Guia de l àrea/matèria

10  Download (0)

Full text

(1)

1 de 10 ETAPA Batxillerat CURS Segon ÀREA/MATÈRIA Anglès GRUPS B2A, B2B, B2C PROFESSOR/S Meritxell Botargues i Anna Müller DATA ELABORACIÓ: 01.10.2017

1. OBJECTIUS

• Expressar-se i interactuar oralment de forma espontània, comprensible i respectuosa, amb fluïdesa i precisió, utilitzant estratègies adequades a les situacions de comunicació.

• Comprendre la informació global i específica de texts orals i seguir l’argument de temes actuals emesos en contexts comunicatius habituals i pels mitjans de comunicació.

• Escriure diversos tipus de texts de forma clara i ben estructurats en un estil adequat als lectors als quals van dirigits i a la intenció comunicativa.

• Comprendre diversos tipus de texts escrits de temàtica general i específica i interpretar-los críticament utilitzant estratègies de comprensió adequades a les tasques requerides, identificant els elements essencials del text i captant la seva funció i organització discursiva.

• Llegir de forma autònoma texts amb finalitats diverses adequats als seus interessos i necessitats, valorant la lectura com a font d’informació, gaudi i lleure..

• Utilitzar els coneixements sobre la llengua i les normes d’us lingüístic per parlar i escriure de forma adequada, coherent i correcta, per comprendre texts orals i escrits, i reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera en situacions de comunicació.

(2)

2 de 10

aprenentatge.

• Conèixer els trets socials i culturals fonamentals de la llengua estrangera per comprendre i interpretar millor cultures diferents a la pròpia i la llengua objecte d’aprenentatge.

• Valorar la llengua estrangera com a mitjà|medi per accedir a altres coneixements i cultures, i reconèixer la importància que té com a mitjà de comunicació i enteniment|entesa internacional en un món multicultural, prenent consciència de les similituds i diferències entre les diferents cultures.

(3)

3 de 10

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES

1a AVALUACIÓ

Mòdul 1: Work (El treball) Continguts:

Vocabulari: Guanyar-se la vida. Caràcter. Professions i diners. Preposicions. Phrasal verbs . Morfologia: Formació de paraules i formes idiomàtiques.

Comprensió lectora: Would you dare do a job like this?. (Ciències Econòmiques)

Gramàtica: Els presents i el present perfect. Els futurs. Les oracions de temps. Les oracions

relatives. Defining & non-defining relative clauses.

Comprensió auditiva: Avisos. Una entrevista de treball. Expressió oral: Una entrevista de treball. Fer comparacions. Expressió escrita: Redacció d’una carta de demanda de feina. Currículum: Escriure un CV. Els taxistes a UK.

Mòdul 2: Travel & Shopping (El viatge i les compres) Continguts:

Vocabulari: Experiències de viatge. Voltar. El viatge. Els diners. Les compres. Preposicions.

Phrasal verbs.

Morfologia: Formació de paraules i formes idiomàtiques.

Comprensió lectora: The pearl of the Indian Ocean (Socials- geografia-).

Gramàtica: Els passats. Used to-would-be/get used to. Oracions de causa i efecte.

Determinants. Ordre dels adjectius. Adjectius i adverbis..

Comprensió auditiva: Una entrevista de ràdio. Una experiència formidable.

Expressió oral: Descriure coses. Expressar la raó i la tria de coses. Prioritzar i recomanar. Expressió escrita: Redacció d’unes raons per visitar un lloc determinat. Redacció d’una

història.

(4)

4 de 10

2a AVALUACIÓ

Mòdul 3: Our world (El nostre món) Continguts:

Vocabulari: Problemes de medi ambient i qüestions socials. Desastres naturals. El temps.

(Ciències de la Terra) Preposicions. Phrasal verbs.

Morfologia: Formació de paraules i formes idiomàtiques. Comprensió lectora: An island in crisis. (Socials)

Gramàtica: El Reported Speech. Verbs introductoris especials.

Comprensió auditiva: Una xerrada sobre la fam. Una entrevista sobre els descarregaments

il·lícits. (ITC)

Expressió oral:Discussió sobre una problemàtica. Expressar l’ interès, el disgust i l’esperança.

Comparar i contrastar imatges.

Expressió escrita: Redacció d’un paràgraf suggerint formes de protegir un indret. Redacció

suggerint solucions a un problema.

Currículum: How geysers work (Geologia). Yellowstone National Park, USA (Socials-

geografia-).

Mòdul 4: Moods & feelings (Humors i sentiments) Continguts:

Vocabulari: El llenguatge corporal. Etapes de la vida. Humors i sentiments. (Psicologia).

Lleure. Preposicions. Phrasal verbs.

Morfologia: Formació de paraules i formes idiomàtiques.

Comprensió lectora: Who say stress is bad for you?. (Psicologia)

Gramàtica: Modal verbs. Infinitius i ing-forms. Temps de l’infinitiu i de les ing-forms. Fer

deduccions. Oracions de causa.

Comprensió auditiva:Una presentació sobre la solitud. Una presentació sobre el lleure.

(Psicologia)

Expressió oral: Demanar i expressar sentiments. Expressar la simpatia.Expressar el

penediment. Expressar opinions i donar raons.

Expressió escrita: Redacció d’un paràgraf expressant perquè el stress és bo per a la gent.

Redacció d’una opinió.

(5)

5 de 10

3a AVALUACIÓ

Mòdul 5: Art (Art) Continguts:

Vocabulari: Crítiques d’art. Les arts. El cinema i el teatre. La televisió i la ràdio. La música.

Els mitjans de comunicació. (Plàstica i Llengua) Preposicions. Phrasal verbs.

Morfologia: Formació de paraules i formes idiomàtiques. Comprensió lectora: A new dimension to Art. (Plàstica)

Gramàtica: La passiva. Oracions relatives de causa. Els pronoms reflexius i emfàtics. Comprensió auditiva: Unes entrevistes d’un presentador de televisió i d’un crític de cinema. Expressió oral: Decidir el que es mirarà a la tele. Fer suggeriments. Expressar els gustos i el

contrari. Acordar i rebutjar. Comparar i contrastar fotos.

Expressió escrita: Expressar per escrit una opinió sobre una pel·lícula determinada.

Recomanar en una crítica de cinema.

Currículum:After the Impressionists (Plàstica). J.R.R.Tolkien (Literatura)

Mòdul 6: Food & Health (Menjar i salut) Continguts:

Vocabulari: Problemes de salut. Malaties, lesions i accidents. Nutrició i menjars. Preposicions. Phrasal verbs.

Morfologia: Formació de paraules i formes idiomàtiques Comprensió lectora: Poisonous foods we love to eat.(Tutoria) Gramàtica: Els condicionals. Ús del wish (desitjos).

Comprensió auditiva: Els pros i contres de la dieta. Una presentació sobre els OMGs. (Biologia)

Expressió oral: Requerir i respondre a consells. Comparar i contrastar imatges.

Expressió escrita: Redactar sobre aliments tòxics. Redacció sobre estar a favor o en contra.

Currículum: Reading food labels (Biologia): Meals on wheel-UK.

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ

Criteris d’avaluació

Bloc 1. Comprensió de textos orals

Identificar les idees principals, informació rellevant i implicacions generals de textos de certa longitud, ben organitzats i amb estructures lingüístiques de certa complexitat, en una varietat de llengua estàndard i articulats a velocitat mitjana o normal, que tracten de temes tant concrets com abstractes dins el propi camp d'especialització o d'interès en els àmbits personal, públic, acadèmic i ocupacional / laboral, sempre que les condicions acústiques siguin bones i es puguin confirmar certs detalls.

(6)

6 de 10

Conèixer amb la deguda profunditat i aplicar amb eficàcia a la comprensió del text els aspectes sociolingüístics relatius a l’estructuració social, a les relacions inter personals en diversos contextos /des de informal fins a institucional) y les convencions socials (incloent creences i estereotips) predominants en les cultures en que s’utilitza la llengua fita, així com els coneixements culturals més rellevants (per ex, històrics o artístics) que permeten captar les al·lusions més directes sobre aquests aspectes que poden contenir el text. Distingir tant la funció o funcions comunicatives principals com secundàries, del text i apreciar les diferencies de significació de diferents exponents, així com distingir els significats generals associats a l’ús de varis patrons discursius típics pel que fa a la presentació i organització de l’ informació (entre altres, topicalització- per ex estructures passives o emfàtiques-), contrast, digressió, o recapitulació.

Distingir i aplicar a la comprensió del text oral els significats i funcions específics generalment associats a diverses estructures sintàctiques d'ús comú segons el context de comunicació (per exemple, una estructura interrogativa per expressar admiració), Reconèixer lèxic oral comú i més especialitzat, relacionat amb els propis interessos i necessitats en l'àmbit personal, públic, acadèmic i ocupacional / laboral, i expressions i modismes d'ús habitual així com les connotacions més discernibles en l’ús humorístic o poètic de l’ idioma quan el context o el suport visual faciliten la seva comprensió. Discriminar patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació d'ús comú i més específics, i reconèixer els seus significats i intencions comunicatives expresses així com algunes de caràcter implícit (incloent l' interès o la indiferència) quan l'articulació és clara.

Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció

Construir textos clars i amb el detall suficient, ben estructurats i adequats a l’ interlocutor i el propòsit comunicatiu sobre temes diversos, generals i més específics dins del propi camp d’especialitat, indicant els pros i contres de les diferents opcions, així com prendre part activament en conversacions formals o informals de certa longitud, desenvolupant-se amb un grau de correcció i fluïdesa que permeti mantenir la comunicació.

Conèixer,seleccionar amb atenció, i saber aplicar amb eficàcia, les estratègies adequades per a produir textos orals de diversos tipus i de certa longitud,planificant el discurs segons el propòsit, la situació, els interlocutors i el canal de comunicació; recorrent a la paràfrasis o a circumloquis, i identificant i corregint els errors que puguin provocar una interrupció de la comunicació. Integrar en la pròpia competència intercultural, per produir textos orals ben justats al context específic, els aspectes socioculturals i sociolingüístics més rellevants de la llengua i cultura fites relatius a costums, usos, actituds i valors i creences, y sobrepassar les diferències amb respecte a les cultures i llengües pròpies i els estereotips, demostrant confiança en l’ús de diferents registres o altres mecanismes d’adaptació contextual, i evitant errors seriosos de formulació o comportament que puguin conduir a situacions potencialment conflictives.

Planificar i articular el text oral segons la funció o funcions comunicatives principals i secundàries en cada cas, seleccionant els diferents exponents de dites funcions segons els diferents matisos de significació, i els diferents patrons discursius dels que es disposa per presentar i organitzar la informació, deixant clar el que es considera important (per ex. Mitjançant estructures emfàtiques) o els contrastos o digressions respecte al tema principal.

(7)

7 de 10

comú i més específic, seleccionant-los en funció del propòsit comunicatiu en el context concret ( per ex. L’ús de la forma passiva en representacions de caràcter acadèmic, o de frases de relatius per fer una descripció detallada.)

Reproduir, ajustant-se degudament a alguna varietat estàndard de la llengua, patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació d’ús comú i més específics, seleccionant-los en funció de les pròpies intencions comunicatives, incloent l’expressió senzilla de la ironia i de l’ humor.

Expressar-se amb relativa facilitat i naturalitat, i amb un grau de fluïdesa que permeti desenvolupar el discurs sense massa ajuda de l’ interlocutor, encara que puguin donar-se alguns problemes de formulació que alenteixin una mica el discurs o que requereixin plantejar de manera diferent el que es vol dir.

Gestionar la interacció de manera eficaç en situacions habituals, respectant i agafant el torn de paraula amb amabilitat i quan es desitja, i ajustant la pròpia contribució a la dels interlocutors percebent les seves reaccions, així com defendre’ns en situacions menys rutinàries. O fins i tot difícils, per ex. Quan l’ interlocutor acapara el torn de paraula, o quan la seva contribució és escassa i s’hagi de compensar les llacunes comunicatives o animar-lo a participar.

Bloc 3. Comprensió de textos escrits

Identificar les idees principals, informació rellevant i implicacions generals de textos de certa longitud, ben organitzats i amb estructures lingüístiques de certa complexitat, en una varietat de llengua estàndard i que tractin de temes tant abstractes com concrets dins del propi camp d'especialització o interès, en els àmbits personal, públic, acadèmic o ocupacional / laboral, sempre que es puguin rellegir les seccions difícils.

Conèixer i saber aplicar les estratègies adequades per a comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts principals, els detalls rellevants del text, o informació, idees i opinions tant implícites com explícites clarament senyalitzades; i matisos com la ironia o l’ humor, o l’ús poètic o estètic de la llengua, formulats de manera clara.

Conèixer amb el suficient detall, i saber aplicar adequadament a la comprensió del text, els aspectes sociolingüístics derivats de situacions interpersonals en diferents contextos (des d’ informal fins institucional) i les convencions socials incloent estereotips) predominants en les cultures en que s’utilitza la llengua fita, així com els coneixements culturals més rellevants ( per ex. Històrics o artístics) que permetin captar les al·lusions més directes sobre aspectes que poden contenir el text. Distingir tant la funció o funcions comunicatives tant principals com secundàries del text i apreciar les diferents intencions comunicatives derivades de l'ús de diferents exponents d'aquestes funcions, i identificar els propòsits comunicatius generals associats a diferents formats, patrons i estils discursius típics pel que fa a la presentació i organització de la informació i les idees (per ex. Ús d’estructures passives o emfàtiques, contrast, digressió o recapitulació)

Distingir i aplicar a la comprensió del text escrit els significats i funcions específics generalment associats a diverses estructures sintàctiques d'ús comú segons el context de comunicació (per exemple, una estructura interrogativa per expressar admiració). Reconèixer lèxic escrit comú i més especialitzat relacionat amb els propis interessos i necessitats en l'àmbit personal, públic, acadèmic i ocupacional / laboral, i expressions i modismes d'ús habitual, així com les connotacions més discernibles en l’ús humorístic, poètic o estètic de l’ idioma quan el context o el suport visual faciliten la seva comprensió.

(8)

8 de 10

Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció

Escriure, en qualsevol suport, textos d'estructura clara sobre una sèrie de temes generals i més específics relacionats amb els propis interessos o especialitat, fent descripcions amb el suficient detall; redactant en paraules pròpies, i organitzant de manera coherent, informació i idees extretes de diverses fonts i organitzant los de manera lògica; i defenent un punt de vista sobre temes generals, o més específic, indicant els pros i les contres de les diferents opcions, utilitzant a tal fi els elements lingüístics adequats per dotar el text de cohesió i coherència i manipulant un lèxic adaptat al context i al propòsit comunicatiu que es persegueix

Conèixer, seleccionar i aplicar les estratègies més adequades per a elaborar textos escrits d'estructura clara i de certa longitud, per ex. integrant de manera apropiada informació rellevant procedent de fonts diverses, o reajustant el registre o l’estil (incloent lèxic, estructures sintàctiques i patrons discursius) per adaptar el text al destinatari i contextos específics.

Integrar en la pròpia competència intercultural, per produir textos escrits ben ajustats al context específic, els aspectes socioculturals i sociolingüístics més rellevants de la llengua i cultures fites relatives a costums, usos, actituds, valors i creences, i sobrepassar les diferències respecte a les llengües, cultures pròpies i els estereotips, demostrant confiança en l’ús de diferents registres o altres mecanismes d’adaptació contextual, i evitant errors seriosos de formulació o presentació textual que poden conduir a malentesos o situacions potencialment conflictives.

Planificar i articular el text oral segons la funció o funcions comunicatives principals i secundàries en cada cas, seleccionant els diferents exponents de dites funcions segons els diferents matisos de significació, i els diferents patrons discursius dels que es disposa per presentar i organitzar la informació, deixant clar el que es considera important (per ex. Mitjançant estructures emfàtiques) o els contrastos o digressions respecte al tema principal.

Utilitzar correctament, sense errors que condueixen a malentesos, les estructures morfosintàctiques, els patrons discursius i els elements de coherència i cohesió d’ús comú i més específic, seleccionant-los en funció del propòsit comunicatiu en el context concret ( per ex. L’ús de la forma passiva en representacions de caràcter acadèmic, o de frases de relatius per fer una descripció detallada.)

Conèixer i saber seleccionar i utilitzar lèxic escrit comú i expressions i modismes d’ús habitual, i més especialitzat segons els propis interessos i necessitats en l’àmbit personal, públic, acadèmic i laboral/professional, així com un reduït repertori de paraules i expressions que permet un ús humorístic i estètic senzill de l’ idioma.

Ajustar-se amb consistència als patrons ortogràfics de puntuació i de format d’ús comú, i alguns de caràcter més específic (per. ex abreviatures o asteriscs); saber manejar processadors de textos per resoldre, per ex. dubtes sobre variants ortogràfiques en diversos estàndards de la llengua, i utilitzar amb agilitat les convencions escrites que regeixen la comunicació per internet.

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

(9)
(10)

Figure

Updating...

References

Related subjects :