• No se han encontrado resultados

QUÈ ÉS PER A TU EUROPA? 2a edició

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "QUÈ ÉS PER A TU EUROPA? 2a edició"

Copied!
5
1
0
Mostrar más ( página)

Texto completo

(1)

La Fundació Catalunya Europa convoca la segona edició del premi

“Què és per a tu Europa?”, amb l’objectiu d’acostar Europa als joves a través de la fotografia i l’audiovisual.

A través d’aquest concurs, els i les joves poden expressar de forma creativa i mitjançant llenguatges actuals, les seves percepcions sobre Europa.

El premi consta de dues categories principals, fotografia (categoria individual) i audiovisual (categoria grupal). Cada una de les categories consta de dos premis, “millor idea original”

i “millor realització”.

I P R E M

QUÈ ÉS PER A TU EUROPA?

2a edició

(2)

I P R E M

CONCURS DE FOTOGRAFIA

1. DESTINATARIS

Poden participar en aquesta categoria alumnes de centres educatius públics i concertats de Catalunya que estiguin cursant segon cicle d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà o superior. La participació al concurs de fotografia és individual.

Els treballs s’han de presentar en nom de l’alumne/a que l’hagi realitzat, indicant el centre al qual pertany, el nivell educatiu que està cursant i la classe a la qual pertany. No hi ha un nombre màxim d’alumnes per centre que puguin presentar- se al concurs.

2. TEMES

Els treballs han de respondre a la pregunta “Què és per a tu Europa?”. L’enfocament i la interpretació que es pugui fer de la pregunta, és lliure.

3. CONDICIONS

- Totes les fotografies presentades han de ser originals i realitzades pel propi estudiant. Les imatges poden haver passat per un procés d’edició, sempre que aquest hagi estat realitzat pel propi estudiant.

- Totes les fotografies han d’anar acompanyades d’un títol.

- No s’admetran fotomuntatges, superposicions de fotografies ni cap tipus de composició que comporti la utilització de més d’una imatge.

- Les fotografies s’hauran de presentar digitalment i en alta resolució.

Qualsevol treball que incompleixi algun dels requisits quedarà automàticament desqualificat.

4. DOCUMENTACIÓ

Els i les participants han de presentar la documentació que es relaciona a continuació.

El treball es pot presentar a través d’un enllaç de descàrrega per mitjà d’una eina d’enviaments com, per exemple, WeTransfer o adjuntant-lo en un correu electrònic a l’adreça info@catalunyaeuropa.net amb l’assumpte Premi “Què és per a tu Europa?”. Addicionalment, els treballs es poden penjar al Twitter o a l’Instagram del centre amb el hashtag #Europe4me, etiquetant la Fundació Catalunya Europa a @catalunyaeuropa.

Juntament amb la fotografia s’haurà d’adjuntar un document en Word o PDF amb el nom i cognoms del/la participant, el centre, el curs, la classe i el títol del document presentat. També s’haurà d’indicar un correu i un telèfon de contacte.

Igualment, s’haurà d’adjuntar una declaració responsable conforme la fotografia presentada és original.

En cas que l’alumne/a sigui menor d’edat, també caldrà adjuntar una autorització prèvia i expressa de participació personal amb la signatura del pare, mare o tutor legal de l’alumne/a. Trobareu un model d’autorització a la web de la Fundació Catalunya Europa (www.catalunyaeuropa.net).

El document amb les dades, l’autorització signada i la fotografia s’han d’enviar de forma conjunta, ja sigui amb un sol correu electrònic o un mateix enllaç de descàrrega.

5. PREMIS I DOTACIÓ ECONÒMICA

Millor idea original: un val d’Abacus cooperativa per valor de 250€. Es valorarà especialment la creativitat en l’expressió del missatge.

Millor realització: un val d’Abacus cooperativa per valor de 250€. Es valorarà la tècnica utilitzada i la qualitat artística de la foto.

El jurat escollirà almenys 15 finalistes per categoria (a banda dels dos guanyadors o guanyadores) que formaran part de l’exposició itinerant. Els finalistes no tindran premi més enllà de formar part de l’exposició itinerant.

(3)

I P R E M

CONCURS DE VÍDEO

1. DESTINATARIS

Poden participar en aquesta categoria grups d’un mínim de quatre persones i un màxim de vuit d’una mateixa classe de centres educatius públics i concertats de Catalunya que estiguin cursant segon cicle d’ESO, batxillerat o cicles formatius de grau mitjà o superior.

Els treballs s’han de presentar en nom del centre al qual pertanyi l’alumnat que els hagi realitzat i s’haurà d’especificar el curs, la classe, el nom dels alumnes que han participat i el nom i el contacte del tutor. Cada centre hi pot inscriure el nombre de classes i d’alumnes que desitgi.

2. TEMES

Els treballs han de respondre a la pregunta “Què és per a tu Europa?”. L’enfocament i la interpretació que es pugui fer de la pregunta, és lliure.

3. CONDICIONS

- Els treballs finals no podran superar la mida màxima d’1GB i s’han de presentar en format MP4.

- Els treballs audiovisuals no podran tenir una durada superior a 3 minuts.

- Cal que els vídeos presentats vagin acompanyats d’un títol.

- Es permet la utilització d’imatges no obtingudes pels mateixos participants sempre que aquestes siguin lliures de drets o els participants disposin dels drets necessaris per utilitzar-les.

- Igualment, els participants podran utilitzar música i efectes sonors, sempre que aquests siguin lliures de drets o els participants disposin dels drets necessaris per utilitzar-los.

Qualsevol treball que incompleixi algun dels requisits quedarà automàticament desqualificat.

4. DOCUMENTACIÓ

Els grups que hi participin han de presentar la documentació que es relaciona a continuació.

El treball es pot presentar a través d’un enllaç de descàrrega per mitjà d’un servidor d’enviaments com, per exemple, WeTransfer o adjuntant-lo en un correu electrònic a l’adreça info@catalunyaeuropa.net. A més, els treballs es poden penjar al Twitter o Instagram del centre amb el hashtag #Europe4me i etiquetant la Fundació Catalunya Europa a @catalunyaeuropa.

Juntament amb el document audiovisual s’haurà d’adjuntar un document en Word o PDF amb el nom del centre, el curs, la classe, els nom i cognoms dels participants, el nom i el contacte del tutor i el títol del document presentat. Igualment, s’haurà d’adjuntar una declaració responsable conforme el vídeo presentat és original.

En cas que l’alumne/a sigui menor d’edat, també caldrà adjuntar una autorització prèvia i expressa de participació personal amb la signatura del pare, mare o tutor legal de l’alumne/a. Trobareu un model d’autorització a la web de la Fundació Catalunya Europa (www.catalunyaeuropa.net).

5. PREMIS I DOTACIÓ ECONÒMICA

Millor idea original: un val d’Abacus cooperativa per valor de 250€ per l’escola i 500€ pel grup classe.

Millor realització: un val d’Abacus cooperativa per valor de 250€ per l’escola i 500€ pel grup classe.

El jurat es reserva el dret d’atorgar mencions sense dotació econòmica o deixar algun dels premis en blanc.

Els 500€ pel grup guanyador s’hauran de destinar per activitats o materials de la classe guanyadora (sortides culturals, viatge de finals de curs, material per la classe, etc.).

La Fundació convidarà als membres del grup guanyador a participar a un taller debat sobre Europa, amb la presència de representants de les institucions europees.

Si les circumstàncies ho permeten, els membres dels grups guanyadors realitzaran un viatge a Brussel·les, al llarg del 2022, per conèixer de prop les institucions europees, amb totes les despeses del viatge cobertes.

(4)

TERMINI

Els treballs es poden presentar des del dia de publicació d’aquestes bases fins el 15 de maig de 2022, inclòs.

JURAT

El jurat estarà format per persones expertes dels àmbits d’Europa i de l’audiovisual i representants de les entitats col·laboradores.

Contra la seva decisió no s’admetrà cap reclamació.

El jurat es reserva el dret a deixar deserts els premis i a atorgar mencions, que no tindran dotació econòmica.

Els centres i les persones participants que hagin obtingut mencions rebran un certificat que acredita que han estat finalistes dels Premis i els seus treballs podran ser publicats a les pàgines web i a les xarxes socials de la Fundació Catalunya Europa. Els finalistes del concurs de fotografia formaran part de l’exposició itinerant que es realitzarà amb els treballs guanyadors i els finalistes.

LLIURAMENT DELS PREMIS

Els Premis es lliuraran el mes de juny de 2022. El lloc i la data es comunicaran amb antelació als centres educatius guanyadors. Prèviament al lliurament dels Premis, la Fundació Catalunya Europa informarà dels guanyadors o guanyadores als centres educatius i als/les participants, en el cas de la categoria individual.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El concurs “Què és per a tu Europa?” i tots els elements que hi són inherents són propietat de la Fundació Catalunya Europa que es reserva els següents drets d’explotació sobre els treballs guanyadors: comunicació pública, reproducció i distribució.

PROTECCIÓ DE DADES

Les persones convocades s’obliguen al compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés.

En concret, les persones convocades manifesten mitjançant la inscripció al concurs, en cas de ser majors d’edat o mitjançant l’autorització del pare, mare o tutor legal, en cas de ser menor, haver obtingut el consentiment dels titulars de les dades, per tal que la Fundació Catalunya Europa les pugui tractar.

Les dades personals de concursants proporcionades pels centres s’inclouran en un fitxer automatitzat titularitat de la Fundació Catalunya Europa, responsable del tractament de les dades. De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa facilita la informació de tractament següent:

Finalitat de tractament: les dades seran tractades amb la finalitat de poder gestionar l’ajut que s’ha sol·licitat o el premi en el qual s’ha pres part.

Criteris de conservació: les dades s’han de conservar durant el temps necessari per mantenir la finalitat del tractament i, quan ja no sigui necessari per a tal finalitat, s’han de suprimir amb mesures de seguretat adequades per garantir-ne la pseudonimització o s’han de destruir totalment.

Comunicació: les dades no s’han de comunicar a tercers, excepte per obligació legal.

Drets que assisteixen la persona interessada: En qualsevol moment, els participants del concurs o els seus representants legals podran accedir a aquest fitxer amb la finalitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les seves dades personals, de conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquests drets es podran exercir mitjançant comunicació escrita acompanyada d’una fotocòpia del DNI i dirigida a:

Fundació Catalunya Europa. C/Sant Eusebi 48-50 baixos, local 3, 08006 Barcelona.

(5)

MÉS INFORMACIÓ:

Fundació Catalunya Europa

Carrer Sant Eusebi 48-50 baixos local 3 08006 Barcelona

info@catalunyaeuropa.net +34 932388932

www.catalunyaeuropa.net @catalunyaeuropa

@catalunyaeuropa

ORGANITZA

ENTITATS COL·LABORADORES

QUÈ ÉS PER A TU

EUROPA?

Referencias

Documento similar

Un cas semblant és el de la renda fixa, en què el repunt de tipus a conseqüència del missatge dur dels bancs centrals per controlar la inflació i sobretot les expectatives d'inflació

La seua finalitat és fer compatible la prestació del servei públic educatiu, en les seues formes de treball presencial del personal docent i no docent dels centres educatius

En aquest cas, el Grup presenta un Document que aporta als ciutadans, als centres assistencials i a l’administració un model de Document de voluntats anticipades a partir del qual

Referent als objectius, penso que s’han complert tots ja que s’ha pogut analitzar a fons les possibilitats dels centres i la formació del professorat en

Un estudi de mobilitat realitzat pel Pla Mediambiental amb les dades facilita- des per 327 estudiants del curs 2004- 2005 als diferents centres de la UVic, és a dir, prop d’un 8%

El 22 de juny va tenir lloc a l’Aula Magna l’acte de lliurament dels Premis Univer- sitat de Vic als millors treballs de recerca d’estudiants de Batxillerat 2009?. En

- Enquestes als agents participants (mestres, alumnes i famílies): aquestes ens serviran per comprovar el grau de satisfacció dels agents participants durant el

Arrel dels resultats de l’estudi de disponibilitat d’antídots i de productes de descontaminació en l’àmbit dels CUAP, el Grup de Treball d’Antídots de l’SCFC i el

L'objectiu central d'aquest treball, és la creació de dues aplicacions web, una que permeti als professionals dels recintes monitoritzar i realitzar el seguiment de

Segons Bisquerra (1999), els objectius de l’educació emocional s’haurien de dirigir cap a un millor coneixement de les emocions, tant les pròpies com les dels altres, i a generar

És, a més a més, un llibre molt adient per als joves lectors –a partir dels vuit anys– als qui va adre- çat ja que dona l’oportunitat de reflexio- nar al voltant de les

Els espais mínims que han de reunir els centres educatius per a permetre el desenvolupament dels ensenyaments dels cicles de Formació Professional bàsica, complint la normativa

“Construïm una Europa per a i amb els xiquets”, dirigida específicament a la prevenció de l'Abús Sexual Infantil, sensibilitzant a la població i donant eines d'autoprotecció

Indicació de si es fan consultes als grups d’interès, per utilitzar-les en el treball dels òrgans de govern per a la identificació, la gestió i l’avaluació dels impactes,

Resolució del 9 de juliol de 2018 del Secretari de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es dona publicitat al Pacte de la

✔ Implantar l'aplicació informàtica per a la gestió educativa ITACA als centres públics d'FPA de titularitat municipal i als centres privats d’FPA per al curs 2020-2021..

La legislació que cal tindre en compte per tal d’emmarcar aquest treball va des dels documents que estableixen l’organització i el funcionament dels centres educatius i dels

 Eixamplament de la ciutat i degradació dels centres, on es reallotgen aquells que no poden accedir als nous habitatges perifèrics.. Habitatges degradats als quals

Per altra banda, la recerca experimental també ha buscat donar respostes en relació als hàbits d’ús de la xarxa des de casa per part dels infants i dels seus pares,

Això farà que l’índex d’inversió depengui molt de la superposició de nuclis entre la molècula i la molècula invertida, fent que per als casos en què cap dels pics

En els cas de l’equip directiu i docent dels centres, i dels professors que imparteixen les classes del programa, es van incloure preguntes sobre

Per aquest motiu, l’àlbum Migrants és una eina que representa fidelment la situació dels refugiats i que pot permetre als xiquets i xiquetes saber més d’aquest tema.. A més a

El cas dels Gegants Vells de Sarrià és una de les mostres de la revifalla vindicativa en clau de festa de les identitats de cada barri, en què s’opta per personatges que encarnen