actual

OBJECTIUS DE DIAGNOSI

• Incorporació famílies al projecte de la residència • Integració família - persona resident - centre (equip) • Treballant el Pla de Vida de la persona

CONTINGUTS DE DIAGNÒSTIC

• Tipologies de família que són usuàries del centre.

• Roliparticipacióde la famíliaa la residència ( quins espai li donem a la família en el centre i en l’estructura de funcionament.

• Dificultatsiexpectativesdelesfamílies respecte al servei. • Dificultatsde l'equipo el centrerespecte alesfamílies.

MAPIFICACIO DE LA PROBLEMATICA DE LES FAMILIES

Fase 2. Definició d’un pla d’acompanyament

OBJECTIUS D’ACOMPANYAMENT FAMILIAR

• Desenvolupament d’un pla d’intervenció amb les famílies

CONTINGUTS D’ACOMPANYAMENT FAMILIAR

 Tècniques de comunicació. Habilitats socials (empatia, escolta activa).

 Motivació.

 Atenció personalitzada (confidencialitat) / grupal.

 Relacions família - resident - equip. Rols i funcions de l'equip.

 Resolució de conflictes.

 Acollida (història de vida, hàbits, aficions, projecte de vida actual) i seguiment.

 Participació en el Pla individualitzat d'atenció.

 Coparticipació família en programes de Suport famílies.

(10)

10  Protocols. Registres. Reunions. Consells de participació (Catalunya). Treball interdisciplinari

 Disseny activitats. Visites. Activitats participatives, comunitàries. Oci i temps lliure. Recursos i programació.

 Satisfacció. Avaluació. Indicadors

Fase 3. Projecte d’implicació

PROJECTE D’UNITAT BÀSICA DE DISSENY DE PROGRAMES DE IMPLICACIÓ FAMILIAR  Desenvolupament del programa a de Famílies

1. El programa de famílies es planifica des dels tres moments essencials que es

desenvolupen en el procés de vida una persona i en conseqüència dels seus familiars en un centre.

 Per a qui:

2. Aquest programa s'adreça a quatre tipologies d'agents:

a. Per als equips multidisciplinaris del centre en la seva tasca de planificació de la gestió.

b. Per als equips professionals d'aquests centres per a ser capaços de potenciar i fomentar una cultura d'implicació de la família en els espais que sigui possible. c. Per a famílies i familiars de persones residents a favor d'un canvi cultural davant el

rol i les funcions que poden tenir en els centre.

d. Per a les persones ateses al servei d'un canvi cultural davant el rol i les funcions que pot tenir la família en els centre.

 Es plantegen algunes estratègies de desenvolupament i implementació de programes en els moments bàsics de la vida quotidiana en un centre:

a. Acollida b. Seguiment

c. Finalització (trasllat o mort)

Per a cada un dels moments definits hem plantejat propostes relacionades amb alguns fins específics relacionats en aspectes que han de potenciar la implicació de la família o el suport a la mateixa en quatre aspectes:

a. Organitzatiu b. Participació

c. Intervenció i suport a les famílies

d. Contacte Amb les famílies (aquesta apartat es desenvolupa de forma transversal en tot el document i s'especifica al final del mateix) Pautes de comunicació amb les famílies, estratègies de confidencialitat i intimitat

Per a cada moment es plantegen algunes estratègies específiques que seran sistematitzades com fitxes de treball en un format breu a partir de les propostes desenvolupades en la formació.

AVALUACIÓ

 Existència d’un protocol i programa de Famílies

 Autoavaluació de les experiències proposades

(11)

11 FORMADOR: Quico Mañós. Educador Social. Director de Zotikos

DURADA, CALENDARI I LLOC DE REALITZACIÓ

El curs té una durada de 24 hores

Dates: 2, 19 i 23 de maig de 9:30 a 14:00 i de 15:00 a 18:30 hores. Lloc de realització: La Unió. c/ Bruc 72, Barcelona

MATRÍCULA I INSCRIPCIÓ

 El cost d’inscripció és de 275 €

Per fer la sol·licitud d’inscripció, convindrà enviar un correu electrònic amb la fitxa

d’inscripció.

Aquesta formació es pot bonificar el 100% per la Fundació Tripartita (a partir del crèdit

(12)

12

4. PREVENCIÓ I TRACTAMENT DEL MALESTAR A L’EQUIP DE TREBALL.

GESTIÓ DEL CONFLICTE

OBJECTIUS GENERALS

Sessions de treball de grup on es tracten, elaboren i orienten estratègies per escoltar, tractar i resoldre problemes, conflictes i malestars que els participants plantegin en la seva posició com a membres d'un equip.

 Crear un espai d'intercanvi, escolta i de treball comú per detectar, analitzar i traçar solucions per als conflictes i malestars que puguin trobar-se entre els participants, tant a nivell individual com a nivell grupal.

 Incorporar les dificultats com element de treball i trobada grupal, encaminant el seu tractament a un funcionament saludable i satisfactori de l'equip i dels que el conformen.

 Prevenció d'agudització, cronificació i reaparició de símptomes d'estrès, malestar anímic i conflictes que obstaculitzen el bon funcionament del treball, el rendiment laboral i el benestar psíquic i emocional de l'equip de treball i dels seus membres, generant situacions.

 Destacar els engranatges que afavoreixen el funcionament de l'equip i de cada un dels seus membres i potenciar-los.

ADREÇAT A

• Professionals dels centres (direcció, càrrecs entremitjos, auxiliars de geriatria, gerocultors,... )

CONTINGUTS

 Elaboració d’un pla d'atenció a la dinàmica grupal que permeti localitzar les causes i origen dels símptomes del grup, per tal de passar de la negació sinó a l’abordatge i posi l’equip en moviment perquè aquests símptomes no obstaculitzin la feina ni la salut de les persones que conformen l'equip .

 Treballarem estratègies d’abordatge que permetin formar equip per resoldre conflictes i extreure'n un ensenyament organitzacional .

 Desenvoluparem eines que facilitin la relació en un nou espai comú, diferenciat als habituals ( que estan ja instituïts amb les rutines, hàbits i reaccions del grup).

 Aportarem mecanismes que ens permetin evidenciar el valor dels punts de trobada i mecanismes que afavoreixen el funcionament de l'equip, del seu treball i de la seva satisfacció a nivell personal i col·lectiu.

 Elaborarem dinàmiques de continuïtat que permetin desenvolupar situacions d’apoderament i elements i grups de treball que facilitin el continuar i ampliar les sessions realitzades.

(13)

13 METODOLOGIA

 Dinàmiques de participació en base a elements de reflexió extrets de les experiències i percepcions dels alumnes.

 Treball en grups per a definir els conceptes.

 Espai de debat i de comentari. Treball en equip.

 Es planteja una feina en equip per a poder desenvolupar cada una de les fases de la formació.

 Es treballa especialment sobre els aspectes metodològics d’implementació des de

dinàmiques de planificació de processos per a definir els espais de reflexió ètica en serveis socials.

FORMADOR: Iago de Balanzó, de Zotikos

DURADA, CALENDARI I LLOC DE REALITZACIÓ

El curs té una durada de 20 hores

1ª edició: 26 d’abril i 3, 10 i 17 de maig de 9:30 a 14:30 hores. Lloc de realització: La Unió. c/ Bruc 72, Barcelona

2ª edició: 4, 11, 18 i 25 d’octubre de 9:30 a 14:30 hores.

Lloc de realització: UNIÓ CONSORCI FORMACIO, c/Esteve Terrades 30, edifici tramuntana

baixos.

MATRÍCULA I INSCRIPCIÓ

 El cost d’inscripció és de 230 €

Per fer la sol·licitud d’inscripció, convindrà enviar un correu electrònic amb la fitxa

d’inscripció.

Aquesta formació es pot bonificar el 100% per la Fundació Tripartita (a partir del crèdit

(14)

14

5 . CREA-ACTIVITAT

OBJECTIUS GENERALS

Sessions de treball de grup on es tracten, elaboren i orienten estratègies per estimular a partir d’activitats de la vida diària, partint de les capacitats, destreses i potencialitats, tant personals com de l’entorn de la persona atesa. Es tracta d’introduir l’entorn com a font d’estimulació de les capacitats personals .

 Donar eines per a que els professionals dels centres puguin crear materials d’estimulació personalitzats i en el propi entorn.

 Desenvolupar dinàmiques de pensament creatiu.

 Proposar projectes de creativitat a partir dels elements del propi entorn d’acompanyament a les persones.

 Treballar la personalització i la reminiscència.

 Donar pautes per a la creació de materials argumentats que permetin treballar estímuls cognitius, funcionals, emocionals, d’aprenentatge, etc.

 Tenir en compte les possibilitats que ens facilita el propi entorn:

 Entorn físic (estances del centre barri etc.)  Entorn actualitat – fets actuals, etc.)  Entorn social

 Entorn relacional

 Entorn personal – Història de vida

 Desenvolupar materials propis del centre.

ADREÇAT A

• Professionals dels centres (direcció, càrrecs entremitjos, auxiliars de geriatria, gerocultors,... )

CONTINGUTS

1a Sessió

 Definició de creativitat i procés creatiu (elaboració de la nostra definició de creativitat).

 Elaboració del mapa conceptual de creativitat.

 Espais i entorns de creativitat des dels nostres equipaments.

2a Sessió

 Estimulació cognitiva - Estimulació funcional  Desenvolupament de les AVD.

 Estratègies d’estimulació d’activitats instrumentals.

 Estimulació emocional Treballant les emocions

 Fomentar propostes que permetin treballar el sentiment d’utilitat, activitats amb sentit personal i útils per als altres.

 Desenvolupar propostes des de l’entorn que permetin treballar el reconeixement i l’autoestima personal des de dinàmiques de reforç positiu sobre la CREACIÓ.  CREAR – ACCIONS de desenvolupament personal.

(15)

15

3a Sessió

 Treballant l’estimulació fent ús de recursos de l’entorn.  Entorn físic.

 Entorn relacional.  Entorn temporal.  Entorn comunitari.

 Desenvolupant estratègies d’història de vida.

 El Treball des dels mapes bàsics personals i les dimensions de qualitat de vida.

 El procés de pensar creativament.

 Noves perspectives de desenvolupament d’activitats creatives.  Aprenentatge Servei (APS).

 Anàlisi de projectes de creativitat reeixits .

4a sessió QUE CREARÉ en el meu centre?

 Estratègies per a la creació de materials amb continguts propis dels participants.

 La reminiscència .

 La perspectiva ètica de les activitats en el quotidià

METODOLOGIA

 Dinàmiques de participació en base a elements de reflexió extrets de les experiències i percepcions dels alumnes.

 Treball en grups per a definir els conceptes .

 Espai de debat.

 Es planteja una feina en equip per a poder desenvolupar cada una de les fases de la formació.

 Es treballa especialment sobre els aspectes metodològics d’implementació des de

dinàmiques de planificació de processos per a definir els espais de reflexió ètica en serveis socials.

FORMADOR: Quico Mañós. Educador Social. Director de Zotikos

DURADA, CALENDARI I LLOC DE REALITZACIÓ

El curs té una durada de 20 hores

Dates: 4 i 11 d’abril de 9:30 a 14:00 i de 15:00 a 18:30 i el dia 18 d’abril de 9:30 a 13:30 hores. Lloc de realització: La Unió. c/ Bruc 72, Barcelona

MATRÍCULA I INSCRIPCIÓ

 El cost d’inscripció és de 230 €

Per fer la sol·licitud d’inscripció, convindrà enviar un correu electrònic amb la fitxa

d’inscripció.

Aquesta formació es pot bonificar el 100% per la Fundació Tripartita (a partir del crèdit

(16)

16

6. CURS BASIC SOBRE ÈTICA APLICADA ALS ESPAIS DE REFLEXIÓ ÈTICA EN

RESIDÈNCIES I SERVEIS D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

OBJECTIUS GENERALS

 Conèixer els principis ètics que guien la pràctica assistencial.

 Prendre consciència de la importància de l’actitud i les virtuts professionals, del tipus de cura que fa cadascú i de les possibilitats de millora personal.

 Potenciar coneixements bàsics per tal d’apoderar les persones que vulguin formar part d’espais de reflexió ètica bàsica en els centres.

 Donar eines de coneixements sobre la dimensió ètica de les professions adreçades a tenir cura de situacions de dependència.

 Donar eines metodològiques per a desenvolupar espais de reflexió ètica des de la metodologia de debat deliberatiu de dilemes.

 Conèixer aspectes relacionats amb les quatre ètiques necessàries (cívica, personal, de les organitzacions i formativa)

ADREÇAT A

 Professionals dels centres (direcció, càrrecs entremitjos, auxiliars de geriatria, gerocultors,... ) Quan més interdisciplinari es el grup més eficàcia té en la seva aplicació i diversitat.

CONTINGUTS

Fonaments d'antropologia. Les necessitats de la persona

Noció d'ètica. Història i tipus.

 Distinció entre ètica i moral.  De l'ètica a l'ètica aplicada.  Ètica cívica.

 Ètica personal.

 Ètica de les professions.  Ètica de les organitzacions.

Principis fonamentals de l'ètica aplicada .

 Autonomia-Vulnerabilitat.  Justícia – Solidaritat.

 No maleficència – Integritat ; Beneficència – finitud; Prudència – Sostenibilitat.

 Qualitat.

 Les virtuts i les actituds a l’ètica.

Naturalesa d'un Comitè d'ètica. Tipus de comitès.

 Què és un Comitè d'ètica.  Tipus de Comitè.

(17)

17  El codi com a eina assistencial.

 Història dels Codis Ètics Codis i legislació. Marc jurídic vigent en Serveis Socials. anàlisi crítica.

 Sentit i funció de codi ètic.

 Criteris i pautes (en relació a la persona atesa, entre els professionals, ètica de la organització, ètica i entorn social i familiar, ètica en la relació amb les administracions i altres entitats).

Metodologia de la presa de decisions en equips interdisciplinaris.

 Que és una decisió, expectatives de la presa de decisions.  Els afectats.

Psicologia de les organitzacions.

 Les organitzacions complexes.  Pertinença, confiança i transparència.  La creativitat i la serenitat.

 Construint espais de reflexió ètica.

Anàlisi pràctica de casos d'ètica. Metodologia del cas.

 Plantejament de casos.

 Protocol per a la presa de decisions.

METODOLOGIA:

 Presentació.

 Treball en grups per a definir els conceptes.

 Espai de debat

 Es planteja una feina en equip per a poder desenvolupar cada una de les fases de la formació.

 Es treballa especialment sobre els aspectes metodològics d’implementació des de dinàmiques de planificació de processos per a definir els espais de reflexió ètica en serveis socials.

FORMADORS:

Cristian Palazzi. Zotikos s.l. Doctor en Filosofia Ètica Càtedra Ethos. Fundació Blanqueria.

Universitat Ramón Llull.

Quico Mañós Director General de Zotikos s.l.

DURADA, CALENDARI I LLOC DE REALITZACIÓ

El curs té una durada de 20 hores

Dates: 6, 13, 20 i 27 de maig de 9:30 a 14:30 hores. Lloc de realització: La Unió. c/ Bruc 72, Barcelona

(18)

18 MATRÍCULA I INSCRIPCIÓ

 El cost d’inscripció és de 230 €

Per fer la sol·licitud d’inscripció, convindrà enviar un correu electrònic amb la fitxa

d’inscripció.

Aquesta formació es pot bonificar el 100% per la Fundació Tripartita (a partir del crèdit

(19)

19

7. CURS DE DEBAT DIALÒGIC SOBRE DILEMES ÈTICS

OBJECTIUS GENERALS

 Aportar metodologies sobre el debat dialògic de dilemes ètics que es donen en la perspectiva del treball diari.

 Potenciar una dinàmica que ens permeti objectivar les situacions dilemàtiques des de la perspectiva dels fets i dels condicionants dels mateixos.

 Analitzar les situacions dilemàtiques des de les perspectives dels Principis d’ètica aplicada als serveis socials.

 Definir els espais d’acord i desacord en la perspectiva de debat.

 Aportar eines per al definició de recomanacions des de la perspectiva ètica.

ADREÇAT A

 Professionals dels centres (direcció, càrrecs entremitjos, equip tècnic, auxiliars de geriatria, gerocultors, .. ) Quan més interdisciplinari es el grup més eficàcia té en la seva aplicació.

CONTINGUTS

 Definició de conceptes, bàsicament de dilema ètic. Analitzar situacions dilemàtiques i saber-les distingir de situacions no dilemàtiques

 Donarem eines per a saber exposar casos, des de l’anàlisi i la perspectiva ètica. Definint:  El cas o fet concret

 Els condicionants, antecedents i elements causals dels mateixos  Les estratègies desenvolupades que ens generen dilemes ètics  Conseqüències que es donen

 Analitzarem les situacions dilemàtiques des dels Principis de l’ètica aplicada partint de casos aportats pels propis participants del curs

 Es treballen dinàmiques de debat per a treballar la deliberació. Tècniques de la decisió racional i de la deliberació cooperativa

METODOLOGIA:

 Presentació de conceptes.

 Presentació de casos ètics a partir de la definició de dilema . Construcció d’un cas.

 Anàlisi causal i de conseqüències.

 Anàlisi dilemàtica.

 Es treballa especialment sobre els aspectes metodològics. Posada en pràctica d’espais de d’implementació des de dinàmiques de debat dialògic des de la deliberació cooperativa i la decisió racional per a definir els espais de reflexió ètica en serveis socials.

(20)

20 FORMADORS:

Cristian Palazzi. Zotikos s.l. Doctor en Filosofia Ètica Càtedra Ethos. Fundació Blanqueria.

Universitat Ramón Llull.

Quico Mañós Director de Zotikos s.l. Filòleg, Educador Social. Assessor de diverses

entitats sobre aspectes referents a la Promoció de l’Autonomia i atenció a la dependència.

Durada, calendari i lloc de realització

El curs té una durada de 12 hores

1ª edició: 6, 13 i 20 de juny de 9:30 a 13:30 hores. Lloc de realització: La Unió. c/ Bruc 72, Barcelona 2ª edició: 7, 14 i 21 de novembre de 9:30 a 13:30 hores. Lloc de realització: La Unió. c/ Bruc 72, Barcelona

Matrícula i inscripció

 El cost d’inscripció és de 140 €

Per fer la sol·licitud d’inscripció, convindrà enviar un correu electrònic amb la fitxa

d’inscripció.

Aquesta formació es pot bonificar el 100% per la Fundació Tripartita (a partir del crèdit

(21)

21

8. CURS COM CONSTITUIR I ESTRUCTURAR UN ERESS

FONAMENTACIÓ JURÍDICA

El procés de creació d’espais de reflexió ètica es crearia a partir dels fonaments jurídics específics com son:

 Ordre ASC/349/2010, de 16 de juny, del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya.

 Criteris per a la creació d’espais de Reflexió Ètica.

 Llei de l’Autonomia del pacient.

 Declaració de Helsinky.

 Conveni de Oviedo (1989).

OBJECTIUS

• Crear Espais de reflexió ètica en serveis socials i sociosanitaris. • Desenvolupar els documents propis dels ERESS:

 Codi d'ètica entitat.  Reglament dels ERESS.

 Crear un sistema de recollida de casos, actes, informes, recomanacions dins del sistema de qualitat dels centres.

• Donar eines i idees per a desenvolupar materials capaços de potenciar la formació i difusió dels espais de reflexió ètica en serveis socials adaptats a:

 Presentacions de

 Valors de l’entitat  Principis ètics,

 Criteris i pautes d'actuació

 Vídeos breus d'explicació dels conceptes bàsics de l'ètica afavoridors de la formació interna

CONTINGUTS

Procés seqüencial de creació d’un Espai de Reflexió Ètica DES DELS CONTINGUTS DE TREBALL

1. Procés per a la Definició per part de l’entitat d’un compromís ètic que comporta una declaració d’intencions per al desenvolupament del mateix

• Creació d’un document pel qual l’entitat es compromet a desenvolupar un procés de reflexió ètica en l’organització adoptant aquelles millores conseqüència dels debats dels ERESS.

2. Procés per a l’Elaboració/adaptació d’un codi ètic de l’entitat

• Proposta d'un codi ètic que definint els següents apartats: 1. - Preàmbul (Missió - Valors),

2. - Principis ètics bàsics,

3. - Criteris i pautes d'actuació ètica en relació a l'usuari,

4. - Criteris i pautes d'actuació ètica en relació a als professionals, 5.- Criteris i pautes d'actuació ètica en relació a l'Organització,

(22)

22

6. -Criteris i pautes d'actuació ètica en relació a l'entorn social i familiar, 7. - Criteris i pautes en relació a altres entitats i administracions

8. - Criteris i pautes en relació a accions d’investigació. 9. - Funcions del Comitè.

10. - Fonaments jurídics.

L’elaboració del Codi ètic és pot fer de zero si l’entitat no té aquest òrgan o es pot adaptar un Codi ètic sanitari a les necessitats que comporta un codi ètic de caire social.

3. Procés per a l’elaboració d’un sistema estructural de recollida de actes , i documents de l’ERESS corresponent i la seva implementació el sistema de gestió de la qualitat

• Elaboració d’un sistema estructural de recollida de actes , i documents de l’ERESS corresponent i la seva implementació el sistema de gestió de la qualitat.

• Creació d’un sistema d’arxiu que ha de contenir:  Carpeta de Constitució:

 Codi ètic  Reglament

 Acta de constitució

 Dades de registre al Comitè d’ètica de serveis socials de Catalunya

 Carpeta de documents de procés

 Actes de les reunions dels Comitè o dels ERESS  Fitxa de presentació de casos

 Carpeta de casos presentats al comitè (arxiu de casos) – Protocol de presentació de casos

 Carpeta d’informes i recomanacions definits en els ERESS o en el Comitè

 Carpeta de documents de consulta i referència  Documents normatius

 Documents teòrics

 Carpeta de material docent i de difusió  Carpeta presentacions Codi ètic  Carpeta Vídeos divulgatius

4. Mecanismes i accions a fer per la Constitució d’un ERESS – amb la corresponent adscripció i registre al Comitè d’ètica de Serveis socials de Catalunya:

Constitució d’un ERESS – amb la corresponent adscripció i registre al Comitè d’ètica de Serveis socials de Catalunya:

• Constitució d’espais de reflexió ètica

• Elaboració d’un acta de constitució de cada ERESS • Aprovació del Codi ètic o adaptació

• Proposta d’un Reglament de Funcionament de Comitè o d’ERESS • Aprovació d’un Reglament de funcionament

• Adscripció i registre a un Comitè Ètic

• Recollida i Secretaria de casos i informes (servei de secretaria d’ERESS) Convocatòria – recollida – enviaments - redacció d’actes – redacció d’informes, etc.

(23)

23

ADREÇAT A

 Professionals dels centres (des de càrrecs de l’equip tècnic , direcció, fins a gerocultors i auxiliars de geriatria) Quan més interdisciplinari es el grup més eficàcia té en la seva aplicació.

FORMADORS:

Cristian Palazzi. Zotikos s.l. Doctor en Filosofia Ètica Càtedra Ethos. Fundació Blanqueria.

Universitat Ramón Llull.

Quico Mañós Director General de Zotikos s.l.

Durada, calendari i lloc de realització

El curs té una durada de 12 hores

1ª edició: 2, 9 i 16 de juny de 9:30 a 13:30 hores. Lloc de realització: La Unió. c/ Bruc 72, Barcelona

2ª edició: 12, 13 i 14 de desembre de 9:30 a 13:30 hores. Lloc de realització: La Unió. c/ Bruc 72, Barcelona

Matrícula i inscripció

 El cost d’inscripció és de 140 €

Per fer la sol·licitud d’inscripció, convindrà enviar un correu electrònic amb la fitxa

d’inscripció.

Aquesta formació es pot bonificar el 100% per la Fundació Tripartita (a partir del crèdit

Figure

Actualización...

Related subjects : atenció centrada en la persona