• No se han encontrado resultados

Ajuntament Q de Palma

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ajuntament Q de Palma"

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

Ajuntament Q

m,

de Palma

CONVOCATÓRIA PER A LA CONTRACTACIÓD’UN SERVEI DE PROGRAMACIÓ, DIFUSIÓ I

REALITZACIÓ D’UN CICLE DE MICROESPECTACLES A ESPAIS NO CONVENCIONALS;

"ZONARESTRINGIDA” ,EN MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2020.

Amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2020 i amb l’objecte potenciar la participació ciutadana i descentralitzar les activitats per tal de donar a conèixer altres espais delanostra ciutat amb activitats de caràcter lúdic, festiu i cultural, s’obre aquesta convocatòria per a la contractació d’un servei de programació, difusióirealització d’unciclede microespectaclesaespais no convencionals.

Es tracta de la iniciativa duta a terme per primer cop en les festes de Sant Sebastià 2019: ”Zona Restringida" (idea original de Rata Cultura Expandida, SL com a contractista del Servei d’Assessorament Musical en motiu deles festes de SantSebastià 2019).Una iniciativa consistent en la realització de microespectacles (dansa, teatre, música,circ,teatre degest, etc.) als districtes

dela

ciutat a un espai ”no convencional” i/o en aquells que donen vida a la ciutat (biblioteques, escoletes, poliesportius, oficines, comerços emblemàtics, transport públic, patis, etc. ), amb la finalitat de dinamitzar artísticai culturalment els espais coneguts per altres usos dels districtesi també els espais desconeguts que s’amaguen dinselsmateixos.

Primera. L’objecte és la contractació d’un servei de programació, difusió i realització d’un cicle microespectacles (dansa, teatre, música, circ, teatre de gest, etc.) a espais no convencionals ”Zona Restringicla” a 3 districtes de la ciutat, així com dels mitjans tècnics, materials, humans, serveis complementaris i d’altres que siguin necessaris perlaseva realització.

Lacontractació requereix:

—3 microespectacles (dansa, teatre, música,circ, teatre degest, etc.) d’uns 15 minuts de

durada,

que

hauran

de realitzar3passis en cada

un

dels districtes escollits(3dies diferents).

- Una proposta d’ambientació i/o animació musical (música en directe, Dj, speaker, música enllaunada, etc.) arealitzar en cada un dels districte,3dies diferents, amb l’equip de soi llum inclòs, per amenitzar una plaça(o similar) que servirà de

punt

de trobada pels microespectacles del districte,

al llarg d'aproximadament 2hores.

-Un servei de guiatgei acompanyament als participants a lesubicacions dels espectacles, cada

un

dels tres dies en quees realitzil’activitat.

Segona. La

durada

del contracte. Des de la signatura del contracte fins al 31 de març de 2020. Es realitzarà una avaluació de totelprocési dels resultats de l'activitat,la quales lliuraràa l'Ajuntament de Palma abans dela finalització del contracte.

L’activitat s’haurà de realitzar els dies que proposi el contractista, tenint en compte que les activitats s’han de realitzar entrel’11iel25de gener, evitanteldia19i prioritzant de dijousadiumenge.

Tercera. Obligacions dels contractistes

a) L’entradaatoteslesactivitatsilesinscripcions seran gratuïtes.

b) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil, per tal de cobrir possibles danys a tercers, personesibens, per un capital mínim de300.000 €i

un

límit per víctima mínim de300.000€.

c) Nomenar

un

responsable de l’activitati coordinar-se de forma permanent amb l’Ajuntament de Palma.

el) Presentar la documentació tècnica que l’Ajuntament de Palma pugui requerir en qualsevol moment.

(2)

i)

14)

Ajuntament 3 de Palma

Comptar ambel visti plau de l'Ajuntament de Palma pera larealització de qualsevol publicació,

elseu contingut, suport omitjà.

Ferconstaral’Ajuntament de Palmaaqualsevol publicació quees realitzi.

El contractista, en capcas, podrà realitzar publicitat pròpia ode tercersaexcepció dels productes

oempreses aportadores de premis, previ visti plau de l’Ajuntament de Palma.

Totsels drets de reproducció i difusió de qualsevol fet que es derivi dels esdeveniments objecte del contracte creats pel contractista (noms, imatges, logos, so, etc ) en qualsevol suport seran propietat i romandran per sempre a favor de l'Ajuntament de Palma, sense que això suposi cap costafegitalpreu del contracte.

L’Ajuntament de Palma podrà ferpublicitat (incloent—hi imatges i/o so) de l’activitaten qualsevol moment, mitjà,

suport

i contingut publicitari que consideri adient, propi o de tercers, amb la finalitat de promocionar i difondre les festes de Sant Sebastià, sense que això suposi cap costa

l’Ajuntament de Palma, inclosos possibles drets d’autor.

Aportar els mitjans tècnics, materials i humans per a la correcta realització de l'activitat, i adaptar—se alsespaisi instalvlacions existents pera larealització del’activitat.

Lespautes d'actuació davant una emergència vendran determinades pel manual d'Autoprotecció que l'Ajuntament de Palma disposarà per aquesta activitat, en compliment de normativa vigent sobre emergènciesa les Illes Balears ( Llei 2/1998 de13de març de Ordenació de Emergènciesen les Illes Balears) i altres disposicions legals complementaris (Decret8/2004de23de gener pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei 2/98, Llei 3/2006 de 30 de març sobre gestió d'emergències deles Illes Balears, Llei 6/2019de8de febrer, de modificació dela llei 7/2013,de26

de novembre, de règim jurídic d’instal—lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, etc).

L'empresa adjudicatària en el desenvolupament de la seva

activitati

davant una emergència actuarà segonslesinstruccions dades pels agents de l'autoritat competent.

Quarta. Condicions tècniques

6) h)

0

L’entradaatoteslesactivitatsi lesinscripcions seran gratuïtes.

Es realitzaran tres espectacles que

hauran

de realitzar 3 passis cada un, a 3 districtes, un dia diferent acada districte.La

durada

de cada passi serà

d'uns

15minuts aproximadament. És a dir,

3 espectacles diferents x 3 passis cada un (un mateix dia i a

un

mateixlloc) x 3 dies,

un

a cada districte,=9actuacions de cada espectacle=27actuacions en total.

L’Ajuntament prioritzarà 3 districtes, dels5 que existeixen,en funció de la programació final de les festes de SantSebastià.

L’Ajuntamenti elcontractista destriaran de forma coordinada iconjunta els barris on finalmentes realitzarà el ciclede microespectacles, tenint en compte:

o Disponibilitatirecerca d'espais poc convencionals on realitzarelsespectacles.

o Ubicació i distància entreells: es procurarà que no hi hagi una distància demés de10

minuts caminant entre cada un d’ellsiel

punt

de trobada.

o Evitant repetir els barris ones va realitzar "zona Restringida" l’any2019.

Laplanificació deles activitats en cada

un

dels3districtes: gestió per assolirla cessió dels espais proposats, coordinació de les activitats, horaris, desplaçament, control aforament,

punt

de trobada, distribució del públic, etc...

Es podrà comptar amb la participació i col-laboració d’associacionsi entitats de la barriada o districte en l'esdeveniment.

Laprogramació dels diesihorarisacada un dels districtes, teninten compte:

(3)

h)

Í)

k)

Ajuntament 0

m,

de Palma

0 Elsespectaclesesrealitzaran un dia diferentacada districte.

0 Laproposta s’hade realitzar entre el 11 iel25 de gener, evitantel dia 19i prioritzant de dijousadiumenge.

S’haurà deferdifusió de l’activitatcom a mínimatravés d'internet i/o xarxes socials. Elcontingut de qualsevol publicitat quees faci al respecte ha de comptar ambel vistiplau municipal i sempre ferconstaral’Ajuntament de Palmai ferreferènciaales festes de Sant Sebastià2020.

El contractista gestionarà i realitzarà les entrades de públic a les activitats,les quals

hauran

de comptar ambelvistiplau municipal.

El contractista haurà de preveure i aportar el guiatge i acompanyament del públic entre els diferents espectacles

proposats

S'haurà de reservar

un

número no inferior al 10 % deles invitacions 0 entrades a persones amb alguna discapacitatfísica opsíquica, finsa24hores abans delarealització de cada activitat.

Cinquena. Condicions específiques

1.

b)

d)

En cas de condicions meteorològiques adverses, de l’establiment de dies de dol o condemna

per

actes terroristes, de violència masclistao d'altres; aixi com per qualsevol altra circumstància que afecti a la salut 0 a la seguretat de les persones; l'Ajuntament de Palma podrà modificar la programaciói/osuspendre parcialototalment larealització de l'activitat.

En cas d’ajomament

durant

el mateix dia, per qualsevol de les causes esmentades anteriorment, l’Ajuntament de Palma podrà, sensecost econòmicafegit:

Ajustarelshoraris dels muntatges previstos.

Ajustarels horaris delesproves tècniques necessàries,i/o prescindir d’elles.

Modificar l’inici de l’activitat prevista fins les 6 hores següents a l’hora d’inici prevista al programa defestes.

Enqualsevol delscasos anteriors, nielcontractista, nilesempreses subcontractades per aquest, ni possibles artistes, representants d’aquests i/o actuants,

podran

demandar ni exigir qualsevol pagament i/o indemnitzacióalrespecteal’Ajuntament de Palma.

En casde que fos impossible ajornar

durant

el mateix dia, l’Ajuntament de Palma aplicarà l’opció més adient, segonsel cas,delessegüents:

b.1) Suspensió total: entesa com suspensió de totes les activitats programes per un dia i a

un

districte, sempre iquan no s’hagin iniciatelsmuntatges escaients:L’Ajuntament podrà ajornar la realització de les activitats fins el dia 15 de febrer. Si fos el cas, el contractista estarà obligat a realitzar lesactivitats en ladata que designi l'Ajuntament de Palmaaproposta seva. Aquest fet no suposarà cap augment del preu d’adjudicació, i en tot cas, encara que es

produís

una segona suspensió, s’abonaràel 100%del preu del contracte.

b.2) En el casquelanecessitat de suspensió d’espectacleses limiti nomésa aquelles programades

a l’aire lliure o espais obertsi sense que hi hagi un espai cobert alternatiu, la resta d'espectacles previstosespodran realitzar semprei quan siguin

un

minim de dos.

En qualsevol cas, l’ajornament, la suspensió total o parcial de les activitats correspondrà a l’Ajuntament de Palma i a les autoritats municipals i/o competents. Dita suspensió es produirà a partir del moment que es comuniqui al contractista, pel Cap de Departament de Participació Ciutadana opelServei Tècnic de Participacióopel responsable municipal quees trobien el llocde l’activitat. Esconsiderarà vàlidalacomunicació quees realitzivia telefònica per missatgeescrit.

Condicions econòmiques que seran d’aplicació sobre el preu adjudicat, a partir del moment en quees comunicaladecisió respectea la suspensió, independentment del motiu, l’Ajuntament de Palma abonarà:

(4)

Ajuntament Q

m,

de Palma

d.1) L’Ajuntament de Palma restarà a l’abonamentdel contractela

part

proporcionalelspassis de cada un dels espectacles que s’hagin suspèsa

un

mateix districte.

d.2)El50%del preu d’adjudicació(IVA inclòs) enel casque no s’hagin iniciatla totalitat

des

les actuacions previstes a

un

mateix districte, encara queels muntatges s'hagin realitzat. No obstant això,l’Ajuntament de Palma podrà ajornar la realització de l’esdeveniment.Si fos el cas, abonar'a

el50%restant, quanes realitzinlesactivitats enladata d’ajomament.

d.3) El 100 %del preu d’adjudicació(IVA inclòs) enel cas que l'activitat previstaa

un

mateix dia i

aun mateix districte s’hagi iniciat

durant

10minuts0més.

Lano compareixença dels organitzadors i/omonitors i/o artistes enelmoment delapreparació de l’activitat implicarà la resolució del contracte i l'aplicació dels seus efectes que

preveu

la normativa vigent.

L'incompliment parcial o defectuós del contracte,la no observança deles indicacions que

pugui

realitzar el personal municipal i la manca de col-laboració amb l’Ajuntament de Palma,

podrà

implicarl’aplicació de penalitats de fins un50%del preu totaldel contracte.

En cas de malaltia greu o per causes sobrevingudes de qualsevol membre imprescindible que impossibiliti la realització de l’activitat prevista, el contractista presentarà el corresponent justificant metge a l’Ajuntament de Palma.En aquests casos el contractista serà elresponsable de suplirlespossibles baixes per talde permetre larealització de l’activitati sense queaixò impliqui uncostafegital preu del contracte.

Sisena. Obligacions idrets de

l'Ajuntament

de Palma:

8)

d)

L’ Ajuntament de Palma podrà excloure en qualsevol moment, tot contingut que consideri no compleix amb una imatge correctai

un

tracte respectuós tant ambelsparticipants com elpúblicen general, així com aquells aspectes de seguretat i salubritat que

puguin

afectar al correcte desenvolupament delesactivitats.

L’Ajuntament de Palma aportarà els serveis logístics disponibles pel que fa a escenaris, tanques, preses de corrent, taulesicadires.

La necessitat d'aportar serveis de vigilància, assistència sanitària i primers auxilis, aixi com d'altres, serà valorada i aportada per l'Ajuntament de Palma.

Permotius de forçamajor, l’Ajuntament de Palma

podrà

modificar els espaiso llocs iles dates de realització de l'activitat, abans delinicide qualsevol muntatge isense cost econòmicafegit.

Setena. Pressupost

Elpressupost total màxim delicitació ésde12.395,04 €+2.602,96€(21%IVA) =14.998,00 €

Novena. Documentació a

presentar

i

terminis

1.Documentacióa presentar

Model de proposiciói oferta econòmica (annex1)

b) Declaració responsable de compliment dels requisits de capacitat

per

subscriure contractes amb

2.E

l'Ajuntament de Palma (annex2)

Declaració responsable del licitador en matèria de prevenció deriscs laborals (annex3)

] termini per presentar les propostes és de3 dies hàbils apartir del dia següent de lapublicació d’aquesta convocatòria al perfil del contractant, de 9 h a 14 h, de forma presencial al Servei de Participació Ciutadana, pl. de Sta. Eulàlia, núm. 9, 3r pis. CP 07001 Palma de Mallorca, i elec

esta

trónicamente a través del correu: partidpaciociutadanaeüpalma.es dins la data i hora màxima blerta.

(5)

Ajuntament 5 de Palma

Vuitena. Millores

Elsinteressats podran presentar lasegüent millora:

'

Aportació

d'una

persona que es dediqui de forma específica a donar

suport

o acompanyament apersones amb mobilitat reduïda.

Novena. Valoració de les propostes.

El contracte s’adjudicaràal licitador que obtingui una major puntuació, sobre un total de 100 punts, tenintencompteelssegüentscriteris:

a) Oferta econòmica,fins un màxim de10punts

La rebaixa del pressupost màxim de licitació, segonslasegüent fórmula:

POi=M’”(PBL-Oi)

/

(PBL—MO)

o POi: Puntuació Oferta econòmica del licitador.

M:Puntuació maxima.

PBL: PressupostBasedeLicitació.

Oi:Pressupost del’Oferta Econòmica del licitadoravalorar.

MO:Pressupost del’Oferta mésEconòmica(Millor Oferta).

0000

b) Lavarietat de disciplines artístiques proposades (música, dansa, teatrei circ), finsa 20 punts

.

Dues disciplines,5punts

0 Tres disciplines,10punts

-

lacombinacióenunsolespectacle de dues omés disciplines,10punts

el Lapresència artística femeninaen els espectacles proposats, fins a15punts

0 Un25%del total dels artistes proposats són dones:5punts

0 Un50%del total dels artistes proposats són dones: 10punts

.

Mésd’un50%del total dels artistes proposats són dones:15punts

d) Aportació

d'una

persona quees dediqui de forma específicaa

donar suport

oacompanyament a persones amb mobilitat reduïda, 5punts

e) El compromís d’implicar a entitats o col-lectius, en el disseny i desenvolupament de l’activitat, fins un màxim de10 punts.

- Implicació

d'una

entitat o col-lectiu d’àmbit territorial pertanyent al barri o districte. 1

punt

per entitat

/

districte, finsa5punts

.

Implicació d’una entitato col-lectiu de tipus sectorial(social,cultural, educatius, etc.) id'àmbit local, regionalonacional, ambla totalitat de l'esdeveniment.5

punts

0

La inclusió d’un espectacle amb temàtica social relacionats amb els drets i valors humans, 10 punts

g) La proposta d'organització i gestió de l'aforament: entrades, inscripcions, arribada i distribució del públic:

punt

de trobada, explicació del funcionament, guiatge, comes realitzarà i quin serà el seu

contingut

Fins a15punts.

h) La qualitat dela proposta artística,fins a15punts

Palma,12de desembre de2019 5

Referencias

Documento similar

D) El equipamiento constitucional para la recepción de las Comisiones Reguladoras: a) La estructura de la administración nacional, b) La su- prema autoridad administrativa

b) El Tribunal Constitucional se encuadra dentro de una organiza- ción jurídico constitucional que asume la supremacía de los dere- chos fundamentales y que reconoce la separación

Cedulario se inicia a mediados del siglo XVIL, por sus propias cédulas puede advertirse que no estaba totalmente conquistada la Nueva Gali- cia, ya que a fines del siglo xvn y en

En junio de 1980, el Departamento de Literatura Española de la Universi- dad de Sevilla, tras consultar con diversos estudiosos del poeta, decidió propo- ner al Claustro de la

International ecosystems are best created around joint action, collective initiatives as well as long-term strategies and commitment. On the road to a more resilient, collabo-

We have created this abstract to give non-members access to the country and city rankings — by number of meetings in 2014 and by estimated total number of participants in 2014 —

I molt agraït també estic dels dies de desconnexió de tesi que al final de l'estada de recerca vaig poder passar a Broome poble i rodalies amb tenda de campanya amb el David Dureau

• El sistema educatiu espanyol inclourà entre les seues finalitats la formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i de la igualtat entre homes i dones, així com