Generalitat de Catalunya Departament d'agricultura, Alimentació i Acció Rural Secretaria General Assessoria Jurídica

17  Download (0)

Full text

(1)

ORDRE

AAR/.../2009 , de ..., per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a les explotacions ramaderes, les indústries agroalimentàries i els establiments de gestió de subproductes per a la millora de la capacitat tècnica de gestió de subproductes animals no destinats al consum humà, i es convoquen les corresponents a 2009 .

El Reglament CE 1774/2002, del Parlament Europeu i del Consell, de 3 d’octubre de 2002, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals no destinats al consum humà (SANDACH) va suposar un canvi en la gestió tradicional d’aquests subproductes a Europa. Les noves exigències i el canvi en els circuits de gestió va comportar un repte d’adaptació per a tots els nivells de la cadena de producció i comercialització de productes d’origen animal.

Per tal de millorar la capacitat estructural i la sostenibilitat econòmica del sistema general de gestió d’aquests materials, el Reial decret 1178/2008, d’11 de juliol, ha habilitat quatre línies d’ajut específiques que engloben les baules de la cadena de gestió de SANDACH, i estableix les bases reguladores dels ajuts destinats a les explotacions ramaderes, les indústries agroalimentàries i les plantes intermèdies i de transformació de subproductes per a la millora de la capacitat tècnica de gestió de SANDACH.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a les explotacions agràries, indústries agroalimentàries i establiments de gestió de subproductes de Catalunya mitjançant un ajut econòmic, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances

públiques de Catalunya, i a proposta de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a les explotacions ramaderes, les indústries agroalimentàries i els establiments de gestió de subproductes per a la millora de la capacitat tècnica de gestió de subproductes animals no destinats al consum humà, que es publiquen a l’annex d’aquesta Ordre.

(2)

Article 2

2.1 Convocar els ajuts destinats a la millora de la capacitat tècnica de gestió de subproductes animals no destinats al consum humà a les explotacions ramaderes, les indústries agroalimentàries i els establiments de gestió de subproductes, corresponents a l’any 2009, d’acord amb les bases reguladores aprovades en l’article 1 precedent.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes, que computa des de l’endemà de la publicació de l’Ordre en el DOGC.

2.3 Els ajuts d’aquesta Ordre aniran a càrrec de la partida pressupostària ... dels pressupostos del DAR per a l’any 2009 , dotada amb un import màxim de ... euros.

2.4 L’òrgan instructor dels expedients d’ajut és el Servei de Producció Ramadera.

2.5 L’òrgan competent per a emetre la resolució sobre les sol·licituds és el director o la directora general d’Agricultura i Ramaderia. A aquests efectes es nomena una Comissió de valoració que serà l’òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d’ajuts, formada pel subdirector o la subdirectora general de Ramaderia, per una persona representant de l’Agència de Residus de Catalunya i per una persona tècnic de la Subdirecció General de Ramaderia.

2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà de l’1 de novembre de 2009. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.7 Contra la resolució de concessió del director o la directora general d’Agricultura i Ramaderia, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller o consellera d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altres que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu el recurs d’alçada davant el conseller o la consellera d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural es podrà interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s’exhaureixi el termini per a resoldre i notificar tal com estableix l’apartat anterior.

2.8 Els ajuts concedits es faran públics en la Web http//:www.gencat.cat/dar/ajuts/, fent ús dels mitjans electrònics establerts, i

s’exposaran en el tauler d’anuncis de les dependències del DAR. Els ajuts que superin els 3.000 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC.

(3)

Barcelona,

Joaquim Llena i Cortina

Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

TEXT DE LES BASES REGULADORES Annex

Bases reguladores

--1 Objecte dels ajuts

1.1 S’estableixen quatre línies d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, per tal de millorar la capacitat tècnica de gestió de subproductes animals no destinats al consum humà:

1.1.1 A petites i mitjanes empreses agràries: amb l’objecte de millorar la capacitat de gestió de subproductes i de la classificació adequada en origen dels diferents subproductes generats a les explotacions ramaderes, per millorar les condicions de gestió, i garantir la protecció de la sanitat animal i del medi ambient mitjançant la seva valorització, amb la finalitat de subvencionar les despeses derivades de:

a) Construcció, adquisició o arrendament amb opció de compra de dispositius d’emmagatzematge i categorització de subproductes animals no destinats al consum humà generats a l’explotació, diferents dels animals morts a l’explotació ramadera, i que es trobin en l’àmbit d’aplicació del Reglament CE 1774/2002, del Parlament Europeu i el Consell, de 3 d’octubre.

b) Construcció, adquisició i millora d’equipaments per a la millora de les condicions ambientals o de bioseguretat en relació amb l’emmagatzematge i categorització de subproductes animals no destinats al consum humà, així com els costos indirectes relacionats amb aquestes inversions, amb inclusió de la modificació de les estructures ja existents mitjançant el canvi d’ubicació, tancat o aplicació de dispositius que permetin la manipulació des de l’exterior de l’explotació.

c) Primera adquisició de contenidors o dispositius equivalents per a l’emmagatzematge previ a la retirada de cadàvers d’animals morts a l’explotació ramadera.

(4)

d) Modernització dels sistemes d’emmagatzematge de cadàvers preexistents, inclosa l’adquisició de nous contenidors o dotar-los amb dispositius de refrigeració.

e) Construcció de canyets, d’acord amb els requisits d’emplaçament i autorització que preveu el Reial decret 664/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’alimentació d’ocells carronyaires amb subproductes animals no destinats al consum humà.

Els ajuts que preveu aquest apartat s’ajustaran al Reglament CE 1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, sobre aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts estatals per a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció de productes agrícoles i que modifica el Reglament CE 70/2001 i en particular el seu article 4.

1.1.2 A indústries agroalimentàries: amb l’objecte de fomentar la separació correcta i categorització de subproductes a les indústries agroalimentàries, i fomentar l’adopció de sistemes de gestió de subproductes en què s’hagin constatat dificultats tècniques de valorització, amb la finalitat de subvencionar les despeses derivades de:

a) Construcció, adquisició i millora d’equipaments per a la millora de les condicions ambientals i/o de bioseguretat amb relació a la separació, l’emmagatzematge i la categorització de subproductes animals no destinats al consum humà, així com els costos indirectes relacionats amb aquestes inversions.

b) Realització de projectes innovadors per a la implantació de sistemes de gestió de subproductes que:

1r Compleixin els requisits establerts a l’article 3 del Reglament CE 1774/2002, de 3 d’octubre.

2n Estiguin destinats específicament a la gestió de subproductes amb dificultats específiques de gestió.

c) Adopció de sistemes d’aprofitament energètic basat en la utilització de subproductes, mitjançant l’aprofitament directe en la indústria agroalimentària mateixa.

Els ajuts previstos en aquest apartat s’ajustaran al Reglament CE 1998/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts de minimis.

1.1.3 A l’emmagatzematge i processament intermedi de subproductes: amb l’objecte de promocionar l’existència d’establiments SANDACH per a la recollida i l’emmagatzematge de cadàvers que racionalitzin i optimitzin els sistemes actuals de recollida, i de centres d’emmagatzematge o processament intermedi d’altres subproductes animals no destinats al consum humà que suposin una millora de la gestió d’aquests subproductes en una regió determinada, amb la finalitat de subvencionar les despeses derivades de:

a) Construcció de plantes intermèdies que compleixin els requisits establerts a l’article 10 del Reglament CE 1774/2002, de 3 d’octubre, específicament destinats a l’emmagatzematge de bestiar mort, o ampliació d’estructures ja existents de manera que es millori significativament la capacitat de gestió.

(5)

b) Construcció de plantes intermèdies, d’acord amb els requisits establerts a l’article 10 del Reglament CE 1774/2002, de 3 d’octubre, que prestin serveis en comú o racionalitzin la gestió de cert tipus de subproductes diferents dels animals morts a les explotacions ramaderes en una zona determinada, o ampliació d’estructures ja existents de forma que es millori significativament la capacitat de gestió.

Els ajuts previstos en aquest apartat s’ajustaran al Reglament CE 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts de minimis.

1.1.4 A plantes de transformació, destrucció o valorització de subproductes: amb l’objecte de fomentar la disponibilitat de la tecnologia adequada per a la valorització de subproductes animals no destinats al consum humà, inclosos els de menors valor comercial, i promoció de la implantació de sistemes d’aprofitament energètic a partir d’aquests, amb la finalitat de subvencionar les despeses derivades de:

a) Realització de projectes innovadors per a la implantació de sistemes de gestió de subproductes animals no destinats al consum humà, excepte els procedents de la pesca i l’aqüicultura, que:

1r Compleixin els requisits establerts per l’article 3 del Reglament CE 1774/2002, de 3 d’octubre.

2n Estiguin destinats específicament a la gestió de subproductes amb dificultats específiques de gestió.

b) Adopció de sistemes d’aprofitament energètic basat en la utilització de SANDACH o ampliació d’estructures ja existents, d’acord amb els requisits establerts al Reglament CE 1774/2002, de 3 d’octubre, i les disposicions ambientals aplicables, en particular el Reial decret 653/2003, de 30 de maig, sobre incineració de residus, quan sigui d’aplicació.

c) Implantació d’instal·lacions per al compostatge de SANDACH, d’acord amb els requisits establerts a l’annex VI del Reglament CE 1774/2002, de 3 d’octubre, o ampliació d’estructures ja existents.

d) Diversificació de l’activitat cap al processament de subproductes de categoria 2, amb el compliment dels requeriments previstos per la legislació vigent.

Els ajuts previstos en aquest apartat s’ajustaran al Reglament CE 1998/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts de minimis.

1.2 Les activitats objecte d’ajut s’han de realitzar amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.

1.3 En el cas dels ajuts previstos als apartats 1.1.2, 1.1.3 i 1.1.4, no es podran repercutir, totalment o parcial, sobre els productors primaris (agricultors).

1.4 Resten excloses de la concessió d’aquest règim d’ajuts les empreses que operin en el sector de la pesca i l’aqüicultura, així com els subproductes de la pesca i l’aqüicultura.

--2 Persones beneficiàries

(6)

2.1 Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts:

2.1.1 En relació amb l’apartat 1.1.1, les persones titulars d’explotacions ramaderes que compleixin els requisits següents:

a) Ajustar-se a la definició de petita i mitjana empresa, d’acord amb el que estableix l’annex I del Reglament CE 800/2008, de la Comissió, de 6 d’agost de 2008, pel qual es declaren determinades categories d’ajut compatibles amb el mercat comú en aplicació als articles 87 i 88 del Tractat.

b) No entrar en la categoria d’empresa en crisi, d’acord amb el que disposen les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i reestructuració d’empreses en crisi (2004/C244/02).

c) Tenir en vigor una assegurança de ramat mort o un contracte amb un gestor autoritzat de subproductes segons la legislació vigent.

d) Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social que corresponguin, d’acord amb la normativa vigent.

e) Estar inscrites al Registre d’explotacions ramaderes d’acord amb el Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix i regula el Registre general d’explotacions ramaderes, així com disposar del llibre d’explotació actualitzat corresponent, establert a l’efecte per l’autoritat competent.

f) A més a més, serà requisit per a l’obtenció dels ajuts acreditar el compliment de:

f.1) Les normes ambientals d’aplicació, en particular les relacionades amb la gestió de subproductes animals no destinats al consum humà generats a l’explotació.

f.2) La normativa aplicable en matèria de benestar animal, en especial el Reial decret 348/2000, de 10 de març, pel qual s’incorpora a l’ordenament jurídic la Directiva 98/58/CE, del Consell, de 20 de juliol, relativa a la protecció dels animals a les explotacions ramaderes.

f.3) La normativa sanitària establerta al Reial decret 1749/1998, de 31 de juliol, pel qual s’estableixen les mesures de control aplicables a determinades substàncies i els seus residus en animals vius i els seus productes.

2.1.2 En relació amb l’apartat 1.1.2, les indústries agroalimentàries que compleixin els requisits següents:

a) Estar autoritzades per l’autoritat competent i registrades, segons procedeixi, d’acord amb la classificació següent:

1r En el cas d’empreses dedicades a la fabricació, elaboració, transformació, envasament, distribució i emmagatzematge de productes alimentosos, estar inscrites als registres d’empreses alimentàries (RGSA i RSIPAC), d’acord amb el que estableix el Reial decret 1712/1991, de 29 de novembre, sobre registre sanitari d’aliments, i la Llei 15/1983, de 14 de juliol, de la higiene i el control alimentaris.

2n En el cas dels escorxadors, a més, hauran d’estar inscrits al Registre d’explotacions ramaderes (REGA), d’acord amb el Reial decret 479/2004, de 26 de març.

b) Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social que corresponguin, d’acord amb la normativa vigent.

(7)

c) Acreditar el compliment de les normes ambientals que siguin d’aplicació, en particular les relacionades amb la gestió de subproductes animals no destinats al consum humà generats a l’empresa, d’acord amb la normativa aplicable.

d) No entrar en la categoria d’empresa en crisi, d’acord amb el que disposen les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i reestructuració d’empreses en crisi (2004/C244/02).

e) En el cas dels ajuts establerts a l’apartat 1.1.2.b), presentar una memòria tècnica elaborada per un titulat universitari en una disciplina de contingut agrari o industrial, on s’exposi clarament el conjunt del projecte, la seva viabilitat i la seva repercussió sobre el mitjà on es desenvolupi. En particular, haurà de justificar:

1r Els aspectes innovadors del projecte i les possibilitats de gestió i valorització dels subproductes processats.

2n La naturalesa dels subproductes a gestionar, i una exposició raonada de les dificultats específiques de gestió que presentin.

f) Presentar una declaració, escrita o en suport electrònic, sobre qualsevol altre ajut de minimis rebut durant els dos exercici fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs.

2.1.3 En relació amb l’apartat 1.1.3, en el cas d’establiments ja existents, les persones titulars d’establiments SANDACH que compleixin els requisits següents:

a) Estar autoritzats d’acord amb el Reglament CE 1774/2002, de 3 d’octubre, i registrats en la llista d’establiments autoritzats segons l’article 7 del Reial decret 1429/2003, de 21 de novembre.

b) Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social que corresponguin, d’acord amb la normativa vigent.

c) Acreditar el compliment de les normes ambientals que siguin d’aplicació, en particular les relacionades amb la gestió de subproductes d’origen animal no destinats al consum humà generats a l’empresa.

d) No entrar en la categoria d’empresa en crisi, d’acord amb el que disposen les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i reestructuració d’empreses en crisi (2004/C244/02).

e) Presentar una memòria tècnica elaborada per un titulat universitari en una disciplina de contingut agrari o industrial, on s’exposi clarament el conjunt del projecte, la seva viabilitat i la seva repercussió sobre el mitjà on es desenvolupi. En particular, haurà de justificar:

1r En el cas dels ajuts que preveu l’apartat 1.1.3.a), l’impacte econòmic i estructural sobre la zona, en relació amb el sistema habitual de recollida de cadàvers que hi operi.

2n En el cas dels ajuts que preveu l’apartat 1.1.3.b), la naturalesa dels subproductes que rebrà, l’impacte estructural i el benefici esperat de la construcció de l’establiment.

3r Les condicions que assegurin la bioseguretat de les instal·lacions.

f) En el cas d’establiments de nova creació, els projectes hauran de complir els requisits següents:

(8)

f.1) Disposar dels permisos i llicències necessaris per a l’inici dels treballs de construcció dels establiments, en particular en l’àmbit ambiental.

f.2) Presentar una memòria tècnica elaborada per un titulat universitari en una disciplina de contingut agrari o industrial, on s’exposi clarament el conjunt del projecte, la seva viabilitat i la seva repercussió sobre el mitjà on es desenvolupi. En particular, haurà de justificar:

1r En el cas dels ajuts que preveu l’apartat 1.1.3.a), l’impacte econòmic i estructural sobre la zona, en relació amb el sistema habitual de recollida de cadàvers que hi operi.

2n En el cas dels ajuts que preveu l’apartat 1.1.3.b), la naturalesa dels subproductes que rebrà, l’impacte estructural i el benefici esperat de la construcció de l’establiment.

En qualsevol cas, el beneficiari presentarà una declaració, escrita o en suport electrònic, sobre qualsevol altre ajut de minimis rebut durant els dos exercici fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs.

2.1.4 En relació amb l’apartat 1.1.4, en el cas d’establiments ja existents, els titulars d’establiments SANDACH que compleixin els requisits següents:

a) Estar autoritzats d’acord amb el Reglament CE 1774/2002, de 3 d’octubre, i registrats en la llista d’establiments autoritzats segons l’article 7 del Reial decret 1429/2003, de 21 de novembre.

b) Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social que corresponguin, d’acord amb la normativa vigent.

c) Complir amb les normes ambientals que siguin d’aplicació, en particular les relacionades amb la gestió de subproductes d’origen animal no destinats al consum humà generats a l’empresa.

d) No entrar en la categoria d’empresa en crisi, d’acord amb el que disposen les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i reestructuració d’empreses en crisi (2004/C244/02).

e) Presentar una memòria tècnica elaborada per un titulat universitari en una disciplina de contingut agrari o industrial, on s’exposi clarament el conjunt del projecte, la seva viabilitat i la seva repercussió sobre el mitjà on es desenvolupi. En particular, haurà de justificar:

1r En el cas dels ajuts que preveu l’apartat 1.1.4.a), els aspectes innovadors del projecte i les possibilitats de gestió i valorització dels subproductes processats, així com la naturalesa dels subproductes a gestionar, i una exposició raonada de les dificultats específiques de gestió que presentin.

2n En el cas dels ajuts que preveuen els apartats 1.1.4.a) i b), la capacitat de gestió i la incidència ambiental del projecte.

3r En el cas dels ajuts que preveu l’apartat 1.1.3.d), l’impacte econòmic de la mesura en relació amb els sistemes de recollida de cadàvers que operin a la zona, i la gestió o la destinació final dels subproductes generats.

f) En el cas d’establiments de nova creació, els projectes hauran de complir els requisits següents:

(9)

f.1) Disposar dels permisos i les llicències necessaris per a l’inici dels treballs de construcció dels establiments, en particular en l’àmbit ambiental.

f.2) Presentar una memòria tècnica elaborada per un titulat universitari en una disciplina de contingut agrari o industrial, on s’exposi clarament el conjunt del projecte, la seva viabilitat i la repercussió d’aquest sobre el mitjà on es desenvolupi.

En particular, haurà de justificar:

1r En el cas dels ajuts que preveu l’apartat 1.1.4.a), els aspectes innovadors del projecte i les possibilitats de gestió i valorització dels subproductes processats, així com la naturalesa dels subproductes a gestionar, i una exposició raonada de les dificultats específiques de gestió que presentin.

2n En el cas dels ajuts que preveuen els apartats 1.1.4.b) i c), la capacitat de gestió i la incidència ambiental del projecte.

3r En el cas dels ajuts que preveu l’apartat 1.1.4.d), l’impacte econòmic de la mesura en relació amb els sistemes de recollida de cadàvers que operin a la zona, i la gestió o la destinació final dels subproductes generats.

En qualsevol cas, el beneficiari presentarà una declaració, escrita o en suport electrònic, sobre qualsevol altre ajut de minimis rebut durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs.

2.2 En tots els casos, les persones beneficiàries hauran de disposar dels permisos ambientals que preveu la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental i, si escau, justificar l’adequació segons preveu la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, o almenys justificar que s’ha presentat la sol·licitud corresponent.

--3 Tipus i quantia dels ajuts

3.1 L’ajut té caràcter de subvenció:

3.1.1 En relació amb l’apartat 1.1.1, fins a 6.000 euros per persona sol·licitant, sense superar en cap cas el 75% de les inversions subvencionables en les regions desfavorides o en les zones indicades a l’article 36, lletra a), incisos i), ii) i iii) del Reglament CE 1698/2005, i el 60% de les mateixes en les altres regions.

3.1.2 En relació amb l’apartat 1.1.2:

Lletra a), fins a 6.000 euros per persona sol·licitant, sense superar en cap cas el 75%

de les inversions subvencionables en les regions desfavorides o en les zones indicades a l’article 36, lletra a), incisos i), ii) i iii) del Reglament CE 1698/2005, i el 60% de les mateixes en les altres regions.

Lletres b) i c), aquests ajuts se sotmeten al Reglament (CE) 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 1006, s0bre l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis, i per tant el total d’ajuts de minimis atrogat a una persona sol·licitant no podrà excedir de 200.000 euros bruts durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors.

3.1.3 En relació amb l’apartat 1.1.3, aquests ajuts se sotmeten al Reglament (CE) 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 1006, s0bre l’aplicació dels articles

(10)

87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis, i per tant el total d’ajuts de minimis atrogat a una persona sol·licitant no podrà excedir de 200.000 euros bruts durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors.

3.1.4 En relació amb l’apartat 1.1.4, aquests ajuts se sotmeten al Reglament (CE) 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 1006, s0bre l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis, i per tant el total d’ajuts de minimis atrogat a una persona sol·licitant no podrà excedir de 200.000 euros bruts durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors.

3.2 La quantia màxima destinada a aquest ajut i l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’imputar és la que es determina en l’article 2.3 de l’Ordre de convocatòria.

3.3 La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció del nombre de sol·licituds i de la disponibilitat pressupostària, i d’acord amb els criteris d’atribució i prioritats que estableix l’apartat 4 d’aquestes bases reguladores.

3.4 L’import total de les subvencions atorgades no podrà ultrapassar la quantia màxima que s’estableix en la convocatòria

--4 Criteris d’atribució i prioritats

4.1 Les subvencions s’atorgaran d’acord amb l’import que preveu l’apartat 3 d’aquest annex.

4.2 Tindran prioritat els ajuts a petites i mitjanes empreses agràries i els ajuts a l’emmagatzematge i processament intermedi de subproductes. En el cas de petites i mitjanes empreses agràries, per determinar la prioritat, es valoraran a més els aspectes següents:

Projectes realitzats a explotacions situades en comarques amb alta densitat ramadera o properes a nuclis urbans.

Projectes realitzats a explotacions prioritàries o titularitat d’agricultors a temps parcial.

Projectes realitzats a explotacions de titularitat de joves agricultors.

4.3 Les sol·licituds d’ajuts s’ordenaran d’acord amb els criteris objectius següents, amb una valoració de punts per a cadascun d’aquells segons la relació següent:

a) Ajuts a petites i mitjanes empreses agràries:

1r Projectes la finalitat última dels quals sigui la valorització dels subproductes abans que la seva destrucció: 2 punts.

2n Projectes l’execució dels quals permeti una menor freqüència de recollida dels SANDACH generats a l’explotació: 2 punts.

3r Projectes que suposin millores ambientals: 2 punts.

4t Projectes que repercuteixin en la millora de la bioseguretat de les explotacions: 1 punt.

5è Explotacions de ramaderia extensiva: 1 punt.

6è Projectes relatius a la recollida de cadàvers, que tinguin incidència en els punts 2n, 3r i 4t, inclosa la substitució de contenidors vells per contenidors nous, amb recollida efectiva dels primers: 3 punts.

(11)

7è Projectes que permetin millorar la situació d’espècies d’ocells necròfags o carronyaires incloses dins les categories de màxima amenaça: en perill d’extinció o vulnerables: 2 punts.

b) Ajuts a indústries agroalimentàries:

1r Adopció de sistemes d’aproitament energètic basats en la utilització de subproductes: 2 punts.

2n Projectes destinats a la gestió de subproductes amb diicultats especíiques de gestió: 2 punts.

3r Projectes que redundin en millores ambientals: 2 punts.

4t Projectes que redundin en l’aproitament de materials de categories 1 i 2: 2 punts.

5è Projectes la finalitat última dels quals sigui la valorització dels subproductes abans que la seva destrucció, especialment en el cas dels escorxadors: 2 punts

6è En el cas dels escorxadors, projectes destinats a la categorització correcta dels SANDACH, segons el que disposen els articles 4, 5 i 6 del Reglament CE 1774/2002;

especialment aquells per al desenvolupament de sistemes de gestió, rastrejabilitat, informació o d’altres tipus, que evitin una desviació en la destinació correcta dels subproductes generats a l’escorxador: 3 punts.

c) Ajuts a l’emmagatzematge i processament intermedi de subproductes:

1r Projectes realitzats per agrupacions de productors legalment reconegudes: 2 punts.

2n Projectes la finalitat última dels quals sigui la valorització dels subproductes abans que la seva destrucció: 2 punts.

3r Projectes que redundin en millores ambientals: 2 punts.

4t Projectes portats a terme en zones en què la distància a la planta de transformació més propera sigui el doble de la mitjana de la comunitat autònoma: 2 punts.

5è Projectes destinats a la millora de les plantes intermèdies que rebin subproductes de categoria 3 amb l’alimentació animal com a destinació inal, especialment la dotació o la millora de dispositius de fred per a l’emmagatzematge o la manipulació o processament intermedis: 4 punts.

d) Ajuts a plantes de transformació, destrucció o valorització de subproductes:

1r Projectes realitzats per agrupacions de productors legalment reconegudes: 2 punts.

2n Projectes destinats a la gestió de subproductes amb dificultats específiques de gestió: 2 punts.

3r Projectes que redundin en millores ambientals: 2 punts.

4t Projectes destinats a la valorització específica de subproductes de categoria 2, en regions on no ni hagi establiments per a la gestió de SANDACH d’aquesta categoria:

2 punts.

5è Projectes la finalitat última dels quals sigui la valorització dels subproductes abans que la seva destrucció: 2 punts.

6è Projectes destinats a la millora de les plantes de compostatge que rebin subproductes de categoria 2 i/o 3: 2 punts.

(12)

7è Projectes destinats a l’aprofitament energètic de subproductes de categoria 1, en la planta de transformació mateixa o en altres establiments que puguin valoritzar energèticament els productes obtinguts en plantes de transformació de categoria 1: 1 punt.

4.4 Les persones sol·licitants que no obtinguin una puntuació mínima de vuit punts no podran beneficiar-se d’aquestes subvencions.

En cas que més d’una persona sol·licitant obtingui la mateixa puntuació, per establir la prioritat de les sol·licitud s’aplicaran els criteris de l’apartat 5.2, en l’ordre que s’hi estableix.

En cas que algun dels beneficiaris renunciï a la subvenció, l’òrgan competent acordarà, sense necessitat d’una nova convocatòria, la concessió de la subvenció a la persona sol·licitant següent en ordre de puntuació, sempre que amb la renúncia d’alguna de les persones beneficiàries s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre almenys una de les sol·licituds denegades.

4.5 En el cas dels ajuts a petites i mitjanes empreses agràries i els ajuts a l’emmagatzematge i processament intermedi de subproductes, es prestarà una atenció preferent als professionals de l’agricultura, i d’aquests, prioritàriament, als titulars d’una explotació territorial.

-- 5 Concurrència amb altres ajuts.

5.1 Les subvencions previstes en aquesta Ordre seran compatibles amb qualssevol altres que, per a la mateixa finalitat i objectiu, puguin establir altres administracions públiques o altres ens públics o privats nacionals o internacionals.

5.2 No obstant això, l’obtenció concurrent d’ajuts, quan l’import total de les subvencions percebudes per cada persona beneficiària superi el cost de tota l’activitat que vagi a desenvolupar per al període de què es tracti, donarà lloc a la reducció proporcional que correspongui en l’import de les subvencions regulades en aquestes bases reguladores, fins ajustar-se a aquest límit.

Si tot i així la suma de les subvencions suposa una intensitat de l’ajut superior als màxims establerts en aquestes bases reguladores o en la normativa estatal o comunitària aplicable, es reduirà fins al límit citat. Específicament, els ajuts a petites i mitjanes empreses agràries s’ajustaran al que estableix l’article 19 del Reglament CE 1857/2006, de 15 de desembre, sobre concurrència d’ajuts.

5.3 En el cas dels ajuts a les indústries agroalimentàries, els ajuts a l’emmagatzematge i processament intermedi de subproductes i els ajuts a plantes de transformació, destrucció o valorització de subproductes, les autoritats competents informaran per escrit la persona beneficiària de la condició de l’ajut de minimis concedit, citant expressament el Reglament CE 1998/2006, així com l’import brut de la subvenció atorgada sota aquest règim.

--6 Sol·licituds i documentació

(13)

6.1 Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es formalitzaran en imprès normalitzat que es podrà descarregar des de la Web www.gencat.cat/dar/ajuts.

Aquestes sol·licituds s’adreçaran al director o la directora general d‘Agricultura i Ramaderia, es presentaran en les oficines comarcals del DAR, preferentment, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans establerts en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, dins el termini establer en la convocatòria. Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.

6.2 Amb les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació que es relaciona a continuació. No obstant, no caldrà presentar la documentació que ja s’hagi presentat anteriorment en el DAR i de la qual no hagin variat les dades i continuïn essent vigents. En aquest cas, quan s’iniciï el procediment administratiu en una oficina del DAR diferent a la que es va presentar la documentació caldrà indicar en l’imprès de sol·licitud en quin procediment, campanya o any i unitat del DAR es va aportar la documentació requerida:

a) Fotocopia compulsada del DNI/NIF/NIE de la persona sol·licitant o de qui la representi, si escau.

b) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en el dret que en deixi constància, si procedeix.

c) En el cas de persones jurídiques, fotocòpia compulsada de les escriptures i/o estatuts registrats de l’entitat sol·licitant, si escau.

d) Certificat actualitzat d’inscripció en el registre administratiu corresponent emès en l’any 2009 En el cas que es tracti d’un registre gestionat pel DAR no serà necessari aportar cap certificació d’inscripció.

e) En el cas de persones jurídiques, certificat de l’acord de l’òrgan competent segons els estatuts de l’entitat per a sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos corresponents.

f) Memòria, que a més del que disposen els apartats 2.1.2.e), 2.1.3.e) i g) i 2.1.4.e) i g), contingui com a mínim:

Una descripció de les actuacions per a les quals se sol·licita l’ajut.

Una valoració dels resultats esperats i dels avantatges que comportarien respecte de la situació anterior.

g) Pressupost detallat de les actuacions per a les quals se sol·licita l’ajut.

h) Llista de les persones sòcies que es beneficiaran de l’ajut.

f) Ajuts de minimis rebuts en l’exercici fiscal actual i en els dos exercicis fiscals anteriors, fent constar que l’ajut global de minimis que hagi rebut la persona sol·licitant no supera els límits establerts per la normativa reguladora d’aquests ajuts), si escau.

6.3 L’imprès de sol·licitud inclourà declaracions responsables sobre els aspectes que es relacionen a continuació i que la persona sol·licitant ratifica mitjançant la signatura de la sol·licitud:

a) Que el compte on s’ha d’ingressar l’import de l’ajut inclòs en l’imprès de sol·licitud, pertany a la persona beneficiària de l’ajut. Si és la primera vegada que s’inicia una

(14)

relació amb el DAR o han variat les dades des de la presentació del full de dades bancàries s’ha de presentar l’imprès EF-013, que es podrà obtenir en qualsevol de les dependències del DAR o en la www.gencat.cat/dar/ajuts.

b) No estar sotmès a les causes que impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i no estar inclòs en els motius d’exclusió establerts en l’article 93 en relació amb el 114.2 del Reglament (CE) 1605/2002, del Consell, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Reglament financer aplicable al pressupost general de les Comunitats Europees.

c) No haver sol·licitat cap altre ajut per a la mateixa finalitat, llevat del supòsit previst en l’apartat 5 d’aquestes bases, referit a la concurrència amb altres ajuts. En cas d’haver obtingut subvencions per a les mateixes despeses subvencionables procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques nacionals o internacionals, cal especificar la quantia, la data de concessió i l’ens concedent.

d) El compliment de la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

e) L’empresa és una petita o mitjana empesa d’acord amb l’establert en l’annex I del Reglament (CE) 800/2008 de la Comissió, de 6 d’agost (DOUE L-214, de 9.8.2008), sobre definició de pime).

6.4 La presentació de la sol·licitud de l’ajut per part de la persona interessada comportarà l’autorització al DAR per a obtenir els certificats necessaris per a la tramitació de l’ajut a emetre per l’Agència Estatal d’Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com pel Departament d’Economia i Finances i qualsevol altres que exigeixi la normativa reguladora en matèria de subvencions. Si la persona sol·licitant denega expressament l’autorització esmentada, mitjançant l’imprès de sol·licitud, caldrà que aporti el certificat o els certificats que es tracti en el moment de la presentació de la sol·licitud d’ajut o en el moment de la certificació de l’ajut, segons procedeixi.

--7 Tramitació i resolució

7.1 El procediment de concessió de la subvenció es farà en règim de concurrència competitiva.

7.2 La Comissió de valoració podrà sol·licitar tots els documents i els informes que consideri necessaris per a l’elaboració de l’informe d’avaluació.

7.3 Quan les sol·licituds qualificades d’auxiliables superin la disponibilitat pressupostària la Comissió de valoració determinarà l’assignació dels fons, d’acord amb els criteris d’atribució i, si s’escau prioritats, establerts en l’apartat 4 d’aquestes bases reguladores.

7.4 D’acord amb la documentació presentada i l’informe de la Comissió de valoració, l’òrgan instructor elevarà la proposta de resolució corresponent a l’òrgan competent per resoldre.

(15)

7.5 En la resolució de concessió figuraran, com a mínim, l’import màxim de l’ajut, les condicions que haurà de complir la persona beneficiària, el termini d’execució i de justificació de les actuacions subvencionades, i la procedència dels fons amb els que es financia l’ajut. Així mateix s’ha de fer constar que la fermesa de la resolució de concessió de l’ajut comporta que la persona beneficiària declara tàcitament que es troba al corrent de les seves obligacions amb l’administració tributària i la social i amb el Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

7.6 La resolució de concessió es pot modificar en cas d’alteració de les condicions que van determinar l’atorgament, ja siguin les relatives a la persona beneficiària o a l’administració.

--8 Justificació i pagament

8.1 Les actuacions objecte d’aquesta subvenció s’han de realitzar dins el termini comprès entre la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut i el 31 de desembre de 2009. La data límit per presentar la documentació justificativa és el 15 de febrer de 2010 per tal que en el termini màxim de tres mesos es pugui procedir a la certificació i comprovació de l’execució de les activitats previstes.

8.2 Per justificar les actuacions realitzades, cal presentar:

Documents originals o fotocòpies compulsades, de les factures i dels comprovants de pagament corresponents de les despeses realitzades.

Els justificants han d’indicar, amb tota claredat, a quins conceptes del pressupost previst i presentat amb la sol·licitud es refereixen.

8.3 Els òrgans competents del DAR comprovaran d’ofici el compliment dels requisits per accedir als ajuts, d’acord amb la documentació aportada amb la sol·licitud, i la informació disponible en les bases de dades i registres. A aquests efectes les persones beneficiàries han de facilitar tota la informació complementària que els sigui requerida pel DAR.

8.4 El pagament de la subvenció es realitzarà amb una certificació prèvia dels serveis competents del DAR segons la qual l’activitat i la despesa realitzades estan degudament justificades, i s’efectuarà dins l’exercici pressupostari, sense perjudici de les excepcionalitats que es puguin produir.

8.5 Es podran efectuar pagaments anticipats, sempre subjectes als corresponents règims de garanties, de la manera i amb les condicions previstes als articles 45 i següents del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En aquests casos, s’exigirà que la persona beneficiària presenti un aval per valor del 100% de la quantitat anticipada.

8.6 En cas de no justificar-se l’activitat i la despesa en el termini establert, es procedirà a deixar sense efecte la resolució de concessió.

8.7 No podran cobrar l’import de l’ajut les persones beneficiàries que es trobin en alguna de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

(16)

8.8 Les persones beneficiàries, per a rebre l’import de les subvencions han d’estar al corrent de les obligacions amb l’administració tributària i la social en el moment que el DAR realitzi les comprovacions corresponents amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com no tenir deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya.

8.9 Les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d’acord amb l’establert en el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

--9 Invalidesa de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

9.1 Són causes d’invalidesa de la resolució de concessió, que comporten l’obligació de tornar les quantitats percebudes, les que estableix l’article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

9.2 També procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència d’interès de demora corresponent des del moment del pagament de l’ajut fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament, en els casos que estableix l’article 37 de la llei 38/2008, general de subvencions i l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

9.3 El procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les disposicions generals sobre procediment administratiu que estableix el títol VI de la Llei 30/1992, de 26 de novembre del règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, sense perjudici de les especialitats que s’estableixin en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i si se superen els límits establerts al Reglament de minimis. model 2009

--10 Incompliments parcials

En cas d’incompliments parcials relatius a les activitats subvencionables, es procedirà la reducció proporcional de les subvencions atorgades o abonades.

--11 Inspecció i control

11.1 El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural té la facultat d’inspeccionar les actuacions per les quals s’ha concedit l’ajut sol·licitat.

11.2 En cas que es comprovi l’incompliment de les condicions i els compromisos amb els quals s’ha atorgat l’ajut, independentment d’altres responsabilitats en què hagués pogut incórrer la persona beneficiària, es podrà reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament i l’exigència d’interessos de demora des del moment del pagament de l’ajut.

(17)

--12 Infraccions i sancions

El règim sancionador aplicable a aquesta línia d’ajuts és el que preveuen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sense perjudici de les especialitats que es puguin derivar de la normativa sectorial aplicable.

Figure

Updating...

References

Related subjects :