Anàlisi de l accés al Sistema per a l Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD)

54  Download (0)

Full text

(1)

Anàlisi de l’accés al

Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència

(SAAD)

Toni Rivero

<antonio.rivero@uab.es>

www.envelliment.org

(2)

Situació actual:

Accés al SAAD a Espanya i Catalunya

(3)

Dades d’accés

• Dades IMSERSO. 1 d’octubre 2010. Publicació mensual.

• Dades PRODEP. 1 de juliol 2010. Publicació no periòdica.

(4)

Perfil de la persona sol·licitant

• Dades IMSERSO. 1 d’octubre 2010. Expedients en vigor.

– Edat i sexe: El 78,86% té 65 i més anys. El 55,01% són dones grans.

– Resultat de la valoració de la situació oficial de dependència:

• Dades PRODEP. 1 de juliol 2010. Expedients entrants.

– Edat: El 84,20% té 65 i més anys.

– Lloc residència: En el domicili el 86%.

– Reconeixement previ situació oficial de discapacitat: Sí, el 30%.

– Resultat de la valoració de la situació oficial de dependència:

(5)

• A l’actualitat, les estadístiques que s’han publicat oficialment no ofereixen cap dada més que permeti aprofundir l’anàlisi de

l’accés al SAAD.

– A més presenten diferències de criteris

segons quina sigui l’Administració que les

publica.

(6)

Dades pendents de publicació

• Perfil sociodemogràfic

– Unitat de convivència. Capacitat econòmica...

• Reconeixement oficial previ de dependència

• Disponibilitat de suports amb caràcter previ

– Us de serveis. Persones cuidadores no professionals.

• Condicions de salut

– Malalties, discapacitats. Productes de suport.

• Tipus de barem aplicat

• Creuament de variables. Per exemple:

– Resultat de la valoració per grup d’edat

– Resultat de la valoració per tipus de discapacitat

(7)

Marc legal vigent:

Situació oficial de dependència

(8)

Definicions legals

• A la definició de la situació oficial de dependència a Espanya, que s’estableix a la Llei 39/2006, es poden destacar les següents particularitats:

– La dependència es formula a partir de les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD) i en el cas de les persones amb

discapacitat intel·lectual o malaltia mental també de l'autonomia.

– No hi ha una llista explícitament definida d’ABVD. Però aquestes són comunes a totes les persones.

– La definició d’autonomia refereix l’àmbit de les decisions personals i les ABVD.

– El reconeixement oficial no inclou a les situacions de menys severitat, aquelles per sota de la dependència moderada.

– La definició dels graus es fonamenta en la quantitat i freqüència de les activitats que requereixen suport.

(9)

Dependència: concepte legal

• Es el estado de carácter permanente en que se

encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental,

intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar

actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad

mental, de otros apoyos para su autonomía personal.

(10)

ABVD: concepte legal

• Las tareas más elementales de la persona, que le

permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia, tales como: el cuidado personal, las

actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas.

(11)

Autonomia: concepte legal

• La capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así

como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

(12)

Model de dependència a la Llei 39/2006 DEPENDENCIA

Otros apoyos para su AUTONOMIA

Atención o ayudas importantes para

realizar ABVD

TOMAR

DECISIONES DESARROLLAR

ABVD REALIZAR

ABVD

Todos los colectivos Discapacidad Intelectual

enfermedad mental

(13)

Reconeixement de graus de dependència

• S’estableixen 3 graus de reconeixement oficial de dependència:

– Grau III o Gran dependència.

– Grau II o Dependència severa.

– Grau I o Dependència moderada.

• “Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal”.

• La situació de “dependència lleugera”, la qual no obté reconeixement oficial, no apareix explicitada a la Llei.

(14)

Altres condicions legals a la valoració

Els intervals per a la determinació dels graus i nivells s’establiran en el barem oficial de valoració de la situació de dependència.

– Però amb les limitacions que marca la Llei 39/2006.

“El baremo establecerá los criterios objetivos de valoración del grado de autonomía de la persona, de su capacidad para realizar las distintas actividades de la vida diaria, los intervalos de

puntuación para cada uno de los grados y niveles de dependencia, y el protocolo con los procedimientos y técnicas a seguir para la valoración de las aptitudes observadas, en su caso.”

(15)

Altres condicions legals a la valoració

“El baremo valorará la capacidad de la persona para llevar a cabo por sí misma las actividades básicas de la vida diaria, así como la necesidad de apoyo y supervisión para su realización por personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental”.

“La valoración se realizará teniendo en cuenta los correspondientes informes sobre la salud de la persona y sobre el entorno en el que viva, y considerando, en su caso, las ayudas técnicas, órtesis y prótesis que le hayan sido prescritas”.

“Dicho baremo tendrá entre sus referentes la Clasificación

Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF), adoptada por la Organización Mundial de la Salud”.

(article 27 Llei 39/2006)

(16)

Altres condicions legals a la valoració

Disposició addicional primera (RD 507/2007, de 20 de abril, que aprova el barem de valoració de la situació de dependència):

– Les persones amb reconeixement oficial de gran invalidesa tenen garantida en qualsevol cas el Grau I, nivell 1 de dependència.

– Les persones amb reconeixement oficial de complement de la

necessitat del concurs d’altra persona (75% discapacitat i 15 punts o més del barem ATP) se’ls reconeixerà el grau i nivell de dependència segons la següent correspondència:

• 75% discapacitat i ATP 15-29: Grau I, nivell 2

• 75% discapacitat i ATP 30-44: Grau II, nivell 2

• 75% discapacitat i ATP 45-72: Grau III, nivell 2

– Les persones amb reconeixement oficial de discapacitat, que no tenen reconeguda la necessitat del concurs d’altra persona, no disposen de correspondència amb els graus oficials de dependència.

(17)

Barem de valoració de la dependència (BVD)

Aspectes clau

Model vigent

(18)

Activitats que avalua el BVD

• El BVD inclou fins a 11 activitats que s’avaluen segons el grup d’edat i l’existència de diagnòstic de discapacitat

intel·lectual, malaltia mental i/o afectació de la capacitat perceptivo-cognitiva.

– Hi ha activitats que no són avaluables en menors d’edat, especialment per sota del 6 anys.

– L’activitat “Prendre decisions” només s’avalua si hi ha

discapacitat intel·lectual, malaltia mental i/o afectació de la capacitat perceptivo-cognitiva.

• Totes les activitats estan desagregades en una llista de tasques més simples que serveix de base per a la seva avaluació.

(19)

Activitats que avalua el BVD

Menjar i beure

Regulació micció/defecació Rentar-se

Altres cures personals Vestir-se

Manteniment de la salut Transferències corporals Desplaçar-se dins de la llar Desplaçar-se fora de la llar Realitzar tasques domèstiques Prendre decisions

Realitzar ABVD Desenvolupar

ABVD

Prendre decisions Autonomia

Tots els col·lectius Només a Discapacitat intel·lectual,

malaltia mental i/o capacitat perceptivo-cognitiva afectada

(20)

Tipus de suports que avalua el BVD

• El BVD inclou 4 tipus diferenciats de suport personal:

– Supervisió / Preparació:

• La persona valorada només necessita que altra persona li prepari els

elements necessaris per a realitzar l’activitat i/o li faci indicacions o estímuls, sense contacte físic, per a realitzar l’activitat correctament o evitar que

representi un perill.

– Assistència Física Parcial:

• La persona valorada requereix que altra persona col·labori físicament en la realització de l’activitat.

– Assistència Física Màxima:

• La persona valorada requereix que altra persona li substitueixi en la realització física de l’activitat.

– Assistència Especial:

• La persona valorada presenta trastorns de comportament i/o problemes

perceptius-cognitius que dificulten la prestació del suport d’altra persona en la realització de l’activitat.

(21)

Criteris d’avaluació del BVD

• Criteri 1: “La valoración se basa en la aplicación de un

cuestionario y en la observación directa de la persona que se valora por parte de un profesional cualificado y con la formación adecuada en el BVD. En el caso de personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, así como en aquellas otras situaciones en las que las

personas puedan tener afectada su capacidad perceptivo- cognitiva, tales como la sordoceguera y el daño cerebral, el cuestionario se aplicará en forma de entrevista en

presencia de la persona a valorar y con la participación de persona que conozca debidamente la situación del

solicitante.”

(22)

Criteris d’avaluació del BVD

• Criteri 2: “La valoración se realizará teniendo en cuenta los correspondientes informes sobre la salud de la

persona y sobre el entorno en el que viva, y considerando en su caso, las ayudas técnicas, órtesis, y prótesis que le hayan sido prescritas (Art. 27.5 de la Ley). Además, éstas, se deberán poner en relación con las barreras existentes en su entorno habitual.”

(23)

Criteris d’avaluació del BVD

• Criteri 3: “El baremo debe ser aplicado en el entorno habitual de la persona, valorando las siguientes

actividades y tareas dentro y fuera del domicilio habitual:

Comer y beber; regulación de la micción / defecación;

lavarse las manos y lavarse la cara; desplazarse fuera del hogar. El resto de actividades y tareas del entorno habitual se corresponden con el domicilio habitual.”

• Criteri 4: “Se valora la necesidad de apoyo de otra persona en la actividad o tarea aunque la persona valorada lo esté recibiendo actualmente y con

independencia de éste”.

(24)

Criteris d’avaluació del BVD

• Criteri 5: “El baremo valorará la capacidad de la persona para llevar a cabo por sí misma las actividades básicas de la vida diaria, así como la necesidad de apoyo y

supervisión para su realización por personas con

discapacidad intelectual o con enfermedad mental (Art.

27.4 de la Ley), así como en aquellas otras situaciones en que las personas puedan tener afectada su capacidad

perceptivo-cognitiva”.

(25)

Criteris d’avaluació del BVD

• Criteri 6: “Para valorar la capacidad para realizar por sí misma y de forma adecuada las tareas debe tenerse en cuenta tanto la capacidad de ejecución física, como la capacidad mental y/o de iniciativa, siempre y cuando existan deficiencias permanentes (motrices, mentales, intelectuales, sensoriales o de otro tipo).”

En el caso de patologías que cursan por brotes, la

valoración se realizará en la situación basal del paciente, teniendo en cuenta la frecuencia, duración y gravedad de los brotes”.

(26)

Criteris d’avaluació del BVD

• Criteri 7:“En aquellos casos en que las personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental, así como con afectaciones en su capacidad perceptivo- cognitiva, sean capaces de realizar las tareas de la actividad de un modo aislado, pero que requieran de apoyo y supervisión general para la realización, de un modo comprensivo, de la actividad en su conjunto se

valorarán con falta de desempeño en todas las tareas de la actividad correspondiente”.

(27)

Determinació del resultat del BVD

• El grau i nivell es determina a partir de la puntuació final obtinguda en l’avaluació de les activitats, tal que:

– Grau III, nivell 2: 90-100 Grau III, nivell 1: 75-89 – Grau II, nivell 2: 65-74 Grau II, nivell 1: 50-64 – Grau I, nivell 2: 40-49 Grau I, nivell 1: 25-39

– Sense grau: 0-24 (inclou dependència lleugera i independència)

• La puntuació final és suma dels pesos de les tasques amb suport ponderada pel tipus de suport i el pes de l’activitat.

– En el cas de persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o que tenen la capacitat perceptivo-cognitiva afectada s’aplicarà una taula específica de pesos de les activitats,

seleccionant com a puntuació final aquella que resulti més

(28)

Pes de les activitats

Activitats (18 i més anys) General Específica

ƒ Menjar i beure: 17,8 10,0

ƒ Regulació micció/defecació: 14,8 7,0

ƒ Rentar-se: 8,8 8,0

ƒ Altre cures corporals: 2,9 2,0

ƒ Vestir-se: 11,9 11,6

ƒ Manteniment salut: 2,9 11,0

ƒ Transferències corporals: 7,4 2,0

ƒ Desplaçaments dins de la llar: 12,3 12,1

ƒ Desplaçaments fora de la llar: 13,2 12,9

ƒ Tasques domèstiques: 8,0 8,0

ƒ Prendre decisions: 15,4

(29)

Valoració de la situació oficial de dependència

Canvis proposats

(30)

Normativa de referència

Resolución de 4 de febrero de 2010, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en materia de órganos y procedimientos de valoración de la situación de dependencia.

– BOE, 12 de marzo de 2010.

Resolución de 29 de junio de 2010, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre modificación del baremo de valoración de la

situación de dependencia establecido en el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril.

– BOE, 12 de julio de 2010 (corrección de errores, 31 de julio de 2010)

(31)

Aspectes relatius als equips de valoració

Criteris comuns de composició dels òrgans de valoració:

– Ampliació de la composició dels òrgans de valoració amb la incorporació de equips tècnics d’avaluació, assessorament i control multiprofessional, de caràcter públic, enquadrat en el model biopsicosocial que estableix la CIF.

Coneixements a requerir als equips de valoració

– Coneixement rigorós de la norma que regula la valoració i el barem.

– Coneixement suficient sobre les característiques funcionals dels col·lectius de

persones amb dependència, especialment menors d’edat, discapacitat intel·lectual, malaltia mental i persones grans amb deteriorament cognitiu.

– Ús adequat de les tècniques d’avaluació, especialment en l’entrevista personal, ajustada a les especificitats dels col·lectius anteriors.

– Pràctica suficient que, prèviament a l’exercici professional, posi en contacte al valorador/a amb situacions reals d’avaluació de la situació de dependència.

– La formació per a la qualificació del personal valorador tindrà com a requisit d’accés preferent la titulació de medicina, psicologia, teràpia ocupacional, infermeria,

fisioteràpia i treball social. S’ha establert una proposta orientativa de continguts.

(32)

Aspectes relatius als equips de valoració

Informes de salut

– S’establiran procediments de coordinació social i sanitària per a garantir la qualitat dels informes de salut que expedeixi el Servei Públic de Salut.

– La coordinació es fonamentarà en protocols. Es consideraran actuacions

específiques en els casos relatius a supòsits de malaltia mental i altres situacions complexes (a determinar en el marc del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut).

– Els informes tindran les següents informacions:

Referència a diagnòstics de les patologies que limiten el funcionament de la persona,

codificats en CIE 10, o CIE 9 o CIAP, i a ser possible amb indicació de l’any de diagnòstic , fase evolutiva i possible pronòstic.

Ressenya de les limitacions que comporta l’estat de la salut de la persona en les activitats de la vida diària i/o funcions i/o estructures afectades.

Indicació de mesures de suport terapèutic, funcional i/o ajudes tècniques.

Identificació de les alteracions del comportament , deteriorament cognitiu, i si hi ha alguna patologia que cursa per brots, les dades corresponents al darrer any d’evolució.

(33)

Aspectes relatius als equips de valoració

Sistemes de gestió de qualitat

– Criteris homogenis d’interpretació i aplicació del barem.

– Incorporació dels criteris d’interpretació i d’aplicació dels barems i utilització dels documents de suport a l’exercici de la funció valoradora de la “Comisión Técnica de aplicación del baremo de Valoración de la Dependencia”.

– Avaluació permanent i adopció de mesures de millora.

– Formació continua de les persones valoradores.

– Desenvolupament de bones pràctiques i intercanvi d’experiències.

– Avaluar periòdicament la correcta aplicació dels barems mitjançant la revaloració d’una mostra significativa entre les valoracions realitzades en un període anual.

Terminis de resolució

– El termini màxim de resolució de la prestació de dependència serà 6 mesos.

– Si la CCAA ha establert una resolució diferenciada entre el reconeixement de

situació de dependència i el reconeixement de les prestacions vinculades, el termini màxim pel primer reconeixement serà 3 mesos.

(34)

Modificacions del BVD

S’ha modificat la redacció dels criteris generals per a facilitar la seva comprensió, reduir les diferències interpretatives entre equips

d’avaluació, i ajustar-se més a la CIF.

S’ha ressaltat la necessitat d’establir la coherència de la valoració amb l’informe de salut i de l’entorn.

S’ha diferenciat el «No acompliment», originat per la situació oficial de dependència respecte d’altres causes.

S’ha incorporat la determinació del llindar de dependència d’acord amb la freqüència amb la que es requereix el suport personal.

(35)

Modificacions del BVD

S’han redefinit els tipus de suport personal.

– “Supervisión: Conlleva la estimulación verbal o gestual a la

persona valorada mientras ésta ejecuta por sí misma la tarea a fin de que la desarrolle adecuadamente, así como la orientación en la toma de decisiones”.

– “Física Parcial: Comprende la colaboración física con la persona valorada en la ejecución parcial o completa de la tarea. Ésta

incluye la preparación de elementos necesarios para la realización de la tarea por sí mismo”.

– “Sustitución Máxima: Comporta que la persona valorada no puede ejecutar por sí misma la tarea completa de ningún modo”.

– “Apoyo Especial: Consiste en cualquiera de los apoyos

anteriormente descritos cuando su prestación en el desarrollo de la tarea resulta obstaculizada por la interferencia determinante de

condiciones excepcionales de salud de la persona valorada”.

(36)

Modificacions del BVD

S’han simplificat, mitjançant modificació o substitució, les tasques objecte d’avaluació que han resultat complexes o han presentat

dificultats per a la determinació del suport per tractar-se de funcions fisiològiques. Per exemple.

– Prendre decisions:

• Decidir sobre l’alimentació quotidiana

• Dirigir els hàbits d’higiene personal

• Planificar els desplaçaments fora de la llar

• Decidir sobre les relacions interpersonals amb persones conegudes

• Decidir sobre les relacions interpersonals amb persones desconegudes

• Gestionar els diners del pressupost quotidià

• Disposar del seu temps i les activitats quotidianes

• Resoldre l'ús de serveis a disposició del públic

(37)

Modificacions del BVD

• S’han mantingut les mateixes activitats, encara que han definicions més ajustades, i amb els mateixos pesos.

• S’ha mantingut el mateix nombre de tipus de suport personal, tot i que les definicions incorporen noves situacions, i amb els mateixos coeficients.

• S’ha aprovat un annex específic relatiu al manual d’aplicació del BVD (també un altre per l’EVE).

(38)

Entrada en vigor de les modificacions

• Dotze mesos a partir de la publicació del Reial Decret d’aprovació de les modificacions del BVD (encara no publicat).

• L’entrada en vigor no comporta la pèrdua de drets de persones amb reconeixements previs.

(39)

Anàlisi de l’accés al SAAD Principals resultats

Espanya

(40)

Previsió Llibre Blanc vs Reconeixement

(41)

Evolució de l’activitat de valoració

Nous dictàmens de valoració

(42)

Nous dictàmens segons reconeixement

(43)

Trajectòries de desplegament a les CCAA

Datos a 1 de julio de 2010

(44)

Anàlisi de l’accés al SAAD

Persones amb discapacitat intel·lectual

(45)

Dades oficials

• IMSERSO no facilita dades segons tipus de discapacitat.

• PRODEP només ha publicat una gràfica de distribució de les persones amb reconeixement oficial de discapacitat (30% del total) segons tipus de discapacitat.

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Física Intel·lectual Sensorial auditiva

Sensorial visual

Malatia mental

Intel·lectual - Física

Intel·lectual - Sensorial

auditiva Física sensorial

auditiva Física sensorial

visual

Intel·lectual sensorial

visual

% Sol·licituds per tipus de discapacitat

Oficiosament, el DASC ha indicat:

-21.000 Sol·licituds -16.000 Valoracions - 632 Sense grau - % Sense grau: 3,95

Font: La Vanguardia (01/10/2010)

(46)

Dades oficials

• DASC publica la sèrie estadística de la Base de dades de persones amb reconeixement oficial de la discapacitat.

Catalunya. Juny 2010

*no inclou els reconeixement de la necessitat de 3ª persona

(47)

Estudis publicats identificats

• L’any 2010 s’han publicat dos estudis a Catalunya:

– Observatori Dincat “Drets i discapacitat intel·lectual”:

• Publicat al setembre del 2010 presenta dos informes. El primer d’ells centrat en l’accés al sistema de serveis socials a Catalunya, i, en particular, la valoració del grau i nivell en el reconeixement de la situació oficial dependència. El segon analitza el dret a la lliure mobilitat.

– Coordinadora de Tallers i Fundación Koine-Aequalitas: “Recerca conjunta per a un estudi comparatiu i quantitatiu del grau de

dependència en les persones amb discapacitat psíquica”

• Publicat al gener del 2010 presenta resultats d’una recerca que avalua si el BVD inclou, d’igual manera que l’ICAP, a les persones amb discapacitat intel·lectual dins el sistema de serveis socials.

(48)

Observatori Dincat. Principals resultats

Mostra de 420 persones usuàries de serveis d’entitats membres de Dincat:

Amisol, Aspasim, La Fageda, Som Fundació Catalana Tutelar Aspanias, i Tegar:

El 89% de les persones amb procés finalitzat han obtingut un reconeixement oficial de la situació de dependència.

– No es disposa de dades de la distribució per graus.

– El 11% no ha obtingut reconeixement.

El 33% de les persones participants (amb i sense grau reconegut) declaren disconformitat en la satisfacció de les necessitats percebudes.

– En el 81% dels casos s’identifica com a problema l’eina de valoració (en el

(49)

Estudi BVD-ICAP. Principals resultats

Mostra de 494 persones usuàries de serveis de 21 entitats associades a La Coordinadora de Tallers.

Distribució segons resultat de la valoració oficial:

(50)

Estudi BVD-ICAP. Principals resultats

Distribució segons resultat de la valoració oficial de discapacitat i de situació de dependència:

(51)

Estudi BVD-ICAP. Principals resultats

Distribució segons resultat de valoració ICAP i de resolució de la situació de dependència:

(52)

Conclusions a partir dels estudis

El procés de reconeixement de la situació oficial de dependència és llarg, tot i que tendeix a reduir-se en el temps. No se’n identificat les causes.

La valoració concentra la insatisfacció de les persones sol·licitants.

S’identifiquen diverses causes:

No s’avaluen aspectes de la persona més enllà de les ABVD i la presa de decisions.

No s’incorporen les opinions dels professionals.

L’aplicació de la valoració pel SEVAD.

La situació oficial de dependència es reconeix en les persones amb discapacitat intel·lectual en major o similar proporció que en el conjunt:

Mostres de persones amb discapacitat intel·lectual:

Observatori Dincat: 89%.

Estudi BVD-ICAP: 99%.

Base de dades de sol·licitants:

Dades conjunt SAAD: 88%.

Dades conjunt SCAAD: 90%.

Dades discapacitat intel·lectual SCAAD: 96%.

(53)

Conclusions a partir dels estudis

Les persones amb discapacitat intel·lectual amb nivells d’1 fins a 8 de l’ICAP obtenen un reconeixement de grau oficial de dependència.

Hi ha correspondències entre els nivells de l’ICAP, els graus oficials de discapacitat i de situació oficial de dependència de difícil justificació (zones ombrejades a les taules anteriors). Possibles causes:

Diferència en el temps entre avaluacions. La situació de la persona ha variat.

S’han aportat proves diferents a les avaluacions.

Error d’avaluació en els equips de discapacitat i/o dependència.

Manca de claredat en els instruments de valoració.

Dèficits formatius.

Manca de suport tècnic especialitzat.

Al menys el 27% de les persones que han obtingut reconeixement oficial de dependència no compleixen criteris de reconeixement oficial de necessitat de tercera persona (Estudi ICAP-BVD).

No hi ha dades per valorar el reconeixement oficial de dependència en el nivell 9 de l’ICAP.

(54)

Moltes gràcies

Toni Rivero

<antonio.rivero@uab.es>

www.envelliment.org

Figure

Updating...

References

Related subjects :