Sant Martí: Estudi del perfil dels visitants i grau de satisfacció dels comerços

48  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Estudi perfil dels visitants

Estudi perfil dels visitants

Estudi perfil dels visitants

Estudi perfil dels visitants

i grau de satisfacció dels comerços

i grau de satisfacció dels comerços

(2)

Índex.

Índex.

1. - Objectius. ... 2

2. - Metodologia... 3

3. - Perfil sociodemogràfic. ... 5

4. - Hàbits de visita. ... 14

5. - Hàbits de compra. ... 18

Página

6. - Avantatges, inconvenientes i aspectes millorables... 36

7. - Valoració dels comerços i serveis. ... 41

8. - Coneixement de l'organització SANT MARTÍ EIX COMERCIAL …….... 43

(3)

1.

1. –

– Objectius.

Objectius.

El objectiu ès definir:

Perfil sociodemogràfic.

Sexe, edat, classe social, nacionalitat, professió, lloc de residència i mitjà de transport utilitzat.

Hàbits de visita.

Visita sol o acompanyat

Intenció de visitar algún establiment i de quin tipus

Freqüencia de visita

Hàbits de compra.

2 Hàbits de compra.

Forma de pagament (efectiu o targeta)

Zona de compra habitual

Zona de compra en èpoques especials: Nadal, Reis, Rebaixes

Motius si compra en altres zones i/o comparteix.

On compra habitualment: Alimentació, Elements per a la llar, Cuidado personal, Oci.

Valoració i grau de satisfacció dels comerços i serveis.

(4)

2.

2. –

– Metodologia.

Metodologia.

La tècnica utilitzada ha estat la d’entrevista personal amb questionari predefinit.

Es van realitzar dintre de l’Eix SANT MARTÍ EIX COMERCIAL.

L’entrevisa es realitzaran en català i castellà, segons l’idioma de l’ entrevistat.

El Target objectiu d’aquest estudi han estat individus de més de 14 anys, que estaban al carrers de l’ Eix en l’horari de 10

a 20 hores, de dilluns a dissabte.

S’han realitzat un total de 1.023 entrevistes del target descrit.

La selecció dels entrevistats es va fer de forma “aleatoria”. La selecció dels entrevistats es va fer de forma “aleatoria”.

Amb aquesta mostra tenim un error mostral de +/- 3,2 % amb un nivell de confiança del 95,5 % i en el supòsit de

màxima indeterminació (p=q=50 %).

El treball de camp es va realitzar en el següent període:

Del 2 al 14 de novembre de 2009.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

2 3 4 5 6 7

(5)

--2.

2. –

– Metodologia.

Metodologia.

2 Meno rca Po n t d

el t re b all Ag ri c u lt u ra Menorca Cantàb ria

Puig cerd

à

Puig cerd à Menorca 3 1 11 12 2 2 Meno rca Po n t d

el t re b all Ag ri c u lt u ra Menorca Cantàb ria

Puig cerd

à

Puig cerd

à

Menorca 33

1 1 11 11 12 12

Mapa de SANT MARTÍ EIX COMERCIAL

4 Andrade Meno rca C a n b ri a

Rambla de Guipúscoa

C a n b ri a

Concili de Trento

Andrade Ag ri c u lt u ra T re b a ll

Gran Vía de les Corts Catalanes

M a re s m e P u ig c e rd à A g ri c u lt u ra

Puig cerd

Huelva

Gran Vía de les Corts Catalanes Huelva

Rambla Guipúscoa 4

5 6 7 8 9 11 P ro v e n ç a ls F lu v S e lv a d e M a r 10 Andrade Meno rca C a n b ri a

Rambla de Guipúscoa

C a n b ri a

Concili de Trento

Andrade Ag ri c u lt u ra T re b a ll

Gran Vía de les Corts Catalanes

M a re s m e P u ig c e rd à A g ri c u lt u ra

Puig cerd

Huelva

Gran Vía de les Corts Catalanes Huelva

Rambla Guipúscoa 44

5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 11 11 P ro v e n ç a ls F lu v S e lv a d e M a r 10 10

(6)

3.

3. -- Perfil sociodemogràfic.

Perfil sociodemogràfic.

Dones 62,4% Homes

37,6% 45 a 64

25,5% 26 a 44 41,2% 14 a 25 17,8% més de

65 15,5%

Sexe

Edat

El 62,4% dels visitants en l’horari establert són dones.

En relació a l’edat, el grup més gran és el de 26 a 44 anys amb un 41,2%, seguit del de 45 a 64 anys emb un 25,5%

Els joves de 14 a 25 anys són el 18,8% i els de més de 65 anys el 15,5%.

41,2%

(7)

3.

3. -- Perfil sociodemogràfic.

Perfil sociodemogràfic.

Mitjana 40,5%

Mitjana Alta 19,9% Alta

3,9%

Baixa 35,7%

Classe social

6 La classe social dels visitants més representatives és la Mitjana (40,5%), seguida de la Baixa (40,5%).

La Mitjana Alta és un 9,9% i l’Alta un 3,9%.

(8)

3.

3. -- Perfil sociodemogràfic.

Perfil sociodemogràfic.

85,6%

14,4%

Nacionalitat

Espanyola

Estrangera

La majoria dels visitants són Espanyols (85,6%).

La resta amb un 14,4% són de països estrangers. Ressaltar que el 88,5% són originaris d’ America Central i del Sud. Els països amb

major representación són: Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, Chile.

Dels estrangers, el 55% viuen a SANT MARTÍ

(9)

Pro. Qualificat Mestressa Casa Estudiant Operari - Peó Administratiu Jubilat

7,2%

10,8% 10,9% 11,2%

13,6% 15,6%

3.

3. -- Perfil sociodemogràfic.

Perfil sociodemogràfic.

El grup més gran de visitants són el jubillats amb un

15,6%.

Les mestresses de casa són el 10,8% dels visitants.

Podem dir que 1 de cada 4 visitants estàn formats per

Professió entrevistat

8

Altres Empresari-Comerciant Està al atur Tècnic+Informàtic Comercial Titulats Cambrer-Cuiner Pofessor - Mestre Enfermer/a Prof Independent

2,8%

1,2%

1,8% 2,5%

2,9% 3,2% 3,2% 3,8%

3,8% 5,4%

Podem dir que 1 de cada 4 visitants estàn formats per

jubilatats i mestresses de casa.

La professió més important són els administrtius (13,6%)

seguit del operaris/peons amb un 11,2%.

Els estudiants són el 10,9% dels visitants.

(10)

3.

3. -- Perfil sociodemogràfic.

Perfil sociodemogràfic.

Lloc de residència

15,0%

9,9%

75,1%

Resta Barcelona Sant Martí

Fora de Barcelona

El 75,1% dels visitants viuen a SANT MARTÍ.

Dins de SANT MARTÍ es pot entendre, a part de la zona de l'Eix Comercial, les zones properes al mateis Eix, donc el porcentatje és

elevat.

De la resta de BARCELONA, el 3,3% manifesten que viuen al districte de SANT MARTÍ. En total el 78,4% viu al districte de SANT

MARTÍ.

Fora de Barcelona

(11)

1,6%

3.

3. -- Perfil sociodemogràfic.

Perfil sociodemogràfic.

Lloc de residència – Ciutat de Barcelona

Resta Barcelona

15%

10

1,6%

1,5% 1,8%

3,3% 0,2%

2,8% 0,5%

1,5%

1,1%

0,8%

15%

EIX SANT MARTÍ

75,1%

(12)

Sta. Coloma Sant Adrià L´Hospitalet Badalona

0,6% 0,8%

1,1%

2,5%

Sant Andreu Horta - Guinardó Nou Barrris Eixample Resta Sant Martí

1,5% 1,5%

1,6% 1,8%

2,8% 3,3%

3.

3. -- Perfil sociodemogràfic.

Perfil sociodemogràfic.

Resta de Barcelona (15,0%)

Fora de Barcelona (9,9%).

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

Resta Resta Prov. Bcn. Reste Area Metrop Sta. Coloma

0,7%

3,8% 0,5%

0,6%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

Sarrià St. Gervasi Les Corts Ciutat Vella Gràcia Sants - Montjuic

0,2% 0,5%

0,8% 1,1%

1,5%

Del 15% que viuen a la resta de Barcelona, a part del 3,3% de SANT MARTÍ, hi han vsitants dels 9 districtes. El que té més visitants és

l’Eixample amb un 2,8%, seguit de Nou Barris amb el 1,8%.

En referència als visitants de fora de Barcelona, el 5,4% són del Àrea Metropolitana de Barcelona. Badalona és la población amb més

visitants (2,5%).

(13)

3.

3. -- Perfil sociodemogràfic.

Perfil sociodemogràfic.

0,5% 0,4%

9,7%

26,0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Tren-Tranvia Taxi Autobús Metro

Transport públic

Transport particular

Mitjà de transport utilitzat

36,5%

53,0%

Transport públic A peu -caminant

12 Una mica més de la meitat dels visitants (53%) van accedir caminant al EIX COMERCIAL.

Les altres formes són amb transport públic (36,5%) i privat (10,5%).

El mitjà més utilitzat és el metro que ho utilitza una de cada quatre visitants. A continuació li segueixen l'autobús i el cotxe amb

percentatges molt semblants. La utilització de la moto és del 1,2%, i la reta de mitjans està al voltant del 0,5%. 0,5%

1,2%

8,8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Bici Moto Cotxe

Transport particular

10,5%

0% 20% 40% 60%

Transport particular públic

(14)

3.

3. -- Perfil sociodemogràfic.

Perfil sociodemogràfic.

Hi va sol o acompanyat

35,6%

64,4%

Acompanyat

Sol

La major part dels visitants (dos de cada tres) ho fan sols, mentres que la resta ho fa acompanyat.

Els homes ho fan majoritariament sols i les dones acompanyades.

Per edats el grup de sols és principalmente els de 45 a 64 anys i els de més de 65 anys.

Els que van acompanyats destaca el grup de 26 à 44 anys

(15)

Passejar Visita Familiars/amics Treballo a la zona Viu a SANT MARTI

9,2% 10,6%

11,2%

58,6%

4.

4. -- Hàbits de visita.

Hàbits de visita.

El motiu més anomenat és el “vic a la zona” amb un 58,6%.

Al ser una resposta espontània pot existir altres motius (comprar, passejar, etc..)

En segon lloc el motiu pel cual està a la zona de l'Eix és el

de “treballo a la zona” amb un 11,2%.

Motius de la visita a L’EIX COMERCIAL

14

Fer sport Restaurant/Bar Col.legi nen Gestions Estudiar Comprar

0,9% 1,0% 2,0% 2,2%

3,7% 8,2%

de “treballo a la zona” amb un 11,2%.

Hi han 2 motius amb un pes gairebé igual: “Visitar a

familiars i/o amics” 10,6% i “passejar” 9,2%

El cinquè motiu és “comprar” amb un 8,2%. Aquest motiu

en realitat és més elevat ja que un 30,6% dels visitats visitaran un establiment d’alimentació.

(16)

4.

4. -- Hàbits de visita.

Hàbits de visita.

Freqüència de visita

Una vegada cada 2-3 mesos Una vegada al mes Una vegada cada 15 dies Una vegada a la setmana o més

3,5% 4,4% 5,4%

74,3%

(Base 1.023)

El 74,3% dels visitants visitan amb molta freqüencia els comerços de SANT MARTÍ.

Dels visitants de “una vegada o més a la setmana”, un 90,3% viuen a SANT MARTÍ.

Referent al segment d’edats, el de més de 65 anys és el que visita en més freqüencia.

Les dones són les que més freqüentment visiten els comerços

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Es la 1ª vegada Amb menys freqüència Una vegada cada 2-3 mesos

(17)

4.

4. -- Hàbits de visita.

Hàbits de visita.

44,3%

No

55,7%

Intenció de visitar algun establiment

40,6% 3,7%

NO SI

Anomenant el Mercat espontàneament

16 El 44,3% dels visitants tenen intención de visitar algun establiment.

Els residents tenen més intenció que la resta (77,5% residents)

Per edat el segment de 45 a 64 anys és el que manifesta més intencions de visitar comerços.

El mercat és anomenat de forma espontània pel 3,7% dels visitants, i representen el 12,1% dels visitants que tenen intenció de visitar un

establimet d’alimentació.

(Base 1.023)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

(18)

0,9% 1,3%

1,9% 2,5%

4,3%

30,6%

Sabateria Estanc Roba personal Banc Caixa Restaurant-Bar Alimentació

L’establimet amb més visites previstes és el d’alimentació que

ho faràn el 30,6% dels visitants.

El segon establiment en importància de visites són els

restaurants i/o bars amb un 4,3%

A continuació són el bancs i/o caixes amb un 2,5%.

Tipus d’establiment que preveu visitar

(resposta múltiple)

4.

4. -- Hàbits de visita.

Hàbits de visita.

3,0% 0,4% 0,5%

0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8%

0% 10% 20% 30% 40%

Altres Electrodomèstics Informàtica Perfumeria Perruqueria Paraments de la llar Serveis varis Quiosk-Loteria Ferreteria Farmàcia

A continuació són el bancs i/o caixes amb un 2,5%.

Els comerços de roba personal seràn visitats per un 1,9%.

La resta de comerços tenen una previsió de visita baixa.

La mitjana d’establimets anomenats pels visitants amb intenció

(19)

5.

5. -- Hàbits de compra.

Hàbits de compra.

Forma de pagament habitual

35,6%

64,4%

Targeta

Efectiu

18 La majoria dels visitants pagan habitualment en efectiu (64,4%)

El segment d’edat de més de 65 anys és el que més utilitza l’efectiu como a forma de pagament.

Per contra el segment de 26 a 44 anys paga de forma habitual amb targeta.

En quant a sexes no hi ha diferencies en la forma de pagament.

(20)

5.

5. -- Hàbits de compra.

Hàbits de compra.

49,4%

23,8%

26,9%

Altres zones

SANT MARTÍ EIX

COMERCIAL

23,3%

40,0%

36,7%

Altres zones

SANT MARTÍ EIX

COMERCIAL

Habitualmet compra a:

En èpoques especials (Nadal, Reis, Rebaixes

compra a:

Ambdues

36,7%

Ambdues

(Base 1.023) (Base 1.023)

La meitat desl visitants manifesten comprar a SANT MARTÍ.

El 26,9% diuen que a més de SANT MARTÍ compra a Altres zones i un 23,8% ho fa directament a altres zones.

En èpoques de Nadal, Reis i/o Rebaixes només un de cada quatre visitants és manté fidel a SANT MARTÍ.

Del 26,1% que deixen de comprar a SANT MARTÍ, un 16,2% declara que ho fa en altres zones i un 9,8% combina SANT MARTÍ i altres

(21)

El Corte Ingles La Maquinista Centre Glorias Diagonal Mar

5,5% 8,6%

13,9% 14,3%

17,7%

El Corte Ingles La Maquinista Centre Glorias Diagonal Mar

11,6% 17,2%

21,0% 26,7%

34,6%

5.

5. -- Hàbits de compra.

Hàbits de compra.

Altres zones de compra habitual:

(compradors d’ambdues i d’altres zones)

Altres zones de compra en èpoques especials

(Nadal, Reis, Rebaixes):

(compradors d’ambdues i d’altres zones)

20

Altres Resta districtes Eixample Centres Cials. Reste Prov. Bcn Area Metr. Bcn

0,8%

9,4% 2,3%

2,3% 2,5% 3,7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Altres

Resta districtes Sant Andreu Reste Prov Bcn Area Metr. Bcn Centres Cials El Corte Ingles

0,7%

8,9% 2,2%

2,1% 2,3%

3,9%

11,6%

(Base 1.023)

Les altres zones de compra són el Centres Comercials en un 38,6% habitualment i que es duplica en èpoques especials de grans compres.

(22)

La Maquinista Centre Glorias Diagonal Mar

17,20% 21,00%

26,70%

34,60%

5,50% 8,60%

13,90% 14,30%

17,70%

5.

5. -- Hàbits de compra.

Hàbits de compra.

Zones de compra: Habitualment vs Nadal, Reis, Rebaixes

En èpoques especials de més compra, com Nadal, Reis i/o Rebaixes, els visitants de SANT MARTÍ realitzen un canvi d'hàbits molt fort, fins al punt que els centres comercials duplicant la seva participació.

El 83,3% que visitan Diagonal Mar i el 85,0% que visitan Glorias en èpoques especials viuen a SANT MARTÍ. Recordem que del

Altres Resta districtes Centres Cials. Resta Prov. Bcn Àrea Metr. Bcn El Corte Ingles

0,70%

11,00% 3,90%

2,10% 2,30%

11,60%

0,80%

11,70% 2,30%

2,50% 3,70%

Habitual

en èpoques especials viuen a SANT MARTÍ. Recordem que del total visitants viuen a SANT MARTÍ un 75,1%.

Aquets porcentatges en la resta del any (habitual) són el 79% i el 80,8% respectivament.

El segment d’edat de 14 a 25 anys són els que més compren als Centres Comercials. També cal destacar que els de 26 a 44 anys són el següent segment en importància.

(23)

5.

5. -- Hàbits de compra.

Hàbits de compra.

Viu/Traballa a la zona Totes les botigues

juntes Comoditat Proximitat - Viuen en

una altre zona Millors preus i ofertes

Varietat Assortit -Oferta més grans

4,8% 5,5%

6,0% 10,1%

15,7%

38,4%

El principal motiu pel qual els visitants compren en altres

zones és la "varietat" "assortit" "oferta més gran".

Ho manifesta el 38,4% dels visitants. Són la meitat dels

visitants que compren en altres zones i/o comparteixen amb SANT MARTÍ.

Motius de comprar en altres zones

22

No saben - No contesten

Altres Calitat Passejar - Oci Botigues de Marques Li agrada Botigues més grans Hi ha de tot Viu/Traballa a la zona

1,4% 4,1% 1,2%

1,3% 1,9%

2,7% 2,8%

4,2% 4,8%

El segon motiu són els preus amb un 15,7%.

El tercer motiu és per motius de proximitat a la zona que

viu. (10,1%).

(24)

5.

5. -- Hàbits de compra.

Hàbits de compra.

Que sol comprar habitualment a SANT MARTÍ EIX COMERCIAL, en altres zones i que no sol

comprar quasi mai, en quant a:

Cuidado Personal Parament de la llar Alimentació

31,2% 38,1%

68,0%

19,4% 14,6%

6,7%

49,0% 39,8%

19,7%

0,5% 7,5%

5,5%

El 68% dels visitants compren l’Alimentació a SANT MARTÍ, els que comparteixen amb altre zona són un 6,7%.

En articles per la llar el 38,1% ho compra a SANT MARTÍ, i la resta ho comparteix el 14,6% i un 39,8% manifesta comprar-ho en altres

zones.

En l’apartat de articles personals hi ha una incidencia molt destacada de Altres zones (49,0%)

Els productes d’oci és l’apartat amb menys compra a SANT MARTÍ, tan sols un 21,8%.

(Base 1.023)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Oci 21,8% 14,0% 52,4% 11,8%

(25)

5.

5. -- Hàbits de compra.

Hàbits de compra.

202 56 47 69 20 38 700 800 900

1000 Valors absoluts (1.023)

Alimentació.

Zones habituals de compra.

24 696 663 240 8 117 46 43 7 18 143 195 456 33 79 279 32 41 22 47 18 11 28 106 85 182 1 23 33 4 5 46 0 100 200 300 400 500 600 TOTAL Residents SANT MARTI Altres Residenc.

Dones Homes 14 a 25 anys

26 a 44 anys

45 a 64 anys

+ de 65 anys

(26)

5.

5. -- Hàbits de compra.

Hàbits de compra.

27,3% 7,7%

4 0 ,0 0 % 5 0 ,0 0 % 6 0 ,0 0 % 7 0 ,0 0 %

23,4%

4 0,0 0% 5 0,0 0% 6 0,0 0% 7 0,0 0%

5,5% 6,7%

19,8%

SANT MARTÍ EIX

Altres zones No compren

Ambdues 2,2%

0,1%

4 0,00 % 5 0,00 % 6 0,00 % 7 0,00 %

Zones habituals de compra.

Resideix Sexe Edat

.

Compren a

:

SANT MARTÍ EIX COMERCIAL

Alimentació.

14,0% 19,1%

0 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 3 0 ,0 0 % 4 0 ,0 0 %

44,6%

0,0 0% 10,0 0% 2 0,0 0% 3 0,0 0% 4 0,0 0%

68,1%

SANT MARTÍ EIX

COMERCIAL 64,8%

0,00 % 10,00 % 2 0,00 % 3 0,00 %

El 68,1% dels visitants compren l’alimentació a SANT MARTÍ i el 95,3% són residents.

El 65,5% són dones.

Per edats predominan el segment de 26 a 44 anys, pero la cuota de compra dels de més de 65 anys és superior a la cuota de presència.

(Base 1.023)

Homes

Dones

14 a 25 anys

26 a 44 anys

45 a 64 anys

+ de 65 anys Fora Barcelona

Resta Barcelona

(27)

5,5% 6,7%

19,8%

5.

5. -- Hàbits de compra.

Hàbits de compra.

4,5%

1 2 ,0 0 % 1 4 ,0 0 % 1 6 ,0 0 % 1 8 ,0 0 % 2 0 ,0 0 %

8,3%

12,0 0% 14,0 0% 16,0 0% 18,0 0% 2 0,0 0%

7,2%

12,00 % 14,00 % 16,00 % 18,00 % 2 0,00 %

Zones habituals de compra.

Resideix Sexe Edat

.

Compren a

:

Altres Zones

SANT MARTÍ EIX

Altres zones No compren Ambdues

Alimentació.

26 68,1% 0,7% 4,2% 10,4%

0 ,0 0 % 2 ,0 0 % 4 ,0 0 % 6 ,0 0 % 8 ,0 0 % 1 0 ,0 0 %

11,4% 0,0 0% 2,0 0% 4,0 0% 6,0 0% 8,0 0% 10,0 0% 12,0 0% 2,0% 10,6% 0,00 % 2,00 % 4,00 % 6,00 % 8,00 % 10,00 % Homes Dones

14 a 25 anys

26 a 44 anys

45 a 64 anys

+ de 65 anys Fora Barcelona

Resta Barcelona

SANT MARTÍ

Els visitants que compren l’alimentació en altres zones són el 19,8%. D’aquests un 10% són residents a SANT MARTÍ, és a dir un 2% dels

visitants residents a SANT MARTÍ compren fora i un 6,7% comparteixen.

Per sexes són les dones pero amb un pes important dels homes.

Per edats compren a fora els més joves de 14 a 44 anys. SANT MARTÍ EIX

COMERCIAL

(28)

5.

5. -- Hàbits de compra.

Hàbits de compra.

121

109

700 800 900

1000 Valors absoluts (1.023)

Parament de la llar

(Roba, bateries cuina, paella, etc - Elements de decoració)

Zones habituals de compra.

223 216

88 536

337

130

111 12

75 67

135

7 19 62

13 67

87

22 121

143

41 22

56 24

271 199

214 322

47 78

43

21

42

11

0 100 200 300 400 500 600

TOTAL Residents SANT MARTI

Altres Residenc.

Dones Homes 14 a 25 anys

26 a 44 anys

45 a 64 anys

+ de 65 anys

(29)

5.

5. -- Hàbits de compra.

Hàbits de compra.

11,5% 3,6%

2 5 ,0 0 % 3 0 ,0 0 % 3 5 ,0 0 % 4 0 ,0 0 %

13,8%

2 5,0 0% 3 0,0 0% 3 5,0 0% 4 0,0 0%

7,5% 14,6% 39,8% Altres zones No compren Ambdues 1,0%0,3%

2 5,00 % 3 0,00 % 3 5,00 % 4 0,00 %

Zones habituals de compra.

Resideix Sexe Edat

.

Compren a

:

SANT MARTÍ EIX COMERCIAL

Parament de la llar

(Roba, bateries cuina, paella, etc - Elements de decoració)

28

11,1% 11,9%

0 ,0 0 % 5 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 1 5 ,0 0 % 2 0 ,0 0 %

24,3%

0,0 0% 5,0 0% 10,0 0% 15,0 0% 2 0,0 0%

38,1%

SANT MARTÍ EIX

COMERCIAL 36,9%

0,00 % 5,00 % 10,00 % 15,00 % 2 0,00 %

El 38,1% dels visitants compren a SANT MARTÍ i també en aquests articles la majoria són residents.

També és la dona la que compra aquests articles (63,8%).

Per edats està molt repartir entre els 26 i els més de 65 anys, pero el segment de més de 65 anys té molta més participació en compra

que en presència.

(Base 1.023)

Homes

Dones

14 a 25 anys

26 a 44 anys

45 a 64 anys

+ de 65 anys Fora Barcelona

Resta Barcelona

(30)

7,5%

14,6%

39,8%

5.

5. -- Hàbits de compra.

Hàbits de compra.

7,9%

2 5 ,0 0 % 3 0 ,0 0 % 3 5 ,0 0 % 4 0 ,0 0 %

14,0%

2 5,0 0% 3 0,0 0% 3 5,0 0% 4 0,0 0%

12,4% 7,5%

2 5,00 % 3 0,00 % 3 5,00 % 4 0,00 %

Zones habituals de compra.

Resideix Sexe Edat

.

Compren a

:

Altres Zones

Parament de la llar

(Roba, bateries cuina, paella, etc - Elements de decoració)

Altres zones No compren Ambdues 38,1% 1,8% 8,5% 21,6%

0 ,0 0 % 5 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 1 5 ,0 0 % 2 0 ,0 0 %

25,8%

0,0 0% 5,0 0% 10,0 0% 15,0 0% 2 0,0 0%

19,8%

0,00 % 5,00 % 10,00 % 15,00 % 2 0,00 %

Homes

Dones

14 a 25 anys

26 a 44 anys

45 a 64 anys

+ de 65 anys Fora Barcelona

Resta Barcelona

SANT MARTÍ

El 39,8 dels visitants compren en Altres zones. Lla meitat dels que compren fora viuen a SANT MARTÍ.

Per sexes no hi han diferencies significatives. El 64,9% són dones.

Per edats el segment de 26 a 44 anys són els que compren més fora. SANT MARTÍ EIX

COMERCIAL

(31)

5.

5. -- Hàbits de compra.

Hàbits de compra.

501 5 2 2 700 800 900

1000 Valors absoluts (1.023)

Cuidado personal

(Roba, Calçat, Perfumería, Complements de vestir)

Zones habituals de compra.

30 319 308 123 309 81 87 18 107 105 196 11 22 85 26 83 130 23 175 198 62 27 68 221 192 218 283 3 2 2 3 1 2 0 100 200 300 400 500 600 TOTAL Residents SANT MARTI Altres Residenc.

Dones Homes 14 a 25 anys

26 a 44 anys

45 a 64 anys

+ de 65 anys

(32)

5.

5. -- Hàbits de compra.

Hàbits de compra.

8,3% 2,2%

20 ,0 0 % 25 ,0 0 % 30 ,0 0 % 35 ,0 0 %

12,0%

2 0,0 0% 2 5,0 0% 3 0,0 0% 3 5,0 0%

0,5% 19,4%

49,0%

Altres zones No compren

0,7%0,4%

2 0,00 % 2 5,00 % 3 0,00 % 3 5,00 %

Zones habituals de compra.

Resideix Sexe Edat

.

Compren a

:

SANT MARTÍ EIX COMERCIAL

Cuidado personal

(Roba, Calçat, Perfumería, Complements de vestir)

Ambdues

10,4% 10,3%

0 ,0 0 % 5 ,0 0 % 10 ,0 0 % 15 ,0 0 %

19,2%

0,0 0% 5,0 0% 10,0 0% 15,0 0%

49,0%

31,2%

SANT MARTÍ EIX

COMERCIAL 30,1%

0,00 % 5,00 % 10,00 % 15,00 %

El 31,2 dels visitants compren articles de ús personal a SANT MARTÍ. El 96,6 % viuen a SANT MARTÍ.

El 61,4% són dones.

Per edats és la mateixa sitiuació que en “Parament de la llar” públic més aviat gran.

(Base 1.023)

Homes

Dones

14 a 25 anys

26 a 44 anys

45 a 64 anys

+ de 65 anys Fora Barcelona

Resta Barcelona

(33)

0,5% 19,4%

49,0%

5.

5. -- Hàbits de compra.

Hàbits de compra.

12,8%

3 0 ,0 0 % 3 5 ,0 0 % 4 0 ,0 0 % 4 5 ,0 0 % 5 0 ,0 0 %

18,8%

3 0,0 0% 3 5,0 0% 4 0,0 0% 4 5,0 0% 5 0,0 0%

12,8% 8,5%

3 0,00 % 3 5,00 % 4 0,00 % 4 5,00 % 5 0,00 %

Zones habituals de compra.

Resideix Sexe Edat

.

Compren a

:

Altres Zones

Altres zones No compren

Ambdues

Cuidado personal

(Roba, Calçat, Perfumería, Complements de vestir)

32 49,0% 31,2% 2,4% 9,2% 24,6%

0 ,0 0 % 5 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 1 5 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 2 5 ,0 0 %

30,2%

0,0 0% 5,0 0% 10,0 0% 15,0 0% 2 0,0 0% 2 5,0 0% 3 0,0 0%

27,7%

0,00 % 5,00 % 10,00 % 15,00 % 2 0,00 % 2 5,00 %

Homes

Dones

14 a 25 anys

26 a 44 anys

45 a 64 anys

+ de 65 anys Fora Barcelona

Resta Barcelona

SANT MARTÍ

El 49,0% dels visitants compren aquests articles en altres zones i d’aquests una mica més de la meitat (56,5%) són residents.

Per sexes també és la dona que té més participació (61,7%).

El segment d’edat més joves són els que compren fore de l’EIX COMERCIAL. SANT MARTÍ EIX

COMERCIAL

(34)

5.

5. -- Hàbits de compra.

Hàbits de compra.

121

109

700 800 900

1000 Valors absoluts (1.023)

Oci

(Articles d’esport, Discos, Llibres, Viatges, Informàtica)

Zones habituals de compra.

223 216 88 536 337 130 111 24 12 47 75 67 135

7 19 62

13 67 87 22 121 143 41 22 56 271 199 214 322 78 43 21 42 11 0 100 200 300 400 500 600 TOTAL Residents SANT MARTI Altres Residenc.

Dones Homes 14 a 25 anys

26 a 44 anys

45 a 64 anys

+ de 65 anys

(35)

5.

5. -- Hàbits de compra.

Hàbits de compra.

6,1% 1,9%

15 ,0 0 % 20 ,0 0 % 25 ,0 0 %

8,6%

15,0 0% 2 0,0 0% 2 5,0 0%

11,8%

14,0%

52,4%

Altres zones No compren

Ambdues

0,6%0,1%

15,00 % 2 0,00 % 2 5,00 %

Oci

(Articles d’esport, Discos, Llibres, Viatges, Informàtica)

Zones habituals de compra.

Resideix Sexe Edat

.

Compren a

:

SANT MARTÍ EIX COMERCIAL

34

7,3% 6,5%

0 ,0 0 % 5 ,0 0 % 10 ,0 0 %

13,2%

0,0 0% 5,0 0% 10,0 0%

52,4%

21,8%

SANT MARTÍ EIX COMERCIAL

21,1%

0,00 % 5,00 % 10,00 %

El 21,8% dels visitants compren a SANT MARTÍ i gairebé la totalitat són residents.

El 60,5% són dones.

Per edats està molt repartir entre els 26 i els més de 65 anys. El segment més jove no compra al EIX COMERCIAL.

(Base 1.023)

Homes

Dones

14 a 25 anys

26 a 44 anys

45 a 64 anys

+ de 65 anys Fora Barcelona

Resta Barcelona

(36)

5.

5. -- Hàbits de compra.

Hàbits de compra.

12,7%

30 ,0 0 % 40 ,0 0 % 50 ,0 0 % 60 ,0 0 %

19,5%

3 0,0 0% 4 0,0 0% 5 0,0 0% 6 0,0 0%

11,8% 14,0% 52,4% Altres zones No compren Ambdues 12,6% 8,3%

3 0,00 % 4 0,00 % 5 0,00 % 6 0,00 %

Oci

(Articles d’esport, Discos, Llibres, Viatges, Informàtica)

Zones habituals de compra.

Resideix Sexe Edat

.

Compren a

:

Altres Zones

2,3% 10,9% 26,5%

0 ,0 0 % 10 ,0 0 % 20 ,0 0 % 30 ,0 0 %

32,9%

0,0 0% 10,0 0% 2 0,0 0% 3 0,0 0%

52,4%

21,8%

SANT MARTÍ EIX COMERCIAL

31,5%

0,00 % 10,00 % 2 0,00 % 3 0,00 %

Homes

Dones

14 a 25 anys

26 a 44 anys

45 a 64 anys

+ de 65 anys Fora Barcelona

Resta Barcelona

SANT MARTÍ

El 52,4% dels visitants compren els articles d’oci en altres zones i d’aquests el 60% són residents a SANT MARTÍ (31,5% dels visitants)

Per sexes no hi han diferencies significatives. El 62,9% són dones.

El segment d’edat de 26 a 44 anys són els que més compren a Altres Zones.

(37)

3,5% 6,5%

13,3% 16,6%

25,9%

66,7%

Ofertes atractives Preus Amabilitat - Em coniexen Cap Comoditat Proximitat

6.

6. -- Avantatges, inconvenients i aspectes millorables.

Avantatges, inconvenients i aspectes millorables.

Avantatges de comprar a SANT MARTÍ EIX COMERCIAL.

36

3,9% 2,6% 1,1%

2,7% 3,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

No saben - No contesten Altres Horaris Productes-Serveis ofertats Ofertes atractives

(Base 1.023)

La proximitat als comerços és l’avantage més anomanada pels visitants (66,7%).

Seguidament es valora la comodidat i el fet que els comerços et coneguin i a més que siguin amables.

(38)

1,4% 1,5%

4,0% 4,7%

9,8%

21,8%

55,3%

Aparcament Horaris Ofertes poc atractives No proximitat -Viu fora Preus cars Manca varietat Cap

6.

6. -- Avantatges, inconvenients i aspectes millorables.

Avantatges, inconvenients i aspectes millorables.

Inconvenients de comprar a SANT MARTÍ EIX COMERCIAL.

2,4% 1,0% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 1,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

No saben - no contesten Altres Manca servei al client Botigues separades i petites Problemes amb devolucions Productes ofertats Aparcament

(Base 1.023)

Una mica més de la meitat diuen que no hi ha cap inconvenient per comprar als comerços de SANT MARTÍ.

No obstant hi ha un 21,8% dels entrevistats que manifesten clarament una manca general de varietat o d’assortiment.

(39)

Relacionat amb la zona Relacionat amb els establiments Res- Tot està bé

16,6%

42,1% 17,0%

6.

6. -- Avantatges, inconvenients i aspectes millorables.

Avantatges, inconvenients i aspectes millorables.

Aspectes millorables a SANT MARTÍ EIX COMERCIAL

(en general – resposta múltiple)

38

0% 10% 20% 30% 40% 50%

No saben - No contesten Altres Relacionat amb l'oci

14,6% 0,6%

19,2%

El 17% dels entrevistats manifesten que “tot està bé” i no fa falta millorar res. El 75,3% d’aquests visitants viuen a SANT MARTÍ.

El 42,1% suggereix temes relcionados amb els comerços.

Hi ha un 16,6% en temes de millora de la zona en general, bàsicament serveis.

Un 19,2% diuen temes relacionats amb l’oci.

(40)

Alimentació fresca De serveis Parament Llar Més grans i modernes Sabateries Especialitzades Oci - Sports Roba

1,1% 1,1% 1,4%

1,6% 1,6%

5,9% 6,5%

13,5%

6.

6. -- Avantatges, inconvenients i aspectes millorables.

Avantatges, inconvenients i aspectes millorables.

Qué es trobar a faltar a SANT MARTÍ EIX COMERCIAL

(en quant a establiments).

mancan botigues

32,7%

Total 41,0 %

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

Millors preus Servei alclient Horaris Més varietat Centre Comercial Supermercats

0,2% 0,3% 0,6%

0,8%

3,1%

4,4%

El 32,7% dels entrevistats manifesten que falten botigues en especial de roba, oci-sports i especialitzades.

Un 4,4% diuen que hi faltan supermercats, i anomenen Mercadona la gran majoria.

També hi ha un 3,1% que voldria un Centre Comercial a la zona

(41)

Serveis en general Aparcament

4,8%

7,3%

6.

6. -- Avantatges, inconvenients i aspectes millorables.

Avantatges, inconvenients i aspectes millorables.

Aspectes millorables a SANT MARTÍ EIX COMERCIAL

(en quant a la zona - serveis). Total 16,6 %

40

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Seguetat - vigilància Manteniment de la zona

2,2% 2,3%

La sol.licitud mes anomenada és l’aparcament en un 7,3% dels visitants.

Com a serveis generals hi ha: hospital, ambulatori, metges, residencia 3ª edad.

(42)

60% 70% 80% 90% 100%

18,9% 10,7%

31,0%

9,9% 10,4% 10,5% 10,6% 10,0% 10,3% 9,4%

7.

7. -- Valoració dels comerços i serveis.

Valoració dels comerços i serveis.

Enquestes amb i sense valoració.

0% 10% 20% 30% 40% 50%

81,1% 89,3%

69,0%

90,1% 89,6% 89,5% 89,4% 90,0% 89,7% 90,6%

No saben - no contestan

Enquestes amb valoració

(Base 1.023)

La mitjana d’enquestes amb valoració està al voltant del 90%.

(43)

Instal·lacions Productes - Serveis. Horaris. Serietat. Amabilitat i cortesia Proximitat Mitjans de transport.

3,84 3,89

3,97 4,05 4,11

4,34 4,53

7.

7. -- Valoració dels comerços i serveis.

Valoració dels comerços i serveis.

Valoració

3,79 Valoració mitjana

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Aparcament.

Nivell de preus Devolucions.

1,85

3,33 3,79

42

(Base 1.023) Valoració: 5=molt bé 4=bé 3=normal 2=regular 1=dolent

La valoració mitjana “global de tots els aspectes” és de un 3,79. Està entre un “normal alt” i el “bé”

La millor valoració és per als mitjans de transport amb un 4,53.

Referent als comerços, la proximitat als mateixos és l'aspecte més valorat (4,34).

Els visitants valoren molt positivament el tracte que reben per part dels comerços. La "amabilitat“ (4,11) i la "serietat" (4,05).

El nivell de preus és el que obté la valoració més baixes dels comerços amb un 3,33.

(44)

No

64,4%

35,6%

Como ho defineix

(Resposta espontània)

Coneix l’organització:

SANT MARTÍ EIX COMERCIAL

8.

8. -- Coneixement

Coneixement de

de l’organització

l’organització SANT MARTÍ EIX COMERCIAL

SANT MARTÍ EIX COMERCIAL

Respostes No correctes

NS / NC Associació de Comerços - Botigues

0,0%

6,2%

29,4%

L’organització EIX COMERCIAL DE SANT MARTÍ és coneguda pel 35,6% dels visitants. (1 de cada 3).

El 83% dels coneixedors ho defineixen correctamente com una “Associació de comerços”

El 89% del visitants que coneixen l’organització viuen a SANT MARTÍ.

Els grups de edat de 26 a 44 anys i de 45 a 64 anys són els que més coneixen l’organització. Per contra el grup de 16 a 24 anys són els

de menys coneixement.

(Base 1.023) (Base 1.023)

0% 10% 20% 30%

(45)

Loteria Nadal Tren de Nadal Tarjeta EIX Llums de Nadal Fira Promocions - descomptes Festes vàries Comerç al carrer

1,0% 1,9%

2,0% 2,2%

2,6%

5,1% 5,3%

6,3%

8.

8. -- Coneixement

Coneixement de

de l’organització

l’organització SANT MARTÍ EIX COMERCIAL

SANT MARTÍ EIX COMERCIAL

Activitats que recorden del SANT MARTÍ EIX COMERCIAL.

(Resposta espontània i múltiple)

44

0% 2% 4% 6% 8% 10%

No saben - No contesten Altres Publicitat -Revista Cavalcada Reis Loteria Nadal

8,2% 1,3%

0,5% 0,6%

1,0%

El 77% dels coneixedors de l’organització EIX COMERCIAL DE SANT MARTÍ recorden moltes i variades activitats.

L’activitat més recordada és el “comerç al carrer” amb un 6,3% dels entrevistats.

A continuació les “festes varies” (festa major, havaneres, jocs infantils,…) amb un 5,3%

Les promocions, decomptes i vals tenen un 5,1% dels entrevistats. Aquí hi podriem afegir e 2,0% de la targeta.

Les activitats de Nadal (llums, tren, loteria, cavalcada) ho recorden un total del 5,7% dels visitants.

(46)

9

9 –

– Conclusions.

Conclusions.

Perfil dels visitants.

El perfil tipus es pot definir com dona de més de 45 anys, resident a SANT MARTÍ, de classe social mitjana i baixa.

El 75,1% dels visitants viuen a SANT MARTÍ.

La resta de visitants, són d’altres districtes de Barcelona (15%) i la resta de fora de Barcelona.

Mes de la meitat accedeix caminant i un de cada quatre ho fa en metro.

El motiu principal d’estar en l’ Eix és el de que viu a la zona (58,6%), seguit de que hi traballa (11,2%). Altres motius són visita a

familiars i/o amics i passejar.

(47)

9.

9. –

– Conclusions.

Conclusions.

Valoració de SANT MARTÍ EIX COMERCIAL.

Un de cada tres (35,6%) visitants coneixen “SANT MARTÍ EIX COMERCIAL” i un 29,4% ho defineixen com una “Associació de

comerços”

La meitat dels visitants compren habitualment a SANT MARTÍ, comparteixen amb altres zones el 23,8% i un 26,9% compren

exclusivament en altres zones.

Els compradors d’altres zones ho fan bàsicamnet als Centres Comercials més propers – Diagonal Mar, Glorias i La Maquinista -.

46 En èpoques de major compra com Nadal,Reis i/o Rebaixes, la fidelitat a SANT MARTÍ baixa a la meitat (de 49,4% al 23,3%), que

pasan a compartir les compres en altres zones.

En conjunt la mitjana de valoració dels comerços i serveis de SANT MARTÍ EIX COMERCIAL és de 3,8 en una escala de 1 a 5

(48)

9.

9. –

– Conclusions.

Conclusions.

Valoració de SANT MARTÍ EIX COMERCIAL.

Els aspectes més valorats són: proximitat - comoditat

En quant a inconvenients més de la meitat (55,3%) diu que no hi ha. Cal destacar que el 21,8% maniifestan clarament una

manca general de varietat o d’assortiment. El tema preus és un inconvenient pel 9,8% dels visitants.

En les categories de productes, s’observa que l’alimentació té una fidelitat ata en l’EIX, mentre que parament de la llar i cuidado

Figure

Actualización...

Referencias