Plaça del País Valencià, l Eliana (València) Telf Fax

Texto completo

(1)

ANNEX I / ANEXO I

A

DADES DE L’ENTITAT / DATOS DE LA ENTIDAD

NIF/NIE/CIF:

Cognoms/Apellidos:

Nom o raó social/Nombre o razón social:

Domicili/Domicilio:

Localitat/Localidad:

CP:

Telèfon/Teléfono:

Mòbil/Móvil:

Correu-e/Correo-e:

En representació de/En representación de:

NIF/NIE/CIF:

Nom/Nombre:

Cognoms/Apellidos:

B

ACTIVITATS PER A LES QUALS ES DEMANA SUBVENCIÓ / ACTIVIDADES PARA LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN.

A) Memòria de l´activitat

B) Memòria Justificativa ( engloba els apartats a, b i c): a)Edició de material de difusió / Edición de material de difusión:

1. Llibres o revistes / Libros o revistas

2. Pàgina web / Página web

3. Fullets, cartells, programes o catàlegs / Folletos, carteles, programas o catálogos.

4. Pancartes o traçadors (ploters) / Pancartas o ploters

b) Retolació exterior o interior de l’entitat / Rotulación exterior o interior de la entidad

1. Interior

2. Exterior

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE L’ELIANA

De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que amb la comunicació de les dades que heu facilitat, doneu la vostra conformitat perquè aquestes siguen incorporades a un fitxer automatitzat el responsable del qual és l’Ajuntament de l’Eliana, organisme que les utilitzarà exclusivament per a l’exercici de les seues competències. Les vostres dades no se cediran a cap tercer, llevat quan siga procedent per obligació legal. En tot cas podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit al qual acompanyareu fotocòpia del vostre DNI, adreçat al Registre general d’entrada d’aquest ajuntament, plaça del País Valencià, 3, l’Eliana-46183, o bé enviant un correu electrònic amb signatura electrònica a alcaldia@leliana.es.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que con la comunicación de los datos facilitados por Vd., da su conformidad para que éstos sean incorporados a un fichero automatizado el responsable del cual es el yuntamiento de l’Eliana, organismo que los utilizará exclusivamente para el ejercicio de sus competencias.

(2)

1. Samarretes / Camisetas

2. Motxilles / Mochilas

3. Bolígrafs / Bolígrafos.

4. Clauers / Llaveros.

5. Altres / Otros.

TOTAL FACTURES / TOTAL FACTURAS

EUROS

C

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN

a) Autoritzeu a obtindre telemàticament o electrònicament les dades pertinents que estiguen en poder de la Tresoreria General de Seguretat Social,

de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i de la Conselleria d’Economia, Hisenda i ocupació / Autoriza a obtener de forma telemática o

electrónica los datos pertinentes que estén en poder de la Tesorería General de Seguridad Social, de la Agencia Estatal de la Administración

Tributaria y de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.

b) Autoritzeu a la consulta de les dades en el sistema de valoració de dades de l’entitat i de la persona sol·licitant / Autoriza a la consulta de los

datos en el sistema de validación de datos de la entidad y de la persona solicitante.

c) Autoritzeu a enviar informació i notificacions referides a l’expedient per mitjans telemàtics i electrònics / Autoriza a enviar información y

notificación referidas al expediente por medios telemáticos y electrónicos.

En el cas que no se signen les declaracions i les autoritzacions anteriors, l’entitat haurà d’aportar la documentació acreditativa pertinent en el

moment de la sol·licitud / En caso de que no se firmen las declaraciones y las autorizaciones anteriores, la entidad deberá aportar la

documentación acreditativa pertinente, en el momento de la solicitud.

D

DOCUMENTACIÓ QUE S’HI ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

1. Memòria de l´activitat / Memòria justificativa. Memoria de la Actividad/ Memoria Justificativa

2. Memòria econòmica: Factures i justificants de pagament / Memoria económica: Facturas y justificantes de pago

3. Exemplar original dels llibres, revistes, programes, fullets divulgatius, catàlegs o l’adreça de pàgina web per a la que es

demane la subvenció / Ejemplar original de los libros, revistas, programas, folletos divulgativos, catalogos, carteles o bién la direccion de

la pàgina web para la que se pida la subvención.

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE L’ELIANA

De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que amb la comunicació de les dades que heu facilitat, doneu la vostra conformitat perquè aquestes siguen incorporades a un fitxer automatitzat el responsable del qual és l’Ajuntament de l’Eliana, organisme que les utilitzarà exclusivament per a l’exercici de les seues competències. Les vostres dades no se cediran a cap tercer, llevat quan siga procedent per obligació legal. En tot cas podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit al qual acompanyareu fotocòpia del vostre DNI, adreçat al Registre general d’entrada d’aquest ajuntament, plaça del País Valencià, 3, l’Eliana-46183, o bé enviant un correu electrònic amb signatura electrònica a alcaldia@leliana.es.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que con la comunicación de los datos facilitados por Vd., da su conformidad para que éstos sean incorporados a un fichero automatizado el responsable del cual es el Ayuntamiento de l’Eliana, organismo que los utilizará exclusivamente para el ejercicio de sus competencias. Sus datos no se cederán a ningún tercero, excepto cuando proceda por obligación legal. En todo caso podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito al que acompañará fotocopia de su DNI, dirigido al Registro general de entrada de este ayuntamiento sito en la Pl. del País Valencià, 3, l’Eliana-46183, o bien enviando un correo electrónico con firma electrónica a alcaldía@leliana.es.

(3)

ANNEX I / ANEXO I

4. Fotografia dels rètols instal·lats / Fotografía de los rótulos instalados.

5. Mostra del material de marxandatge / Muestra del material de merchandising

6. Fitxa d’alta de tercers / Ficha de alta de terceros

7. Fotocòpia del CIF / Fotocopia del CIF

8.Document subscrit per la persona representant legal de l’entitat, en el qual se certifique que subsisteixen les dades que hi

consten en el citat registre, sempre que haja sigut actualitzat en el registre en l’últim any (En un altre cas caldrà aportar els següents

documents: escriptura de constitució o estatuts, de no ser així s’haurà d’actualitzar)/ Documento suscrito por la persona representante

legal de la entidad, en el que se certifique que subsisten los datos que constan en el citado registro, siempre que haya sido actualizado en

el último año (En otro caso, se deberán aportar los siguientes documentos: escritura de constitución o estatutos, de no ser así se deberá

de actualizar).

10. S’haurà d’acompanyar declaració responsable expedida pels òrgans representatius de l’entitat, en la qual es faça constar el

nombre de socis/sòcies al corrent de les quotes / Se deberá acompañar declaración responsable expedida por los órganos representativos de

la entidad, en la que conste el número de socios/socias al corriente de las cuotas.

E

DECLARACIÓ SOBRE REQUISITS PER A OBTINDRE LA CONDICIÓ DE PERSONA BENEFICIÀRIA / DECLARACIÓN SOBRE

REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICION DE PERSONA BENEFICIARIA.

a) Declara sobre la veracitat de les dades que s’aporten en la sol·licitud i l’assumpció de responsabilitats en cas d’inexactitud / Declara sobre

la veracidad de los datos que se aportan en la solicitud y la asunción de responsabilidades en caso de su inexactitud.

b) Declara sobre el compliment dels requisits de la convocatòria / Declara sobre el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria.

c) Declara no estar incursa en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiària, de les assenyalades en l’article 13 de la LGS / Declara no

estar incursa en ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiaria, de las señaladas en el artículo 13 de la LGS.

d) Declara sobre la disposició i conservació de la documentació acreditativa corresponent i sobre el compromís de conservar-la durant tota la

vigència de l’expedient / Declara sobre la disposición y conservación de la documentación acreditativa, correspondiente y sobre el compromiso

de conservarla durante la vigencia del expediente.

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE L’ELIANA

Conformement amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que amb la comunicació de les dades que heu facilitat, doneu la vostra conformitat perquè aquestes siguen incorporades a un fitxer automatitzat el responsable del qual és l’Ajuntament de l’Eliana, organisme que les utilitzarà exclusivament per a l’exercici de les seues competències. Les vostres dades no se cediran a cap tercer, llevat quan siga procedent per obligació legal. En tot cas podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit al qual acompanyareu fotocòpia del vostre DNI, adreçat al Registre general d’entrada d’aquest ajuntament, plaça del País Valencià, 3, l’Eliana-46183, o bé enviant un correu electrònic amb signatura electrònica a alcaldia@leliana.es.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que con la comunicación de los datos facilitados por Vd., da su conformidad para que éstos sean incorporados a un fichero automatizado el responsable del cual es el Ayuntamiento de l’Eliana, organismo que los utilizará exclusivamente para el ejercicio de sus competencias.

9. Certificació acreditativa de no ser deutor/a de la Hisenda Pública i d’estar al corrent de les seues obligacions amb la SS /

Certificación acreditativa de no ser deudor/a de la Hacienda Pública y de estar al corriente de sus obligaciones con la SS.

(4)

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE L’ELIANA

De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que amb la comunicació de les dades que heu facilitat, doneu la vostra conformitat perquè aquestes siguen incorporades a un fitxer automatitzat el responsable del qual és l’Ajuntament de l’Eliana, organisme que les utilitzarà exclusivament per a l’exercici de les seues competències. Les vostres dades no se cediran a cap tercer, llevat quan siga procedent per obligació legal. En tot cas podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit al qual acompanyareu fotocòpia del vostre DNI, adreçat al Registre general d’entrada d’aquest ajuntament, plaça del País Valencià, 3, l’Eliana-46183, o bé enviant un correu electrònic amb signatura electrònica a alcaldia@leliana.es.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que con la comunicación de los datos facilitados por Vd., da su conformidad para que éstos sean incorporados a un fichero automatizado el responsable del cual es el Ayuntamiento de l’Eliana, organismo que los utilizará exclusivamente para el ejercicio de sus competencias. Sus datos no se cederán a ningún tercero, excepto cuando proceda por obligación legal. En todo caso podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito al que acompañará fotocopia de su DNI, dirigido al Registro general de entrada de este ayuntamiento sito en la Pl. del País Valencià, 3, l’Eliana-46183, o bien enviando un correo electrónico con firma electrónica a alcaldía@leliana.es.

e) Declara estar al corrent de pagament de tot tipus d’obligacions fiscals amb l’Ajuntament extrem que es comprovarà d’ofici / Declara estar

al corriente del pago de todo tipo de obligaciones fiscales con el Ayuntamiento extremo que se comprobará de oficio.

f) Així mateix, declaració de la persona representant legal de l’entitat de no trobar-se inhabilitada per a contractar amb les administracions

públiques o per a obtenir-ne subvenció i de trobar-se facultada per a actuar en nom de l’entitat. / Así mismo, declaración de la persona

representante legal de la entidad, de no encontrarse inhabilitada para contratar con las administraciones públicas o para obtener subvención de

las mismas y de encontrarse facultada para actuar en nombre de la entidad.

g) Declara i accepta comunicar el correu electrònic en el qual s’accepta expressament la recepció de totes les notificacions que recaiguen en

l’expedient i que li afecten. Les notificacions es consideraran rebudes l’endemà a aquell en què es remeten. / Declara y acepta comunicar el

correo electrónico en el cual se acepta expresamente la recepción de todas las notificaciones que recaigan en el expediente que le afecten. Las

notificaciones se consideraran recibidas al día siguiente en el que se hayan remitido.

h) Les persones físiques o jurídiques que reben subvencions de l’Ajuntament estaran obligades a publicar les auditories, o quan açò no siga

exigible amb caràcter general, els documents comptables o l’aprovació de comptes de l’exercici anterior. / Las personas físicas o jurídicas que

reciben subvenciones del Ayuntamiento estarán obligadas a publicar las auditorias, o cuando esto no sea exigible con carácter general, los

documentos contables o la aprobación de cuentas del ejercicio anterior.

i) Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió, que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions

tributàries i davant de la Seguretat Social. / Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se encuentra al

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

j) S’haurà d’acceptar la subvenció. En les subvencions competitives, si es concedeix la quantitat sol·licitada o la màxima prevista en les bases no

serà necessària l’acceptació. Per al cas en què es concedisca una quantitat menor s’entendrà acceptada tàcitament pel transcurs dels quinze dies

següents al de la notificació o la publicació de la resolució de l’atorgament sense renunciar a ella. / Se deberá aceptar la subvención. En las

subvenciones competitivas, si se concede la cantidad solicitada o la máxima prevista en las bases, no será necesaria la aceptación. Para el caso en

que se conceda una cantidad menor, se entenderá aceptada tácitamente por el transcurso de los quince días siguientes al de la notificación o la

publicación de la resolución del otorgamiento sin renunciar a ella.

(5)

ANNEX I / ANEXO I

F

COMUNICACIÓ / COMUNICACIÓN

D’ acord amb l’article 15 de l’ Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de l’Eliana, s’informa que:

-

El termini màxim per a resoldre les sol·licituds de subvenció serà de 3 mesos comptats a partir del dia de la conclusió del termini

establit en la convocatòria per a presentar-les.

-

L’efecte que produirà el silenci administratiu, si transcorre el termini sense que s’haja dictat i notificat la resolució corresponent, és

desestimatori de la sol·licitud.

De acuerdo con el artículo 15 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de l’Eliana, se informa que:

-

El término máximo para resolver la presente solicitud es de 3 meses contados a partir del día de la conclusión del plazo establecido en

la convocatoria para presentarlas.

-

El efecto que producirá el silencio administrativo, si transcurre el plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución

correspondiente, es destimatorio de la solicitud.

G SIGNATURA DE LA PERSONA SOL·LICITANT / FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

L’Eliana,

de/d’

de 20

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE L’ELIANA

De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que amb la comunicació de les dades que heu facilitat, doneu la vostra conformitat perquè aquestes siguen incorporades a un fitxer automatitzat el responsable del qual és l’Ajuntament de l’Eliana, organisme que les utilitzarà exclusivament per a l’exercici de les seues competències. Les vostres dades no se cediran a cap tercer, llevat quan siga procedent per obligació legal. En tot cas podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit al qual acompanyareu fotocòpia del vostre DNI, adreçat al Registre general d’entrada d’aquest ajuntament, plaça del País Valencià, 3, l’Eliana-46183, o bé enviant un correu electrònic amb signatura electrònica a alcaldia@leliana.es.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que con la comunicación de los datos facilitados por Vd., da su conformidad para que éstos sean incorporados a un fichero automatizado el responsable del cual es el Ayuntamiento de l’Eliana, organismo que los utilizará exclusivamente para el ejercicio de sus competencias. Sus datos no se cederán a ningún tercero, excepto cuando proceda por obligación legal. En todo caso podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito al que

Figure

Actualización...

Related subjects :