Estadística municipal. Juny 1934

Texto completo

(1)

,

ESTADISTIC_

A

ANEX A LA

GAS

ETA MUNICIPA

L

DE

BARCELONA

Xifre

s

corre

s

pon

e

nt

s al mes de juny

d

e

l 1934

I

IOIIIIII/Imllllliiii//Ul/lllllll

l:!ll!ll~/111111111111111111/lllll/11/lllllll/lllll/lmllllll!llllllll/lllnlllll/1111/llll/lllmllll'mmlli!I/Util/nUU/I/111/IU/IIlnii/IIIU/IIIIIIIIIIIIII/111/llllllmll~/il!lllíllllllllllnllll/1/lll~mii/Htlllllíltl!/ll!lll:lllll'~lllmlllllilli!IDlülilllll/~mll/lllllml/lllllmmnmi~IIIIU!IIIIIIIIlllllllll~:mlmUI~ ~

Resums demogràfics

Població de

fet

a

31 de de

se

mb

r

e d

e

1

933

:

Homes,

483733;

Dones,

539892.

Totals,

1023625.

N

a

scut

s

viu

s

[1

De

f

uncion

s

[2

Absolut. Propor-ciooals Absoluts Propor-clonals Absoluts elo.uiJ Propor·

Homes ...

68

7

51'54 Homes ...

506

63'38

De menys d'l any ...

81

8'61

Dones ...

646

48'46

Dones ...

442

46'62

D'ra

4

anys ...

60

6'33

A domicili ...

1222

91'

6

7

A domicili ...

638

67'30

De

5

endavant ...

807

85'13

A nosocomis ... 111

8'33

A nosocomis ...

310

32'70

Mitjana diària,

4!'43. -

Natalitat per

1000

habitants,

1<

30.

Mitjana diària,

31'60.

-

Mortalitat per 1000 habitants,

0'93.

Mesos

G ener ... Febrer ...

Març ...

Abril. ... faig ... .li

i

uny ... uliol. ... gos t ... Setembre ... ctubre ... Novembre ... esembre ...

o

D

Totals ...

Nupcialitat per

1

000

habitants,

0'66.

Nascuts morts per

100

nascuts vius,

6'75.

Defuncions

de

menys

d'I

any per

100

nascuts vius,

6'08

.

Moviment natural

i

transterminació

regis

trada

-

Mov)meo,t natul'lll Tral\$lermlo\\oló

Nascuts vius Morts en rués Diferència eo menys

- -

Altes Baixos

Dl!erèncla cD més en menys

1460

1703

-

243

433

81

352

-1354

1448

-

9!

1079

480

599

-1449

1

58

4

-

1

35

1468

886

582

-'

1333

1145

188

-

609

122

487

-1342

105

~

288

-

560

52

508

-1333

948

385

' - -

589

27

562

--

-

-

-

-

-

-

--

'

-

-

-

-

-

-

'

--

-

.

-

-

-

-

-

--

-

-

.

-

-

-

--

--

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

---

-8271

7882

861

472

4738

1648

3090

-[

3

Totals eo méJ en meoya

-109

-5

0

5

-447

-6

75

-796

-947

--

--

--

--

--

--

-3!79

-Població de fet,

absoluta

J

relativa

[4

Movim

e

nt

del Padró

d'habitants

en

et me

s (

5

:9 z; !I

..

:s

..

Districtes Homes Dones Total

¡ ..

....

::'!

8.t

J) . . .. 8

:a

.a f>l .a

Dlferrocles

- -

- - - -

-

-

-I. ...

47

8

68 49070

96938 246

394'1

r ...

25 48

44

92

1 I

-

1

2

4 91

-

-Il ...

46723

47051

93774 1924'7

48'7

li. ...

36 50 56 106

- -

- -

36

106

-

-ur. ... :

27333 33300 60633 2432

'

2

25

IV ...

49985

64383 114368

257'4

44,

.1

'3

III. ...

2 2

-

2

J

3

1

4 1

-

-

2 IV ...

21

2

0 3

1

5)

2

4

1 5

Hl

46

-

-v ...

.

...

..

..

.

.

..

.

52906

55717 108623 105'4

1

030'6

VI.

.

...

...

41928

54228

96156 245

'

8

391

'

2

VII. ...

58033

61307 119340 391'8

304

'

6

v ...

69 76

9

0

1

66

1

1

1

2 68

164

-

-VI. ...

5

5

7

1

2

2 2

3

5 3 7

-

-VII. ...

20

27

3

0 5

7

- -

-

-

2

0

5

7

-

-VIU ...

49652

60809 ll0461 586'6

188'3

VIII ...

s

12 7

19 4 4

5 9

4

1

0

-

-IX ...

68370

72531 14090

1

2590'7

54'4

IX ... 16

23 24

4

7

l 1

-

1

1

5

46

-x ...

40935

41496 82431

818'-J

100'7

-

-

-

-

- -

- -

x

...

14 35 2 37

-

-

14 37

1 -

-

(2)

6r8

CASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

Nascuts vi

u

s, seg

o

ns

l

'edat

d

els pares

[

7

N

a

scu

t

s mo

r

ts seg

on

s

l

'

ed

a

t del

s

pa

res

8]

-Edat de la man Edat de la maco

""

...

e o

~~ e ~ e g

"'

"'

,..

...

.,

...

...

"

Edat del paro

""

....

..

~

....

...

..

~

..

~ "'!!.

""

a

.li

""

.,¡;-

;$li

o>-

..

S::¡

:a

o

"'"

o., ~~

i

o

~

...

..

co:¡

"'"

...

u ~~

"

"

..

C>

.,

~ ~ o

o

o

A

o

A

"

z

- -

- -

--

-

-

- -

--

..fi_

-

--!!.!!.

"'

....

..

...

~

·¡!1!

~ ~ o

"'

1!

"

Edat del paro

="

....

....

...

..

CftD ftliG

$~

"!!.

""

a

.;

"

..

!:li

ol;'

~=

g¡~¡ o

g.,

Ol .. ~H .:1

"

.,

....

El

...

o-s

~

A

~

A

l!l l!l

&

_8_

z

o

--

- -

--

-

-

-

-

-

-.l\Ienys de 20 anys ...

-

2 -

-

- -

-

-

- -

2

De 20

a

24 ...

-

11 67 16 1

-

-

-

-

1 96

Menys de 20 anys.

-

-

1

-

-

-

-

-

- -

1

De 20 a 24 ...

-

-

3 1

-

-

-

-

-

-De 26 a 29 ...

-

9 187 183 17 1

-

-

-

1

398

De 30 a 34 ...

-

5 58 174

t24

21

-

-

-

5 387

De 36 a 39 ...

-

2 12 56 83 49 3

-

-

2 207

De 40 a 44 ...

-

-

·

3 7 30 43 26 1

-

5 116

De 25 a 29 ...

-

- 13 8

- -

- -

-

-

21

De 30 a 34 ...

-

1 6 11 3 1

- -

--

-

22

De 35 a 39 ...

-

-

-

2 6 2 -

- -

1 lL

De 40 a 44 ...

-

-

-

-

3 3 3

-

-

-De 46 a 4.9 ...

-

-

2 3 7 8 12 1

-

-

3:3

1\Iés de 60 ...

-

-

1 - 2 4 7 6 2

-

-

~ 22

No consta ...

-

11 21 4 10 4 1

-

-

22 73

- -

--2761133 - : ;

4

--

--Totals ... - 40

351

445 36 1333

De 45 a 49 ...

- -

-

-

,2

-

-

-

-

1

.

Més

de 50 anys ..

- - -

-

-

-

- -

-

-No consta ...

-

-

2

-

1

-

-

- -

16 19 Totals ...

:

r=

- - - -

1 25 22 Ió

-

-

6

- -

3

-

-

18

-

o

o

~

Nas

cu

ts

morts

[

lO

Nasc

u

ts v

iu

s segons

la n

a

turalesa

d

e

l

s pa

r

es

(9

segon~

ta n

a

tura

teSà

del

s

par

es

Leg!tims. Naturalesa del pare.

,

Naturalesa del pare

Barcelona

.,

..

e

!! Barcelona

e

Naturalesa de la muo

!i

~i

..

f!l!

- -

..

..

=

~

..

.!! . !! .!! .. ~ !:8

!!fi'

..

~'g

·

a.

~

-

"

.. -¡¡

5

"

..

..

·a

.!!

~~

!'l .:; n~ e

"

..

~~

"'

]:§

-3~

"

<o

.!! ¡;

"

..

,

·a

..

i

-¡¡~

a

ï~ -g ~'() J;

.:: >

o-¡¡

"

~

~ <l

1~

8 .!!!

- > ~~ :li

"

a

"

~a

""

~

~J_

"

""-

~~ "'~ ~'() ;¡~

!

""

<l ~~ -¡¡~

~

3

~

~

e

..

..

..

"

<

""

~~

lL

~

..

.,_

~ ~

.. 2:... ::;; ~ ~~ ~ ~ ::;; < p:¡

,~ ~,>,..:¡ t.?< p:¡z

Capital ... 263 25 57 49 21 28 7 18 20

-

5 3 6 60) 18 4 2 4 3 1 - 3 2

-

-

1

-

3

Província ... 2ó 20 9 3

-

-

-

-

4 1

·

-

-

1

63

2 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Resta de Catalunya

45

4

i6

6 3 11 - 2 4

-

-

J

o

128 4

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-València ... 40

-

7

39

8 8

-

9

5

- -

-

4 120

-

1

-

2 1

-

-

-

-

-

-

-

-Múrcia ...••. 11

-

4 7 52 4

-

8 3 2

-

3 4 98

-

-

1

-

1 -

-

-

-

-

-

-Aragó ... 30 4 19 15 7

56

-

5 7

-

-

B 1 147

-

-

- - 2 2

-

-

1

-

-

-

1

Balears ... 4

-

} .

-

-

-

2 -

-

-

-

-

-

7

-

-

- -

-

-

-

--

-

-

-

-

-And.·Extretnadura.

l

O

-

5 6 12 2

-

37. 1 ,1

-

J 3 84

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

3

Castella-Lleó.: .... 29 3 9 7 6 6

-

8

28

J 3 1 9 110 1

·-

-

1

- -

- 1 1

-

1

-

-Galícia-Astúries .... 4

-

1

-,

2

-

-

1

-

5

-

-

2 15

- -

-

- -

-

-

-

]

-

--

-

-Bascònia-Navarra .. 5

-

2

-

1 2

-

-

4

-

I

-

4 19 J

- -

- -

--

-

-

-

-

-

-

-Estrangers ... 1 1 -

-

-

-

-

2 2

-

-

8 2 16

- - -

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-No consta ... ·

-

1 1 3

-

-

1

-

- -

-

-

19 25

-

-

- -

-

- - - - - 15 1

--

-

-

-

-

- -

--

--

--

--

- -

----;

1

-=

-Totals ... 473 58161 135112117 10 90 78 10 9 20 60 1333 26 6 7 7 7 6 6 - 1 2 19 9

N

a

ixe

m

ents pe

r

dis

tr

i

c

tes

i

sexes

[6

.:

Districtes H.

D. Totals muolclpala

- -

-I. ...

50

40 90

li. ...

64

69

133

ITT. ...•

32

31 6~

IV ...

4

3

5

3

96

v ...

59 51 110

VI. ... 46 45 91 VII ... 89 76 165 VIII. ... 75 08 143

IX ... 105 102 207

x ...

.

...

64

60

124

Ce no do lf.IUI, çllnlqutl, hoapllalo, asila I allrto

ntabllmonll blnOflet.

-

60

-

51 lll

-

-Totals ... 61:)7 646 1333

Matr

i

moni

s

sego

n

s

l

a na

turale

s

a

,

d

e

l

s

cònjuge

s

(

11

N atnralesa de l'esposa

Barcelona a f

_ _ _ >- " !!

Naturalesa de l'espln " § ,. ~"" .. ll..,.. . , . .

<~

__ _

-g

~ "''et

"-a

..

!ls~

..

~-~"

a .!:! .., :; <O., -.; ;¡-e i< a ..

B

8 .!!!

- ;JO -u..,~ ~ g -o¡;,.-"()_,Q1S> ... o "

;

&

::.,

~

..,

e

.

<~ ";; rl.!l <~ ~ ~.. ~ -"

o

-- - - ; - - - ; -~-~'O ::;¡

1...::._

p:¡ <l'I U o-l t.? p:¡:z¡ <- ¡..

Barcelona

I

Capital ... 172 22 31 12 7 19 _2 13 12 2 1 9 1 303

I

Província.. .. .. .. .. . .. .. .. 32 4 8 3 2 4 - - 1 - - 2 - 56 Resta de Catalunva... . . . 20 ñ 18 4 3 3 - 2 1 - - 3 ~ 68

València ... :... . . 25 3 6 4 7 7 1 2 4 - 2 - - 61 Múrcia... . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . 14 1 2 3 11 4 1 2 4 - - - - •J2 Aragó.. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 7 - 1 :3 - 11 1 1 2 1 - - -- 27

Balears.. . . 4 - 1 - - - 1 - · 1 - - - - 7

Andalusia-Extremadura... . . . 9 - 6 1 4 2 8 3 3 - 2 1 30 Galícia-Astúries ... ,... - - 1 1 - 2 - - 3 1 - 1 - 9

Castella· Lleó... 6 2 3 - 3 4 - 2 14 - 3 - 1 3!!

Bascò'nia-Navarra... 3 - - - 1 - 1 - - 5

Estrangers... 2 - - 2 - 1 2 - 1 1 - 5 - Vl

Altres i no consta... . . J - - - - 1 - 1 - - - 3

---

(3)

Matr

i

moni

s

,

se

gon

s

l'edat

i

e

s

t

at

civ

i

l

[12

I- - - - , ---_.::::So:.:.:lteres= - - - -- ·I- - -- - -,--V.:..:I:::da::::es:..,._. _ _ _ ~ -:---:---:--=D:.c.ivo;....,rc-"'ia..;..des7--:---:----;--I-.,---;-·-;---:-_;T:;:o~tal:.::•~,~--:---;--··

~

I

lg

t

~

o o o g

~

o \0 o o

~

i

j

o o g

~ ~ • d ~ ~ ~ ~ • d

g

d ~ ~

:

~ ~

a

2 ~ ~ ~ ~ ~ d ~ d ~ ~ d o ft ~ ~ 2 ~ g ~ ~ ~ ft d ~ d ~ ~ ~ d

g

d ~ ~ ~

a

~ u ~ ~ i d ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ !

a

~ ~INQ.IcQ~.rfti(')S o e ~ ~ ~ ~ o Q "'¡ 0 v ~<No c.lC'?C? ~ - ~ ~ ~ . . \0 8 o ~:; ~ u ~cNCNo ~ (Y)CQ.,.PW) - ~ - ~ ~ S o u~ ~ ~ ~o.IQia)o o~~ o -CO""'Q ~ 8 8 ~ !

~

A A A

- - - -

~

A

A A

~ ~

i

A

~

o

-

- - - -

A

A

A A

~

~

~

- -

o

A A

-

A A

A

A

~

~

- - - -

; A

A A A

o

~

o

~

~

De menys de 20 anys. 4 - - - 4 - - - 4 - -~ -- 4:

De 20

a

25... 28161 18 3

-1

-

-

-

- 210 - 1 - - -- - - 1 - - 1 - 1 28162 18 4 212

De 26

a

30 ... 19168 78 13 2! 1 - - -281 - - 1 - -- - - 1 - 1 - - 1 19168 80 13 2 1 283

§

De 31 a 35. . . . . . . . 1 22 32 13 ¡; - - - - 1 73 - - 1 - - - 1 -- 1 - 1 - 2 1 22 31 13 6 76

De 36 a 40.. . . - 6 5 4 2 2 - - - 19 -

-

l

1

1

~

-

- - - 2 - - - 1 - 1 - 6 5 5 4 2 22

~

De 41 a 50 .. ,. . . 2¡ 3 1 l 1 - - 8 - - - 1 1 - 2 - - 4 - - - 1 - 1 - - 2 4 2 2 3 13 De 51 a 60. . . .. . .

-~

1 1 - - - - 2 - - - 1 - 1 - - - 1 1 - 2

-~

-1

-

1 1 1 2 5

Dc més de 60.. . . . -- - -

-

~-

- - -

-

~

-

1

- - -

~

-¡-

----

~

No

consta;~~~~~::

.. :: 52 357

~

~-

3~

-;¡~,~~-=~-= ~

-:

-~

~ --=;¡~

-=

1

-~.~

-,

10

-:,

--=;¡~

2 1 1 1

=

~

~~~ ~

~

15 5 4 2

6

1

~

(~=

:nrs2~~

~~

~~~~:

='

=

'

=

= ='

=

=

=

=I

=

=

= =

= =

=

=

= - =

= = =

-'

=

= ='

=

I

=

I

=

=1-~

:::..: ='

=

= = =

=

=

j

De 26 a 30... - I 1 - - - 2 - - - -- - -

I

!

1 - - - 2

.. De 31 a 35 ... - 4 - - 1 - - - - ò - - -

-~--

- 1 - , - - - 1 - 5 1

- - 1 - - -

-1

6

.g

l)e 36 a 40... . . . - - 2 4 2 - - - - 8 - - - -- ..- - - - i - - - 2 4: 2 - - -- - 8

>I

De 41 a 50 ... - - - fi l 5 - - - 11 - - - - ,¡ J - -

~

2 - - -

-'~

-

~

-

- - - 5

!

1 2 6 - - - 13

Dc 51

a

60... . . - - - - 3 2 - - - 5 - - - 2 - - - 2 - - - 3 4 - - -

'!.

1 De més de 60... .. .. - -

1

1 -

-~

2 - - 3

-~-

- - - . 1 1 - 2 - - - 1

-

~

-

3 1 - o

tNo consta... - - -~ - - - -~ ·-¡--

-

- -

-

-~-Totals...

---;,--;~~--;

¡

-7

-;-=-=

34

1

3

-=

-=

-=

4

1

-=-=

1

-=-=-1

1-

1-=

a

-.=saw~wa

,-

1

,--:

41

De menys de

20

anys.

_I

J

-

- -

- J

- -

-

-

- -

1

-~

~

-

-

-

-

-

-

~

- - -

_I

_

r -

-

¡

· -

~

~-

- - -

-1

-

-

-

_I -

-De 20 a 25... - - - -· - - - -· - - - -~ - - -

-~ E-~ ;-~

~

~g:::::::::

=

= ..:

,

2

= =

=

= =

~

= = = =

=

=

=- =-

=-

~

=

= -

-

=

= =

I

= = = = =

2 2

=

- = -

~

i

~ Dc 36 a 40... . . - 1 1 2 1 - - - - ¡; - - - 1 1 21 1 - - 5

De 41 a 50... . . - - 1 2 -

2 - - -

5 - - - -;- - - l 2 -

2

1 - - -

5 De 51 a 60 ... , - - - - 1 - - J - - -

-~-

- - - -

:...¡ -

- -

-

-

1

-1

I

De més de 60... . - - -

-

1- -

-

- -

-

-

- -

-- - - - -

-

~-

-

-~

-

-

-~

·

-

-~-L No consta... - - _ _ _ _ _ _ _ _ -~- _ _ _ _ _ _

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Totals ...

-=

-1

---;:

6

-Ïia

-=~-=

15

--=-=-=

-=

1

-=

--= -=:

¡--:

¡

-.=-=

-=

1

"=

-=-=-=

-

d

~

-s

-

1

~.

-

--=

---;:;

(~~~~nrs2~~~~~~~: 2~161

18

3 -·

=

I=

=

=21~

=

1

=I=

=:.:= =

=

1

=-:j

=

1

=

1

=

=

I

=~

·

=

=

1

2~

1

62

.JR¡ 1

4

=

=::

=

=

21~

De 26 a 30... . . . . 19 169 Sl 13 2 1 - - --285 - - 1 - - - 1 - - 1 - - - 1 l!ll69 83 13 2 I - - - 287

~ De 31 a 35... 1 26 32 15 6 - -~- - 80 - - 1 - - - 1 - 1 1 - 1 - - - 3 1 27 34 15 7 - , · - - 84

~

De De 41 36

a~

... - 7 8

10

1

5 2 - - - 32 - - - 1

f1 -

-

-

-

2 - - 1

-~-

- - 1 - 7

11 7 2 --;- - 35

a 50 ... , - - 3 10 2 8 1 - - 24 - - - 1! 2 1 2 - - 6 - - - 1 - - - 1 - •

3

1

11

4 10 3 - 31

De 51 a 60... - - 1 4 3 - - - 8 - - - _ - 2 - 1 - 3 - -

-¡-

-

--~ 1 1 2

-¡-

l 4 5 1 2 13

De més de 60... . .. . - - 1 - -

21

-

-

3 ~ _ - - - -~ - - - 1 1 2 - -~ 1 - - 3 1 5

(4)

[13

'·-

)

u~ Olotrltlts ttmtAtt Hal- Dlfun-tlono

I ... 42

rr ...

VJ ....

III. ...

3

VII. .. :

60 íl

V.:::::

49

38

6

---

~

9

VIII ...

5 11

I 10

IX

x ....

...

.

6 120

(5)

622 GASET~

MUNICIPAL

DE

BARCELONA

Defuncions

Cau1u do mort (Nomenclatura Internacional nbreujada) __ 1 _ _ _ 2 _ _ _ s ___ 4 _ _ _ 6 _ _ e ___ 7 _ _ _ a ___ 9_¡~ ....!!._ __!.:._

---

--

--

-

--

-

~~---

_!!:.!?.:,!!:.~!!.:,D.

H.~!!.:,

E:_ H.

~!!_:~!!_:D.

_!!:.!?.:_!!_:~!!:.lO.

!!_:E_:

l. F~bre tifoide i paratifoide ... - - - - 2 - - - 1- - l - -

-2. Tifus exantemàtic ... ··.····---·---

---~----t

~~~ri~i~-.-

..

· .. ·._:_:_::::::::::::::::::::::::::::::

:

:::::::

=---

-

·=

1

-· 1-- . --

-6. Catarro ... ---~---

-7. Diftèria ... , ... ···· · · · - -- - - · - - : -- - -

-~:

8íl~o~a~~~-~~~~·:::::::::::::

::::::::::

~

:::::

:::::::::

=====·=========

====

======

10. Tuberculosi de l'aparell respiratori ... - - 3- 3 1- 1 2 2 1 1 2 2 ~ 2 2 1 l 1 2 l- 3

11. Totes les altres tuberculosis ... - - - J -· 1-:- 1 - - - - 2 1- - - 1 - 1 l 1 1

12. Sifilis ... - - - 1-;:-,-- -- - · - -- 1 - - - -- -

-13. Paludisme (malària) ...

----t---

-

---

- - - - -

---14. Altres malalties infeccioses i parasitàries ... - 1·- - - 11 2- - - - 3 - - 1 - 1- 1 1 2 · - - 1

lli. Càncer i tots els altres tumors malignes... . . . 3 1 2 2 1 3 1 3 3 2 2 1 1 4 1 1 1 1 3 l - 1 2 2

16. Tumors no malignes o en els quals el caràcter de malignitat

no s'especifica ... - - - -- -- - -

-17. R~um~tisme c!ònic i gota ... - - - 1 - -1- --...::.- - - - 1 - -

-18. DiabetiS sacanna ... - - - 1 1 1

-19. Alcoholisme crònic o agut. ... · - - - -- - - -- 1 :

-20. Altres malalties generals i intoxicacions cròniques ... -- - - 1 - - 1- - -- - - 1

-21. Atàxia locomotriu progres!'iva i paràlisi general. ... - - - · - l ·

-22. Hemorràgia cerebral, embòlia o trombosi cerebral.. . . 1 l 1 1 - 5 - 3 - 1 2-: 3 - - 1 1 4 - 2 1 - 1

-23. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits. 1 - - 1 2 - 2 - 1 - l 1 1 1 - - - -~ 1- 1

-24. Malalties del cor... 2 2 - 2 2 1 1 2 2 2 5 - 2 1 - 2 1 3 2

a

3 3 1 2

25. Altres malalties de l'aparell circulatori ... - - 1 2 1 - - 1- - -- 1 - - ---- - 1 1 - - 3

26. Bronquitis ... 1- - -- --- 1 1 1 - 1 - - - - 1·- 1 - - - -

-27. Pulmonia. . . 4 - 2 2 2 1 4 - l 1 2 2 - - 1 4 2 - 3 - 1 1 2 1

28. Altres malalties de l'aparell respiratori (excepte tuberculosi).-- 2 - 1 1 3- 1- - -- -- - - - 2 2 --- 1 -

-29. Diarrea i enteritis ... 1- - - - l l - - - 1 3 - 3 l 3 - 2 1 l 4- 1 J

30. Apendicitis ... 1- - - 3 2 1- 1 - 1 1---~

81. Ma.lalties del fetge i de les vies biliars ... : - l-· 1- 1- - - I 1---- - -- 1- 1 - - - - 1

32. Altres malalties de l'aparell digestiu ... - 5 2 1 l 1 1 - 4 1 J 2 - 1 - 1

i ·

-aa.

Nefritis... . . . J 2 - 1 3 - - - - 3 2 2 - - l 1 1 1 2 4- 1 l

-3<!. Altres malalties de l'aparell urinari i de l'aparell genital.. - - - - 1- - - 1 - - - - 1 - - I

-35. Septicèmia i infecció puerperals ... - - -

-36. Altres malalties de l'embaràs, del part i de l'estat p u e r p e r a l . - - - -- - -

-37. Malalties de la pell, del teixit ceJ.Iular, dels ossos i dels

òr~ans de la locomoció ... - - -- - --- - -- - 1- - - 1

-38. Debilitat congènita, vicis de conformació congènita,

naixe-ment prematur, etc ... - - - -- 1 - - - 1 - - l -39.•Senilitat ... - 1- - - -- - - -- - -

-40. Surcidi ...

---

----

1---

- - - -

1

-41. Homicidi. ... ·- - - -~---- 1- --'

_¡--: - - - -

---

-ü. Morts violentes o accidentals (excepte Sl.!icidi i homicidi) . 2 - 2- 1 1 1 - 1 1 2 - l 1 - - 1 - 1 - -- l 1

43. Causes no esperi ficades o mal definides ... - - - 1 2 - - --·- - -- - - -

-

---1---Totals per sexes ... 17 1415 14 20 21 1616 2219 26 161115 817 1517 20 1217 111116

Totals per dies ... :

3!29 4132 41'

-42

-26

2o

32

32

2s

27

'

,

f

.I

GASETA MUNICIPAL

IJE

BARCELONA

Defuncions

(Vegeu cartograma demogràfic, pàgs. 620- 6:u)

[

14

oms D.EL MES Totals

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

General

_!!:E: H. o. H. D. _!!:E:_ H. ~.!:!.:.D. !!_:D. !!_:D.

!:!.:.

D.

!:!.:.

~H. E:!!_:~ H. o. _.!!D. !!:.~~H. E.:_ H. D. R.l ~!!_:o. !!_: D . ..1!.:._ ~ _ _

--- 1-

---

--

- -

1

-·---

-

--

1

- - - -

----

4

a

1

---

..

______________

-

- - - -

---

-- -- -- -- -- -- -- -- --

--

-

---

- -

-- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-

-

-

1- - - -

- - -

-- -- -- --

- · - - - -

-

1

- - -

-

- - -

-

·

•-

- - - - -

-

--

- - - - -

-

-

·

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-

·

-

- - -

-

- - -

- - - - -

·

-===

~===1

===========

=

=1~====~

==

"

==========

~~1=1~~1~1~11=~~~~==1~=~~~~~2~111~~~~====

l 1 1 2 l 1 2 1 1 1 1 1 1 1

---~---

-

-

--

-

---1---

-

---

---

- - - -

-

- -

..,..

- - - - -

-

1

-1--- -1--- -1--- -1--- -1--- -1--- 1 - 1 -· - - - l 1 1 1 2 2

-2 1 2 2 2 1 1 1 - 21- 3--- 2 1 2 1 2 1 4 3 - - - - 3 1 2 2' 1 3 1 1- - --

-- -- -- -- 1 - -- - -- - - - 1 - 1 1 ) 1·1 1

---

-

---1

--

---

-

-

--- --- --- J --- - 1 - -- 2- -- l- - - 1 -- - 1- - - 1- - - --

---

- - -

·----

·

- - - -

---

-

-

- - - -

-

---

__

,

_-- _--- - 1- - 1- - - 1 - - 1 1 - - - 1 - - - -- ···

-1-- -1-- -1-- -1-- -1---1---1---1--

1

- - -

- -

- - - - -

-

- -

-

- - ·- --

- -

-

-

- - -

-

--

--- -

-1 - 1

a

2 2 1 1 2 4 1 5 1 4 1 2 1 3 1 4 4 2 2 3

.a

1 2 1 1 - 1 5 2 4 1 2 - -

-- - 1 -- I- 1 1 - - - 1 1 -- 1 - 1 - ] 1 2 - - 2 1 1 - - - - 1 ·

-4- 2 1

2 2

1-

2

1

-

2 -

3 1

.2

3 1 4

2

-

1

2

2

1

2-

-

3- 2

2

4 1 -

- -

-

-- -- 2 1 - -- l - --- 1 - 1 - - 2 - 1 1 - - - 1 - 1 - 1 1 - - - 1 ·

-- 1 - - - 1 1- - - -- 2 1 1 - - - 1-~---

1

---

-

-3 2 1 2 .ó 1 2 3 - 1 1 2 4 - 2 2 2 -- 2 2 1 2 1 1 1 - 2 1 1 - 4 2 1 - 2 I

-- 1 - 1- - - 1 1 - --- 1 1 - - - -1- - - - 3 - - 1 2 -- - - )

-1 - -1 - 1 1 1 1 2 - - 1 1 1 2 1 l 1 2 1 4 1 - - - - 2 4 - 1 - 2--- 3 1- -

-- - - -- - 1 - 1 1 -- - - - · - - - 1- 1- 1 1 - - - -- 1 -- -

-- -- -- -- -- -- -- -- --· - - -- 1- - - 1 - 1- - ·

J---

1- 2 2

-2 - - -- 1 -· 1 2 1 1 1 1 - 2 1 2 1 - 1 1 - - -

a

1 2 1 - - 1 R - - - 1

-1 - 4 2 - - 1 l - - - l - - 4- - - -- 2 1 1 1 - - 2 1 1 1 2 1 1 -- 1

-=

-

~

= =

=

=

=

~

=

=

=

=

= =

=

=:..:

-;-

=

1 _: =:::.:: = =

=

= = = =

=

1

= 1

=

=

=

=

=

=

- - - 1 -- - - · - - -· - ·- : - - -- - - ·

-- 1 -- -- -- 1 -- -- -- --- - - 1- - -

-- - 2 -1- - -- - - 2 - - - 1 1 1 - 1 -- 1 - - 1 - - - · - · - 1 -- -

----

- l

1-

-...:....

-

- - - · - - -

-

- - - - -

-

- -

--

-

---

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

---·-- - - ·- - - -

---

-

---

-1 1

48

15

2

l l

44

4

3

1

4

38 15

52

14

9

59

20

34

s

8

27

30

3

3

9 1 1

3 4

1

2 2

36

SJ.

l l 26

2

13 24

45

89

4 8

3

10 11

5

u

2 2

64 102 l4 29 45

12 26 7 16

34 93

7

27 61

10 lS

9 17

25 52

26

56

5 8

3

:l

1 l.

2 5

4

13

3

4

l

1 - - - 1 1 2 - 1 1 1-- 1 ] ] - 1 - - - 2- 3 - 2 - 2 1 - - 1 - - -- 1· - - - - 32 g 41

----1---~---1- 1 - - -1-- 1- - - - -- - - - 5 1 G

\9101814 19,131617 12 13

~518

1415

~4

15

:~

13 17 17 24 15171131231419 14 16 4 19 21

~3

17 1311---

-;oa.-m-

9;1.8

20

a2

32 33 25 ll3 20 29 33 34

ao

3o 37 33 20 40 30 24 - - 948

-_,

...

(6)

Defuncion

s

per causes

districte

s

( regeu cartograma demogràfic, pàgs. 6zo-6:!r)

[

15

Districte I_ Districte li Districte

IU

I

Dis~ o Districte V Districte Vl

I

Dist~ Dlotrlcte VIII Districte IX Oistrir~e X Totals

~

,'

i!~

i'l]

~li

i

1.i

1

¡~

t

¡'

i

l

~

~i~ ~Iii~~

ill3

1lil~

~

li

~

ili

I

-- - - -

- - - -

-

1-

8

=- _;_

~

.E

_

_;_

~

..fL _;__

.r_

..fL ...2..

-=--

_g_ _;__ {!.

A._;__

~

L

_;__

_t:_

...9..

...2..

~

_g_l_;__i

~

L _;__

~ .__9__

,

:e __.2_

~

- I l I I

1. Febre tifoide i-paratifoide... 1l 1 2 11 -; I

--l

-:

-

2

1

-

2

-

1-

-

-

-

-

-·-

-

-

j -

1 1 1 - 1 5 2 7

i:

~::cla~~~~~~~~~i~::::::::::::::::::::::::::::::

l

l

I -1

~

~ ~~-

¡

j

-

'>.!1 . 2

=

¡¡ '

~~

I lo

~~--

:, 1,1 - 4 4 Causes dc mort (Nomenclatura internacional abtenjada}

4. Xarampió... . . .

1 - 1.

5. Escarlatina ...

-1-

-

-

- -

-~-

-

-

¡

- -

-

~

-

-

-

-

-

-1- -

-

-

-

-

~

11 1 - - - - 1 1

6. Catarro... - ¡ - -

-

¡

- ¡ - - - -~ - - -

-

i

- -

-7. Diftèria...

- -

- r

-1

-

-

-

-

-

-

-

- -

-1

-

--

-~-

-

-

-

-

-

-~ -

-

-8 G . . f1 -, - - - 1 - 0

- - , - - - ] • - 1 - - o - - - lj - 1 - - - 2 - ~l

. np o m uença... . . .

1

, , _

lg:

~~t:~~~~~~¡·d~·¡.~¡,~~~ú·;~~pi~~i~ri:::::::::::::::

3

l

3

1

6 7'

=

7

21

2

4 4

1

5

s=

8

1'

6 7

4 2

6 4¡

=

4

'7 27 34

3

=

3

43 41 8\1:

g:

§'¡~~li~.~.~s

..

~l~~~~.t~l.~e

.

r~~~~~i~::

::

:::

::::

::::::::::

!.

~

.

i

-:

=

=

='

21 _:

1 --, 1

__! ...:

~

_:

il

r _:

=

_2

~

=

~

..:

~

~

_:

=

~

16

1~

2~

~

!: ¡¡::e~is;:la\~~!à~f~~~i~~~~

.i.

¡;;r~itàri~.:::::::::

16

7',

~ -3~

3

~

!

I

~

12!

~~

12

5 . 5

:1

~ 1~ ¡

-

!

~

à

~ ~

2il

2~ 3~

-

·

--3 597

1

3107 2

s

49 15. Càncer i tots els altres tumors malignes ... .'.

16. Tumors no malignes o en els quals el caràcter de

I

I

1

mali~nitat

no s'especifica ... -

1

1

·1

-1

- -

1¡ - 1 - 1

1

1

1

-

1

-

¡

4 4 -

-1 - -

-¡-

-

-

-

-

-

-

2 6 8

17. Reumatisme crònic i gota... 1 - 1

-¡ -

-

11-

1 -

-

j

-

1

~

-

1 - .

-

! -

-~' -~

-

- -

-

-~-

- -

I

2 3 - 3

18. Diabetis sacarina... . . .

=

1

-=1 _:

111

='

_:

=1

-=¡

_:

2¡ - ¡ 2 2 -

~

-~

1

1

_:

=

=

=

=

=

-

.

=

_:

1

1

_:

~

7

~

11

19. Alcoholisme crònic o agut.. . . - , -~ - -

-1

-

0

20. Altres malalties generals i intoxicacions cròniques.

-! -

-

-

-

11 - 1 1 l 2

-

¡

-

¡

-

3 1 4 - - ~- - - 1, 11 2 - - -

6

1

3 9

21. Atàxia locomotriu progressiva i paràlisi general ...

-~

li 1

-~-

-

-

¡ -·

-

-

,

-

~-

-

¡

-

~-

-

-

-

1 - 1 - - -

-~

1

-

¡

-

- -

-

1 1 ':l 22. Hemorràgia cerebral, embòlia o trombosi cerebral. 7 8 15 S - <; 4. - · 4

s

¡

-

8 11 2 13 12 31 15 4 1 ó I) 1 10 16 2, 18 6 - 6 85 17

102

23. Altres malaties del sistema nerviós i dels òrgans dels ¡' I

j

I ·

I

j

j

I

sentits... ·-S!

3~

~

121

3

¡-

:

28, -1

~

3S

j

l

.

~ ~

_3r

~ l~

~

~

~~

1~

~

~

=

1~ ~

=I

~

1~

~~1

o3-

!

=

41 2826

~~

2979

24. Mala ties del cor. . . • . . . 6 - _ '% v

~

~~~~~~i~~~~i~:~~:l:'~~~;~l;:~;~~:~t~:~·:·:·:·:·:

:

::::: ~

~~r

:

1

¡

]~

J -

~

J

~

~

:

~

l

~

~~

!

!

~-

- ~ ~

:

:

J

1:

1

-

1:

-~

1

~

J

!

l

1

f

8

o

8

~i

:i

i~

28. Altres malalties de l'aparell respiratori (excepte tu-

j

I

I

. bercu_losi) .... ·:...

-¡-

-

2

-_¡

2

-1 3 3 2

-1

¡

2 3 l 4 2 1 3 2 - 2 4 - 4 2. 3 5 2 - 2 19 8 27

29. D1arrea 1 ententls... 5 1 6 6

o

2. 2 4 2 - 2 4j - 4 1 1 2 9 - 9 3 - 3 17 2 19 6 - 6 55 6 61

~~

~~~~~~~!tid~Ï

{¡tge.

i

d~Ï~s· ~~s· .bÏÍià~.'.'.'.'.·.::::::

:-

~: ~

4 ·:i

-6

~6

1

6~1 ~1

'

1

~~

!1 !3

jJ

lli

4~3

:~. 1~1

1:71

45

-

~

45

!

3t !3

~7:

:

~

}l

=

I

1!J lg

f~

32 Altres malaties de l'aparell digestiu... ., _ v "' ~ 15 17 2 - 2 15 37 52

33 Nefritis... 2 9 4 - 4

481

8 56

34. Altres malalties de l'aparell urinari i de l'aparell

I

1

I

genital. ... _: 1

_-, _: - --

= -'

1 1 -

=

l

-1

=

·-

_:~ -

1

2 1 - l - - ~ - 3 3 - - - 4 4 8

35. Septicèmia i infecció puerperals. . . - - - 1 1 - - - l 1 - - - 1 2 3

36. Altres malalties de l'embaràs, del part i de l'estat

37.

Mal~~i;:tci~al¡; ·p~lÍ,·

d~Ïtci;clt

·c~i·i~j~;,'à~J~· ~~~~~i

-¡-

-

-

-

- _:.

- -

-

'

-

-

·-

-

-

- -

- -

- - - -

1 1 - - - - 1 1 dels òrgans de la locomoció... 11 - 1 - - - 1 -- 1 - - - - 1 .l - - - 1 - 1 - 1 1 - - - 3 2 5

38. Debili_tat congènita, vicis de conformació congènita, J _

nruxement prematur, etc... 1

=I _:

3 - 3 2 1 3 - - - 2 - 2 1 - 1 - - - 1 - 1 2 - 2 12 1 13

:g·

ru~t~~~·.·.-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::

= _ - = = =

=

=

~

~

= ...:

=

=

=

-=~

=

..:

=

=

=

=

= =

=

=

=

i

=

~

t

=

t

~

=~~:I!i!~~·~:~:~~·;~~b

¿.~~~p~ ;~di' b~~ ~ ~ ~

~

~ ~ ~ ~ ~ ~

=

~ ~~

~

,

=

13 13

=

~ ~

= = = =

1

10

!

1•

=

= =

~

,. .,

43 Causes no especificades o mal definides ...

--=

--=1-=

--=

~

--=

_-::_-::-=-=

-=-=

I

-

-=

1

-=

1

-=-=-=-=

~

·

-=

_¿-=

_1

_!.-=

-=1

-=

_2

-=

1

~

1 6

(7)

/

CASETA

MUNICIPAL

DE BARCELONA

6zs

Defuncion

s

per di

s

tricte

s

,

sex

e

, esta

t

civi

l

, e

d

at

i

ll

oc de la defunció

[

16

Estat civil Morts en hospitals, ellniques, establiments beo~fics i d'on proee-Districtes

Totals

Bdats penitenciaris per deixen els

de morts morts fora

Homes Dones Sexe Edats del domlelli Dlalrlcl ..

municipals

S

!! ~ o~ ti ~ _,

..

~

...

..

,.-Totals t -¡ ~

~~

..

:;

..

~ Dc Gen ~e d • ~

H. D. H. D. d n: ¡;.... lC~ H. D.

generals ~

!

:g

ze

~

_L

~

...

-:;

&>,....t .... e u~

:a;, Q e-nd a van

:a-

ò'" Q 'S

_!!!__--S!_ .2..._. - -

----

----

__:::_

--

__

..

_

{.

...

.

...

54 45

99

20

23

8 3

13

17

14 1 5 8 86

26

16

1 1

40

.

9

'

7

n .

.

... -..

37

23

60

l7 12

7

1 9 6

8

-

11

6

43

2

l

-

-

3 5

8

111 ...

40

38

78

16

1

8

6

-

21

9

s

-

LO 3

65

2

1

J7

5

1

32

2

4 lV ...

33

as

.

7J

9

lO

14

- ·

17

5

16

-

4

2

65

3

6

-

-

9

6

7

v ...

45

321

77

16

18

9

2

]4 , 8

10

-

4

6

67

8

2

-

-

10

]7

5

V

l

...

.

.

75

65

140 28

36

10

1

18

24

20

3

3

6

.

13]

4.0

31

1 1

69

3

(i

VIL ...

49

37

86

2

6 16

!j

2

15

7 15

-

15

9

62

3

3

-

-

6 13

7

vm ...

32

34

66

8

21

3

-

12

10

1

2

-

5 l

60

5

6

-

-

11

2

IX ... 106 115

221

40

49

13

4

4

0 42

33

-

17

14

190

59

61

2

4

114 14 ll

x ...

----

35

15

- -

50

21

11

3

-

3 6 6

-

7

5

as

-

-

-

- ¡

-

6

---;; 2

14

1

---;

--Totals ....

506 442

948

13

----

162 134 142

- - - -

4

S

J

60

807

.

--

167

-

143

-

- 9

----:;1---m

--

77

6

6

7

6

Defuncion

s s

egon

s

l

'e

d

a

t

, sexe

e

st

a

t

civil

[

17

Homes Dones

Edats

~

Ho

Totals

Cas. ~ ~ Total

_So_:_~~,.'!:~

Total generals

De menvs

d'

1

any. 48

--

-

-

48

3:l

-

-

--

3

3

81

D'l a

4 .

....

... 32

-

-

-

:l2

2

8

-

-

-

28

60

De

5

a

9 ...

.

... 17

-

-

-

17

8

-

-

-

8

25

De

10

a

14 ..

..

....

ll

-

-

-

11

lO

-

-

-

-

10

21

De

1

5

a

19 ..

..

..

..

14

-

-

-

14

11

-

-

-

11

25

De

20

a

24 ..

.

...

.

.

20

2

-

-

22

11

5

-

1

17

39

De

25

a

29

..

....

..

12

8

-

-

20

6 ]4,

-

-

20

40

De

30

a

34, ...

8

15

] J 25 ;{

13

-

l

17

42

De

35

a

39

..

...

.

6

1

6

-

-

22

)

17

2

-

20

42

De

40

a

44 ....

:

..

.

8

2

1

--

2

3

1

6 11

3

l

21

52

De

45

a

49

....

..

..

3

20

J

-

2~ 4 14

3

-

2

1

45

De

50

a

54 ...

..

5

2

1

3

l

30

:~

8

-

26

56

De

55

a

59 ..

...

6

2

9

6

-

4

1

9 l l 11

-

31

72

De

60

a

64 ..

.

..

...

3

28

3

-

34

5

14

13

-

32

1!6

De

65

a

69

....

..

..

3

1

8 16

1

38

9 8

1

6

l

34-

72

De

7

0

a

7

4

...

..

1

)8

16

-

35

5

10

31

-

46

8

1

De

75

a

7

9 ...

....

.

1

9

21

-

31

7

I

27

-

35

66

De

80

a

84

....

..

..

1 6 5

-

12

3

1

15

-

19

3

1

De

85

a

89

...

.

.

.

-

3

6

-

9

-

-

11

-

11

20

De 90 a 94 ... J

-

-

-

J

-

-

1

-

l

2

De

9

5

a

9

9 ..

...

.

-

-

-

-

-

-

-

l

-

1

1

De 100 i més ... -

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-No consta ...

-- --

I

-

-

8

9

-

-

-

-

-

9

---¡---Totals ...

201 214 78

1

13

506

162 1:34

1421

4

1

442

948

Def

un

cio

n

s

[

18

D

e

funcion

s

..

~::

Al domicili Als Nosoecmis Totals

..

G

Dlttrictu municipals

I

o ..

H~S

:9

H.9 D.7

H~7

°~6

¡..

:3

I. ....

..

...

.

..

11. ...

35

2

2

5

8 40

3

0 70

I

II ....

.

.

....

..

...

..

19

2

1

2

4 2

1

25

•J:G

IV .

..

.

..

..

.

.

.

..

..

.

.

..

..

30

32

6

7

36

39

75

V ...•...

3

7 3

0

1

7

5 54-

35

89

VI. ...

35 34

3 (j

:38

40

78

VII. ...•...

46 34

13

7

5

9

41

1

00

VIII.

....

.

..

...

..

.

.

27

28

2

6

29

34

63

I

X

.

...

....

....

...

..

4

7 54

l4 11 Q.l

65

126

x

...

...

..

...

.

...

:

35

1

5

6

6

41

2

1

()2

En Nosocomis sense

cons-tar la procedència ....

- -

-

-

90

76 166

Districtes Fins l any 0'1 a ~ anys

onunldpals

H.

o.

To tol H.

o.

Total I. ...

3 2

5

3

5

8

Il ...

6

5 11 4

2

6

III. ... 5 5

lO

1 2

3

IV ...

2 2

4

-

·2 2

v ...

2 2

4

3

3

6

VI. ... 2 1

3 2

4 6

VII. ... 8 7

15

7

2

9

VIII

.

...

3

2 ó 1

1

rx

..

...

lO

7

1

7

7

7

14

x ...

.

...

7

-

7 4

l

ò

-

--

--

--

-

--Totals ....

48

a:~ SJ

32

28

60

339! 299

--

--Totals ...

77

67

506

442

948

[

19

..~

De 5 endavant ;¡

e

H.

o.

48 38

27

1

6

34 31

3

1

34

40 27

71 60

34 28

28 32

89 10

1

24

14

--426 381

Total

86

43

65

65

6

7

1

31

62

60

190

38

--807

_.,

o"

¡..~

9

6

7

9

o

R

71

7

14

86

221

5

(8)

'

D

ef

un

c

i

o

n

s

p

e

r

e

d

ats

cau

s

e

s

d

e mort

[2

0

Demenys D'la~ De6a9 DelOa Oel5a De20a De25a DeSOa De35a DetOa De45n DeC.On DeSaa De&Oa De65a ·De70° No Totals (looiN

N I I al ~- .ad 1 d'l any anys anys 14 any" 19 anys 24 anys !!9 anys 84 any; S9 anys -H anys 49 anys 54 aoyt 611 any,- 64 aays 69 anys m~ anys consta '"'' "'" Causes de mort ( omenclatura otoroac on a~eu¡ a. - - --- - - -- - -- -- - - - --

-4 l'

__ ___ _ .!!._:E:_

_!!:_

I

E.:_

..!!.:_

,

E:

.

_!!:_

_E.:

a.

D.

s.

¡

~

~

!

E:._!!:_

;

~

.!!.:.

j

E:.

.!!.:_

~~

H. D. H •

.!?..:..

H. D. H. D. H. D.

a

.

n.

~

~

.E.:. ~

~

-E

.

:

...I~

:

...

~

..

1. Febre tiioide i paratifoide ...

¡ - -

1 1 1 - - ' - - I - - 1 - I - - 1 - - - 4 3 7 10

2. Tifus exantemàt:lc ... ..- ... · · · - - - i - - -

-

I

-

- - -

-

- - - -

- -

- -

- -

·- -

-!:

~~r~!j,i

ó

·:::::::::::

:

:::::::::::::::::::::

1

1

=

2

=

= =I

= =

1

= =

!

=

=1

= =

'

= =

=

-¡:

=:

=

=

=· = = =

=

= = = :

=

1 3 4

5. Escarlatina ... ··· - - - - 1 - - -

-

~

-

- -

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 - 1

6. Catarro ... ··

-

¡-

-

- -

- -

- - - -

--

- 1 - - - _ _ _ _ - - _ _ _

7. Diftèria ... - - - - -· ·- - - -- -

-

¡

-

-

- -

-

-

-

·

-

-

_ _

__

_ _ _

_

_ _

_

_ _

_

_

_

S. Grip o influença ... -1 - - 1 - l - - -~ - - -

-

¡- - - - -

-

-

- - -

-

- -

-

2 2

1g:

~!~t~~~~i~s·i·à~ï·~j,~~

~

¡~·~~

~

pi~~~~ri·:.:::::::::

= }

;

1

=

1

=

2 :

5

3

io

7 3 4 3

6 3 4 8

3 4 1 4 3 1 1

=

1

=

-

1

-

2

1

1

=

4s a

6

84

11. Tot~s les altres tuberculosis ... .'. .. .. - 1 2 ! 3 - 1 3

1

1

3 3 - 1 - 2 - - 1 2 1 - - - 1 - - 15 11 26

4

4

4

1

S4

26

5

12. Sifihs ... - - - - -~ - - - -~· - - - l - - - 1 - - - !- 2 - 2

13. Paludisme (malària) ... '... - - - , - - - _ _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

14, Altres malalties infeccioses i parasitàries... 1 - 3 2 1 - - - - 2 1 2

1

1

2 1 2 l 1 1 - 1 - - 1 - - -- - - 1 - ~ ll 13 24 l:!O

15. Càncer i tots els altres tumors malignes... - - - ·- li - ·- - - - J 1 2 1 3 3 2 3 2 3 12 7 7 6 4 7 10 14 - - 44 45 S9 99

16. Tumors no malignes o en els quals el caràcter

I

de malignitat no s'especitica... - - - 1

l'

l - - - ¡ - - -

_!_

11

=

2 - - - -~ 2 - - - 4 4 S 4:

17. Reumatisme crònic i gota ... - - - ~ - - - 1 - 1 - 1 - - - 3 - 3 l

18. Diabetis sacarina ... ·· - - -

_-

1.

:

-

l - - - 1 - - - l 1 2 - 1 - 2 - 2 - - 1 10 lJ 11

19. Alcoholisme crònic o agut... . - - - -~ - - - _

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

20. Malalties generals i intoxicacions cròniques· · - - l - - 1 - 1 - - - _

1 2

1 ;¿

1 0

'

~

-.1

-8

1 -

-3

-, 1 l -- 4 5 9

~~: ~~:0: l~cr~br

0

~~~~~f¡¡:s

s

!v~r~~b!~s~~~:~~:

:

=

:

=

:

=

=~

=

=

=

=

l

2 : - 2

=

'

_!_

, .. ..

a

1b

"

20

25

38

s!

lO~

23. Altres malalties del sistema nerviós i dels

j

1

I

I

òrgans dels sentits. . . .. .. . . .. . .. . .. . 3 4- 4 4 1 - 1 - -~ - 1 - - - 2 ·-

-

i

- -

1 - 1 1 - - 1 - - - - 2 3

-

1

-24. Malalties del cor... - - - 1 - -

a

l

2 2 2 1 -

1

1

2 2 1 3j -

31

1 3 3 4 4 4 5 5 2 10 5 10 17 1,

-25. Altres malalties de l'aparell circulatori ... - - - -~ - - 1 - 1 - - -

-1 1 1. 1 -~ - 2 2 2. - - l

a

_1 3

3 6

·

"' _1

-26. Bronquitis. . . 1 1 1, - - -

-l

-

- 1 -

-

¡

-

-

-

-

-

-

-

J 2 - 2 •J

27. Pulmonia... 91 2 7 7 2 I 1 1 - 1 - 2 :t 1t 2 11 1

4

1

2 2f 1 1 - 3 J 5 1 ï 2 7 3 7

s -

'

-28. Altres malalties de l'aparell respiratori (excepte I

I

I

I

.tuberc.ulosi).:·:···

-

~-

2' 2 2 l - -

-

~-

1 l

-

¡

·

-

-

-

2 - 2 - 1 - 1 - 2¡ - 4 -

-1 1 3 2 -

-29. Diarrea I enteritiS ... 23 16

sl

7 ;{ - - - · - - - I - - -

-

_I -1 3 -

-30. Apendicitis... - - - - 1 1 1 3 _1,_- 1 - 2 1 - -

=

1 __ I 1

=

-

1 2

-

¡ -

-

-

1 1 -

-31. Malalties del fetge i de les vies biliars .. · ... - - 1 - - - 2 ·- - - - 1 1 - 2 2 1 - , - - 2 1 1 1 2 -

-32. Altres malalties de l'aparell digestiu ... ,. .. - - 1 - - - 11 2 - 1

11

4 6 - 2 4 2 2 6 3 2 - 4 1 - 1 1 2 1 5 -

-~:: ~it~~:i~~i~l·t¡~

~

d~ ·,

;~

p~~~IÍ ·~ri~~~¡'

i

d~·~·

·

~~~~~ú

- -

=

= =I

~

= = = =

=

=

~

2 - l 1 - - J 3 - 1 - 3 3 1 4 5 2 15 12 - .

-genital... . .

_J

1

11

= -

1

=

-

1

j

_!_

=

~

=

=

=

-_·

_!, --

-

_

_1 _1 -- -_

=

35. Septicèmia i infecció puerperals ... :...

-

1

- - -

-

t

-

- - - -

-15

52

14

9

59

20

34

8 8

27

30

3

14

45

12 7 3!

7

27

10

9

25

26

{j 3

36. Altres malalties de l'embaràs, del part i de

I

l'esLat puerperal ....

i

·

·

····

·

···

··

··

··

·

·

··

-

-

-

-

- - - - -

-

-

1 - - - ' .- - - 1

37. Malalties de la pell, del teixit ceHular.-dels ossos

i dels òrgans de la locomoció... . . . - - - 1 - - - ·- - - 1 - - - 1 1 - - 1 - -

-3S. Debilitat congènita, vicis de conformació

con-gènita, naixement prematur, etc... 9 4 - - - -- - -

-39. Senilitat . . . - - - 1 3 -

-40. Suïcidi . . . - - - -- - - -- - - 1 - -

-41. Homicidi . . . - - - _ - _ _

-42. Morts violentes o accidentals (excepte suïcidi i

3

9

l

1

2 4

3

29

97

26

16 93

27

61

1S

17

52

56

s

3

1

5

13

4

1

homicidi).... .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - l - - 1 1 -- - 2 - 1 2 3 - 4 - 3

-43. Causes no especificades o mal definides... 1 1 1 - 1 - - - 1 - - - 3 - - 2 ) 2 2 - 1 - 1, - 4 1 6 - 32 9 41

- -1---

- - - -

I -

-

-Totals... 4S 33 32 28 17. S n l 10 14 ll 22! 17 :W 20 25 17 22 20 31121 24 21 3: 26 41 31 34 32 381 :

ss'

~

~

-

50:

-1

~ ~

12 3

99

36

121

31

15

76

37

50 11

26

49

59

2

4

4

4

10

6

30

2

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...