ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

23  Download (0)

Full text

(1)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DATA: 6 de maig de 2015

LLOC: Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca HORARI: de 8,30 a 8,50 hores

Hi assisteixen:

Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés Sra. Manuela Moya Moya

Sr. Josep Toquero Pujals Sr. Josep M. Pujals Vallvè

Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta

Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons

Excusa la seva absència: Sr. Miguel Angel Almansa Sàez

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els següents acords:

1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL DIA 29 D’ABRIL DE 2015.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 29 d’abril de 2015, que és aprovada per unanimitat.

2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.

(2)

3.1 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL S’APROVA LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM. CONJ-ADO-201500000319.

Mitjançant els Decrets de l’Alcaldia de data 30 d’abril de 2015, s’aprova la relació de factures CONJ-ADO-201500000319, per import de 271.554,16 euros.

4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE TRACTAMENT DE RESIDUS DE RUNES PROCEDENTS DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL.

Els residus municipals de runes provinents d’obres menors són portats directament per la ciutadania a qualsevol de les deixalleries disponibles al municipi (fixa, mòbil, a la Pineda) i d’aquí transportats a la instal·lació fixa del carrer Vilafortuny 8, del Parc Tecnològic i de Serveis l’Alba, o bé són recollits petits abocaments de la via pública i de solars del municipi per l’empresa concessionària municipal de neteja viària i de recollida de residus (URBASER, SA) i transportats a la deixalleria fixa. Un cop allí, s’emmagatzemen en dos contenidors, com a conseqüència del gran volum generat.

El tractament que rep aquesta tipologia de residus, i que està majoritàriament consolidat, és la deposició en dipòsit controlat. Tot i que recentment, entre els grans productors de residus de runes s’està fomentant i donant impuls al potencial de reutilització i reciclatge d’aquests residus.

Pel que fa al transport d’aquests residus a la corresponent planta de tractament, el punt 8.2.1 del Plec de Prescripcions Tècniques que regula el servei municipal de recollida de residus i de neteja viària (PPT) estableix que “els centres de destí final per a cada tipologia de residus recollits a la deixalleria, podran ser modificats en qualsevol moment per l’Ajuntament de Vila-seca”. En aquest mateix apartat del PPT es fixa l’empresa responsable del transport per a cada tipus de residu, que en el cas de les runes correspon a l’empresa adjudicatària del servei, URBASER, SA.

La contractació d’aquest servei de tractament dels residus de runes tindrà efectes a partir de l’1 de maig de 2015.

Atenent al principi de proximitat, és a dir, que el tractament dels residus de runes es realitzi en instal·lacions properes a la zona de generació (deixalleria municipal), s’han triat 3 empreses autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya per a la prestació del servei de tractament d’aquesta tipologia de residus: CONTROL DE RUNES, S.A., UTE VINYOLS I ELS ARCS i CUARCITAS DEL MEDITERRANEO, S.A. (CUMESA).

(3)

La producció anual d’aquesta tipologia de residus s’estima en 800 tones, el 90% dels quals correspon a runa neta i el 10% restant a runa bruta.

Per a la valoració de les tres ofertes, s’han tingut en compte els preus unitaris de tractament de runa neta i runa bruta presentats per les empreses ofertants, així com l’estimació de les tones de generació anuals. No s’ha incorporat el transport, ja que el realitza l’empresa concessionària municipal URBASER, SA:

Cada empresa té els seus barems de classificació per diferenciar la runa neta de la bruta, els quals es basen en la densitat del material. A continuació es detalla la categorització de cada empresa:

Tenint en compte aquests preus unitaris i les tones anuals estimades recollides a través del servei de deixalleria, resulten els següents imports anuals (valors estimats):

CUARCITAS DEL MEDITERRANEO, S.A.: 6.240€ anuals (IVA no inclòs) CONTROL DE RUNES, S.A.: 5.504€ anuals (IVA no inclòs)

UTE VINYOLS I ELS ARCS: 5.968€ anuals (IVA no inclòs)

Vist el pressupost presentat per l’empresa CONTROL DE RUNES SA, per import de anual de 5.504,00 € sense impostos, més 550,40 en concepte del 10% d’IVA, fent un total de 6.054,40 €, IVA inclòs, considerant-se correcte, així com els informes emesos pel Cap de l’àrea de Serveis Públics i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida 2015.13.16230.22700 AD-10390 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se i conceptuar-ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el

P Producció anual (v(valor estimat) CUARCITAS DEL MEDITERRANEO,S.A. CONTROL DE RUNES, S.A. UTE VINYOLS I ELS ARCS

RRuna neta 7 720 7, 7,00 €/tona 6,10€/tona 6,6,40 €/tona

RRuna bruta 8 80 1 5,00€/tona 1 13,90 €/tona 1 7,00€/tona

D Densitat CUARCITAS DEL

MEDITERRANEO, S.A. CONTROL DE RUNES, S.A.

UTE VINYOLS I ELS ARCS R Runa neta > 1,10 t/m3 > 1, 10 t/m3 >1,1 t/ m3 R Runa bruta < < 1,10t/ m3 fins a 0,65t/ m3 < < 1,1tona/ m 3 fins a 0,8t/ m3 < < 1,1 t/ m3

(4)

disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Adjudicar a l’empresa CONTROL DE RUNES SA , el contracte menor de servei de tractament dels residus de runes procedents de la deixalleria municipal de Vila-seca, presentant un pressupost per import de 5.504,00 € sense IVA i 550,40 € en concepte d’IVA, que fan un total de 6.054,40 € (IVA inclòs).

SEGON.- Aprovar la despesa de 6.054,40 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida 2015.13.16230.22700 AD-10390 del pressupost municipal

TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa CONTROL DE RUNES SA, al departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’ENDERROC DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER DE LES CREUS, 25-27 DE VILA-SECA.

L’expedient d’expropiació es va iniciar per acord de l’Ajuntament Ple en la sessió del 31 d’octubre de 2014. D’acord amb les previsions del vigent planejament urbanístic de Vila-seca, la finca expropiada s’ha de destinar a vialitat. Per assolir aquesta finalitat és necessari l’enderroc de l’edificació existent a la finca i l’ urbanització dels terrenys que en resultin. S’han sol·licitat proposta econòmica a tres arquitectes col·legiats pels treballs de redacció del corresponent Projecte d’enderroc i d’urbanització dels terrenys. Les propostes presentades i els seus imports són les següents:

Honoraris IVA 21% Total (IVA inclòs) • J. Ll. S. P. 7.610,00 € 1.598,10 € 9.208,10 € • F. C. R. 8.200,00 € 1.722,00 € 9.922,00 € • A. B. T. 7.980,00 € 1.675,80 € 9.655,80 €

Vist el pressupost presentat per l’arquitecte Sr. J. Ll. S. P., per import de 7.610,00 € més 1.598,10 € en concepte de IVA fent un total de 9.208,10 €, considerant-se correcte, així com els informes emesos per l’arquitecte municipal i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida 2015.13.15000.61900 AD-10377 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la

(5)

despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Adjudicar al Sr. J. Ll. S. P., el contracte menor de serveis consistent en la redacció del projecte executiu de l’enderroc de l’edifici situat al c. De les Creus, núm. 25-27 de Vila-seca, presentant un pressupost per import de 7.610,00 € de base imposable, més 1.598,10 € en concepte de IVA fent un total de 9.208,10 €

SEGON.- Aprovar la despesa de 9.208,10 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida 2015.13.15000.61900 AD-10377 del pressupost municipal.

TERCER.- Notificar el present acord al Sr. J. Ll. S. P., al departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER L’ARRANJAMENT, REPARACIÓ I PINTURA D’HABITATGES A VILA-SECA.

Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la reparació i pintura de façanes i elements sortints en edificis d’habitatges, aprovada per acord de la JGL de data 24 de setembre de 2014, i publicada al BOP de Tarragona núm. 225 de data 1 d’octubre de 2014.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. F. B. S. per a la reparació i arranjament i pintura de la façana de l’habitatge situat al c. Comte Sicart, núm. 4 de Vila-seca, i vistos els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics Municipals en data 9 i 17 d’abril de març de 2015, en els que s’acredita el compliment dels requisits de la convocatòria. Vist l’informe d’Intervenció de data 22 d’abril de 2015 en el que es fa constar l’existència de consignació pressupostària a la partida 2015.13.15220.48900 D-9421 per tal de finançar la subvenció sol·licitada.

Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i atesa la proposta formulada per la Regidora d’Urbanisme, Serveis Públics i Medi Natural, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Atorgar al Sr. F. B. S. una subvenció per import de 120,00 € per l’arranjament, i reparació i pintura de l’habitatge del c. Comte Sicart, núm. 4 de Vila-seca, d’acord amb la llicència d’obres concedida.

(6)

SEGON.- Aprovar la despesa per import de 120,00 € per a la concessió de la subvenció esmentada.

TERCER.- Comunicar al beneficiari de la subvenció que, un cop finalitzades les obres, s’haurà de justificar l’aplicació dels fons concedits i abans del 31 d’octubre de 2015 caldrà presentar la documentació que acrediti el pagament de les factures justificatives de la realització de les obres d’arranjament de la façana, d’acord amb la llicència concedida, així com si s’escau la corresponent factura dels honoraris abonats.

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER ARRANJAMENT, REPARACIÓ I PINTURA D’HABITATGES A VILA-SECA.

A) Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la reparació i pintura de façanes i elements sortints en edificis d’habitatges, aprovada per acord de la JGL de data 24 de setembre de 2014, i publicada al BOP de Tarragona núm. 225 de data 1 d’octubre de 2014.

Vista la sol·licitud presentat pel Sr. E. M. S. per a la instal·lació d’un elevador de persones a l’habitatge situat al c. Verge de la Pineda, 44 de Vila-seca i vistos els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics Municipals en data 7 i 9 d’abril de 2015, en els que s’acredita el compliment dels requisits de la convocatòria.

Vist l’informe d’Intervenció de data 22 d’abril de 2015 en el que es fa constar l’existència de consignació pressupostària a la partida 2015.13.15220.48900 D-9405 per tal de finançar la subvenció sol·licitada.

Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Serveis Públics i Medi Natural, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Atorgar al Sr. E. M. S. una subvenció per import de 6.000,00 € per la instal·lació d’un elevador de persones a l’habitatge situat al c. Verge de la Pineda, 44 de Vila-seca, d’acord amb la llicència d’obres concedida.

SEGON.- Aprovar la despesa per import de 6.000,00 € per a la concessió de la subvenció esmentada.

TERCER.- Comunicar al beneficiari de la subvenció que, un cop finalitzades les obres, s’haurà de justificar l’aplicació dels fons concedits i abans del 31 d’octubre de 2015 caldrà presentar la documentació que acrediti el pagament de les factures justificatives de

(7)

la realització de les obres d’arranjament de la façana, d’acord amb la llicència concedida, així com si s’escau la corresponent factura dels honoraris abonats.

B) Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la reparació i pintura de façanes i elements sortints en edificis d’habitatges, aprovada per acord de la JGL de data 24 de setembre de 2014, i publicada al BOP de Tarragona núm. 225 de data 1 d’octubre de 2014.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. D. M. V. per a la reparació i arranjament i pintura de la façana de l’habitatge situat al c. Major, núm. 20 de Vila-seca, i vistos els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics Municipals en data 27 de març de 2015, en els que s’acredita el compliment dels requisits de la convocatòria. Vist l’informe d’Intervenció de data 22 d’abril de 2015 en el que es fa constar l’existència de consignació pressupostària a la partida 2015.13.15220.48900 D-9407 per tal de finançar la subvenció sol·licitada.

Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Serveis Públics i Medi Natural, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Atorgar a la Sra. D. M. V. una subvenció per import de 150,00 € per l’arranjament, i reparació i pintura de l’habitatge del c. Major, núm. 20 de Vila-seca, d’acord amb la llicència d’obres concedida.

SEGON.- Aprovar la despesa per import de 150,00 € per a la concessió de la subvenció esmentada.

TERCER.- Comunicar al beneficiari de la subvenció que, un cop finalitzades les obres, s’haurà de justificar l’aplicació dels fons concedits i abans del 31 d’octubre de 2015 caldrà presentar la documentació que acrediti el pagament de les factures justificatives de la realització de les obres d’arranjament de la façana, d’acord amb la llicència concedida, així com si s’escau la corresponent factura dels honoraris abonats.

C) Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la reparació i pintura de façanes i elements sortints en edificis d’habitatges, aprovada per acord de la JGL de data 24 de setembre de 2014, i publicada al BOP de Tarragona núm. 225 de data 1 d’octubre de 2014.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. N. V. per a la reparació i arranjament de la façana de l’habitatge situat al c. Hospital, núm. 4 de Vila-seca, i vistos els informes favorables

(8)

emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics Municipals en data 27 de març de 2015, en els que s’acredita el compliment dels requisits de la convocatòria.

Vist l’informe d’Intervenció de data 22 d’abril de 2015 en el que es fa constar l’existència de consignació pressupostària a la partida 2015.13.15220.48900 D-9413 per tal de finançar la subvenció sol·licitada.

Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Serveis Públics i Medi Natural, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Atorgar al Sr. J. N. V. una subvenció per import de 120,31 € per l’arranjament, i reparació de la façana de l’habitatge situat al c. Hospital, núm. 4 de Vila-seca, d’acord amb la llicència d’obres concedida.

SEGON.- Aprovar la despesa per import de 120,31 € per a la concessió de la subvenció esmentada.

TERCER.- Comunicar al beneficiari de la subvenció que, un cop finalitzades les obres, s’haurà de justificar l’aplicació dels fons concedits i abans del 31 d’octubre de 2015 caldrà presentar la documentació que acrediti el pagament de les factures justificatives de la realització de les obres d’arranjament de la façana, d’acord amb la llicència concedida, així com si s’escau la corresponent factura dels honoraris abonats.

4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA CERTIFICACIÓ D’OBRES.

-PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 CORRESPONENT A LES OBRES DE CONDICIONAMENT DE L’ESPAI DE JARDÍ DEL CASTELL COM A ESPAI PÚBLIC AL CARRER DEL CASTELL I COMTE SICART. Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 de març de 2015, mitjançant la que es va adjudicar les obres de condicionament de l’espai públic al carrer del Castell i Comte Sicart.

Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa AGROVIAL, SA en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.

D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, VINC en proposar a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:

(9)

PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a les obres de condicionament de l’espai públic al carrer del Castell i Comte Sicart, realitzades per AGROVIAL, SA per un import de 11.743,60 € sense IVA i 2.466,16 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 14.209,76 € (IVA inclòs).

SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2015.13.336600.63200 (OF-10096) del pressupost municipal.

4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA.

- SOL·LICITUD DE L’EMPRESA VODAFONE DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PEL MOVIMENT DE TERRES I CONDIONAMENT DEL TERRENYS DEL DIPOSIT DE L’AIGUA DE VILA-SECA.

Vista la sol·licitud de l’interessat, de devolució de la fiança dipositada pel moviment de terres i condicionament de terrenys del dipòsit de l’aigua de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix: PRIMER.- Denegar a l’empresa Vodafone el retorn de la fiança dipositada pel moviment de terres i condicionament dels terrenys del dipòsit de l’aigua de Vila-seca, per no haver procedit a la retirada de l’antena.

SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

4.7 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

- EXPEDIENT TRAMITAT PER APROVAR L’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DELS TREBALLS D’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DEL C. REQUET DE FELIX, NÚM. 27, DE VILA-SECA.

Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 9 d’abril de 2014 es va incoar expedient d’ordre d’execució dictat per ordenar a la Ctat. Prop. Requet de Felix, núm. 27, de Vila-seca l’arranjament de tots els voladissos que presenten deficiències, en les condicions de seguretat legalment exigibles.

Atès que en data 29 d’agost de 2014, la Junta de Govern Local, va atorgar 1 mes a la Comunitat de Propietaris per realitzar els treballs.

Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals en data 24 de març de 2015, en què es constata que no s’ha procedit a l’arranjament de la façana.

(10)

Vist l’informe tècnic en el qual es valoren les actuacions a realitzar en el supòsit d’execució subsidiària en 3.500€, sense perjudici de la liquidació definitiva que resulti. Atès allò establert a l’article 206 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i a l’art. 98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Atès que per delegació de l'Ajuntament Ple de data 5 de juliol de 2011, correspon a la Junta de Govern Local, dictar l’execució subsidiària, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Acordar, de conformitat amb l’article 98 de la llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’execució subsidiària dels treballs d’arranjament dels voladissos de façana que presenten deficiències a la planta 4ª del c. Requet de Felix, núm. 27, de Vila-seca.

SEGON.- Advertir a l’interessat que l’import dels treballs s’estima per l’informe tècnic obrant en l’expedient en 3.500 €, sense perjudici de la liquidació que finalment resulti. TERCER.- Ordenar la contractació de les obres en els termes previstos en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE COMPARÈIXER EN EL RECURS ORDINARI 62/2015.

Atès el recurs ordinari 62/2015, que se segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu, número 2 de Tarragona, interposat per VODAFONE ESPAÑA, SA. i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Comparèixer en el recurs ordinari 62/2015, que se segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu, número 2 de Tarragona, interposat per VODAFONE ESPAÑA, SA., que se segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu, número 2 de Tarragona, en qualitat de demandats.

SEGON. Encarregar la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament a l’Advocat i Funcionari de la Corporació, Cap del Serveis Jurídics, Sr. Alfred Ventosa i Carulla, de conformitat amb el previst en l’article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

(11)

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE COMPARÈIXER EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 480/2014.

Atès el procediment abreujat núm. 480/2014, que se segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu, número 2 de Tarragona, interposat pel Sr. A. P. C., i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Comparèixer en el procediment abreujat núm. 480/2014, que se segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu, número 2 de Tarragona, en qualitat de demandats.

SEGON. Encarregar la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament a l’Advocat i Funcionari de la Corporació, Cap del Serveis Jurídics, Sr. Alfred Ventosa i Carulla, de conformitat amb el previst en l’article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL.LICITUD DE PRÒRROGA D’UNA COMISSIÓ DE SERVEIS.

Per acord de la Junta de Govern de 20 de novembre de 2013 es va acordar sol·licitar a l’Ajuntament de Torredembarra autorització per a la l’adscripció temporal a l’Ajuntament de Vila-seca, en comissió de serveis, durant un termini màxim de dos anys, l’agent de la Policia Local de Torredembarra, Sr. I. R. B., per a cobrir una plaça vacant d’agent de la Policia Local Grup C-2, mentre se’n resol la provisió de forma reglamentària.

Per Decret de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Torredembarra de 19 de desembre de 2013, es va autoritzar l’ esmentada comissió de serveis, amb efectes del dia 1 de gener de 2014 fins a 30 de juny de 2014.

Per decret de l’alcaldia de data 17 de juliol de 2014 es va autoritzar una segona pròrroga, per termini de sis mesos que finalitza el dia 31 de desembre de 2014.

Vist que l’Ajuntament de Torredembarra mitjançant decret de l’ alcaldia de data 21 de gener de 2015, va autoritzar la pròrroga de la comissió de serveis del policia Iban Rodriguez Burgueño des del dia 1 de gener fins al 30 de juny de 2015.

Atès que continua vigent la necessitat de proveir en propietat un lloc de treball d’agent de la policia local vacant a la plantilla d’aquest Ajuntament, mentre no es proveeixi de forma reglamentària .

Vist que no s’ha superat la durada màxima de dos anys establerta a l’article 185 del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

(12)

Atès que el Sr. I. R. B., ha manifestat la seva conformitat perquè es resolgui favorablement l’expedient de pròrroga de l’adscripció temporal (RED 3144/14) i comprovada la concurrència dels requisits per a concedir la comissió de serveis.

Atès que l’Ajuntament pren el compromís de consignar crèdit suficient al pressupost municipal per a l’any 2015 per atendre la despesa corresponent i el crèdit pressupostari és l’adequat a les obligacions econòmiques que se’n deriven de l’expedient.

Vist el que al respecte disposen els articles 85.3 del Decret legislatiu 1/1997, de 32 d’octubre, pel qual s’aprova la Refosa dels textos legals vigents en matèria de funció pública de Catalunya, art. 53.1, i 300 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la LIMRLC, art. 84 i 88 de l’EBEP, en relació amb els 185 a 189 del Reglament del personal al serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.

Atès que la competència per a aprovar les comissions de servei i permutes entre funcionaris correspon a l’Alcaldia i que aquesta la va delegar en la Junta de Govern Local mitjançant decret de 17 de juny de 2011 (BOPT 187, fascicle 1 de 13-8-11).

Vistos els anteriors antecedents, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Sol·licitar a l’Alcalde de l’Ajuntament de Torredembarra que autoritzi una pròrroga de sis mesos en l’adscripció temporal en aquest Ajuntament, en comissió e serveis, de l’agent de la Policia Local de Torredembarra, Sr. I. R. B. per cobrir una plaça vacant d’agent de la Policia Local Grup C-2, mentre se’n resol la provisió de forma reglamentària..

SEGON.-L’ esmentada adscripció tindrà efectes a partir de la data en que així ho autoritzi l’Ajuntament de Torredembarra.

5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL REQUERIMENT EN EL PROCEDIMENT NEGOCIAT CONVOCAT PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’APROFITAMENT DE TEMPORADA NÚMERO 13 DE LES PLATGES DE LA ZONA MARÍTIM-TERRESTRE DE VILA-SECA, ANUALITATS 2015 I 2016.

En sessió de data 15/4/15, la Junta de Govern Local va aprovar iniciar i convocar l’expedient de contractació relatiu a l’adjudicació de l’aprofitament temporal número 13 de les platges de Vila-seca, d’acord amb el procediment regulat en l’article 170 lletra c) del TRLCSP, pel fet que en el procediment obert portat a l’efecte es va declarar desert per l’òrgan de contractació.

Així mateix, de conformitat amb l’informe jurídic emès a l’efecte pel tècnic responsable del procediment, la Junta de Govern Local va disposar que es trametin invitacions als

(13)

candidats no seleccionats en el procediment previ obert portat a l’efecte (Exp. Gov. 71/2015), amb l’objectiu de negociar amb ells i identificar l’oferta en conjunt més avantatjosa.

Els requisits d’admissibilitat i demès aspectes reguladors del procediment negociat son els mateixos que es van exigir en el Plec de Clàusules del procediment obert Exp. Gov. 71/2015, havent d’ajustar l’oferta econòmica al tipus de licitació establert per a l’aprofitament temporal número 13 (tipus mínim 1.300,00 €).

Dins del termini hàbil atorgat per a la presentació de proposicions per part dels empresaris convidats, que va finalitzar a les 14,00 hores del dia 22.4.15, s’ha presentat dintre del termini i en la forma escaient la següent i única proposició:

Ordre Presentació Data Registre Entrada Proponent - Oferta núm. 1 22.4.2015 2707/ 13:28 h. J. P. C.

Atès que la proponent convidada, Sra. A. M. F. (RS 1520/15), ha declinat participar en el procediment, en acreditar-se que va rebutjar rebre la notificació.

Atès que com que en el present procediment negociat no és necessari publicar l’anunci de licitació, no s’ha procedit a constituir Mesa de Contractació (ja que per l’import és potestatiu per a l’òrgan de contractació), per aplicació de l’article 320 (en relació amb el 177.1) del TRLCSP.

Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del contracte pel procediment negociat d’acord amb el que disposen el RDL 3/2011, de 14 de novembre, i l’acord de la Junta de Govern Local de 15/4/2015.

Atès que amb data 24-4-2015 s’ha emès l’informe de valoració tècnica, el qual realitzà la corresponent proposta d’adjudicació a favor del proponent que ha obtingut la puntuació necessària en el procediment de licitació portat a l’efecte, segons aplicació del criteri ponderat i objectiu establert.

Examinada la documentació que acompanya l’expedient de licitació i de conformitat amb l’establert per l’article 151.1 i la Disp. Addic. 2a del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Aprovar la valoració efectuada pel responsable tècnic de l’expedient amb data 24/4/15 en aplicació del criteri ponderat objectiu respecte de l’única oferta formulada en el procediment negociat d’adjudicació de l’aprofitament temporal número 13 de les platges de Vila-seca, anys 2015-16.

(14)

Proponent OFERTA ECONÒMICA J.P. C.

1.300,00 € 15 punts

SEGON. De conformitat amb la proposta efectuada en l’informe de valoració tècnica, notificar y requerir al proponent que ha obtingut la millor puntuació en el procediment convocat a l’efecte, perquè aporti dins el termini de 10 dies a comptar del següent a aquell en que hagi rebut el requeriment, la documentació justificativa següent:

1. Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) acreditant que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l’Estat.

2. Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

3. Certificat positiu, emès per la Tresoreria municipal de l’Ajuntament Vila-seca, acreditatiu que el licitador no té deutes de naturalesa tributària amb aquesta Administració.

4. El resguard de constitució de la garantia definitiva corresponent i que s'especifica en la clàusula 14 d’aquest Plec de condicions.

5. Una còpia autenticada de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil o certificació emesa per corredor o agent d’assegurances, que acrediti les condicions i capitals assegurats, acompanyat del rebut acreditatiu del seu pagament per a la temporada corresponent.

6. El resguard de constitució del dipòsit previ corresponent i que s'especifica en la clàusula 17ª d’aquest plec de condicions.

7. Acreditar la titularitat d’una guingueta segons model aprovat per la Comissió de Govern de l’Ajuntament, en la sessió de 29 de gener de 2001.

8. Acreditació d’haver satisfet el cànon de licitació.

QUART. Advertir al licitador proposat d’adjudicació que de no complir aquest requeriment en el termini assenyalat s’entén que ha retirat la seva oferta i no procedirà l’adjudicació al seu favor.

CINQUÈ. Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant . SISÈ. Notificar la present resolució a les empreses proposades d’adjudicació.

(15)

SETÈ. Realitzats els tràmits anteriors es doni compte a la Junta de Govern Local per a resoldre al respecte.

6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ I UNA BESTRETA A L’ASSOCIACIÓ AMICS DEL TEATRE DE VILA-SECA.

Vista la sol·licitud de l’Associació Amics del Teatre de Vila-seca que demana la concessió d’una subvenció per la programació anual i pel funcionament ordinari de l’entitat durant l’any 2015, així com una bestreta del 80% de l’import per fer front a les despeses inicials, vist l’informe de consignació pressupostària signat per l’Interventor Municipal de Fons, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Concedir a l’Associació Amics del Teatre de Vila-seca una subvenció de 10.000,00.-€ per la programació anual i pel funcionament ordinari de l’entitat durant l’any 2015 amb càrrec a la partida 14.33004.48900 (Subvenció Amics del Teatre de Vila-seca), aprovació subvenció AD 10011 i bestreta 80% ADO 10012 del vigent pressupost municipal.

SEGON.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es concreten en els punts següents:

1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant l’any 2015.

2. L’entitat haurà de justificar la realització de les activitat relacionades amb la subvenció com a màxim el 31 d’octubre de 2015, mitjançant la presentació de la següent documentació:

• Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa i en la qual es faran constar els ingressos o subvencions rebuts per a aquesta mateixa finalitat.

• Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les finalitats per les quals es va concedir la subvenció

3. El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia la presentació dins dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.

(16)

5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades per l'Ajuntament.

6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l’activitat a desenvolupar.

7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.

8. Transcorregut aquest termini sense haver-la presentat, s’haurà de reintegrar l’import de la bestreta, es donarà de baixa la subvenció i caducarà el dret del beneficiari a percebre-la.

TERCER.- Concedir a l’Associació Amics del Teatre de Vila-seca una bestreta del 80% de la subvenció concedida, per un import de 8.000.-€, per tal que pugui fer front a les despeses prèvies a la realització de l’activitat i programa a realitzar.

QUART.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI i NIF del perceptor de la subvenció al secretari de la Comissió Informativa de Participació Ciutadana i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut.

CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a l’entitat beneficiària.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ I BESTRETA DE LA MATEIXA AL CLUB DE HOQUEI VILA-SECA.

Vista la sol·licitud del Club Hoquei Vila-seca que demana la concessió d’una subvenció pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2014- 2015 , així com una bestreta del 80% de l’import de la mateixa per tal de fer front a les despeses inicials de l’entitat, vist l’informe de consignació pressupostària signat per l’Interventor Municipal de Fons i atesa la proposta del Regidor delegat d’Esports, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Concedir al Club Hoquei Vila-seca una subvenció de 27.000,00.-€ (IVA inclòs) pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2014-2015 amb càrrec a la partida 14.34106.48900 (Subvenció al Club Hoquei Vila-seca), aprovació subvenció AD 201500010266 i bestreta del 80% de la subvenció O 201500010269 del vigent pressupost municipal.

(17)

SEGON.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es concreten en els punts següents:

1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2014-2015.

2. L’entitat haurà de justificar la realització de les activitats del període existent entre el 1/08/2014 fins el 31/07/2015 de funcionament ordinari com a màxim el 31 d’octubre de 2015, mitjançant la presentació de la següent documentació:

• Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa

• Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les finalitats per les quals es va concedir la subvenció

3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.

5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades per l'Ajuntament.

6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l’activitat a desenvolupar.

7. L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.

8. En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.

9. Transcorregut aquest termini sense haver-la presentat, s’haurà de reintegrar l’import de la bestreta, es donarà de baixa la subvenció i caducarà el dret del beneficiari a percebre-la.

TERCER.- Concedir al Club Hoquei Vila-seca una bestreta del 80% de la subvenció concedida pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2014-2015, per un import de 21.600,00 €, per tal que pugui fer front a les despeses ordinàries i de funcionament de l’Entitat.

QUART.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI i

(18)

NIF del perceptor de la subvenció al secretari de la Comissió Informativa de Participació Ciutadana i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut.

CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

7è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, FORMATIUS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT.

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ DEL TREBALL DE SÍNTESI 2014-2015 DE L’AULA 15.

Vista la programació pedagògica d’Aula 15 aprovada per la Inspecció del Departament d’Ensenyament pel vigent curs 2014-2015 que inclou la realització durant el tercer trimestre (concretament els dies 6, 7 i 8 de maig) de l’activitat d’aprenentatge denominada “Treball de Síntesi”.

Vist el detall de les diverses activitats que composen aquesta proposta pedagògica i la despesa que comporten.

Atès que es proposa la fixació d’un preu públic a satisfer pels alumnes per cobrir una part del cost de l’activitat programada i de conformitat amb allò que disposen els articles 41 a 44 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals.

Per tot això, i de conformitat, amb allò que disposa l’article 47 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, vist el conveni que regula el funcionament de la Unitat d’Escolarització Compartida “Aula15”, vist l’informe de la Intervenció Municipal de Fons, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Formació Continuada, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Aprovar la realització del Treball de Síntesi 2014-2015 sobre “El Camí de Sant Jaume, el camí que il·lumina el món” per un import de 867,44 euros (IVA inclòs) a càrrec de la partida 14.32500.22699 (A-9999) del vigent pressupost municipal, segons el detall que figura a l’expedient.

SEGON.- Aprovar l’establiment d’un preu públic per import de 12€ per alumne. TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a Aula15.

7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ D’UN CURS D’AUXILIAR MECÀNIC, AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT.

(19)

Vista la guia de formació corresponent a l’any 2015, on hi ha previst la realització de 2 cursos d’auxiliar mecànic per a la indústria petroquímica, al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic Hospital”.

Atès que es tracta de realitzar una acció formativa amb la finalitat de millorar les competències professionals dels treballadors del sector petroquímic i l’ocupabilitat de les persones aturades del municipi.

Vist el pressupost presentat per l’INSTITUT PERE MARTELL per als 2 cursos programats, amb un import de 15.800 euros, vist l’informe de la Intervenció Municipal i, atès que per les seves característiques, aquesta contractació del servei de formació pot conceptuar-se i ser tramitat com un contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb allò que disposen els arts. 111 i 138 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix dels mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient.

Atès el preu públic que figura al peu del curs en la Guia de Formació per l’any 2015 que s’incorpora a l’expedient, aprovats de conformitat amb allò que disposa l’article 47 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Aprovar la realització de 2 cursos d’auxiliar mecànic per a la indústria petroquímica, que s’adjudica a l’INSTITUT PERE MARTELL per l’import proposat en la seva oferta.

SEGON. Aprovar una despesa per un import de 15.800 euros per al pagament de 2 cursos d’auxiliar mecànic per a la indústria petroquímica a l’INSTITUT PERE MARTELL a càrrec de la partida 14.24100.22699 (D-8543) del vigent pressupost municipal.

TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’INSTITUT PERE MARTELL.

7.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL QUART TRIMESTRE DE L’ANY 2014, CORRESPONENT ALS DIVERSOS SERVEIS SOCIALS QUE PRESTA EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS.

Vista la comunicació tramesa pel Consell Comarcal del Tarragonès on figura la liquidació corresponent al quart trimestre de l’any 2014 dels diversos serveis socials que presta l’esmentat consell a l’Ajuntament segons acord del dia 2 de març de 2009.

(20)

Vist l’aprovació per Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 2014, del nou conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’ajuntament, amb les mateixes condicions del Conveni inicial i amb una previsió de despeses de 206.000 €. Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Aprovar la liquidació del quart trimestre de l’any 2014 corresponent als diversos serveis socials que presta el Consell Comarcal de Tarragonès per un import total de 44.577,98 €, a càrrec de la partida 2015.14.23100.48000 DO 8353 del vigent pressupost municipal.

SEGON. Aquest pagament s’ha de realitzar mitjançant transferència bancària al compte corrent indicat pel Consell comarcal en el seu escrit.

TERCER. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès a Intervenció Municipal de Fons.

7.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UN AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL.

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2015 en què es va aprovar la concessió d’ajuts d’urgència social per a la realització de diferents pagaments relacionats amb aquest ajuts, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de l’ajut per finançar dos mesos de lloguer a la Sra. M. D. T. S. amb DNI 77880487A, per import de 850,00 €, a càrrec de la partida 2015 14 23100 48000 O 8357 del vigent pressupost municipal.

SEGON. Endossar la materialització del pagament que suposarà la justificació d’aquest ajut, al Sr. J. B. Y., amb DNI 16493894L.

TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7.5 DENEGACIÓ, SI ESCAU, D’UN AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL.

Vist les diferents sol·licituds de bonificació del subministrament d’aigua potable presentades i vist l’informe que ha emès l’EBAS en cadascuna d’elles, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

(21)

PRIMER. Denegar la bonificació del subministrament d’aigua potable i de la taxa de recollida d’escombraries any 2015, a la Sra. E. L. N., per superar el barem econòmic establert a les Bases

SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’EBAS

8è.- ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, passar a l’estudi dels següents assumptes:

8.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE HOSTING, MANTENIMENT, ASSISTÈNCIA TÈCNICA I SUPORT DE LA SEU ELECTRÒNICA I LA WEB DE L’AJUNTAMENT.

Atès que la contractació dels serveis d’assistència tècnica i normativa, suport i manteniment de la Seu Electrònica i les pàgines Web de l'Ajuntament i monitorització de la reputació digital finalitza el 30 de juny de 2015.

Atès que l’Ajuntament de Vila-seca no té en plantilla tècnics especialistes en hosting, manteniment, assistència tècnica i suport a la entrada de continguts de la Seu Electrònica i la Web municipal.

Ateses les característiques i quantia del servei a contractar (no subjecte a regulació harmonitzada) es considera que el procediment més adequat i àgil és el negociat sense publicitat, sense mesa de contractació, en règim de tramitació urgent.

Vistos el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives i el Plec Tècniques que s’han redactat per a aquesta adjudicació.

Atès que en la tramitació de l’expedient de contractació s’han seguit i observat els preceptes de la normativa pública de contractació.

Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació per a l’adjudicació dels serveis d’assistència tècnica i normativa, suport i manteniment de la Seu Electrònica i les pàgines Web de l'Ajuntament i monitorització de la reputació digital, pel període comprés entre l’1 de juliol de 2015 i el 30 de juny de 2017, per procediment negociat sense publicitat, en règim de tramitació urgent.

(22)

SEGON.- Aprovar la quantia de 48.000,00 € de pressupost net i de 10.080,00 € d’IVA, que fan un total de 58.080,00 € amb l’Iva inclòs, en concepte de despesa màxima que per a aquest Ajuntament pot representar la contractació d’aquest servei durant tot el seu període de vigència previst; d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

TERCER.- Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació d’aquest servei.

QUART. Convocar el procediment negociat sense publicitat per a la seva adjudicació, i disposar que es trametin invitacions com a mínim a tres empreses del sector prou capacitades per a la prestació de l'objecte del contracte de conformitat amb allò establert a l’article 178.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic.

CINQUÈ. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquest acord.

8.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PROJECTES D’ACTIVITATS EN L’ÀMBIT DE LA JOVENTUT PER A ENS LOCALS, EXERCICI 2015.

Atea la Resolució del Departament de Benestar Social i Família 724/2015, de 8 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes d’activitats en l’ àmbit de la joventut que els ens locals elaboren en el marc del Pla nacional de Joventut, dins l’exercici de 2015, publicada al DOG de 17/04/2015 per l’exercici de 2015..

Vista l’Ordre BSF/204/2012 de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions per als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut. Vist que l’objectiu d’aquest programa és la concessió de subvencions per la realització de projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els Ajuntaments realitzen dins del Pla nacional de joventut, per a garantir la igualtat d’oportunitats de les persones joves en el desenvolupament dels seus projectes vitals, afavoreix l’arrelament de la població jove al territori i potencia el desenvolupament de serveis adreçats a la gent jove en el territori. Considerant, que el projecte de dinamització de l’Espai Jove Casa dels Obrers 2015 i el projecte Salut Jove 2015 s’han realitzat d’acord amb allò que estableixen les bases de l’Ordre BSF/204/2012, de 2 de juliol, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

(23)

PRIMER.- Acollir-se a la convocatòria de subvencions, Resolució BSF 724/2015, de 17 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes d’activitats en l’ àmbit de la joventut.

SEGON.- Sol·licitar subvenció per a la realització dels projectes següents i pels corresponents imports:

PROJECTE 1.- Dinamització de l’Espai Jove

Casa dels Obrers 2015... 17.663,35 PROJECTE 2.- Salut Jove 2015... 7.985,60

TERCER.- Trametre aquest acord a la Direcció General de Joventut, del Departament de Benestar Social i Família i a la Intervenció Municipal.

CINQUÈ.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització d’aquest acord.

9è. TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

El Sr. President aixeca la sessió, de la qual , com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari general, L’alcalde,

Figure

Updating...

References

Related subjects :