TOTTIRANT 24 JORNADES D'ESTIU: UN ESPAI PER A TEIXIR LA XARXA CONTINGUTS:

12 

Texto completo

(1)

TOT

TIRANT

24

WWW.TIRANT.ORG

2 Mocadorà de Sant Dionís, per Pere Fuset · 3 Editorial, per Nathalie

Torres · 4 El cap i casal s’apunta al valencià, per Sònia Pérez · 6 Un

Punt Jove al Tirant, per Pere Fuset · 7 Compromís pel valencià · 9

Conveni amb Valencians pel Canvi · 10 Cap d’any a Xàtiva

CONTINGUTS:

JORNADES D'ESTIU:

UN ESPAI PER A TEIXIR LA XARXA

Les Jornades d'Estiu d’enguany tingueren lloc a Alboraig l'últim cap de setmana de l'estiu, del 19 al 21 de setembre. Per a triar aquestes dates vam tindre en compte que la majoria de nosaltres ja no estudiem i al juliol treballem, i també vam voler evitar la coincidència amb les festes estivals dels pobles.

Però, tot i el canvi de dates, l'afluència de públic va ser bona: vora 50 persones acu-diren a aquest espai de troba-da i reflexió. Les jornades es van estructurar segons els dos grans camps d'actuació de la nostra entitat: l'àmbit cívic i l'àmbit polític.

Dins l'àmbit cívic, divendres signàrem el conveni de

col·laboració amb Valencians pel Canvi, amb la presència de Ramon Lapiedra i Pep Pérez. A més a més, diumenge tinguérem ocasió de conéixer Pere Fuset, nou responsable de joven-tut de la Intersindical Valenciana i els seus pro-jectes per a aquest curs en les universitats valen-cianes. Més tard, coneguérem els projectes i les idees que vol desenvolupar Sònia en l'àmbit cívic del Tirant en col·laboració, com fins ara, amb la

Federació Escola Valenciana, la Intersindical, la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes i altres associacions cíviques. Per concloure les jornades, poguérem xarrar davant d'una tassa de café amb els companys del BEA. Per una altra banda, dedicàrem el dissabte al nostre revolucionat àmbit polític. Al matí, vam discutir sobre possibles noves formes d'organització. A la vesprada, el diputat per CiU a Madrid Carles Campuzano ens parlà de les noves formes de participació en política. I per arredonir el dia, Toni Porcar i Maria Josep Amigó ens portaren il·lusionants propostes de canvi, noves maneres de fer i aires de renovació de les formes i les actituds. Tot plegat una bona excusa per a retrobar-nos, per a conéixer nous companys, per a intercanviar idees i per a il·lusionar-nos amb nous projectes i noves fites.

(2)

LA MOCADORÀ DE SANT DIONÍS

El 9 d'Octubre és el dia nacional del poble valencià, però no sols això. La festivitat de Sant Dionís és igualment el dia dels enamorats valencians. Aquesta doble vessant del 9 d'Octubre, l'estima i el valencia-nisme, ha sigut reivindicada enguany pel Tirant a la Universitat de València.

Organitzada pel Tirant lo Blanc i la Intersindical Valenciana i amb la col·laboració del BEA, el Gremi de Forners i Pastissers i Valencianisme.com, tingué lloc al Campus de Tarongers la primera mocadorà popular del Tirant lo Blanc. La mocadorà del Tirant con-sistí en la degustació dels tradi-cionals dolços de Sant Dionís, piuletes i tronadors, facilitats per a l'ocasió pel Gremi de Forners i Pastissers de València. Els quasi quinze quilograms de massapà, repartits en deu grans peces arte-sanals, s'acompanyaren de mistela de la terra.

Vora dos-cents estudiants s'acostaren per la tauleta que el Tirant i el BEA instal·laren al campus. Molts d'ells, uns vuitanta, ompliren una butlleta de sim-patitzant per la qual d'ara en avant rebran puntual

informació de totes les activitats que la nostra entitat organitze. Els nous simpatitzants reberen el tradi-cional mocador d'herbes, originari de l'horta, que es fa servir en moltes de els festes populars del nostre territori.

La jornada, que es realitzà la vespra del 9 d'Octubre, serví per a celebrar el dia del poble valencià i per a difon-dre i informar sobre la tradició valen-ciana de la mocadorà com a alterna-tiva al ''San Valentín''. Aprofitant l'avi-nentesa, presentàrem la nostra organització a l'alumnat de la Universitat de València i els con-vidàrem a rebre de manera més ampla informació sobre el nostre pro-jecte.

L'activitat de promoció de la mocadorà es sumà a la segona edi-ció de la ''mocadorà virtual'' de Valencianisme.com en la qual cente-nars de valencians i valencianes desitjaren un feliç dia a les seues parelles mitjançant postals virtuals. Tot plegat, una oportunitat destacada de mostrar a la societat l'estima pel nostre poble, el nostre compromís de present i futur.

Per Pere Fuset

Secretari Tècnic de Joventut del Tirant lo Blanc

Postal virtual de valencianisme.com

(3)

24

Per increïble que semble, Nadal sotja, agotzonat, a la cantonada. Enrere queden l'estiu — i amb ell les jor-nades tirantianes— i les celebracions tardorals en què ens retrobem any rere any. Enguany, a més, amb l'extraordinària del congrés del Bloc, després del qual la sensació generalitzada és que ni ha guanyat ni ha perdut ningú. Potser la lectura més adient fóra pensar que, en tot cas, tothom n'ha eixit vencedor si som capaços d'entendre que, a partir d'ara, s'ha de treba-llar per a fer del Bloc una organització forta, amb capacitat per a incrementar la seua presència social i en condicions d'acarar les pròximes conteses elec-torals amb ànims positius.

A casa nostra, la tardor també preludia alguns canvis: qui fins ara coordinava l'Àmbit Polític s'acomiada de la primera línia d'acció per a deixar pas, no solament al descans merescut, sinó també a qui se'n pot fer càrrec per preparació, coneixement de l'àmbit i apti-tuds per tots conegudes i reconegudes. Vull aprofitar aquestes línies per a agrair a Elisa Signes el treball que ha realitzat com a coordinadora de l'Àmbit Polític al llarg d'aquests anys, perquè mai com fins que ella se'n féu càrrec el Tirant havia pogut dur endavant ini-ciatives consensuades, fruit de la reflexió conjunta, i configurar un grup de persones que, en diverses comarques i no solament a la Ciutat de València, adquiriren un compromís polític. Se'n va Elisa, però no del tot, perquè el Tirant podrà continuar comptant amb ella. I assumeix la coordinació de l'àmbit Gonçal Grau. Fóra gratuït fer ara una defensa de la seua tra-jectòria. Amb tot, sí que voldria destacar la capactitat no solament de treball i seriositat que el caracteritzen, sinó també la disposició al diàleg i l'actitud

contem-poritzadora que el distingeixen. Després dels canvis i d'alguns adéus, cal, per tant, continuar treballant. Els canvis, tanmateix, no es reduiran a l'Àmbit Polític. Qui signa aquestes línies considera que també ha arribat l'hora de veure'n en la representació de l'enti-tat. Anuncie ja que no tornaré a presentar la meua candidatura a la Presidència (i el meu anunci va de bo) i ho faig alhora que us anime a plantejar-vos la possibilitat de presentar-vos-hi. Potser no hi haja una o diverses activitats que ens identifiquen com anys enrere, però el que és ben cert és que mai com abans el Tirant lo Blanc ha tingut les relacions que té amb altres entitats ni amb el grau de formalitat com ara mateix. Qui estiga en disposició d'assumir-ne la re-presentació ha de conéixer aquesta realitat i s'hauria de comprometre a treballar perquè en el "Valencianisme en xarxa" a què vam dedicar les Jornades d'Estiu la nostra entitat està en condicions de responsabilitzar-se de la coordinació. I més encara: aquesta coordinació, aquest paper capda-vanter s'ha d'assumir no tant des del lideratge, sinó des del treball en equip, perquè l'experiència ens ha demostrat que és amb aquest plantejament des del qual les persones, cadascuna amb unes obligacions laborals i personals ben concretes, es veuen capaces d'enfrontar-se als reptes que el compromís cívic sus-cita.

El final d'any ens duu canvis i alguns adéus. Tant uns com altres haurien de servir com a revulsiu perquè, al capdavall, tothom tinguera, més que mai, il·lusió per continuar treballant.

EDITORIAL: CANVIS, ADÉUS I… TREBALL

Per Nathalie Torres Garcia

Presidenta de l'ACV Tirant lo Blanc

TOT TIRANT

Butlletí de l’Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc.

Maquetació: Jaume Ortolà.

tirant@upvnet.upv.es · www.tirant.org

Aquests fulls també estan per a mostrar les reflexions i les opinions dels socis del Tirant. Si vols escriure-hi, posa’t en contacte amb jcodonyer@wanadoo.es

(4)

EL CAP I CASAL S’APUNTA AL VALENCIÀ

Per Sònia Pérez

Responsable d'àmbit cívic

Molt sovint en converses de barra diem que el cap i casal viu una situació lingüística delicada perquè la major part dels seus habitants no són valencianopar-lants. Sobreentenem que tampoc hi ha cap pretensió per part del capitalins d'esforçar-se per aprendre'l. Almenys eixa ha sigut la meua

percepció durant els últims anys. L'èxit del projecte que està por-tant avant l'àmbit cívic del Tirant lo Blanc us demostrarà que partíem d'una percepció errònia, o almenys que l'actitud davant la llengua està canviant molt favo-rablement en els últims anys en la ciutat de València. Però abans d'explicar-vos el projecte us faré cinc cèntims de per què hem apostat per ell.

És un fet objectiu que la ciutat és actualment de majoria caste-llanoparlant. Partint d'eixa realitat hem de pensar quines opcions hi ha al nostre abast per a millorar la situació lingüística de la ciutat. Eixe ha sigut el punt de partida del nostre projecte. El primer fet que observem és la mancança

d'una oferta ampla, seriosa i gratuïta de cursos de valencià per a adults en la ciutat de València, tret, evi-dentment, dels funcionaris i els universitaris, que sí que gaudeixen d'una ampla gamma d'horaris de cur-sos de valencià gratuïts. Però els funcionaris i els uni-versitaris representen un percentatge de població molt baix. També hi ha l'oferta de l'Escola Oficial d'Idiomes, encara que està situada en un sol punt de tota la ciutat, poc accessible per a la majoria dels ciu-tadans, per la distància i pel ritme trepidant del nivell exigit en les seues classes. Ens hem posat en el lloc d'un botiguer, d'un perruquer, d'un cuiner, d'un elec-tricista, d'un dependent de botiga, d'un mecànic, i no hem trobat molta oferta de cursos en el cas que volgueren aprendre valencià. És cert que existeixen

les EPA (escoles de persones adultes) que ofereixen gratuïtament cursos de preparació per als exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, però només n'hi ha 10 EPA a la ciutat de València. En una ciutat de 750.000 habitants només

cal una simple divisió per a comprovar que li corres-pon una EPA per a cada 75.000 habitants. Només eixa dada ja sembla ridícula. Però encara hi ha més inconvenients. Cada EPA ofereix, com a molt, dos horaris de classes per cada nivell, un de matí i un altre de vesprada. Algunes d'elles, només un per cada nivell de vesprada. I altres ni tan sols tenen prou gent per a completar un grup per nivell i ofereixen el nivell oral i elemental en la mateixa classe, i el mitjà i superior en una altra classe. No ens estranya si tenim en compte que la majoria de la població no sap que les EPA, a més de preparar per a traure's el graduat en ESO, també preparen per als exàmens de la Junta. I un altre tema seria si el fet de preparar-se per als exàmens de la Junta et prepara per a parlar

Sònia Pérez i Pere Fuset, responsables dels àmbits cívic i de joventut, presenten les seues propostes a les Jornades d’Estiu d’Alboraig

(5)

valencià dia a dia o només et dóna estratègies per a aprovar un examen amb unes determinades carac-terístiques.

LA NECESSITAT D'UN PROJECTE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Des de l'àmbit cívic del Tirant lo Blanc ens vàrem posar mans a l'obra i vàrem dissenyar un projecte que consistia en l'oferta de cursos de valencià gratuïts per a pares i mares d'alumnes de les escoles de la ciutat de València subvencionats amb les ajudes que la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports con-voca anualment per a associacions sense ànim de lucre que organitzen cursos de valencià amb unes determinades característiques per als seus socis. Al cap i casal hi ha aproximadament unes 95 escoles públiques de les quals 52 tenen programes d'edu-cació en valencià (PEV, és a dir, el que anomenem normalment "línia en valencià") i la resta tenen pro-grames d'incorporació progressiva (PIP), la qual cosa vol dir que incorporen l'ensenyament en valencià pro-gressivament; és a dir, que a partir del tercer any cada curs incorporen una assignatura més en valen-cià. No existeix línia en castellà pura. Això significa que hi ha molts pares i mares castellanoparlants que desconeixen el valencià i apunten els seus fills i filles als programes d'educació en valencià. Actualment des de les escoles s'intenta involucrar els pares i mares en l'educació dels seus fills i una part d'aques-ta implicació és ajudar-los a casa a fer els deures. Per tal d'ajudar els fills amb els deures de valencià o en valencià vàrem pensar convenient fer aquesta oferta de cursos.

Vàrem fer la proposta de col·laboració a FAPA-València (la federació d'associacions de mares i pares d'alumnes més nombrosa de València, on estan federades la majoria) i a la CAPPEPV de la ciu-tat de València. Totes dues enticiu-tats van acceptar gus-tosament la proposta i vàrem encetar conjuntament el projecte: entrevista amb els tècnics de Conselleria

per tal d'assegurar les subvencions, carta a les AMPA per a donar a conéixer l'oferta, selecció del professo-rat adequat, estudi de la documentació necessària per a la subvenció, entrevistes amb els pares i mares, coordinació dels cursos, etc.

El grup de treball és molt reduït, només 4 persones per a concertar cita i entrevistar-nos amb els repre-sentants de les associacions de pares i mares d'alumnes de totes les escoles. Òbviament, no hem pogut visitar totes les escoles. En total n'hem visitat 35 aproximadament, en les quals ja s'han format 14 cursets i en el moment en què escrivim aquest article encara s'estan tancant més cursos en unes 10 escoles més. En algunes d'elles demanen dos cursets perquè tenen tanta demanda que sobrepassen el nombre permés per cada curs. Tot un èxit.

La grata conclusió que s'extrau d'aquesta primera edició de cursos de valencià per a pares i mares és que els capitalins estan receptius a conéixer la llen-gua, però no ho demostren fins que no se'ls ha fet la proposta i se'ls ha facilitat la faena. Una faena que acceptem fer gustosament nosaltres sempre que això contribuïsca a normalitzar un poc més el nostre cap i casal. Per això, continuarem treballant en aquest pro-jecte i farem tot el possible per donar-li continuïtat els pròxims anys. Mentrestant, si vols que la visita a escoles passe de 35 al total de 95 i pots ajudar-nos en alguna d'elles ja saps que només t'has de posar en contacte amb Sònia Pérez a

soniaperezort@yahoo.es o telefonar al 607410424.

Així mateix, tenim molts altres projectes interessan-tíssims que no podrem portar avant sense la teua ajuda. T'esperem.

(6)

Un nou projecte, emmarcat en el treball que

desenvolupem des del conveni entre l'STEPV i

el Tirant lo Blanc, comença a cobrar vida. És

PUNT JOVE, un aplec de joventut valenciana

que treballarà amb filosofia pròpia dins de la

nos-tra organització.

Compartint els trets fonamentals d'allò que en el

Tirant entenem per valencianisme, PUNT JOVE

desenvoluparà la seua

pròpia mentalitat i crearà

un perfil més jove, actual i

modern, una garantia de

present i futur per al

nos-tre projecte.

Amb la intenció d'innovar

en el valencianisme jove,

aportant la idea del

movi-ment com a xarxa, aquest nou grup pretén ser un

revulsiu i un referent per a les noves generacions

de valencians. Fer atractiu el valencianisme per

als més jóvens i renovar el propi valencianisme

són el doble objectiu i la doble funció que aspira

a complir PUNT JOVE.

Entre les actuacions que el nou grup es planteja

realitzar els pròxims mesos, hi ha una ronda de

contactes amb entitats juvenils dels àmbits del

valencianisme, el sindicalisme, la normalització

lingüística i l'ecologisme. Aquests contactes es

mantindran amb la intenció d'establir canals

fluids de diàleg i col·laboració que puguen

esde-venir amb el temps una autèntica plataforma de

treball.

D'altra banda i en aquesta línia, Punt Jove vol dur

a terme en els pròxims dies el seu primer

''Parlem a Benimaclet'': uns sopars-tertúlia que

esdevindran una cita mensual per als jóvens

valencianistes de la nostra i

d'altres entitats. En un

ambi-ent familiar, lluny de

forma-lismes excessius, cada mes

uns convidats diferents seran

l'excusa per a reunir-nos

entorn d'una taula, debatre

una miqueta i cohesionar i

dinamitzar la nostra gent.

Aquesta és una de les idees que millor pot

il·lus-trar les intencions de Punt Jove. No faltaran

exposicions, campanyes, conferències, cursets...

No obstant això, hi ha molt més per definir i molt

més per construir d'un projecte que el Tirant ha

de percebre com a seu i per al qual us demane

la vostra màxima col·laboració. Potser açò que

ara naix siga la llavor del que algun dia serà una

nova generació madura de valencianistes, la que

d'ací a poc està destinada a agarrar les regnes

del valencianisme. Anem a intentar-ho.

UN PUNT JOVE AL TIRANT

Per Pere Fuset

Secretari Tècnic de Joventut del Tirant lo Blanc

(7)

24

COMPROMÍS PEL VALENCIÀ

Coordinat per Jesús Boscà

Felicitacions

Des del Tirant Lo Blanc volem felicitar Toyota València pel seu anunci al Mestalla: “Toyota amb

l'afi-ció”. Les adreces de Toyota valència són: Saconex SA. Av. Arxiduc Carles, 141. 46014 València i

Sakauto SA. Av. Pérez Galdós, 139. 46018 València. Volem també felicitar Obrint Espai per la seua

tenda a Gandia.

El Racó de l'Olla en valencià

Hem de felicitar-nos també perquè la campanya que férem el passat hivern per demanar la retolació

en valencià al Racó de l'Olla del Palmar ha tingut èxit. Aquest centre de la natura, visitat per moltes

escoles i famílies, ha rectificat i ha incorporat el valencià als rètols i a les explicacions de l'exposició

del centre. Ara caldria que tot el material didàctic del centre estiguera també en valencià.

Denúncia

Volem denunciar la Conselleria de Cultura i Educació per incomplir la llei d'ús i ensenyament del

valencià al no vetllar pel compliment dels Programes d'Ensenyament en Valencià ni dels programes

d'Incorporació Progressiva tant a primària com a secundària. La Conselleria, els inspectors

d'edu-cació i els seus responsables polítics permeten, per omissió dels seus deures o deliberadament, que

en molts centres del País Valencià aquests programes s'impartisquen totalment en castellà. ¿Caldria

denunciar davant els tribunals aquest menyspreu a la llei?

Conselleria de Cultura i Educació

Av. Campanar, 32

(8)

El divendres 28 de novembre hi haurà una reunió del

Consell Assessor del Tirant. Serà a les 18 hores i

tin-drà lloc en la sala annexa a la nostra seu del campus

de Tarongers (Aulari Nord, despatx E4 de l’hotel

d’as-sociacions). Tots els membres del Consell Assessor hi

esteu convidats.

PRÒXIMES ACTIVITATS

La nit del dijous 20 de novembre, coincidint amb

l’aniversari de la nostra associació, tindrà lloc a

Benimaclet un sopar tertúlia. Us informarem de l’hora i

del lloc.

Conferència del diputat de Convergència i Unió Carles Campuzano a les Jornades d’estiu del Tirant, presentat per Elies Seguí.

(9)

24

SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB

VALENCIANS PEL CANVI

En el marc de les Jornades d'Estiu del proppassat mes de setembre, signàrem el conveni de col·labo-ració entre Valencians pel Canvi i l'ACV Tirant lo Blanc. Tot i que feia setmanes que representants d'ambdues entitats n'havien repassat i esmenat el contingut, fins a arribar a la redacció definitiva, des del TlB vam pensar que Alboraig seria el lloc adequat per a signar-lo, precisament pel contingut de les jornades d'en-guany. Fer "Valencianisme en xarxa" també passa per adquirir c o m p r o m i s o s concrets amb altres entitats que, com la nostra, adreça el seu mis-satge a una soci-etat que voldríem cada dia més civil (dels ciutadans) i més cívica (dels ciutadans en l'or-dre polític).

La signatura del susdit conveni tanca un procés d'a-costament entre les dues entitats encetat en la

cele-bració de la Nit del Tirant de l'any passat. Al llarg d'aquests mesos, Gonçal Grau i jo mateixa hem acu-dit a les juntes directives de Valencians pel Canvi com a representats del Tirant i amb la finalitat d'anar concretant el tipus de col·laboració que podíem establir-hi.

Si bé, a priori, s'hi podia veure una distància (in)sal-vable atesa la diferència generacional, el cert és que l'activitat que totes dues realitzen ens ha mostrat una coincidència en els principis i en els objectius d'amb-dues organitzacions, d'ací la conveniència de formal-itzar aquesta la relació amb la finalitat d'articular els procediments que faciliten la consecució dels objec-tius que, tant una com l'altra, desitgen per a la soci-etat valenciana.

A grans trets, el compromís del Tirant passa per proveir d'una infraestructura administrativa a Valencians pel Canvi; el d'ells, per fer-nos partícips dels actes que organitzen. Totes dues organitzacions han d'actuar de corretja de transmissió de les accions que duguen a terme entre els mem-bres respectius. La primera materialització del conveni és la incorporació, com a vocal, d'un membre del Tirant en el Consell Directiu de Valencians pel Canvi, efecti-va des del pas-sat 7 d'octubre. En el cas del Tirant, a més, és indiscutible que l'ex-periència i la trajectòria dels membres de Valencians pel Canvi és un valor afegit a la signatura del conveni.

Per Nathalie Torres Garcia

Nathalie Torres entre Ramon Lapiedra i Pep Pérez en la signatura del conveni entre el Tirant i Valencians pel Canvi.

(10)

Com ja va sent una tradició tots els anys, quan arriben aquestes dates, els tirantians i les tirantianes ens ajuntem per passar el Cap d'Any tots plegats. Enguany el lloc triat ha sigut Xàtiva, ciutat monumen-tal per excel·lència de les comarques centrals valen-cianes. Aquesta vila, capital de la comarca de la Costera, acull en els seus carrers importants monu-ments que ens han perdurat al llarg dels segles i que encara mostren el pas de les diferents cultures que deixaren el seu signe d'identitat.

El dimarts 30 a la vesprada ens reunirem tots a Xàtiva on, després d'una passejada per a ubicar-nos, soparem un típic menjar xativí. L'endemà, com hem fet els altres anys, hi haurà eixides per a co-néixer els encants de la Vila i els seus voltants.

La novetat més destacada d'enguany és la possibili-tat d'escollir dues entre rutes alternatives: una de caire cultural i històric i una altra de caràcter medi-ambiental.

Per a la primera us hem preparat una sèrie d'itineraris per la ciutat amb visites guiades als principals monu-ments: l'església de Sant Francesc, el Palau dels Mahiques, la Seu o el museu de l'Almodí, amb el seu famós retrat del Rei Felip V de cap per avall. Per a transportar-nos al passat, pujarem també al castell, des d'on es contempla una de les vistes més espec-taculars de la zona.

D'altra banda, per als qui us atrau més la natura hi haurà un itinerari per les rodalies de Xàtiva (Cova

CAP D'ANY A XÀTIVA

(11)

24

Negra, Serra de Vernissa, etc). Es tracta de gaudir de l'entorn més immediat de la Vila, moltes vegades desconegut fins i tot per als seus habitants.

El dimecres 31 a la vesprada ens reunirem tots per fer una volteta pel centre històric i preparar-nos per al sopar i la nit de Cap d'Any. Suposem que ací no cal-drà massa motivacions per a passar-ho d'allò més bé (com també és tradició al Tirant). D'imaginació, no ens en falta, ¿veritat?

Esperem que el que hem us preparat enguany us agrade, ja que es tracta de passar unes hores d'es-barjo i diversió sense deixar de banda l'aspecte històric, cultural i mediambiental. Us animem a vindre a Xàtiva, l'ocasió s'ho mereix.

Podeu demanar més

informació als telèfons

670213523 / 667581673

o a l'adreça de correu electrònic

diania@terra.es.

(12)

Nom Cognoms Adreça

Població Comarca C.P

Telèfons Professió/estudis E-mail

NO vull que el Tirant m'envie informació d'altres col·lectius i que els responsables de l'associació consideren interessant.

Sr. Director, us pregue que atengueu d'ara en avant els rebuts que us passarà, en concepte de quota de soci, l'entitat cívi-ca Tirant lo Blanc.

treballador (3 cobraments anuals de 20 €)

estudiant, aturat, etc. (3 cobraments anuals de 10 €) lliure (superior, per valor de ... € anuals)

Banc o caixa Codi banc Sucursal Codi sucursal

Dígits de control Compte núm. NIF

Data i signatura

Si les teues dades han canviat, per favor envia aquesta butlleta amb les noves dades a la seu. Si fas nou soci del Tirant a un amic, rebreu tots dos una motxilla de regal

Fotocòpies digitals en b/n i color, fotocòpies de plànols,

plegat de plànols, enquadernacions de projectes docents,

impressió i preimpressió, cartellera de grans formats,

muntatges sobre cartó-ploma, plastificats i laminats de

grans formats i escaneig d’imatges i textos.

Carrer de Ramon Llull, 37

46021 València

Tel./Fax 96 360 84 97

contacta@multicopia-vlc.com

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :