EINES PER A L AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LA MOBILITAT

Descargar (0)

Texto completo

(1)

EINES PER A L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LA MOBILITAT

A b r i l— J u n y 2 0 1 0 , B a r c e l o n a

Objectius

D’ençà de l’entrada en vigor de la Llei de Mobilitat de 2003, s’han desenvolupat tot un seguit de plans i instruments que vinculen la mobilitat i el medi ambient. El curs pretén exposar l’entorn normatiu i aprofundir en els instruments de planificació de mobilitat i d’avaluació ambiental (bloc I), en quines són les fonts i metodologies per al càlcul dels principals impactes ambientals de la mobilitat (bloc II), i com es desenvolupa l’avaluació ambiental de la planificació i de les mesures implementades (bloc III).

Destinataris

Professionals del medi ambient (tan en l’àmbit públic com privat), estu- diants de Ciències Ambientals i, en general, persones interessades en una mobilitat més sostenible.

Enfoc i metodologia

Els curs s’orienta des d’una perspectiva eminentment pràctica, ja que s’exposaran casos reals amb paràmetres quantificables i es reflexionarà sobre les limitacions existents a les metodologies actuals.

El curs s’estructura en 3 mòduls que poden realitzar-se de manera independent.

Dates: tots els dijous des del 15 d’abril al de 17 de juny.

Horari: De 17:30 a 20:30 h.

Lloc: Seu del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

C/ Doctor Roux, 80, Barcelona.

Com arribar: Autobusos 30, 66, 68. FGC: S5, S55, L6, “Les Tres Torres” o “Sarrià”.

Inscripció

Ompliu el formulari en línia que trobareu a la secció de formació del web del COAMB www.coamb.cat abans del 6 d’abril del 2010. Per a més informació envieu un correu a coamb@coamb.cat.

Persones col·legiades a l’atur 200 75 95 75

Persones col·legiades i estudiants 250 90 120 90

Persones no col·legiades 350 120 160 120

Preus

Curs sencer Mòdul 1 Mòdul 2 Mòdul 3 (9 hores) (12 hores) (9 hores)

Organitzen:

(2)

BLOC I · ENTORN NORMATIU I INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ DE LA MOBILITAT

Marc legal i instruments per a l’avaluació ambiental Llei 6/2009 (15/04/2010)

Rufí Cerdán, Subdirector general d'Avaluació Ambiental. Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes

L’Informe de Sostenibilitat Ambiental dels plans de mobilitat (contingut, tramitació, etc.)

Agents implicats en l'avaluació ambiental i relacions amb els agents implicats en la planificació de la mobilitat.

Marc legal i instruments per a la planificació de la mobilitat Llei 9/2003 (15/04/2010) Daniel Díaz Benito. Ambientòleg i arquitecte tècnic, tècnic de DOYMO, participació en la redacció del PDM de les Comarques Gironines.

Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat

Referències breus a altres normatives o plans de referència (Estratègia espanyola de mobilitat sostenible, Pla d'acció per a la mobilitat urbana de la Comissió Europea, etc.)

Breu descripció dels instruments de planificació de la mobilitat (PDM, PMU, PME, PDE, EAMG) i els de gestió participativa de la mobilitat i agents implicats (consell de mobilitat de Catalunya, consell local de mobilitat, taula de mobilitat de polígon industrial, etc.) .

Pla Director de Mobilitat (PDM) (22/04/2010) Lluís Alegre, Enginyer de Camins Canals i Ports. Cap del Servei de Mobilitat de l'ATM.

Procés d'elaboració d'un pla director de mobilitat: agents implicats, tramitació, informació pública, aprovació, etc.

Contingut bàsic del pdM: diagnosi, criteris principals a aplicar, proposta, finançament, etc.

Objectius ambientals del pdM i principals actuacions per assolir-los.

Pla de Mobilitat Urbana (22/04/2010) Adrià Gomila, Enginyer industrial. Cap del servei de Mobilitat, Trànsit i Transports de l'Ajuntament de Sabadell.

Llei 9/Procés d'elaboració d'unPMU: agents implicats, tramitació, informació pública, aprovació, etc.

Contingut bàsic d'un PMU: diagnosi, criteris principals a aplicar, proposta, finançament, etc.

Objectius ambientals del PMU i principals actuacions per assolir-los.

Plans de Mobilitat Específics (PME)i Plans de Mobilitat d’Empresa (PDE) (29/04/2010)

Jordi Castelló, Ambientòleg. Consultor de mobilitat. Redactor PMEs. Participació en la redacció d'informes de PMU i PDE per a l'ATM, i participació en la nova edició de la guia per a l'elaboració de PDE.

Procés d'elaboració d'un Pla de mobilitat específica (PME) de polígons industrials o centres generadors de mobilitat: agents impli- cats, tramitació, informació pública, aprovació, etc.

Contingut bàsic d'un PME: diagnosi, criteris principals a aplicar, proposta, finançament, etc.

Objectius ambientals d'un PME i principals actuacions per assolir-los

Procés d'elaboració d'un Pla de desplaçaments d’empresa (PDE) o pla de mobilitat de centres de treball

Contingut bàsic d'un PDE: diagnosi, criteris principals a aplicar, proposta, finançament, etc.

Objectius ambientals d'un PDE i principals actuacions per assolir-los.

Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG) (29/04/2010)

Sílvia Casorrán, Ambientòloga. Consultora de mobilitat d'AIM. Participa en la redacció d'informes d'EAMG per a l'ATM.

Procés d'elaboració: agents implicats, tramitació, informació pública, aprovació, etc.

Contingut bàsic d'un EAMG: diagnosi, criteris principals a aplicar, proposta, finançament, etc.

Objectius ambientals d'un EAMG i principals actuacions per assolir-los.

(3)

. P r o g r a m a i p r o f e s s o r a t

BLOC II · FONTS I METODOLOGIES PER AL CÀLCUL DELS PRINCIPALS IMPACTES AMBIENTALS DE LA MOBILITAT

Fonts i metodologies per a l'obtenció de dades de mobilitat (06/05/2010)

Meritxell Parramón. Exresponsable de les explotacions de l'EMQ per a l'IERMB i Cap de projectes de l'Institut Opinòmetre.

Enquestes base (Enquesta de Mobilitat Obligada, Enquesta de Mobilitat Quotidiana, Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner, etc.)

Disseny d'enquestes ad hoc (enquestes a treballadors, població resident, usuaris del transport públic, etc.)

Aforaments automàtics i comptatges manuals de vehicles i persones.

Elaboració d’escenaris de mobilitat (06/05/2010)

Maite Pérez. Enginyera de Camins, Canals i Ports. Cap de l'Àrea de Mobilitat de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

Els conceptes de desplaçament, viatge, persona-km i vehicle-km.

Projeccions de població, planejament urbanístic i mobilitat generada

Tendències en el repartiment modal de la mobilitat

Tendències en l’evolució del parc de vehicles

Tendències en els nivells de congestió de la xarxa i les velocitats de circulació

L’efecte d’altres plans sobre el pla a avaluar

La definició global de l’alternativa zero o escenari tendencial

La definició dels objectius i els escenaris de futur alternatius

Eines de referència per al càlcul d'impactes ambientals de la mobilitat (13/05/2010)

Jordi Castells, Enginyer industrial. Tècnic de l'Àrea d'Estalvi i Eficiència Energètica de l'ICAEN. Participació en l'elaboració de les eines EMI- MOB i AMBIMOB-U des d'Institut Cerdà.

El marc de l'avaluació de les emissions a Europa: el programa europeu CORINAIR

Programari COPERT, per a l'avaluació de les emissions derivades del transport per carretera

Les eines EMIMOB i l’AMBIMOB-U, per a l'avaluació simplificada de les emissions a Catalunya

Avaluació de les emissions contaminants degudes a la combustió (13/05/2010) Xavier Guinart.Cap del Servei de Vigilància i control de l'Aire del DMAH.

Normativa sobre avaluació i gestió de la qualitat de l'aire.

Breu descripció de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica

El Pla de millora de la qualitat de l'aire a la Regió Metropolitana de Barcelona. Les mesures destinades al transport terrestre.

Normativa EURO sobre límits d’emissió de gasos contaminants dels vehicles. Anàlisi comparatiu de les emissions segons vehicle.

(4)

BLOC II · FONTS I METODOLOGIES PER AL CÀLCUL DELS PRINCIPALS IMPACTES AMBIENTALS DE LA MOBILITAT

Eines de referència per al càlcul d'impactes ambientals de la mobilitat (20/05/2010) Marta Torres, Tècnica de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

El sector del transport dins el protocol de Kyoto i la conferència de Copenhaguen

Acords voluntaris dels fabricants per a la reducció del CO2

El concepte del CO2 i el CO2 equivalent

Anàlisi comparatiu dels ràtios d’emissió segons vehicle, tecnologia i tipus de combustible (dièsel, gasolina, GLP, Gas Natural, híbrids, etc.)

Avaluació dels impactes de l’ús de l’electricitat en el transport

El mixt elèctric i el càlcul dels impactes

Els impactes dins i fora la zona urbana.

L’avaluació del soroll i la contaminació acústica (20/05/2010)

Pablo Reboredo. Llicenciat en Física, especialitat en materials. Màster en Acústica Arquitectònica i del Medi Ambient. Cap de projectes de l'empresa Auditoria Acústica

Instruments i tècniques de mesurament de la contaminació acústica derivada del transport (equips de mesura, accessoris i procedi- ments per a l'obtenció de dades)

Conceptes i paràmetres bàsics dels mesuraments (concepte de nivell sonor equivalent, nivells màxims, vies de propagació del soroll, etc.)

Marc legal de la contaminació acústica en relació a la mobilitat

Mapes de capacitat acústica, mapes estratègics de soroll i models de simulació.

Avaluació del cicle de vida dels vehicles (27/05/2010) Ana Palau. Consultora Urbaser.

El concepte d'Anàlisi del Cicle de Vida

Disseny i construcció

Funcionament i desgast

Desballestament i reciclatge

Anàlisi comparatiu per a diferents vehicles

Avaluació de l’accidentalitat (27/05/2010) Óscar Llatje, Servei Català del Trànsit.

Fonts de dades d'accidentalitat i evolució històrica (a nivell interurbà i a nivell urbà)

Principals conceptes i índexs utilitzats (morts a 24h i 30 dies, relació vehicles-km, trams de concentració d'accidents, etc.)

El Pla de Seguretat Viària de Catalunya

Els Plans Locals de Seguretat Viària

(5)

Eviteu imprimir aquest fulletó si no és estrictament necessari. Si ho és feu-ho en paper 100% reciclat post-consum i blanquejat sense clor (TCF). D'aquesta manera estalviareu aigua, energia i recursos forestals.

Es lliurarà un certificat d’assistència a les persones que acreditin l’assistència al 80% de les hores lectives.

P r o g r a m a i p r o f e s s o r a t

BLOC III · AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LA PLANIFICACIÓ I LA IMPLEMENTACIÓ DE MESURES DE MILLORA DE LA MOBILITAT

Elements estratègics per a l’avaluació ambiental de plans (03/06/2010)

Màrius Navazo. Geògraf. Consultor de mobilitat. Participació en la redacció de la guia per a l'avaluació ambiental de Plans de mobilitat del DMAH.

Inducció de desplaçaments

Efecte de succió

Efecte rebot

Efecte migratori

Ambivalència de les mesures

De les mesures individuals als paquets de mesures

Avaluació estratègica de diferents models de pla de mobilitat

Seguiment de plans en l'àmbit urbà (cas Terrassa) (03/06/2010)

Maties Serracant, Geògraf. Consultor de mobilitat. Participació en la redacció de l'avaluació ambiental del tancament de la Rambla de Ter- rassa.

Avaluació ambiental d'un paquet de mesures de millora de la mobilitat urbana a Terrassa

Les dificultats per al seguiment ambiental en el moment de la implementació

Metodologia per a l'avaluació de l'impacte sobre la salut en els usuaris de la xarxa viària (Projecte TAPAS) (10/06/2010) Jaume Matamala, Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL).

Explicació general del projecte TAPAS (Transportion, Air Pollution and Physical Activities; An Integrated Health Risk Assessment Pro- gramme of Climate Change and Urban Policies)

Exemples d’avaluació ambiental d’alternatives (10/06/2010)

Albert Vendrell. Biòleg i ambientòleg, consultor d'ERF. Participació en la redacció de l'avaluació ambiental estratègica del pdM de l'RMB i del PMU de Granollers.

El Avaluació ambiental d'alternatives del Pla director de mobilitat de l'RMB

Avaluació ambiental d'alternatives del Pla de Mobilitat Urbana de Granollers

Seguiment de plans en l'àmbit interurbà (cas pdM) (17/06/2010)

Juan Ortiz. Enginyer de Camins Canals i Ports. Director de Projectes de l'Àrea de Territori, Infraestructures i Medi Ambient de l'Institut Cerdà.

Participació en la redacció de la metodologia per a l'avaluació dels efectes de les mesures del PDM de l'RMB sobre la mobilitat, el consum energètic i les emissions.

Avaluació de mesures de transvassament de desplaçaments entre modes

Avaluació de mesures d'utilització més eficient del vehicle privat motoritzat

Avaluació de mesures de millora de l'eficiència de la mobilitat en el transport de mercaderies

Avaluació de mesures de renovació del parc de vehicles

Impacte ambiental de la reducció de la velocitat màxima a 80 km/h en les vies d'accés a Barcelona

(17/06/2010)

José Maria Baldasano, Director del Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center. Director del primer estudi d'avaluació de la mesura dels 80 km/h.

Metodologia de càlcul

Avaluació de resultats

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :