• No se han encontrado resultados

ÍNDEX 1. INTRODUCCIÓ 2. ANÀLISI DESCRIPTIU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ÍNDEX 1. INTRODUCCIÓ 2. ANÀLISI DESCRIPTIU"

Copied!
12
0
0

Texto completo

(1)

INFORME ANUAL

ANÀLISI DELS ACCIDENTS DE TREBALL AMB BAIXA PER SOBREESFORÇOS A CATALUNYA EN ACTIVA MUTUA.

ANÀLISI DELS ACCIDENTS DE TREBALL AMB BAIXA PER SOBREESFORÇOS A CATALUNYA EN ACTIVA MUTUA.

ANY 2016

(2)

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ 2. ANÀLISI DESCRIPTIU

2.1 Evolució i comparativa interanual (període 2014-2016).

2.2 Índex d’Incidència per província.

2.3 Distribució percentual i incidència per sectors econòmics.

2.4 Distribució percentual per activitat.

2.5 Distribució percentual per grups d’activitat.

2.6 Distribució percentual per grups d’ocupació.

2.7 Distribució percentual per desviació.

2.8 Distribució percentual per tipus d’activitat física específica.

2.9 Distribució percentual i incidència per sexe.

2.10 Índex d’incidència per interval d’edat i sexe.

2.11 Distribució percentual per antiguitat a l’empresa i sexe.

2.12 Distribució percentual segons la part del cos lesionada.

3. CONCLUSIONS

(3)

1. INTRODUCCIÓ

ACTIVA MUTUA ha realitzat un estudi sobre la incidència dels accidents de treball amb baixa en jornada de treball (1ATAB) causats per sobreesforços durant l’any 2016 a la comunitat autònoma de Catalunya.

L’objectiu principal d’aquest informe és:

• Determinar els principals factors de risc i variables presents en els ATAB per sobreesforços de les empreses afiliades a Activa Mutua a Catalunya.

• Establir estratègies d’actuació dirigides a reduir la incidència d’aquest tipus d’accidents.

Per a la realització del següent estudi, d’anàlisi descriptiu, s’han utilitzat les bases de dades corporatives d’ACTIVA MUTUA. Els camps principals analitzats han estat: sexe, edat, antiguitat a l’empresa, activitat econòmica de l’empresa, lloc geogràfic, plantilla, etc.

1 Exclosos recaigudes i accidents in itinere.

(4)

2. ANÀLISI DESCRIPTIU

2.1 Evolució i comparativa interanual

L’any 2016 van ser declarats (ATAB) per sobreesforços, ACTIVA MUTUA

homogeni durant els tres últims anys Gràfic 1.

Al comparar l temps, s’observa taula 1 i gràfic 2 Taula 1.

Nre.ATAB (*) Ii ATAB Nre ATAB per sobreesforços Percentatge ATAB pe sobreesforços (*) Ii sobreesforços

Gràfic 2.

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Evolució percentual. ATCB per sobreesforços

0,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0

Evolució interanual. Ii

ANÀLISI DESCRIPTIU

Evolució i comparativa interanual (període 2014-2016).

van ser declarats 4218 accidents de treball en jornada de treball amb baixa (ATAB) per sobreesforços, el que representa el 46,2% sobre el total d’ATAB declarats en ACTIVA MUTUA a Catalunya. S’observa que el pes percentual

homogeni durant els tres últims anys.

Al comparar les taxes d’incidència per sobreesforços durant el temps, s’observa que en l’any 2016 ha augmentat el 15% respecte

i gràfic 2).

2014 2015 2016

7800 7893 9124

3567,8 3408,4 3776,1

3544 3514 4218

Percentatge ATAB per

45,4% 44,5% 46,2%

(*) Ii sobreesforços 1621,1 1517,4 1745,7

(*) Ii Índex d’incidència per 100.000 afiliats.

Treballadors per compte aliena amb les contingències cobertes.

2014 2015 2016

45,4% 44,5% 46,2%

Any Evolució percentual. ATCB per sobreesforços

1621,1 1517,4 1745,7

2014 2015 2016 Any

Evolució interanual. Ii per sobreesforços

accidents de treball en jornada de treball amb baixa

% sobre el total d’ATAB declarats en percentual s’ha mantingut molt

durant el mateix període de ha augmentat el 15% respecte a l’any 2015 (vegeu

(*) Ii Índex d’incidència per 100.000 afiliats.

aliena amb les contingències cobertes.

(5)

2.2 Incidència per Taula 2.

PROVÍNCIA BARCELONA TARRAGONA LLEIDA GIRONA Total

2.3 Distribució p Gràfic 4.

El percentatge d’ATAB per sobreesforços

en relació als altres sectors econòmics. Aquest fet és més gran dels treballadors afiliats a

Al comparar la ta construcció segui Taula 3.

SECTOR ECONÒ

AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS TOTAL

Sectors econòmics

per província.

Nre. (*)Ii 1748 1561,3 1576 1957,4 584 1696,0 310 2106,7 4218 1745,7

(*) Ii Índex d’incidència per 100.000 afiliats.

Treballadors per compte aliena amb les contingències cobertes.

percentual i incidència per sectors econòmic

El percentatge d’ATAB per sobreesforços al sector serveis és significativament superior en relació als altres sectors econòmics. Aquest fet és l’esperat

més gran dels treballadors afiliats a Activa Mutua són d’aquest sector.

l comparar la taxa d’incidència observem que és més elevada construcció seguit, de la indústria, de l’agricultura, i serveis respectivament

ÒMIC Nre. Percentatge (*)Ii

143 3,4% 2012,1

706 16,7% 2285,7

Ó 402 9,5% 3548,6

2967 70,3% 1542,9

4218 100,0% 1745,7

(*) Ii Índex d’incidència per 100.000 afiliats.

Treballadors per compte aliena amb les contingències cobertes.

AGRICULTURA

3,4% INDÚSTRIA

16,7%

CONSTRUCCI Ó 9,5%

SERVEIS 70,3%

Sectors econòmics

(*) Ii Índex d’incidència per 100.000 afiliats.

Treballadors per compte aliena amb les contingències cobertes.

econòmics.

sector serveis és significativament superior l’esperat ja que el percentatge són d’aquest sector.

s elevada al sector de la respectivament (Taula 3).

(*) Ii Índex d’incidència per 100.000 afiliats.

Treballadors per compte aliena amb les contingències cobertes.

(6)

2.4 Distribució percentual per activitat.

Taula 4

CCAE 2009 Nre. Percentatge Acumulat (*)Ii

Activitats sanitàries 451 10,7% 10,7% 2071,0

Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 428 10,1% 20,8% 1693,4

Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 235 5,6% 26,4% 1817,8

Activitats especialitzades de la construcció 233 5,5% 31,9% 3380,3

Serveis de menjar i begudes 199 4,7% 36,7% 1264,4

Serveis a edificis i activitats de jardineria 198 4,7% 41,3% 2765,4

Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 196 4,6% 46,0% 1294,6

Activitats de serveis socials amb allotjament 171 4,1% 50,0% 3578,2

Construcció d'immobles 157 3,7% 53,8% 3688,9

Indústries de productes alimentaris 144 3,4% 57,2% 2550,2

Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 142 3,4% 60,6% 2577,1

Serveis d'allotjament 141 3,3% 63,9% 1265,0

Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 128 3,0% 66,9% 2983,3

Transport terrestre; transport per canonades 123 2,9% 69,8% 2319,7

Altres activitats professionals, científiques i tècniques 123 2,9% 72,8% 2908,3

Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 118 2,8% 75,6% 3158,2

Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 111 2,6% 78,2% 1743,7

Educació 83 2,0% 80,2% 546,8

Altres activitats de serveis personals 58 1,4% 81,5% 1330,6

Fabricació de maquinària i equips ncaa 57 1,4% 82,9% 2442,9

Emmagatzematge i activitats afins al transport 49 1,2% 84,0% 2094,5

Activitats relacionades amb l'ocupació 44 1,0% 85,1% 1962,6

Indústries del paper 36 0,9% 85,9% 3382,9

Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 32 0,8% 86,7% 5084,1

Indústries tèxtils 31 0,7% 87,4% 2034,8

Captació, potabilització i distribució d'aigua 31 0,7% 88,2% 4117,8

Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 28 0,7% 88,8% 3250,1

Activitats de serveis socials sense allotjament 28 0,7% 89,5% 1908,0

Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 27 0,6% 90,1% 1235,7

Pesca i aqüicultura 23 0,5% 90,7% 5811,7

Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 23 0,5% 91,2% 3463,9

Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 23 0,5% 91,8% 2753,4

Reparació i instal·lació de maquinària i equips 23 0,5% 92,3% 2568,9

Fabricació de begudes 22 0,5% 92,8% 1866,0

Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 20 0,5% 93,3% 311,8

Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 19 0,5% 93,8% 1244,4

Indústries químiques 19 0,5% 94,2% 661,3

Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 18 0,4% 94,6% 1628,0

Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 17 0,4% 95,0% 3878,3

Publicitat i estudis de mercat 16 0,4% 95,4% 1658,7

Confecció de peces de vestir 15 0,4% 95,8% 1101,9

Activitats jurídiques i de comptabilitat 15 0,4% 96,1% 389,4

Activitats de seguretat i investigació 13 0,3% 96,4% 2623,6

Fabricació de mobles 12 0,3% 96,7% 1557,1

Construcció d'obres d'enginyeria civil 12 0,3% 97,0% 3878,3

Activitats de lloguer 12 0,3% 97,3% 1113,7

Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 11 0,3% 97,6% 2609,7

Silvicultura i explotació forestal 9 0,2% 97,8% 2107,3

Serveis de tecnologies de la informació 9 0,2% 98,0% 501,5

Fabricació de materials i equips elèctrics 7 0,2% 98,2% 1354,8

(7)

CCAE 2009 Nre. Percentatge Acumulat (*)Ii

Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 7 0,2% 98,3% 479,9

Activitats associatives 7 0,2% 98,5% 369,4

Indústria del cuir i del calçat 6 0,1% 98,6% 1472,7

Indústries manufactureres diverses 5 0,1% 98,7% 1272,5

Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 5 0,1% 98,9% 5509,6

Activitats postals i de correus 5 0,1% 99,0% 2103,8

Activitats immobiliàries 5 0,1% 99,1% 253,5

Fabricació de productes farmacèutics 4 0,1% 99,2% 1074,1

Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 4 0,1% 99,3% 695,5

Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 3 0,1% 99,4% 1751,8

Recollida i tractament d'aigües residuals 3 0,1% 99,4% 2219,5

Edició 3 0,1% 99,5% 205,0

Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 3 0,1% 99,6% 228,4

Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 3 0,1% 99,6% 731,4

Transport marítim i per vies de navegació interiors 2 0,0% 99,7% 2253,5

Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 2 0,0% 99,7% 717,3

Telecomunicacions 2 0,0% 99,8% 1333,3

Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 2 0,0% 99,8% 173,5

Recerca i desenvolupament 2 0,0% 99,9% 87,0

Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 1 0,0% 99,9% 944,9

Transport aeri 1 0,0% 99,9% 2027,0

Serveis d'informació 1 0,0% 100,0% 328,2

Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 1 0,0% 100,0% 134,3

Activitats veterinàries 1 0,0% 100,0% 372,6

TOTAL 4218 100,0% 1745,7

(*) Ii Índex d’incidència per 100.000 afiliats.

Treballadors per compte aliena amb les contingències cobertes.

Per establir quines activitats econòmiques han estat les més afectades s’ha calculat els percentils 75 tenint en compte els índexs d’incidència i la població protegida. Es mostren quines són les activitats econòmiques on es produeix la major sinistralitat per accident de treball i on la població afiliada és major.

Taula 5.

Percentil. Població més del 75

Percentil. Índex incidència del 75 Construcció d'immobles

Activitats de serveis socials amb allotjament Activitats especialitzades de la construcció

Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips

Altres activitats professionals, científiques i tècniques Serveis a edificis i activitats de jardineria

(8)

2.5 Distribució percentual per grups d’activitat.

Taula 6.

Grup d’Activitat Nre. Percentatge Acumulat

Activitats sanitàries i de serveis socials 650 15,4% 94,6%

Indústries manufactureres 632 15,0% 18,4%

Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 573 13,6% 43,2%

Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 428 10,1% 77,2%

Construcció 402 9,5% 29,7%

Hostaleria 340 8,1% 55,6%

Activitats administratives i serveis auxiliars 294 7,0% 67,1%

Transport i emmagatzematge 180 4,3% 47,5%

Activitats professionals, científiques i tècniques 166 3,9% 60,1%

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 143 3,4% 3,4%

Altres serveis 142 3,4% 98,2%

Educació 83 2,0% 79,2%

Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic; activitats de les

llars que produeixen béns i serveis per a ús propi 78 1,8% 100,0%

Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i

descontaminació 71 1,7% 20,1%

Informació i comunicacions 16 0,4% 56,0%

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 7 0,2% 94,8%

Activitats financeres i d'assegurances 5 0,1% 56,1%

Activitats immobiliàries 5 0,1% 56,2%

Indústries extractives 3 0,1% 3,5%

TOTAL 4218 100,0%

(*) Ii Índex d’incidència per 100.000 afiliats.

Treballadors per compte aliena amb les contingències cobertes.

Aproximadament el 90% dels accidents van tenir lloc en 9 grups d’activitat, sent els sectors de les activitats sanitàries i de serveis socials (15,4%), indústries manufactureres (15,0%); comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes (13,6%), i administració pública; defensa i seguretat social obligatòria (10,1%), els que presenten percentatges superiors al 10%.

2.6 Distribució percentual per grups d’ocupació.

Taula 7.

Grup d’ocupació Nre. Percentatge Acumulat

Treballadors dels serveis i venedors de comerços i mercats 1229 29,1% 29,1%

Treballadors no qualificats 1020 24,2% 53,3%

Oficials, operaris i artesans d'arts mecàniques i d'altres oficis 802 19,0% 72,3%

Operadors d'instal·lacions i de màquines i muntadors 487 11,5% 83,9%

Professionals científics i intel·lectuals 222 5,3% 89,1%

Personal de suport administratiu 212 5,0% 94,2%

Sense especificar 84 2,0% 96,2%

Agricultors i treballadors qualificats agropecuaris, forestals i pesquers 82 1,9% 98,1%

Tècnics i professionals de nivell mitjà 76 1,8% 99,9%

Directors i gerents 4 0,1% 100,0%

TOTAL 4218 100,0%

El 83,9% dels accidents van tenir lloc en 4 grups d’ocupació els quals presenten percentatges superiors al 10,0%: Treballadors dels serveis i venedors de comerços i mercats (29,1%); Treballadors no qualificats (24,2%); oficials, operaris i artesans d’arts mecàniques i d’altres oficis(19,0%); operadors d'instal·lacions i de màquines i muntadors (11,5%), respectivament.

(9)

2.7 Distribució percentual per desviació.

Taula 8

codi de la desviació Nre. Percentatge Acumulat

64 Moviments no coordinats, gestos intempestius, inoportuns 1589 37,7% 37,7%

71 Aixecar, transportar, aixecar-se 1209 28,7% 66,3%

72 Empènyer, estirar de 214 5,1% 71,4%

79 Altra desviació coneguda del grup 70 però no esmentada anteriorment. 194 4,6% 76,0%

69 Altra desviació coneguda del grup 60 però no esmentada anteriorment. 130 3,1% 79,1%

74 Manipular en rotació, en torsió una càrrega, un objecte, en girar-se. 118 2,8% 81,9%

73 Dipositar una càrrega, un objecte, ajupir-se 111 2,6% 84,5%

52 Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb

caiguda. 106 2,5% 87,0%

75 Entrebancar-se, relliscar (sense caure), mentre es transporta una càrrega, un

objecte, moviment en fals. 104 2,5% 89,5%

Restant 443 10,5% 100,0%

Total 4128 100,0%

El 64,3 % dels ATAB por sobreesforços són produïts per 2 tipus de desviacions: Aixecar, transportar, aixecar-se (33,7%); moviments no coordinats, gestos intempestius, inoportuns (28,7%).

2.8 Distribució per tipus d’activitat física específica.

Taula 9

Activitat física específica Nre. Percentatge Acumulat

Agafar amb la mà, subjectar a la mà, posar (en un pla horitzontal) 902 21,4% 21,4%

Caminar, córrer, pujar, baixar, etc. 742 17,6% 39,0%

Transportar verticalment (alçar, aixecar, baixar, etc.) un objecte 733 17,4% 56,4%

Fer moviments en un mateix lloc 277 6,6% 62,9%

Treballar amb eines manuals sense motor 237 5,6% 68,5%

Transportar una càrrega (portar), per part d'una persona 196 4,6% 73,2%

Transportar horitzontalment (estirar, empènyer, fer rodar, etc.) un objecte 172 4,1% 77,3%

Una altra activitat física específica coneguda del grup 40, però no esmentada

anteriorment 97 2,3% 79,6%

Una altra activitat física específica coneguda del grup 60, però no esmentada

anteriorment 85 2,0% 81,6%

Restant 694 18,4% 100,0%

Total 4128 100,0%

El 56,4% dels ATAB es concentren en tres activitats físiques: Transportar verticalment (alçar, aixecar, baixar, etc.) un objecte (21,4%); Agafar amb la mà, subjectar a la mà, posar (en un pla horitzontal) (17,6%); caminar, córrer, pujar, baixar, etc. (17,4%).

(10)

2.9 Distribució p Taula 10.

Sexe Masculí Femení

S’observa que la incidència d’ATAB per sobreesforços és major respecte al femení.

2.10 Índex d’incid Gràfic 5.

En ambdós sexes la major incidència té 2.11 Distribució p

Taula 11.

Antiguitat empresa (a

< 1 1 a 5 6 a 10 11 a 20 21 a 30

> 30 TOTAL

En ambdós sexes la franja d’ATAB per sobreesforços.

0,0 1000,0 2000,0 3000,0

Ii ATAB_sobreesforços edat_sexe

Sexe masculí

Distribució percentual i incidència per sexe.

Percentatge (*) Ii Raó M/F 64,2% 1256,3

1,58 35,8% 791,3

(*) Ii Índex d’incidència per 100.000 afiliats.

Treballadors per compte aliena amb les contingències cobertes.

S’observa que la incidència d’ATAB per sobreesforços és major respecte al femení.

incidència per interval d’edat i sexe.

ambdós sexes la major incidència té lloc a partir dels 55 anys.

Distribució percentual per antiguitat a l’empresa i sexe.

empresa (anys) Sexe masculí

Sexe

femení Total

24,9% 25,3% 25,0%

36,7% 32,4% 35,2%

17,0% 25,5% 20,0%

15,3% 12,1% 14,2%

4,6% 3,5% 4,2%

1,5% 1,2% 1,4%

100,0% 100,0% 100,0%

mbdós sexes la franja d ’1 a 5 anys d’antiguitat presenta el major percentatge sobreesforços.

1714,4 1746,2

2242,6 2247,7 2446,7

797,3 950,5

1296,0

1587,8

1949,5

16 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 más de 55 Ii ATAB_sobreesforços edat_sexe

Sexe masculí Sexe femení

( (*) Ii Índex d’incidència per 100.000 afiliats.

Treballadors per compte aliena amb les contingències cobertes.

S’observa que la incidència d’ATAB per sobreesforços és major en el sexe masculí

5 anys.

.

a 5 anys d’antiguitat presenta el major percentatge anys

(11)

2.12 Distribució percentual segons la part general del cos lesionada.

Taula 12.

Part Lesionada Sexe

Masculí

Sexe

Femení Total Extremitats superiors 21,1% 32,0% 25,0%

Extremitats inferiors 26,9% 20,0% 24,4%

Cap 0,2% 0,3% 0,2%

Esquena 39,5% 32,8% 37,1%

Coll 3,5% 8,3% 5,2%

Tronc i òrgans 7,0% 4,6% 6,1%

Altres localitzacions 1,8% 2,1% 1,9%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

Les lesions a l’esquena representen el 37,1% del total dels ATAB per sobreesforços. La segona causa de lesions va tenir lloc a les extremitats superiors (25,0%), seguit de les extremitats inferiors (24,4%).

2.13 Distribució percentual segons la part específica del cos lesionada.

Taula 13.

Part Lesionada Sexe

Masculí

Sexe

Femení Total

Esquena 39,5% 32,8% 37,1%

Cames 16,9% 10,9% 14,7%

Peu 9,6% 8,6% 9,2%

Espatlla 7,2% 8,3% 7,6%

Braç 6,3% 9,2% 7,3%

Tronc 7,0% 4,6% 6,1%

4,1% 8,4% 5,6%

Coll 3,5% 8,3% 5,2%

Canell 3,5% 6,2% 4,5%

Altres localitzacions 1,8% 2,1% 1,9%

Maluc 0,4% 0,5% 0,4%

Cap 0,2% 0,3% 0,2%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

En ambdós sexes les lesions a l’esquena són les predominants (37,1%) del total dels ATAB per sobreesforços.

Tant al sexe masculí com al sexe femení la segona causa de lesions va tenir lloc a les cames (16,9%) i (10,9%), respectivament.

(12)

3. CONCLUSIONS

a) Els ATAB per sobreesforços declarats representen el 46,2% del total dels ATAB. Al comparar les taxes d’incidència es constata un augment del 15% respecte a l’any 2015.

b) La major incidència de ATAB per sobreesforços té lloc en el sector de la construcció, seguit pel sector de la indústria, de l’agricultura, i serveis, respectivament.

c) Les activitats on s’han de prioritzar les actuacions amb la finalitat de reduir els ATAB per sobreesforços són les següents:

• Construcció d'immobles

• Activitats de serveis socials amb allotjament

• Activitats especialitzades de la construcció

• Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips

• Altres activitats professionals, científiques i tècniques

• Serveis a edificis i activitats de jardineria

d) Aproximadament el 90% dels accidents van tenir lloc en 9 grups d’activitat, sent els sectors de les activitats sanitàries i de serveis socials (15,4%), indústries manufactureres (15,0%);

comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes (13,6%), i administració pública; defensa i seguretat social obligatòria (10,1%), els que presenten percentatges superiors al 10%.

e) El 83,9% dels accidents van tenir lloc en 4 grups d’ocupació els quals presenten percentatges superiors al 10,0%: Treballadors dels serveis i venedors de comerços i mercats (29,1%); Treballadors no qualificats (24,2%); oficials, operaris i artesans d’arts mecàniques i d’altres oficis(19,0%); operadors d'instal·lacions i de màquines i muntadors (11,5%), respectivament.

f) El 56,4% dels ATAB es concentren en tres activitats físiques: Transportar verticalment (alçar, aixecar, baixar, etc.) un objecte (21,4%); Agafar amb la mà, subjectar a la mà, posar (en un pla horitzontal) (17,6%); caminar, córrer, pujar, baixar, etc. (17,4%).

g) La taxa d’incidència és major al sexe masculí en relació al sexe femení.

h) En ambdós sexes la major incidència té lloc a partir dels 55 anys.

i) En ambdós sexes la franja d ’1 a 5 anys d’antiguitat presenta el major percentatge d’ATAB per sobreesforços.

j) Les lesions a l’esquena representen el 37,1% del total dels ATAB per sobreesforços. La segona causa de lesions va tenir lloc a les extremitats superiors (25,0%), seguit de les extremitats inferiors (24,4%).

k) En ambdós sexes les lesions a l’esquena són les predominants (37,1%) del total dels ATAB per sobreesforços seguides de les cames (14,7%).

Referencias

Documento similar

La organización debe establecer las acciones necesarias para aprovisionarse de los recursos necesarios previstos de acuerdo al resultado de la evaluación de riesgos y el

Amb caràcter general, sens perjudici de les mesures de protecció i seguretat establertes en aquesta Resolució i en els plans sectorials a què fa referència l'apartat 1.2, les

Como norma general, todo el personal auxiliar que participe en el evento: azafatas, fotógrafos, intérpretes, etc, tendrán que poner en práctica las medidas de distanciamiento

Aquest treball pretén d’estudiar la incidència i l’ús de l’espai web Els sons del català en la docència i en l’aprenentatge dels continguts de fonètica de

L’afectació de la fatiga física i mental en la capacitat de presa de decisions poden ser els factors que expliquin la disminució en el nombre d’encerts en les jugades de vídeos

La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) ha estat

El monstruo de Daniel Martin i Ramon Trigo és l'àlbum que, per la seua qualitat tant en la imatge com en el text i la relació entre ells, l’he triat per a, en primer lloc per incloure

b) S'escriu amb d, darrere vocal, en les paraules planes els femenins i derivats de les quals porten una d: àcid (amb d, per àcida), òxid (per òxida).. c) S'lescnu amb d, darrere