ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE TARADELL REALITZADA EL DIA 13 DE FEBRER DE 2007

12  Download (0)

Full text

(1)

ACTA

DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE

L’AJUNTAMENT DE TARADELL REALITZADA EL DIA 13 DE FEBRER DE 2007

Número de sessió: JGL/07/2007

En el municipi de Taradell, en el despatx de l’Alcaldia de la Casa de la Vila, el dia 13 de febrer de 2007, es reuneix a les nou del vespre, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Taradell, sota la presidència de l’Alcalde, il·lustre senyor Josep Munmany i Vila, del grup polític municipal de Convergència i Unió (CiU), amb assistència dels Regidors següents: senyor Lluís Verdaguer i Vivet, senyor Albert Ledesma i Castelltort i senyora Imma Codony i Soler, tots del grup polític municipal de CiU, a l’objecte de realitzar sessió ordinària en primera convocatòria.

Assisteix el Secretari-Interventor titular de la Corporació senyor Lleonard Ferrer i Bird.

Donat que existeix el quòrum legal de membres assistents perquè pugui començar la sessió, és oberta per la presidència.

I.- APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

1.- PART EXPOSITIVA:

Atès que l’Alcalde senyor Munmany pregunta als Regidors assistents a la present sessió si tenen que formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió anterior realitzada el dia 6 de febrer de 2007, número de sessió JGL/06/2007, segons estableix l’article 113, en relació al 91.1, del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).

Atès que els Regidors assistents no efectuen cap observació, es considera adoptada la següent proposta de resolució:

PART DISPOSITIVA:

Únic.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Taradell realitzada el dia 6 de febrer de 2007, número de sessió JGL/06/2007.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent quatre (4) el nombre de membres presents a la sessió i quatre (4) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la llei.

II.- INSTÀNCIES, SOL·LICITUDS, ESCRITS I INFORMES

2.- PART EXPOSITIVA:

(2)

Atesa la sol·licitud de la senyora Mª Victòria Rodríguez i Blanco, demanant un informe de la Policia Local de Taradell conforme el dia 19 de setembre de 2006 aproximadament van agafar el gos de la senyora Lola Hosta i el van portar a la gossera donat que feia dies que corria sol pel carrer i li havia entrat diverses vegades al jardí fent-li destrosses i deixant prenyada a la seva gossa, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:

PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar passar-la al Supervisor de la Policia Local de Taradell perquè emeti informe.

Segon.- Notificar la present resolució a la sol·licitant.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent quatre (4) el nombre de membres presents a la sessió i quatre (4) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la llei.

3.- PART EXPOSITIVA:

Atesa la sol·licitud del senyor Miquel Àngel Valverde i Donaire, en representació del Bar Karra, demanant poder tancar a les 3 de la matinada el dia del Carnestoltes, 24 de febrer de 2007, donat que el bar celebrarà el Carnestoltes amb música, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:

PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar autoritzar-li el que sol·licita sempre i quan no es molesti al veïnat.

Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent quatre (4) el nombre de membres presents a la sessió i quatre (4) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la llei.

4.- PART EXPOSITIVA:

Atesa la sol·licitud de la senyora Manola Gómez i Martín, demanant l’informe de la Policia Local emès el dia 17 de gener de 2007, referent a l’accident de trànsit ocorregut a l’Av. Santa Eugènia de Berga de la Urbanització Miranda La Plana-La Roca, just davant dels apartats de correus, que va tenir lloc entre dos vehicles, un dels quals fou el de la sol·licitant, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:

PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar passar-la al Supervisor de la Policia Local de Taradell perquè emeti informe.

Segon.- Notificar la present resolució a la sol·licitant.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent quatre (4) el nombre de membres presents a la sessió i quatre (4) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum

(3)

exigit per la llei.

5.- PART EXPOSITIVA:

Atesa la sol·licitud del senyor Enric Corder i López, demanant que es prenguin mesures per fer disminuir la velocitat dels vehicles que circulen per davant del Dispensari Municipal en direcció a la Ctra. Mont-rodon, com elevar el pas de vianants existent o col·locar barres d’elevació, donat que pot produir-se algun accident, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:

PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar passar-la al Supervisor de la Policia Local de Taradell perquè emeti informe.

Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent quatre (4) el nombre de membres presents a la sessió i quatre (4) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la llei.

6.- PART EXPOSITIVA:

Atesa la sol·licitud del senyor Joan Gaudes i Gúzman, demanant un local de l’Ajuntament per muntar i desmuntar la carrossa per al Carnestoltes del dia 24 de febrer de 2007, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:

PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar comunicar-li que ja no disposem de lloc per muntar més carrosses.

Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent quatre (4) el nombre de membres presents a la sessió i quatre (4) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la llei.

7.- PART EXPOSITIVA:

Atesa la sol·licitud del senyor Joan Raurell i Manzanares, comunicant a l’Ajuntament els fets ocorreguts en data 10 de febrer de 2007 a les 8 del matí quan els tècnics de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., es van personar al davant de casa seva, a l’Av. Castellets, núm. 65, per canviar i posar llum al pal de formigó existent sense cap autorització, per la qual cosa van trucar els Mossos d’Esquadra que els van fer parar, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:

PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar comunicar-li que la companyia Endesa Distribución Elèctrica S.L.U., disposa de la corresponent llicència urbanística d’obres per a la col·locació del pal de formigó en la situació actual, atorgada en la Junta de Govern Local del dia 30 de gener de 2007, expedient núm. 19/2007, fent constar que es retirarà el pal de fusta que hi ha en el llindar de la seva finca de l’Av. Castellets, núm. 65.

(4)

Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent quatre (4) el nombre de membres presents a la sessió i quatre (4) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la llei.

8.- PART EXPOSITIVA:

Atesa la sol·licitud del senyor Josep Casassas i Arumí, demanant el canvi de titularitat jurídica dels drets funeraris del nínxol núm. 126 de la Via Sant Genís del Cementiri Municipal, actualment a nom de la seva àvia senyora Maria Casademunt i Marfà (qepd), a favor del sol·licitant.

Vist que la titular va causar decés l’any 1966 sense fer testament i que va tenir una única filla, la senyora Maria Arumí i Casademunt (qepd), que és la mare del sol·licitant, i que va causar decés en data 18 de gener de 2007.

Comprovat documentalment que el sol·licitant té tres germans que renuncien a la titularitat del nínxol esmentat.

Vist l’article 6 de l’Ordenança fiscal municipal núm. 8, reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:

PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar autoritzar el canvi de titularitat jurídica sol·licitat i la liquidació dels drets municipals corresponents.

Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent quatre (4) el nombre de membres presents a la sessió i quatre (4) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la llei.

9.- PART EXPOSITIVA:

Atesa la sol·licitud del senyor Frederic Orra i Prat, en representació pròpia i de la senyora Montserrat Orra i València, demanant la devolució de la fiança dipositada, 526,44 euros, per tal de garantir les condicions de la llicència urbanística d’obres atorgada, expedient núm. 91/2007.

Vist l’informe favorable emès per l’Aparellador Municipal i que s’ha tramitat l’alta al padró de l’impost de béns immobles de l’obra nova feta, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:

PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar la devolució de la fiança dipositada.

Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent quatre (4) el nombre de membres presents a la sessió i quatre (4) el nombre de membres legals de la junta, el que

(5)

suposa el vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la llei.

10.- PART EXPOSITIVA:

Atesa la sol·licitud de la senyora Montserrat Orra i València, en representació pròpia i del senyor Jaume Garolera i Bruguera, demanant la devolució de la fiança dipositada, 260,94 euros, per tal de garantir les condicions de la llicència urbanística d’obres atorgada, expedient núm. 150/2005.

Vist l’informe favorable emès per l’Aparellador Municipal i que s’ha tramitat l’alta al padró de l’impost de béns immobles de l’obra nova feta, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:

PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar la devolució de la fiança dipositada.

Segon.- Notificar la present resolució a la sol·licitant.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent quatre (4) el nombre de membres presents a la sessió i quatre (4) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la llei.

11.- PART EXPOSITIVA:

Atesa la sol·licitud de la senyora Eulàlia Planas i Pujol, en representació del senyor Jaume Furtet i Valeri, demanant la devolució de la fiança dipositada, 1.352,28 euros, per tal de garantir les condicions de la llicència urbanística d’obres atorgada, expedient núm.

99/2000.

Vist l’informe favorable emès per l’Aparellador Municipal i que s’ha tramitat l’alta al padró de l’impost de béns immobles de l’obra nova feta, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:

PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar la devolució de la fiança dipositada.

Segon.- Notificar la present resolució a la sol·licitant.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent quatre (4) el nombre de membres presents a la sessió i quatre (4) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la llei.

12.- PART EXPOSITIVA:

Atesa la sol·licitud de la senyora Cecília Cuenca i Biosca, demanant que es pintin passos de zebra al davant del Centre Cultural Costa i Font, al davant del parvulari de Les Pinediques i entre l’ambulatori i el parvulari.

Vist l’informe emès pel Servei de Vies Locals de la Diputació de Barcelona, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:

PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar sol·licitar a la Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, que té ara la

(6)

competència sobre la citada carretera, la realització del pas de vianants esmentat.

Segon.- Notificar la present resolució a la sol·licitant i a la Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, adjuntant còpia del citat informe.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent quatre (4) el nombre de membres presents a la sessió i quatre (4) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la llei.

III.- LLICÈNCIES I PERMISOS AMBIENTALS

13.- PART EXPOSITIVA:

Atesa la instància del senyor Albert Pujol i Perich, amb DNI núm. 40.319.745-D, en representació de la societat Tràmit Osona, S.L., de data 22 de desembre de 2006, presentant una comunicació prèvia documentada, fent avinent la seva intenció d’exercir l’activitat innòcua de gestoria administrativa a l’immoble situat a la carretera de Mont- rodon, núm. 15, d’aquest terme municipal, expedient núm. 38/2006.

Vistos els informes favorables emesos per l’Enginyer Tècnic i el Secretari- Interventor Municipals, amb les condicions prèvies següents:

a) La instal·lació elèctrica haurà de complir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, (RD 2413/73 de 20/09/73 ó RD 842/2002, de 2/08/02, segons correspongui), i les seves instruccions tècniques completaries.

b) L’aïllament acústic dels locals haurà de ser suficient pel compliment de les condicions que estableixen als annexos 3 i 4 de la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica. (Zona C, de sensibilitat acústica baixa).

c) Els locals destinats a l’activitat hauran de ser sector d’incendis independent dels locals annexos. La resistència al foc dels elements constructius separadors, no inferior a EI-120.

d) La estabilitat al foc dels elements estructurals de l’edifici haurà de ser EF-90, com a mínim.

e) Caldrà instal·lar un extintor d’incedis de pols polivalent a cada planta i un de CO2 prop del quadre elèctric. Aquests extintors hauran de ser objecte de les operacions de manteniment que estableix el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat per RD 1942/1993, de 5 de novembre.

f) Caldrà instal·lar els dos punts de llum d’emergència a la planta baixa, segons projecte. També se n’hauran d’instal·lar dos, (un dels quals a l’arrencada de l’escala), a la planta soterrani.

g) La comunicació entre els locals destinats a l’activitat i el garatge de l’edifici, s’haurà de fer a través d’un vestíbul d’independència. Les parets hauran de ser EI-120 i els portes EI-30, com a mínim.

h) En general, s’hauran de complir les condicions que estableix el,Document Bàsic SI, (seguretat contra incendis), del Codi Tècnic de la Edificació.

i) El lavabo haurà de disposar de ventilació natural o forçada. Els paviments i les parets hauran d’estar enrajolats.

(7)

j) El residus generats en el funcionament de l’activitat hauran de ser seleccionats d’acord amb la seva tipologia i lliurats als serveis municipals de recollida.

k) La posta en funcionament de l’activitat haurà de venir precedida d’un acte de comprovació inicial (visita d’inspecció) i del consegüent atorgament de la llicència municipal d’obertura.

l) La visita d’inspecció la realitzarà un tècnic municipal i tindrà per finalitat comprovar que les instal·lacions han estat executades i són conformes amb el permís municipal ambiental.

m) La visita d’inspecció es durà a terme a petició de l’interessat, per la qual cosa caldrà adreçar una sol·licitud, dins del termini de tres mesos des de la data d’aprovació de la present resolució, acompanyada d’una certificació final d’obres d’instal·lació signada pel tècnic competent director de les instal·lacions on s’acrediti la conformitat d’aquestes a la llicència ara concedida i el compliment de les especificacions establertes al projecte de l’activitat, de les disposicions normatives d’aplicació i dels informes i condicions dels tècnics municipals. I tot això, sens perjudici de l’assistència dels tècnics municipals que designi la corporació municipal. La visita d’inspecció es durà a terme d’ofici passats els tres mesos des de la data d’aprovació de la present resolució cas que abans no s’hagi sol·licitat.

Atès que dels informes emesos es desprèn que no existeix cap obstacle legal que impedeixi que la comunicació prèvia presentada pel senyor Albert Pujol i Perich en representació de la societat Tràmit Osona, S.L., pugui produir plens efectes legitimadors de l’exercici de l’activitat innòcua esmentada més amunt, amb efectes des de que compleixi les condicions prèvies dels dits informes.

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 19 de juny de 2003, pel qual, entre d’altres, l’Alcalde delega a la Junta de Govern Local algunes de les atribucions establertes en l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat q) sencer: L’atorgament de les llicències, salvant que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:

PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar donar-se la Junta de Govern Local per assabentada de que, amb efectes des de que es compleixin les condicions prèvies dels informes desfavorables emesos per l’Enginyer Tècnic i el Secretari-Interventor Municipals, començarà a exercir legítimament l’activitat innòcua de gestoria administrativa, a l’immoble situat a la carretera de Mont-rodon, núm. 15, d’aquest terme municipal, en virtut de la comunicació prèvia presentada en el seu dia davant aquesta corporació local.

Segon.- Aprovar condicionar l’efectivitat del present permís a l’adopció de les mesures correctores esmentades al projecte de l’activitat, a les disposicions normatives d’aplicació, i als informes i condicions dels tècnics municipals, que són els següents:

a) La instal·lació elèctrica haurà de complir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, (RD 2413/73 de 20/09/73 ó RD 842/2002, de 2/08/02, segons correspongui), i les seves instruccions tècniques completaries.

b) L’aïllament acústic dels locals haurà de ser suficient pel compliment de les condicions que estableixen als annexos 3 i 4 de la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica. (Zona C, de sensibilitat acústica baixa).

(8)

a) Els locals destinats a l’activitat hauran de ser sector d’incendis independent dels locals annexos. La resistència al foc dels elements constructius separadors, no inferior a EI-120.

b) La estabilitat al foc dels elements estructurals de l’edifici haurà de ser EF-90, com a mínim.

c) Caldrà instal·lar un extintor d’incedis de pols polivalent a cada planta i un de CO2 prop del quadre elèctric. Aquests extintors hauran de ser objecte de les operacions de manteniment que estableix el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat per RD 1942/1993, de 5 de novembre.

d) Caldrà instal·lar els dos punts de llum d’emergència a la planta baixa, segons projecte. També se n’hauran d’instal·lar dos, (un dels quals a l’arrencada de l’escala), a la planta soterrani.

e) La comunicació entre els locals destinats a l’activitat i el garatge de l’edifici, s’haurà de fer a través d’un vestíbul d’independència. Les parets hauran de ser EI-120 i els portes EI-30, com a mínim.

f) En general, s’hauran de complir les condicions que estableix el,Document Bàsic SI, (seguretat contra incendis), del Codi Tècnic de la Edificació.

g) El lavabo haurà de disposar de ventilació natural o forçada. Els paviments i les parets hauran d’estar enrajolats.

h) El residus generats en el funcionament de l’activitat hauran de ser seleccionats d’acord amb la seva tipologia i lliurats als serveis municipals de recollida.

i) La posta en funcionament de l’activitat haurà de venir precedida d’un acte de comprovació inicial (visita d’inspecció) i del consegüent atorgament de la llicència municipal d’obertura.

j) La visita d’inspecció la realitzarà un tècnic municipal i tindrà per finalitat comprovar que les instal·lacions han estat executades i són conformes amb el permís municipal ambiental.

k) La visita d’inspecció es durà a terme a petició de l’interessat, per la qual cosa caldrà adreçar una sol·licitud, dins del termini de tres mesos des de la data d’aprovació de la present resolució, acompanyada d’una certificació final d’obres d’instal·lació signada pel tècnic competent director de les instal·lacions on s’acrediti la conformitat d’aquestes a la llicència ara concedida i el compliment de les especificacions establertes al projecte de l’activitat, de les disposicions normatives d’aplicació i dels informes i condicions dels tècnics municipals. I tot això, sens perjudici de l’assistència dels tècnics municipals que designi la corporació municipal. La visita d’inspecció es durà a terme d’ofici passats els tres mesos des de la data d’aprovació de la present resolució cas que abans no s’hagi sol·licitat.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent quatre (4) el nombre de membres presents a la sessió i quatre (4) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la llei.

IV.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

14.- PART EXPOSITIVA:

(9)

Atesa la sol·licitud del senyor Pere Font i Mas, demanant llicència urbanística d’obres per al soterrament de la línia telefònica, al Mas Can Jaumic, expedient núm.

27/2007.

Vistos els informes favorables emesos per l’Aparellador i el Secretari-Interventor Municipals.

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 19 de juny de 2003, pel qual, entre d’altres, l’Alcalde delega a la Junta de Govern Local algunes de les atribucions establertes en l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat q) sencer: L’atorgament de les llicències, salvant que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:

PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar atorgar-li llicència urbanística d’obres menors amb la condició general prèvia de compliment de les prescripcions generals que figuren a les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic de Taradell, aprovant tanmateix la liquidació dels drets municipals corresponents.

Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant, assabentant-lo que la llicència no serà executiva si no es compleix la condició general prèvia o no s’han pagat els corresponents drets municipals.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent quatre (4) el nombre de membres presents a la sessió i quatre (4) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la llei.

15.- PART EXPOSITIVA:

Atesa la sol·licitud del senyor Enric Casacuberta i Masgrau, demanant llicència urbanística d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, a l’Av. Goitallops, núm. 107, expedient núm. 08/2007.

Vistos els informes favorables emesos per l’Arquitecte i el Secretari-Interventor Municipals, amb la condició particular prèvia que cal aportar el projecte executiu previ a l’inici de les obres i el moviment de terres i construcció de murs s’ajustarà al que es fixa estrictament en el Pla Parcial que desenvolupa el sector.

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 19 de juny de 2003, pel qual, entre d’altres, l’Alcalde delega a la Junta de Govern Local algunes de les atribucions establertes en l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l’article 21.3 i per l’article 23.2.b) de la mateixa, entre d’elles l’apartat q) sencer: L’atorgament de les llicències, salvant que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la següent proposta de resolució:

PART DISPOSITIVA:

Primer.- Aprovar atorgar-li llicència urbanística d’obres majors amb la condició particular prèvia esmentada i amb la condició general prèvia de compliment de les prescripcions generals que figuren a les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic

(10)

de Taradell, aprovant tanmateix la liquidació dels drets municipals corresponents.

Segon.- Notificar la present resolució al sol·licitant, assabentant-lo que la llicència no serà executiva si no es compleix la condició particular i general prèvia o no s’han pagat els corresponents drets municipals.

VOTACIÓ ORDINÀRIA:

S’aprova per unanimitat amb el resultat següent: vots a favor, quatre (4), del grup de CiU; vots en contra, cap (0); abstencions cap (0); sent quatre (4) el nombre de membres presents a la sessió i quatre (4) el nombre de membres legals de la junta, el que suposa el vot favorable de la majoria simple, absoluta i dels 2/3, complint-se el quòrum exigit per la llei.

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió a les deu del vespre de la data a l’inici esmentada, de què jo com a Secretari-Interventor en dono fe.

L’Alcalde, El Secretari-Interventor,

Josep Munmany i Vila Lleonard Ferrer i Bird

(11)

CONVOCATÒRIA A SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE

L’AJUNTAMENT DE TARADELL

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Taradell ha de reunir-se a la Casa de la Vila, en el despatx de l’Alcaldia, el pròxim dia 13 DE FEBRER DE 2007, A LES 21 HORES, per tal de realitzar sessió ordinària de primera convocatòria, per tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us assabento que només podreu excusar la vostra assistència per causa justificada, que, en tot cas, us prego em comuniqueu abans de la data de la sessió.

Taradell, 12 de febrer de 2007

L’Alcalde,

Josep Munmany i Vila

ORDRE DEL DIA - OBJECTE DE LA SESSIÓ

I.- APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

II.- INSTÀNCIES, SOL·LICITUDS, ESCRITS I INFORMES III.- LLICÈNCIES I PERMISOS AMBIENTALS

IV.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

He rebut l’original amb data 12-02-2007, Sr. Lluís Verdaguer i Vivet

Sr. Albert Ledesma i Castelltort

Sra. Imma Codony i Soler

(12)

CONVOCATÒRIA A SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE

L’AJUNTAMENT DE TARADELL

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Taradell ha de reunir-se a la Casa de la Vila, en el despatx de l’Alcaldia, el pròxim dia 13 DE FEBRER DE 2007, A LES 21 HORES, per tal de realitzar sessió ordinària de primera convocatòria, per tractar els assumptes que es relacionen a continuació, no podent assistir-hi altres persones que no siguin membres de la mateixa per no ser sessió pública.

Taradell, 12 de febrer de 2007

L’Alcalde,

Josep Munmany i Vila

ORDRE DEL DIA - OBJECTE DE LA SESSIÓ

I.- APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

II.- INSTÀNCIES, SOL·LICITUDS, ESCRITS I INFORMES III.- LLICÈNCIES I PERMISOS AMBIENTALS

IV.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Figure

Updating...

References