• No se han encontrado resultados

Per Ordre de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d’Educació (DOCV es va convocar procediment d’accés als cossos de catedràtics d’Ensenyament Secundari i catedràtics d’escoles oficials d’idiomes

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share " Per Ordre de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d’Educació (DOCV es va convocar procediment d’accés als cossos de catedràtics d’Ensenyament Secundari i catedràtics d’escoles oficials d’idiomes"

Copied!
26
0
0

Texto completo

(1)

General de Centres i Personal Docent, que aprova l’ex- pedient del procediment d’accés als cossos de catedràtics d’Ensenyament Secundari i catedràtics d’escoles oficials d’idiomes, convocats per Ordre de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d’Educació. [2017/2476]

Dirección General de Centros y Personal Docente, que aprueba el expediente del procedimiento de acceso a los cuerpos de catedráticos de Enseñanza Secundaria y cate- dráticos de escuelas oficiales de idiomas, convocados por Orden de 22 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Educación. [2017/2476]

Per Ordre de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d’Educació (DOCV 6175, 30.12.2009), es va convocar procediment d’accés als cossos de catedràtics d’Ensenyament Secundari i catedràtics d’escoles oficials d’idiomes.

Per Resolució de 24 de febrer de 2015 (DOCV 7480, 06.03.2015), de la Direcció General de Centres i Personal Docent, es va aprovar el tancament de l’expedient de l’esmentat procés selectiu, que incloïa un annex amb la relació dels aspirants seleccionats. La dita resolució primer es va suspendre provisionalment per sengles interlocutòries judi- cials i posteriorment va ser declarada nul·la per interlocutòria de data 7 d’abril de 2015, del Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de València.

A la vista de la nul·litat de l’esmentada Resolució de 24 de febrer de 2015 i la judicialització del procediment, per Resolució de 22 de febrer de 2016 (DOCV 7729, 26.02.2016), de la Direcció General de Centres i Personal Docent, es va aprovar ex novo l’expedient del procediment, però sense incloure en aquesta les especialitats afectades per la dita nul·litat i judicialització, és a dir, Tecnologia i Organització i Gestió Comercial, respecte de les quals es va decidir postergar el tancament de l’expedient a fi d’evitar efectes negatius innecessaris sobre tercers interessats aliens als dits litigis.

El 23 de novembre de 2016, una interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de València, aclaridora de la interlocutòria de 7 d’abril de 2015, afirma que l’anul·lació acordada en aquesta afecta únicament i exclusivament la part de l’acte impugnat relativa a la plaça a què va concursar el demandant (...), i no les restants, que no queden incloses en la mesura cautelar acordada en les interlocutòries ni en l’in- cident d’execució d’aquesta.

En vista de la nova situació jurídica produïda i els efectes desfa- vorables derivats de la Resolució de 22 de febrer de 2016, tant per als aspirants de les especialitats que no es van incloure en el tancament d’expedient dut a terme per aquesta, com per als aspirants que van ser nomenats respecte dels efectes del dit nomenament, aquesta direcció general aprecia raons d’oportunitat suficients que justifiquen la proce- dència de la revocació de la resolució, d’acord amb el que preveu l’arti- cle 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), sense que amb això es lesionen drets o interessos legítims d’altres persones, ja que comprén tots els aspirants seleccionats que compleixen amb els requisits establits per la convocatòria.

En virtut de tot el que s’ha exposat, resolc:

Primer

Revocar la Resolució de 22 de febrer de 2016, de la Direcció Gene- ral de Centres i Personal Docent, per la qual s’aprova l’expedient del procediment d’accés als cossos de catedràtics d’Ensenyament Secun- dari i catedràtics d’escoles oficials d’idiomes, convocats per Ordre de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d’Educació (DOCV 7729, 26.02.2016), per tractar-se d’un acte desfavorable que reuneix els requi- sits arreplegats en l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPA- CAP).

Segon

Declarar seleccionats els aspirants que figuren en l’annex de la pre- sent resolució i aprovar l’expedient del procediment selectiu convocat per Ordre de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d’Educació, tot això en els mateixos termes previstos en la Resolució de 24 de febrer

Por Orden de 22 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Educa- ción (DOCV 6175, 30.12.2009), se convocó procedimiento de acceso a los cuerpos de catedráticos de Enseñanza Secundaria y catedráticos de escuelas oficiales de idiomas.

Por Resolución de 24 de febrero de 2015 (DOCV 7480, 06.03.2015), de la Dirección General de Centros y Personal Docente, se aprobó el cierre del expediente del citado proceso selectivo, incluyendo un anexo relacionando los aspirantes seleccionados. Dicha resolución primero se suspendió provisionalmente por sendos autos judiciales y posteriormen- te fue declarada nula por auto de fecha 7 de abril de 2015, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 10 de València.

A la vista de la nulidad de la citada Resolución de 24 de febrero de 2015 y la judicialización del procedimiento, por Resolución de 22 de febrero de 2016 (DOCV 7729, 26.02.2016), de la Dirección General de Centros y Personal Docente, se aprobó ex novo el expediente del proce- dimiento, pero sin incluir en el mismo las especialidades afectadas por dicha nulidad y judicialización, es decir, Tecnología y Organización y Gestión Comercial, respecto de las cuales se decidió postergar el cierre del expediente en aras a evitar efectos negativos innecesarios sobre ter- ceros interesados ajenos a dichas litis.

El 23 de noviembre de 2016, un auto del Juzgado de lo Contencio- so-administrativo núm. 10 de València, aclaratorio del auto de 7 de abril de 2015, afirma que la anulación acordada en el mismo afecta única y exclusivamente a la parte del acto impugnado relativa a la plaza a la que concursó el demandante (...), y no a las restantes, que no quedan incluidas en la medida cautelar acordada en los autos ni en el incidente de ejecución de la misma.

En vista de la nueva situación jurídica producida y los efectos des- favorables derivados de la Resolución de 22 de febrero de 2016, tanto para los aspirantes de las especialidades que no se incluyeron en el cie- rre de expediente llevado a cabo por la misma, como para los aspirantes que fueron nombrados respecto de los efectos de dicho nombramiento, esta dirección general aprecia razones de oportunidad suficientes que justifican la procedencia de la revocación de la misma, de acuerdo con lo previsto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (LPACAP), sin que con ello se lesione derechos o intereses legítimos de otras personas, puesto que abarca a todos los aspirantes seleccionados que cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria.

En virtud de todo lo expuesto, resuelvo:

Primero

Revocar la Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se aprueba el expe- diente del procedimiento de acceso a los cuerpos de catedráticos de Enseñanza Secundaria y catedráticos de escuelas oficiales de idiomas, convocados por Orden de 22 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Educación (DOCV 7729, 26.02.2016), por tratarse de un acto desfa- vorable que reúne los requisitos recogidos en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPACAP).

Segundo

Declarar seleccionados a los aspirantes relacionados en el anexo a la presente resolución y aprobar el expediente del procedimiento selectivo convocado por Orden de 22 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Educación, todo ello en los mismos términos previstos por la Resolu-

(2)

ción, para que proceda a su nombramiento como funcionarios de carrera del respectivo cuerpo, de conformidad con la puntuación obtenida, con efectos económicos y administrativos de 1 de septiembre de 2014.

Cuarto

De conformidad con lo previsto en el artículo 39.3 del Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuer- pos de funcionarios docentes a que se refiere la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, aprobado por Real decreto 276/2007, de 23 de febrero, quienes accedan por este procedimiento estarán exentos de la realización de la fase de prácticas, permaneciendo como catedráticos en el mismo destino que ocuparan en el cuerpo de procedencia, siempre que este destino sea del mismo ámbito de la administración educativa convocante.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante la Dirección General de Centros y Personal Docente de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPACAP), o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-ad- ministrativa.

València, 20 de marzo de 2017.– El director general de Centros y Personal Docente: José Joaquín Carrión Candel.

què procedisca al seu nomenament com a funcionaris de carrera del respectiu cos, de conformitat amb la puntuació obtinguda, amb efectes econòmics i administratius d’1 de setembre de 2014.

Quart

De conformitat amb el que preveu l’article 39.3 del Reglament d’in- grés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos de funci- onaris docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, aprovat per Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, els que accedisquen per aquest procediment estaran exempts de la realització de la fase de pràctiques, i romandran com a catedràtics en la mateixa desti- nació que ocupaven en el cos de procedència, sempre que aquesta des- tinació siga del mateix àmbit de l’administració educativa convocant.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu un recurs de reposició davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Edu- cació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP), o bé interposar directament un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el ter- mini de dos mesos comptats a partir de l’’endemà de la seua publicació, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 20 de març de 2017.– El director general de Centres i Personal Docent: José Joaquín Carrión Candel.

(3)

ABAD MERINO, LUIS MARIANO LLENG. CAST. I LITERATURA LENG.CAST.Y LITERATURA ABELLAN GUILLEN, JESUS DEL

SAGRADO CORAZON TECNOLOGIA

TECNOLOGÍA

ABIO VILLARIG, CARLOS ANGLÉS

INGLÉS

ADELL PLA, LUIS SEBASTIAN EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA

AGUEDA SOLANES, MARIA JOSEP ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ALBERO HERNANDEZ, JORDI VICENT ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL ALCORIZA VENTO, JAVIER VICENTE LLENG. CAST. I LITERATURA

LENG.CAST.Y LITERATURA

ALFONSO ESCUDER, MARIA PILAR LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

ALONSO BARBERAN, VICTOR MANUEL INFORMÀTICA INFORMÁTICA ALONSO HERRERA, CARME EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA ALPEÑES GALLEGO, ANGEL EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA

ALTABA CAMAÑES, INES FRANCÉS

FRANCÉS

ANDRES FACTOR, MARIA PILAR LLENG. CAST. I LITERATURA LENG.CAST.Y LITERATURA ANDRES LUENGO, VICTORIA ANGLÉS

INGLÉS

ANGLES GALINDO, PABLO MÚSICA

MÚSICA

ANYO OLIVER, JOAQUIM LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

ARACIL MIRALLES, VICENTE JOSE INFORMÀTICA INFORMÁTICA ARMERO HERRERO, FRANCISCO

ANTONIO ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AROCAS FRIGOLS, BERNARDO

PASCUAL LLENG. CAST. I LITERATURA

LENG.CAST.Y LITERATURA

ARRANDO MAÑEZ, SERGI MÚSICA

MÚSICA

ASENCIO VERDU, JOSE MARIA LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

(4)

ATIENZA DONDERIS, ENRIQUE EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA AZNAR GARCIA, JOSE VICENTE MATEMÀTIQUES

MATEMÁTICAS

AZORIN FORTE, JOSEFA ESPERANZA ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS BADENES MARCH, JOSE ANTONIO FÍSICA I QUÍMICA

FÍSICA Y QUÍMICA

BALAGUER CARMONA, MANUEL LLENG. CAST. I LITERATURA LENG.CAST.Y LITERATURA BALBASTRE GARCIA, REGINA DIBUIX

DIBUJO BAÑULS SOTO, JOSE FERNANDO FILOSOFIA

FILOSOFÍA BAQUEDANO SARRIONANDIA, ANA ANGLÉS

INGLÉS BARGUES IZQUIERDO, MARIA ISABEL ANGLÉS

INGLÉS

BARRANCO UREÑA, EMPAR ANGLÉS

INGLÉS

BARRIOS RODA, JOSE LUIS ORIENTACIÓ EDUCATIVA ORIENTACIÓN EDUCATIVA

BATALLER CATALA, ALEXANDRE LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

BAUTISTA MARTINEZ, ALBERTO INFORMÀTICA INFORMÁTICA

BAYO ALOY, MARIA VIRTUDES PROCESSOS SANITARIS PROCESOS SANITARIOS BEGUE BAYONA, SAMUEL ALEJANDRO LLENG. CAST. I LITERATURA

LENG.CAST.Y LITERATURA BELTRAN CHABRERA, MARIA TERESA GREC

GRIEGO

BELTRAN FELIP, VICTOR ANGLÉS

INGLÉS

BELTRAN ZARAGOZA, ANDRES LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

BENEITO PEREZ, JUAN MIGUEL LLENG. CAST. I LITERATURA LENG.CAST.Y LITERATURA BENITO BENITO, ANTONIO ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS BERNAT AGUT, JESUS LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

(5)

BLANCO SOLSONA, ANTONIO MANUEL SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS BLASCO LAFARGA, MARIA CRISTINA EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA BLASCO MARZA, VICENTE FÍSICA I QUÍMICA

FÍSICA Y QUÍMICA BODI PASCUAL, SAMUEL DAVID MATEMÀTIQUES

MATEMÁTICAS BOÏLS IBIZA, JOAN BAPTISTE MÚSICA

MÚSICA

BONET MORENO, GLORIA LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

BORDOY VERCHILI, MANUEL ANGLÉS INGLÉS BORONAT PEREZ, ANTONIO INFORMÀTICA

INFORMÁTICA

BORT BONO, JOSEP VICENT ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS BOSCA LLORET, MARIA TERESA LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

BOU CLEMENTE, MARIA ORETO LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

BRAVO ORTIZ, VICENTE MÚSICA

MÚSICA BROTONS BOIX, MARIA FERNANDA MÚSICA MÚSICA BUSQUETS MATAIX, MARIA DEL MAR MÚSICA MÚSICA

CABALLERO GOMEZ, BELEN EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA CABRERA MARCET, MARIA CLARA ANGLÉS

INGLÉS

CALABUIG RAMON, MARIA CARMEN PROCESSOS DIAGN. CLÍNIC I PRODUCTE OTRPROTÈTIC PROCESOS DIAGNOST CLÍNICO Y PRODUCTO

ORTOPROTÉSICO CALATAYUD ARRAEZ, FRANCESC

JOAN LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

CALBO SANJUAN, GEMA MATEMÀTIQUES

MATEMÁTICAS CALVO LOPEZ, JULIO ALEXIS MÚSICA

MÚSICA

CAMBRA BUENO, JOSE ORIENTACIÓ EDUCATIVA ORIENTACIÓN EDUCATIVA

(6)

CAMPOMANES FERNANDEZ, MARIA

VICTORIA EUGENIA EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA CAMPOS GRANELL, MIGUEL ANGEL EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA

CAÑADA SOLAZ, ROSA JULIA LLENG. CAST. I LITERATURA LENG.CAST.Y LITERATURA CAPILLA MARTINEZ, RAMON MÚSICA

MÚSICA

CARDOS BON, RAFAEL TECNOLOGIA

TECNOLOGÍA

CARIÑENA BALAGUER, RAFAEL LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

CARRASCOSA OLTRA, JOSE

FRANCISCO DE SALES ORIENTACIÓ EDUCATIVA ORIENTACIÓN EDUCATIVA CARRATALA BEGUER, ASCENSIO BIOLOGIA I GEOLOGIA

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA CARRIO CRUANYES, RAMON ANDREU ANGLÉS

INGLÉS CARRIO SALA, MARIA CARMEN ANGLÉS

INGLÉS

CARUANA VAÑO, AGUSTIN ORIENTACIÓ EDUCATIVA ORIENTACIÓN EDUCATIVA CASADO VERA, JOSE MARIA LLENG. CAST. I LITERATURA

LENG.CAST.Y LITERATURA CASANOVA HONRUBIA, JUAN MIGUEL BIOLOGIA I GEOLOGIA

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA CASAÑ FERRER, GUILLERMO ANGLÉS

INGLÉS CASES FANDOS, MARIA TERESA LLATÍ

LATÍN

CASTAÑ ALVARO, JUAN JOSE LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

CASTELLA MAYOR, JOAN JOSEP LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

CASTELLO GOMARA, ROSA ELIA MÚSICA MÚSICA

CASTELLO HERNANDEZ, MANUEL FÍSICA I QUÍMICA FÍSICA Y QUÍMICA

CASTELLO LOPEZ, INMACULADA FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL CASTILLO ALVAREZ, DOMINGO MÚSICA

MÚSICA

(7)

CATALAN ALCON, ALFONS LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

CAURIN ALONSO, CARLOS BIOLOGIA I GEOLOGIA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

CEBOLLA IBORRA, MARIA ASSUMPTA LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

CENTENERO MARTINEZ, MARIA

CONCEPCION ANGLÉS

INGLÉS CERDEIRA ALONSO, JOSE RAMON INFORMÀTICA

INFORMÁTICA CERVERA MARTINEZ, JOSEFA MÚSICA

MÚSICA CHALER IRANZO, JOSE MANUEL INFORMÀTICA

INFORMÁTICA

CHOCOMELI FERNANDEZ, INES PROCESSOS SANITARIS PROCESOS SANITARIOS CIVERA COLOMA, PEDRO DELFIN ANGLÉS

INGLÉS

CLARI RUBIO, MARIA AURORA LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

COBA FEMENIA, JUAN LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

COLLADO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL TECNOLOGIA TECNOLOGÍA

COLOM ORTIZ, FERRAN AGUSTI LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

COMPANY CALLEJA, MARIA NIEVES ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL CONCA PAVIA, MANUEL EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA CORBERAN SALVADOR, ROSA MARIA MATEMÀTIQUES

MATEMÁTICAS CORBI SAEZ, MARIA ISABEL ANGLÉS

INGLÉS COSTA GRANELL, FRANCISCA INES ANGLÉS

INGLÉS COSTA MOLINA, MIGUEL ANGEL TECNOLOGIA

TECNOLOGÍA COSTA VICEDO, ANTONIO VICENTE ANGLÉS

INGLÉS

CUCO OLIVER, ANA LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

(8)

CUTILLAS SANCHEZ, VICENTE LLENG. CAST. I LITERATURA LENG.CAST.Y LITERATURA DAVILA LINARES, JUAN MANUEL GEOGRAFIA I HISTORIA

GEOGRAFÍA E HISTORIA

DE LA TORRE CHOCANO, ANTONIO LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

DELCAMPO BERNAD, FRANCISCO ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DELGADO PEREZ, JOSE EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA DIAZ ALEJO GOMEZ, JOSE ANTONIO INFORMÀTICA

INFORMÁTICA

DIAZ BORRAS, Mª ANGELES BIOLOGIA I GEOLOGIA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DIAZ CASTELLANOS, JOSE EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA

DIAZ GOMEZ, RAFAEL MÚSICA

MÚSICA

DIAZ SAEZ, ALICIA LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

DIEZ ARCAL, LUIS ANGLÉS

INGLÉS DOMENECH ZARAGOZA, JOAN

FRANCESC LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

DOMINGUEZ SALES, MARIA CONSUELO FÍSICA I QUÍMICA FÍSICA Y QUÍMICA DURA MONLEON, CONSUELO REYES ANGLÉS

INGLÉS

EMBID GINER, MARIA PILAR LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

ESCRIBANO SERRANO, CALIXTO EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA

ESTARCA CATALA, ANTONIO ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL ESTEVAN DIAZ, MARIA ANA MÚSICA

MÚSICA

ESTEVAN POVEDA, MARIANO LLENG. CAST. I LITERATURA LENG.CAST.Y LITERATURA FALCO PASCUAL, MARIA NIEVES ANGLÉS

INGLÉS

(9)

FAUBEL CUBELLS, MARIA PILAR ANGLÉS INGLÉS FERNANDEZ GONZALEZ, JUAN RAMON TECNOLOGIA

TECNOLOGÍA FERRANDO FERRER, VICENTE

ROBERTO TECNOLOGIA

TECNOLOGÍA

FERRER PEREZ, VICENTE GEOGRAFIA I HISTORIA GEOGRAFÍA E HISTORIA

FERRER PITARCH, JAIME ANGLÉS

INGLÉS FERRIS CUIXERES, MARIA SALUD LLATÍ

LATÍN FIGUEROLA PEIRO, TERESA ANGLÉS

INGLÉS

FRANCES DOMENECH, VICENTE SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS FRANCES LUNA, BENJAMIN MÚSICA

MÚSICA

FRANCO GINER, JOSEP LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

FRIGOLS MARTIN, MARIA JESUS ANGLÉS INGLÉS FUENTES HERBON, ISABEL

ARGENTINA LLENG. CAST. I LITERATURA

LENG.CAST.Y LITERATURA FUSTER MORATAL, REMEI EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA GADEA PALLARES, FRANCISCO INFORMÀTICA

INFORMÁTICA

GALLAR PEREZ ALBALADEJO, MANUEL PROCESSOS SANITARIS PROCESOS SANITARIOS

GALLARDO PAULS, ELENA GREC

GRIEGO

GALLEGO BONO, MARIA MERCEDES LLENG. CAST. I LITERATURA LENG.CAST.Y LITERATURA GALVEZ LUQUE, ANTONIO EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA GARCIA ALBEROLA, MARIA BRIGIDA ANGLÉS

INGLÉS

GARCIA ANDREU, MARIANO GEOGRAFIA I HISTORIA GEOGRAFÍA E HISTORIA

GARCIA BAENA, JUAN EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA

(10)

GARCIA CUESTA, AGUEDA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA GARCIA FERRER, MERCEDES JUANA LLATÍ

LATÍN

GARCIA FLOR, JOAQUIN BIOLOGIA I GEOLOGIA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

GARCIA FRANCES, MARIA AUREA LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

GARCIA FUERTES, FERNANDO ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS GARCIA GARCIA, CARMELO ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS GARCIA GIL, MARIA CARMEN EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA GARCIA GISBERT, LUIS ANTONIO INFORMÀTICA

INFORMÁTICA GARCIA GUILLEM, FRANCISCA ANGLÉS

INGLÉS

GARCIA HENARES, MARIA DOLORES LLENG. CAST. I LITERATURA LENG.CAST.Y LITERATURA GARCIA MORENO, MILAGROS ANGLÉS

INGLÉS

GARCIA OMS, AURELIO FERMIN FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL GARCIA PEREA, MARIANO ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS GARCIA PEREZ, SALVADOR EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA GARCIA PLA, MILAGROS FRANCISCA ANGLÉS

INGLÉS GARCIA PORTOLES, JOSE RAMON TECNOLOGIA

TECNOLOGÍA GARCIA PUIG, JUAN SALVADOR ANGLÉS

INGLÉS

GARCIA RAFFI, JOSEP VICENT LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

GARCIA RAMOS, MARIA PILAR ANGLÉS INGLÉS

GARCIA SELMA, MARÍA DOLORES LLENG. CAST. I LITERATURA LENG.CAST.Y LITERATURA GARCIA SOTOS, JUAN ANGEL TECNOLOGIA

TECNOLOGÍA

(11)

GARCIA VALLS, JOSE MANUEL ORIENTACIÓ EDUCATIVA ORIENTACIÓN EDUCATIVA GARCIA-GASCO BRETON, PAULINO ORIENTACIÓ EDUCATIVA

ORIENTACIÓN EDUCATIVA GARCIA-VELILLA GONZALEZ, MARIA

BEGOÑA ANGLÉS

INGLÉS

GARI CLOFENT, JOAN LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

GAVARA PRIOR, JOSE BLAS ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS GAVIDIA GADEA, CARMEN ISABEL ANGLÉS

INGLÉS GIL FERRER, MARIA PILAR ANGLÉS

INGLÉS

GIL SCHULZE, SUSANA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA GIL TARREGA, JOSE RAMON MÚSICA

MÚSICA

GILABERT JUAN, JESUS LLENG. CAST. I LITERATURA LENG.CAST.Y LITERATURA

GIMENEZ DONATO, JOSEP VICENT LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

GIMENO ROBLES, MARTA ISABEL EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA GIMENO SALOM, ANTONIO SALVADOR EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA GIMENO SANCHEZ, CONCEPCION

MERCEDES EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA GIMENO SANCHEZ, JOAQUIN EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA GIMENO SORO, ISABEL PROCESSOS SANITARIS

PROCESOS SANITARIOS

GIRBES MASIA, JOSEP ADRIA ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL GIRONES TRUJILLO, MARIA TERESA LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

GISBERT AGUILAR, MARIA JOSE BIOLOGIA I GEOLOGIA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA GOMAR FRANCES, MARIA JOSE EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA GOMEZ BENEDITO, VICENTE GEOGRAFIA I HISTORIA

GEOGRAFÍA E HISTORIA

(12)

GOMEZ GALVEZ, MARIA PILAR LLENG. CAST. I LITERATURA LENG.CAST.Y LITERATURA

GOMEZ PEREZ, LUIS ORIENTACIÓ EDUCATIVA

ORIENTACIÓN EDUCATIVA GONZALEZ BROCAL, FRANCISCO

JAVIER ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL GONZALEZ CABARCOS, ALFONSO

XOSE EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA GONZALEZ CORTES, LUIS RICARDO FÍSICA I QUÍMICA

FÍSICA Y QUÍMICA GONZALEZ GONZALEZ, MARIA GLORIA ORIENTACIÓ EDUCATIVA

ORIENTACIÓN EDUCATIVA GONZALEZ HERNANDEZ, MARIA

CRISTINA LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

GONZALEZ MARTINEZ, FRANCISCO

GREGORIO MATEMÀTIQUES

MATEMÁTICAS GONZALEZ MINGUEZ, JUAN MANUEL EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA GONZALEZ PONS, ENRIC EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA

GRACIA GONZALEZ, ROSA ANGLÉS

INGLÉS

GRANDA RIDAURA, PEDRO JOSE EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA

GRAU BENEDITO, JOSE MÚSICA

MÚSICA

GRAU MAGRANER, JOSEP ENRIC LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

GREGORI ALBIOL, JOAN FRANCESC LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

GRIMALDO SANZ, FRANCISCA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA GUERRERO ASES, ISABEL MARIA ANGLÉS

INGLÉS GUERRERO GALAN, MARIA DEL

CARMEN ANGLÉS

INGLÉS GUILLEM BALLESTER, MATILDE ANGLÉS

INGLÉS HERNANDEZ FORT, FRANCISCO

SALVADOR PROCESSOS SANITARIS

PROCESOS SANITARIOS

INSA GUALDE, MARIA TERESA LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

(13)

IZQUIERDO GIL, JOSEP LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

JORGE DOMINGO, ADELAIDA CARMEN ANGLÉS INGLÉS

JUAN GARCIA, JOSE FERNANDO MATEMÀTIQUES MATEMÁTICAS JUAN MARTINEZ, ANGEL FÍSICA I QUÍMICA

FÍSICA Y QUÍMICA JUNCOS CASTILLO, RAUL INFORMÀTICA

INFORMÁTICA LABRADOR SAN ROMUALDO, ANA

MARIA MÚSICA

MÚSICA LAPIEDRA SANMARTIN, JOSE

LORENZO MÚSICA

MÚSICA LEARRETA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL ANGLÉS

INGLÉS LERMA BLASCO, RAUL VICENT INFORMÀTICA

INFORMÁTICA LIARTE VAZQUEZ, JOSE LUIS MÚSICA

MÚSICA

LLACER FERRI, JOSE MARIA ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL LLACER FERRI, JUAN ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL LLACER PEREZ, LUCIANO VICENTE GEOGRAFIA I HISTORIA

GEOGRAFÍA E HISTORIA

LLACH MOLLON, JAVIER INFORMÀTICA

INFORMÁTICA

LLEDO RAMON, ANTONIA ANGLÉS

INGLÉS LLINARES VAELLO, JAIME INFORMÀTICA

INFORMÁTICA LLOBREGAT DIANA, RAUL NICOLAS EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA LLOP DIAZ-CANO, MIGUEL MAXIMO ANGLÉS

INGLÉS LLOPIS BUENO, MARIA ELENA MÚSICA

MÚSICA

LLOPIS RODRIGO, FRANCESC LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

LLORCA IBI, FRANCESC XAVIER LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

(14)

LLORENS CUBEL, ADELINA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA

LOPEZ BAEZA, CARLOS FILOSOFIA

FILOSOFÍA LOPEZ DE MERLO, MANUEL TECNOLOGIA

TECNOLOGÍA LOPEZ DE SAN ROMAN BLANCO,

MARIA EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA

LOPEZ GAVILAN, JUAN ANGLÉS

INGLÉS

LOPEZ MARDOMINGO, MARIA PALOMA PROCESSOS DIAGN. CLÍNIC I PRODUCTE OTRPROTÈTIC PROCESOS DIAGNOST CLÍNICO Y PRODUCTO

ORTOPROTÉSICO LOPEZ MARTINEZ, PEDRO EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA

LOPEZ PALOMERA, ALICIA LLENG. CAST. I LITERATURA LENG.CAST.Y LITERATURA

LOPEZ RIO, JOAQUIM LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

LOPEZ VELASCO, MARIA ANGLÉS

INGLÉS LOZANO GUADALAJARA, MARIA DEL

PILAR PROCESSOS DIAGN. CLÍNIC I PRODUCTE OTRPROTÈTIC

PROCESOS DIAGNOST CLÍNICO Y PRODUCTO ORTOPROTÉSICO

LURBE SANZ, RICARDO ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL MACHIRANT BOSCÀ, FRANCESC

JOSEP LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

MADALENA CALVO, JOSE IGNACIO GEOGRAFIA I HISTORIA GEOGRAFÍA E HISTORIA MAHE GUILLEVIN, MARIE JOSE FRANCÉS

FRANCÉS MALLASEN PUCHOL, FRANCESC

XAVIER LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

MALLOL FERRANDIZ, JOSE GEOGRAFIA I HISTORIA GEOGRAFÍA E HISTORIA MANUEL NAVARRO, MARIA SALUD ANGLÉS

INGLÉS

MARCO GASCO, ROSARIO LLATÍ

LATÍN MARIN MOLINA, JUAN MIGUEL FILOSOFIA

FILOSOFÍA

MARQUES I BISQUERT, PAU LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

(15)

MARQUINA DOMINGUEZ, CARLOS MÚSICA MÚSICA

MARTI FERRANDO, JOSEP GEOGRAFIA I HISTORIA GEOGRAFÍA E HISTORIA MARTINEZ BUENAGA, IGNACIO GEOGRAFIA I HISTORIA

GEOGRAFÍA E HISTORIA MARTINEZ CESPEDES, RAMON

FRANCISCO ORIENTACIÓ EDUCATIVA

ORIENTACIÓN EDUCATIVA MARTINEZ COVES, PILAR CARMEN ORIENTACIÓ EDUCATIVA

ORIENTACIÓN EDUCATIVA MARTINEZ FRANCES, MARIA DOLORES ORIENTACIÓ EDUCATIVA

ORIENTACIÓN EDUCATIVA MARTINEZ LANCE, MANUEL DIBUIX

DIBUJO MARTINEZ MARTINEZ, MARIA ORETO ANGLÉS

INGLÉS MARTINEZ NAVARRO, FRANCISCO ANGLÉS

INGLÉS MARTINEZ PEÑARROJA, JUAN MANUEL LLATÍ

LATÍN

MARTINEZ RODRIGUEZ, JUAN MIGUEL EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA MARTINEZ VARGAS, JESUS

FRANCISCO MÚSICA

MÚSICA

MAS I USO, PASQUAL VICENT LLENG. CAST. I LITERATURA LENG.CAST.Y LITERATURA

MAS RIBES, ROSA MARIA LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

MATEO GONZALEZ, JULIO MANUEL ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MATEU MORENO, SALVADOR ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MATOSES CORRECHER, VICENTE TECNOLOGIA

TECNOLOGÍA

MEDINA CAÑADELL, MARIA PILAR LLENG. CAST. I LITERATURA LENG.CAST.Y LITERATURA MEDINA IBORRA, MARIA TERESA ANGLÉS

INGLÉS MEDINA MONTERO, MARIA ROSARIO FRANCÉS

FRANCÉS MELGAREJO ROMERO, CRISTOBAL TECNOLOGIA

TECNOLOGÍA

(16)

MELIA FELIP, JUAN MIGUEL ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MELIA GRANELL, ANNA MARIA LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

MENA LLIDO, SALVADOR TECNOLOGIA

TECNOLOGÍA MESTRE FROISSARD, SERGIO

ANTONIO BIOLOGIA I GEOLOGIA

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA MESTRE VALLS, ADELINA FILOSOFIA

FILOSOFÍA MIFSUD TALON, ELVIRA GLORIA INFORMÀTICA

INFORMÁTICA

MILLON VILLENA, JUAN ANTONIO LLENG. CAST. I LITERATURA LENG.CAST.Y LITERATURA MIQUEL LAJARIN, JULIA TRINIDAD ANGLÉS

INGLÉS

MIRALLES ALEPUZ, JORDI LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

MIRALLES QUILES, MARIA DEL

CARMEN ANGLÉS

INGLÉS

MIRET PASTOR, LUIS GASPAR FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

MOLINA NUÑEZ, JESUS MATEMÀTIQUES

MATEMÁTICAS MOLINER PITARCH, ENRIQUE ABILIO MATEMÀTIQUES

MATEMÁTICAS MOLL DOMENECH, ANDRES INFORMÀTICA

INFORMÁTICA MONFERRER PONS, JOAN LLORENÇ FÍSICA I QUÍMICA

FÍSICA Y QUÍMICA MONTIEL VAQUER, MARIA ISABEL ANGLÉS

INGLÉS MONTORO FLORS, JOSEP VICENT ANGLÉS

INGLÉS

MONZO DEL OLMO, JOSE MARIANO ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MONZO DEL OLMO, ONOFRE MATEMÀTIQUES

MATEMÁTICAS MORA ROS, MARIA DOLORES ANGLÉS

INGLÉS

MORA SALINAS, JORGE ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

(17)

MORALES LAGE, RAFAEL ECONOMIA ECONOMÍA MORALES NAVARRO, CARMEN GISELA ANGLÉS

INGLÉS

MORENO RAMOS, JESUS LLENG. CAST. I LITERATURA LENG.CAST.Y LITERATURA MORTES BARBER, MIQUEL ANGEL ORIENTACIÓ EDUCATIVA

ORIENTACIÓN EDUCATIVA MOYA PEREZ, ROSARIO

ENCARNACION ORIENTACIÓ EDUCATIVA

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

MUÑOZ BENLLOCH, ANA MARIA FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL MUÑOZ PERIS, JUAN BOSCO ECONOMIA

ECONOMÍA

MUÑOZ PRIETO, ALEJANDRO JUAN ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL MUÑOZ TORRE, AMELIA DE LOS

ANGELES DIBUIX

DIBUJO MURGUI GARCIA, JUAN JOSE INFORMÀTICA

INFORMÁTICA

NAVARRO AMOROS, ANTONI LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

NAVARRO GARCIA, FIDEL ORIENTACIÓ EDUCATIVA ORIENTACIÓN EDUCATIVA

NAVARRO GARCIA, MARIA JESUS LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

NAVARRO LLUCH, JOSEP LLUIS LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

NAVARRO MORENO, ROSINA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA

NAVARRO TORMO, VICENT ANTONI LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

NOGUES MARTINEZ, RAFAEL EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA

NOTARI PEREZ, INMACULADA LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

NUÑEZ TOMAS, SANTOS JESUS ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS OLIVER BAÑULS, LLUIS JAUME INFORMÀTICA

INFORMÁTICA OLIVER GUASP, MARIA VICTORIA ANGLÉS

INGLÉS

(18)

OROVAL SANCHEZ, IMMACULADA LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

ORTEGA GIL, FRANCISCO PABLO ANGLÉS INGLÉS

ORTEGA GIMENEZ, AVELINO EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA ORTOLA GUIXOT, ALVARO FERNANDO GREC

GRIEGO ORTS PASCUAL, MARIA ASUNCION ANGLÉS INGLÉS

OSUNA GARCIA, LUIS FÍSICA I QUÍMICA FÍSICA Y QUÍMICA PALOMAR SALVADOR, VICENTE ORIENTACIÓ EDUCATIVA

ORIENTACIÓN EDUCATIVA PALOMARES PALACIOS, JUAN ANDRES EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA PAÑOS PICAZO, JOSE LUIS EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA

PARDO LIDON, FRANCISCO JOSE ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL PAREDES ORTIZ, JESUS EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA PASCUAL SANJAIME, SALVADOR ANGLÉS

INGLÉS

PAYA CLIMENT, ISABEL LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

PEIRO ATRIO, MARIA OTILIA ANGLÉS INGLÉS

PEIRO PUIG, JOSE FERNANDO ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PELAEZ BIALCANET, CRISTINA ANGLÉS

INGLÉS PELLICER NICLOS, MARIA

INMACULADA ORIENTACIÓ EDUCATIVA

ORIENTACIÓN EDUCATIVA PEÑA RECUENCO, DARIA

MONTSERRAT MATEMÀTIQUES

MATEMÁTICAS

PERAIRE IBAÑEZ, JOAN JOSEP LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

PERELLO TALENS, MARIA

INMACULADA EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA PEREZ BERNABEU, VICENT EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA

(19)

PEREZ CANET, LUIS MANUEL ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL PEREZ CUENCA, PASCUAL MATEMÀTIQUES

MATEMÁTICAS PEREZ FERNANDEZ, MARIA DEL

CARMEN ANGLÉS

INGLÉS

PEREZ LAVALL, MANUEL ANGLÉS

INGLÉS

PEREZ MEDINA, TOMAS GEOGRAFIA I HISTORIA GEOGRAFÍA E HISTORIA PEREZ NAVARRO, MARIA DEL PILAR ORIENTACIÓ EDUCATIVA

ORIENTACIÓN EDUCATIVA PEREZ SABATER, MARIA LUISA ANGLÉS

INGLÉS

PEREZ SEGURA, AMABLE TECNOLOGIA

TECNOLOGÍA PEREZ SELLES, JOSE FRANCISCO FÍSICA I QUÍMICA

FÍSICA Y QUÍMICA

PERIS CORNELIO, MARIA AMPARO ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL PERIS GIL, BARBARA MARIA LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

PESUDO CHIVA, MARIA CARMEN DIBUIX DIBUJO PINILLA PADILLA, MARIA CARMEN ANGLÉS

INGLÉS

PITARCH GARCIA, RICARDO BIOLOGIA I GEOLOGIA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA PLA MOLINA, INMACULADA EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA POLO BERTOMEU, BEATRIZ ANGLÉS

INGLÉS

POMER MONFERRER, LUIS LLATÍ

LATÍN

PONS CANDEL, MARIA JOSEFA LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

PONSODA VERDU, JOSE CARLOS EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA PONT PAYA, JUAN IGNACIO FÍSICA I QUÍMICA

FÍSICA Y QUÍMICA

PONZ MARQUINA, EMILIO PROCESSOS DIAGN. CLÍNIC I PRODUCTE OTRPROTÈTIC PROCESOS DIAGNOST CLÍNICO Y PRODUCTO

ORTOPROTÉSICO

(20)

POVEDA SALVA, MARIA ROSA PROCESSOS SANITARIS PROCESOS SANITARIOS PREGO AXPE, ALBERTO GEOGRAFIA I HISTORIA

GEOGRAFÍA E HISTORIA PRIETO RUBIO, VICENT ORIENTACIÓ EDUCATIVA

ORIENTACIÓN EDUCATIVA PRIMO GARCIA, MARIA JOSEFA EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA PUCHALT HERNANDEZ, JOSE MANUEL EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA

PUIG GARCIA, ANTONIO ANGLÉS

INGLÉS

QUERALT GIMENO, JOAQUIN JOSE FÍSICA I QUÍMICA FÍSICA Y QUÍMICA QUERALT LLOPIS, TOMAS MATEMÀTIQUES

MATEMÁTICAS QUEROL CARCELLER, SANTIAGO EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA

QUILES GIMENEZ, JAIME ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL QUINTANA PUERTO, GUILLERMO FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL QUIÑONERO FERNANDEZ, FRANCISCO GEOGRAFIA I HISTORIA

GEOGRAFÍA E HISTORIA RAMOS GARCIA, MARIA CARMEN ANGLÉS

INGLÉS

REAL SORIANO, ROSA MARIA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA REIG ARMIÑANA, JOSE BIOLOGIA I GEOLOGIA

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

REIG DELHOM, DAVID MÚSICA

MÚSICA

RIBERA CONDOMINA, JOSEP ENRIC LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

RIBES ROS, JOSEP LLUIS LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

RICO CUBA, VICENTE JOSE INFORMÀTICA INFORMÁTICA

RIGO GARCIA, MIQUEL ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS RINCON DE ARELLANO DE CASTELLVI,

MARIA DESAMPARADOS ANGLÉS

INGLÉS

(21)

RIOS GARCES, JESUS MATEMÀTIQUES MATEMÁTICAS

RISUEÑO CABALLERO, JUAN ANTONIO FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL RIUS PEREZ, JOSE VICENTE MÚSICA

MÚSICA

ROCA MARIN, SANTIAGO LLENG. CAST. I LITERATURA LENG.CAST.Y LITERATURA ROCAMORA MARTINEZ, MARIA JOSE MÚSICA

MÚSICA RODERO GOMEZ, MARIA JOSEFA ANGLÉS

INGLÉS

RODRIGO MARTINEZ, JULIO MATEMÀTIQUES MATEMÁTICAS

RODRIGUEZ PELLICER, ROGELIO LLENG. CAST. I LITERATURA LENG.CAST.Y LITERATURA RODRIGUEZ PEREZ, MIGUEL BIOLOGIA I GEOLOGIA

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA ROGER MONTESINOS, FRANCISCA INFORMÀTICA

INFORMÁTICA

ROIG MARZA, ROBERT MATEMÀTIQUES

MATEMÁTICAS

ROMERO CAMBRA, ESTHER ANGLÉS

INGLÉS ROMEU ALFONSO, MARIA ANGELES ANGLÉS

INGLÉS RONDA IVARS, JOSE LUIS TECNOLOGIA

TECNOLOGÍA ROS BRANDON, VICENTE ERNESTO INFORMÀTICA

INFORMÁTICA ROS CHERTA, JUAN MANUEL FILOSOFIA

FILOSOFÍA ROSER MARTINEZ, CARLOS LUIS FILOSOFIA FILOSOFÍA RUIZ ANTON, VICENTE JOSE MÚSICA

MÚSICA RUIZ DE CENZANO MACIAN, MARIA DEL

ROSARIO INFORMÀTICA

INFORMÁTICA

RUIZ GARCIA, JESUS JOAN ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL RUIZ MAÑEZ, MIGUEL LUIS FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

(22)

SABORIT ARNAU, RAMON BIOLOGIA I GEOLOGIA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA SAEZ PEREZ, PERE VICENT EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA

SALA PARRES, EMILIO MANUEL ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS SALES DASI, EMILIO JOSE LLENG. CAST. I LITERATURA

LENG.CAST.Y LITERATURA SAMPER CAYUELAS, MARIA

INMACULADA ORIENTACIÓ EDUCATIVA

ORIENTACIÓN EDUCATIVA SANCHEZ IÑIGUEZ, FERNANDO ORIENTACIÓ EDUCATIVA

ORIENTACIÓN EDUCATIVA SANCHEZ PINILLA, FRANCISCA LLENG. CAST. I LITERATURA

LENG.CAST.Y LITERATURA SANCHEZ SANCHEZ, MARIA BELEN ORIENTACIÓ EDUCATIVA

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

SANCHEZ SERNA, CESAR TECNOLOGIA

TECNOLOGÍA SANGIL CASTANY, MARIA FRANCISCA ANGLÉS

INGLÉS SANLLORENTE ARNAU, MARIA

CARMEN LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

SANSALONI MARTI, ENCARNACION GEOGRAFIA I HISTORIA GEOGRAFÍA E HISTORIA

SANTACREU BERENGUER, PURA LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

SANTANO MATIAS, EMILIA ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL SANTOS-JUANES MARTI, JOSE ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL SANZ GARCIA, JOSE MIGUEL MÚSICA

MÚSICA

SEGARRA FORNER, JOSEFINA MARIA ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL SEGARRA GUERRERO, MARIA BEGOÑA ANGLÉS

INGLÉS SELFA LLUCH, MARIA ELENA MÚSICA

MÚSICA SELLES JUAN, SALVADOR DIBUIX

DIBUJO SERRANO BELLES, MARIA JOSE TECNOLOGIA

TECNOLOGÍA

(23)

SERRANO CALDUCH, JOSEP ALVAR INFORMÀTICA INFORMÁTICA SERRANO ORTEGA, ARMANDO EMILIO INFORMÀTICA INFORMÁTICA

SERRANO SALCEDO, MONTSERRAT LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

SEVA CAÑIZARES, FRANCISCO ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS SILVESTRE SANCHIZ, MIGUEL ANDRES TECNOLOGIA

TECNOLOGÍA SIMARRO RIUS, ANTONIO EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA SIMON LOPEZ, MARIA AMPARO TECNOLOGIA

TECNOLOGÍA SOLER CARDA, CONSUELO LOURDES ANGLÉS

INGLÉS

SORIANO LOPEZ, CARMEN GEOGRAFIA I HISTORIA GEOGRAFÍA E HISTORIA SORIANO MUÑOZ, MARIA ANGELES ANGLÉS

INGLÉS

SORRIBES PORTALES, MARIA CARMEN ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL

TATAY ARANDA, JUAN ANTONIO PROCESSOS DIAGN. CLÍNIC I PRODUCTE OTRPROTÈTIC PROCESOS DIAGNOST CLÍNICO Y PRODUCTO

ORTOPROTÉSICO

TEJADA TELLO, PEDRO LLENG. CAST. I LITERATURA LENG.CAST.Y LITERATURA TEODORO PERIS, JOSE LUIS LLATÍ

LATÍN

TERRADEZ GURREA, MARCIAL LLENG. CAST. I LITERATURA LENG.CAST.Y LITERATURA TERRADEZ PICO, FERNANDO JOSE ANGLÉS

INGLÉS

THIBAUT TADEO, ELENA TECNOLOGIA

TECNOLOGÍA

TOMAS ROSELLO, MARISA LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

TORLA BLASCO, CESAR MÚSICA

MÚSICA TORMO GARCIA, VICENTE JOSE MÚSICA MÚSICA

TORNEL SALA, JOSE LUIS LLENG. CAST. I LITERATURA LENG.CAST.Y LITERATURA

(24)

TORREGROSA LILLO, ROSA ISABEL MÚSICA MÚSICA

TORREGROSA SAHUQUILLO, DANIEL ORIENTACIÓ EDUCATIVA ORIENTACIÓN EDUCATIVA TORREGROSA SANCHEZ, FRANCISCO

JOSE ORIENTACIÓ EDUCATIVA

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

TORREÑO MATEU, ANTONI LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

TORRES MARTINEZ, EMILIANO INFORMÀTICA INFORMÁTICA TORRO ENGUIX, FRANCESC INFORMÀTICA INFORMÁTICA TORRO MICO, ANTONIO EVARISTO EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA TRANCON LAGUNAS, MARIA

MONSERRAT LLENG. CAST. I LITERATURA

LENG.CAST.Y LITERATURA TRIVES MARTINEZ, EMILIANO ANTONIO MÚSICA

MÚSICA TUMBEIRO CALICCHIO, HAYDEE ELISA ANGLÉS

INGLÉS

USO VICIEDO, JESUS ANGLÉS

INGLÉS UZQUIANO SANCHEZ DE CASTRO,

FRANCISCO JAVIER MÚSICA

MÚSICA

VALDECANTOS ABRIL, JOSE MARIA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA

VALDES CALABUIG, JOSEP ANTONI ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL VALDIVIA RAYO, JUAN EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA VEGA PEREZ, MARIA VICENTA ANGLÉS

INGLÉS

VERA ESTELA, MARIA TERESA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA

VERCHER GONZALEZ, ROSA MARIA LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

VICENT CISCAR, ANTONIO EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA VICENT PALOMERO, MARIA DOLORES DIBUIX

DIBUJO VICENTE RIPOLLES, MIGUEL INFORMÀTICA

INFORMÁTICA

(25)

VILLANUEVA ALEGRE, MARIA

INMACULADA ANGLÉS

INGLÉS

VILLARROYA ALCON, MARIA NIEVES ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL VILLARROYA GRAU, GLORIA LUISA TECNOLOGIA

TECNOLOGÍA VIÑALS BLASCO, VICENTE EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA

VIÑES GIMENO, VICENTA ANGLÉS

INGLÉS

VIVO DEVESA, PEDRO MIGUEL EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA YAGO SANSANO, LORENZO TECNOLOGIA

TECNOLOGÍA ZARCO PLEGUEZUELOS, PABLO EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA

(26)

ADAN ROCA, MARIA AMPARO ITALIÀ ITALIANO ALEMANY BARCELO, VICENTA ANGLÉS

INGLÉS ALMELA EIXAU, MARIA GLORIA ANGLÉS

INGLÉS

CERVERA OCAÑA, NURIA ANGLÉS

INGLÉS FERNANDEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL ANGLÉS

INGLÉS LEDESMA JIMENEZ, MARIA FERNANDA ALEMANY

ALEMÁN

LLUCH ANDRES, ANTONI ALEMANY

ALEMÁN SANCHEZ MARTINEZ, MARCELINO

JUAN ANGLÉS

INGLÉS SANCHEZ MELERO, MARIA AMPARO FRANCÉS

FRANCÉS SISCAR CERVERA, JOAN JOSEP ANGLÉS

INGLÉS USO BALLESTER, MARIA DOLORES FRANCÉS

FRANCÉS

VERA GRAN, PASCUAL ANGLÉS

INGLÉS

Referencias

Documento similar

En virtud de lo anteriormente expuesto, y según lo fijado en el artículo 17.2 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación de

En el marc general del projecte educatiu i segons les característiques del seu entorn productiu, els centres autoritzats per a impartir el cicle formatiu concretaran i desenrotllaran

En el marc general del projecte educatiu i segons les característiques del seu entorn productiu, els centres autoritzats per a impartir el cicle formatiu

Artículo 3. Las universidades realizarán anualmente una convocatoria de prueba de acceso a la universidad para alumnos mayores de 25 y 45 años. Cada universidad hará

5. En el caso de las aulas polivalentes, los módulos conducentes a la obtención del graduado en secundaria obligatoria así como los módulos de formación y

ATOMS input to most programs, overwritten with output parameters ATMOD file with the model parameters input to the program ORIENT ATOLD a collection of parameter sets, to be used

importància d'un esdeveniment o la necessitat de tenir-ne coneixença són magnituds molt relatives. En el cas de la informació periodística, es poden confondre fàcilment amb un pur

(i) Scenes which may unsettle young children need special care. Insecurity is less tolerable for a ch.id -particularly an emotionally unstable child- than for a mature adult,