• No se han encontrado resultados

L oferta de treballs en l àmbit d Economia i Empresa del semestre que s inicia el setembre de 2013 és la següent:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "L oferta de treballs en l àmbit d Economia i Empresa del semestre que s inicia el setembre de 2013 és la següent:"

Copied!
6
0
0

Texto completo

(1)

TFM en Economia i Empresa CRÈDITS: 10

Objectius específics

1. Capacitat per explicar els canvis en el funcionament econòmic i empresarial derivats de la incorporació del coneixement a l'activitat econòmica.

2. Adquirir una visió profunda de les dimensions econòmiques de la tecnologia i ser capaç d'identificar els problemes més importants de la relació entre el canvi social i el canvi tecnològic.

3. Capacitat per descriure i utilitzar correctament els conceptes i dimensions principals que caracteritzen a les organitzacions virtuals.

4. Capacitat per comprendre i fer entendre la importància de les noves orientacions empresarials influenciades per l'ús de les TIC en la capacitat d'adaptació i l'èxit de l'empresa als mercats.

5. Capacitat per analitzar la transformació del mercat de treball en les societats modernes, tant respecte als tipus de contractació, com als temps de treball, a les competències dels nous llocs de treball, als requisits formatius o a la pròpia organització del treball.

6. Capacitat per dissenyar i desenvolupar iniciatives de màrqueting electrònic adequadament integrades en l'estratègia de l'organització.

Característiques del treball

La llargada del treball de recerca serà com a mínim de 8.000 paraules i com a màxim de 15.000 sense tenir en compte la portada, índex, figures, gràfics, taules, apèndixs i bibliografia. S’espera que treballs altament formalitzats/modelitzats s’apropin més al mínim, i treballs no modelitzats al màxim.

CONTINGUTS

L’oferta de treballs en l’àmbit d’Economia i Empresa del semestre que s’inicia el setembre de 2013 és la següent:

Títol del treball Comerç electrònic, màrqueting en línia i comportament del consumidor Descripció Estudi del fenomen del comerç electrònic i el seu impacte sobre l’estratègia de

màrqueting i el comportament del consumidor.

 Anàlisi de la difusió i adopció del comerç electrònic B2C i els seus determinants a economies desenvolupades.

 Anàlisi de l’impacte d’Internet en l’oferta de valor de l’empresa i, específicament, en les estratègies de diferenciació i lideratge en preu.

 Anàlisi de les percepcions, actituds i comportaments dels consumidors en línia i, en particular, de les motivacions i els estadis de flux a la Xarxa.

 Modelització dels processos d’adopció i ús dels sistemes de recomanació, que responen a una orientació de personalització massiva, així com dels seus principals efectes d’ordre psicològic i

(2)

relacionats amb el procés de compra.

 Estudi del comerç electrònic i la dinàmica competitiva a Internet a través de la Teoria Jocs.

Paraules clau comerç electrònic, màrqueting electrònic, comportament del consumidor, flux, motivacions, experiències de consum, estratègia de preus, teoria de jocs cooperativa i no-cooperativa, presa de decisions (solucions i equilibris), jocs i xarxes d'informació i comunicació, sistemes de recomanació.

Requisits Haver cursat i superat les assignatures:

 Estadística aplicada a la recerca en societat del coneixement

 Màrqueting i comerç electrònic O, en el seu defecte,

 disposar de coneixements avançats sobre estadística i anàlisi multivariable, economia de l’empresa i màrqueting.

Comprensió lectora en anglès

Títol del treball Empresa xarxa

Descripció La progressiva consolidació de l’economia del coneixement està modificant les bases del creixement econòmic de països, territoris i empreses. Aquesta línia d’investigació analitza els nous determinants de l’eficiència empresarial.

 Organització en xarxa.

 Gestió de la cadena d’aprovisionament.

 E-learning, formació al treball

 E-logistics.

 Restriccions financeres a la innovació empresarial.

 TIC i situació financera de les empreses innovadores.

 Recursos humans i empresa xarxa.

 Treball flexible.

Paraules Clau productivitat empresarial, canvi competencial del treball, co-innovació digital, microeconomia del coneixement, competitivitat empresarial, teoria de l’empresa, qualitat de vida en el treball, conciliació vida personal, familiar i laboral.

Requisits Haver cursat i superat les assignatures:

 Estadística aplicada a la recerca en societat del coneixement

 Economia del coneixement i empresa xarxa O, en el seu defecte,

 disposar de coneixements avançats sobre estadística i anàlisi multivariable i economia de l’empresa.

Demostrar coneixements en la línia concreta demanada (p. ex: si es vol fer en e- logistics, cal justificar coneixements sobre l’àmbit)

Comprensió lectora en anglès

Títol del treball Innovació i intangibles

Descripció En aquesta línia d’investigació s’estudia l’impacte dels elements intangibles als processos d’innovació empresarial, entre d’altres:

 Factors clau en la innovació del producte

 Gestió estratègica de la marca comercial

 Finançament de la innovació

 Influència dels intangibles en els avantatges competitius de les empreses

 Cultures corporatives i competitivitat empresarial

Paraules Clau cooperació, TIC, cultura empresarial, màrqueting de relacions, capital de marca, identitat, imatge, canvi cultural organitzatiu, determinants de la inversió en intangibles, intangibles i eficiència, rendibilitat i competitivitat empresarial.

Requisits Haver cursat i superat les assignatures:

 Estadística aplicada a la recerca en societat del coneixement

 Nova economia i e-business o l’Empresa en la societat del coneixement.

(3)

O, en el seu defecte,

 disposar de coneixements avançats sobre estadística i anàlisi multivariable i economia de l’empresa.

Demostrar coneixements en la línia concreta demanada (p. ex: si es vol fer en innovació de producte, cal justificar coneixements sobre l’àmbit)

Comprensió lectora en anglès

Títol del treball Treball a la societat del coneixement

Descripció El treball és un articulador bàsic de l’economia i la societat. Amb la irrupció de les TIC i la consolidació de l’economia del coneixement, les competències, l’organització i els resultats del treball s’estan transformant significativament.

 Determinants de les transformacions laborals.

 Anàlisi quantitativa del mercat de treball.

 Teletreball i gènere.

 Treball en xarxa.

Paraules Clau canvi tecnològic i organitzatiu, sistemes de gestió dels recursos humans, competències digitals, fonts de l’atur, salaris, tipus de contracte, discriminació, diferencials regionals, qualitat de vida en el treball, conciliació vida personal, familiar i laboral.

Requisits Haver cursat i superat les assignatures:

 Estadística aplicada a la recerca en societat del coneixement

 Nova economia i e-business O, en el seu defecte,

 disposar de coneixements avançats sobre estadística i anàlisi

multivariable, economia de l’empresa, recursos humans i/o economia del treball

Demostrar coneixements en la línia concreta demanada (p. ex: si es vol fer en teletreball, cal justificar coneixements sobre l’àmbit)

Comprensió lectora en anglès

Títol del treball Polítiques públiques a l’economia del coneixement

Descripció Els reptes de l’economia del coneixement també demanden nous tipus de polítiques per part de les administracions públiques. En aquesta línia de recerca s’estudia el paper dels governs en el desenvolupament de la societat del coneixement:

 La dimensió del sector públic a l’economia del coneixement.

 L’anàlisi comparativa de polítiques públiques especialment d’aquelles polítiques que utilitzen intensivament instruments TIC.

 Accions positives i resultats adreçades al col·lectiu d’emprenedors.

 Polítiques de promoció de l’economia del coneixement i les TIC.

 Noves polítiques urbanes.

Paraules Clau economia pública, esforç fiscal, pressió fiscal, política fiscal, psicologia financera, polítiques d’ emprenedoria, avaluació de polítiques públiques, governança urbana.

Requisits Haver cursat i superat les assignatures:

 Mètodes qualitatius per a la recerca social

 Nova economia i e-business i/o

Disposar de coneixements avançats en economia política o en gestió pública Comprensió lectora en anglès

Títol del treball Geografia econòmica de la societat del coneixement

Descripció Aquesta línia de recerca estudia les configuracions geogràfiques i les trajectòries de desenvolupament i creixement de les economies globals, nacionals i regionals dins la societat del coneixement.

 Macroeconomia del coneixement.

 Competitivitat urbana i regional.

(4)

 Reestructuració econòmica i política de l’estat-nació.

 Integració de mercats financers.

Paraules Clau geografia i història econòmica, anàlisis de xarxes, economia regional i urbana, globalització, integració econòmica, creixement econòmic, teories del

desenvolupament, integració de mercats financers.

Requisits Haver cursat i superat les assignatures:

 Estadística aplicada a la recerca en societat del coneixement (per finances) i/o Mètodes qualitatius per a la recerca social (economia)

 Nova economia i e-business o l’Empresa en la societat del coneixement.

O, en el seu defecte,

 disposar de coneixements avançats sobre estadística i /o mètodes qualitatius

Demostrar coneixements en la línia concreta demanada (p. ex: si es vol fer en economia geogràfica, cal justificar coneixements sobre l’àmbit)

Comprensió lectora en anglès

Títol del treball Innovació i desenvolupament territorial del turisme

Descripció Anàlisi de les relacions que els espais turístics tenen amb el seu entorn econòmic i social, i com el model d'inserció territorial incideix sobre la seva capacitat de desenvolupament i innovació:

 Principis del desenvolupament sostenible i local.

 Aplicació d’indicadors de sostenibilitat al sector turístic.

 Certificacions de qualitat ambiental.

 Estratègies d’innovació basades en el greening i la gestió sostenible d’establiments i destinacions turístiques.

 Responsabilitat social corporativa aplicada al sector turístic.

 Turisme 2.0.

Paraules Clau desenvolupament sostenible, innovació, competitivitat de l’empresa i de les destinacions turístiques, el paper del turisme en el desenvolupament local i regional, aplicacions de les TIC al turisme

Requisits Comprensió lectora en anglès

Formació prèvia en turisme o demostrar coneixements aplicats a la línia que es vol treballar o experiència o vinculació professional en el sector turístic

Títol del treball Xarxes, eficiència i benestar a l’economia i la societat del coneixement Descripció Sota el marc analític de les tecnologies d’utilitat general i els efectes de xarxa,

análisis de les noves fonts de:

 Emprenedoria, innovació, eficiència i competitivitat empresarial

 Nous models de productivitat, creixement i desenvolupament econòmic agregat.

 Consum, desenvolupament humà, felicitat autopercebuda, i benestar social

 Nous models i mètriques de representació de l’economia i la societat del coneixement, a través de metodologies de sistemes d’equacions estructurals.

Paraules clau Models de creixement econòmic endogen amb presència d’innovació, economies de xarxa, noves fonts co-innovadores de creixement econòmic i competitivitat territorial, barret de competitivitat, sistemes d’equacions simultànies, Cicles de llarga durada, espai cognitiu, e-Readiness, ICT for development, divisòria digital, noves formes i interpretacions del consum, well being, benestar social.

Títol del treball Dinàmiques organitzatives, gestió de recursos humans i mercats de treball a l’economia i la societat del coneixement

Descripció Sota el marc analític del canvi econòmic digital esbiaixador d’habilitats, anàlisis

(5)

de l’impacte de l’economia i la societat del coneixement sobre els fluxos de treball: En concret,

 Formació, sobreeducació, canvi competencial i capital humà

 Anàlisis de les pràctiques d’organització en xarxa del treball i la gestió dels RRHH. Impacte sobre els salaris, les relacions laborals i la intermediació laboral.

 Les noves formes de relació entre treball i no treball (compromís, satisfacció, equilibri vida personal, familiar i laboral).

Paraules clau Canvi tecnològic digital esbiaixador d’habilitats, competències digitals i treball, organització en xarxa del treball, noves formes de gestió dels recursos humans, funcions de salaris, agents i relacions laborals en xarxa, compromís, satisfacció i conciliació a la societat del coneixement.

Títol del treball Organització industrial i avantatge competitiva a sectors d’activitat i funcions socials

Descripció Anàlisi de l’estructura econòmica i les noves fonts d’avantatge competitiu en dinàmiques sectorials i funcions socials concretes

 Estratègia, organització i pràctiques de producció al sector TIC.

 Anàlisi de l’activitat de distribució comercial

 Fonaments del canvi a l’activitat financera.

 El sector d’activitat del medi ambient: identificació, caracterització i efectes sinèrgics (models verds de creixement)

 Activitat biomèdica i transformacions al sector sanitari.

 Interacció entre les TIC i l’estructura social en xarxa a l’àmbit de la salut

Paraules clau Paradigma estructura-conducta-resultats, economia industrial, tècniques d’investigació sectorial, globalització, microeconomia del coneixement, noves formes estratègiques i organitzatives, flexibilitat i descentralització de la producció, fonts co-innovadores de la competitivitat sectorial.

Títol del treball Entrepreneurship i Gènere

Descripció 1. Emprenedores i empreses creades per dones:

Especialment els següents temes: (a)participació de les emprenedores en xarxes informals; (b) mesura del performance, (c) les empresàries en el sector TIC.

2. Anàlisis comparativa de polítiques públiques, accions positives i resultats adreçades al col·lectiu d’emprenedors . Especialment d’aquelles polítiques que utilitzen intensivament instruments TIC.

Requisits Teoria: Entrepreneurship des del punt de vista de Management. Gènere. En el cas d’interès en les polítiques públiques, coneixements previs sobre avaluació de polítiques públiques.

Metodologia: Coneixements sobre metodologia quantitativa i/o qualitativa..

Bibliografia Revistes de referència: Anuaris de Frontiers of Entrepreneurship Research (Babson College), Entrepreneurship Theory and Practice:

Special issue Female Entrepreurship 2006, Journal of Small Business Management, Journal of Business Venturing

Fischer, E.; Reuber, R.; Dyke, L. (1993) “A theoretical overview and extension of research on sex, gender, and entrepreneurship” A: Journal of Business Venturing vol. 8 (2) p. 151- 168

Títol del treball Aplicació professional en Economia i Empresa

Descripció El treball d’aplicació professional és de proposta lliure de l’estudiant i l’objectiu és desenvolupar estratègies de treball al voltant dels usos empresarials

d’Internet, ja sigui tot allò relacionat amb el comerç electrònic, com, en general, aquells aspectes que permetin identificar de quina forma les noves tecnologies aporten valor a un negoci (eines de telecomunicacions, portals i botigues virtuals, seguretat i mitjans de pagament, usos del comerç electrònic). Entendre

(6)

i analitzar la realitat en termes econòmics i empresarials i saber com incidir especialment en els problemes, reptes i oportunitats que ofereix la Societat de la Informació en l’àmbit econòmic.

L’aplicació dels treballs serà, per exemple, en empreses amb interessos en la nova economia i l'e-business, grans empreses de comunicacions, de serveis o de banca, empreses que pretenen adaptar-se als nous reptes derivats de la Societat de la Informació o incorporar les TIC en els seus processos interns, etc.

Referencias

Documento similar

El Celler Noucentista de Vila-seca és un edifici bastit entre els anys 1919 i 1920, i el seu autor n’és l’arquitecte Pere Domènech i Roura, fill de l’il·lustre arquitecte

Brown (1988) sugiere que mientras la mayor parte de las teorías de las adicciones son específicas de la adicción, una teoría del aprendizaje social debería abarcar una amplia gama

· Emisión de informe sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estu- dios del título de origen, o la experiencia laboral

Diferents estudis evidencien l‟elevat grau de sexisme que existeix en les bandes sonores de les pel·lícules Disney, Aquest treball té una doble vessant: d‟una banda, s‟analitza

Aquesta estratègia de treball, que es basa en l´ús dels pictogrames com a material d´aprenentatge, ha afa- vorit el desenvolupament de la comunicació i expressió oral en els nens/es

Para la ayuda sectorial establecida en Sección 4ª del Capítulo II del Título IV del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los

videncias , y reconvenidos, para que pidiesen en la forma acostumbrada y prevenida, no obstante de que sus pasos para el logro no son de ordinario gravo- sos , pues como compañeros

La seua finalitat és fer compatible la prestació del servei públic educatiu, en les seues formes de treball presencial del personal docent i no docent dels centres educatius