PLA DOCENT DE MATEMÀTIQUES. 1. Dades descriptives de l assignatura

Descargar (0)

Texto completo

(1)

PLA​ ​DOCENT​ ​DE

L’ASSIGNATURA

MATEMÀTIQUES

1.​ ​Dades​ ​descriptives​ ​de​ ​l’assignatura Nom​ ​de​ ​l’assignatura:​ ​​Matemàtiques

Curs​ ​acadèmic:​ ​​2017-2018 Curs:​ ​​1r

Trimestre​:​ ​1r

Titulació​ ​/​ ​Estudis:​ ​​Grau​ ​en​ ​Negocis​ ​i​ ​Màrqueting​ ​Internacionals Codi​ ​de​ ​l’assignatura:​​ ​41103

Nombre​ ​de​ ​crèdits:​ ​​6

Nombre​ ​total​ ​d’hores​ ​de​ ​dedicació:​ ​​150 Llengua​ ​de​ ​docència:​ ​​Català​ ​/​ ​Castellà Professorat:​ ​​Àngel​ ​Gil​ ​/​ ​Jordi​ ​Taixés Horari: GRUP​ ​1: Dilluns,​ ​8:00​ ​–​ ​9:30 Dimarts,​ ​11:15​ ​–​ ​12:45 Seminaris​ ​Grups​ ​101,​ ​102,​ ​103 101:​ ​Divendres,​ ​8:00​ ​–​ ​8:55 102:​ ​Divendres,​ ​9:00​ ​–​ ​9:55 103:​ ​Divendres,​ ​10:00​ ​–​ ​10:55 Tutoria:​ ​Divendres,​ ​11:00-12:00 GRUP​ ​2: Dilluns,​ ​11:15​ ​–​ ​12:45 Dimarts,​ ​8:00​ ​–​ ​9:30 Seminaris​ ​Grups​ ​201,​ ​202,​ ​203 201:​ ​Divendres,​ ​11:30​ ​–​ ​12:25 202:​ ​Divendres,​ ​12:30​ ​–​ ​13:25 203:​ ​Divendres,​ ​13:30​ ​–​ ​14:25 Tutoria:​ ​Dimecres,​ ​9:30-10:30

1

(2)

2.​ ​Presentació​ ​de​ ​l’assignatura

L’assignatura “Matemàtiques” està concebuda com una matèria introductòria de formació bàsica per a l’estudiant, com demostra el fet que estigui ubicada en el primer​ ​trimestre​ ​del​ ​primer​ ​curs.

Es tracta de la primera assignatura en la seqüència del pla d’estudis adscrita a l’àrea de Coneixement de Mètodes (conjuntament amb el bloc de Tècniques de gestió de la informació, dins de l’assignatura Tècniques de comunicació i gestió de la informació). En aquesta línia, l’estudiant comença a treballar en l’adquisició de competències associades als mètodes de treball utilitzats en situacions que admeten​ ​un​ ​tractament​ ​formal.

A més, durant el curs es treballen la utilització del llenguatge matemàtic i l’adquisició de mètodes de treball especialment adequats i útils per formalitzar situacions econòmiques. En particular, l’assignatura desenvolupa els aspectes fonamentals del càlcul matemàtic que més es fan servir en l’economia. En aquest sentit, es tracta d’una assignatura instrumental en la qual es proporcionen eines matemàtiques​ ​que​ ​s’utilitzen,​ ​principalment,​ ​en​ ​contextos​ ​d’optimització.

Per això és important arribar a un alt nivell de manipulació formal, de manera que s’insistirà en la realització de molts càlculs, alhora que es proporcionaran eines d’autoavaluació​ ​i​ ​de​ ​comprovació​ ​dels​ ​resultats​ ​obtinguts.

3.​ ​Competències​ ​a​ ​treballar​ ​en​ ​l’assignatura Competències​ ​generals

​Instrumentals

G.I.4. Capacitat per afrontar i resoldre problemes.

Genèriques​ ​sistèmiques G.S.5.Capacitat​ ​d’autoaprenentatge.

​Per​ ​a​ ​l’aplicabilitat

G.A.2. Capacitat per aplicar criteris quantitatius i aspectes qualitatius en la presa​ ​de​ ​decisions.

Competències​ ​específiques Professionals

E.P.23. Capacitat per aplicar i ampliar el raonament​ ​abstracte.

E.P.24. Desenvolupar la capacitat de síntesi.

Les competències indicades anteriorment s’interrelacionen amb les competències bàsiques​ ​recollides​ ​en​ ​el​ ​RD​ ​1393/2007,​ ​a​ ​saber:

a. Competència per a la ​comprensió de coneixements, partint de la base de l’educació​ ​secundària​ ​general​.

b. Competència per a l’​aplicació de coneixements ​al treball diari en la gestió o el màrqueting internacionals, en particular, la competència d’elaboració i defensa d’arguments​ ​i​ ​de​ ​resolució​ ​de​ ​problemes.

c. Competència per ​reunir i interpretar dades ​rellevants, que permetin emetre judicis​ ​reflexius​ ​sobre​ ​la​ ​realitat​ ​econòmica​ ​i​ ​social.

d. Competència per ​comunicar-se i transmetre informació ​(idees, problemes, solucions)​ ​a​ ​públics​ ​especialitzats​ ​i​ ​no​ ​especialitzats.

(3)

e. Competència per ​desenvolupar activitats d’aprenentatge de manera relativament​ ​autònoma.

Així, les competències desenvolupades en l’assignatura s’estructuren entre aquelles que consideren un desenvolupament o concreció de les competències bàsiques i aquelles que defineixen el perfil professional del graduat, tant pel que fa a competències generals com específiques, i les competències pròpies de l’assignatura.

Competència​ ​bàsica:​ ​​comprensió​ ​de​ ​coneixements Competències​ ​generals.​ ​G.A.2.

Competència​ ​bàsica:​ ​​aplicació​ ​de​ ​coneixements Competències​ ​específiques.​ ​E.P.23.

Competència​ ​bàsica:​ ​​reunir​ ​i​ ​interpretar​ ​dades Competències​ ​específiques.​ ​E.P.24.

Competència​ ​bàsica:​ ​​desenvolupar​ ​activitats​ ​d’aprenentatge Competències​ ​generals.​ ​G.I.4,​ ​G.S.5.

Competències​ ​que​ ​defineixen​ ​el​ ​perfil​ ​professional​ ​no​ ​incloses​ ​en​ ​les​ ​bàsiques De manera general, aquestes competències tenen en comú els següents elements clau per aconseguir la professionalització de l’estudiant en l’àmbit dels negocis i el màrqueting​ ​internacionals:

-​ ​capacitar​ ​l’estudiant​ ​per​ ​a​ ​la​ ​seva​ ​adaptació​ ​a​ ​equips​ ​i​ ​entorns​ ​dinàmics;

- capacitar l’estudiant perquè creï la seva pròpia visió integral del funcionament d’un​ ​negoci​ ​o​ ​projecte​ ​de​ ​màrqueting​ ​internacional;

- capacitar l’estudiant per a la presa de decisions complexes i els processos de negociació.

Competències​ ​generals.​ ​G.I.4. Resultats​ ​d’aprenentatge

Aprendre​ ​a​ ​resoldre​ ​problemes​ ​matemàtics​ ​univariants​ ​i​ ​multivariants​ ​elementals​ ​i a​ ​interpretar​ ​correctament​ ​la​ ​solució​ ​a​ ​un​ ​determinat​ ​problema.

4.​ ​Continguts

Càlcul univariant i multivariant. Càlcul diferencial. Àlgebra lineal. Introducció a la programació​ ​lineal.

Programació: (T indica “teoria” i S indica “seminari”; en cada seminari es tracten les​ ​sessions​ ​anteriors​ ​de​ ​la​ ​teoria​ ​no​ ​tractades​ ​en​ ​cap​ ​seminari).

(4)

Setmana Data Sessió Tema Contingut​ ​de​ ​la​ ​sessió

1

18/9/17 T1

Tema​

1:​

Funcions

d’una​

variable

Concepte​ ​de​ ​funció.​ ​Funcions

habituals.

Domini​ ​i​ ​recorregut.

Gràfica.

19/9/17 T2

Desplaçament​ ​de​ ​gràfiques.

Gràfiques​ ​d’equacions:​ ​la

circumferència​ ​i​ ​l’el·lipse.

22/9/17 S1

2

25/9/17 Festiu

26/9/17 T3

Funcions​ ​lineals.​ ​Pendent.

Inequacions​ ​lineals.

Funcions​ ​quadràtiques:​ ​estudi

especial​ ​de​ ​la​ ​paràbola.

Desigualtats​ ​quadràtiques.

29/9/17 S2

3

2/10/17 T4

Funcions​ ​polinòmiques​ ​de

grau​ ​superior.​ ​Zeros.

Continuïtat.​ ​Teorema​ ​de

Bolzano.​ ​El​ ​signe​ ​d’una​ ​funció.

3/10/17 T5

Successions​ ​i​ ​sèries.​ ​La​ ​sèrie

geomètrica.​ ​Exemples.

6/10/17 S3

4

9/10/17 T6

Tema​

2:​

Càlcul

diferencial

Derivada​ ​d’una​ ​funció​ ​en​ ​un

punt.​ ​Interpretació

geomètrica.

Equació​ ​de​ ​la​ ​recta​ ​tangent.

Regles​ ​bàsiques​ ​de​ ​derivació.

10/10/17 T7

Regles​ ​de​ ​derivació.

Derivades​ ​d’ordre​ ​superior.

Funcions​ ​compostes.​ ​Regla​ ​de

la​ ​cadena.

13/10/17 Festiu

5

16/10/17 T8

Tema​ ​3:​ ​Funcions

exponencials​ ​i

logarítmiques.

Aproximacions

Taylor

Estudi​ ​de​ ​les​ ​funcions

exponencials​ ​i​ ​logarítmiques.

Propietats.

(5)

17/10/17 T9

Aproximacions​ ​lineals​ ​i

quadràtiques.

Concepte​ ​de​ ​diferencial.

Error.

20/10/17 S4

6

23/10/17 T10

Tema​

4:

Optimització​

de

funcions​

d’una

variable

Conceptes​ ​bàsics.

Punts​ ​estacionaris.​ ​Condicions

necessàries.

Condicions​ ​de​ ​2n​ ​ordre​ ​per​ ​a

la​ ​seva​ ​classificació.

24/10/17 T11

Concavitat​ ​i​ ​convexitat​ ​de

funcions.

Òptims​ ​globals.​ ​Teorema​ ​dels

valors​ ​extrems.

27/10/17 S5

7

30/10/17 T12

Tema​

5:​

Funcions

de​

dues​

variables

Funcions​ ​de​ ​dues​ ​variables.

Concepte.​ ​Domini.

Gràfica​ ​d’una​ ​funció​ ​de​ ​dues

variables.

Equació​ ​de​ ​plans​ ​en​ ​tres

dimensions.

31/10/17 T13

Corbes​ ​de​ ​nivell.

Derivades​ ​parcials.

Interpretació​ ​geomètrica.

Equació​ ​de​ ​plans​ ​tangents​ ​a

superfícies.

3/11/17 S6

8

6/11/17 T14

Derivades​ ​de​ ​funcions

definides​ ​implícitament.

Equació​ ​d’una​ ​recta​ ​tangent​ ​a

una​ ​corba​ ​de​ ​nivell.​ ​Gradient.

7/11/17 T15

Tema​

6:

Optimització​

I

Derivada​ ​direccional.

Localització​ ​de​ ​punts

estacionaris:​ ​condicions​ ​de​ ​1r

ordre.​ ​Punts​ ​de​ ​sella.

10/11/17 S7

9

13/11/17 T16

Classificació​ ​de​ ​punts

estacionaris:​ ​condicions​ ​de​ ​2n

ordre.

14/11/17 T17

Tema​

7:

Optimització​

II.

Optimització​ ​amb

restriccions

Extrems​ ​amb​ ​restriccions

d’igualtat.

Mètode​ ​dels​ ​multiplicadors

de​ ​Lagrange.

17/11/17 S8

(6)

10

20/11/17 T18

Tema​

8:​

Màxims​

i

mínims​

globals

Màxims​ ​i​ ​mínims​ ​globals​ ​en

un​ ​conjunt​ ​tancat​ ​i​ ​fitat.

21/11/17 T19

Programació​ ​lineal​ ​en​ ​dos

variables.

24/11/17 S9

11

27/11/17 (*)

Repàs

28/11/17 S10​

(*)

(*)​

Classes​

d’un​

divendres

5.​ ​Avaluació Avaluació​ ​regular. Elements

d’avaluació temporal Període d’avaluació Tipus Agent​ ​avaluació d’activitat Tipus Agrupament (%) Pes

Obl. Opt. Docent Autoaval. Coaval

. Indiv. Grup (#)

Examen​ ​final Setmana

exàmens​ ​finals sí sí Síntesi sí 60

3​ ​controls Sorpresa sí sí Síntesi sí 20

Lliurament

problemes Periòdicament -​ ​aleatoris durant​ ​el​ ​curs

sí sí Aplicació, conceptual sí 5 Assistència​ ​i participació als​ ​seminaris Periòdicament sí sí Aplicació, conceptual 10 Qüestionaris

fets​ ​a​ ​classe Diaris sí sí assignatura Seguiment 5

Qüestionaris

Moodle Periòdicament sí sí Aplicació sí Fins a​ ​5

Treballs

extra Periòdicament sí sí Aplicació sí sí Fins a​ ​5

Per​ ​a​ ​l’assistència​ ​es​ ​valoraran​ ​els​ ​qüestionaris​ ​fets​ ​a​ ​classe.

Els tres controls previstos es faran dins dels horaris de les classes de teoria. Per afavorir l’avaluació contínua, els controls constaran de problemes similars als lliurats —i corregits— amb anterioritat, i a més a més es realitzaran sense avís previ; podran ser escrits o amb qüestionaris Moodle. Per poder fer la ponderació es requerirà un mínim d’un 4 a l’examen final. En cas contrari, la nota de l’assignatura serà​ ​la​ ​de​ ​l’examen​ ​final.

Quan la nota obtinguda amb la ponderació de la taula anterior sigui superior a 5 (amb la nota de l’examen superior també a 5) es podran tenir en compte les notes dels​ ​qüestionaris​ ​Moodle​ ​i​ ​dels​ ​treballs​ ​extra​ ​per​ ​millorar​ ​la​ ​nota.

La recuperació per als alumnes que hagin suspès constarà d’un examen que valdrà un 60 % de la nota; el 40 % restant provindrà de la nota d’avaluació contínua obtinguda al llarg del curs. Per poder fer la ponderació es requerirà un mínim d’un 4 a​ ​l’examen​ ​de​ ​recuperació.

(7)

Treball​ ​de​ ​competències​ ​i​ ​avaluació​ ​de​ ​resultats​ ​d’aprenentatge:

GI4 GS5 GA2 EP23 EP24 Resultats d’aprenentatg

e

Lliurament​ ​de​ ​problemes X X X X

Controls X X X X

Qüestionaris​ ​d’autoavaluació X X X

Assistència​ ​i​ ​participació​ ​als

seminaris X X X

Examen​ ​final X X X X

La​ ​còpia​ ​i/o​ ​el​ ​plagi​ ​total​ ​o​ ​parcial​ ​en​ ​treballs i/o​ ​exàmens​ ​comportarà suspendre​ ​l’assignatura​ ​amb​ ​una​ ​qualificació​ ​de​ ​zero​ ​sense​ ​dret​ ​a

recuperació,​ ​sense​ ​perjudici​ ​de​ ​l’aplicació​ ​de​ ​les​ ​altres​ ​sancions​ ​previstes al​ ​reglament​ ​de​ ​Règim​ ​disciplinari​ ​dels​ ​estudiants​ ​de​ ​la​ ​Universitat

Pompeu​ ​Fabra,​ ​en​ ​funció​ ​de​ ​la​ ​gravetat​ ​de​ ​la​ ​infracció.

6.​ ​Bibliografia​ ​i​ ​recursos​ ​didàctics

Bibliografia​ ​bàsica:

Matemáticas​ ​para​ ​el​ ​análisis​ ​económico. K.​ ​Sydsaeter,​ ​P.J.​ ​Hammond

Prentice​ ​Hall

Bibliografia​ ​complementària:

Matemáticas​ ​para​ ​administración​ ​y​ ​economía. S.​ ​T.​ ​Tan

International​ ​Thomson​ ​Editores

Recursos​ ​didàctics:​ ​Moodle​ ​i​ ​recursos​ ​d’Internet.

Programari​ ​​online​ ​​(Wolfram|Alpha).

Ús​ ​de​ ​Google​ ​i​ ​de​ ​diferents​ ​pàgines​ ​web.

7.​ ​Metodologia

A partir del material exposat a les classes magistrals, els estudiants hauran d’aprofundir en la matèria del curs tot resolent exercicis adequats, com també qüestionaris​ ​d’autoavaluació​ ​mitjançant​ ​la​ ​plataforma​ ​Moodle.

PRESENCIAL

(A​ ​L’AULA) DIRIGIT (FORA​ ​DE​ ​L’AULA) AUTÒNOM

Professor: Professor: Estudiant:

(8)

- Exposició professor - Resolució d’exercicis Estudiant: - Resolució d’exercicis - Controls - Examen - Preparació​ ​de qüestionaris d’autoavaluació Estudiant: - Resolució dels qüestionaris d’autoavaluació - Preparació, prèvia,​ ​de​ ​les classes​ ​de​ ​teoria a​ ​través​ ​del​ ​llibre o​ ​del​ ​material subministrat - Estudi​ ​personal - Exàmens,

organització​ ​dels apunts​ ​i​ ​del material - Resolució

d’exercicis individualment

Per a una bona organització del treball, es recomana als alumnes una dedicació de temps​ ​setmanal,​ ​aproximada,​ ​per​ ​a​ ​cadascuna​ ​de​ ​les​ ​activitats​ ​del​ ​curs:

1. Preparació prèvia a la classe de teoria (lectura de guies, resums de teoria, vídeos,​ ​qüestionaris​ ​sobre​ ​les​ ​guies):​ ​1​ ​hora.

2. Sessió​ ​de​ ​classe​ ​de​ ​teoria:​ ​1,5​ ​hores.

3. Estudi​ ​personal​ ​i​ ​resolució​ ​de​ ​problemes:​ ​1​ ​hora.

4. Preparació prèvia a la classe de teoria (lectura de guies i resums de teoria, qüestionaris​ ​sobre​ ​les​ ​guies):​ ​1​ ​hora.

5. Sessió​ ​de​ ​classe​ ​de​ ​teoria:​ ​1,5​ ​hores.

6. Estudi​ ​personal​ ​i​ ​resolució​ ​de​ ​problemes:​ ​2​ ​hores. 7. Resolució​ ​de​ ​qüestionaris​ ​Moodle:​ ​1​ ​hora.

8. Seminari:​ ​1​ ​hora.

9. Comprovació​ ​de​ ​les​ ​solucions​ ​dels​ ​seminaris:​ ​1​ ​hora.

8.​ ​Programació​ ​d’activitats

1) Distribució​ ​d’hores​ ​entre​ ​teoria​ ​i​ ​pràctiques​ ​(segons​ ​el​ ​nombre​ ​de​ ​crèdits del​ ​pla​ ​d’estudis):

3​ ​h​ ​de​ ​magistralitat​ ​i​ ​1​ ​h​ ​de​ ​seminari​ ​(a​ ​partir​ ​de​ ​la​ ​1a​ ​setmana​ ​de classe).

2) Programació​ ​d’activitats​ ​al​ ​pla​ ​d’estudis:

Dins​ ​de​ ​l’aula:​ ​classes​ ​magistrals,​ ​seminaris.

Fora​ ​de​ ​l’aula:​ ​treball​ ​en​ ​grup,​ ​treball​ ​individual​ ​(memòries, exercicis...).​ ​Estudi​ ​personal.​ ​Qüestionaris​ ​d’autoavaluació.

Setmana Activitat​ ​a​ ​l’aula Agrupament​ ​/​ ​tipus d’activitat

Activitat​ ​fora​ ​de​ ​l’aula Agrupament​ ​/​ ​tipus d’activitat

Setmanes​ ​1-10 Classes​ ​magistrals, seminari,​ ​qüestionaris Moodle

Estudi​ ​personal,​ ​resolució de​ ​problemes,​ ​qüestionari Moodle

Setmana​ ​exàmens​ ​finals examen​ ​final estudi

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :